Tài liệu Noi dung bai khoa luan tot nghiep ( bui thi nhan)

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4153 tài liệu

Mô tả:

i ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -----›----- Khóa luận tốt nghiệp CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH TẠI CÔNG TY DU LỊCH Ê DEN GVHD : Trịnh Đặng Khánh Toàn SVTH : Bùi Thị Nhàn MSSV : 506401067 Thành phố. Hồ Chí Minh, 2010 ii ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -----›----- Khóa luận tốt nghiệp CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH TẠI CÔNG TY DU LỊCH Ê DEN GVHD : Trịnh Đặng Khánh Toàn SVTH : Bùi Thị Nhàn MSSV : 506401067 Thành phố. Hồ Chí Minh, 2010 iii Lời cam đoan Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn . Số liệu được lấy từ công ty Du lịch Ê Đen, không sao chép của ai. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Sinh viên thực hiện Bùi Thị Nhàn iv LỜI CẢM ƠN Qua quá trình làm việc tại công ty du lịch Ê Đen đã giúp em hoàn chỉnh kiến thức mà mình đã tích lũy qua quá trình học tại trường cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù đã rất cố gắng và đã nỗ lực nhưng năng lực có hạn nên không thể tránh những sai sót.Vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các anh, chị trong công ty du lịch Eden và của giáo viên hướng dẫn. Chắc chắn những đóng góp quý báu đó sẽ bổ trợ thêm kiến thức cho em trong quá trình làm việc sau này. Để hoàn thành bài Luận này,em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tâm của Thầy Trịnh Đặng Khánh Toàn, là giáo viên hướng dẫn, đã cho em nhiều ý kiến quý báu thiết thực trong quá trình làm bài. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, các anh chị trong phòng Hành chính - Nhân sự, phòng kinh doanh, phòng kế toán đã tạo thời gian và giúp đỡ tôi hoàn thành bài Luận. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc thầy, cô cùng các anh chị đang công tác tại công ty dồi dào sức khỏe và may nắn trong cuộc sống. Bùi Thị Nhàn v XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... vi XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Giáo viên hướng dẫn vii MỤC LỤC MỞ ĐẦU................................................................................... trang 1 1. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài ..................................... trang 1 2. Nội dung nghiên cứu đề tài ...................................................................... trang 1 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài ........................................................................ trang 2 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài ................................................................ trang 2 5. Kết cấu đề tài ............................................................................................ trang 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM CỦA NGÀNH DU LỊCH 1.1 TỔNG QUAN VỀ LỊCH ............................................................trang 4 1.1.1 Các khái niệm cơ bản về du lịch.................................................. trang 4 1.1.2 Cạnh tranh và sức cạnh tranh của sản phẩm .............................. trang 6 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm ........... trang 8 1.1.4 Các công cụ cạnh tranh đối với sản phẩm du lịch. .................... trang 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN ......... trang 15 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN ........................trang 15 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ................................................... trang 15 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động ...................................................................... trang 16 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .............................................................................. trang 19 2.1.4 Cơ cấu nguồn nhân lực ................................................................ trang 20 2.1.5 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh.................................. trang 21 2. 2 THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN ...........................................................................trang 34 2.2.1 Điều kiện hiện có của công ty ................................................... trang 34 2.2.2 Sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường ........................... trang 38 2.3 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN ..........................................................trang 41 2.3.1 Những thuận lợi và khó khăn ..................................................... trang 41 viii 2.3.2 Phân tích sức cạnh tranh của sản phẩm và ảnh hưởng của nó tới hoạt động của công ty ............................................................ trang 45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN ........ trang 49 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN TRONG THỜI GIAN TỚI .....................................................trang 49 3.1.1 Định hướng của công ty ........................................................... trang 49 3.1.2 Mục tiêu của công ty ............................................................... trang 49 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DU LỊCH Ê ĐEN TRONG THỜI GIAN TỚI ..........................................................................................................trang 50 3.2.1 Cơ sở đề ra giải pháp ............................................................. trang 50 3.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm của công ty du lịch Ê Đen ............................................................ trang 52 3.2.2.1 Giải pháp ngắn hạn ....................................................... trang 52 3.2.2.2 Giải pháp dài hạn ......................................................... trang 54 3.3 KIẾN NGHỊ ........................................................................................trang 57 3.3.1 Kiến nghị đối với công ty Ê ĐEN ............................................. trang 57 3.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước ....................................................... trang 58 KẾT LUẬN ........................................................................... trang 59 Tài liệu tham khảo ...........................................................................................trang 60 Phu lục số 1 ........................................................................................................trang 61 Phu lục số 2 ........................................................................................................trang 61 Phụ lục 3 ............................................................................................................trang 62 Phụ lục số 4 ........................................................................................................trang 63 ix CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Mô hình năm áp lực cạnh tranh.............................................................trang 12 Bảng 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức..............................................................................trang 19 Bảng 2.2 Cơ cấu trình độ nhân sự.........................................................................trang 20 Bảng 2.3 Chính sách văn bản pháp luật liên quan đến ngành du lịch ...................trang 25 Bảng 2.4 Doanh thu của đối thủ cạnh tranh qua các năm từ 2007-2009 ...............trang 37 Biều 2.5 Tỷ trọng doanh thu của Eden Travel so với những đối thủ cạnh ............trang 37 Biểu 2.6 Môi trường cạnh tranh đối với dòng sản phẩm của Eden Travel...........trang 40 Biểu 2.7 Bảng ma trận hình ảnh cạnh ...................................................................trang 43 Biểu 3.1 Ma trận SWOT .......................................................................................trang 50 xi DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỔ Đồ thị 2.1 Doanh thu của Eden Travel từ 2007-2009........................................trang 22 Đồ thị 2.2 Số lượng khách đến với Eden Travel từ 2007-2009.........................trang 23 Đồ thị 2.3 Khách quốc tế đến TP.HCM 2007-2009 và dự kiến đến 2010........trang 27 Đồ thị 2.4 Doanh thu ngành du lịch tp. Hcm 2007-2009 và dự kiến 2010.........trang 28 Biểu đồ 2.5 Số lượng doanh nghiệp lữ hành tại tp. HCm...................................trang 29 Đồ thị 2.6 Mức đô nhận biết các thương hiệu trong nghành du lịch tại tp. HCM .............................................................................................................................trang 30 Đồ thị 2.7 Mức độ được nhớ đến của các thương hiệu trong ngành du lịch TP. HCM ............................................................................................................................Trang 30 Đồ thị 2.8 Lượng khách của các doanh nghiệp qua các năm 2007-2009 .........trang 42 1 LỜI MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thực tiễn kinh doanh hiện nay cho thấy, trong nền kinh tế thị trường việc các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt là điều tất yếu. Hiện nay du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, đêm lại thu nhập lớn cho ngân sách nhà nước, giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động. Ngành du lịch phát triển mạnh mẽ đồng nghĩa với việc các công ty du lịch ra đời hàng loạt. Sự phát triển về quy mô cũng như số lượng các doanh nghiệp du lịch nói chung và công ty lữ hành nói riêng một mặt đã tạo ra bước trưởng thành của ngành du lịch, mặt khác tạo nên áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Trong suốt thời gian qua Eden Travel luôn cố gắng nâng cao chất lượng và làm phong phú thêm sản phẩm của mình. Tuy vậy, sản phẩm du lịch rất dễ bị sao chép bởi đối thủ cạnh tranh. Việc khác biệt hóa là một vấn đề quan trọng trong môi trường kinh doanh khốc liệt như hiện nay. Nhận thức được vấn đề đó, với việc tổng hợp cơ sở lý luận, kết hợp phân tích điều kiện thực tại của Eden Travel trên cơ sở đánh giá ưu điểm và nhược điểm, tôi quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu “Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm của công ty TNHH MTV Du lịch Eden”. Tôi hy vọng đề tài sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho công ty để nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm . Từ đó công ty ngày càng phát triển vững mạnh góp phần trong công cuộc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. Đánh gía thực trạng hoạt động của Eden Travel trong thời gian qua. Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của công ty. - Đánh giá tiềm năng phát triển của công ty trong hiện tại và tương lai. Phát hiện ra cơ hội và tìm ra những mối đe dọa trong tương lai. - Phân tích sức cạnh ranh của sản phẩm du lịch của Eden Travel đồng thời so sánh sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. 2 - Dựa vào những chiến lược và phát triển của công ty và nhu cầu của khách hàng, đề ra một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty du lịch Eden Travel trong giai đoạn 2010-2012. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu và tập hợp các kiến thức, cơ sở lý luận về ngành du lịch được sử dụng trong doanh nghiêp Đề tài nghiên cứu khía cạnh nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm của công ty du lich Ê Đen giai đoạn 2007-2009. Đề xuất giải pháp kiến nghị, khắc phục giải quyết những tồn tại trong giai đoạn 2010-2012. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. Phương pháp thu thập số liệu: Việc nghiên cứu thu thập số liệu, dữ liệu thông qua nhiều nguồn khác nhau : Số liệu thứ cấp: kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua ba năm từ 2007-2009, tình hình nhân sự, cơ cấu tổ chức, kết hợp với quan sát thực tế trong quá trình làm việc tại công ty. Ngoài ra, thông tin còn được thu thập từ sách báo, internet và sự giúp đỡ của các phòng ban trong công ty. Phương pháp phân tích số liệu. Từ những số liệu đã phân tích được, tiến hành phân tích bằng những phương pháp sau: Phương pháp so sánh: Nhằm đối chiếu các chỉ tiêu, kết quả để thấy rõ hoạt động kinh doanh của Eden Travel. Phương pháp quy nạp: Phân tích những vấn đề nhỏ, cụ thể rồi tiến hành kết luận chung. Phương pháp đồ thị và biểu đồ: Phương pháp phân tích SWOT: nhằm phân tích và xử lý kết quả nghiên cứu về môi trường kinh doanh, từ đó nhận ra các cơ hội, các mối đe dọa, các điểm mạnh và điểm yếu giúp doanh nghiệp nhận ra những mặt có thể nâng cao khả năng cạnh tranh và những mặt cần khắc phục. Mô hình SWOT thường đưa ra 4 chiến lược cơ bản: 3 SO: Các chiến lược dựa trên ưu thế của công ty để tận dụng cơ hội thị trường. WO: các chiến lược dựa trên khả năng các yếu điểm của công ty để tận dụng cơ hội thị trường. ST: Các chiến lược dựa trên ưu thế của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường. WT: Các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua hoặc hạn chế tối đa các yếu điểm của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường. Phương pháp ma trận hình ảnh cạnh tranh: nhận diện những đối thủ cạnh tranh chủ yếu cùng những ưu và nhược điểm đặc biệt của họ. Ma trận hình ảnh cạnh tranh là sự mở rộng các yếu tố bên ngoài vì nó bao gồm cả các yếu tố bên ngoài và bên trong có tầm quan trọng quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. 5. KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ. Ngoài phần mở đầu và kết thúc, đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về sản phẩm của ngành du lịch. Chương 2: Thực trạng về khả năng cạnh tranh sản phẩm của của công ty du lịch Eden. Chương 3: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm của công ty du lịch Eden. 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM CỦA NGÀNH DU LỊCH. 1.1 TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH. 1.1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH. Định nghĩa du lịch: du lịch là hoạt động của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định. ¾ Khách du lịch: là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến. Khách du lịch được phân loại như sau: Khách tham quan: là khách du lịch đến viếng thăm một nơi nào đó dưới 24h đồng hồ và không ở lại qua đêm còn gọi là khách du ngoạn hay khách ở trong ngày Du khách: là khách du lịch lưu trú tại một quốc gia hay một vùng khác với nơi ở thường xuyên trên 24h và ở lại qua đêm tại đó với mục đích tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng, tham dự hội nghị, công tác, tôn giáo, thể thao, học tập… Khách du lịch quốc tế: pháp lệnh du lịch việt Nam theo điều 20 chương V, những người được thống kê là khách du lịch quốc tế phải có những đặc trưng cơ bản sau: Là người nước ngoài, người Việt Nam cư trú ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch. Công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch. Khách tham quan quốc tế: một người đáp ứng các tiêu chuẩn trên nhưng không ở qua đêm. Khách du lịch nội địa: bất kỳ người nào ngụ tại một quốc gia nào, bất kể quốc tịch gì đi du lịch đến một nơi khác với chỗ thường trú của mình trong 5 phạm vi quốc gia trong phạm vi 24h hay một đêm và vì bất kỳ lý do nào khác hơn là thực hiện một hoạt động trả công tại nơi đến thăm. Khách tham quan nội địa: một người đáp ứng các tiêu chuẩn của khách du lịch nội địa nhưng không ở qua đêm. ¾ Sản phẩm du lịch Sản phẩm du lịch là các dịch vụ hàng hóa cung cấp cho du khách được tạo nên bởi sự kết hợp của việc khai thác hợp lý các yếu tố tự nhiên, xã hội với việc sử dụng các nguồn lực: cơ sở vật chất, kỹ thuật, và lao động tại một cơ sở, một vùng hay một quốc gia nào đó. Qua khái niệm trên cho thấy, sản phẩm du lịch bao gồm các yếu tố hữu hình và vô hình tạo nên. ¾ Đặc tính của sản phẩm du lịch Sản phẩm du lịch mang tính trừu tượng, vô hình do đó nó khó bán hơn các sản phẩm khác. Thực sự nó là một kinh nghiệm hơn là một món hàng vật chất cụ thể mà khách hàng có thể kiểm tra trước khi mua. Khả năng phi cụ thể này khiến cho các sản phẩm du lịch rất dễ bị các đối thủ cạnh tranh bắt chước đây là thách thức rất lớn đối với nhà kinh doanh du lịch. Sản phẩm lịch được bán cho du khách trước khi họ thấy hoặc hưởng thụ nó. Đối với các sản phẩm khác người tiêu dung được nhìn thấy và lựa chọn sản phẩm vừa ý thì họ mới trả tiền để mua sản phẩm đó. Còn đối với sản phậm du lịch thì ngược lại du khách phải quyết định mua trước khi mặc dù họ không biết được chất lượng sản phẩm cho tới khi họ sử dụng. Việc tiêu dùng sản phẩm du lịch xẩy ra cùng lúc, cùng nơi với việc sản xuất ra chúng. Do đó để thực hiện quá trình tiêu thụ sản phẩm người mua hàng được đưa đến nơi sản xuất và tiêu thụ tại chỗ. Sản phẩm du lịch là loại sản phẩm tổng hợp các ngành kinh doanh khác như nhà khàng khách sạn, hàng không… Các sản phẩm du lịch thường ở xa nơi khách hàng lưu trú. Sản phẩm du lịch không thể tồn kho. Lượng cung cấp sản phẩm du lịch là cố định, trong một thời gian ngắn không có cách nào gia tăng lượng cung cấp này. 6 Khách mua sản phẩm du lịch thường ít trung thành và không trung thành với một sản phẩm du lịch, một công ty du lịch do đó tạo ra sự bất ổn về nhu cầu của khách Nhu cầu của khách hàng dễ bị that đổi vì sự dao động của tỷ giá tiền tệ tình hình kinh tế bất ổn, biến động chính trị tại các nước có chính phủ không ổn định. 1.1.2 CẠNH TRANH VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM. ¾ Định nghĩa cạnh tranh: Thuật ngữ “ cạnh tranh” được dùng ở đây là cách gọi tắt của cụm từ cạnh tranh kinh tế - một dạng cụ thể của cạnh tranh. Cạnh tranh xuất hiện trong quá trình hình thành và phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Do đó hoạt động cạnh tranh gắn liền với sự tác động của quy luật thị trường như quy luật giá trị, quy luật cung cầu… Do cách tiếp cận khác nhau, bởi mục đích nghiên cứu khác nhau nên trong thực tế có nhiều quan niệm khác nhau về cạnh tranh.Kế thừa các quan điểm của các nhà nghiên cứu chúng ta có thể thấy rằng: Cạnh tranh là quan hệ nhằm phản ánh mối quan hệ giữa các chủ thể của nền kinh tế thị trường cùng theo đuổi mục đích lợi nhuận tối đa. Đó là sự ganh đua giữa các chủ thể nhằm giành được những điều kiện thuận lợi nhất để thu được lợi nhuận siêu ngạch về phía mình. Cạnh tranh còn là phương thức giải quyết mâu thuẫn lợi ích kinh tế giữa các chủ thể của nền kinh tế thị trường. Cạnh tranh không quyết định bản chất kinh tế - xã hội của các chế độ xã hội. Tính chất cạnh tranh bị chi phối bởi bản chất kinh tế - xã hội của chế độ xã hội đó. Với các quan niệm về cạnh tranh đã nêu trên, có thể rút ra khái niệm về cạnh tranh như sau: “ cạnh tranh là việc đưa ra những chiến thuật chiến lược phù hợp với tiềm năng của doanh nghiệp, xử lý tốt các chiến lược, chiến thuật của đối thủ giành được lợi thế trong kinh doanh hoàng hóa và dịch vụ nhằm tối đa hóa lợi nhuận”. ¾ Các loại hình cạnh tranh: Cạnh tranh quốc gia: theo ủy ban cạnh tranh công nghiệp của Tổng thống Mỹ sử dụng định nghĩa cạnh tranh cho một quốc gia như sau:” cạnh 7 tranh của một quốc gia là mức độ mà ở đó dưới những điều kiện thị trường tự do và công bằng có thể sản xuất các hàng hóa dịch vụ đáp ứng được đòi hỏi của thị trường quốc tế đồng thời duy trì và mở rộng thu nhập thực tế nước đó”. Theo báo cáo cạnh tranh toàn cầu: cạnh tranh của một quốc gia là khả năng của nước đó đạt được những thành quả nhanh và bền vững về mức sống. Nghĩa là đạt được tỷ lệ tăng tưởng cao được xác định bằng việc thay đổi tổng sản phẩm quốc nội ( GDP) trên đầu người cao: Cạnh tranh doanh nghiệp: cũng giống như quốc gia, các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế cũng chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp với nhau. Cạnh tranh của một doanh nghiệp có thể được định nghĩa như sau:” cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng của doanh nghiệp đó trong việc tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc gia và cạnh tranh quốc tế” Cạnh tranh sản phẩm: hiện nay do nền kinh tế phát triển, ngày càng nhiều sản phẩm mới được tung ra thị trường và rất nhiều sản phẩm có thể thay thế nhau. Chính vì thế trên thị trường xuất hiện sự cạnh tranh giữa các sản phẩm, do đó có thể định nghĩa như sau:” cạnh tranh sản phẩm là việc các doanh nghiệp đưa ra thị trường các sản phẩm cùng loại có khả năng thay thế nhau”. ¾ Sức cạnh tranh của sản phẩm Là khả năng sản phẩm đó tiêu thụ được nhanh trong khi có nhiều người củng bán loại sản phẩm đó trên thị trường. Hay nói một cách khác, sức cạnh tranh của sản phẩm được đo bằng thị phần của sản phẩm đó. Sức cạnh tranh của sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng, giá cả, tốc độ cung cấp dịch vụ đi kèm, thương hiệu, quảng cáo… Nhưng năng lực cạnh tranh của sản phẩm lại được định đoạt bởi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Sẽ không có năng lực cạnh tranh của sản phẩm cao khi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó thấp. Ở đây cũng cần phân biệt năng lực cạnh tranh của sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đó là hai phạm trù khác nhau nhưng có quan hệ 8 hữu cơ với nhau. Năng lực cạnh tranh có được do năng lực của sản phẩm tạo ra, nhưng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ do năng lực cạnh tranh của sản phẩm quyết định mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tồ khác nữa. Tuy nhiên năng lực cạnh tranh của sản phẩm có ảnh hưởng rất lớn và thể hiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 1.1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. Nhân tố thuộc về doanh nghiệp. Nguồn lực: đây chính là những người tạo ra dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp. Đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp sẽ là những người quyết định các hoạt động quản lý kinh doanh, kinh doanh cái gì, sản phẩm tốt cho ai … Mỗi quyết định của họ có một ý nghĩa hết sức quan trọng liên quan đến sự tồn tại, phát triển hay diệt vong của doanh nghiệp. Chính họ là người quyết định khả năng cạnh tranh của công ty. Cơ sở vật chất kỹ thuật: Cơ sở vật chất kỹ thuật khang trang cùng đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, phù hợp với quy mô của doanh nghiệp chắc chắn sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh của công ty lên rất nhiều. Cơ sở vật chất tốt, chất lượng đảm bảo, chất lượng dịch vụ hợp lý sẽ làm tăng sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm. Khả năng tài chính của doanh nghiệp: Đây là yếu tố quan trọng quyết định khả năng kinh doanh cũng như chỉ tiêu hàng đầu đánh giá quy mô của doanh nghiệp. Bất cứ một hoạt động đầu tư, mua sắm thiết bị hay quảng cáo… đều phải được tính toán dựa trên thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có tài chính mạnh sẽ đảm bảo được khả năng cạnh tranh cao. Khả năng tổ chức quản lý: được thể hiện thông qua cơ cấu tổ chức, tác phong làm việc của các thành viên, mối quan hệ giữa các bộ phận. Một bộ máy được vận hành một cách nhịp nhàng, thông suốt chắc chắc chắn sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và ngược lại. Để có được tổ chứ quản lý tốt doanh nghiệp cần phải tạo ra quy chế làm việc. Các quy định về trách nhiệm và quyền lợi cho các cá nhân, mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghệp. Khả năng tổ chức quản lý còn phụ thuộc vào khả năng quản lý, tổ chức của những người làm công tác quản 9 lý trong doanh nghiệp. Do đó đội ngũ quản trị viên phải được đào tạo một cách có hệ thống, phù hợp với các đặc điểm của doanh nghiệp. Quy mô kinh doanh và uy tín: Chúng ta đều biết một trong năm nguyên nhân độc quyền của doanh nghiệp đó là doanh nghiệp đó có tính kinh tế nhờ quy mô. Nó ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo uy tín cho doanh nghiệp. Uy tín của doanh nghiệp được hình thành từ sự tin tưởng của khách hàng vào sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đó. Được hình thành sau một thời gian dài hoạt động trên thị trường và là một tài sản vô hình mà doanh nghiệp nhất thiết phải giữ dìn và làm giàu thêm tài sản đó. Nhân tố thuộc về khách quan: Môi trường vĩ mô: Yếu tố kinh tế: tác động lớn đến kinh doanh du lịch, yếu tố này có thể kéo theo sự thay đổi của thu nhập dân cư tác động đến nhu cầu du lịch. Ngoài ra còn có các yều tố thuộc về nhà nước như chính sách phát triển du lịch của các quốc gia, số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường và như vậy mức độ cạnh tranh sẽ trở nên gay gắt. trái lại nền kinh tế trong giai đoạn suy thoái, tỷ lệ lạm phát tăng cao làm cho giá cả tăng, sức mua của người dân bị sụt giảm, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách giữ chân khách hàng do đó sự cạnh tranh trên thị trường càng khốc liệt hơn. Yếu tố văn hóa: nền văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia là yếu tố tạo nên động cơ du lịch. Yếu tố pháp luật: hệ thống pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích các doanh nghiệp du lịch. Nó gián tiếp hoặc trực tiếp ảnh hưởng đến mỗi khách du lịch. Yếu tố chính trị: tuy gián tiếp nhưng lại chịu chi phối tổng thể và toàn diện đến kinh doanh du lịch. Các yếu tố khác: bao gồm sự phát triển của khoa học công nghệ, dân số, tài nguyên, môi trường,..
- Xem thêm -