Tài liệu Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin 2

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

TR NG Đ I H C TH NG M I KHOA: LÝ LU N CHÍNH TR ....................... Đề tƠi thảo lu n Môn : Những nguyên lí c bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 Đề tƠi 10: Phơn tích quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về th i kì quá độ lên CNXH. Đảng Cộng Sản Việt Nam đư v n dụng quan điểm nƠy vƠo th i kỳ quá độ lên CNXH ở n c ta nh thế nƠo? Giảng viên h ng d n : Đặng Th HoƠi Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 10 L p h c phần : 1418MLNP0211 HƠ Nội, NgƠy 10/4/ 2014 1 Danh sách nhóm 10 STT 1 Họăvàătên Phânăloại HoàngăThịăTâm Cácăgiảiăphápăcơăbảnăđểăthựcăhiệnăthắngă (Nhómătrư ng) lợiăth iăkìăquáăđộ,ăđặcăđiểmăvàăthựcăchất. 2 NguyễnăThịăThanhăTâm 3 ĐặngăThịăThanh 4 VũăNgọcăThành 5 ĐoànăThịăThảo 6 TrìnhăThịăThoa 7 NguyễnăThịăMinhăThuận Tínhătấtăyếuăcủaăth iăkìăquáăđộătửăCNTBă lên CNXH Nộiădungăth iăkìăquáăđộătrênămộtăsốălĩnhă vựcă(Xãăhội,ăvĕnăhóa-tưătư ng) Mộtăsốăthànhătựuăcủaăth iăkìăquáăđộălênă CNXH Thựcăchấtăcủaăth iăkìăquáăđộălênăCNXHă ăViệtăNam Nhiệmăvụăkinhătếăcơăbảnătrongăth iăkìă quáăđộă ăViệtăNam Nộiădungăth iăkìăquáăđộătrênăcácămặtă (kinhătế,ăchínhătrị) Nhữngăđịnhăhướngălớnătrongămộtăcácă 8 ĐỗăVĕnăThực mặtăđ iăsốngăkinhătế,ăchínhătrị,ăvĕnăhóa- (Thưăkí) xãăhội Tổng hợp,ăchỉnhăsửaăword,ăpowerpoint 9 LêăThịăHuyềnăThương KhảănĕngăquáăđộălênăCNXHăbỏăquaăchếă độăTBCNă ăViệtăNam 1 Chữăký Mục lục L iăm ăđầu ..................................................................................................................3 Kếăcấuăcủaăđềătài .........................................................................................................5 1.ăăQuanăđiểmăcủaăchủănghĩaăMác- Lêăninăvềăth iăkỳăquáăđộălênăCNXH ...............7 1.1ăăKháiăniệmăth iăkỳăquáăđộălênăCNXH...........................................................7 1.2ăTínhătấtăyếuătiếnălênăCNXH ..........................................................................7 1.3ăĐặcăăđiểmăvàăthựcăchấtăcủaăth iăkỳăquáăđộălênăCNXH .................................8 1.4.ăNộiădungăcủaăth iăkỳăquáăđộălênăCNXH ......................................................9 1.5.ăăKhảănĕngăquáăđộălênăCNXHăbỏăquaăchếăđộăTBCN ..................................10 2.ăVậnădụngăvàoăth iăkỳăquáăđộălênăCNXHă ăViệtăNam ......................................12 2.1ăăTínhătấtăyếuătiếnălênăCNXHăvàăđiềuăkiệnătiếnălênăCNXHăbỏăquaăTBCNă ă ViệtăNam ...........................................................................................................12 2.2ăăNhữngăđịnhăhướngălớnăvềăphátătriểnăkinhătế,ăvĕnăhóa,ăxãăhội,ăquốcăphòng,ă anăninh,ăđốiăngoại ..............................................................................................19 2.3.ăXâyădựngănềnăvĕnăhóa................................................................................23 2.4ăXâyădựngăgiáoădụcăvàăđàoătạo .....................................................................24 2.5ăLĩnhăvựcăkhoaăhọcăvàăcôngănghệ ................................................................24 2.6ăBảoăvệămôiătrư ng.......................................................................................24 2.7ăXâyădựngăchínhăsáchăxãăhộiăđúngăđắn ........................................................25 2.8ăQuốcăphòngăvàăanăninh ...............................................................................26 2.9ăVềăđối ngoại ................................................................................................28 MộtăsốăthànhătựuăvàăhạnăchếătrongăquáătrìnhăxâyădựngălênăCNXHă ănướcăta ......29 Vềăphátătriểnăkinhătế ..........................................................................................29 3.2ăVềăphátătriểnăcácămặtăxãăhội ........................................................................36 3.3ăMộtăsốăhạnăchếătrongăquáătrìnhăxâyădựngăCNXHă ănướcăta .......................39 Kếtăluận .....................................................................................................................40 Danhămụcătàiăliệuăthamăkhảo ....................................................................................42 2 L iăm ăđầu 1. Tính cấp thiết của đề tƠi nghiên cứu Lýăluậnăvềăhìnhătháiăkinhătế- xãăhộiăcủaăC.Mác choăthấyăsựăbiếnăđổiă củaăcácăxãăhộiălàăquáătrìnhălịchăsửătựănhiên.ăVậnădụngălýăluậnăđóăvàoă phânătíchăxãăhộiătưăbản,ătìmăraăcácăquyăluậtăvậnăđộngăcủaănó,ăC.Mácăvàă Ph.ăĔngghenăđềuăchoărằng,ăphươngăthứcăsảnăxuấtătưăbảnăchủănghĩaăcóă tínhăchấtălịchăsửăvàăxãăhộiătưăbảnătấtăyếuăbịăthayăthếăbằngăxãăhộiămới- xã hộiăcộngăsảnăchủănghĩa. Trongăth iăđạiăngàyănay,ămỗiăquốcăgiaădânătộcăđềuăcóăquyềnălựaăchọnă conă đư ng,ăsựă phátă triểnă choă chínhă mìnhăsaoă choă phùă hợpă vớiă xuă thếă chungă củaă th iă đại,ă vớiă quyă luậtă kháchă quan củaă lịchă sửă vàă nhuă cầu,ă khátăvọngăcủaădânătộc.ăDoăvậy,ăViệtăNamăđiălênăCNXHălàămộtătấtăyếuă kháchăquanăhoànătoànăphùăhợpăvớiăxuăthếăchungăđó. Trướcă th iă cơă vàă vậnă hội,ă nguyă cơă vàă tháchă thứcă đană xenă nhauă thìă việcătìmăhiểuănhằmănângăcaoănhậnăthứcăvềăconăđư ngăđiălênăCNXHă ă ViệtăNamălàăviệcălàmămangătínhăcấpăthiết,ăcóătầmăquanătrọngăđặcăbiệtă đốiăvớiănhậnăthứcăvàăhànhăđộngăcủaămỗiăchúngătaătrongăgiaiăđoạnăhiệnă nay. Chínhăvìăthếănhómăđãăquyếtătâmălựaăchọnăđềătàiănàyăđểăthamăgiaănghiênă cứu. 2. Đối t ợng nghiên cứu - QuanăđiểmăcủaăchủănghĩaăMác-lêninăvềăth iăkìăquáăđộălênăchủănghĩaă xãăhội. - Nhữngă địnhă hướngă lớnă vềă phátă triểnă kinhă tế,ă vĕnă hóa,ă xãă hội,ă quốcă phòng,ăanăninh,ăđốiăngoạiăcủaăViệtăNam. - HệăthốngăchínhătrịăvàăvaiătròălãnhăđạoăcủaăĐảng CộngăsảnăViệtăNam.ăăă 3. Ph m vi nghiên cứu 3.1. Không gian 3 - Trênătấtăcảăcácălĩnhăvựcăkinhătế,ăvĕnăhóa,ăxãăhội,.. - TrênăphạmăviăcảănướcăViệtăNam 3.2.ăTh iăgian - MiềnăBắcăbắtăđầuătừănĕmă1954ăvàăătừă1975ă, sau khiăcuộcăcáchămạngă dânătộcădânăchủănhânădânăhoànăthànhăthắngălợi,ăđấtănướcăhoànătoànăthốngănhấtă điălênăCNXH. - ThànhătựuăxâyădựngăCNXHăcủaăViệtăNamă từăsauăđổiămớiă1986ăđếnă nay. 4. Ph ng pháp nghiên cứu +ăSửădụngăphươngăphápăthuăthậpăthôngătin,ăphânătích,ăđánhăgiá +ăSửădụngăphươngăphápăsoăsánhăvàăđốiăchiếu 4 Kết cấu của đề tƠi Gồm 3 ch ng: 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin về th i kỳ quá độ lên CNXH 1.1. Khái niệm th i kỳ quá độ lên CNXH 1.2. Tính tất yếu tiến lên CNXH 1.3. Đặc điểm vƠ thực chất của th i kỳ quá độ lên CNXH 1.3.1. Đặc điểm 1.3.2. Thực chất 1.4. Nội dung của th i kỳ quá độ lên CNXH 1.5. Khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN 1.5.1. Điều kiện để một n c quá độ lên chủ nghĩa xư hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa 1.5.2 Chính sách kinh tế m i của Lê nin 2. V n dụng vƠo th i kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam 2.1. Tính tất yếu tiến lên CNXH vƠ điều kiện tiến lên CNXH bỏ qua TBCN ở Việt Nam 2.1.1. N c ta quá độ lên chủ nghĩa xư hội trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi to l n vƠ sơu sắc. 2.1.2 Tính tất yếu tiến lên CNXH 2.1.3 Th i kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam lƠ một tất yếu l ch sử, bởi 2.1.4 Khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua giai đo n TBCN ở Việt Nam 2.1.5 Điều kiện quá độ lên CNXH bỏ qua CNTB 2.1.5.1Về khả năng khách quan 2.1.5.2 Về những tiền đề chủ quan 2.1.6. Đi lên chủ nghĩa xư hội lƠ khát v ng của nhơn dơn ta, lƠ sự lựa ch n đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam vƠ Chủ t ch Hồ Chí Minh. 5 2.2 Những đ nh h ng l n về phát triển kinh tế, văn hóa, xư hội, quốc phòng, an ninh, đối ngo i 2.2.1 Nhiệm vụ kinh tế c bản trong th i kỳ quá độ lên CNXH ở n c ta 2.2.1.1 Phát triển lực l ợng sản xuất, đẩy m nh CNH,HĐH 2.2.1.2 Xơy dựng quan hệ sản xuất theo đ nh h ng XHCN 2.2.1.3 Mở rộng vƠ nơng cao hiệu quả kinh tế đối ngo i 2.2.1.4 Giải pháp cho xơy dựng, phát triển vƠ hoƠn thiện quan hệ sản xuất m i theo đ nh h ng XHCN 2.3. Xơy dựng nền văn hóa 2.4 Xơy dựng giáo dục vƠ đƠo t o 2.5 Lĩnh vực khoa h c vƠ công nghệ 2.6 Bảo vệ môi tr ng 2.7 Xơy dựng chính sách xư hội đúng đắn 2.8 Quốc phòng vƠ an ninh 2.9 Về đối ngo i 3. Một số thƠnh tựu vƠ h n chế trong quá trình xơy dựng lên CNXH ở n c ta 3.1. Về phát triển kinh tế 3.1.1 Đất n c ra khỏi khủng hoảng, kinh tế đ t tốc độ tăng tr ởng nhanh 3.1.2 C cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo h hóa, hiện đ i hóa, gắn sản xuất v i th tr ng công nghiệp ng 3.2 Về phát triển các mặt khác của xư hội 3.2.1 Thực hiện tiến bộ vƠ công bằng xư hội, đ i sống của đ i bộ ph n dơn c đ ợc cải thiện rõ rệt 3.3 Một số h n chế trong quá trình xơy dựng CNXH ở n 6 c ta 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin về th i kỳ quá độ lên CNXH 1.1 Khái niệm th i kỳ quá độ lên CNXH Th iăkỳăquáăđộălênăCNXHălàăth iăkỳăcảiăbiếnăcáchămạngăsâuăsắc,ătriệtăđểăvàă toànădiệnătừăxãăhộiăcũăsangăxãăhộiămới- xãăhộiăXHCN.ăNóădiễnăraătrong toàn bộănềnăcácălĩnhăvựcăcủaăđ iăsốngăxãăhội,ătạoăraăcácătiềnăđềăvậtăchất,,ătinhăthầnă cầnăthiếtăđểăhìnhăthànhămộtăxãăhộiămớiămàătrongăđóănhữngănguyênătắcăcĕnăbảnă củaăxãăhộiăXHCNătừngăbướcăđượcăthựcăhiện.ăTh iăkỳănàyăbắtăđầuătừăkhiăgiaiă cấpăvôăsảnăgiànhăđượcăchínhăquyền,ăbắtătayăvàoăxâyădựngăcơăs ăvậtăchấtăkỹă thuậtăvàăkếtăthúcăkhiăđãăxâyădựngăxongăvềăcơăbảnăcơăs ăvậtăchất- kỹăthuậtăcủaă xãăhội.ă 1.2 Tính tất yếu tiến lên CNXH Tínhătấtăyếuăcủaăth iăkỳătiếnălênăCNXHăđượcălíăgiảiătừăcácăcĕnăcứăsau;  Một là: CNTBăvàăCNXHăkhácănhauăvềăbảnăchất CNTBăđượcăxâyădựngătrênăcơăs ăchếăđộătưăhữuătưăbảnăchủănghĩaăvềătưăliệuă sảnă xuất,ă dựaă trênă chếă độă ápă bứcă bócă lột.ă Cònă CNXHă xâyă dựngă trênă cơă s ă côngăhữuătưăliệuăsảnăxuấtălàăchủăyếu,ăkhôngăcònăcácăgiaiăcấpăđốiăkháng,ăkhôngă cònăchếăđộăápăbức,ăbócălột.ămuốnăcóăđượcăxãăhộiănhưăvậyăthìătaăcầnăphảiăcóă mộtăkhoảngăth iăgianănhấtăđịnh.  Hai là:ă CNXHă đượcă xâyă dựngă trênă nềnă sảnă xuấtă đạiă côngă nghiệpă cóă trìnhăđộ cao.ăCNTBăđãătạoăraătiềnăđềăvậtăchất- kỹăthuậtănhấtăđịnhăchoăCNXH.ăNhưngă muốnătiềnăđềăđóăphụcăvụăchoăCNXHăthìăCNXHăcầnăphảiătổăchức,ăsắpăxếpălại.ă Đốiă vớiă ă nhữngă nướcă chưaă trảiă quaă côngă nghiệpă hóa,ă hiệnă đạiă hóaă tiếnă lênă XHCNăthìăth iăkỳăquáăđộăcóăthểăphảiăkéoădàiăvớiănhiệmăvụătrọngătâmălàăălàă tiếnăhànhăcôngănghiệpăhóaăXHCN  Ba là: Cácăquanăhệăxãăhộiăcủaăchủănghĩaăxãăhộiăkhôngătựăphátănảyăsinhă trongălòngăchếăđộătưăbảnăchủănghĩa,ăđóălàăkếtăquảăcủaăquáătrìnhăxâyădựngă 7 vàăcảiătạoăxãăhộiăchủănghĩa.ăDùăsựăphátătriểnăcủaăCNTBăcóă ămứcăcaoăđếnă mấyăthìăcũngăchỉătạoăraătiềnăđềăvậtăchấtă– kỹăthuật,ăđiềuăkiệnăhìnhăthànhăcácă quanăhệăxãăhộiămới- XHCN.ăDoăvậy,ăcầnăphảiăcóăth iăgianăđểăxâyădựng,ă phátătriểnăcácăquanăhệăđó. Bốn là:ăXâyădựngăchủănghĩa xãăhộiălàămộtăcôngăcuộcămớiămẻ,ăkhóăkhĕnă  vàă phứcătạp,ăcầnăphảiăcóăth iăgianăđểăgiaiăcấpăcôngănhânătừngăbướcă làmă quenăvớiănhữngăcôngă việcă đó.ă Th iălỳă quáă độă ă nhữngănướcă cóătrìnhă độă phátătriểnăkinhătếăxãăhộiăkhácănhauăthìăkhácănhau.ăNướcăđãăphátătriểnălênă trìnhăđộăcaoăthìătươngăđốiăngắn,ăcònănhữngănướcălạcăhậu,ăkémăphátătriểnăă thìăphảiăkéoădàiăhơnăvàăgặpăphải nhiềuăkhóăkhĕnăphứcătạpăhơn 1.3 Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH 1.3.1 Đặc điểm - Trên lĩnh vực kinh tế:ăth iăkỳănàyătấtăyếuăcònătồnătạiănềnăkinhătếănhiềuă thànhăphầnătrongămộtăhệăthốngăkinhătếăquốcădânăthốngănhất.ăăVàătươngăứngă vớiănóăcó nhiềuăgiaiăcấp,ătầngălớpăxãăhộiăkhácănhau,ănhưngăvịătrí,ăcơăcấuăvàă tínhăchấtăcủaăgiaiăcấpătrongăxãăhộiăđãăthayăđổiămộtăcáchăsâuăsĕc.ăSựătồnătạiă củaăcơăcấuăkinhătếănhiềuăthànhăphầnălàăkháchăquan,ălâuădài,ăcóălợiăchoăsựă phátătriểnăcủaălựcălượngăsảnăxuất,ătĕngătrư ngăkinhătế. Nềnăkinhătếănhiềuăthànhăphầnăđượcăxácălậpătrênăcơăs ăkháchăquanăcủaăsựă tồnătạiănhiềuăhìnhăthứcăs ăhữuăvềătưăliệuăsảnăxuấtăvớiănhữngăhìnhăthứcătổă chứcăkinhătếăđaădạng,ăđanăxenăhỗnăhợpăvàătươngăứngăvớiănóălàănhữngăhìnhă thứcăphânăphốiăkhácănhauătrongăđóăhìnhăthứcăphânăphốiătheoălaoăđộngătấtă yếuăngàyăcàngăgiữăvaiătròălàăhìnhăthứcăăphânăphốiăchủăđạo - Trên lĩnh vực chính trị: cácănhânătốăcủaăxãăhộiămớiăvàătànădưăcủaăxãă hộiăcũătồnătạiăđanăxenălẫnănhau,ăđấuătranhăvớiănhauătrênămọiălĩnhăvựcăcủaă 8 đ iăsống.ătrongăxãăhooijălúcănàyătồnătạiănhiềuăthànhăphầnăvớiărấtănhiềuătưă tư ng,ăýăthứcăkhácănhau. - Trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa: Th iăkỳăquáăđộăcònătồnătạiănhiềuăyếuă tốătưătư ngăvàăvĕnăhóaăkhácănhau.ăBênăcạnhătưătư ngăxãăhộiăchủănghĩaăcònă tồnă tạiă tưă tư ngă tưă sản,ă tiểuă tưă sản….ă ,ă cácă yếuă tốă vĕnă hóaă cũă vàă mớiă thư ngăxuyênăđấuătranhăvớiănhau 1.3.2 Thực chất Thựcăchấtăcủaăth iăkỳăquáăđộălênăCNXHălàăth iăkỳădiễnăraăcuộcăđấuătranhăgiaiă cấpăgiữaă giaiăcấpătưăsảnăđãă bịăđánhăbại,ăkhôngăcònălàă ăgiaiăcấpăthốngătrịăvà nhữngă thếă lựcă thùă địchă chốngă pháă CNXHă vớiă giaiă cấpă côngă nhână vàă quầnă chúngănhânădânălaoăđộng.ăcuộcăđấuătranhănàyădiễnăraătrongăhoànăcảnhămớiălàă giaiăcấpăcôngănhânăgiànhăđượcăchínhăquyềnănhàănướcăvàănóădiễnăraătrongămọiă lĩnhăvựcă 1.4. Nội dung của th i kỳ quá độ lên CNXH - Trên lĩnh vực kinh tế: Thựcăhiệnăviệcăsắpăxếp,ăbốătríălạiăăcácălựcălượngă sảnăxuấtăhiệnăcóăcủaăxãăhội.ăcảiătạoăquanăhệăsảnăxuấtăcũ,ăxâyădựngăquanăhệă sảnăxuấtămớiătheoăhướngătạoăraă sựăphátătriểnăcânăđốiăcủaănềnăkinhătế,ăbảoă đảmăphụcăvụăngàyăcàngătốtăđ iăsốngăcủaănhânădânălaoăđộng. Việcăsắpăxếp,ă bốătríălạiăcácălựcălượngăsảnăxuấtăcủaăxãăhộiănhấtăđịnhăkhôngăthểătheoăýămuốnă chủăquanănóngăvộiămàăphảiătuânătheoătínhătấtăyếuăkháchăquanăcủaăcácăquyă luậtăkinhătế,ăđặcăbiệtălàăquyăluậtăquan hệăsảnăxuấtăphùăhợpăvớiătrình độăphátă triểnăcủaălựcălượngăsảnăxuất. Đốiă vớiă nhữngă nướcă chưaă trảiă quaă quáă trìnhă côngă nghiệpă hóaă tưă bảnă chủă nghĩa,ătấtăyếuăphảiătiếnăhànhăcôngănghiệpăhóaăxãăhộiăchủănghĩaănhằmătạoăraă 9 đượcăcơăs ăvậtăchấtăkỹăthuậtăcủaăchủănghĩaăxãăhội. đốiăvớiănhữngănướcănàyă,ă nhiệmăvụătrọngătâmătrongăth iăkỳăquáăđộălàătiếnăhànhăsựănghiệpăcôngănghiệpă hóa,ăhiệnăđạiăhóaănềnăkinhătếătheoăhướngăxãăhộiăchủănghĩa. Quáătrìnhăcôngănghiệpăhóa,ăhiệnăđạiăhóaădiễnăraă ăcácănướcăkhácănhauăăvớiă điềuăkiệnăkhácănhau cóăthểătiếnăhànhăvớiănhữngănộiădung,ăhìnhăthức,ăbướcăđiă khác nhau - Trên lĩnh vực chính trị: tiếnăhànhăăđấuătranhăvớiăcácăthếălựcă thùăđịch,ă chốngăpháăăsựănghiệpăxâyădựngăXHCN.ăTiếnăhànhăxâyădựng,ăcủngăcốănhàă nướcăvàănềnădânăchủăxãăhộiăchủănghĩaăngàyăcàngăvữngămạnh,ăđảmăbảoă quyềnălàmăchủătrongămọiăhoạtăđộngăkinhătế,ăchínhătrị,ăvĕnăhóa,ăxãăhộiăcủaă nhână dână laoă động;ă xâyă dựngă Đảngă ngàyă càngă trongă sạch,ă vữngă mạnhă ngangătầmăvớiăcácănhiệmăvụăcủaămỗiăth iăkỳălịchăsử Trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa: Tuyênătruyền,ăphổăbiếnăcácătưătư ngă - khoaăhọcăvàăcáchămạngăcủaăgiaiăcấpăcôngănhânătrongătoànăxãăhội;ăkhắcăphụcă nhữngătưătư ngăvàătâmălýăcóăảnhăhư ngătiêuăcựcăđốiăvớiătiếnătrìnhăxâyădựngăă chủănghĩaăxãăhội;ăxâyădựngănềnăvĕnăhóaămới,ătiếpăthuăgiáătrịătinhăhoaăcủaăcácă nềnăvĕnăhóaătrênăthếăgiới. - Trong lĩnh vực xã hội: phảiăkhắcăphụcăănhữngătệănạnăxãăhộiădoăxãăhộiă cũă đểă lại;ă từngă bướcă khắcă phụcă sựă chênhă lệchă phátă triểnă giữaă cácă vùngă miền,ă cácă tầngă lớpă dână cưă trongă xãă hộiă nahwfmă thựcă hiệnă mụcă tiêuă bìnhă đẳngăxãăhội;ăxâyădựngămốiăquânăhệătốtăđẹpăgiữaăngư iăvớiăngư i 1.5. Khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN 1.5.1 Điều kiện để một n c quá độ lên chủ nghĩa xư hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa Khiăphânătíchăđặcăđiểmăcủaăchủănghĩaătưăbảnătrongăth iăkỳăđộcăquyền,ăthấyă đượcăquyăluậtăphátătriểnăkhôngăđềuăvềăkinhătếăvàăchínhătrịăcủaăchủănghĩaătưă bản,ăchủănghĩaăxãăhộiăcóăthểăthắngălợiă ămộtăsốănướcăriêngălẻăchứăkhôngăthểă 10 thắngălợiăcùngămộtălúcă ătấtăcảăcảănước.ăTrongăđiềuăkiệnăđó,ăcácănướcălạcăhậuă cóă thểă quáă độă lênă chủă nghĩaă xãă hộiă bỏă quaă chếă độă tưă bảnă chủă nghĩa.ă Theoă V.I.Lênin,ăđiềuăkiệnăđểămộtănướcăquáăđộălênăchủănghĩaăxãăhộiăbỏăquaăchếăđộă tưăbảnăchủănghĩaălà: Thứ nhất,ă điềuă kiệnă bênă trong,ă cóă Đảngă cộngă sảnă lãnhă đạoă giànhă đượcă chínhăquyềnăvàăsửădụngăchínhăquyềnănhàănướcăcông,ănông,ătríăthứcăliênăminhă làmăđiềuăkiệnătiênăquyếtăđểăxâyădựngăchủănghĩaăxãăhội. Thứ hai,ăđiềuăkiệnăbênăngoài,ăcóăsựăgiúpăđỡă củaăgiaiăcấpăvôăsảnăcủaă cácă nướcătiênătiếnăđãăgiànhăthắngălợiătrongăcáchămạngăvôăsản. Cácănướcălạcăhậuăcóăkhảănĕngăquáăđộălênăchủănghĩaăxãăhộiăbỏăquaăchếăđộătưă bảnăchủănghĩaănhưngăkhôngăphảiălàăquáăđộătrựcătiếp,ămàăphảiăquaăconăđư ngă giánătiếpăvớiămộtăloạtănhữngăbướcăquáăđộăthíchăhợp,ăthôngăquaă “chínhăsáchă kinhătếămới”.ăChínhăsáchăkinhătếămớiălàăconăđư ngăquáăđộăgiánătiếpălênăchủ nghĩaă xãă hội,ă đượcă ápă dụngă ă Liênă Xôă từă mùaă xụână 1921ă thayă choă “ă chínhă sáchă cộngăsảnă th iă chiến”ă đượcă ápădụngătrongă nhửngănĕmă nộiă chiếnăvàă cană thiệpăvũătrangăcủaăchủănghĩaăđếăquốc. 1.5.2 Chính sách kinh tế m i của Lê nin: +)ăDùngăthuếălươngăthựcăthayăcho trưngăthuălươngăthựcăthừaătrongăchínhăsáchă cộngăsảnăth iăchiến +)ăthiếtălậpăquanăhệăhàngăhóa,ătiềnătệ,ăphátătriểnăthịătrư ng,ăthươngănghiệp….ă thayăchoăChínhăsáchăcộngăsảnăth iăchiến +)ă Sửădụngănhiềuăthànhăphầnăkinhătế,ăcácă hìnhăthứcăkinhătếăquáădộ,ăkhuyến khíchă phátă triểnă kinhă tếă cáă thể,ă kinhă tếă tưă bảnă tưă nhână thayă choă chínhă sáchă cộngăsảnăth iăchiến,ăsửădụngăchủănghĩaătưăbảnănhàănước,ăchuyểnăcácăxíănghiệpă nhàănướcăsangăchếăđộăhạchătoánăkinhătế,ăchủătrươngăphátătriểnăkinhătếăvớiăcácă nướcăphươngăTâyăđểătranh thủăvốn,ăkỹăthuật….ă “Chínhăsáchăkinhătếămới”ăcủaălêăninăcóăýănghĩaătoălớn: 11  Vềă thựcă tiễn,ă nh ă cóă chínhă sáchă đóă nướcă Ngaă Xôă viếtă đãă làmă khôiă phụcă nhanhă chóngă nềnă kinhă tếă sauă chiếnă tranh,ă khắcă phụcă đượcă khủngăhoảngăkinhătếăvàăchínhătrị.  Vềălýăluận,ănóăphát triểnănhậnăthứcăsâuăsắcăvềăCNXH,ăvềăth iăkỳăquáă độălênăCNXH. ă nướcă taă từă khiă bướcă vàoă th iă kỳă đổiă mới,ă nhữngă quană điểmă kinhă tếă củaă Đảngătaăđãăthểăhiệnăsựănhậnăthứcăvàăvậnădụngă“chínhăsáchăkinhătếămớiă”ăcủaălêă ninăphùăhợpăvớiăđiềuăkiệnăvàăhoànăcảnhăcụăthểăcủaăth iăkỳăquáăđộă ănướcăta. Tóm l i: Th iă kỳă quáă độă lênă XHCNă làă th iă kìă tấtă yếuă ă trênă conă đư ngăă phátătriểnăcủaă hìnhătháiăkinhătế- xãăhộiăcủănghĩaă cộngăsản.ăĐóălàă th ikyfă cóă nhữngăđặcăđiểmăriêngăvớiănhữngănộiădungăknhătế,ăchínhătrị,ăvĕnăhóa,ăxãă hộiă đặcăthùămàăgiaiăđoạnăxãăhộiăXHCNăăchỉăcóăthểăcóăđượcătrênăcơăs ăhoànăthànhă nhữngănộiădungăđó. 2. V n dụng vƠo th i kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 2.1 Tính tất yếu tiến lên CNXH vƠ điều kiện tiến lên CNXH bỏ qua TBCN ở Việt Nam 2.1.1N c ta quá độ lên chủ nghĩa xư hội trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi to l n vƠ sơu sắc. Trongăquáătrìnhăhìnhăthànhăvàăphátătriển,ăLiênăXôă(trướcăđây)ăvàă cácănướcăxãăhộiăchủănghĩaăkhácăđãăđạtănhữngăthànhătựuătoălớnăvềănhiềuămặt,ă từngălàăchỗădựaăchoăphongătràoăhòaăbìnhăvàăcáchămạngăthếăgiới,ăgópăphầnă quanătrọngăvàoăcuộcăđấuătranhăvìăhòaăbình,ăđộcălậpădânătộc,ădânăchủăvàătiếnă bộăxãăhội.ăChếăđộăxãăhộiăchủănghĩaă ăLiênăXôăvàăĐôngăÂuăsụpăđổălàămộtă tổnăthấtălớnăđốiăvớiăphongătràoăcáchămạngăthếăgiới,ănhưngămộtăsốănướcătheo conăđư ngăxãăhộiăchủănghĩaăvẫnăkiênăđịnhămụcătiêu,ălýătư ng,ătiếnăhànhăcảiă 12 cách,ăđổiămới,ăgiànhăđượcănhữngăthànhătựuătoălớn,ătiếpătụcăphátătriển;ăphongă tràoă cộngă sảnăvàă côngă nhânăquốcă tếă cóă nhữngă bướcă hồiă phục.ă Tuyă nhiên,ă cácănướcătheoăconăđư ngăxãăhộiăchủănghĩa,ăphongătràoăcộngăsảnăvàăcánhătảă vẫnăcònăgặpănhiềuăkhóăkhĕn,ăcácăthếălựcăthùăđịchătiếpătụcăchốngăphá,ătìmă cáchăxóaăbỏăchủănghĩaăxãăhội. Hiệnătại,ăchủănghĩaătưăbảnăcònătiềmănĕngăphátătriển,ănhưngăvềăbảnăchấtă vẫnălàă mộtăchếăđộăápăbức,ăbócălộtăvàă bấtăcông.ăNhữngămâuăthuẫnăcơă bảnă vốnăcóăcủaăchủănghĩaătưăbản,ănhấtălàămâuăthuẫnăgiữaătínhăchấtăxãăhộiăhóaă ngàyăcàngăcaoăcủaălựcălượngăsảnăxuấtăvớiăchếăđộăchiếmăhữuătưănhânătưăbảnă chủănghĩa,ăchẳngănhữngăkhôngăgiảiăquyếtăđượcămàăngàyăcàngătr ănênăsâuă sắc.ă Khủngăhoảngăkinhătế,ă chínhătrị,ăxãă hộiăvẫnătiếpătụcă xảyă ra.ă Chínhăsựă vậnăđộngăcủaănhữngămâuăthuẫnănộiătạiăđóăvàăcuộcăđấuătranhăcủaănhânădână laoăđộngăcácănướcăsẽăquyếtăđịnhăvậnămệnhăcủaăchủănghĩaătưăbản. Cácă nướcă độcă lậpădânătộcăvàă cácănướcăđangăphátătriển,ăkémăphátătriểnă phảiătiếnăhànhăcuộcăđấuătranhărấtăkhóăkhĕn,ăphứcătạpăchốngănghèoănàn,ălạcă hậu,ă chốngă mọiă sựă cană thiệp,ă ápă đặtă vàă xâmă lượcă đểă bảoă vệă độcă lập,ă chủă quyềnădânătộc. Nhânădânăthếăgiớiăđangăđứngătrướcănhữngăvấnăđềătoànăcầuăcấpăbáchăcóă liênăquanăđếnăvậnămệnhăloàiăngư i.ăĐóălàăgiữăgìnăhòaăbình,ăđẩyălùiănguyăcơă chiếnătranh,ăchốngăkhủngăbố,ăbảoăvệămôiătrư ngăvàăứngăphóăvớiăbiếnăđổiă khíă hậuă toànă cầu,ă hạnă chếă sựă bùngă nổă vềă dână số,ă phòngă ngừaă vàă đẩyă lùiă nhữngădịchăbệnhăhiểmănghèo...ăViệcăgiảiăquyếtănhữngăvấnăđềăđóăđòiăhỏiăsựă hợpătácăvàătinhăthầnătráchănhiệmăcaoăcủaătấtăcảăcácăquốcăgia,ădânătộc. Đặcăđiểmănổiăbậtătrongăgiaiăđoạnăhiệnănayăcủaăth iăđạiălàăcácănướcăvớiă chếăđộăxãăhộiăvàătrìnhăđộăphátătriểnăkhácănhauăcùngătồnătại,ăvừaăhợpătácăvừa đấuătranh,ăcạnhătranhăgayăgắtăvìălợiăíchăquốcăgia,ădânătộc.ăCuộcăđấuătranhă củaănhânădânăcácănướcăvìăhoàăbình,ăđộcălậpădânătộc,ădânăchủ,ăphátătriểnăvàă tiếnăbộăxãăhộiădùăgặpănhiềuăkhóăkhĕn,ăthửăthách,ănhưngăsẽăcóănhữngăbướcă 13 tiếnămớiăTheoăquyăluậtătiếnăhóaăcủaălịchăsử,ăloàiăngư iănhấtăđịnhăsẽătiếnătớiă chủănghĩaăxãăhội 2.1.2 Th i kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam lƠ một tất yếu l ch sử, bởi: - ViệtăNamăth iăkỳă quáă độălênăCNXHăbắtăđầuătừă1954ă ă miềnă bắcăvàătừăă1975ătrênăphạmăviănhàănước,ăsauăkhiăcuộcăcáchămạngă dână tộcă dână chủă nhână dână hoànă thànhă thắngă lợi,ă đấtă nướcă hoànă toànăthốngănhấtăđiălênăCNXHă - Th iă kỳă quáă độă lênă CNXHă làă mộtă tấtă yếuă kháchă quană đốiă vớiă mọiăquốcăgiaăxâyădựngăCNXH,ădùăxuấtăphátă ătrìnhăđộăcaoăhayă thấpă Một là,ăphátătriểnătheoăconăđư ngăXHCNălàăphù hợpăvớiăquyăluậtăkháchă quanăcủaălịchăsử.ăLoàiăngư iăđãătrảiăquaăăcácăhìnhătháiăkinhătế- xãăhội:ăcôngăxãă nguyênăthủy,ăchiếmăhữuănôălệ,ăphongăkiến,ătưăbảnăchủănghĩa.ăSựăbiếnăđổiăcủaă cácăhìnhătháiăkinhătếă- xãăhộiălàăquáătrìnhălịchăsửătựănhiên,ăhìnhătháiăkinhătế- xã hộiăsauăcaoăhơnăhìnhătháiăxãăhộiătrướcăvàătuânătheoăquyăluậtăquanăhệăsảnăxuấtă phảiăphùăhợpăvớiătínhăchấtăvàătrìnhăđộăphátătriểnăcủaălựcălượngăsảnăxuất. Choădùăngàyănay,ăCNTBăđangănắmăưuăthếăvềăvốn,ăkhoaăhọc,ăcôngănghệăvàăthịă trư ngănhưngăvẫnăkhông vượtăraăkhỏiănhữngămâuăthuẫnăvốnăcóăcủaănó,ăđặcă biệtă làă mâuă thuẫnă ngàyă càngă gayă gắtă giữaă tínhă chấtă xãă hộiă hóaă ngàyă càngă caocủaălựcălượngăsảnăxuấtăvớiăchếăđộăchiếmăhữuătưănhânătưăbảnăchủănghĩaăvềă tưăliệuăsảnăxuất.ăSựăphấtătriểnămạnhămẽăcủaălựcălượngăsảnăxuấtăvàăxãăhộiăhóaă laoăđộngălàmăchoăcácătiềnăđềăvậtăchất,ăkinhătế,ăxãăhộiăngàyăcàngăchínămuồiăchoă sựăphủăđịnhăchủănghĩaătưăbảnăvàăsựăraăđ iăcủaăxãăhộiămớiă- chủănghĩaăxãăhội.ă Chủănghĩaătưăbảnăkhôngăphảiălàătươngălaiăcủaăloàiăngư i.ăTheoăquyăluậtătiếnă hoáăcủa lịchăsử,ăloàiăngư iănhấtăđịnhăsẽătiếnătớiăchủănghĩaăxãăhội. 14 Hai là,ăphátătriểnătheoăconăđư ngăchủănghĩaăxãăhộiăkhôngăchỉăphùăhợpăvớiă xuăthếăcủaăth iăđại,ămàăcònăphùăhợpăvớiăđặcăđiểmăcủaăcáchămạngăViệtăNam:ă cáchămạngădânătộc,ădânăchủăgắnăliềnăvớiăcách mạngăxãăhộiăchủănghĩa.ăCuộcă cáchămạngădânătộc,ădânăchủătrướcăhếtălàăgiảiăphóngădânătộc,ăgiànhăđộcălập,ătựă do,ădânăchủ...ăđồngăth iănóălàătiềnăđềăđểă“ălàmăchoănhânădânălaoăđộngăthoátă nạnăbầnăcùng,ălàmăchoămọiăngư iăcóăcôngăĕnăviệcălàm,ăđượcăấmăno,ăvàăsốngă mộtăđ iăhạnhăphúc”,ănhằmăthựcăhiệnămụcătiêuă“dânăgiàu,ănướcămạnh,ăxãăhộiă côngăbằng,ădânăchủ,ăvĕnăminh”.ăVìăvậy,ăcuộcăcáchămạngăxãăhộiăchủănghĩaălàă sựătiếpătụcăhợpălôgícăcuộcăcáchămạngădânătộc,ădânăchủ,ălàmăchoăcáchămạngă dânătộc,ădânăchủăđượcăthựcăhiệnătriệtăđể. 2.1.3 Khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua giai đo n TBCN ở Việt Nam Trướcăđây,ămiềnăBắcănướcătaăbướcăvàoăth iăkỳăquáăđộăvớiă“đặcăđiểmălớnă nhấtă làă từă mộtă nướcă nôngă nghiệpă lạcă hậuă tiếnă thẳngă lênă chủă nghĩaă xãă hộiă khôngă phảiă kinhă quaă giaiă đoạnă phátă triểnă tưă bảnă chủă nghĩa”.ă Khiă cảă nướcă thốngănhấtăcùngătiếnălênăchủănghĩaăxãăhội,ăđặcăđiểmătrênăvẫnăcònătồnătại.ăPhână tíchărõă hơnă thựcă trạngăkinhătế,ă chínhătrịă củaă đấtănước,ătrongăcươngă lĩnhă xâyă dựngăđấtănướcătrongăth iăkỳăquáăđộălênăchủănghĩaăxãăhội,ăĐảngăcộngăsảnăViệtă Namăkhẳngăđịnh:ă“nướcătaăquáăđộălênăchủănghĩaăxãăhộiăbỏăquaăchếăđộătưăbản,ă từămộtăxãăhộiăvốnălàăthuộcăđịa,ănửaăphongăkiến,ălựcălượngăsảnăxuấtărấtăthấp.ă Đấtă nướcă trảiă quaă hàngă chụcă nĕmă chiếnă tranh,ă hậuă quảă đểă lạiă cònă nặngă nề.ă Nhữngă tànă dýă thựcă dână phongă kiếnă cònă nhiều.ă Cácă thếă lựcă thùă địchă thư ngă xuyênătìmăcáchăpháăhoạiăchếăđộăxãăhộiăvàănềnăđộcălậpăcủaănhânădânăta” Sẽă làă saiă lầmă vàă phảiă trảă giáă nếuă quană niệmă “bỏă quaă chếă độă tưă bảnă chủă nghĩa”ă theoăkiểuăphủăđịnhăsạchătrơn,ăđemăđốiălậpăchủănghĩaă xãă hội vớiăchủă nghĩaătưăbản,ăbỏăquaăcảănhữngăcáiă“khôngăthểăbỏăqua”ănhưăđãătừngăxảyăraă ă cácă nướcă xãă hộiă chủă nghĩaă trướcă đây.ă Vìă vậy,ă báoă cáoă chínhă trịă tạiă Đạiă hộiă 15 ĐảngăIXăĐảngăcộngăsảnăViệtăNamăđãănóiărõăbỏăquaăchếăđộătưăbảnăchủănghĩaălàă “bỏăquaăviệcăxácălậpăvịătríăthốngătrịăcủaăquanăhệăsảnăxuấtăvàăkiếnătrúcăthượngă tầngătưăbảnăchủănghĩa,ănhưngătiếpăthu,ăkếăthừaănhữngăthànhătựuămàănhânăloạiă đãăđạtăđượcădướiăchếăđộătưăbảnăchủănghĩa,ăđặcăbiệtăvềăkhoaăhọcăcôngănghệăđểă phátătriểnănhanhălựcălượngăsảnăxuất,ăxâyădựngănềnăkinhătếăhiệnăđại”. Bỏă quaă chếă độă tưă bảnă chủă nghĩaă thựcă chấtă làă phátă triểnă theoă conă đư ngă “rútăngắn”ăquáătrìnhălênăchủănghĩaăxãăhội.ăNhưngă“rútăngắn”ăkhôngăphảiălàăđốtă cháyă giaiăđoạn,ăduyă ýă chí,ă coiă thư ngăquyă luật,ă nhưă muốnăxóaă bỏă nhanhă s ă hữuătưănhânăvàăcácăthànhăphầnăkinhătếă“phiăchủănghĩaăxãăhội”ăhoặcăcoiănhẹă sảnăxuấtăhàngăhóa,...ăTráiălại,ăphảiătônătrọngăquyăluậtăkháchăquanăvàăbiếtăvậnă dụngăsángătạoăvàoăđiềuăkiệnăcụăthểăcủaăđấtănước,ătậnădụngăth iăcơăvàăkhảănĕngă thuậnălợiăđểătìmăraăconăđư ng,ăhình thúc,ăbướcăđiăthíchăhợp.ăPhátătriểnătheoă conăđư ngă“rútăngắn”ălàăphảiăbiếtăkếăthừaănhữngăthànhătựuămàănhânăloạiăđãă đạtăđượcă ăchủănghĩaătưăbảnăkhôngăchỉăvềălựcălượngăsảnăxuấtămàăcảăvềăquană hệăsảnăxuất,ăcơăs ăkinhătếăvàăkiếnătrúcăthượngătầng. Bỏă quaă chếă độă tưă bảnă chủă nghĩaă nhưngă khôngă thểă thựcă hiệnă quáă độătrựcă tiếpălênăchủănghĩaăxãăhộiămàăphảiăquaăconăđư ngăgiánătiếp,ăquaăviệcăthựcăhiệnă hàngăloạtăcácăhìnhăthứcăquáăđộ.ăSựăcầnăthiếtăkháchăquanăvàăvaiătròătácădụngă củaăhìnhăthứcăkinhătếă quáăđộăđượcăLêninăphânătíchăsâuăsắcătrongălýăluậnăvềă chủănghĩaătưăbảnănhàănước.ăThựcăhiệnăcácăhìnhăthứcăkinhătếăquáăđộ,ăcácăkhâuă trungăgian...ăvừaăcóătácădụngăphátătriểnănhanhăchóngălựcălượngăsảnăxuất,ăvừaă cầnă thiết đểă chuyểnă từă cácă quană hệă tiềnă tưă bảnă lênă chủă nghĩaă xãă hội, nó là hìnhăthúcăvậnădụngăcácăquyăluậtăkinhătếăphùăhợpăvớiăđiềuăkiệnăcụăthể. Tómălại,ăxâyădựngăchủănghĩaăxãăhộiăbỏăquaăchếăđộătưăbảnăchủănghĩaă ănướcătaă tạoăraăsựăbiếnăđổiăvềăchấtăcủaăxãăhộiătrênătấtăcảăcácălĩnhăvựcălàăquáătrìnhărấtă khóăkhĕn,ăphứcătạp,ătất yếuă“phảiătrảiăquaămộtăth iăkỳăquáăđộălâuădàiăvớiănhiềuă chặngăđư ng,ănhiềuăhìnhăthứcătổăchứcăkinhătế,ăxãăhộiăcóătínhăchấtăquáăđộ” 2.1.4 Điều kiện quá độ lên CNXH bỏ qua CNTB 16 Phânătíchătìnhăhìnhăđấtănướcăvàăth iăđạiăchoăthấyămặcădùăkinhătếăcònălạcăhậu,ă nướcătaăvẫnăcóăkhảănĕngăvàătiềnăđềăđểăquáăđộălênăchủănghĩaăxãăhộiăbỏăquaăchếă độătưăbảnăchủănghĩa. 2.1.4.1 Về khả năng khách quan Cuộcăcáchămạngăkhoaăhọcă- côngănghệăhiệnăđạiăđangăphátătriểnănhưăvũăbãoăvàă toànăcầuăhoáăkinhătếăđangădiễnăraămạnhămẽ,ăm ărộngăquanăhệăkinhătế quốcătếă tr ăthànhătấtăyếu;ănóăm ăraăkhảănĕngăthuậnălợiăđểăkhắcăphụcănhữngăhạnăchếă củaănướcăkémăphátătriểnănhưăthiếuăvốn,ăcôngănghệălạcăhậu,ăkhảănĕngăvàăkinhă nghiệmăquảnălíăyếuăkémă...,ănh ăđóătaăcóăthểăthựcăhiệnă“ăconăđư ngărútăngắn”. Th iăđạiăngàyănay,ăquáăđộălênăchủănghĩaăxãăhộiălàăxuăhướngăkháchăquanăcủaă loàiăngư i.ăĐiătrongădòngăchảyăđóăcủaălịchăsử,ăchúngătaăđã,ăđangăvàăsẽănhậnă đượcăsựăđồngătình,ăủngăhộăngàyăcàngămạnhămẽăcủaăloàiăngư i,ăcủaăcácăquốcă giaăđộcălậpăđangăđấuătranhăđểălựaăchọnăconăđư ngăphát triểnătiếnăbộăcủaămình. 2.1.4.2 Về những tiền đề chủ quan Nướcătaăcóănguồnălaoăđộngădồiădàoăvớiătruyềnăthốngălaoăđộngăcầnăcùăvàă thôngăminh,ătrongăđóăđộiăngũălàmăkhoaăhọc,ăcôngănghệ,ăcôngănhânălànhănghềă cóăhàngăchụcăngànăngư iă...ălàătiềnăđềărấtăquanătrọngăđểătiếpăthu,ăsửădụngăcácă thànhătựuăkhoaăhọcăvàăcôngănghệătiênătiếnăcủaăthếăgiới.ăNướcătaăcóănguồnătàiă nguyênăđaădạng,ăvịătríăđịaălíăthuậnălợiăvàănhữngăcơăs ăvậtăchấtă - kĩăthuậtăđãă đượcă xâyă dựngă làă nhữngă yếuă tốă hếtă sứcă quană trọngă đểă tĕngă trư ngă kinhă tế.ă Nhữngătiềnăđềăvậtăchấtătrênătạoăđiềuăkiệnăthuậnălợiăđểăm ărộngăhợpătácăkinhătếă quốcă tế,ă thuă hútă vốnă đầuă tư,ă chuyểnă giaoă côngă nghệ,ă tiếpă thuă kinhă nghiệmă quảnălíătiênătiếnăcủaăcácănướcăphátătriển. Quá độălênăchủănghĩaăxãăhộiăcònăphùăhợpăvớiănguyệnăvọngăcủaăđạiăđaăsốă nhânădânăViệtăNamăđãăchiếnăđấu,ăhiăsinhăkhôngăchỉăvìăđộcălậpădânătộcămàăcònă 17 vìă cuộcă sốngă ấmă no,ă hạnhă phúc,ă xâyă dựngă xãă hộiă côngă bằng,ă dână chủ,ă vĕnă minh.ă Quyếtă tâmă củaă nhână dânăsẽă tr ă thànhălựcă lượngăvậtă chấtă đểă vượtăquaă khóăkhĕn,ăxâyădựngăthànhăcôngăchủănghĩaăxãăhội. Xâyă dựngă chủă nghĩaă xãă hộiă dướiă sựă lãnhă đạoă củaă Đảngă Cộngă sảnă Việtă Nam,ămộtăĐảngăgiàuătinhăthầnăcáchămạngăvàăsángătạo,ăcóăđư ngălốiăđúngăđắnă vàăgắnăbóăvớiănhânădân,ăcóăNhàănướcăxãăhộiăChủănghĩaăcủaădân,ădoădân,ăvìă dân ngày càngăđượcăcủngăcốăvữngămạnhăvàăkhốiăđạiăđoànăkếtătoànădân,ăđóălàă nhữngănhânătốăchủăquanăvôăcùngăquanătrọngăbảoăđảmăthắngălợiăcôngcuộcăxâyă dựngăvàăbảoăvệăTổăquốcăViệtăNamăxãăhộiăchủănghĩa. 2.1.5. Đi lên chủ nghĩa xư hội lƠ khát v ng của nhơn dơn ta, lƠ sự lựa ch n đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam vƠ Chủ t ch Hồ Chí Minh. Xãăhộiăxãăhộiăchủănghĩaămàănhânădânătaăxâyădựngălàămộtăxãăhội:ăDânăgiàu,ă nướcămạnh,ădânăchủ,ăcôngăbằng,ăvĕnăminh;ădoănhânădânălàmăchủ;ăcóănềnăkinhă tếăphátătriểnăcaoădựaătrênălựcălượngăsảnăxuấtăhiệnăđạiăvàăchếăđộăcôngăhữuăvềă cácătưăliệuăsảnăxuấtăchủăyếu;ăcóănềnăvĕnăhóaătiênătiến,ăđậmăđàăbảnăsắcădânătộc;ă conăngư iăcóăcuộcăsốngăấmăno,ătựădo,ăhạnhăphúc,ăcóăđiềuăkiệnăphátătriểnătoànă diện;ăcácădânătộcătrongăcộngăđồngăViệtăNamăbìnhăđẳng,ăđoànăkết, tônătrọngăvàă giúpă nhauă cùngă phátă triển;ă cóă Nhàă nướcă phápă quyềnă xãă hộiă chủă nghĩaă củaă nhânădân,ădoănhânădân,ăvìănhânădânădoăĐảngăCộngăsảnălãnhăđạo;ăcóăquanăhệă hữuănghịăvàăhợpătácăvớiănhânădânăcácănướcătrênăthếăgiới. Đâyălàămộtăquáătrìnhăcáchămạngăsâuăsắc,ătriệtăđể,ăđấuătranhăphứcătạpăgiữaăcáiă cũăvàăcáiămớiănhằmătạoăraăsựăbiếnăđổiăvềăchấtătrênătấtăcảăcácălĩnhăvựcăcủaăđ iă sốngăxãăhội,ănhấtăthiếtăphảiătrảiăquaămộtăth iăkỳăquáăđộălâuădàiăvớiănhiềuăbướcă phátătriển,ănhiềuăhìnhăthứcătổăchứcăkinhătế,ăxãăhộiăđanăxen. Tuy nhiên, chúng taăcóănhiềuăthuậnălợiăcơăbản.ăĐóălà:ăcóăsựălãnhăđạoăđúngăđắnăcủaăĐảngăCộngă sảnă Việtă Namă doă Chủătịchă HồăChíăMinhăsángă lậpă vàă rènăluyện,ă cóăbảnălĩnhă 18 chínhătrịăvữngăvàngăvàădàyădạnăkinhănghiệmălãnhăđạo;ădânătộcătaălàămộtădână tộcăanhăhùng,ăcóăýăchíăvươnălênămãnhăliệt;ănhânădânătaăcóălòngăyêuănướcănồngă nàn,ăcầnăcùălaoăđộngăvàăsángătạo,ăluônăủngăhộăvàătinătư ngăvàoăsựălãnhăđạoă củaăĐảng;ăchúngătaăđãătừngăbướcăxâyădựngăđượcănhữngăcơăs ăvậtăchấtă - kỹă thuậtărấtăquanătrọng;ăcuộcăcáchămạngăkhoaăhọcăvàăcôngănghệăhiệnăđại,ăsựăhìnhă thànhăvàăphátătriểnăkinhătếătriăthứcăcùngăvớiăquáătrìnhătoànăcầuăhóaăkinhătếăvàă hộiănhậpăquốcătếălàămộtăth iăcơăđểăphátătriển. Mụcătiêuătổngăquátăkhiăkếtăthúcăth iăkỳăquáăđộă ănướcătaălàăxâyădựngăxongăvềă cơă bảnă nềnă tảngă kinhă tếă củaă chủă nghĩaă xãă hộiă vớiă kiếnă trúcă thượngă tầngă vềă chínhătrị,ătưătư ng,ăvĕnăhóaăphùăhợp,ătạoăcơăs ălàmăchoănướcătaătr ăthànhămộtă nướcăxãăhộiăchủănghĩaăngàyăcàngăphồnăvinh 2.2 Những đ nh h ng l n về phát triển kinh tế, văn hóa, xư hội, quốc phòng, an ninh, đối ngo i 2.2.1 Nhiệm vụ kinh tế c bản trong th i kỳ quá độ lên CNXH ở n c ta 2.2.1.1 Phát triển lực l ợng sản xuất, đẩy m nh công nghiệp hóa, hiện đ i hóa Ngàyănay,ăcơăs ăvậtăchấtă- kĩăthuậtăcủaăchủănghĩaăxãăhộiăphảiăthểăhiệnăđượcă nhữngăthànhătựuătiênătiếnănhấtăcủaăkhoaăhọcăvàăcôngănghệ.ăChỉăkhiălựcălượngă sảnăxuấtăphátătriểnăđếnătrìnhăđộăcaoămớiătạoăraăđượcănĕngăsuấtălaoăđộngăcaoă trongătoànăbộănềnăkinhătếăquốcădân,ănh ăđóănhữngămụcătiêuăvàătínhăưuăviệtăcủaă chủănghĩaăxãăhộiămớiăđượcăthựcăhiệnăngàyăcàngătốtăhơnătrênăthựcătế. Quá độălênăchủănghĩaăxãăhộiăbỏăquaăchếăđộătưăbảnăchủănghĩa,ăkhiăđấtănướcătaă chưaăcóătiềnăđềăvềăcơăs ăvậtăchấtă- kĩăthuậtăcủaăchủănghĩaăxãăhộiădoăchủănghĩaă tưăbảnătạoăra;ădoăđóăphátătriểnălựcălượngăsảnăxuấtănóiăchung,ăcôngănghiệpăhoá,ă 19
- Xem thêm -