Tài liệu Nkc-1

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2014 Chứng từ Ngày tháng ghi sổ Số hiệu Ngày tháng A B C … 06/0 4 … … 06/0 PT-145 4 Diễn giải D Số trang trước chuyển sang … Thu tiền nợ của Công ty TNHH Tuấn Tiên Giảm giá hàng bán -Giảm giá hàng bán -Số thuế GTGT giảm giá hàng bán -Phải thu khách hàng Công ty trả tiền bằng tiền mặt sau khi trừ đi giảm giá hàng bán -Tiền mặt -Phải thu khách hàng … … … … Cộng chuyển sang trang sau - Sổ này có 30 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .30 - Ngày mở sổ:01/01/2014 2014. Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hà Trần Khả Ngọc Đơn vị tính: đồng Số Đã hiệu ghi Stt TK sổ dòng đối cái ứng E G H … … x x x 5 6 7 x x x x x … x … Số phát sinh Nợ Có 1 2 6.890.000.000 6.890.000.000 … … 2.745.000 8 9 5213 3331 274. 500 131 10 11 12 … X 111 131 … x 97.630.500 3.019.500 … x 97.630.500 … x Ngày 31 tháng 12 năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu Chu Ngọc Sinh
- Xem thêm -