Tài liệu Những lý luận chung về cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B:Néi dung I Nh÷ng lý luËn chung vÒ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng 1:C¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng C¹nh tranh lµ Æc tr-ng c¬ b¶n cña thÞ tr-êng mµ ë ®ã c¸c chñ thÎ c¹nh tranh víi nhau ®Ó dµnh dËt thÞ tr-êng vÒ phÝa m×nh . thÞ lµ vò ®µi c¹nh tranh , lµ n¬i gÆp gì cña c¸c ®èi thñ .vËy c¹nh tranh lµ g× ? 1.1 Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh Theo M²c : “ C³nh tranh t­ b°n chñ nghÜa l¯ sù ganh ®ua sù ®Êu tranh gay g¾t gi÷a cac¸ nhµ t- b¶n nh»m giµnh giËt nh÷ng ®IÒu kiÖn thu¹n lîi trong s°n xuÊt v¯ tiªu thô h¯ng ho² ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn siªu ng³ch “ Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh lµ mét ®iÌu kiÖn vµ yÕu tè kÝch thÝch kinh doanh , lµ m«I tr-êng ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓnt¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¹o ®µ cho kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn C¹nh tranh lµ mét quy luËt kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, lµ néi dung cña c¬ chÕ ®éng thÞ tr-êng. S¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn hµng ho¸ b¸n ra ngµy cµng nhiÒu th× c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t . KÕt qu¶ cña nã lµ lo¹i bá c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh , cßn nh÷ng doanh nghiÖp ®¸p øng ®-îc nh÷ng yªu cÇu ®ã th× tån t¹i vµ ph¸t triÓn Tãm l³i : “C¹nh tranh lµ cuéc ®Êu tranh gay g¾t , quyÕt liÖt cña c¸c chñ thÓ ho¹t ®éng trªn thÞ tr-êng , dùa trªn chÕ ®é së h÷u kh¸c nhau vÒ t- liÖu s¶n xuÊt nh»m giµnh gÞ©t nh÷ng ®IÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ n¬I tiªu thô hµng , dÞch vô cã lîi nhÊt ®ång thêi t¹o ®Iòu kiÖn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn” 1.2 C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Dùa trªn c¸c tiªu thøc kh¸c nhau ng-êi ta cã thÓ ph©n lo¹i c¹nh tranh theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau 1.2.1 C¨n cø vµo chñ thÓ tham gia trªn thÞ tr-êng ,c¹nh tranh ®-îc chia lµm ba lo¹i - C¹nh tranh gi÷a ng-êi b¸n víi ng-êi mua : Lµ cuéc c¹nh tranh diÔn ra theo quy luËt mua rÎ b¸n ®¾t , ng-êi b¸n lu«n mong b¸n víi gi¸ cao cßn ng-êi mua l¹i muèn mua víi gi¸ thÊp . Sù c¹nh tranh d-îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh mÆc c¶ víi gi¸ chÊp nhËn tho¶ thuËn gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n - C¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng-êi mua víi nhau : Lµ cuéc c¹nh tranh trªn quy luËt cung cÇu . Khi møc cung mét hµng ho¸vµ dÞh vô nµo ®ã nhá h¬n møc cÇu th× cuéc c¹nh tranh sÏ diÔn ra gay g¾t h¬n vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã sÏ t¨ng nhanh . kÕt qu¶ cuèi cïng lµ ng-êi b¸n thu ®-îc lîi nhuËn cao ®ång thêi ng-êi mua sÏ ph¶I mÊt thªm mét sè tiÒn . ®©y lµ cuéc c¹nh tranh mµ nh÷ng ng-êi mua tù lµm h¹i chÝnh m×nh nh-ng nã l¹i lµ tÊt yÕu - C¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng-êi b¸n víi nhau : l¸ c¹nh tranh gay go vµ quyÕt liÖt nhÊt , cuéc c¹nh tranh nµy diÔn ra th-êng lµ cung lín h¬n cÇu vµ khi ®ã gi÷a nh÷ng ng-êi b¸n c¹nh tranh lµm t¨ng l-îng hµng ho¸ tiªu thô cho c«ng ty m×nh 1.2.2 C¨n cø møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng - ThÞ tr-êng c¹nh tranh hoµn h¶o: lµ mét h×nh thøc ®¬n gi¶n cña cÊu tróc thÞ tr-êng trong ®ã cã nhiÒu ng-êi mua nhiÒu ng-êi b¸n, kh«ng ai trong sè hä ®ñ lín ®Ó cã thÓ b»ng hµnh ®éng cña m×nh ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ c¶ cña s¶n phÈm, dÞch vô . c¸c s¶n phÈm b¸n ra ®Òu ®-îc ng-êi mua xem xÐt lµ ®ång nhÊt. Nhãm ng-êi tham gia vµo thÞ tr-êng nµy chØ cã c¸ch thÝch øng víi møc gi¸ bëi v× cung cÇu trªn thÞ tr-êng ®-îc tù do h×nh thµnh gi¸ c¶ do thÞ tr-êng quyÕt ®Þnh - ThÞ tr-êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o : lµ c¹nh tranh trªn thÞ tr-¬ng mµ phÇn lín c¸c s¶n phÈm kh«ng ®ång nhÊt víi nhau mçi lo¹i s¶n phÈm cã thÓ cã nhiÒu nh·n hiÖu kh¸c nhau , mçi nh·n hiÖu mang l¹i h×nh ¶nh vµ uy tÝn kh¸c nhau mÆc dï xÐt vÒ th-c chÊt th× sù kh¸c biÖt gi-· c¸c s¶n phÈm lµ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«ng ®¸ng kÓ . nh÷ng ng-êi b¸n cã thÓ c¹nh tranh víi nhau nh»m l«I kÐo kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh b»ng nhiÒu c¸ch nh- qu¶ng c¸o khuyÕn m·I -u ®·I vÒ gi¸ c¶ ... ®©y lµ lo¹i h×nh c¹nh tranh rÊt phæ biÕn trong giai ®o¹n hiÖn nay - C¹nh tranh ®éc quyÒn : lµ cuéc c¹nh tranh mµ ë ®ã cã mét sè ng-êi b¸n mét sè s¶n phÈm thuÇn nhÊt hoÆc nhiÒu ng-êi b¸n mét s¶n phÈm kh«ng ®ång nhÊt nhau . hä cã thÓ kiÓm so¸t gÇn nh- toµn bé sè l-îng s¶n phÈm b¸n ra trªn thÞ tr-êng. ThÞ tr-¬ng cã sù pha trén gi÷a c¹nh tranh vµ ®éc quyÒn gäi lµ thÞ tr-êng c¹nh tranh ®éc quyÒn , ë ®©y xÈy ra sù c¹nh tranh gi÷a nh÷ng nhµ ®éc quyÒn víi nhau . ®IÒu kiÖn gia nhËp hay rót khái thÞ tr-êng t-¬ng ®èi khã kh¨n . thÞ tr-¬ng nµy kh«ng cã sù c¹nh tranh vÒ gi¸ mµ gi¸ c¶ do mét sè ng-êi toµn quyÒn quyÕt ®Þnh 1.2.3 C¨n cø vµo ph¹m vi nghµnh kinh tÕ ng-êi ta chia c¹nh tranh thµnh - C¹nh tranh néi bé nghµnh:lµ cuéc c¹nh tranh gi÷a nh÷ng doanh nghiÖp trong cïng mét nghµnh . trong cuéc c¹nh tranh nµy cã sù th«n tÝnh lÉn nhau . C¸c doanh nghiÖp ph¶I ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu lîi nhuËn lín h¬n vÌ phÝa m×nh . kÕt qu¶ lµ tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ngµy cµng ph¸t triÓn. C¸c doanh nghiÖp yÕu thÕ h¬n sÏ r¬I vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n - C¹nh tranh gi÷a c¸c nghµnh : lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c nhau nh»m thu lîi nhuËn cao nhÊt . trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh nµy c¸c doanh nghiÖp bÞ hÊp dÉn bëi nh÷ng nghµnh cã lîi nhuËn cao nªn d· chuyÓn vèn ®Çu t- tõ nghµnh Ýt lîi nhuËn sang nghµnh cã lîi nhuËn cao. Sù ®IÒu chØnh tù nhiªn nµy sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh sÏ h×nh thµnh nªn sù ph©n phèi gi÷a c¸c nghµnh s¶n xuÊt . 1.3 Vai trß cña c¹nh tranh : 1.3.1 Vai trß tÝch cùc : C¹nh tranh cã vai trß ®Æc biÖt quan träng kh«ng chØ ®èi víi doanh nghiÖp mµ cßn ®èi víi nÒn kinh tÕ vµ ®èi víi ng-êi tiªu dïng . - §èi víi doanh nghiÖp : c¹nh tranh quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp do kh¶ n¨ng c¹nh tranh t¸c ®éng tr-c tiÕp ®Õn tiªu thô s¶n phÈm mµ tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u quyÕt ®Þnh trong viÖc doanh nghiÖp cã 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nªn s¶n xuÊt n÷a hay kh«ng . c¹nh tranh lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ,thóc ®Èy mçi doanh nghiÖp ph¶I t×m ra nh÷ng gi¶I ph¸p ®Ó n©ng cao hiÑu qu¶ s¶n xuÊt kinh donh cu¶ m×nh - §èi víi ng-êi tiªu dïng: Nhê cã canh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp mµmµ ng-êi tieu dïng ngµy cµng nhËn ®-îc nh÷mg s¶n phÈm phong phó vµ ®a d¹ng c¶ vÒ chÊt l-îng vµ mÉu m· ,gi¸ c¶ phï hîp . - §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n: c¹nh tranh lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cho c¸c doanh ngiÖp thuéc mäi thµnh phµnh kinh tÕ. Bªn c¹nh ,®ã c¹nh ®ã c¹nh tranh gãp phÇn gîi më nh÷ng nhu cÇu míi cña x· héi th«ng qua sù xuÊt hiÖn cña c¸c s¶n phÈm míi. §IÒu ®ã chøng tá chÊt l-îng cuéc s«ng sÏ ngµy cµng ®-îc n©ng cao . 1.3.2 Vai trß tiªu cùc : C¹nh tranh t¹o nªn sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo.C¹nh tranh còng cã thÓ dÉn ®Õn xu h-íng ®éc quyÒn trong kinh doanh lµm cho mét sè doanh nghiÖp ph¶I lao ®ao khèn ®èn . Ngµy nay cã nhiÒu doanh nghiÖp muèn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh b¨ng mäi c¸ch hä kh«ng quan t©m tíi quyÒn lîi ng-êi tiªu dïng vµ hËu qu¶ th× khã mµ l-êng hÕt ®-îc. 2 Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®èi víi doanh nghiÖp: 2.1 TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp : Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ,c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan .C¸c doanh nghiÖp khi tham gia vµo thÞ tr-êng tøc lµ ph¶I chÊo nhËn c¹nh tranh . C¹nh tranhlu«n lµ con giao hai l-ìi . Mét mÆt nã t¹o cho doanh nghiÖp mét thÕ m¹nh trªn thÞ tr-êng ,mÆt kh¸c nã lµm cho mét sè doanh nghiÖp ph¶I tõ bá thÞ tr-êng vµ chÊp nhËn ph¸ s¶n. Do ®ã b»ng mäi c¸ch doanh nghiÖp ph¶I n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh .§Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt , nhiÒu c«ng tr×nh khoa häc ,c«ng ngÖ tiªn tiÕn ra ®êi t¹o ®IÒu kiÖn s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña con ng-êi .nhu cÇu cña con ng-êi th× v« tËn lu«n t¹o ra c¸c 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®IÒu kiÖn gióp cho c¸c doanh nghiÖp c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶I ®I s©u nghiªn cøu nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng ,qua ®ã lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n phï hîp víi n¨ng lùc cña m×nh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng . Do ®ã “t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-ênglµ cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan”. 2.1 C¸c yÕu tè t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp: Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®-îc hiÎu lµ nh÷ng lîi thÕ cña doanh nghiÖp so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®-îc th-c hiÖn trong viÖc tho¶ m·n cao nhÊt c¸c yªu cÇu cña thÞ tr-êng . Tõ kh¸I niÖm vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp cã thÓ thÊy r»ng c¸c lîi thÕ cña mçi doanh nghiÖp chØ trë thµnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp khi nã tho¶ m·n ®Õn møc cao nhÊt nhu cÇu cña thÞ tr-êng. C¸c yÕu tè ®-îc xem lµ lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp so víi c¸c ®èi thñ cã thÓ lµ ch©t lù¬ng s¶n phÈm , gi¸ c¶ , m¹ng l-íi tiªu thô hay nh÷nh tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh , tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng , quy tr×nh c«ng nghÖ hiªn ®¹i . NÕu nh- c¸c doanh nghiÖp míi chØ cã tiÒm n¨ng , lîi thÕ kh«ng th× ch-a ®ñ mµ hä ph¶i biÕn nh÷ng lîi thÕ ®ã thµnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh thùc tÕ ®Ó cã thÓ tho· m·n ®-îc nhu cÇu cao nhÊt cña thÞ tr-êng . Do ®ã cã thÓ nãi r»ng chÊt l-îng s¶n phÈm , h×nh thøc mÉu m· , gi¸ c¶ ,m¹ng l-íi tiªu thô kh¶ n¨ng cña c«ng ty vµ c¸c dÞch vô tr-íc trong vµ sau khi b¸n hµng chÝnh lµ c¸c yÕu tè trùc tiÕp t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp . 2.2 C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp §ã lµ c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nghiÖp c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn cã thÓ theo h-íng tÝch cùc ho¨c tiªu cùc ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nghiÖp . 2.2.1 C¸c yÕu tè kh¸ch quan : 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3.1.1- C¸c yÕu tè vÒ mÆt kinh tÕ : Trong m«I tr-êng kinh doanh c¸c yÕu tè kinh tÕ dï ë gãc ®é nµo còng cã vai trß quan träng vµ quyÕt ®Þnh hµng ®Çu ®èi víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh . - Tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao sÏ lµm thu nhËp cña d©n c- t¨ng lªn dÊn ®Õn nhu cÇu hµng ho¸ dÞch vô t¨ng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cao lµ c¬ héi tèt cho ho¹t ®éng kinh doanh . - Trong nÒn kinh tÕ më vµ cã sù héi nhËp kinh tÕ nh- hiÖn nay th× tû gi¸ hèi ®o¸i còng cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu . - L·I suÊt cho vay cña ng©n hµng còng lµ mét yÕu tè ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp h¹n chÕ vÒ vèn ph¶I vay c¸c ng©n hµng nÕu l·i suÊt cao dÉn ®Õn chi phÝ cña doanh nghiÖp t¨ng lªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp kÐm ®i. - C¸c nh©n tè kinh tÕ trong nÌn kinh tÕ quèc d©n t-¬ng ®ãi réng cã ¶nh h-ëng nhiÒu mÆt tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 2.3.1.2- C¸c nh©n tè vÒ chÝnh trÞ ph¸p luËt : C¸c nh©n tè vÒ chÝnh trÞ ph¸p luËt lµ nÒn t¶ng quy ®Þnh c¸c yÕu tè kh¸c cña m«I tr-êng kinh doanh . ThÓ chÕ chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh , mét hÑ thèng ph¸p luËt râ rµng nghiªm minh sÏ t¹o ®iÒu kiÑn cho c¸c doanh nghiÖp yªn t©m s¶n xuÊt kinh doanh .§Æc biÖt lµ c¸c ®¹o luËt liªn quan ®Õn c¸c doanh nghiÖp nh- luËt thuÕ , nh÷ng quy ®Þnh vÒ xuÊt nhËp khÈu cña nhµ n-íc ,c¸c chÝnh s¸ch ng¨n chÆn c¸c hµnh vi trèn thuÕ . 2.3.1.3- C¸c nh©n tè khoa häc c«ng nghÖ : Trong m«i tr-êng kinh doanh c¸c nh©n tè vÒ khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng . NhÊt lµ víi thêi ®¹i ngµy nay khi mµ khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ngµy cµn ph¸t trÓn m¹nh mÏ .Nã ®ãng vai trß quan träng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mçi doanh nghiÖp th«ng qua hai c«ng cô c¹nh tranh chñ yÕu lµ chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi cã ®-îc c¸c thÕ hÖ kü thuËt c«ng nghÖ míi . Qua ®ã cã thÓ trang bÞ vµ trang bÞ l¹i c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña m×nh nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh . C¸c ¶nh h-ëng cña khoa häc c«ng nghÖ cã thÓ cßn thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt trong lÜnh vùc thu thËp xö lý vµ truyÒn ®¹t th«ng tin kinh tÕ – x· héi phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh doanh víi tèc ®é cao . 2.3.1.4- C¸c nh©n tè vÒ mÆt v¨n ho¸- x· héi : C¸c nh©n tè nµy ¶nh h-ëng mét c¸ch ch©m ch¹p , song còng rÊt s©u s¾c ®Õn m«i tr-êng kinh doanh .Sù kh¸c nhau vÒ phong tôc tËp qu¸n , thãi quen tiªu dïng , t«n gi¸o cña mçi vïng ®Òu ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mçi doanh nghiÖp .. 2.3.1.5- C¸c nh©n tè tù nhiªn : Bao gåm c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt n-íc , vÞ trÝ ®Þa lý , ph©n bè d©n c- vµ ph©n vïng kinh tÕ . C¸c nh©n tè nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi hoÆc khã kh¨n ban ®Çu cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp . 2.3.1.6- Kh¸ch hµng Kh¸ch hµng lµ mét bé phËn kh«ng thÓ tach rêi trong m«I tr-êng c¹nh tranh . sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng cã thÓ lµ tµI s¶ncã gi¸ trÞ nhÊt cña doanh nghiÖp §iÒu ®ã thÓ hiÖn khi doanh nghiÖp ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng . Kh¸ch hµng lu«n lµ ®èi t-îng phuc vô cña c¸c doanh nghiÖp ,th«ng qua sù tiªu dïng cña kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp thu ®-îc lîi nhuËn vÒ phÝa m×nh .C¸c doanh nghiÖp lu«n t×m nh÷nh biÖn ph¸p nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng sao cho tèt h¬n ®èi thñ c¹nh tranh 2.3.1.7 §èi thñ c¹nh tranh C¸c ®èi thñ c¹nh tranh th-êng cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp . Mçi ®èi thñ khi tham gia vµo thÞ tr-êng ®Òu muèn huy ®éng mäi kh¶ n¨ng cña m×nh nh»m tho¶ m·n ®ªns møc cao nhÊt nhu cÇu 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña kh¸ch hµng. Do ®ã nÕu muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶I kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh ®Ó cã thÓ theo kÞp vµ v-ît lªn trªn ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh 2.3.1.8- C¸c ®¬n vÞ cung øng Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¸c nhµ cung øng ®ãng mét vai trß rÊt quan träng . Hä cã thÓ g©y khã kh¨n hay t¹o ®IÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp .Do ®ã doanh nghiÖp nªn cã nh÷nh mçi quan hÖ tèt víi hä hoÆc t×m cho m×nh c¸c nhµ cung cÊp kh¸c ®Ó tù chñ cho nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo 2.3.1.9 –C¸c s¶n phÈm thay thÕ Sù ra ®êi cña s¶n phÈm thay thÕ lu«n lu«n lµ mét tÊt yÕu nh»m ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña thÞ tr-êng theo h-íng ngµy cµng ®a d¹ng , phong phó vµ ®ßi hái ngµy cµng cao . Sè l-îng s¶n phÈm thay thÕ ngµy cµng gia t¨ng còng lµm gia t¨ng møc ®é c¹nh tranh vµ thu hÑp qui m« thÞ tr-êng cña s¶n phÈm trong nghµnh . Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp sÏ bÞ ¶nh h-ëng trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ nÕu nh- nã thuéc lo¹i s¶n phÈm bÞ thay thÕ . Sù ¶nh h-ëng nµy cã thÎ do gi¸ b¸n cña san phÈm qu¸ cao lµm cho ng-êi tiªu dïng thay thÕ b»ng viÖc mua s¶n phÈm kh¸c cã møc gi¸ thÊp h¬n 2.3.2- C¸c nh©n tè chñ quan 2.3.2.1- HÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ T×nh tr¹ng , tr×nh ®é cña hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp cã ¶nh h-ëng m¹nh mÏ tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp . Nã lµ yÕu tè quan träng thÓ hiÖn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ t¸c ®éng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm 2.3.2.2- Kh¶ n¨ng tµI chÝnh cña doanh nghiÖp N¨ng lùc vÒ tµI chÝnh lu«n lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®èi víi h¹ot ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung còng nh- kh¶ n¨ng c¹nh tranh nãi riªng cña mçi doanh nghiÖp 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tµI chÝnh ®¶m b¶o sÏ cã -u thÕ trong viÖc ®Çu t- vµo c¸c môc tiªu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh . ng-îc l¹i doanh nghiÖp khã kh¨n vÒ vèn sÏ r¸t vÊt v¶ ®Ó t¹o lËp , duy tr× vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr-êng 2.3.2.3- Qui m« vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt Doanh nghiÖp cã qui m« lín sÏ cã lîi thÕ c¹nh tranh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá h¬n vÒ c¸c mÆt nhSè l-îng s¶n phÈm lín sÏ t¹o ®IÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tho· m·n ®-îc nhiÒu h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng qua ®ã chiÕm ®-îc thÞ phÇn lín h¬n - Doanh nghiÖp cã qui m« vµ n¨ng lùc lín sÏ cã ¶nh h-ëng lín h¬n ®èi víi ng-êi tiªu dïng 2.3.2.4- §éi ngò lao ®éng Con ng-êi lu«n lµ yÕu tè quan träng vµ quyÕt ®Þnh nhÊt tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . YÕu tè con ng-êi bao trïm lªn trªn mäi ho¹t ®éng th«ng qua kh¶ n¨ng ,tr×nh ®é , trÝ thøc cña ®éi ngò qu¶n lý vµ nh÷ng ng-êi lao ®éng . C¸c nh©n tè nµy ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi viÖc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ,gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt 2.3.2.5- Bé m¸y qu¶n lý Bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp t¸c ®éng mét c¸ch tæng hîp tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ hiªô qu¶ c¹nh tranh . Bé m¸y qu¶n lý cÇn ph¶I nh¹y bÐn chñ ®éng tr-íc c¸c t×nh huèng cña thÞ tr-êng ®Ó tõ ®ã ®-a ra c¸c gi¶I ph¸p cã ý nghÜa thiÕt thùc nhÊt ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II Thùc tr¹ng vµ nh÷ng yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u 1 ®Æc ®IÓm cña c«ng ty c«ng ty b¸nh kÑo h¶I ch©u (tr-íc ®©y lµ nhµ m¸y h¶I ch©u )lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp vµo ngµy 2/9/1965 C«ng ty lµ mét trong nhiÒu thµnh viªn kh¸c théuc tæng c«ng ty mÝa ®-êng thuéc Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n NhiÖm vô s¶n xuÊt chñ yÕu cña c«ng ty lµ ( theo giÊy phÐp kinh doanh cÊp ngµy 29/9/1994) - kinh doanh c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo - kinh doanh s¶n phÈm m× ¨n liÒn - kinh doanh bét gia vÞ - kinh doanh c¸c s¶n phÈm n-íc uèng cã cån vµ kh«ng cån 2 thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh c¹nh tranh cña c«ng ty hiÖn nay 2.1 §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh c¹nh tranh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng b¸nh koÑ ngµy cµngtrë nªn gay g¾t do sù cã mÆt nhiÒu cña c¸c c«ng ty liªn doanh víi n-íc ngßai vµ sù tr-ëng thµnh cña c¸c c«ng ty truyÒn thèng . Víi nh÷ng ®IÒu kiÖn cña b¶n th©n vµ nh÷ng ®IÒu kiÖn thuËn lîi cña m«I tr-¬ng ben ngoµI ®· gióp cho c«ng ty H¶I Ch©u ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ tuy nhiªn còng kh«ng Ýt khã kh¨n 2.1.1 nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc -c«ng ty ®· kÕt hîp khÐo lÐo c¸c lîi thÕ cã ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr-êng nh- : lîi thÕ vÒ mÆt hµng ,lîi thÕ voting thiÕt bÞ míi, lîi thÕ vÒ tµI s¶n v« h×nh , thÞ tr-êng truyÒn thèng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -c«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm t¹o lîi thÕ c¹nh tranh vÒ chÊt l-îng -c«ng ty t×m mäi biÖn ph¸p ®Î h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®· ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ .Tuy kh«ng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh nh-ng gãp phµn kh«ng nhá vµ qu¸ tr×nh thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña c«ngty ¸p lùc c¹nh tranh ®· b¾ thóc ®Èy c«ng ty më réng s¶n xuÊt , ®µu t- ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao ch¸t l-îng s¶n phÈm vµ ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm víi hÖ thèng ph¸t triÓn víi kho¶ng 180 ®¹i lý ë 37 tØnh thµnh trong c¶ n-íc th× ng-êi tiªu dïng dÔ dµng tiÕp xóc ®-îc víi c¸c s¶n phÈm cuña c«ng ty ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng miÒn B¾c vµ miÒn Trung §Ó thu hót kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh, c«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p vµ chÕ ®ä khuyÕn khÝch linh ho¹t cho c¸c ®¹i lý .trªn c¬ së ®ã kÝch thÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cho phÝa c«ng ty ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng quay vßng vèn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty 2.1.2 nh÷ng mÆt cßn ch-a ®-îc s¶n phÈm cña c«ng ty tuy ®· ®a d¹ng phong phó nh-ng chñ yÕu lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm b×nh d©n , ch-a cã nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cao cÊp . thùc tÕ cho thÊy kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng cßn kÐm - viÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng cßn bÞ xem nhÑ nªn ch-a ®-a ra ®-îc nh÷ng s¶n phÈm s¸t víi nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng - s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu ®-îc tiªu thô ë c¸c tØnh phÝa b¾c vµ ba tØnh miÒn trung (thanh ho¸ , nghÖ an , hµ tÜnh) .thÞ phÇn ë c¸c tØnh phÝa nam cßn nhá do s¶n phÈm ch-a phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng cu¶ vïng nµy . ®Æc biÖt s¶n phÈm xuÊt khÈu ch-a cã - vÒ bao gãi s¶n phÈm cña c«ng ty cßn ®¬n ®IÖu vÒ h×nh thøc , mÉu m· mµu s¾c ch-a g©y ®-îc sù chó ý ®èi víi ng-êi tiªu dïng . víi nh÷ng s¶n phÈm dÔ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 g·y nh- : b¸nh h-¬ng th¶o , anh ®µo ... ch-a cã hép cøng ®Ó gi¶m tû lÖ g·y vì . thing c¸t t«ng ch-a ®ñ ®é cøng khi chuyÓn ®I xa thing ch-a ®¶m b¶o - hiªn nay c«ng ty cã kho¶ng 180 c¸c ®¹i lý lín nhá bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc mµ nã mang l¹i th× cßn tån t¹i sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ gi¸ c¶ , viÖc kiÓm tra n¾m b¾t t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ liªn hÖ trùc tiÕp víi c«ng ty rÊt khã kh¨n - lµ mét c«ng ty lín trong nghµnh nh-ng c«ng ty ch-a cã phßng maketing riªng biÖt . c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ , nghiªn cøu thÞ tr-êng , qu¶ng c¸o diÔn ra kh«ng th-êng xuyªn vµ kh«ng ®óng dÞp lµm cho kh¸ch hµng kh«ng n¾m râ th«ng tin vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty do ®ã dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ch-a cao tãm l¹i kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty cßn nhiÒu yÕu kÐm cÇn ph¶I cã c¸c chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh 2.2 nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh h-ëng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty 2.2.1 c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan - m«I tr-êng kinh tÕ : trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n-íc ta t¨ng tr-ëng víi tèc ®é cao lµm cho thu nhËp cña d©n c- t¨ng dÊn ®Õn søc mua còng t¨ng . ®©y cung lµ c¬ héi ®Ó c¸c c«ng ty trong ®ã cã c«ng ty b¸nh kÑo h¶I ch©u ®Èy m¹nh s¶n xuÊt më r«ng danh môc s¶n phÈm nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng kinh doanh . viÖc ®æi míi chÝnh s¸ch tµI chÝnh ng©n hµng nh- l·I suÊt ng©n hµng gi¶m vµ tû lÖ l¹m ph¸t gi¶m lµm cho doanh nghiÖp yªn t©m ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ sö dông vèn mét c¸ch hîp lý - m«I tr-êng chÝnh trÞ ph¸p luËt : trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t×nh h×nh chÝnh trÞ n-íc ta t-¬ng ®èi æn ®Þnh cïng víi viÖc ban hµnh c¸c ®IÒu luËt nh»m kÝch thichs s¶n xuÊt trong n-íc còng nh- khuyÕn khÝch ®Çu t- tõ n-íc ngoµI . t¹o ra m«I tr-êng ph¸p lý cã lîi cho ho¹t ®éng cña c«ng ty -m«I tr-êng c«ng nghÖ : víi sù cña c«ng nghÖ khoa häc c«ng nghÖ ®· gióp cho c«ng ty n©ng cao ®-îc s¶n phÈm , ®a d¹ng ho¸ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . víi viÖc mua d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp vµ kÑo ®· gióp c«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - thÞ hiÕu vµ thãi quen ng-êi tiªu dïng : ®©y lµ nh÷ng yÕu tè ¶nh h-ëng tíi c¬ cÊu nhu cÇu cña thÞ tr-êng . nã quyÕt ®Þnh ®-a c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ra c¸c thÞ tr-êng kh¸c nhau . tuy nhiªn viÖc nghiªn cøu nµy ch-a ®-îc c«ng ty thùc hiÖn mét c¸ch s¸t sao + ®Æc ®IÓm thÞ tr-êng Hµ Néi : do thu nhËp cña ng-êi hµ néi kh¸ cao do ®ã hä Ýt quan t©m tíi gi¸ c¶ mµ chñ yÕu lµ quan t©m tíi s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt h×nh thøc ®Ñp + ®Æc ®Ióm thÞ tr-êng miÒn trung : ng-êi tiªu dïng ë ®©y Ýt quan t©m tíi bao b× vµ khèi l-îng cña gãi b¸nh mµ chñ yÕu quan t©m ®é ngät vµ h×nh d¸ng . nh×n chung ®©y lµ thÞ tr-êng phï hîp víi s¶n phÈm cña c«ng ty nªn thÞ tr-êng nµy tiªu thô kh¸ m¹nh + ®Æc ®Ióm thÞ tr-êng miÒn nam : møc sèng cña ng-êi d©n cao do ®ã hä cÇn s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt h×nh thøc mÉu m· ®Ñp . mét tËp qu¸n tiªu dïng cña ng-êi d©n ®©y lµ -a ngät thÝch nh÷ng s¶n phÈm mang h-¬ng vÞ tù nhiªn . tuy nhiªn c¸c tiªu chuÈn ®ã b¸nh kÑo cña h¶I ch©u ch-a ®¸p øng ®-îc - nhµ cung øng : tõ khi nhµ n-íc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý ®· gióp c«ng ty ký kÕt ®-îc c¸c hîp ®ång víi nhµ cung uøng trong vµ ngoµI n-íc tr¸nh nguy c¬ bÞ Ðp gi¸ nguyªn liÖu ®Çu vµo . chÊt l-îng cña nguyªn liÖu ®Çu vµo cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi chÊt l-îng s¶n phÈm ®Çu ra . hiÖn nay ngoµI viÖc sö dông nguyªn liÖu trong n-íc c«ng ty ®· sö dông c¸c nguyªn liÖu nhËp cña ph¸p vµ ®an m¹ch - ®èi thñ c¹nh tranh : hiªn nay cã rÊt nhiÒu c«ng ty cïng tham gia s¶n xuÊt b¸nh kÑo nh- : h¶I hµ , trµng an , biªn hoµ... vµ c¸c ®Æc s¶n cña tõng ®Þa ph-¬ng nh-: kÑo dõa bÕn tre , b¸nh c¸y th¸I b×nh ... ngoµI ra cßn cã b¸nh kÑo nhËp ngo¹i tõ malaixia, mü ,trung quèc ... do ®ã c«ng ty cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh vµ lµm cho c-êng ®é c¹nh tranh cña nghµnh ngµy cµng quyÕt liÖt vµ gay g¾t 2.2.2 c¸c nguyªn nh©n thuéc vÒ phÝa c«ng ty - bé m¸y qu¶n lý : bé m¸y chØ huy s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-îc x©y dùng theo hÖ thèng trùc tuyÕn chøc n¨ng , thi hµnh chÕ ®é thñ tr-ëng ë tÊt c¶ c¸c kh©u . 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mäi c«ng nh©n viªn vµ c¸c phßng ban trong c«ng ty ®Òu chÊp hµnh chØ thÞ , mÖnh lÖnh cña gi¸m ®èc , c¸c phßng ban cã nhiÖm vô tham m-u cho gi¸m ®èc chuÈn bÞ quyÕt ®Þnh theo dâi , kiÓm tra h-íng dÉn c¸c bé phËn . mèi quan hÖ gi÷a c¸c phong ban lµ ngang cÊp - nguån lao ®éng cña c«ng ty: c«ng ty h¶I ch©u cã nguån lao ®éng dåi dµo vµ cßn cã xu h-íng t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y . lùc l-îng lao ®éng cña c«ng ty ®-îc chia lµm hai bé phËn + lao ®éng trùc tiÕp : chiÕm 80% . tû lÖ lao ®éng n÷ chiÕm kho¶ng 70% ®Õn 73% tû lÖ nµy t-¬ng ®èi cao nh-ng phï hîp víi c«ng viÖc s¶n xuÊt . tuy nhiªn c«ng nh©n n÷ còng cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ vÒ vÊn ®Ò nghØ h-u, chÕ ®é thai s¶n... lµm ¶nh h-ëng ®Õn h¹ot ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty + lao ®éng gi¸n tiÕp : chiÕm kho¶ng 20% trong tæng sè lao ®éng . lùc l-îng nµy cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn mÆt kh¸c lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo chñ yÕu do nhu cÇu cña thÞ tr-êng nªn c«ng ty hÇu nhu- s¶n xuÊt theo thêi vô . cuèi n¨m vµ ®Çu n¨m thÞ tr-êng ®ßi hái nhiÒu s¶n phÈm nªn c«ng ty ph¶I t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt . do®ã c«ng ty ph¶I tuyÓn lao ®éng theo thêi vô do ®ã kh«ng ®ñ ®¶m b¶o s¶n xuÊt vµ ¶nh h-ëng xÊu ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm . ®©y lµ ®Iªm yÕu trong lùc l-îng lao ®éng cña c«ng ty - kh¶ n¨ng tµI chÝnh vÒ nguån vèn cña c«ng ty th× kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµI chÝnh rÊt cao vèn chñ së h÷u chiÕm 52,7% trong tæng sè nguån vèn tuy nhiªn nî cña c«ng ty do vay ngan hµng ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt còng ®ang t¨ng dÇn lªn do ®ã trong t-¬ng lai c«ng ty sÏ ph¶I t¨ng chi phÝ ®Ó trang tr¶I nî nÇn - trang thiÕt bÞ kü thuËt : trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty còng nh- qui m« s¶n phÈm t¨ng râ rÖt do cã sù ®Çu t- ®æi míi mét sè d©y chuyÒn b¸nh kÑo hiÖn ®¹i vÝ dô nh- d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña céng hoµ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 liªn bang ®øc . tuy nhiªn t×nh h×nh chung vÒ trang thiÕt bÞ lµ ch-a ®ång bé . bªn c¹nh nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi cßn cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt qu¸ cò kü vµ l¹c hËu nh- d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh h-¬ng th¶o . ngoµI ra c«ng ty ch-a cã nguån ®IÖn tù phôc vô khi cã sù cè vÒ ®IÖn - nguyªn vËt liÖu ,bao b× ,mÉu m· s¶n phÈm . nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cña c«ng ty cã nhiÒu lo¹i nh- : bét m× , ®-êng s÷a ,dÇu thùc vËt vµ c¸c nguyªn liÖu . nh÷ng lo¹i nguyªn liÖu nµy cÇn ph¶I ®-îc b¶o qu¶n tèt . hiÖn nay phÇn lín c¸c nguyªn liÖu cña c«ng ty ®Òu ®-îc nhËp ngo¹i nh- bét m× vµ c¸c h-¬ng liÖu , qu¶ng ®-¬ng v©n chuyÓn xa do ®ã gÆp lhong Ýt khã kh¨n trong viÖc b¶o qu¶n nguyªn liÖu . nhËn thøc ®-îc ®IÒu nµy c«ng ty lu«n cè g¾ng t×m nguån hµng cã ch¸t l-îng cao mµ gi¸ thµnh thÊp ®Ó gi¶m thiÓu chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn . tuy nhiªn c«ng ty còng phÇn nµo chÞu sù Ðp gi¸ cña nh÷ng ng-êi cung øng n-íc ngoµI v× ®ßi hái ®èi víi nguyªn liÖu nhËp ngo¹i cÇn ph¶I cã sù dù tr÷ ®Çy ®ñ cho s¶n xuÊt khi cã sù cè xÈy ra . vÒ vÉn ®Ì mÉu m· , bao b× s¶n phÈm còng ®-îc c«ng ty chó ý . nguån bao b× cña c«ng ty nhËp tõ n-íc ngoµI chiÕm 60%vµ trong n-íc chiÕm 40% . nh-ng nh×n chung bao b× cña c«ng ty ch-a b¾t m¾t vµ ch-a phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng . trªn ®©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ vµ tån t¹i trong viÖc c¹nh tranh cña c«ng ty h¶I ch©u trong thêi gian qua . III. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty b¸nh kÑo h¶I ch©u Mét sè gi¶I ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty c«ng ty b¸nh kÑo h¶I ch©u lµ mét trong nh÷ng c«ng ty cã truyÒn thèng l©u ®êi trong s¶n xuÊt b¸nh kÑo . nh÷ng n¨m gÇn d©y c«ng ty ®· gÆt h¸I ®-îc nhiÒu thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh . trong giai ®o¹n hiÖn nay víi sù xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c dèi thñ c¹nh tranh nªn vÉn ®Ò c¹nh tranh cña c«ng ty ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt . do ®ã c«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong thêi ®¹i ngµy nay th× ph¶I coi träng kh¶ n¨ng cangj tranh cña m×nh b»ng kh«ng th× nguy c¬ tôt hËu lµ ®IÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 gi¶I ph¸p ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt cã träng ®IÓm ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty cÇn thùc hiÖn nh÷ng néi dung sau : tr-íc hÕt ph¶I x¸c ®Þnh kh©u träng ®IÓm ®Ó ®èi míi c«ng nghÖ . hiÖn nhµ m¸y cã c¸c d©y chuyÓn sau - d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp - d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem phñ - d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm - d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh quy - d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh h-¬ng th¶o vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶I x¸c ®Þnh ®-îc d©y chuyÒn nµo thÝch hîp ®Ó ®æi míi thø nhÊt : c¸c lo¹i b¸nh qui vµ b¸nh h-¬ng th¶o lµ nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty . tõ tr-íc ®Õn nay ng-êi tiªu dïng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu nhê vµo c¸c s¶n phÈm b¸nh qui vµ b¸nh h-¬ng th¶o . h¬n n÷a c¸c s¶n phÈm nµy l¹i chiÕm tû träng kh¸ lín . do vËy , viÖc ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh qui h¶I ch©u vµ b¸nh h-¬ng th¶o lµ ®IÒu cÇn thiÕt . nã gióp cho c«ng ty t¨ng n¨ng suÊt ,®¸p øng nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng kh«ng t¹o ra c¸c kho¶ng trèng ®Ó c¸c ®èi thñ len vµo t- ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty thø hai : vãi d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp vµ b¸nh phñ, ®©y lµ nh÷ng d©y chuyÒn cña c«ng ty m¬I nhËp tõ céng hoµ liªn bang ®øc . hai d©y chuyÒn nµy cho n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng tèt ®¶m b¶o ®-îc viÖc cung cÊp s¶n phÈm ra thÞ tr-êng . do ®ã viÖc thay ®æi c«ng nghÖ nµy ch-a cÇn thiÕt thø ba : víi c«ng ty kÑo ch-a cã thÕ m¹nh c«ng ty ®· nhËp hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt tõ CHLB §øc nh-ng rÊt Ýt khi tËn dông hÕt c«ng suÊt cña hai d©y chuyÒn .víi hai d©y chuyÒn nµy c«ng ty yªn t©m vÒ chÊt l-îng cµ sè l-îng cña nã tham gia . muèn n©ng cao ®-îc søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm kÑo th× c«ng ty cÇn quan t©m h¬n n÷a vÒ c«ng thøc lµm kÑo chø ch-a cÇn thay ®æi c«ng nghÖ . 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tuy vËy ®Ó tiÕn hµnh ®æi míi c«ng nghÖ cã hiÖu qu¶ tr¸nh ®-îc rñi ro cã thÓ xÈy ra c«ng ty cÇn phÈi x¸c ®Þnh mét sè ®IÓm sau - c«ng ty sÏ mua d©y chuyÒn s¶n xuÊt ë ®©u - h×nh thøc vµ c¸ch mua nh- thÕ nµo - thêi ®IÓm vµ ph-¬ng thøc thanh to¸n 2gi¶I ph¸p vÒ tµI chÝnh c«ng ty kh¶ n¨ng vÒ tµI chÝnh lu«n lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty nãi riªng . mét c«ng ty cã kh¶ n¨ng tµI chÝnh ®¶m b¶o sÏ cã -u thÕ trong ®Çu t- ®æi míi m¸y mãc vµ c¸c ho¹t ddéng kh¸c nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh . víi t×nh h×nh hiÖn nay 47,3% lµ c«ng nî trong ®ã l-îng tiÒn vay ng©n hµng chiÕm tû träng lín ®· lµm cho doanh nghiÖp ph¶I chÞu thªm kho¶n chi phÝ l·I suÊt .do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c«ng ty lµ gi¶m c¸c kho¶n nî ng©n hµng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ muèn lµm ®-¬c ®IÒu nµy c«ng ty cÇn ph¶I t¨ng vßng quay cña vèn . viÖc t¨ng vßng quay cña vèn sÏ gióp cho c«ng ty cã thÓ gi¶m bít viÖc ®Çu tcho tµI s¶n l-u ®éng , gi¶m c¸c kho¶n nî cña c¸c ®¹i lý . nhanh chãng thanh lý c¸c tµI s¶n ®· s- dông l©u n¨m . ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt víi chi phÝ lín c«ng ty cÇn cã c¸c gi¶I ph¸p nhu- tr¶ chem. hoÆc thanh to¸n b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nh»m gi¶m chi phÝ ban ®Çu thùc hiÖn tèt c¸c gi¶I ph¸p trªn c«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®-îc mét kho¶n tiÒn lín 3gi¶I ph¸p t¨ng c-êng qu¶n lý chÊt l-îng chÊt l-îng s¶n phÈm lµ yÕu tè quan träng t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm .n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm còng chÝnh lµ n©ng cao chÊt l-îng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp . ®Ó n©ng cao chÊ l-îng s¶n phÈm ngoµI ®æi míi c«ng nghÖ cßn ph¶I n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng HiÖn nay c«ng ty vÉn ®ang tiÕp tuc n©ng cao chÊt l-înh s¶n phÈm tuy nhiªn chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty cßn ch-a æn ®Þnh .bëi vËy t¨ng c-ênh c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó n©ng cao qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm c«ng ty ph¶I l-u ý c¸c biÑn ph¸p sau: ph¶I cã sù ph©n cÊp qu¶n lý kü thuËt , chøc n¨ng qu¶n lý ë tõng bé phËn ,c«ng ®o¹n râ rµng ,kh«ng chång chÐo lªn nhau . ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng kiÓm tra ch-a nghiªm kh¾c th× viÖ qu¶n lý chÊt l-îng giao cho tõng ph©n x-ëng s¶n xuÊt . gi¸m ®èc giao nhiÖm vô cho tõng tæ viªn vµ hä ph¶I cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lµm cña m×nh tõng kü thuËt viªn theo dâi ë c¸c kh©u ph¶I cã kÕ ho¹ch xem xÐt vµ ph©n tÝch nh÷ng th«ng sè kü thuËt cã liªn quan ®Õn kh©u m×nh qu¶n lýnhvËy míi dù kiÕn ®-îc sù cè vµ x¸c ®Þnh ®-îc chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó kÞp thêi xö lý tr¸nh t×nh tr¹ng xö lý thô ®éng nh- hiÖn nay . vµ ngoµI sù quan t©m tíi chÊt l-îng bªn trong cña s¶n phÈm cÇn chó ý tíi mÉu m· bªn ngoµI cña s¶n phÈm ®ã nh- bao gãi ,mÉu m· ,bao bú nh·n hiÖu . §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt ngßai m¸y mãc thiÕt bÞ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®-îc lµ nguyªn vËt liÖu . nguyªn v¹t liÖu lµ yÕu tè cÊu thµnh cña s¶n phÈm , chÊt l-îng cña s¶n phÈm phô thuéc nhiÒu vµo chÊt l-îng cña yÕu tè ®Çu vµo . do ®ã qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ mét kh©u quan träng trong qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm . c«ng t¸c cung øng nguyªn vËt liÖu ngoµI viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng cßn ph¶I ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é . ngoµI ra c«ng ty cÇn quan t©m tíi hÖ thèng kho tµng cÇn cã biÖn ph¸p chèng dét, chèng Èm , chèng ®Ó lÉn c¸c lo¹i tinh dÇu ...®¶m b¶o cho c¸c nguyªn vËt liÖu kh«ng bÞ gi¶m chÊt l-îng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (chÕ t¹o ) s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh nªn chÊt l-îng cña s¶n phÈm . ®©y lµ qu¸ tr×nh dÔ bÞ h- háng nhÊt bëi v× nã ph¶I qua nhiÒu c«ng ®o¹n chØ cÇn mét c¬ suÊt nhá còng cã thÓ ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng cña toµn bé s¶n phÈm cuèi cïng c«ng ty cÇn ph¶I thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t s¶n phÈm ®©y lµ qu¸ tr×nh kiÓm tra s¶n phÈm tr-íc khi ®-a nã ra thÞ tr-êng tr¸nh ®Ó c¸c s¶n phÈm kÐm chÊt l-îng xuÊt hiÖn v× nh- thÕ nã ¶nh h-ëng ®Õn tiÕng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¨m cña c«ng ty. ViÖc lµm nµy ®ßi hái c¸n bé kiÓm tra ph¶I cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ cã sù nhiÖt thµnh víi c«ng viÖc 4. gi¶I ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¸ b¸n lµ mét c«ng cô c¹nh tranh kh¸ h÷u hiÖu thÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch gi¸ c¶. hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ thÊp nãi chung ®©y lµ chÝnh s¸ch phï hîp ,nã gióp cho c«ng ty më réng ®-îc thÞ tr-êng trong nh÷ng n¨m võa qua . tuy nhiªn ®Ó chÝnh s¸ch cã hiÖu qu¶ th× c«ng ty cÇn ph¶I h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Muèn h¹ ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng tycÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu ,chi phÝ cè ®Þnh ....ngoµI ra cßn cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý ®èi víi c«ng ty C¸c néi dung cô thÓ cña gi¶I ph¸p lµ : Gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu : ®èi víi s¶n phÈm b¸nh kÑo chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín nhÊt trong gi¸ thµnh s¶n phÈm . chÝnh v× vËy gi¶m chi phÝ nguyen vËt liÖu cã ý nghÜa quan träng trong h¹ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm tuy nhiªn kh«ng ®-îc c¾t gi¶m c¸c thµnh phÇn cña b¸nh kÑo C¸c biÖn ph¸p c¾t gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖi bao gåm + §Þnh møc tiªu hao : X©y dùng ®Þnh tiªu hao nguyªn vËt liÖu lµ mét tÊt yÕu ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt . T-¬ng øng víi tõng doanh nghiÖp vµ ®IÒu kiÖn s¶n xuÊt th× cã ph-¬ng ph¸ sö dông nguyªn vËt liÖu thÝch hîp .Khi ®IÒu kiÖn s¶n xuÊt thay ®æi th× ®Þnh møc nµy còng thay ®æi theo . MÆc dï trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· x©y dùng c¸c ®Þnh møc tiªu hao nh-ng vÉ ch-a phï hîp víi thùc tÕ . ChÝnh v× vËy viÖc ®IÒu chØnh ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ th-êng xuyªn Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh÷ng tiªu hao l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu th-êng x¶y ra lµ : ®Ó r¬I v·I , nhiÒu s¶n phÈm thø phÈm ph¶I lµm l¹i . Do ®ã ®Ó khÊc phôc t×nh tr¹ng nµy cÇn ph¶I + ph¶I th-êng xuyªn b¶o d-ìng m¸y mãc ®Ó gi¶m l-îng kÑo thø phÈm 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng-êi c«ng nh©n kiÓm tra chÆt chÏviÖc thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu . cÇn giao t¸ch thùc hiÖn viÖc tiÕt kiÖm cho tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã chÕ ®é th-ëng ph¹t nghiªm minh ®èi víi tinh Çn tiÕt kiÖm cña tõng c«ng nh©n + tæ chøc c«ng t¸c thu mua tèt : c«ng ty cÇn t×m nhiÒu nguån mua nguyªn liÖu kh¸c nhau ®Ó tèi -u ho¸ ho¹t ®éng thu mua ®Ó gÝ mua gi¶m mµ chÊt l-îng vÉn b¶o ®¶m. §ång thêi gi¶m bít c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt ph¸t sinh trong qóa tr×nh thu mua + sö dông tèt c¸c nguyªn liÖu thay thÕ Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn t×m ra c¸c nguyªn liÖu míi ®Æc biÖt lµ nguyªn liÖu lµm tõ hoa qu¶ , n«ng s¶n nhiÖt ®íi ®Ó thay thÕ nguyªn liÖu nhËp ngo¹i gi¸ cao gi¶m chi phÝ cè ®Þnh : nã bao gåm chi phÝ m¸y mãc, chi phÝ qu¶n lý . ®Ó gi¶m ®-îc c¸c lo¹i chi phÝ nµy cÇn ph¶I thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau + phÊn ®¸u t¨ng s¶n l-îng : v× chi phÝ cè ®Þnh lµ chi phÝ kh«ng thay ®æi ®-îc nã kh«ng phô thuéc vµo s¶n l-îng ®Çu ra . khi s¶n l-îng t¨ng th× chi phÝ b×nh qu©n gi¶m vµ lîi nhuËn sÏ ®-îc t¨ng lªn + sö dông hiÖu qu¶ tµI s¶n cè ®Þnh : ®èi víi c¸c tµI s¶n kh«ng dïng th× c«ng ty cã thÓ nh-înh b¸n ho¨c thanh lý cho c¸c ®èi t¸c , ®ång thêi b¶o qu¶n tèt ta× s¶n trong qu¸ tr×nh sö dông 5. gi¶I ph¸p t¨ng c-êng ho¹t ®éng marketing Trong giai ®¹n hiÖn nay c¸c doanh nghiÑp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× kh«ng thÓ kh«ng quan t©m tíi ho¹t ®éng marketing vµ c«ng ty H¶I Ch©u còng kh«ng ph¶I lµ ngo¹i lÖ . Ho¹t ®éng marketing ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi c¸c nh©n tè cÊu thµnh nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng tynh- gi¸ c¶ chÊt l-îng vµ m¹ng l-íi ph©n phèi... tuy nhiªn trong têi gian qua ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty cßn yÕu c«ng ty ch-a cã phßng marketing cô thÓ . nã chñ yÕu n»m ë c¸c phßng nh- phßng kü thuËt , phßng kinh doanh 20
- Xem thêm -