Tài liệu Nk nguyên liệu và thành phẩm tân dược tại cty dược liệu tw 1 hn

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu ThÕ kû 20 ®· chøng kiÕn nh÷ng ®æi thay kú diÖu trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng nh©n lo¹i : Tõ nh÷ng bíc ®i dµi trong c«ng cuéc chinh phôc vò trô, nh÷ng thµnh tùu khoa häc rùc rì ¸p dông vµo thùc tÕ ®em l¹i nh÷ng lîi Ých to lín…®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ vît bËc cña nhiÒu Quèc gia. Trong c«ng cuéc ®æi míi vµ më cöa nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ níc ta nh÷ng n¨m võa qua ®· ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp dîc nãi riªng c¬ héi to lín ®Ó ph¸t triÓn m¹nh mÏ. C«ng ty dîc liÖu TWI-Hµ Néi thuéc tæng c«ng ty dîc ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc kh«ng nh÷ng vÒ chñng lo¹i, chÊt lîng s¶n phÈm mµ c¶ vÒ n¨ng lùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ xu thÕ héi nhËp nÒn kinh tÕ quèc tÕ, c«ng ty ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá cña m×nh trong xu thÕ héi nhËp ®ã. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, chiÕn tranh kÐo dµi ®· ®Ó l¹i cho nh©n d©n ViÖt Nam biÕt bao bÖnh tËt céng víi sù ®ãi nghÌo ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ nh©n d©n. Tríc t×nh h×nh ®ã, mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp dîc lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cã nguån thuèc chÊt lîng tèt, ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n. Víi c«ng nghÖ y dîc cña ViÖt Nam hiÖn nay chØ míi ®¸p øng ®îc phÇn nµo yªu cÇu ®ã, ®iÒu nµy lµm cho ho¹t ®éng nhËp khÈu nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm t©n dîc cã chÊt lîng cao cµng trë nªn quan träng bëi bªn c¹nh viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n th× nhËp khÈu thuèc cßn lµ cÇu nèi th«ng suèt nÒn kinh tÕ tiªn tiÕn trong vµ ngoµi níc víi nhau, chÝnh ho¹t ®éng nµy còng sÏ ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ vµ h¬n ai hÕt nã sÏ gióp cho mçi con ngêi trong céng ®ång cã ®îc søc khoÎ, trÝ tuÖ ®Ó tham gia ho¹t ®éng trong mäi lÜnh vùc kh¸c nhau. Tuy nhiªn, ®iÒu kiÖn më cöa cña kinh tÕ thÞ trêng ®Æt ra cho c«ng ty nh÷ng th¸ch thøc rÊt lín ®Æc biÖt lµ trong kinh doanh quèc tÕ. Cïng víi sù c¹nh tranh khèc liÖt lµ nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc míi ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh nhËp khÈu nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm t©n dîc cña C«ng ty dîc liÖu TWI-Hµ Néi. §ã còng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mÊu chèt cã thÓ trë thµnh nh©n tè quan träng ®em l¹i thµnh c«ng cho c«ng ty trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, cÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu. Trªn c¬ së vËn dông lý thuyÕt ®îc häc ë trêng vµ sù t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty em xin tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Ò tµi “Hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm t©n dîc t¹i C«ng ty dîc liÖu TWIHµ Néi” Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nh÷ng ®iÓm hoµn thiÖn vµ cha hoµn thiÖn trong quy tr×nh nhËp khÈu t¹i c«ng ty tõ ®ã em xin ®a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ cô thÓ nh»m gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh trong viÖc ®a doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp Víi lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n s©u s¾c, em xin bµy tá lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi : C« gi¸o TS. §µo ThÞ BÝch Hoµ - Chñ nhiÖm bé m«n kü thuËt th¬ng m¹i quèc tÕ. Ths. T« Minh Phóc – Trëng phßng kinh doanh nhËp khÈu, C«ng ty dîc liÖu TWI-Hµ Néi. Ds. TrÇn Hoµng Giao – Phô tr¸ch ho¹t ®éng nhËp khÈu, C«ng ty dîc liÖu TWI-Hµ Néi. Cïng c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kinh doanh - nhËp khÈu, C«ng ty dîc liÖu TWI-Hµ Néi. §· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Hµ Néi, ngµy th¸ng 5 n¨m 2003. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Hoa Ch¬ng 1 : Lý luËn chung c¬ b¶n vµ quy tr×nh nhËp khÈu t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu I. Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. 1. Kh¸i niÖm vÒ nhËp khÈu. Trong xu thÕ quèc tÕ ho¸ ngµy nay ®· thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ diÔn ra m¹nh mÏ. XuÊt khÈu vµ nhËp khÈu lµ hai ho¹t ®éng quan träng cña th¬ng m¹i quèc tÕ,nÕu th¬ng m¹i quèc tÕ lµ sù trao ®æi mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô nh»m môc tiªu lîi nhuËn gi÷a c¸c th¬ng nh©n cã trô së kinh doanh t¹i c¸c quèc gia kh¸c nhau vµ nãi r»ng xuÊt khÈu lµ mét h×nh thøc tÊt yÕu cña c¸c c«ng ty kinh doanh quèc tÕ khi x©m nhËp thÞ trêng quèc tÕ th× nhËp khÈu còng ®ãng vai trß kh«ng kÐm phÇn quan träng bëi v× xuÊt khÈu cña níc nµy sÏ lµ nhËp khÈu cña níc kia vµ ngîc l¹i, nã lµ mét mÆt kh«ng thÓ t¸ch rêi cña nghiÖp vô ngo¹i th¬ng. §· cã kh«ng Ýt nh÷ng c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ nhËp khÈu nhng xÐt trªn gãc ®é trung nhÊt th× nhËp khÈu Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp ®îc hiÓu lµ sù mua hµng ho¸ dÞch vô tõ níc ngoµi vÒ phôc vô cho nhu cÇu trong níc hoÆc t¸i s¶n xuÊt nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn. 2. C¸c h×nh thøc cña nhËp khÈu. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c c«ng ty kinh doanh quèc tÕ khi tham gia ho¹t ®éng nhËp khÈu thêng ¸p dông hai h×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu chÝnh : lµ nhËp khÈu trùc tiÕp (nhËp khÈu tù doanh ) vµ nhËp khÈu gi¸n tiÕp ( nhËp khÈu uû th¸c ). ¸p dông h×nh thøc nµo ®iÒu nµy phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh doanh, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 2.1. NhËp khÈu trùc tiÕp ( nhËp khÈu tù doanh ). Trong th¬ng m¹i quèc tÕ giao dÞch trùc tiÕp ngµy cµng ph¸t triÓn do c¸c ph¬ng tiÖn thÞ trêng rÊt ph¸t triÓn, tr×nh ®é n¨ng lùc giao dÞch cña ngêi th¹m gia th¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng cao do ®ã khi nhËp khÈu hµng ho¸, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh quèc tÕ cã thÓ trùc tiÕp giao dÞch víi nhµ xuÊt khÈu mét c¸ch thuËn tiÖn vµ dÔ dµng. Kinh doanh nhËp khÈu theo h×nh thøc trùc tiÕp ®îc hiÓu lµ viÖc ®¬n vÞ kinh doanh trùc tiÕp nhËp khÈu hµng ho¸ tõ níc ngoµi vµo ViÖt nam víi danh nghÜa vµ chi phÝ cña m×nh råi sau ®ã tiÕn hµnh kinh doanh, b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu cho kh¸ch hµng trong níc cã nhu cÇu. §¬n vÞ kinh doanh theo h×nh thøc nhËp khÈu trùc tiÕp sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao do gi¶m ®îc chi phÝ trung gian, gi¶m bít sai sãt, lîi nhuËn thu ®îc do b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu lín h¬n chi phÝ uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸. §ång thêi theo h×nh thøc nµy ®¬n vÞ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn trùc tiÕp tiÕp cËn thÞ trêng ®Ó thÝch øng víi nhu cÇu thÞ trêng mét c¸ch tèt nhÊt, tõ ®ã cã thÓ chñ ®éng ®îc nguån hµng vµ b¹n hµng trong kinh doanh. Tuy nhiªn, bªn c¹nh thuËn lîi ®ã th× kinh doanh nhËp khÈu trùc tiÕp còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, h×nh thøc nµy còng chøa ®Çy rñi ro vµ m¹o hiÓm do doanh nghiÖp ph¶i cã ®ñ tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh ®Ó ®Çu t, c¸n bé ph¶i cã nghiÖp vô giái, h×nh thøc nµy nÕu kh«ng t×m hiÓu kü thÞ trêng vµ ®èi t¸c th× rÊt dÔ bÞ Ðp gi¸ thËm chÝ sau khi nhËp khÈu hµng ho¸ vÒ cã thÓ b¸n kh«ng ®îc hoÆc b¸n ®îc víi gi¸ thÊp. h×nh thøc nµy kh«ng thÝch hîp víi c«ng ty kinh doanh quèc tÕ khi lÇn ®Çu tham gia trªn thÞ trêng quèc tÕ hoÆc kinh doanh mÆt hµng míi trªn thÞ trêng míi. 2.2. NhËp khÈu gi¸n tiÕp ( nhËp khÈu uû th¸c ). Trªn thùc tÕ hiÖn nay cã nhiÒu ®¬n vÞ kinh doanh quèc tÕ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ nh©n lùc, c¬ së vËt chÊt ®Ó tiÕn hµnh nhËp khÈu trùc tiÕp do ®ã hä sÏ cÇn ®Õn trung gian lµm cÇu nèi gi÷a c«ng ty nhËp khÈu vµ ®èi t¸c lµ c«ng ty xuÊt khÈu. Kinh doanh nhËp khÈu theo h×nh thøc uû th¸c lµ viÖc ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng ( bªn nhËn uû th¸c ) ®ãng vai trß trung gian ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô nhËp Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp khÈu hµng ho¸ tõ níc ngoµi vµo ViÖt nam theo yªu cÇu cña bªn uû th¸c víi danh nghÜa cña m×nh nhng b»ng chi phÝ cña bªn uû th¸c. Theo kh¸i niÖm vÒ nhËp khÈu uû th¸c cã thÓ thÊy r»ng khi ®¬n vÞ kinh doanh theo h×nh thøc nµy th× ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng kh«ng ph¶i bá vèn cña m×nh ra ®em ®i nhËp khÈu, vèn nµy do bªn uû th¸c cÊp tuy nhiªn ®în vÞ kinh doanh vÉn ph¶i chÞu chi phÝ vÒ nghiªn cøu thÞ trêng, ®èi t¸c khi thùc hiÖn h×nh thøc nhËp khÈu nµy hoµn toµn yªn t©m vÒ ®Çu ra do chØ ph¶i nhËp khÈu hµng ho¸ theo yªu cÇu cña ngêi uû th¸c, ®iÒu nµy t¹o ra mét ®é an toµn nhÊt ®Þnh cho c«ng ty kinh doanh quèc tÕ. VÒ phÝa bªn uû th¸c lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh cã nhu cÇu vÒ hµng ho¸ nhËp khÈu nhng do ®iÒu kiÖn cã thÓ kh«ng ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô ®Ó ®øng ra nhËp khÈu hµng ho¸ hoÆc cã thÓ hä cã vèn nhËp khÈu nhng l¹i kh«ng cã chøc n¨ng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Mèi liªn hÖ gi÷a bªn uû th¸c vµ bªn nhËn uû th¸c thÓ hiÖn ë ho¹t ®éng ký kÕt gi÷a hai bªn vµ nh÷ng tµi liÖu, giÊy tê liªn quan mµ bªn uû th¸c göi cho ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng. Vµ chÝnh ®©y lµ c¬ së quan träng ®Ó bªn ®îc uû th¸c tiÕn hµnh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu víi ®èi t¸c ë níc ngoµi. Sau khi c«ng viÖc nhËp khÈu hoµn tÊt, ®¬n vÞ ®îc uû th¸c bµn giao hµng ho¸ ®óng nh yªu cÇu cho bªn uû th¸c gäi lµ chi phÝ uû th¸c kho¶ng 1% gi¸ trÞ hîp ®ång, chi phÝ nµy cã thÓ Ýt h¬n hoÆc nhiÒu h¬n 1% phô thuéc vµo mèi quan hÖ gi÷a bªn b¸n uû th¸c vµ bªn nhËn uû th¸c còng nh gi¸ trÞ cña hîp ®ång. Trªn thùc tÕ kinh doanh theo h×nh thøc nµy lîi nhuËn thu ®îc kh«ng cao v× chØ lµ phÝ uû th¸c nhng l¹i ®¶m b¶o tr¸nh rñi ro, m¹o hiÓm ®¹t ®îc møc ®é an toµn, ch¾c ch¾n trong kinh doanh cña ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng tiÕn hµnh nhËp khÈu hµng ho¸. 3. Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. BÊt k× quèc gia nµo còng kh«ng thÓ tù s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng mét c¸ch ®Çy ®ñ mäi nhu cÇu trong níc, ®Æc biÖt trong xu thÕ ngµy nay, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng n©ng cao, nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, tho¸t khái nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp, l¹c hËu. Môc tiªu ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n dùa rÊt nhiÒu vÒ lîi thÕ so s¸nh, ë ®ã mçi quèc gia sÏ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt cã lîi thÕ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu ®i c¸c quèc gia kh¸c. Trong thùc tÕ kh«ng cã quèc gia nµo lµ cã lîi thÕ vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt hµng, c¸c lÜnh vùc, sù bæ sung hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia ®· ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Nh÷ng quèc gia ph¸t triÓn thêng xuÊt khÈu nhiÒu h¬n nhËp khÈu rÊt nhiÒu vµ ngîc l¹i nh÷ng níc kÐm ph¸t triÓn th× kim ngh¹ch nhËp khÈu lín h¬n xuÊt khÈu. Víi ViÖt Nam, mét quèc gia míi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng gÇn 20 n¨m l¹i chÞu nhiÒu hËu qu¶ tõ sù tµn ph¸ chiÕn tranh. Do ®ã ho¹t déng Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp nhËp khÈu ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh kh«i phôc nÒn kinh tÕ vµ tiÕn tíi qu¸ tr×nh CNH – H§H ®Êt níc. Cô thÓ nh÷ng vai trß nh÷ng vai trß ®îc thÓ hiÖn râ nÐt nh sau: + Tríc hÕt nhËp khÈu sÏ bæ xung kÞp thêi nh÷ng hµng ho¸ cßn thiÕu mµ trong níc kh«ng s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®ñ tiªu dïng lµm c©n ®èi kinh tÕ, ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng, khai th¸c tèi ®a kh¶ n¨ng vµ tiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ. + NhËp khÈu lµm ®a d¹ng ho¸ hµng tiªu dïng trong níc, phong phó chñng lo¹i hµng ho¸, më réng kh¶ n¨ng tiªu dïng, n©ng cao møc sèng cña ngêi d©n. + NhËp khÈu xo¸ bá t×nh tr¹ng ®éc quyÒn toµn khu vùc vµ trªn thÕ giíi, xo¸ bá nÒn kinh tÕ l¹c hËu tù cung, tù cÊp. TiÕn tíi sù hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia lµ cÇu nèi th«ng suèt cña nÒn kinh tÕ tiªn tiÕn trong vµ ngoµi níc, t¹o lîi thÕ ®Ó ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh trªn c¬ së CNH. + NhËp khÈu sÏ thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc kh«ng ngõng v¬n lªn, kh«ng ngõng t×m tßi nghiªn cøu ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ cã chÊt lîng cao, ®¶m b¶o, t¨ng cêng søc c¹nh tranh víi hµng ngo¹i. + NhËp khÈu sÏ t¹o ra qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®iÒu nµy t¹o ra sù ph¸t triÓn vît bËc cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, t¹o ra sù c©n b»ng gi÷a c¸c quèc gia vÒ tr×nh ®é s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ thêi gian. Ngoµi ra nhËp khÈu cßn cã vai trß to lín trong viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu, gãp phÇn n©ng cao gi¸ trÞ còng nh chÊt lîng hµng ho¸ xuÊt khÈu th«ng qua trao ®æi hµng ho¸ ®èi lu, gióp ViÖt Nam nhanh chãng hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi tham gia nhiÒu tæ chøc kinh tÕ ®Æc biÖt v÷ng bíc ®Ó tham gia tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO. Nh÷ng vai trß to lín ®ã cña nhËp khÈu mçi quèc gia lu«n lu«n cè g¾ng ®Ó tËn dông tèi ®a, ®em l¹i sù ph¸t triÓn vît bËc trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tuy nhiªn ®Ó vËn dông tèi ®a vai trß ®ã lµ c¶ mét vÊn ®Ò ®Æt ra víi ® êng lèi ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, víi nh÷ng quan ®iÓm cña §¶ng l·nh ®¹o. ë ViÖt Nam, cã nÒn kinh tÕ xuÊt ph¸t ®iÓm rÊt kÐm, tríc kia l¹i vËn hµnh trong c¬ chÕ quan liªu bao cÊp, nÒn kinh tÕ chØ lµ tù cung, tù cÊp, c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ l¹i l¹c hËu, quan hÖ kinh tÕ l¹i kh«ng ph¸t triÓn, hoÆc chØ ph¸t triÓn trong hÖ thèng c¸c n¬íc X· Héi Chñ NghÜa trong khi ®Êy c¸c níc nµy còng cã nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn. VËn hµnh trong nÒn kinh tÕ nh thÕ sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu diÔn ra víi kim ngh¹ch nhá bÐ, bã hÑp trong mét vµi quèc gia cïng chÕ ®é. §Æc biÖt lµ quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam víi Liªn X« cò díi h×nh thøc viÖn trî vµ mua b¸n theo nghÞ ®Þnh th hoÆc trao ®æi hµng ho¸ ®èi lu, céng thªm vµo ®ã lµ sù qu¶n lÝ cøng nh¾c cña nhµ níc lµm mÊt ®i sù n¨ng ®éng linh ho¹t trong quan hÖ kinh tÕ quèc d©n chñ yÕu lµ doanh nghiÖp nhµ níc víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp cång kÒnh, bÞ ®éc quyÒn, ho¹t ®éng theo t tëng quan liªu, tèc ®é c«ng viÖc nhËp khÈu diÔn ra tr× trÖ kÐm hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu ph¶i tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n ®ßi hái sù tham gia cña nhiÒu c¬ quan chøc tr¸ch. Trong khi trªn khu vùc vµ trªn thÕ giíi nÒn kinh tÕ ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ, linh ho¹t vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Xu thÕ tÊt yÕu Êy ®· ®ßi hái ViÖt Nam ph¶i thay ®æi ®Ó phï hîp víi nÒn kinh tÕ trªn thÕ giíi, nh÷ng t tëng l¹c hËu Êy cÇn ®îc c¶i tiÕn vµ xo¸ bá thay thÕ vµo ®ã lµ nh÷ng c¸i míi tiÕn bé h¬n, linh ho¹t h¬n. §ã chÝnh lµ vËn hµnh theo c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. Tõ khi nÒn kinh tÕ thÞ trêng thay thÕ nÒn kinh tÕ tù cung, tù cÊp ®· cã nhiÒu thay ®æi tiÕn bé theo híng cã lîi cho ®Êt níc. NÒn kinh tÕ ®ãng ®· hoµn toµn bÞ diÖt vong thay thÕ vµo ®ã lµ nÒn kinh tÕ më, hîp t¸c, quan hÖ trªn c¬ së cïng cã lîi chuyÓn tõ t tëng ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i. C¸c chÝnh s¸ch më réng nhËp khÈu ®· bíc ®Çu ph¸t huy ®îc vai trß to lín cña nã, t¹o ra thÞ trêng s«i ®éng víi khèi lîng hµng ho¸ ®a d¹ng, phong phó, t¹o ra sù c¹nh tranh m¹nh mÏ vÒ hµng ho¸ kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ gi¸ trÞ vµ chÊt lîng, thu hót ®îc sù tham gia cña cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn theo ®êng lèi cña §¶ng. Mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu. §Ó tiÕp tôc bíc ®i trªn con ®êng ®óng ®¾n ®ã vµ tiÕn thªm nh÷ng bíc v÷ng ch¾c h¬n trong t¬ng lai th× tr¸ch nhiÖm kh«ng thuéc vÒ riªng ai, cÇn h¬n ai hÕt sù l·nh ®¹o, chØ ®êng vµ ®éng viªn cña c¸c c¬ quan chøc tr¸ch, tinh thÇn häc hái, lao ®éng, nghiªn cøu t×m tßi cè g¾ng hÕt m×nh cña tõng doanh nghiÖp, tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn ho¹t ®éng trong xuÊt nhËp khÈu nãi chung vµ trong nhËp khÈu nãi riªng. Cô thÓ sù cè g¾ng hÕt m×nh ®ã ph¶i ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c gãc ®é. + Thu hót vµ më réng sù tham gia cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng nhng díi sù qu¶n lÝ cña nhµ níc + Ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¶i ®¶m b¶o ®îc nguyªn t¾c trong quan hÖ th¬ng m¹i quèc tÕ + Kh«ng ngõng t¹o ra ch÷ tÝn ®èi víi c¸c ®èi t¸c, t«n träng chñ quyÒn cña nhau, b×nh ®¼ng cïng cã lîi. + LÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ chung cña x· héi lµm ®Çu, kÕt hîp gi÷a lîi Ých riªng cña ®¬n vÞ kinh doanh víi lîi Ých cña toµn x· héi. Muèn thùc hiÖn ®îc nh÷ng chñ tr¬ng ®Æt ra ®ßi hái ph¶i biÕt: + Sö dông triÖt ®Ó lîi thÕ, ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc s½n cã, kh«ng ®îc ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng khan hiÕm ngo¹i tÖ. + Ho¹t ®éng ph¶i mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao mµ kh«ng vi ph¹m c¸c ®iÒu íc quèc tÕ. + NhËp khÈu nhng ph¶i thóc ®Èy vµ b¶o vÖ s¶n xuÊt trong níc + C©n ®èi gi÷a kim ngh¹ch xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp + ¦u tiªn nhËp khÈu hµng tiªu dïng thiÕt yÕu + X©y dùng thÞ trêng nhËp khÈu l©u dµi, æn ®Þnh, bÒn v÷ng Thùc hiÖn nh÷ng nguyªn t¾c trªn sÏ gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n tõ sù t¸c ®éng chñ quan vµ kh¸ch quan. C¸c doanh nghiÖp rÊt cÇn ®Õn sù hç trî kÞp thêi thÝch ®¸ng cña c¸c c¬ quan l·nh ®¹o nhµ níc ®Ó c¸c doanh nghiÖp tõng bíc tiÕn kÞp tr×nh ®é quèc tÕ. II. Néi dung quy tr×nh nhËp khÈu t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh quèc tÕ. 1. Nghiªn cøu vÒ m«i trêng kinh doanh. Khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng nhËp khÈu ®Ó tr¸nh rñi ro ®¸ng tiÕc x¶y ra trong qu¸ tr×nh kÝ kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®éng nhËp khÈu, ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu vÒ m«i trêng kinh doanh tõ ®ã ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ gi¶m chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho ho¹t ®éng nhËp khÈu. 1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng. Nghiªn cøu thÞ trêng trong kinh doanh quèc tÕ ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ bíc khëi ®Çu kh«ng Ýt khã kh¨n cña c¸c ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng, sù tÊt yÕu cña c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng nh»m ®¸p øng nhu cÇu thu thËp c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng chÝnh x¸c kÞp thêi tuú tõng yªu cÇu vÒ nghiÖp vô mµ cã thÓ nghiªn cøu thÞ trêng chi tiÕt hoÆc kh¸i qu¸t. Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng thùc chÊt lµ nghiªn cøu vÜ m«, nghiªn cøu nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t cña thÞ trêng cßn nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng, thùc chÊt lµ nghiªn cøu ®èi tîng giao dÞch vµ hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp kinh doanh. §Ó cã thÞ trêng mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi, chuÈn bÞ tèt nhÊt trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh khi lùa chän ®èi t¸c, giao dÞch, ®µm ph¸n kÝ kÕt hîp ®ång mét c¸ch cã hiÖu qu¶, cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu nh÷ng néi dung sau. 1.1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng trong níc. * Nghiªn cøu vÒ hµng ho¸ nhËp khÈu Hµng ho¸ lµ ®èi tîng quan träng cña ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ. Khi ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng tiÕn hµnh ho¹t ®éng nhËp khÈu thuéc ®èi tîng nµo? ViÖc lùa chän hµng ho¸ phô thuéc vµo cung cÇu trong níc. NhËp khÈu dï kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu trong níc song nã ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ môc tiªu, nhiÖm vô kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nghiªn cøu vÒ mÆt hµng cÇn ph¶i nghiªn cøu trªn nh÷ng gãc ®é sau: + Nghiªn cøu vÒ nhu cÇu trong níc, t×nh h×nh tiªu dïng, t×nh h×nh nµy phô thuéc vµo tËp qu¸n, thãi quen vµ thu nhËp cña ngêi tiªu dïng. + Nghiªn cøu vÒ quy c¸ch, phÈm chÊt, kiÓu d¸ng, nh·n m¸c, th¬ng hiÖu, … cña s¶n phÈm. Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp + Nghiªn cøu xem s¶n phÈm ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng ®îc bao l©u, ®ang ë giai ®o¹n nµo cña chu kú sèng cña s¶n phÈm? Tõ ®ã ®¸nh gi¸ xem thÞ hiÕu tiªu dïng ®ang ë møc ®é nµo ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh vÒ sè lîng nhËp khÈu tr¸nh t×nh tr¹ng hµng nhËp tån ®äng vµ mÊt gi¸ hoÆc thiÕu hôt. Cã nh vËy míi n©ng cao hiÖu qu¶ quy tr×nh nhËp khÈu còng nh kÕt qu¶ kinh doanh. + Khi tiÕn hµnh nhËp khÈu ph¶i sö dông ®Õn ngo¹i tÖ mµ ngo¹i tÖ th× lu«n lu«n biÕn ®éng, ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vÒ thÞ trêng th× viÖc nghiªn cøu tØ suÊt ngo¹i tÖ hµng nhËp khÈu lµ rÊt quan träng. Doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt tØ gi¸ hèi ®o¸i gi÷a VN§ vµ ngo¹i tÖ vµ sau ®ã xem xÐt so s¸nh víi tØ suÊt ngo¹i tÖ hµng nhËp khÈu. NÕu tØ gi¸ hèi ®o¸i lín h¬n th× kh«ng nhËp khÈu, nÕu tØ suÊt ngo¹i tÖ hµng nhËp khÈu lín h¬n th× nªn nhËp khÈu * Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh. Díi ¸p lùc cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng – NÒn kinh tÕ më th× sù c¹nh tranh cµng trë nªn khèc liÖt. Kinh doanh cïng mét mÆt hµng sÏ cã v« sè c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau, cÇn biÕt râ sè lîng vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, nh÷ng ®iÓm yÕu, thÕ m¹nh cña ®èi thñ, t×nh h×nh kinh doanh, ®Æc biÖt cÇn nghiªn cøu kÜ ph¬ng híng chiÕn lîc kinh doanh cña ®èi thñ còng nh kh¶ n¨ng thay ®æi chiÕn lîc kinh doanh. Tõ ®ã rót ra thêi c¬ vµ th¸ch thøc cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó cã ph¬ng ¸n cô thÓ ®èi phã víi khã kh¨n, víi ®iÓm m¹nh cña ®èi thñ vµ khai th¸c tèi ®a ®iÓm yÕu cña hä tõ ®ã ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. * Nghiªn cøu dung lîng thÞ trêng vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn dung lîng thÞ trêng. Sau khi nghiªn cøu kÜ vÒ hµng nhËp khÈu, ®èi thñ c¹nh tranh, sÏ tiÕn hµnh nghiªn cøu dung lîng cña thÞ trêng vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn nã ®Ó tr¶ lêi ®îc c©u hái nhËp víi sè lîng bao nhiªu th× ®ñ. C«ng viÖc nµy ®ßi hái kh¶o s¸t nhu cÇu thùc tÕ cña kh¸ch hµng còng nh kh¶ n¨ng cung cÊp cña doanh nghiÖp nhËp khÈu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu võa ®ñ cña thÞ trêng, tr¸nh trêng hîp nhËp qu¸ nhiÒu lµm d thõa hµng ho¸ vµ nhËp qu¸ Ýt kh«ng ®em l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp. §Ó nghiªn cøu dung lîng ®îc chÝnh x¸c cÇn ph¶i ®îc x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn nã ®Ó ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ sè lîng hµng nhËp khÈu. + Nh©n tè thø nhÊt: Khoa häc kÜ thuËt vµ c«ng nghiÖp lµm cho dung lîng thÞ trêng biÕn ®æi, c¸c biÖn ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc, tËp qu¸n, thãi quen cña ngêi tiªu dïng. + Dung lîng thÞ trêng biÕn ®æi cã thÓ do sù xuÊt hiÖn cña nh÷ng hµng ho¸ thay thÕ, cµng nhiÒu hµng hãa thay thÕ cµng g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng nhËp khÈu cña ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp + Dung lîng thÞ trêng cßn phô thuéc vµo sù vËn déng cña vèn, ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt lu th«ng vµ ph¬ng ph¸p cña s¶n phÈm cña tõng thÞ trêng ®èi víi mçi lo¹i hµng ho¸. + Mét sè nh©n tè kh¸ch quan nh thêi tiÕt, bÞ h¹n h¸n, b·o lôt, sù biÕn ®éng vÒ khñng ho¶ng tµi chÝnh, mÊt gi¸ tiÒn tÖ, sù gi¶m sót cña th¬ng hiÖu hµng ho¸. Mçi nh©n tè cã møc ®é t¸c ®éng kh¸c nhau, cÇn cã sù ®¸nh gi¸ ®óng møc ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh, nh©n tè nµo ®ãng vai trß thø yÕu, tõ ®ã ®a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n chÝnh x¸c vÒ nhu cÇu thùc cña hµng nhËp khÈu ®· lùa chän. 1.1.2. Nghiªn cøu thÞ trêng quèc tÕ. Nghiªn cøu thÞ trêng quèc tÕ ph¶i b¾t ®Çu tõ viÖc nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ níc xuÊt khÈu, nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã lµ h¹n chÕ hay khuyÕn khÝch xuÊt khÈu tõ ®ã ®a ra nh÷ng thuËn lîi còng nh khã kh¨n ®èi víi ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng khi tiÕn hµnh nhËp khÈu hµng ho¸, ho¹t ®éng nµy còng chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp cña t×nh h×nh chÝnh trÞ, chÕ ®é cña níc xuÊt khÈu. Bªn c¹nh ®ã nguån hµng cung cÊp sÏ t¸c ®éng bëi vÞ trÝ ®Þa lÝ cña quèc gia do qu¸ tr×nh vËn chuyÓn sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. MÆt kh¸c, trªn thÞ trêng quèc tÕ do chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè trªn ®· lµm cho gi¸ c¶ kh«ng ngõng biÕn ®æi. Doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu ph¶i hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm ®Ó dù b¸o ®îc xu thÕ biÕn ®éng cña quy luËt thÞ trêng. Doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ trªn nhiÒu thÞ trêng kh¸c nhau víi c¸c nhµ cung cÊp kh¸c nhau. Tõ ®ã tiÕn hµnh so s¸nh vµ chän ra nhµ cung cÊp ®em l¹i thuËn lîi tèi u nhÊt cho m×nh. §Ó c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng quèc tÕ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, kÕt qu¶ nghiªn cøu thùc sù cã ý nghÜa víi doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ dµng do ®ã cÇn tiÕn hµnh theo ®óng tr×nh tù, hÖ thèng mét c¸ch chÆt chÏ vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu mang tÝnh chÊt khoa häc cao. 1.2. Nghiªn cøu ®èi t¸c: Tríc khi bíc vµo giaop dÞch, ®µm ph¸n vµ kÝ kÕt hîp ®ång, sau khi nghiªn cøu kÜ thÞ trêng vµ ®a ra nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, doanh nghiÖp nhËp khÈu tiÕn hµnh lùa chän ®èi t¸c trªn c¬ së thÞ trêng ®· nghiªn cøu nhng ph¶i ®¶m b¶o ®îc c¸c tiªu chuÈn vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng vµ chi phÝ phï hîp, ®¶m b¶o ®óng môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ kh«ng tr¸i ph¸p luËt Khi lùa chän ®èi t¸c, ®¬n vÞ ngo¹i ht¬ng cÇn quan t©m ®Õn + T c¸ch ph¸p nh©n + Kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc trong kinh doanh + MÆt hµng, lÜnh vùc kinh doanh + Uy tÝn trong ho¹t ®éng kinh doanh + T×nh h×nh s¶n xuÊt Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp + Kh¶ n¨ng tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt + Th¸i ®é chÝnh trÞ, ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ vµ tËp qu¸n kinh doanh. + DiÒu kiÖn ®Þa lÝ: Cho phÐp ta ®¸nh gi¸ ®îc c¸c u thÕ ®Þa lý cña phÝa ®èi t¸c ®Ó gi¶m thiÓu chi phÝ vËn t¶i b¶o hiÓm 1.3. LËp ph¬ng ¸n kinh doanh Sau khi hoµn tÊt c¸c c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng trong níc, quèc tÕ vµ c¸c ®èi t¸c, ®¬n vÞ kinh doanh ngo¹i th¬ng tiÕn hµnh lËp ph¬ng ¸n kinh doanh hµng nhËp khÈu. Ph¬ng ¸n kinh doanh thùc chÊt lµ mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng qu¸t híng tíi viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc ®Ých cô thÓ cña doanh nghiÖp trong kinh doanh. Trong sù biÕn ®æi nhanh chãng cña thÞ trêng th× kh©u lËp ph¬ng ¸n kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i, nhiÒu doanh nghiÖp ®· bá qua bíc nµy hoÆc thùc hiÖn mét c¸ch s¬ sµi ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng nh mong muèn, §Ó lËp ®îc ph¬ng ¸n kinh doanh tèt doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh Quy tr×nh x¸c ®Þnh ph¬ng ¸n kinh doanh * Ph©n tÝch ®Ó lùa chän thÞ trêng vµ mÆt hµng kinh doanh. Sau khi nghiªn cøu thu thËp c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, ngêi lËp ph¬ng ¸n kinh doanh sÏ ®¸nh gi¸ tæng qu¸t t×nh h×nh hiÖn t¹i cña m«i trêng vµ thÞ trêng, ®ång thêi ph¶i dù ®o¸n ®îc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng trong t¬ng lai, cã nh vËy míi tËn dông ®îc c¸c c¬ héi, kÕt hîp víi viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu trong níc, kh¶ n¨ng cung cÊp gi÷a c¸c ®èi t¸c vµ ®iÓm m¹nh yÕu cña c¸c doanh nghiÖp so víi ®èi thñ c¹nh tranh tõ ®ã lùa chän thÞ trêng vµ mÆt hµng kinh doanh cña doanh nghiÖp. * X¸c ®Þnh môc tiªu. Sau khi ®· ph©n tÝch ®Ó lùa chän thÞ trêng vµ mÆt hµng kinh doanh, ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng ph¶i x¸c ®Þnh môc tiªu cô thÓ cña ph¬ng ¸n kinh doanh ®Æt ra cÇn ®¹t ®îc ®ång thêi ®©y còng lµ c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph¬ng ¸n kinh doanh. C¸c môc tiªu cô thÓ lµ doanh thu lîi nhuËn vµ uy tÝn … * Ph¸c th¶o c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh: Sau khi môc tiªu ®· x¸c ®Þnh, ®¬n vÞ kinh doanh sÏ tiÕn hµnh ph¸c th¶o c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh c¸c mÆt hµng ®· lùa chän trªn thÞ trêng môc tiªu. Mét ph¸c th¶o ph¬ng ¸n kinh doanh cÇn ph¶i : + M« t¶ chi tiÕt t×nh h×nh kinh doanh trªn thÞ trêng môc tiªu, m« t¶ vÒ mÆt hµng kinh doanh, ®èi t¸c dung lîng, gi¸ c¶ vËn chuyÓn, ng©n hµng… x¸c ®Þnh ®èi t¸c vµ dù kiÕn møc gi¸ mua, gi¸ b¸n sè lîng nhËp khÈu vµ lîi nhuËn dù tÝnh. + X¸c ®Þnh c¸ch thøc, tiÕn hµnh kinh doanh. + Dù to¸n c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra vµ ph¬ng ph¸p øng xö. Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp + c¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. * Lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh: Sau khi ph¬ng ¸n kinh doanh ®îc ph¸c th¶o tiÕ hµnh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèi u nhÊt, lùa chän ph¬ng ¸n nµo ph¶i dùa trªn c¬ së lµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu nh doanh thu, lîi nhuËn, tØ suÊt l·i trªn vèn, tØ suÊt chi phÝ ph¸t sinh, møc ®é rñi ro, kh¶ n¨ng thùc hiÖn … * §Ò ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn. §Ó qu¸ tr×nh giao dÞch, ®µm ph¸n, kÝ kÕt hîp ®ång diÔn ra thuËn lîi cÇn thiÕt ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn trong kinh doanh nhËp khÈu. Hµng ho¸ vµ doanh nghiÖp lµ ®èi tîng, lµ kÕ ho¹ch cô thÓ cña ngêi giao dÞch mua b¸n. MÆt kh¸c ph¬ng ¸n kinh doanh lµ c¬ së ®Ó c¸n bé thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh, ph¶i ®Ò ra c¸c bíc tiÕn hµnh cô thÓ ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu cña ph¬ng ¸n. §Ò ra ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ dùa trªn nh÷ng ph©n tÝch cña c¸c bíc tríc ®ã, dùa vµo hµng ho¸, ®Æc ®iÓm vµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong tõng giai ®o¹n cô thÓ ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p cho phï hîp. Khi tiÕn hµnh ®Ò ra c¸c bíc thùc hiÖn cÇn ®¶m b¶o kh©u tæ chøc nhËp khÈu hµng ho¸, kiÓm ®Þnh hµng ho¸, tiÕp nhËn hµng ho¸ vµ xóc tiÕn b¸n hµng, qu¶ng c¸o ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c bíc ®Ò ra doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh kinh doanh hiÖu qu¶, lÊy ®îc nguån hµng nhËp khÈu tèt nhÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ thuËn lîi ®em l¹i kÕt qu¶ nh mong muèn. 2. Hîp ®ång nhËp khÈu. KÝ kÕt hîp ®ång nhËp khÈu lµ bíc tiÕp theo cÇn tiÕn hµnh sau khi ®· nghiªn cøu kÜ m«i trêng kinh doanh, ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ sù cam kÕt cña ngêi mua vµ ngêi b¸n, coi ®ã lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô cña c¸c bªn còng nh nh÷ng quyÒn lîi hai bªn ®îc hëng. Ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c ®¬ng sù cã cã trô së kinh doanh ë c¸c quèc gia kh¸c nhau, theo ®ã mét bªn gäi lµ bªn b¸n( bªn xuÊt khÈu) cã nghÜa vô chuyÓn quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cho bªn nhËp khÈu. Bªn nhËp khÈu cã nghÜa vô tr¶ tiÒn vµ nhËn hµng. 2.1 Giao dÞch. Giao dÞch lµ ho¹t ®éng ®îc tiÕn hµnh khi bªn b¸n tiÕp cËn víi bªn mua, qu¸ tr×nh giao dÞch lµ qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin vÒ c¸c ®iÒu kiÖn th¬ng m¹i gi÷a c¸c bªn tham gia. Quy tr×nh giao dÞch: Hái gi¸ Chµo hµng §Æt hµng Hoµn gi¸ 2.1.1 Hái gi¸: Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT X¸c nhËn LuËn v¨n tèt nghiÖp §©y lµ bíc khëi ®Çu cña giao dÞch. Hái gi¸ lµ viÖc ngêi mua ®Ò nghÞ ngêi b¸n cho biÕt gi¸ c¶ vµ c¸c ®iÒu kiÖn th¬ng m¹i cÇn thiÕt kh¸c ®Ó mua hµng. Hái gi¸ kh«ng dÔ dµng b¾t buéc tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ cña ngêi hái gi¸. Do ®ã ngêi cã thÓ göi hái gi¸ ®i nhiÒu n¬i tíi c¸c nhµ cung cÊp tiÒm n¨ng ®Ó nhËn ®îc nh÷ng baã gi¸, sau ®ã ®¸nh gi¸vµ chän ra b¸o gi¸ tèi u nhÊt. 2.1.2 Chµo hµng. §©y lµ mét ®Ò nghÞ kÝ kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®îc chuyÓn cho mét hay nhiÒu ngêi x¸c ®Þnh. Néi dung c¬ b¶n cña mét chµo hµng gåm c¸c ®iÒu kiÖn: Tªn hµng, sè lîng, quy c¸ch, phÈm chÊt, gi¸ c¶, ph¬ng thøc thanh to¸n, ®Þa ®iÓm vµ thêi h¹n giao hµng, bao b×… Chµo hµng cã thÓ do ngêi mua vµ ngêi b¸n ®a ra, ngêi nhËp khÈu ®a ra lêi chµo hµng ph¶i c¨n cø gäi lµ chµo mua hµng. Khi x¸c ®Þnh chµo hµng, ngêi chµo hµng ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó c©n nh¾c c¸c vÊn ®Ò sao cho thÝch hîp nhÊt. 2.1.3 §Æt hµng §Æt hµng lµ lêi ®Ò nghÞ kÝ kÕt hîp ®ång th¬ng m¹i cña ngêi mua, vÒ nguyªn t¾c hîp ®ång cña ngêi ®Æt hµng ph¶i ®Çy ®ñ c¸c néi dung cÇn thiÕt cho viÖc kÝ kÕt hîp ®ång. Tuú vµo mèi quan hÖ cña nhµ nhËp khÈu vµ nhµ xuÊt khÈu mµ néi dung ®Æt hµng cã thÓ bÞ lîc bá bít vµ chØ nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn riªng biÖt ®èi víi mçi mÆt hµng nÕu hai bªn cã quan hÖ thêng xuyªn hoÆc kÝ nh÷ng hîp ®ång dµi h¹n. 2.1.4. Hoµn gi¸. Khi ngêi nhËn chµo hµng kh«ng chÊp nhËn hoµn toµn chµo hµng ®ã mµ ®a ra nh÷ng ®Ò nghÞ míi th× ®Ò nghÞ míi nµy gäi lµ hoµn gi¸, khi cã hoµn gi¸ th× chµo hµng tríc coi nh kh«ng cßn hiÖu lùc. 2.1.5. ChÊp nhËn. ChÊp nhËn lµ sù ®ång ý hoµn toµn tÊt c¶ mäi ®iÒu kiÖn cña chµo hµng, khi ®ã hîp ®ång ®îc thµnh lËp. Mét chÊp nhËn cã hiÖu lùc vÒ mÆt ph¸p lÝ ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Ph¶i ®îc ngêi nhËn chµo hµng chÊp nhËn. + Ph¶i chÊp nhËn hoµn toµn néi dung. + Ph¶i chÊp nhËn trong thêi gian hiÖu lùc cña chµo hµng. + ChÊp nhËn ph¶i ®îc chuyÓn ®Õn cho ngêi ®îc chµo hµng. 2.1.6 X¸c nhËn. Sau khi thèng nhÊt víi nhau c¸c ®iÒu kiÖn giap dÞch hai bªn ghi l¹i c¸c kÕt qu¶ ghi l¹i c¸c kÕt qña ®· ®¹t ®îc råi trao cho nhau, ®ã lµ x¸c nhËn. X¸c nhËn thêng ®îc lËp thµnh hai b¶n, ®îc hai bªn kÝ kÕt vµ mçi bªn gi÷ mét b¶n. 2.2.§µm ph¸n. Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp ViÖc ®µm ph¸n ®Ó ®i ®Õn kÝ hîp ®ång nhËp khÈu thêng ®îc tiÕn hµnh kÕt hîp gi÷a c¸c h×nh thøc sau: + Giao dÞch, ®µm ph¸n qua th tÝn: §©y lµ h×nh thøc giao dÞch chñ yÕu gi÷a c«ng ty ®èi víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. Sö dông h×nh thøc nµy cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¶ hai bªn c©n nh¾c suy nghÜ vÊn ®Ò mét c¸ch thÊu ®¸o. B»ng c¸ch nµy, C«ng ty cã thÓ giao dÞch cïng mét lóc víi nhiÒu ®èi t¸c ë nhiÒu níc kh¸c nhau. Tuy nhiªn ®µm ph¸n theo c¸ch nµy thêng mÊt rÊt nhiÒu thêi gian chê ®îi, cã thÓ c¬ héi mua b¸n tèt sÏ tr«i qua vµ rÊt khã ®o¸n ®îc ý ®å thËt cña ®èi ph¬ng. Khi sö dông th tÝn ®Ó giao dÞch ®µm ph¸n cÇn ph¶i lu«n nhí r»ng th tõ lµ “ sø gi¶” cña m×nh ®Õn víi kh¸ch hµng bëi vËy cÇn hÕt søc lu ý trong viÖc viÕt th. + Giao dÞch, ®µm ph¸n qua fax vµ ®iÖn tho¹i: H×nh thøc nµy gióp cho viÖc ®µm ph¸n diÔn ra nhanh chãng ngay khi cã vÊn ®Ò n¶y sinh. Tuy nhiªn thêi gian dµnh cho ®µm ph¸n kh«ng nhiÒu do cíc phÝ fax vµ ®iÖn tho¹i quèc tÕ rÊt ®¾t. Ngoµi ra, ®µm ph¸n b»ng ®iÖn tho¹i chØ tho¶ thuËn b»ng miÖng, kh«ng cã g× lµm b»ng chøng cho nh÷ng tho¶ thuËn quyÕt ®Þnh trao ®æi. Bëi vËy ®iÖn tho¹i chØ ®îc dïng nh÷ng trêng hîp rÊt cÇn thiÕt, khÈn tr¬ng hoÆc trêng hîp mµ mäi ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn xong, chØ cßn chê x¸c nhËn mét sè chi tiÕt. + Giao dÞch, ®µm ph¸n b»ng c¸ch gÆp gì trùc tiÕp: Thùc tÕ cho thÊy, do hai bªn trùc tiÕp gÆp nhau nªn cã thÓ trao ®æi mét sè vÊn ®Ò liªn ®Õn hîp ®ång vµ dÔ dµng ®i ®Õn thèng nhÊt, thËm chÝ cßn cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc hiÓu biÕt nhau tèt h¬n vµ duy tr× ®îc quan hÖ tèt l©u dµi víi nhau. Tuy nhiÖn, ®©y còng lµ còng lµ h×nh thøc ®µm ph¸n khã kh¨n nhÊt trong h×nh thøc ®µm ph¸n, ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt trong ®µm ph¸n th× ®ßi hái ngêi ®µm ph¸n ph¶i n¾m ch¾c nghiÖp vô vµ ngo¹i ng÷, cã kh¶ n¨ng øng sö nh¹y bÐn, linh ho¹t trong mäi t×nh huèng ®Ó cã thÓ tØnh t¸o, b×nh tÜnh nhËn xÐt, n¾m ®îc ý ®å, s¸ch lîc cña ®èi ph¬ng, nhanh chãng cã biÖn ph¸p ®«ói phã kÞp thêi. H¬n n÷a chi phÝ cho viÖc gÆp gì lµ hÕt søc tèn kÐm. 2.3. KÝ kÕt hîp ®ång nhËp khÈu. Hîp ®ång nhËp khÈu lµ sù tho¶ thuËn gi÷a bªn mua vµ bªn b¸n ë níc ngoµi, trong ®ã quy ®Þnh bªn b¸n ph¶i cung cÊp hµng ho¸, bªn mua ph¶i thanh to¸n tiÒn vµ nhËn hµng. Theo ®iÒu 81 cña luËt th¬ng m¹i ViÖt Nam, hîp ®ång nhËp khÈu cã ®Çy ®ñ khi cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Chñ thÓ cña hîp ®ång lµ bªn mua vµ bªn b¸n ph¶i cã ®ñ t c¸ch ph¸p lÝ + Hµng ho¸ cña hîp ®ång lµ hµng ho¸ ®îc phÐp mua, b¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + Hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ ph¶i cã néi dung chñ yÕu mµ ph¸p luËt quy ®Þnh Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp + H×nh thøc cña hîp ®ång chñ yÕu lµ v¨n b¶n. * §Æc ®iÓm cña hîp ®ång nhËp khÈu + Chñ thÓ cña hîp ®ång nhËp khÈu lµ c¸c ph¸p nh©n cã quèc tÞch kh¸c nhau + Hµng ®îc chuyÓn tõ níc nµy sang níc kh¸c. + §ång tiÒn thanh to¸n lµ ngo¹i tÖ hay cã nguån gèc ngo¹i tÖ ®èi víi mét hay hai bªn kÝ hîp ®ång Hîp ®ång ngo¹i th¬ng cã vai trß rÊt quan träng v×: + Lµ b»ng chøng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸c bªn tham gia kÝ kÕt hîp ®ång + Lµ b»ng chøng ®Ó quy tr¸ch nhiÖm cho bªn vi ph¹m hîp ®ång. Hîp ®ång nhËp khÈu t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thèng kª, theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. * Nh÷ng ph¬ng thøc kÝ kÕt trong bu«n b¸n ngo¹i th¬ng + Hai bªn cïng kÝ vµo hîp ®ång mua b¸n. + Ngêi mua nhËn b»ng v¨n b¶n lµ ngêi mua ®· ®ång ý víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña mét chñ hµng tù do nÕu ngêi mua viÕt viÕt ®óng thñ tôc cÇn thiÕt vµ trong thêi gian hiÖu lùc cña th chµo hµng. + Ngêi b¸n hµng x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n ®¬n ®Æt hµng cña ngêi mua cã hiÖu lùc + Trao ®æi b»ng th x¸c nhËn ®¹t ®îc nh÷ng tho¶ thuËn trong ®¬n ®Æt hµng tríc ®©y cña hai bªn ( Nªu rã ®iªï kiÖn ®îc tho¶ thuËn ). Hîp ®ång chØ cã thÓ coi lµ kÝ kÕt chØ trong trêng hîp hai bªn ®· kÝ vµo hîp ®ång. * Néi dung cña hîp ®ång nhËp khÈu bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn: + Tªn hµng + Sè lîng vµ c¸ch x¸c ®Þnh. §Æc biÖt lu ý tíi tõng lo¹i hµng ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng míi chuÈn x¸c + Quy c¸ch phÈm chÊt vµ c¸ch x¸c ®Þnh. + §ãng gãi, bao b× m· hiÖu ph¶i phï hîp víi hµng ho¸ + Thêi h¹n, ph¬ng tiÖn vµ ®Þa ®iÓm giao hµng. + Gi¸ c¶, gi¸ trÞ, ®iÒu kiÖn giao hµng + Ph¬ng thøc thanh to¸n vµ chøng tõ thanh to¸n + B¶o hiÓm + Ph¹t vµ båi thêng thiÖt h¹i + Tranh chÊp vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp + B¶o hµnh, khiÕu n¹i. + KiÓm tra vµ gi¸m ®Þnh hµng ho¸ nhËp khÈu + Trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ch hµng 3. Quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp Sau khi hîp ®ång nhËp khÈu ®îc kÝ kÕt, ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu- víi t c¸ch mét bªn kÝ kÕt – ph¶i tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. §©y lµ c«ng viÖc rÊt quan träng vµ phøc t¹p, nã ®ßi hái ph¶i tu©n thñ luËt quèc gia vµ quèc tÕ, ®ång thêi ph¶i ®¶m bo¶ ®îc quyÒn lîi cña quèc gia vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp. VÒ mÆt kinh doanh, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kh©u c«ng viÖc ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång, ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ph¶i cè g¾ng tiÕt kiÖm chi phÝ lu th«ng, n©ng cao doanh lîi vµ hiÖu qu¶ toµn bé ho¹t ®éng giao dÞch. §Ó thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu, ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i tiÕn hµnh theo tr×nh tù c¸c c«ng viÖc sau: 3.1 Xin giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu. Theo nghÞ ®Þnh sè 57 / 1998/ CP quy ®Þnh c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®îc thµnh lËp theo quy ®Þnh ph¸p luËt ®îc phÐp xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ theo nghµnh nghÒ ®· ®¨ng kÝ theo giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh - ®iÒu nµy kh¼ng ®Þnh quyÒn nhËp khÈu hµng ho¸ theo nghµnh nghÒ ®· ®¨ng kÝ cña c¸c doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp hîp ph¸p cã giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh – víi c¸c hµng ho¸ kh«ng thuéc danh môc hµng ho¸ cÊm nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn th× doanh nghiÖp cã quyÒn nhËp khÈu mµ kh«ng cÇn xin giÊy phÐp nhËp khÈu. Tuy nhiªn, khi tiÕn hµnh nhËp khÈu doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng kÝ m· sè kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i côc h¶i quan tØnh, thµnh phè. Cßn nÕu lo¹i hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp cÇn nhËp khÈu thuéc danh môc hµng nhËp cã ®iÒu kiÖn th× doanh nghiÖp ph¶i xin h¹n ngh¹ch nhËp khÈu hoÆc giÊy phÐp nhËp khÈu cña Bé th¬ng m¹i hoÆc bé qu¶n lÝ chuyªn nghµnh. 3.2 Më L/C NÕu lµ ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, bªn mua ph¶i lµm thñ tôc më L/C. Th«ng thêng L/C ®îc më tríc 20 ngµy ®Õn 25 ngµy tríc thêi gian giao hµng. L/C lµ mét v¨n b¶n ph¸p lÝ trong ®ã ng©n hµng më L/ C cam kÕt tr¶ tiÒn cho nhµ xuÊt khÈu nÕu hä tr×nh ®îc chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi néi dung cña L/C. C¨n cø ®Ó më L/C lµ cavcs ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång. Bé hå s¬ më L/C bao gåm + §¬n xin më th tÝn dông + GiÊy phÐp nhËp khÈu cña Bé th¬ng m¹i cÊp + Hîp ®ång th¬ng m¹i ( b¶n sao) Ngoµi ra cßn ph¶i nép mét sè giÊy tê cã liªn quan ®Õn thñ tôc thanh to¸n vµ kÝ quü nh: + Uû nhiÖm chi ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ thñ tôc phÝ + Uû nhiÖm chi ngo¹i tÖ ®Ó kÝ quü më L/C HoÆc ®¬n xin mua ngo¹i tÖ ®Ó kÝ quü vµ tr¶ thñ tôc phÝ. Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp HoÆc hîp ®ång vay ngo¹i tÖ tiÒnVN§ ( trong trêng hîp xin vay ®Ó thanh to¸n L/C) Trong ®¬n xin më L/C ph¶i ®Ò cËp ®Çy ®ñ nh÷ng néi dung chÝnh sau: + Tªn ng©n hµng th«ng b¸o + Lo¹i L/C, sè, ngµy, ngµy ph¸t hµnh + Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm hÕt hiÖu lùc cña L/C + Tªn vµ ®Þa chØ cña ngêi thô hëng. + Tªn vµ ®Þa chØ cña ngêi xin më L/C + TrÞ gi¸ th tÝn dông + Bé chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh ®Ó thanh to¸n + M« t¶ hµng ho¸ + §¬n gi¸ + §iÒu kiÖn giao hµng + §iÒu kiÖn vÒ hµng ho¸: Bao b×, ®ãng gãi, kÝ m· hiÖu + Ph¬ng thøc vËn chuyÓn Tªn c¶ng ®i, Tªn c¶ng ®Õn: cho phÐp/ kh«ng cho phÐp + Thêi h¹n giao hµng + §iÒu kiÖn ®Æc biÖt vÒ: PhÝ ph¸t sinh ngoµi ®Þa phËn níc ViÖt Nam PhÝ tu chØnh L/C do bªn b¸n hoÆc bªn mua chÞu + ChØ thÞ do ng©n hµng vÒ thanh to¸n l« hµng vµ c¸ch thøc göi bé chøng tõ thanh to¸n + Møc kÝ quü cña ®¬n vÞ nhËp khÈu 3.3. Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i Trong trêng hùp nhËp khÈu FOB chóng ta ph¶i tiÕn hµnh thuª tµu dùa vµo c¸c c¨n cø sau: + Nh÷ng ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång + §Æc ®iÓm cña hµng ho¸ mua b¸n + §iÒu kiÖn vËn t¶i Lùa chän thuª tµu ®îc c¨n cø vµo khèi lîng vµ ®Æc ®iÓm hµng ho¸ chuyªn trë sao cho thuËn lîi nhÊt. Thùc tÕ ®iÒu kiÖn vÒ tµu ë níc ta nay rÊt h¹n chÕ, kinh nghiÖm thuª tµu níc ngoµi cha nhiÒu nªn th«ng thêng lµ nhËp khÈu theo ®iÒu kiÖn 3.4 Mua b¶o hiÓm cho hµng nhËp khÈu. Trêng hîp nhËp khÈu theo ®iÒu kiÖn CFR th× ®¬n vÞ ph¶i mua b¶o hiÓm cho l« hµng ®ã. Sè tiÒn b¶o hiÓm thêng b»ng 110% trÞ gi¸ CIF cña l« hµng, c¸c rñi ®îc b¶o hiÓm ph¶i khíp víi quy ®Þnh cña th tÝn dông. Hîp ®ång b¶o hiÓm th\êng cã hai lo¹i chñ yÕu: Hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn vµ hîp ®ång b¶o hiÓm bao Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp Hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn lµ hîp ®ång b¶o hiÓm mét chuyÕn tõ mét ®Þa ®iÓm nµy ®Õn mét ®Þa diÓm kh¸c ®· ghi trong hîp ®ång b¶o hiÓm. Ngêi b¶o hiÓm chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng ho¸ trong ph¹m vi mét chuyÕn khi mua b¶o hiÓm chuyÕn, ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng ph¶i göi ®Õn C«ng ty b¶o hiÓm mét v¨n b¶n gäi lµ “ GiÊy yªu cÇu b¶o hiÓm” Dùa trªn “ GiÊy yªu cÇu b¶o hiÓm “ nµy, ®¬n vÞ vµ C«ng ty b¶o hiÓm ®µm ph¸n kÝ kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm. Hîp ®ång nµy ®îc thÓ hiÖn díi hai h×nh thøc: §¬n hay giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm Néi dung cña hîp ®ång b¶o hiÓm gåm c¸c ®iÓm chó ý sau + Ngµy cÊp ®¬n b¶o hiÓm, s¸ng hay chiÒu + Tªn vµ ®Þa chØ ngêi mua b¶o hiÓm + Tªn hµng ®îc b¶o hiÓm + Quy c¸ch ®ãng gãi, bao b×, kÝ m· hiÖu cña hµng + Tªn tµu + C¸ch xÕp hµng trªn tµu + C¶ng khëi hµnh, c¶ng chuyÓn t¶i ( nÕu cã ) c¶ng ®Õn + Ngµy tµu khëi hµnh + TrÞ gi¸ hµng ®îc b¶o hiÓm. + §iÒu kiÖn hµng ®îc b¶o hiÓm. + PhÝ b¶o hiÓm. + §Þa chØ vµ vµ gi¸m ®Þnh viªn n¬i ®Õn. + N¬i tr¶ tiÒn båi thêng, do ngêi ®îc b¶o hiÓm chän. + Sè b¸n ®¬n b¶o hiÓm. Hîp ®ång b¶o hiÓm lµ hîp ®ång trong ®ã ngêi b¶o hiÓm nhËn b¶o hiÓm mét khèi lîng hµng vËn chuyÓn trong nhiÒu chuyÕn kÕ tiÕp nhau ( thêi h¹n lµ 1 n¨m ), vµ khi kÝ kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm cha râ khèi lîng hµng lµ bao nhiªu. Hîp ®ång b¶o hiÓm nµy quy ®Þnh, khi giao hµng xuèng tµu xong ®¬n vÞ chØ göi ®Õn C«ng ty b¶o hiÓm mét th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n gäi lµ “gi©ý b¸o b¾t ®Çu vËn chuyÓn” theo mÉu Trong hîp ®ång nµy, hai bªn tho· thuËn c¸c vÊn ®Ò chung nhÊt cã tÝnh nguyªn t¾c nh: Nguyªn t¾c chung -Ph¹m vi tr¸ch nhiÖm -ViÖc ®ãng gãi hµng ---lo¹i ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ---c¸ch yªu cÇu b¶o hiÓm -C¸ch tÝnh trÞ gi¸ b¶o hiÓm --- PhÝ b¶o hiÓm vµ thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm --- Gi¸m ®Þnh khiÕu n¹i, ®ßi bbåi thêng --- HiÖu lùc cña hîp ®ång ---Xö lÝ tranh chÊp C¸c ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng ViÖt Nam thêng b¶o hiÓm hµng nhËp khÈu theo hîp ®ång b¶o hiÓm bao 3.5 Lµm thñ tôc h¶i quan ChËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy khi hµng nhËp c¶ng, ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng ph¶i tiÕn hµnh lµm thñ tôc ®Ó th«ng quan xuÊt nhËp khÈu Bíc1: Tù kª khai, ¸p m·, vµ tÝnh thuÕ xuÊt nhËp khÈu Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp Tù kª khai ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c nh÷ng néi dung ghi trªn tê khai h¶i qua mÉu HQ2002-XNK Dùa vµo c¨n cø tÝnh thuÕ ®· khai vµ x¸c ®Þnh m· sè hµng ho¸, thuÕ suÊt, gi¸ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh ®Ó tÝnh to¸n sè thuÕ ph¶i nép cña tõng lo¹i thuÕ theo quy ®Þnh ®Ó tÝnh to¸n sè thuÕ ph¶i nép cña tõng lo¹i thuÕ vµ tõng lo¹ hµng ho¸ Bé hå s¬ khai H¶i quan gåm cã c¸c lo¹i giÊy tê ph¶i nép hoÆc xuÊt tr×nh khi lµm thñ tôc: + 01 b¶n sao giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh + 01 b¶n sao giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ m· sè doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu + 03 tê khai hµng nhËp khÈu + 01 b¶n sao hîp ®ång mua b¸n. 01 b¶n chÝnh vµ 02 b¶n sao ho¸ ®¬n th¬ng m¹i. + 01 b¶n chÝnh vµ 02 b¶n sao phiÕu ®ãng gãi + 01 ®¬n vËn t¶i + GiÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu + GiÊy chøng nhËn xuÊt xø giÊy chøng nhËn phÈm chÊt, sè lîng( b¶n chÝnh) Bíc 2: Nh©n viªn h¶i quan kiÓm tra tê khai h¶i quan vµ bé hå s¬, nÕu ®Çy ®ñ vµ hîp lÖ theo tõng lo¹i h×nh xuÊt nhËp khÈu th× cho ®¨ng kÝ tê khai. Xem hå s¬ hµng ho¸ cña m×nh ®îc ph©n vµo luång nµo( xanh - ®îc u tiªn thùc hiÖn thñ rôc kiÓm tra gi¶n ®¬n, hµng sÏ ®îc kiÓm ho¸ nhanh ngay sau khi kiÓm ho¸ ngay; Luång vµng – hµng ho¸ cã nh÷ng víng m¾c nhá ; Luång ®á – hµng ho¸ cã nhiÒu víng m¾c th× ph¶i nhanh chãng hoµn tÊt thñ tôc th× hµng cña m×nh míi ®îc gi¶i phãng. Bíc 3: NhËn th«ng b¸o thuÕ cña H¶i Quan vµ tæ chøc ®Ó h¶i quan kiÓm tra hµng ho¸ Bíc 4: C©n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm ho¸ vµ khai b¸o cña ta H¶i quan sÏ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè thuÕ mµ ta ph¶i nép vµ quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh sè thuÕ ph¶i nép vµ ra quyÕt ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép nÕu cÇn. Bíc 5: Sau khi ®· nép ®ñ thuÕ H¶i quan sÏ ®ãng dÊu “ ®· lµm thñ tôc H¶i quan” lªn trang ®Çu tê khai vµ giao cho ta nhËn mét b¶n. Tõ ®©y hµng cña ta ®îc gi¶i phãng. 3.6 NhËn hµng nhËp khÈu Khi hµng ho¸ ®· vÒ tíi c¶ng H¶i quan sÏ th«ng b¸o cho ngêi nhËn. C«ng ty khi nhËn ph¶i tiÕn hµnh mét sè c«ng viÖc sau: + KÝ kÕt hîp ®ång uû th¸c cho c¬ quan vËn t¶i vÒ viÖc nhËn hµng + X¸c nhËn víi c¬ quan vËn t¶i kÕ ho¹ch tiÕp nhËn hµng ho¸ tõng quý, tõng n¨m, c¬ c©ó hµng ho¸, lÞch tµu, ®iÒu kiÖn kÜ thuËt khi bèc dì, vËn chuyÓn giao nhËn. Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp + Cung cÊp tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc nhËn hµng ho¸( VËn ®¬n, lÖnh giao hµng…) NÕu tµu biÓn kh«ng giao nh÷ng tµi liÖu ®ã cho c¬ quan vËn t¶i. +Theo dâi viÖc giao nhËn, ®«n ®èc c¬ quan vËn t¶i lËp biªn b¶n vÒ hµng ho¸ vµ gi¶i quyÕt trong ph¹m vi cña m×nh nh÷ng vÊn ®Ò x¶y ra trong viÖc giao nhËn + Thanh to¸n cho c¬ quan vËn t¶i c¸c kho¶n phÝ tæn vÒ giao nhËn, bèc xÕp, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu + Th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng chuÈn bÞ nhËn hµng ho¸. + ChuyÓn hµng ho¸ vÒ kho cña doanh nghiÖp hoÆc trùc tiÕp giao cho c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng 3.7 KiÓm tra hµng nhËp khÈu. Hµng ho¸ nhËp khÈu vÒ qua cöa khÈu ph¶i ®pîc kiÓm tra. Mçi c¬ quan tiÕn hµnh kiÓm tra theo theo chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n cña m×nh. NÕu ph¸t hiÖn thÊy dÊu hiÖu kh«ng mua b×nh thêng th× mêi bªn kiÓm ®Þnh ®Õn lËp biªn b¶n gi¸m ®Þnh cã sù chøng kiÕn cña bªn b¸n vµ bªn mua, h·ng vËn t¶i, c«ng ty b¶o hiÓm. Biªn b¶n gi¸m ®Þnh ph¶i cã ch÷ kÝ cña c¸c bªn vµ ®©y lµ c¬ së bªn mua khiÕu n¹i, ®ßi båi thêng bªn cã liªn quan. 3.8 Thanh to¸n tiÒn hµng nhËp khÈu Thanh to¸n lµ kh©u quan träng trong th¬ng m¹i quèc tÕ. Do ®Æc ®iÓm bu«n b¸n cña ngêi níc ngoµi rÊt phøc t¹p nªn thanh to¸n trong th¬ng m¹i quèc tÕ ph¶i thËn träng, tr¸nh ®Ó x¶y ra tæn thÊt. Cã nhiÒu ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau: * Ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ( thanh to¸n b»ng th tÝn dông) : Ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lµ mét sù tho¶ thuËn trong ®ã mét ng©n hµng( ng©n hµng më L/C ) theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng ( ngêi nhËp khÈu ) tr¶ tiÒn cho ngêi thø ba hoÆc cho bÊt cø ngêi nµo theo yªu cÇu cña ngêi thø ba ®ã, hoÆc sÏ tr¶, chÊp nhËn, hay mua hèi phiÕu khi xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ ®· quy ®Þnh mäi ®iÒu kiÖn ®Æt ra ®Òu ®îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ * Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn : Lµ ph¬ng thøc trong ®ã ngêi mua (ngêi nhËp khÈu) yªu cÇu ng©n hµng cña m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi xuÊt khÈu t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh. 3.9 KhiÕu n¹i khi vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp ( NÕu cã ) : Khi thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu, nÕu chñ hµng xuÊt nhËp khÈu ph¸t hiÖn thÊy hµng bÞ tæn thÊt, ®æ vì, thiÕu hôt, mÊt m¸t, th× lËp hå s¬ khiÕu n¹i. §èi tîng khiÕu n¹i ngay ®Ó khái bá lì thêi h¹n khiÕu n¹i. §èi tîng khøu n¹i cã thÓ lµ ngêi vËn t¶i, C«ng ty b¶o hiÓm … Tuú theo tÝnh chÊt tæn thÊt. Bªn nhËp khÈu ph¶i viÕt ®¬n khiÕu n¹i vµ göi cho bªn bÞ khiÕu n¹i vµ göi cho bªn bÞ khiÕu n¹i trong thêi h¹n quy ®Þnh, ®¬n khiÕu n¹i ph¶i cã kÌm c¸c chøng tõ vÒ tæn thÊt. Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT LuËn v¨n tèt nghiÖp C¸ch gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tuú vµo néi dung ®¬n khiÕu n¹i. Trêng hîp kh«ng tù gi¶i quyÕt ®îc th× lµm ®¬n göi lªn cho träng tµi kinh tÕ theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Hoa Líp : K35E4 – khoa TMQT
- Xem thêm -