Tài liệu Những lý luận cơ bản về sản xuất hàng hoá, hàng hoá, tiền tệ của ktct mác lênin

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi §Êt ®ai lµ tµi nguyªn quèc gia v« cïng quý gi¸, lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i trêng sèng, lµ ®Þa bµn ph©n bè c¸c khu d©n c, x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi, an ninh quèc phßng. ViÖc sö dông, qu¶n lý vµ b¶o vÖ ®Êt mét c¸ch khoa häc kh«ng chØ quyÕt ®Þnh t¬ng lai cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc mµ cßn lµ sù ®¶m b¶o cho môc tiªu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña x· héi. HiÕn ph¸p níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992, t¹i ch¬ng 2, ®iÒu 18 quy ®Þnh: “ Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý ®Êt ®ai theo quy ho¹ch vµ ph¸p luËt, ®¶m b¶o sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ ”. §iÒu 6 luËt ®Êt ®ai n¨m 2003 ®· kh¼ng ®Þnh: “ Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai”. §Êt níc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn, nhu cÇu sö dông ®Êt cña x· héi lµ rÊt lín. Do ®ã ®Ó qu¶n lý chÆt, vµ n¾m ch¾c quü ®Êt, ®¶m b¶o ®îc nhu cÇu vÒ ®Êt ®ai cho c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc, tr¸nh viÖc sö dông ®Êt chång chÐo, th× cÇn x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt mét c¸ch hîp lý. X· Thuû Xu©n Tiªn – huyÖn Ch¬ng Mü – tØnh Hµ T©y lµ mét vïng b¸n s¬n ®Þa, lµ ®Þa bµn cã vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña toµn huyÖn. X· Thuû Xu©n Tiªn ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh, nhu cÇu vÒ ®Êt ®ai cho c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc ngµy cµng t¨ng cao. §ång thêi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ viÖc sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh nh»m chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n trong x· th× viÖc lËp quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt trong t¬ng lai cã ý nghÜa rÊt quan träng XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu ®ã, ®îc sù ph©n c«ng cña khoa §Êt vµ M«i trêng – Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi, díi sù híng dÉn trùc tiÕp cña thÇy gi¸o TS. §oµn C«ng Quú t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “Quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt x· Thuû Xu©n Tiªn - huyÖn Ch¬ng Mü tØnh Hµ T©y giai ®o¹n 2006 – 2015” 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi - T¹o ra mét tÇm nh×n chiÕn lîc trong qu¶n lý vµ sö dông hîp lý nguån tµi nguyªn ®Êt cña x·, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph¬ng trong nh÷ng n¨m tríc m¾t vµ l©u dµi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ph©n bæ quü ®Êt hîp lý cho c¸c ngµnh, c¸c ®èi tîng sö dông ®Êt ®¶m b¶o sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - Lµm ®Þnh híng cho viÖc x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh, t¹o ra c¬ së ph¸p lý cho viÖc giao ®Êt, cho thuª vµ thu håi ®Êt. - T¹o c¬ së cho viÖc më réng c¸c dù ¸n ®Çu t, h×nh thµnh c¸c vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¸c khu trung t©m v¨n ho¸ - x· héi vµ dÞch vô, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n theo chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi dÕn n¨m 2015 cña x·. - B¶o vÖ tµi nguyªn, m«i trêng sinh th¸i vµ gi÷ g×n c¶nh quan thiªn nhiªn trong qu¸ tr×nh khai th¸c sö dông ®Êt. 3. Yªu cÇu - Quy ho¹ch ph¶i thÓ hiÖn tÝnh khoa häc, tÝnh thùc tiÔn, ph¶i mang tÝnh ph¸p lý - §¶m b¶o kh¶ n¨ng c©n ®èi gi÷a quü ®Êt víi nhu cÇu hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai, ph©n bæ hîp lý cho c¸c môc ®Ých sö dông, ®¸p øng sù ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ l©u bÒn PhÇn 1 tæng quan vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt 1.1. kh¸i qu¸t vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt Quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ mét hiÖn tîng kinh tÕ x· héi ®Æc thï. §©y lµ mét ho¹t ®éng khoa häc võa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh ph¸p lý cña mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, kinh tÕ, x· héi ®îc xö lý b»ng c¸c ph©n tÝch tæng hîp vÒ sù ph©n bè ®Þa lý vµ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi cã tÝnh chÊt ®Æc tr¬ng, tõ ®ã ®a ra gi¶i ph¸p ®Þnh vÞ cô thÓ cña viÖc tæ chøc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mét vïng l·nh thæ nhÊt ®Þnh. Cô thÓ lµ ®¸p øng nhu cÇu mÆt b»ng sö dông ®Êt hiÖn t¹i vµ t¬ng lai cña c¸c ngµnh, 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c lÜnh vùc còng nh nhu cÇu sinh ho¹t cña mäi thµnh viªn x· héi mét c¸ch tiÕt kiÖm, khoa häc, hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ cao. VÒ b¶n chÊt cÇn ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn quan ®iÓm nhËn thøc: §Êt ®ai lµ ®èi tîng cña c¸c mèi quan hÖ s¶n xuÊt, quy ho¹ch sö dông ®Êt kh«ng chØ n»m ë khÝa c¹nh kü thuËt, còng kh«ng chØ thuéc vÒ h×nh thøc ph¸p lý mµ nã n»m bªn trong viÖc tæ chøc sö dông ®Êt ®ai nh mét t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt g¾n chÆt víi ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Nh vËy quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai lµ mét hiÖn tîng kinh tÕ – x· héi thÓ hiÖn ®ång thêi ba tÝnh chÊt: - Ph¸p chÕ: X¸c ®Þnh tÝnh ph¸p chÕ vÒ môc ®Ých vµ quyÒn sö dông ®Êt nh»m ®¶m b¶o sö dông vµ qu¶n lý ®Êt ®ai theo ph¸p luËt. - Kü thuËt: C¸c t¸c nghiÖp chuyªn m«n kü thuËt nh ®iÒu tra, kh¶o s¸t x©y dùng b¶n ®å, khoanh ®Þnh, xö lý sè liÖu trªn c¬ së khoa häc kü thuËt. - Kinh tÕ: Nh»m khai th¸c triÖt ®Ó vµ cã hiÖu qu¶ cao tiÒm n¨ng cña ®Êt Nh vËy: “ Quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, kü thuËt vµ phÊp chÕ cña Nhµ níc vÒ tæ chøc sö dông ®Êt ®µy ®ñ, hîp lý, cã hiÖu qu¶ cao th«ng qua viÖc ph©n phèi vµ t¸i ph©n phèi quü ®Êt Nhµ níc, tæ chøc sö dông ®Êt nh mét t liÖu s¶n xuÊt cïng víi c¸c t liÖu s¶n xuÊt kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn b¶o vÖ ®Êt vµ b¶o vÖ m«i trêng” 1.1.2. §èi tîng nghiªn cøu cña quy ho¹ch sö dông ®Êt §èi tîng nghiªn cøu cña quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ nh÷ng phÇn l·nh thæ cô thÓ víi ®Çy ®ñ c¸c ®Æc tÝnh vèn cã cña nã, bao gåm c¸c yÕu tè sau: - §Æc ®iÓm khÝ hËu, ®Þa h×nh, thæ nhìng. - H×nh d¹ng vµ mËt ®é khoanh thöa - §Æc ®iÓm thuû v¨n, ®Þa chÊt. - §Æc ®iÓm th¶m thùc vËt tù nhiªn. - C¸c yÕu tè sinh th¸i. - MËt ®é, c¬ cÊu vµ ®Æc ®iÓm ph©n bè d©n c. - T×nh tr¹ng vµ sù ph©n bè c¬ së h¹ tÇng. - Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt. Do t¸c ®éng ®ång thêi cña nhiÒu yÕu tè cho nªn ®Ó tæ chøc sö dông ®Êt ®Çy ®ñ, hîp lý cã hiÖu qu¶ cao kÕt hîp víi b¶o vÖ ®Êt vµ m«i trêng, cÇn ®Ò ra nh÷ng quy t¾c chung vµ riªng vÒ chÕ ®é sö dông ®Êt, c¨n cø vµo nh÷ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quy luËt ®· ®îc ph¸t hiÖn, tuú theo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ tõng môc ®Ých cÇn ®¹t. Nh vËy ®èi tîng nghiªn cøu cña quy ho¹ch sö dông ®Êt chÝnh lµ: - Nghiªn cøu c¸c quy luËt vÒ chøc n¨ng cña ®Êt nh mét t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu. - §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p tæ chøc sö dông ®Êt ®Çy ®ñ, hîp lý, cã hiÖu qu¶ cao kÕt hîp víi b¶o vÖ ®Êt vµ m«i trêng trong tÊt c¶ c¸c ngµnh c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi cô thÓ cña tõng vïng l·nh thæ. 1.2. c¬ së ph¸p lý cña quy ho¹ch sö dông ®Êt Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt níc th× nhu cÇu sö dông ®Êt cña x· héi ngµy cµng gia t¨ng, trong khi ®ã ®Êt ®ai th× cã h¹n. Do ®ã c«ng t¸c quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÇn ph¶i ®îc thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý, ®ång bé gi÷a c¸c cÊp c¸c ngµnh. ChÝnh v× vËy, §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n coi ®©y lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu. Nhµ níc ta ®· ban hµnh mét hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai nh: HiÕn ph¸p, LuËt vµ c¸c v¨n b¶n díi luËt. Nã t¹o ra c¬ së ph¸p lý v÷ng ch¾c ®¶m b¶o cho c«ng t¸c lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. Ch¬ng II, ®iÒu 17 HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 nªu râ: “ §Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý”. §iÒu 18 quy ®Þnh : “ Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý toµn bé ®Êt ®ai theo quy ho¹ch vµ ph¸p luËt, ®¶m b¶o sö dông ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶”. §Ó phï hîp víi thùc tiÔn kh¸ch quan vÒ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông ®Êt hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai. Ngµy 01/07/2004 LuËt ®Êt ®ai 2003 chÝnh thøc cã hiÖu lùc, trong ®ã ®· quy ®Þnh râ viÖc lËp quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. T¹i ®iÒu 6 quy ®Þnh: “ Quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµ 1 trong 13 néi dung qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai”, ®iÒu 21 ®Õn ®iÒu 30 quy ®Þnh chi tiÕt vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. Ngoµi c¸c v¨n b¶n cã tÝnh ph¸p lý cao cßn cã c¸c v¨n b¶n díi luËt. c¸c v¨n b¶n cña c¸c ban ngµnh trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Ò cËp ®Õn vai trß, ý nghÜa, c¨n cø, néi dung vµ ph¬ng ph¸p lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt: - NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc híng dÉn thi hµnh LuËt ®Êt ®ai 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Th«ng t sè 30/2004/TT-BTNMT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 cña bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc híng dÉn lËp, ®iÒu chØnh vµ thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. - QuyÕt ®Þnh sè 04/2005/Q§ - BTNMT cña Bé tµi nguyªn m«i trêng ngµy 30/06/2005 vÒ viÖc ban hµnh Quy tr×nh lËp, ®iÒu chØnh vµ thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. - ChØ thÞ sè 15/2001/TC-UB ngµy 02/07/2001 cña Chñ tÞch UBND tØnh Hµ T©y vÒ viÖc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. 1.3. T×nh h×nh nghiªn cøu quy ho¹ch sö dông ®Êt hiÖn nay trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam 1.3.1. T×nh h×nh nghiªn cøu quy ho¹ch trªn thÕ giíi Trªn thÕ giíi, c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt ®îc tiÕn hµnh tõ nhiÒu n¨m tríc ®©y. HiÖn nay nã vÉn ®îc chó träng ph¸t triÓn, nã cã vÞ trÝ quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Mçi níc l¹i cã nh÷ng ph¬ng ph¸p quy ho¹ch kh¸c nhau. * An-giª-ri: Dùa trªn nguyªn t¾c nhÊt thÓ ho¸, liªn hîp ho¸ vµ kû luËt ®a phÝa. ChÝnh phñ thõa nhËn trong toµn bé qu¸ tr×nh quy ho¹ch ®îc tiÕn hµnh víi sù tham gia ®Çy ®ñ cña c¸c ®Þa ph¬ng cã liªn quuan, c¸c tæ chøc ë cÊp chÝnh phñ, tæ chøc Nhµ níc, c¸c céng ®ång vµ tá chøc n«ng gia. * Canada: Sù can thiÖp cña ChÝnh phñ liªn bang vµo quy ho¹ch cÊp trung gian (cÊp bang) ®ang gi¶m bít. §iÒu cßn lµ ë chç ChÝnh phñ ®a ra môc tiªu chung ë cÊp quèc gia, gièng nh lµ ngêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng lËp quy ho¹ch ë cÊp trung gian. §ång thêi ChÝnh phñ liªn bang dêng nh chØ cßn ®ãng gãp vÒ mÆt khoa häc vµ sù ñng hé. * Liªn X« vµ c¸c níc X· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u tríc ®©y: TiÕn hµnh quy ho¹ch n«ng nghiÖp lµ nÒn t¶ng, sau ®ã lµm quy ho¹ch c¬ b¶n, lËp s¬ ®å ph¸t triÓn vµ ph©n bè lùc lîng s¶n xuÊt theo yªu cÇu cña c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, lao ®éng vµ ®Êt ®ai lµ yÕu tè c¬ b¶n cña vÊn ®Ò nghiªn cøu * Ph¸p: Quy ho¹ch ®Êt ®ai ®îc x©y dùng theo h×nh thøc m« h×nh ho¸ nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong viÖc sö dông tµi nguyªn m«i trêng vµ lao ®éng, ¸p dông bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh cã cÊu tróc hîp lý, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x· héi. * Th¸i Lan: Quy ho¹ch ®Êt ®ai ®îc ph©n theo ba cÊp: CÊp quèc gia, cÊp vïng, vµ cÊp ®Þa ph¬ng. Quy ho¹ch nh»m thÓ hiÖn cô thÓ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ x· héi cña Hoµng gia Th¸i Lan g¾n liÒn víi tæ chøc hµnh chÝnh vµ qu¶n lý nhµ níc phèi hîp víi ChÝnh phñ vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. Dù ¸n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¸t triÓn cña Hoµng gia ®· x¸c ®Þnh vïng n«ng nghiÖp chiÕm mét vÞ trÝ quan träng vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi ë Th¸i Lan 1.3.2. T×nh h×nh nghiªn cøu quy ho¹ch ë ViÖt Nam ë miÒn B¾c, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®îc ®Æt ra vµ xóc tiÕn tõ n¨m 1962 do ngµnh cña tØnh, huyÖn tiÕn hµnh vµ ®îc lång vµo c«ng t¸c ph©n vïng quy ho¹ch n«ng – l©m nghiÖp, nhng thiÕu sù phèi hîp ®ång bé cña c¸c ngµnh liªn quan. TÝnh ph¸p lý cña c«ng t¸c quy ho¹ch ®Êt ®ai trong c¸c v¨n b¶n hÇu nh kh«ng cã vµ còng kh«ng ®îc ®Æt ra. VÊn ®Ò quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ngµy cµng ®îc §¶ng vµ Nhµ níc quan t©m vµ chØ ®¹o mét c¸ch s¸t sao b»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vµ ®îc xem nh mét luËn chøng cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn râ qua tõng giai ®o¹n cô thÓ sau: * Thêi kú 1975 - 1980 Thêi kú nµy níc ta míi thèng nhÊt ®Êt níc, Héi ®ång ChÝnh phñ ®· thµnh lËp Ban chØ ®¹o ph©n vïng quy ho¹ch n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp Trung ¬ng ®Ó triÓn khai c«ng t¸c nµy trªn ph¹m vi c¶ níc. §Õn cuèi n¨m 1978 c¸c ph¬ng ¸n ph©n vïng n«ng – l©m nghiÖp vµ chÕ biÕn n«ng s¶n cña 7 vïng kinh tÕ vµ tÊt c¶ c¸c tØnh ®· lËp kÕ ho¹ch vµ ®îc ChÝnh phñ phª duyÖt. Trong c¸c ph¬ng ¸n ®ã ®Òu ®Ò cËp ®Õn quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng – l©m nghiÖp vµ coi ®ã lµ luËn chøng quan träng ®Ó ph¸t triÓn ngµnh. H¹n chÕ cña thêi kú nµy lµ thiÕu sè liÖu ®iÒu tra c¬ b¶n vÒ ®Êt ®ai, tÝnh kh¶ thi cña c¸c ph¬ng ¸n cha cao v× cha tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng ®Çu t. * Thêi kú 1981 - 1986 §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø 5 ra quyÕt ®Þnh xóc tiÕn c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n lËp tæng s¬ ®å ph¸t triÓn vµ ph©n bè lùc lîng s¶n xuÊt, nghiªn cøu chiÕn lîc kinh tÕ, x· héi, dù th¶o kÕ ho¹ch triÓn väng ®Ó x©y dùng tÝch cùc cho kÕ ho¹ch 5 n¨m sau ( 1986 – 1990). KÕt qu¶ lµ néi dung vµ c¬ së khoa häc cña quy ho¹ch sö dông ®Êt theo l·nh thæ ®îc ®Ò cËp ®Õn ë cÊp huyÖn, tØnh vµ c¶ níc. Quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp x· cha ®îc ®Ò cËp ®Õn. * Thêi kú 1987 - 1992 N¨m 1987 LuËt ®Êt ®ai ®Çu tiªn cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®îc ban hµnh, trong ®ã cã mét sè ®iÒu nãi vÒ quy haäch ®Êt ®ai. Tuy nhiªn néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cha ®îc nªu ra. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy 15/04/1991 Tæng côc Qu¶n lý ruéng ®Êt ®· ra Th«ng t 106/QHKH/R§ híng dÉn lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt. Th«ng t ®· híng dÉn cô thÓ quy tr×nh, néi dung vµ ph¬ng ph¸p lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt. KÕt qu¶ lµ nhiÒu tØnh ®· lËp quy ho¹ch ®Êt ®ai cho mét nöa sè x· trong tØnh b»ng kinh phÝ ®Þa ph¬ng. Tuy nhiªn c¸c cÊp lín h¬n cha ®îc thùc hiÖn. * Tõ n¨m 1993 ®Õn nay Th¸ng 07/1993 LuËt ®Êt ®ai sö ®æi ®îc c«ng bè. Trong LuËt nµy c¸c ®iÒu kho¶n nãi vÒ quy ho¹ch ®Êt ®ai ®· ®îc cô thÓ h¬n LuËt ®Êt ®ai n¨m 1987. Tõ n¨m 1993 ®Õn nay, Tæng côc §Þa chÝnh ®· triÓn khai quy ho¹ch ®Êt ®ai toµn quèc giai ®o¹n 1996 – 2010. Dù ¸n quy ho¹ch nµy ®· ®îc ChÝnh phñ th«ng qua vµ Quèc héi phª chuÈn t¹i kú häp thø 11 Quèc héi kho¸ IX. §©y lµ c¨n cø quan träng ®Ó x©y dùng quy ho¹ch ®Êt ®ai cña c¸c bé, ngµnh vµ c¸c tØnh. Quy ho¹ch ®Êt ®ai theo l·nh thæ hµnh chÝnh cÊp tØnh ®· vµ ®ang triÓn khai hÇu hÕt c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ níc. Ngµy 12/10/1998, Tæng côc §Þa chÝnh ra c«ng v¨n 1814/CV-TC§C vÒ viÖc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cïng víi c¸c híng dÉn kÌm theo vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. Ngµy 01/10/2001 ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 68/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ viÖc triÓn khai lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ë 4 cÊp hµnh chÝnh. Ngay sau ®ã Tæng côc §Þa chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t 1842/2001/TTTC§C ngµy 01/11/2002 kÌm theo quÕt ®Þnh sè 424a, 424b, Th«ng t 2074/2001/TT-TC§C ngµy 14/12/2001 ®Ó híng dÉn c¸c ®Þa ph¬ng thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt theo NghÞ ®Þnh 68/N§-CP. Ngµy 01/07 2004 LuËt §Êt ®ai míi ( LuËt §Êt ®ai 2003) chÝnh thøc cã hiÖu lùc, LuËt ®· quy ®Þnh râ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai, trong ®ã nªu râ néi dung c«ng t¸c qu¶n lý quy ho¹ch sö dông ®Êt. LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 t¹i môc 2 tõ ®iÒu 21 ®Õn ®iÒu 30 quy ®Þnh cô thÓ vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. §iÒu 21,22 quy ®Þnh nguyªn t¾c, c¨n cø lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, ®iÒu 23 quy ®Þnh vÒ néi dung chñ yÕu cña quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, ®iÒu 25 ®· quy ®Þnh râ c¶ 4 cÊp hµnh chÝnh trong c¶ níc ph¶i lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt, ®iÒu 26 quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn phª duyÖt quy ho¹ch, ®iÒu 27 nãi vÒ viÖc 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt, ®iÒu 29 quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt. Ngµy 09/02/2004 ChÝnh phñ ban hµnh ChØ thÞ sè 05/2004/CT-TTg vÒ viÖc thi hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m 2003. Ngµy 29/10/2004 ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§CP vÒ viÖc thi hµnh LuËt §Êt ®ai. Ngµy 01/11/2004 Bé tµi nguyªn vµ M«i trêng ban hµnh Th«ng t sè 30/2004/TT-BTNMT vÒ viÖc híng dÉn lËp, ®iÒu chØnh vµ thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 2 néi dung vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1. néi dung nghiªn cøu 2.1.1. §iÒu tra vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn - §iÒu kiÖn tù nhiªn: VÞ trÝ ®Þa lý, thæ nhìng, ®Þa h×nh, khÝ hËu, thuû v¨n vµ nguån níc, th¶m thùc vËt... - NhËn xÐt chung vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn 2.1.2. §iÒu tra vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi - §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi: Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ, thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c ngµnh, t×nh h×nh ph¸t triÓn x· héi, thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng - §¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi 2.1.3. T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt - T×nh h×nh qu¶n lý ®Êt ®ai cña x· - HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt: §Êt n«ng nghiÖp, ®Êt phi n«ng nghiÖp, ®Êt cha sö dông - NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt cña x· 2.1.4. X¸c ®Þnh ph¬ng híng môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ ph¬ng híng sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2015 - §Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi g¾n víi viÖc sö dông ®Êt ®ai giai ®o¹n 2006 – 2015. Ph¬ng híng tæng qu¸t ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, c¸c môc tiªu ®Õn n¨m 2015. - LËp ph¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt: X¸c ®Þnh vµ hoµn chØnh ranh giíi, quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt phi n«ng nghiÖp, qu¶n lý ®Êt cha sö dông - LËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cha sö dông ®Êt víi c¸c giai ®o¹n cô thÓ 2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.2.1. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra thu thËp tµi liÖu Thu thËp c¸c tµi liÖu, sè liÖu, c¸c th«ng tin vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Êt ®ai, ®iÒu kiÖn tù nhiªn kinh tÕ – x· héi, hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, c¬ cÊu kinh tÕ, b¶n ®å …phôc vô môc ®Ých nghiªn cøu. Th«ng qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra thùc tÕ gióp ®¸nh gi¸ kh¸ch quan h¬n, lµ c¬ së ®Ó ®iÒu chØnh sai lÖch nÕu cã. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.2. Ph¬ng ph¸p minh ho¹ b¶n ®å §©y lµ ph¬ng ph¸p ®Æc thï cña c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt, ph¬ng ph¸p nµy nh»m chuyÓn t¶I c¸c th«ng tin, tin tøc lªn b¶n ®å cã tû lÖ thÝch hîp, t¹o thµnh tËp b¶n ®å gåm: b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt… 2.2.3. Ph¬ng ph¸p thèng kª Môc ®Ých cña viÖc sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª lµ nh»m ph©n nhãm toµn bé c¸c ®èi tîng ®iÒu tra cã cïng mét chØ tiªu, x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ trung b×nh cña chØ tiªu, ph©n tÝch t ¬ng quan gi÷a c¸c yÕu tè. VÒ ®èi tîng nghiªn cøu, ph¬ng ph¸p nµy ®Ò cËp tíi c¸c vÊn ®Ò sau: - Nghiªn cøu t×nh h×nh sö dông ®Êt, c¬ cÊu, c¸c tÝnh chÊt vÒ l îng vµ chÊt - Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ diÖn tÝch, kho¶ng c¸ch vµ vÞ trÝ - §¸nh gi¸ c¸c mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt 2.2.4. Ph¬ng ph¸p chuyªn gia Tranh thñ ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia giái chuyªn m«n, giµu kinh nghiÖm ®Ó lùa chän ph¬ng ¸n tèi u. 2.2.5. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n theo ®Þnh møc §©y lµ ph¬ng ph¸p sö dông nhiÒu trong quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Ó dù ®o¸n vµ t¹o ra c¸c h×nh thøc tæ chøc l·nh thæ míi dùa vµo c¸c ®Þnh møc tÝnh to¸n vÒ thêi gian, chi phÝ vËt chÊt, lao ®éng … X©y dùng hÖ thèng c¸c ®Þnh møc trªn c¬ së khoa häc v× nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶, ph¶i ph©n tÝch, so s¸nh, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän ph¬ng ¸n tèt nhÊt. Dù tÝnh nhu cÇu sö dông ®Êt vµ c¸c h×nh thøc tæ chøc l·nh thæ míi dùa vµo c¸c ®Þnh møc tÝnh to¸n cña Nhµ níc vµ cña c¸c ngµnh. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn 3 kÕt qu¶ nghiªn cøu 3.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn – tµi nguyªn tiªn nhiªn – c¶nh quan m«i trêng 3.1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 3.1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý Thuû Xu©n Tiªn lµ mét x· thuéc vïng b¸n s¬n ®Þa, n»m phÝa t©y huyÖn Ch¬ng Mü cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 1191,51 ha. X· ®îc chia lµm 10 th«n, lµ x· gi¸p ranh gi÷a hai tØnh Hµ T©y vµ Hoµ B×nh - PhÝa §«ng gi¸p x· Thanh B×nh vµ x· §«ng S¬n - PhÝa T©y gi¸p x· NhuËn Tr¹ch – huyÖn L¬ng S¬n – tØnh Hoµ B×nh - PhÝa Nam gi¸p x· T©n TiÕn - PhÝa B¾c gi¸p thÞ trÊn Xu©n Mai Thuû Xu©n Tiªn c¸ch thÞ trÊn Chóc S¬n 15 Km, gi¸p víi thÞ trÊn Xu©n Mai, lµ mét x· n»m trong dù ¸n quy ho¹ch chuçi ®« thÞ MiÕu M«n – Xu©n Mai – Hoµ L¹c – S¬n T©y vµ n»m trong vïng quy ho¹ch ph¸t triÓn hµnh lang cña thñ ®« Hµ Néi vÒ phÝa T©y, cã hai con ®êng quèc lé 6A vµ 21A ®i qua, ®©y lµ hai tuyÕn ®êng giao th«ng cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong viÖc giao lu ph¸t triÓn kinh tÕ cña x·. Víi vÞ trÝ ®Þa lý nh vËy Thuû Xu©n Tiªn cã rÊt nhiÒu thuËn lîi trong viÖc ph¸t triÓn, giao lu kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi víi c¸c x·, huyÖn trong tØnh vµ c¸c tØnh kh¸c. 3.1.1.2. §Þa h×nh Lµ x· thuéc vïng b¸n s¬n ®Þa cã ®Þa h×nh phøc t¹p, gß cao déc tròng n»m xen kÏ, ®åi gß ë ®©y chñ yÕu lµ ®åi thÊp víi ®é dèc trung b×nh tõ 5 0 ®Õn 200 ®åi nói chiÕm 1.44% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn. §é nghiªng tõ T©y sang §«ng, ®Þa h×nh thÊp tròng thêng hay bÞ óng, ngËp vµ lò rõng ngang trµn qua vµ lµ vïng ph©n lò, chËm lò cña Nhµ níc. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1.1.3. KhÝ hËu * NhiÖt ®é: Thuû Xu©n Tiªn n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa cña vïng ®ång b»ng B¾c Bé, lµ mét vïng khÝ hËu chuyÓn tiÕp gi÷a vïng nói T©y B¾c víi vïng ®ång b»ng. NhiÖt ®é trung b×nh tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 xÊp xØ 200C, th¸ng 1 vµ ®Çu th¸ng 2 nhiÒu ngµy cã nhiÖt ®é thÊp tõ 8 – 120C, tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10 cã nhiÖt ®é trung b×nh lµ 27,4 0C, th¸ng 6 – 7 nhiÖt ®é cao nhÊt lµ 380C, mïa hÌ cã ma nhiÒu, mïa ®«ng ma Ýt vµ ®«i khi cã ma s¬ng muèi. * ChÕ ®é ma: Lîng ma trªn ®Þa bµn x· Thuû Xu©n Tiªn b×nh qu©n 1500 – 1700mm/n¨m. B×nh qu©n ®¹t 129,0mm/th¸ng. Lîng ma tËp trung cao ®é vµo mïa hÌ ®¹t trung b×nh 1300mm, chiÕm 84% tæng lîng ma c¶ n¨m. Mïa ®«ng lîng ma ®¹t kho¶ng 400mm. C¸ biÖt nÕu tÝnh c¶ n¨m trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y th× n¨m cã lîng ma thÊp nhÊt lµ n¨m 1998 víi 1156,8mm vµ n¨m cã lîng ma cao nhÊt lµ n¨m 1994 víi 2728mm. Mïa ma ë x· Thuû Xu©n Tiªn thêng b¾t ®Çu tõ th¸ng 5 vµ kÕt thóc vµo th¸ng 10. Ma nhiÒu thêng tËp trung vµo c¸c th¸ng 6-7-8. §é Èm trung b×nh trong 3 th¸ng lµ 89-91%, tõ th¸ng 10- 12 ®é Èm trung b×nh lµ 81- 82%. §é Èm trung b×nh c¶ n¨m lµ 82- 86%. * ChÕ ®é giã : Mïa ®«ng cã nhiÒu ®ît giã mïa ®«ng b¾c, mïa hÌ cã giã ®«ng nam ( m¸t vµ Èm) song mçi mïa thêng cã tõ 4 – 5 ®ît giã T©y Nam ( nãng vµ kh«) thæi qua, ®èi víi vïng ®åi gß lo¹i giã T©y Nam nµy thêng lµm cho mÆt ®Êt bÞ nãng, c©y hµng n¨m cã bé rÔ chïm hay bÞ chÕt. 3.1.1.4. Thuû v¨n HÖ thèng thuû v¨n cña x· Thuû Xu©n Tiªn ®îc t¹o bëi hÖ thèng s«ng TÝch vµ s«ng Bïi ch¹y däc ®Þa bµn x·, bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè hå chøa níc n»m r¶i r¸c trong x·. Cã thÓ nãi mét sè diÖn tÝch s¶n xuÊt phô thuéc rÊt lín vµo nguån níc tù nhiªn th«ng qua c¸c hå chøa níc, trong ®ã cã ®Ëp §ång Chanh thuéc huyÖn L¬ng S¬n – tØnh Hoµ B×nh qu¶n lý. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1.1.5. Thæ nhìng Theo tµi liÖu ®iÒu tra thæ nhìng cña ViÖn quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ n«ng nghiÖp x©y dùng n¨m 1998, ®Êt cña x· ®îc chia lµm c¸c nhãm sau: - §Êt ®¸ bät: §Êt cã ®é dèc tõ 5 – 10 0, ®é cao tuyÖt ®èi tõ 10m – 50m, thµnh phÇn c¬ giíi chñ yÕu lµ ®Êt thÞt nhÑ, thÞt trung b×nh. - §Êt x¸m Feralit ®iÓn h×nh, ph©n bè trªn c¸c khu vùc cã nói ®¸ v«i. Thµnh phÇn c¬ giíi chñ yÕu lµ ®Êt thÞt trung b×nh vµ thÞt nhÑ. - §Êt x¸m ®iÓn h×nh, ph©n bè trªn c¸c khu vùc cã nói ®¸ v«i. Thµnh phÇn c¬ giíi chñ yÕu lµ ®Êt thÞt trung b×nh vµ ®Êt thÞt nhÑ. - §Êt phï sa trung tÝnh, Ýt chua, ®Êt phï sa chua ph©n bè ë c¸c ®Þa h×nh b»ng vµ thÊp tròng. Thµnh phÇn c¬ giíi lµ ®Êt thÞt trung b×nh vµ ®Êt thÞt nÆng, tÇng canh t¸c dµy tõ 18 – 20 cm, thêng xuyªn bÞ ng¹p níc nªn ®a sè bÞ gley. - §Êt gley trung tÝnh ph©n bè r¶i r¸c. 3.1.2. C¸c nguån tµi nguyªn 3.1.2.1. Tµi nguyªn ®Êt Nh×n chung ®Êt ®ai cña x· Thuû Xu©n Tiªn chñ yÕu ®îc h×nh thµnh trªn nÒn ®Þa chÊt cã nguån gèc trÇm tÝch nªn hµm lîng c¸c chÊt trong ®Êt ( ®¹m, l©n, kali...) chØ ë møc trung b×nh. Song c¸c lo¹i ®Êt ®Òu cã tÇng ®Êt kh¸ dµy, thµnh phÊn c¬ giíi thuéc lo¹i trung b×nh, ®Êt t¬i xèp phï hîp trång c©y ¨n qu¶ nh nh·n, v¶i vµ trång lóa, mµu. Tæng diÖn tÝch tù nhiªn cña x· lµ 1191,51 ha, trong ®ã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp vÉn chiÕm chñ yÕu 796,60 ha, chiÕm 66,86 %, ®Êt phi n«ng nghiÖp lµ 369,12 ha, chiÕm 30,98 %, ®Êt b»ng cha sö dông lµ 25,79 ha, chiÕm 2,16 %. 3.1.2.2. Tµi nguyªn níc Nguån níc mÆt chñ yÕu dùa vµo níc ma, níc cña hai con s«ng TÝch s«ng Bïi. §©y lµ nguån níc quan träng nhÊt cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n trong x·. Do lîng ma ph©n bè kh«ng ®Òu trong n¨m nªn vµo mïa kh« thêng thiÕu níc vµ khi mïa ma ®Õn hay x¶y ra ngËp óng côc bé. Trªn ®Þa bµn x· cha cã kh¶o s¸t, nghiªn cøu vÒ tr÷ lîng míc ngÇm, tuy nhiªn ®a sè hé gia ®×nh trong x· hiÖn ®ang khai th¸c sö dông nguån níc ngÇm th«ng qua h×nh thøc ®µo giÕng kh¬i lµ chñ yÕu. 3.1.2.3. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ vËt liÖu x©y dùng Nh×n chung x· Thuû Xu©n Tiªn lµ x· nghÌo vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n. Chñ yÕu cã nguån ®¸ nói ®Ó s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng , nung v«i ®Ó x©y dùng nhµ, ®¸ tr¶i ®êng, ®¸ Perit ®Ó x©y nhµ. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1.2.4.Tµi nguyªn m«i trêng M«i trêng cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi sù sèng cö con ngêi vµ sinh vËt, g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, chÞu sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña con ngêi. Tuy nhiªn nÒn kinh tÕ cña x· cßn cha ph¸t triÓn m¹nh, møc ®é « nhiÔm m«i trêng níc, kh«ng khÝ, ®Êt ®ai cha nghiªm träng. Song cã mét sè nhµ m¸y xÝ nghiÖp ®ang ®ãng trªn ®Þa bµn x·, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®· th¶i ra m«i trêng nh÷ng chÊt th¶i ®éc h¹i. Bªn c¹nh ®ã viÖc sö dông c¸c lo¹i chÊt ®èt trong sinh ho¹t cña nh©n d©n, viÖc dïng c¸c lo¹i thuèc ho¸ chÊt trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng ®· cã t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i trêng sinh th¸i cña x·. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña m«i trêng nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu CNH – H§H ®ßi hái trong t¬ng lai x· ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó b¶o vÖ c¶nh quan thiªn nhiªn, m«i trêng bÒn v÷ng. 3.1.2.5. NhËn xÐt chung vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn - ThuËn lîi: Thuû Xu©n Tiªn lµ x· tiÕp gi¸p gi÷a tØnh Hµ T©y vµ tØnh Hoµ B×nh, cã hai con ®êng quèc lé 6 vµ 21A ®i qua, x· n»m trªn trôc ph¸t triÓn ®« thÞ MiÕu M«n – Xu©n Mai – S¬n T©y, ®©y sÏ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho x· ph¸t triÓn kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ®óng víi xu híng ph¸t triÓn cña ®Êt níc. DiÖn tÝch ®Êt ®ai kh¸ réng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, thµnh phÇn ®Êt ®ai cã kh¶ n¨ng phï hîp víi nhiÒu lo¹i c©y trång cã hiÖu qu¶ nh v¶i, nh·n... VÒ con ngêi th× nh©n d©n ë ®©y sèng hiÒn hoµ, cã tinh thÇn ®oµn kÕt, cÇn cï trong lao ®éng vµ häc tËp. - Khã kh¨n: Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi mµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn mang l¹i th× vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n mµ x· Thuû Xu©n Tiªn chÞu sù t¸c ®éng cña thiªn nhiªn. §Þa h×nh phøc t¹p kh«ng b»ng ph¼ng, nhiÒu ®åi gß, déc tròng ®©y lµ nguyªn nh©n g©y ra hiÖn tîng xãi mßn, röa tr«i t¸c ®éng xÊu ®Õn sö dông ®Êt canh t¸c vµ ¸p dông c¬ giíi ho¸ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Thiªn tai hµng n¨m nh lò lôt vµo mïa ma vµ h¹n h¸n vµo mïa kh« còng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn diÖn tÝch c©y trång vËt nu«i. §Êt ®ai kÐm mµu mì, tµi nguyªn kho¸ng s¶n nghÌo nµn, nguån níc bÞ h¹n chÕ, tr×nh ®é d©n c cã h¹n... lµ nh÷ng trë ng¹i rÊt lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph¬ng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2.Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ–x· héi cña ®Þa ph ¬ng 3.2.1. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ Thuû Xu©n Tiªn víi ®Þa bµn réng, ®«ng d©n, l¹i phøc t¹p vÒ ph©n bè d©n c, mèi quan hÖ x· héi ®a d¹ng. §©y lµ nh÷ng khã kh¨n lín cho c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vµ chØ ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ – trËt tù an toµn ë ®Þa ph¬ng. Víi tinh thÇn tù lùc tù cêng, toµn §¶ng toµn d©n x· Thuû Xu©n Tiªn tÝch cùc thi ®ua, häc tËp, c«ng t¸c vµ lao ®éng s¶n xuÊt. §ång thêi ®îc sù l·nh ®¹o s¸t sao cña §¶ng uû, nghÞ quyÕt s¸t thùc cña H§ND x·, nÒn kinh tÕ cña x· ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, c¬ cÊu kinh tÕ dÇn dÇn ®îc chuyÓn dÞch gi¶m tû träng n«ng nghiÖp, t¨ng tû träng c«ng nghiÖp x©y dùng vµ dÞch vô. KÕt qu¶ cô thÓ trong n¨m 2005 nh sau: Tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n 6.5%/n¨m, íc tÝnh tæng thu nhËp toµn x· ®¹t 48 tû ®ång, t¨ng 11,9 % cïng kú n¨m 2004, ®¹t 100,6% kÕ ho¹ch c¶ n¨m, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi lµ 3,7 triÖu ®ång/ngêi/n¨m. Trong ®ã thu tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ 14,7 tû ®ång chiÕm 30,6% tæng thu nhËp, tõ c«ng nghiÖp – tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ thu kh¸c lµ 17,5 tû ®ång chiÕm 36,5% tæng thu nhËp, tõ dÞch vô vµ th¬ng m¹i lµ 15,8 tû chiÕm 32,9% tæng thu nhËp. Tæng s¶n lîng quy ra thãc 3259 tÊn ®¹t 104% kÕ ho¹ch n¨m, t¨ng 0,2% so víi cïng kú n¨m 2004. B×nh qu©n l¬ng thùc 220.27Kg/ngêi/n¨m. §ã lµ nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu ®¸ng ghi nhËn më ra kh¶ n¨ng míi trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng CNH – H§H. §êi sèng nh©n d©n tõng bíc ®îc c¶i thiÖn, c¸c mÆt x· héi còng cã chuyÓn biÕn tÝch cùc. B¶ng 01: gdp vµ c¬ cÊu gdp cña x· ChØ tiªu 2001 2005 GTSX C¬ cÊu GTSX C¬ cÊu ( triÖu) (%) ( triÖu) (%) N«ng nghiÖp 14000 42,4 14700 30,6 CN vµ XDCB 9000 28,8 17500 36,5 TM vµ DÞch 10000 29,3 15800 32,9 vô Tæng 33000 100,0 48000 100,0 3.2.2. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c ngµnh 3.2.2.1. Ngµnh n«ng nghiÖp Ph¸t triÓn c¶ vÒ trång trät vµ ch¨n nu«i, nh©n d©n trong x· ®· tiÕp thu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó gi¶i phãng søc lao ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Ngµnh trång trät: §· gieo trång hÕt 100% diÖn tÝch víi c¬ cÊu gièng tiÕn bé, mét sè diÖn tÝch s¶n xuÊt lóa gièng, ng« gièng vµ mét m« h×nh kÕt hîp trång trät , ch¨n nu«i... ®em l¹i thu nhËp cao. Riªng lóa n¨ng suÊt b×nh qu©n c¶ n¨m ®¹t 193 kg/sµo/vô, mµu n¨ng suÊt b×nh qu©n ®¹t 150 kg/sµo/vô. Tõ ®ã gi¸ trÞ thu tõ trång trät ®¹t 9 tû ®ång t¨ng 16,9 % so víi n¨m 2004 B¶ng 02: DiÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n lîng c¸c lo¹i c©y trång chÝnh C©y trång §VT 2002 2003 2004 2005 Lóa DiÖn tÝch ha 320,76 324,00 308,88 319,32 N¨ng suÊt t¹/ha 58,05 59,12 54,33 54,16 xu©n S¶n lîng tÊn 1862,01 1915,48 1678,14 1729,43 Lóa DiÖn tÝch ha 306,00 306,00 308,10 311,20 N¨ng suÊt t¹/ha 40,50 43,20 44,34 44,91 mïa S¶n lîng tÊn 1239,30 1231,92 1366,11 1397,59 Ng« DiÖn tÝch ha 40,68 42,74 54,00 31,68 N¨ng suÊt t¹/ha 55,55 56,20 49,05 41,66 S¶n lîng tÊn 225,97 240,19 264,87 131,97 §ç tDiÖn tÝch ha 2.11 2.13 1.80 1.44 N¨ng suÊt t¹/ha 13.98 14.08 13.88 13.88 ¬ng S¶n lîng tÊn 2.94 3.00 2.5 2.00 L¹c DiÖn tÝch ha 80,72 79,65 65,89 54,62 N¨ng suÊt t¹/ha 22.51 19,56 18,78 22.23 S¶n lîng tÊn 181.70 155.80 123.74 121.42 Khoai DiÖn tÝch ha 96.80 89.30 55.80 19.08 N¨ng suÊt t¹/ha 50.21 51.30 43.40 55.9 lang S¶n lîng tÊn 486.03 458.10 317.60 106.7 * Ch¨n nu«i: §Çu n¨m 2005 ®µn gia cÇm bÞ m¾c bÖnh r¶i r¸c nhng ®· khoanh vïng kÞp thêi tÈy uÕ vµ tÝch cùc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p dËp dÞch, ®Õn nay cha ph¸t hiÖn dÞch bÖnh g× lín ë ®µn gia sóc, gia cÇm. Thu nhËp tõ ch¨n nu«i ®¹t 5,7 tû ®ång gi¶m 8 % so víi n¨m 2004 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H¹ng môc 1. Tr©u 2. Bß 3. Lîn - Lîn n¸i - Lîn thÞt 4. Gia cÇm 5. Thuû s¶n B¶ng 03: T×nh h×nh s¶n xuÊt ngµnh ch¨n nu«i §VT 2002 2003 2004 Con 296 318 152 Con 553 693 615 Con 4009 7870 17276 Con 800 548 679 Con 3209 7322 16597 Con 122311 122771 178404 TÊn 25 32 35 2005 148 815 4239 553 3679 39688 42 3.2.2.2. C«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn kh¸ ®a d¹ng, díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. §Õn nay cã 7 doanh nghiÖp t nh©n vÒ s÷a ch÷a c¬ khÝ, nghÒ méc, gß, hµn... §Þa bµn x· ®· cã c«ng ty cæ phÇn bª t«ng vµ x©y dùng Vinaconex Xu©n Mai, XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, nhµ m¸y g¹ch TREXIM.... Nh÷ng n¨m qua còng ®· gióp x· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng tr¨m lao ®éng. Sè lao ®éng tham gia c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n, lµm nghÒ x©y dùng vµ lµm hµng m©y tre ®an xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng, íc tÝnh thu nhËp tõ lÜnh vùc nµy lµ 17,5 tû ®ång ®¹t 101,7 % kÕ ho¹ch, t¨ng 18,2% so víi n¨m 2004 3.2.2.3. Th¬ng m¹i vµ dÞch vô NhiÒu ®iÓm kinh doanh, dÞch vô tiÕp tôc ®îc më ra, sè doanh nghiÖp t nh©n trªn ®Þa bµn x· ngµy cµng t¨ng vµ ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh dÞch vô. Víi lîi nhuËn t¬ng ®èi æn ®Þnh, íc tÝnh thu nhËp tõ lÜnh vùc nµy lµ 15,8 tû ®ång ®¹t 98,8 % kÕ ho¹ch, t¨ng 11,3 % so víi n¨m 2004 3.2.3. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn x· héi 3.2.3.1. T×nh h×nh biÕn ®éng d©n sè X· Thuû Xu©n Tiªn cã tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè thuéc diÖn cao trong huyÖn Ch¬ng Mü 1,85 %, tæng sè nh©n khÈu n¨m 2005 lµ 14796 nh©n khÈu, tæng sè hé n¨m 2005 lµ 3147 hé, quy m« hé lµ 4,70 ngêi/hé. NhiÒu n¨m qua, c«ng t¸c d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®· ®îc c¸c cÊp §¶ng Uû, c¸c cÊp chÝnh quyÒn quan t©m chØ ®¹o thùc hiÖn. NhiÒu ®oµn thÓ, tæ chøc, c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh tÝch cùc tham gia tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn tèt c«ng t¸c d©n sè gia ®×nh vµ trÎ em. Qua ®ã c«ng t¸c d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, tuy nhiªn cßn cã mét bé phËn nhá cßn mang nÆng t tëng phong kiÕn, l¹c 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hËu, vÉn sinh con thø ba. T×nh h×nh biÕn ®éng d©n sè cña x· qua c¸c n¨m ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng 04 B¶ng 04: T×nh h×nh biÕn ®éng d©n sè cña x· ChØ tiªu 1. Tæng nh©n khÈu Sè sinh trong n¨m Sè chÕt trong n¨m Sè chuyÓn ®Õn Sè chuyÓn ®i 2. Tû lÖ ph¸t triÓn d©n sè 3. Tæng sè hé 4. Tèng sè cÆp kÕt h«n 5. Tæng sè lao ®éng - Lao ®éng n«ng nghiÖp - Lao ®éng phi n«ng nghiÖp §VT Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi % Hé CÆp Ngêi Ngêi Ngêi 2001 13630 308 17 57 68 2,65 2517 97 6678 4674 2004 2002 13991 195 21 180 82 2,42 2642 102 6855 4798 2057 2003 14330 196 21 236 155 2,20 2778 96 7021 4914 2107 2004 14646 279 22 45 60 1,02 2888 123 7176 5023 2153 2005 14796 261 25 18 24 1,85 3147 175 7265 5085 2180 3.2.3.2. T×nh h×nh sö dông lao ®éng D©n sè toµn x· tÝnh ®Õn 31/12/2005 lµ 14796 ngêi, mËt ®é d©n sè lµ 1241.78 ngêi/km2. Lao ®éng x· Thuû Xu©n Tiªn cã 7265 ngêi, trong ®ã lao ®éng n«ng nghiÖp lµ 5085 ngêi chiÕm 69.99% tæng sè lao ®éng, lao ®éng phi n«ng nghiÖp lµ 2180 chiÕm 30,01% tæng sè lao ®éng. Cã nhiÒu c«ng ty, xÝ nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn x· nhiÒu n¨m qua ®· gióp x· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng tr¨m lao ®éng, c«ng nghiÖp – dÞch vô ngµy cµng ph¸t triÓn ®· gi¶i quyÕt ®îc nguån lao ®éng thÊt nghiÖp, t¨ng thªm thu nhËp cho sè lao ®éng n«ng nhµn. Tuy nhiªn thu nhËp chñ yÕu cña ngêi d©n vÉn lµ tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ®¹t 3,7 triÖu ®ång/ngêi/n¨m, b×nh qu©n l¬ng thùc ®Çu ngêi ®¹t 220.27kg/ngêi/n¨m 3.2.3.3. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c khu d©n c Toµn x· cã 10 th«n xãm, ph©n bè d©n c kh«ng tËp trung ë r¶i r¸c kh¾p ®Þa bµn x·. DiÖn tÝch ®Êt khu d©n c lµ 350.91 ha, diÖn tÝch ®Êt ë n«ng th«n lµ 90.76 ha, kh«ng cã ®Êt ë ®« thÞ, b×nh qu©n diÖn tÝch ®Êt ë/hé lµ 288.40 m2/hé. ChÊt lîng c«ng tr×nh nhµ cöa trong khu d©n c t¬ng ®èi tèt, nhµ kiªn cè, kh«ng cã nhµ t¹m bî. Sù ph©n bè d©n sè vµ ®Êt ë cña x· ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng 05. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 05: Sù ph©n bè d©n sè vµ ®Êt ë cña x· C¸c chØ tiªu §VT C¸c th«n Toµn x· CÇu TiÕn TiÕn ¢n Tiªn Trîng TrÝ Thuû Xãm 4 Xu©n Thuû Xu©n Trung Xu©n Sen Xu©n Linh Gß C¸o Tæng sè khÈu Ngêi 14795 569 2276 1210 1846 860 1750 1890 1637 1300 1457 Tæng sè lao ®éng Ngêi 7265 279 1115 593 904 421 857 926 802 637 713 Tæng sè hé Hé 3147 121 484 257 393 183 372 402 348 277 310 Tæng sè nãc nhµ Nhµ 3027 64 429 256 326 148 534 328 296 357 289 Cã ®Êt ë <300 m2 Nhµ 1263 22 195 122 73 35 255 220 84 207 50 Cã ®Êt ë >300 m2 Nhµ 1764 42 234 134 253 113 279 108 212 150 239 Sè nhµ >= 2 hé Nhµ 120 5 8 17 18 9 29 16 5 6 7 20
- Xem thêm -