Tài liệu Những lý luận cơ bản về sản xuất hàng hoá, hàng hoá, tiền tệ của ktct mác lênin

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖn nay ®¶ng ta ®ang chñ tr-¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng XHCN . muèn vËy tr-íc hÕt chóng ta ph¶i cã mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn cao. ViÖc nghiªn cøu nh÷ng ph¹m trï s¶n xuÊt hµng ho¸, hµng hãa, tiÒn tÖ mét c¸ch triÖt ®Ó vµ s©u s¾c sÏ gióp chóng ta cã nh÷ng b-íc ®i thÝch hîp.§Ó lµm râ , ph©n tÝch nh÷ng quan ®iÓm cña ®¶ng tr-íc tiªn ta phaØ ®i vµo tõng kh¸i niÖm cô thÓ. 1. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ s¶n xuÊt hµng ho¸, hµng ho¸, tiÒn tÖ cña KTCT M¸c Lªnin: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1 lý luËn vÒ s¶n xuÊt hµng hãa: S¶n xuÊt hµng ho¸ lµ kiÓu tæ chøc kinh tÕ mµ trong ®ã nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt ra s¶n phÈm kh«ng ph¶i ®Ó cho b¶n th©n m¸ ®Ó trao ®æi mua b¸n. S¶n xuÊt hµng ho¸ lµ mét ph¹m trï lÞch sö, kh«ng ph¶i con ng-êi ngay tõ khi sinh ra ®· tiÕn hµnh lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸, mµ hä s¶n xuÊt nh»m phôc vô cho b¶n th©n.DÇn dÇn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn lµm cho kinh tÕ tù cung tù cÊp trë thµnh kinh tÕ hµng ho¸. 1.1.1. §iÒu kiÖn ra ®êi vµ tån t¹i cña s¶n xuÊt hµng ho¸. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a, ph©n c«ng lao ®éng x· héi. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn cho sù ra ®êi cña s¶n xuÊt hµng ho¸.ph©n c«ng lao ®éng x· héi lµ sù ph©n chia lao ®éng x· héi ra thµnh c¸c ngµnh , c¸c lÜnh vùc kinh tÕ kh¸c nhau, t¹o ra sù chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt thµnh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau. Do ®ã ph©n c«ng lao ®éng lµm cho mçi ng-êi chØ s¶n xuÊt mét hay mét vµi s¶n phÈm. Nh-ng nhu cÇu cuéc sèng l¹i ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu s¶n phÈm.Nh- vËy ph©n c«ng lao ®éng mét mÆt lµm cho ng-êi s¶n xuÊt ®éc lËp víi nhau, mÆt kh¸c l¹i t¹o ra mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau. Do ®ã buéc hä ph¶i trao ®æi s¶n phÈm cho nhau. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b, chÕ ®é t- h÷u vµ c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c vÒ t- liÖu s¶n xuÊt. Theo C.M¸c nÕu chØ cã ph©n c«ng lao ®éng x· héi th× s¶n phÈm kh«ng thÓ trë thµnh hµng ho¸ ®-îc.ChØ ®Õn x· héi chiÕm h÷u n« lÖ vµ c¸c chÕ ®é tiÕp theo khi xuÊt hiÖn chÕ ®é t- h÷u vµ c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c vÒ TLSX th× s¶n phÈm míi mang h×nh th¸i hµng ho¸. NghÜa lµ chØ cã s¶n phÈm cña nh÷ng ng-êi lao ®éng t- nh©n ®éc lËp víi nhau míi ®èi diÖn víi nhau nh- nh÷ng hµng ho¸. Trªn ®©y lµ hai ®iÒu kiÖn cÇn cã cho sù ra ®êi cña s¶n xuÊt hµng ho¸ , nÕu thiÕu 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét trong hai ®iÒu kiÖn ®ã th× kh«ng thÓ cã s¶n xuÊt hµng ho¸ . 1.1.2. TÝnh chÊt hai mÆt cña lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸. §©y lµ mét trong hai ph¸t minh vÜ ®¹i cña C.M¸c. ChÝnh nhê cã ph¸t hiÖn nµy mµ «ng ®· thµnh c«ng trong viÖc ph©n tÝch hµng ho¸, gi¸ trÞ tiÒn tÖ. Tõ ®ã lµm c¬ së cho viÖc ph©n tÝch CNTB vµ ph¸t hiÖn ra lý luËn gÝa trÞ thÆng d-. Theo C.M¸c tÝnh chÊt hai mÆt cña lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã lµ : lao ®éng cô thÓ vµ lao ®éng trõu t-îng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Lao ®éng cô thÓ : lµ lao ®éng cã Ých d-íi h×nh th¸i cô thÓ cña mét nghÒ chuyªn m«n nhÊt ®Þnh. Lao ®éng cô thÓ lµ mét ph¹m trï vÜnh viÔn kh«ng phô thuéc vµo h×nh th¸i x· héi cô thÓ nµo, tuy vËy h×nh thøc cña lao ®éng cô thÓ l¹i phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña KHKT, cña LLSX vµ ph©n c«ng lao ®éng. + lao ®éng trõu t-îng : lµ lao ®éng cña ng-êi s¶n xuÊt hµng ho¸ ®· g¹t bá h×nh thøc cô thÓ cña nã ®i th× cßn l¹i mét c¸i chung, ®ã lµ sù tiªu phÝ søc lao ®éng, tiªu phÝ b¾p thÞt, thÇn kinh cña con ng-êi. NÕu lao ®éng cô thÓ t¹o ra gi¸ trÞ sö dông th× lao ®éng trõu t-îng t¹o ra gÝa trÞ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña hµng ho¸. ChØ cã lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ míi cã tÝnh chÊt lµ lao ®éng trõu t-îng.Do ®ã lao ®éng trõu t-îng lµ mét ph¹m trï lÞch sö. 1.1.3. Vai trß cña s¶n xuÊt hµng ho¸: S¶n xuÊt hµng ho¸ ra ®êi ®· ®¸nh dÊu mét b-íc trong sù ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i.So víi nÒn kinh tÕ tù nhiªn tr-íc kia nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cã nh÷ng -u thÕ cô thÓ lµ: Thóc ®Èy LLSX ph¸t triÓn, ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt, t¹o ra nhiÒu hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cho x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt lín ra ®êi. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. Lý luËn vÒ hµng ho¸: 1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ hµng ho¸: Hµng ho¸ lµ s¶n phÈm cña lao ®éng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña con ng-êi th«ng qua trao ®æi mua b¸n. 1.2.2. Hai thuéc tÝnh cña hµng hãa: Theo C.M¸c gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ lµ hai thuéc tÝnh cña hµng ho¸. Gi¸ trÞ sö dông: lµ c«ng dông hay tÝnh cã Ých cña vËt nh»m tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng-êi. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸ trÞ hµng hãa: lµ do lao ®éng trõu t-îng cña ng-êi s¶n xuÊt kÕt tinh trong hµng ho¸. S¶n phÈm lao ®éng chØ trë thµnh hµng ho¸ khi cã ®Çy ®ñ hai thuéc tÝnh trªn.Qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông lµ hai qu¸ tr×nh kh¸c nhau c¶ vÒ thêi gian vµ kh«ng gian. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ diÔn ra tr-íc vµ ë trªn thÞ tr-êng, qu¸ tr×nh thùc hiÖn sö dông diÔn ra sau vµ trong lÜnh vùc tiªu dïng.Do vËy tr-íc khi thùc hiÖn gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ph¶i thùc hiÖn gi¸ trÞ cña nã, nÕu kh«ng thùc hiÖn ®-îc gi¸ trÞ th× sÏ kh«ng thùc hiÖn ®-îc gi¸ trÞ sö dông. 1.2.3. L-îng gi¸ trÞ hµng ho¸: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 L-îng gi¸ trÞ hµng ho¸ do l-îng lao ®éng trung b×nh hay thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt ra hµng ho¸ quyÕt ®Þnh.Thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt lµ thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra mét hµng ho¸ nµo ®ã trong nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt b×nh th-êng cña x· héi, víi mét tr×nh ®é thµnh th¹o trung b×nh vµ mét c-êng ®é lao ®éng trung b×nh trong x· héi. 1.3. Lý luËn tiÒn tÖ: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.1. Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña tiÒn tÖ: Gi¸ trÞ b¶n th©n nã kh«ng cã mét nguyªn tö vËt chÊt nµo, do vËy ng-êi ta kh«ng thÓ thÊy ®-îc gi¸ trÞ biÓu hiÖn cña nã mµ ph¶i th«ng qua c¸c h×nh th¸i biªñ hiÖn cô thÓ cña nã. Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña trao ®æi hµng ho¸, h×nh th¸i cña gi¸ trÞ còng ph¸t triÓn tõ thÊp tíi cao, tõ h×nh th¸i gi¶n ®¬n ngÉu nhiªn tíi h×nh th¸i më réng, h×nh th¸i chung, h×nh th¸i tiÒn tÖ. a, H×nh th¸i gi¶n ®¬n hay ngÉu nhiªn. Lµ h×nh th¸i mµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ nµy ®-îc biÓu hiÖn ë mét hµng ho¸ kh¸c. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b,H×nh th¸i ®Çy ®ñ hay më réng. Lµ h×nh th¸i mµ gi¸ trÞ cña mét hµng ho¸ ®-îc biÓu hiÖn ë nhiÒu hµng ho¸ kh¸c.H×nh th¸i nµy b¾t ®Çu biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn cao h¬n cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi do cã nhiÒu hµng ho¸ ®em ra trao ®æi h¬n. c, H×nh th¸i chung Lµ h×nh th¸i mµ tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ ®Òu biÓu hiÖn gi¸ trÞ ë mét hµng ho¸ cã vai trß lµm vËt ngang gi¸ chung.Tõ h×nh th¸i nµy c¸c hµng ho¸ gièng nhau vÒ chÊt nhê vËt ngang gi¸ chung cã thÓ so s¸nh víi nhau vÒ l-îng. d,H×nh th¸i tiÒn tÖ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §©y lµ h×nh th¸i khi vËt mang gi¸ chung ®-îc cè ®Þnh ë mét hµng ho¸ ®éc t«n vµ phæ biÕn.Lóc ®Çu cã nhiÒu hµng ho¸ ®ãng vai trß tiÒn tÖ, nh-ng cuèi cïng ®-îc cè ®Þnh ë c¸c kim lo¹i quý lµ b¹c vµ vµng do nh÷ng -u ®iÓm cña nã. Nh- vËy tiÒn tÖ ra ®êi lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸, ®ång thêi lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i gi¸ trÞ.TiÒn tÖ lµ mét lo¹i hµng hãa ®Æc biÖt ®-îc t¸ch ra lµm vËt ngang gi¸ chung cho tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ kh¸c, nã thÓ hiÖn lao ®éng x· héi vµ biÓu hiÖn quan hÖ gi÷a nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt hµng ho¸. 1.3.2. C¸c chøc n¨ng cña tiÒn tÖ: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn tiÒn tÖ cã n¨m chøc n¨ng c¬ b¶n: a, Th-íc ®o gi¸ trÞ §©y lµ chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt cña tiÒn tÖ, nã ®-îc dông ®Ó biÓu hiÖn vµ ®o l-êng gi¸ trÞ cña c¸c hµng ho¸ kh¸c.TiÒn lµm th-íc ®o cho c¸c hµng ho¸ kh¸c v× b¶n th©n nã còng cã gi¸ trÞ. Gi¸ trÞ cña mét hµng ho¸ biÓu hiÖn b»ng tiÒn gäi lµ gi¸ c¶.Nh- vËy gi¸ c¶ lµ h×nh thøc biÓu hiÖn bªn ngoµi cña gi¸ trÞ.Mèi quan hÖ gi÷a gi¸ trÞ vµ gi¸ c¶ phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh-: gi¸ trÞ tiÒn tÖ, quan hÖ cung cÇu. §Ó lµm chøc n¨ng th-íc ®o b¶n th©n tiÒn tÖ còng ph¶i ®-îc ®o l-êng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b, Ph-¬ng tiÖn l-u th«ng: Trong l-u th«ng tiÒn lµ ph-¬ng tiÖn m«i giíi hµng ho¸.Nhê cã tiÒn mµ viÖc l-u th«ng hµng ho¸ trë nªn thuËn lîi h¬n, viÖc mua b¸n giê ®©y cã thÓ t¸ch rêi c¶ vÒ thêi gian vµ kh«ng gian. c, Ph-¬ng tiÖn cÊt tr÷: Khi thùc hiÖn chøc n¨ng nµy tiÒn ®-îc rót khái l-u th«ng vµ ®-îc cÊt tr÷.Khi tiÒn lµm ph-¬ng tiÖn cÊt tr÷ th× vai trß cña nã kh«ng v× thÕ mµ mÊt ®i.Lóc nµy viÖc cÊt tr÷ tiÒn gièng nh- vai trß ®iÒu tiÕt n-íc cña mét con kªnh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d, Ph-¬ng tiÖn thanh to¸n: Khi s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn ®Õn mét tr×nh ®é nµo ®ã, tÊt yÕu dÉn ®Õn tr×nh tr¹ng mua b¸n chÞu, do ®ã tiÒn tÖ cã thªm chøc n¨ng thanh to¸n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph-¬ng tiÖn thanh to¸n xuÊt hiÖn nhiÒu h×nh thøc cña tiÒn nh- tiÒn tÝn dông, sÐc...nªn gi¶m ®-îc l-îng tiÒn mÆt. e, tiÒn tÖ thÕ giíi Khi trao ®æi hµng ho¸ më réng ra bªn ngoµi biªn giíi quèc gia vµ h×nh thµnh quan hÖ bu«n b¸n gi÷a c¸c n-íc th× tiÒn tÖ lµm chøc n¨ng tiÒn tÖ thÕ giíi. Chøc n¨ng tiÒn tÖ thÕ giíi lµ dïng tiÒn lµm c«ng cô mua vµ thanh to¸n quèc tÕ, di chuyÓn cña c¶i tõ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n-íc nµy sang n-íc kh¸c.Lµm chøc n¨ng tiÒn tÖ thÕ giíi th× ph¶i lµ tiÒn vµng hoÆc tiÒn tÝn dông. 2. quan ®iÓm cña ®¶ng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa: 2.1 §Æc tr-ng cña kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa kinh tÕ thÞ tr-êng lµ mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ x· héi trong ®ã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi, trao ®æi vµ tiªu dïng g¾n liÒn víi thÞ tr-êng vµ thùc hiÖn th«ng qua thÞ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng.Kinh tÕ thÞ tr-êng kh«ng chØ lµ c«ng nghÖ, lµ c¸ch thøc ph¸t triÓn kinh tÕ mµ lµ tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ x· héi vµ nã cßn cã c¶ hÖ thèng quan hÖ s¶n xu©t thÝch øng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX tuú vµo ®iÒu kiÖn cña tõng quèc gia.Kinh tÕ thÞ tr-êng dï ë bÊt cø thÓ chÕ chÝnh trÞ nµo th× còng kh«ng thÓ t¸ch rêi khái c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng XHCN trong ®iÒu kiÖn ®ã võa mang tÝnh chÊt chung võa mang tÝnh chÊt ®Æc thï. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau ®©y: Thø nhÊt, ®ã lµ viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l-îc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tÕ. Môc tiªu hµng ®Çu trong giai ®o¹n hiÖn nay cña n-íc ta lµ gi¶i phãng søc lao ®éng, ®éng viªn mäi nguån lùc trong vµ ngoµi n-íc ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña CNXH, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, c¶i thiÖn tõng b-íc ®êi sèng nh©n d©n.Chóng ta ph¶i lu«n g¾n s¶n xuÊt víi ®êi sèng cña nh©n d©n, thu nhËp kinh tÕ ®i ®«i víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi, khuyÕn khÝch lµm giµu hîp ph¸p, g¾n liÒn víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Thø hai, Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn víi sù ®a d¹ng c¸c h×nh thøc së h÷u,song nhÊn m¹nh ®Õn vai trß nÒn t¶ng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña së h÷u toµn d©n vµ së h÷u tËp thÓ.Kinh tÕ nhµ n-íc ph¶i v-¬n lªn gi÷ vai trß chñ ®¹o, cïng víi kinh tÕ tËp thÓ ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thø ba, nhµ n-íc qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ë n-íc ta lµ nhµ n-íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n, ®Æt d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. Thø t-, Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa thùc hiÖn ph©n phèi chñ yÕu theo kÕt qu¶ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ , ®ång thêi ph©n phèi theo møc ®é ®ãng gãp vèn vµ trÝ tuÖ vµo s¶n xuÊt kinh doanh vµ th«ng qua phóc lîi x· héi; 20
- Xem thêm -