Tài liệu Nkc-2

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Ghi sổ kếế toán Đơn vi: Công ty CPTB giáo dục và XD Tân Minh Châu Địa chỉ:Số 240 Lê Lai, P Đông Sơn, TP TH Mẫu số: S03a – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2014 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ A B Ngày tháng C … … … 01/08 HĐ 0001401 01/08 06/10 31/12 … Số hiệu HĐ0189294 PKT39 … 06/10 31/12 … Diễn giải D Số trang trước chuyển sang … Bán bảng từ cho công ty CPĐT và XLCN Thanh Hóa - Tiền mặt - Doanh thu bán các thành phẩm - Thuế GTGT đầu ra Giá vốn hàng bán - Giá vốn hàng bán - Thành phẩm Mua NVL của công ty Sông Mã - Nguyên liệu, vật liệu - Giá vốn hàng bán - Thuế GTGT đầu vào - Tiền mặt Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng bán - Xác định kết quả kinh doanh - Giá vốn hàng bán … Đơn vị tnh: đồồng Số hiệu Số phát sinh Đã ghi Stt TK đối sổ cái dòng Nợ ứng E G H … … … X X X X X X X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 … X X X X X X … 1 789.450.000 … 1111 5112 3331 54.000.810 632 156 45.030.009 1521 632 1331 1111 8.700.000 300.000 900.000 911 632 … 2.973.999.346 Có 2 789.450.000 … 49.090.909 4.909.901 45.030.009 9.000.000 … 2.973.999.346 … Cộng chuyển sang trang sau X - Sổ này có 30 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 30 - Ngày mở sổ:01/01/2014 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hà Trần Khả Ngọc x x 4.214.361.589 4.214.361.589 Ngày 31 tháng 12 năm 2014. Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu Chu Ngọc Sinh
- Xem thêm -