Tài liệu Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng công thương hai bà trưng”.

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong c«ng cuéc ®æi míi nµy vai trß cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i chiÕm vÞ trÝ quan träng v× nã lµ kªnh dÉn vèn chÝnh trong nÒn kinh tÕ. §Çu lµm n¶y sinh cung cÇu vÒ vèn , ®Èy m¹nh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng vèn, thÞ tr-êng tµi chÝnh: §Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, thùc hiÖn c¬ khÝ ho¸, ®iÖn khÝ ho¸; khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vÒ vèn, c«ng nghÖ, søc lao ®éng, lµm mèi liªn kÕt gi÷a c¸c nghµnh; gãp phÇn ®æi míi, s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc. Ng©n hµng c«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng ®· vµ ®ang tÝch cùc triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó cã nh÷ng b-íc chuyÓn dÞch vÒ c¬ cÊu tÝn dông t¨ng dÇn tû träng cho vay trung v¯ d¯i h³n víi ph­¬ng ch©m “§Çu t­ chiÒu s©u cho doanh nghiÖp còng chÝnh lµ ®Çu t- cho t­¬ng lai cña Ng©n h¯ng” Song ®Õn nay l-îng vèn trung dµi h¹n Ng©n hµng ®¸p øng vÉn ch-a phï hîp víi nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. §iÒu nµy ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng, hiÖu qu¶ vµ tû träng vèn trung dµi h¹n cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc. Sau mét thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu thùc tÕ t¹i ng©n hµng c«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng t«i xin chän ®Õ tµi " Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng c«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng”. Chuyªn ®Ò ®-îc chia thµnh ba phÇn chÝnh: Ch-¬ng I: TÝn dông trung dµi h¹n víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n-íc. Ch-¬ng II: T×nh h×nh cho vay trung dµi h¹n t¹i ng©n hµng c«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng. Ch-¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung dµi h¹n t¹i ng©n hµng c«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I TÝn dông trung dµI h¹n §èi víi nÒn kinh tÕ I. vai trß cña tÝn dông ng©n hµng 1. Kh¸i niÖm TÝn dông lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô quan träng cña c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i. C¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i nhËn tiÒn göi cña c¸c kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay. Nh- vËy Ng©n hµng sÏ cã hai chøc n¨ng chÝnh lµ huy ®éng vµ cho vay vèn vµ sÏ ®ù¬c h­ëng mét phÇn thu nhËp th«ng qua vai trß l¯ “ng­êi dÉn vèn” tõ n¬i cã vèn sang n¬i cã nhu cÇu sö dông vèn b»ng phÇn chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt huy ®éng vµ l·i suÊt cho vay. Cã thÓ nãi nghiÖp vô tÝn dông lµ ho¹t ®éng t¹o ra phÇn lín lîi nhuËn cho Ng©n hµng vµ chØ khi Ng©n hµng thùc hiÖn tèt nghiÖp vô nµy th× míi tiÕp tôc tån t¹i vµ ®ãng gãp lîi Ých cho nÒn kinh tÕ. TÝn dông ra ®êi cïng víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, nã tån t¹i song song vµ ph¸t triÓn cïng nÒn kinh tÕ hµng ho¸. TÝn dông ph¶n ¸nh quan hÖ vay m-în trong ®ã cã sù chuyÓn nh-îng t¹m thêi quyÒn sö dông mét bé phËn vèn d-íi h×nh thøc hµng ho¸ hoÆc vèn tiÒn tÖ gi÷a ng-êi cho vay vµ ng-êi ®i vay trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶ c¶ vèn vµ l·i trong thêi h¹n tho¶ thuËn . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, tÝn dông ngµy cµng ph¸t triÓn c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc. C¸c h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu bao gåm: TÝn dông th-¬ng m¹i: Lµ h×nh thøc tÝn dông ph¶n ¸nh quan hÖ mua b¸n chÞu hµng ho¸ gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång th-¬ng m¹i. L·i suÊt tÝn dông th-¬ng m¹i do hai bªn tho¶ thuËn. TÝn dông Ng©n hµng : §©y lµ h×nh thøc tÝn dông trung gian th«ng qua ho¹t ®éng nghiÖp vô cña c¸c Ng©n hµng Th-¬ng M¹i ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng ®i vay ®Ó cho vay trong nÒn kinh tÕ vµ trong x· héi . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt ngµy cµnh cao ®ßi hái l-îng vèn ®Çu t- lín do ®ã tÝn dông Ng©n hµng ngµy ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ trë thµnh h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ . TÝn dông Nhµ N-íc : Lµ h×nh thøc tÝn dông g¾n víi ng©n s¸ch Nhµ N-íc, bæ xung vèn cho ng©n s¸ch Nhµ N-íc. H×nh thøc phæ biÕn cña tÝn dông Nhµ N-íc lµ c¸c quan hÖ vay m-în cña chÝnh phñ th«ng qua viÖc ph¸t hµnh c¸c c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu trong n-íc vµ quèc tÕ. 2. C¸c lo¹i h×nh tÝn dông TÝn dông trung h¹n: Lµ lo¹I tÝn dông cã k× h¹n tõ mét ®Õn n¨m n¨m , lo¹i tÝn dông nµy ®ùîc cung cÊp ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ ®æi míi kÜ thuËt, më réng vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhá cã thêi gian thu håi vèn nhanh. TÝn dông dµi h¹n : lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn n¨m n¨m, tÝn dông dµI h¹n dïng ®Ó cung cÊp vèn cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n nh- : §Çu t- x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi, c¸c c«ng tr×nh thuéc c¬ së h¹ tÇng (§-êng x¸, bÕn c¶ng, s©n bay...) c¶I tiÕn vµ më réng víi quy m« lín, tÝn dông trung_dµi h¹n ®-îc ®Çu t- ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr-êng c¸c h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng. Cho vay theo dù ¸n: §©y lµ h×nh thøc cho vay chñ yÕu cña c¸c Ng©n hµng Th-¬ng M¹i ë n-íc ta hiÖn nay. Dù ¸n cña doanh nghiÖp ®-a ra sau khi ®· ®-îc c¸c cÊp bé chñ qu¶n xÐt duyÖt sÏ ®-a tíi Ng©n hµng nÕu doanh nghiÖp ®ã cã nhu cÇu vay vèn ®Ó tµi trî cho dù ¸n. Sau khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh- tÝnh chÊt hîp lý cña dù ¸n Ng©n hµng sÔ quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng cho vay. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TÝn dông thuª mua: NhiÒu doanh nghiÖp ®-îc ®¸p øng mét phÇn hay toµn bé nhu cÇu tÝn dông trung_dµi h¹n cña hä b»ng c¸ch thuª mua c¸c tµi s°n cè ®Þnh. Hä “ vay t¯i s°n” h¬n l¯ vay tiÒn ®Ó mua t¯i s°n. Ng©n h¯ng sÏ lµ ng-êi gãp phÇn trùc tiÕp cho viÖc tµi trî vµo ho¹t ®éng thuª mua, thùc hiÖn thuª mua ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. V× vËy cã thÓ coi dÞch vô thuª mua tµi s¶n ®-îc ng©n hµng thùc hiÖn nh- mét h×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n. II.Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n 1. Vai trß cña cho vay trung vµ dµi h¹n víi ph¸t triÓn kinh tÕ. Cho vay trung vµ dµi h¹n cã nh÷ng vai trß chñ yÕu sau: Thø nhÊt:Cho vay trung vµ dµi h¹n nh»m cung cÊp cho nh÷ng doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng më réng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh-ng ®ang thiÕu vèn . §©y lµ mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n, kÞp thêi ®Ó chuyÓn ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh tõ c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ ho¹ch to¸n kinh doanh tô chñ, gãp phÇn th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Thø hai: Cho vay trung vµ dµii h¹n cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thùc sù lµ mét lo¹i tÝn dông ®Çu t- theo chiÒu s©u, nh»m më réng s¶n xuÊt, t¨ng quy m« vµ n¨ng lùc s¶n suÊt kinh doanh t¨ng thªm s¶n l-îng, n©ng cao chÊt l-îng c«ng tr×nh. Thø ba: T¹o thÞ tr-êng sö dông vèn ng¾n h¹n. Thùc tÕ cho thÊy cho vay trung vµ dµI h¹n sÏ ®Çu t- vµo trang thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp lµm kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Do s¶n xuÊt ph¸t triÓn nªn cÇn thªm nhiÒu vèn l-u ®éng h¬n vµ thÞ tr-êng vèn ng¾n h¹n sÏ ®-îc më réng theo tèc ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt. Thø t-:Cho vay trung vµ dµi h¹n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ®Çu t- vµo c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt , thiÕt bÞ m¸y mãc, tµI s¶n cè ®Þnh, cã t¸c 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dông thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ dÓ tiªu thô trong n-íc vµ xuÊt khÈu, gãp phÇn lµm t¨ng ngo¹i tÖ cho ®Êt n-íc, ®¶m b¶o c©n b»ng vµ cã kÕt d- c¸n c©n th-¬ng mai quèc tÕ Thø n¨m : Cho vay trung vµ dµI h¹n gióp cho s¶n suÊt ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp t¨ng thªm thu nhËp vµ nép ng©n s¸ch nhiÒu h¬n gãp phÇn lµm c©n ®èi ng©n s¸ch, æn ®Þnh tiÒn tÖ kiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ t¹o thªm nguån lùc t¸i ®Çu t- ph¸t triÓn. Thø s¸u : Cho vay trung vµ dµi h¹n gãp phÇn thóc ®Èy sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Trong xu thÕ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ c¸c n-íc trong khu vùc ®· vµ ®ang ph¸t triÓn, muèn kh«ng bÞ tôt hËu chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹I ho¸ ®Êt n-íc nh»m t¹o thªm viÖc lµm, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ, c¶I thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng-êi d©n. C«ng nghiÖp ho¸ kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ tèc ®é vµ tû träng s¶n l-îng c«ng ghiÖp trong nÒn kinh tÕ mµ cßn lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu g¾n víi ®æi míi c¨n b¶n vÒ c«ng nghÖ t¹o nÒn t¶ng cho sù t¨ng tr-ëng nhanh, hiÖu qu¶ cao vµ l©u bÒn cña toµn bé nÒn kinh tÕ. §Ó c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, cÇn huy ®éng nhiÒu nguån vèn, g¾n víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶. Trong ®ã nguån vèn trong n-íc lµ quyÕt ®Þnh, nguån vèn tõ bªn ngoµi lµ quan träng. 2. Vai trß cña Ng©n hµng Th-¬ng M¹i trong viÖc cung cÊp vèn trung dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ. Muèn cã vèn ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng tõ c¸c nguån sau: Tõ “néi lùc” cña doanh nghiÖp. §èi víi c²c doanh nghiÖp Nh¯ N­íc ch-a cæ phÇn ho¸ hiÖn nay vèn chñ së h÷u chñ yÕu lµ vèn Nhµ N-íc cÊp vµ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l·i ch-a ph©n phèi, nguån vèn nµy rÊt khã t¨ng thªm. Vèn gãp liªn kÕt vµ vèn kh¸c hÇu nh- ch-a cã g×. Trong c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã thÓ huy ®éng vèn qua ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî nh-: Cæ phiÕu, tr¸i phiÕu ... Nh-ng lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy ë n-íc ta ch-a nhiÒu, h¬n n÷a thÞ tr-êng chøng kho¸n ë n-íc ta l¹i ch-a thùc sù ra ®êi nªn c¸c doanh nghiÖp ch-a thÓ huy ®éng vèn b»ng c¸ch nay ®-îc. Tõ “ngo³i lùc” cña doanh nghiÖp, ®ã l¯ h×nh thøc vay Ng©n h¯ng. §©y lµ h×nh thøc huy ®éng vèn chñ yÕu cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp n-íc ta hiÖn nay. Do ®ã cã thÓ nãi Ng©n hµng ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc cung cÊp vèn ®Çu t- trung vµ dµi h¹n cho c¸c doanh nghiÖp. Víi mèi quan hÖ réng lín vµ chuyªn s©u, Ng©n hµng cã thÓ ®-a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp thiÕt thùc vµ cã lîi cho ho¹t ®éng ®Çu t- cña doanh nghiÖp. Ng©n hµng sÔ cïng doanh nghiÖp nghiªn cøu dù ¸n ®Çu t- ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña dù ¸n. Ng©n hµng cã thÓ tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vÒ møc ®é ph¹m vi ®Çu t- míi, më réng s¶n xuÊt phï hîp víi n¨ng lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp vµ nhu cÇu cña x· héi. Ng©n hµng sÏ lµ ng-êi cung cÊp vèn kÞp thêi cho doanh nghiÖp nÕu dù ¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¶ thi. 3. NghiÖp vô tÝn dông trung_dµi h¹n . a. Nguån ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n. HiÖn nay nguån vèn cho vay trung vµ dµi h¹n ë c¸c Ng©n hµng Th-¬ng M¹i n-íc ta cßn nhá bÐ chñ yÕu bao gåm c¸c nguån sau: Nguån vèn thø nhÊt : Lµ nguån vèn tù cã cña c¸c Ng©n hµng Th-¬ng M¹i (vèn gãp hoÆc tÝch luü ®-îc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ) tuy nhiªn nguån vèn nµy cßn chiÕm tû lÖ nhá. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguån vèn thø hai : Lµ nguån huy ®éng cña d©n c- d-íi h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu dµi h¹n, hoÆc huy ®éng tiÒn göi cã kú h¹n dµi. Nguån thø ba : Lµ nguån huy ®éng ng¾n h¹n ®Þnh kú, ®-îc xem xÐt, tÝnh to¸n vµ ®-îc trÝch ra mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh nµo ®ã tuú thuéc vµo l-îng biÕn ®éng cña tiÒn göi vµ rót ra cña kh¸ch hµng ®Ó t¹o ra mét nguån æn ®Þnh nh»m cho vay trung vµ dµi h¹n. §èi víi nguån nµy cã h¹n chÕ lµ tû lÖ trÝch th-êng nhá vµ nã ®Æt ra cho c¸c Ng©n hµng tr-íc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra do dïng vèn ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n. Nguån thø t- lµ : Nguån ®i vay cña Ng©n hµng Nhµ N-íc. Nguån nµy th-êng phô thuéc vµo chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia trong tõng thêi kú cña Ng©n hµng Nhµ N-íc. Nguån thø n¨m : Lµ nguån vay nî n-íc ngoµI ®Ó cho vay trung vµ dµI h¹n. Nguån nµy th-êng ®-îc chÊp nhËn kh¸ ®Ô dµng vµ nã g¾n víi tr¸ch nhiÖm tr¶ nî cña c¸c Ng©n hµng, nã cã tÝnh ®¶m b¶o cao h¬n lµ ®Çu t- trùc tiÕp, h¬n n÷a Ng©n hµng c¸c n-íc xin vay th-êng ë c¸c n-íc kÐm ph¸t triÓn h¬n, do ®ã c¸c n-íc ph¸t triÓn muèn cho vay vèn ë c¸c n-íc nµy nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn cao h¬n. Nguån vèn ®i vay n-íc ngoµi nµy cã -u ®IÓm lµ vay ®-îc khèi l-îng lín, l·i suÊt võa ph¶i. Tuy nhiªn cã mét sè khã kh¨n lµ ph¶i t¹o hµng ho¸ xuÊt khÈu ®Ó hoµn vèn vµ ph¶i chÊp nhËn mét sè ®iÒu kiÖn bÊt lîi kh¸c do phÝa cung cÊp vèn ®Ò ra. Ngoµi c¸c nguån vèn trªn Ng©n hµng C«ng th-¬ng cßn cã c¸c nguån tµi trî uû th¸c cña c¸c tæ chøc tÝn dông n-íc ngoµi nh-: -Nguån vèn tÝn dông EC (Theo sù tho¶ thuËn gi÷a chÝnh phñ ViÖt nam vµ céng ®ång Ch©u ¢u). -Nguån vèn ViÖt §øc. -Nguån vèn Chao Tung Bank (§µI Loan). 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b.C¬ chÕ cho vay trung vµ dµi h¹n. Môc ®Ých cho vay: Ng©n hµng cho c¸c ®¬n vi vay vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó ®Çu t- c¸c dù ¸n míi, më réng, c¶i t¹o, kh«i phôc, ®æi míi vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ... Nh»m môc tiªu lîi nhuËn, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §iÒu kiÖn vay vèn: C¸c ®¬n vÞ muèn vay vèn ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ®IÒu kiÖn sau: *Cã t- c¸ch ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n, cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc hµnh vi, n¨ng lùc ph¸p luËt ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng ngµnh nghÒ ghi trong giÊy phÐp kinh doanh hoÆc giÊy ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. *S¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã l·i *§¬n vÞ vay ph¶i cã vèn tù cã tham gia ®Çu t- vµo dù ¸n, møc cô thÓ do tæng gi¸m ®èc ( gi¸m ®èc) tæ chøc tÝn dông qui ®Þnh. *§èi víi c¸c ®¬n vÞ kh«ng thuéc thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh khi vay yªu cÇu ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp, hoÆc b¶o l·nh cña ng-êi thø ba theo qui chÕ cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ N-íc. *Ph¶i mua b¶o hiÓm cho tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay t¹i c«ng ty b¶o hiÓm ho¹t ®éng hîp ph¸p tai ViÖt Nam. C¸c tr-êng hîp kh«ng ph¶i mua b¶o hiÓm do tæng gi¸m ®èc ( gi¸m ®èc) tæ chøc tÝn dông qui ®Þnh . *Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ ®iÒu lÖnh cña tæ chøc kinh tÕ. *ChÊp hµnh ®iÒu lÖ qu¶n lý vµ ®Çu t- x©y dùng cña Nhµ N-íc, qui ®Þnh thÓ lÖ cho vay. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *§èi víi nh÷nh ®¬n vÞ lµ ph¸p nh©n ngoµi nh÷ng qui ®Þnh trªn cßn ph¶i cã thêi gian ho¹t ®éng cßn l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp phï hîp vãi thêi gian cho vay trung vµ dµi h¹n. L·i suÊt cho vay : V× nh÷ng kho¶n ®Çu t- cã kú h¹n dµi th× rñi ro cµng cao chÝnh v× vËy l·i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n th-êng cao h¬n l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n. L·i suÊt cho vay ®-îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo tõng dù ¸n , ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ®Çu t-, chÝnh s¸ch cña Ng©n hµng còng nh- tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, nh-ng kh«ng v-ît ra khái qui ®Þnh cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ N-íc. Giíi h¹n vµ quyÒn ph¸n quyÕt : Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng tØnh, thµnh phè, khu vùc ®-îc quyÕt ®Þnh cho vay trung vµ dµi h¹n trong giãi h¹n ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: *Kh«ng v-ît qu¸ møc uû quyÒn cho vay trung vµ dµi h¹n cña tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam th«ng b¸o hiÖn hµnh. *Tæng d- nî cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµnh bao gåm nî cho vay trung vµ dµi h¹n, nî ng¾n h¹n (kÓ c¶ VND vµ ngo¹i tÖ) kh«ng v-ît møc uû quyÒn cho vay cao nhÊt ®èi víi mét kh¸ch hµng theo th«ng b¸o hiÖn hµnh. Gia h¹n nî, miÔn gi¶m l·i. -Tr-êng hîp bªn vay kh«ng tr¶ nî ®óng h¹n do nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ cã ®¬n xin gia h¹n nî mét lÇn trong hîp ®ång (hoÆc khÕ -íc ) .Thêi gian gia h¹n nî tèi ®a b»ng mét kú h¹n nî ®· tho¶ thuËn. Tr-êng hîp ®Æc biÖt do tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt nam quyÕt ®Þnh. -ViÖc miÔn gi¶m l·i do tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt nam quyÕt ®Þnh c¨n cø theo c¸c ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng vµ tê tr×nh cña chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng trùc tiÕp cho vay. §èi t-îng cho vay: Lµ c¸c chi phÝ cÊu thµnh trong tæng møc ®Çu t- cña dù ¸n ®Çu t- x©y dùng míi, më réng, c¶i t¹o, kh«i phôc vµ ®æi míi kÜ thuËt 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ bao gåm: Gi¸ trÞ vËt t- m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ chuyÓn giao, b»ng s¸ng chÕ, ph¸t minh, chi phÝ nh©n c«ng, gi¸ thuª, chuyÓn nh-îng ®Êt ®ai, chi phÝ tr¶ thuÕ, chi phÝ mua b¶o hiÓm tµi s¶n thuéc dù ¸n... vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Sè l·i tiÒn vay tr¶ cho Ng©n hµng C«ng th-¬ng trong thêi h¹n thi c«ng, ch-a bµn giao vµ ®-a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông ®èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n ®Ó ®Çu t- tµi s¶n cè ®Þnh mµ kho¶n tr¶ l·i ®-îc tÝnh trong gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®ã. Ph-¬ng ph¸p cho vay: Møc cho vay mét dù ¸n ®Çu t- b»ng tæng møc vèn ®Çu t- trõ ®i vèn tù cã do dù ¸n cña ®¬n vÞ vay, nh-ng møc tèi ®a b»ng 70% tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè. Thñ tôc hå s¬ cho vay: §Ó ®-îc vay vèn, ®¬n vÞ vay ph¶i göi ®Õn Ng©n hµng c¸c hå s¬ sau : -§¬n xin vay -Tµi liÖu ph¸p lý vÒ ®¬n vÞ vay, tµi liÖu chøng minh vèn ®iÒu lÖ, vèn ®Êu t- ban ®Çu. -Tµi liÖu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh hai n¨m tr-íc vµ c¸c quý trong n¨m xin vay. -Dù ¸n ®Çu t- vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t-. -GiÊy tê ph¸p lý vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè cña ®¬n vÞ vay hoÆc cña ng-êi b¶o l·nh trong tr-êng hîp ng-êi vay ®-îc b¶o l·nh. C¸c Ng©n hµng C«ng th-¬ng c¨n cø vµo c¸c tµi liªu trªn ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vµ ph-¬ng ¸n vay vèn. Néi dung c¬ b¶n cña ph©n tÝch vµ thÈm ®Þnh tËp trung vµo hai vÊn ®Ò chñ yÕu sau: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph-¬ng ¸n vay vèn ph¶i ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cho vay nguyªn t¾c cho vay theo thÓ lÖ, chÕ ®é, qui ®Þnh cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i cho vay ®ã, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu nî gèc vµ l·i ®ñ vµ ®óng thêi h¹n. Hå s¬ thñ tôc vay vèn ph¶i ®Çy ®ñ, hîp lÖ, hîp ph¸p theo chÕ ®é quy ®Þnh. Khi tiÕn hµnh ph©n tÝch, thÈm ®Þnh cÇn th«ng qua c¸c chØ tiªu tµi chÝnh, hiÖu qu¶. C¸c vÊn ®Ò cÇn träng t©m cÇn tËp trung ph©n tÝch, thÈm ®Þnh bao gåm: N¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hµng. TÝnh c¸ch vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng. N¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. Ph-¬ng ¸n vay vèn vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî gèc vµ l·i cña kh¸ch hµng §¸ng gi¸ c¸c ®¶m b¶o tiÒn vay (tµi s¶n thÕ chÊp, cåm cè b¶o l·nh). Ph©n tÝch dù b¸o ¶nh h-ëng cña m«i tr-êng kinh doanh ®Õn ph-¬ng ¸n vay vèn, tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Thêi gian cho vay vµ thu nî . *Thêi gian cho vay: -Tr-êng hîp dù ¸n ph¸t huy hiÖu qu¶ ngay khi chovay th×: Thêi gian cho vay = Thêi gian thu nî -Tr-êng hîp dù ¸n ph¶i qua thi c«ng l¾p ®Æt ch¹y thö hoÆc bªn thi c«ng x©y dùng, cung cÊp, l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ yªu cÇu ph¶i t¹m øng tiÒn theo tiÕn ®é hoµn thµnh th×: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thêi gian cho vay = Thêi gian chuÈn bÞ , mua s¾m vËt tm¸y mãc, l¾p ®Æt ch¹y thö .. . + Thêi gian thu nî Trong thêi gian chuÈn bÞ mua s¾m vËt t- m¸y mãc thiÕ bÞ, x©y dùng , l¾p ®Æt ch¹y thö... dù ¸n ch-a t¹o doanh thu ®Ó tr¶ nînªn Ng©n hµng t¹m thêi ch-a thu nî gèc (trõ tr-êng hîp ®¬n vÞ c©n ®èi ®-îc c¸c nguån thu kh¸c ®Ó tr¶ nî) -Thêi gian thu nî: Tæng sè tiÒn vay Thêi gian thu nî =  Nguån KHCB l·i dïng c¸c nguån thu dïng ®Ó tr¶ + ®Ó tr¶ + nhËp kh¸c dïng nî nî ®Ó tr¶ nî (Chó thÝch: KHCB lµ nguån khÊu hao c¬ b¶n) Thêi gian thu nî cô thÓ ®-îc tÝnh tõ ngµy b¾t ®Çu thu nî ®Õn ngµy thu hÕt nî ®-îc cam kÕt trong hîp ®ång tÝn dông. *§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶ nî: Khi ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng cÇn tÝnh thªm chØ tiªu: Sè nguån tiÒn ®Ó tr¶ nî hµng n¨m Tû lÖ ®¶m b¶o tr¶ nî =  Sè nî ph¶i tr¶ hµng n¨m Tû lÖ nµy cµng cao cµng tèt vµ ng-îc l¹i. Khi tÝnh tû lÖ nµy ®Ó thÊy ®-îc møc ®é tin cËy cña dù ¸n vÒ mÆt tµi chÝnh ®Ó Ng©n hµng x¸c ®Þnh møc thu nî hµng n¨m. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *X²c ®Þnh kú h³n nî: “Kú h³n nî “ l¯ thêi gian cña mét lÇn tr° nî theo tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng vµ ng-êi vay. Kú h¹n nî ®-îc x¸c ®Þnh phï hîp víi nguån tr¶ nî cña kh¸ch hµng theo dù ¸n vay vèn, nh-ng tèi ®a kh«ng v-ît qu¸ mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña dù ¸n vay vèn. *Ph¸t tiÒn vay: Ng©n hµng vµ ®¬n vÞ vay ký hîp ®ång tÝn dông vµ lµm thñ tôc ®Ó ph¸t tiÒn vay theo qui ®Þnh cña Ng©n hµng vµ theo tiÕn ®é thùc hiÖn cña dù ¸n. *Tr¶ gèc vµ l·i tiÒn vay: -§Õn kú h¹n ®· tho¶ thuËn ®¬n vÞ vay ph¶i chñ ®éng tr¶ nî ®Çy ®ñ cho Ng©n hµng. -§¬n vÞ vay tr¶ l·i cïng víi tr¶ gèc theo kú h¹n tr¶ nî hoÆc tr¶ l·i theo kú h¹n ®É tho¶ thuËn. III , HiÖu qu¶ cho vay trung vµ dµi h¹n: Trong ho¹t ®éng cho vay nãi chung vµ trong ho¹t ®éng cho vay trung v¯ d¯i h³n nãi riªng th× vÊn ®Ò “N©ng cao hiÖu qu° cho vay “ l¯ môc tiªu ®èi víi c¸c Ng©n hµng ViÖt nam. Nh- vËy hiÖu qu¶ cho vay lµ g× ? §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cho vay th«ng qua nh÷ng chØ tiªu nµo ? §iÒu nµy chiÕm vÞ trÝ quan träng trong kÕt qu¶ cho vay trung vµ dµi h¹n bëi lÏ khi hiÓu ®óng kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ cho vay vµ cã ®-îc c¸c chØ tiªu hîp lý ®Ó ®¸nh gi¸ th× Ng©n hµng míi thùc sù ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cho vay cao. 1.Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ cho vay Trung dµi h¹n: §Ó xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn kh¸i niÖm nµy cÇn ph¶i ®øng trªn ba gi¸c ®é: a . Trªn gi¸c ®é x· héi: T¹i c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ lµ rÊt lín. §Æc biÖt lµ víi n-íc ta míi chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng nhu cÇu vèn dµnh cho c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n-íc lµ rÊt lín. Vèn ®Çu t- kh«ng chØ gi¶i quÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt kinh tÕ cho ®Êt n-íc mµ cßn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ mÆt x· héi nh-: ViÖc lµm, nhµ ë, c¬ së h¹ tÇng ... V× vËy xÐt vÒ mÆt x· héi, hiÖu qu¶ cho vay vèn trung vµ dµi h¹n lµ ®¸p øng môc tiªu vÒ mÆt x· héi cña ho¹t ®éng cho vay cô thÓ nh- sau: Ho¹t déng chovay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng mang l¹i bao nhiªu suÊt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. Ho¹t ®éng nµy cã gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho ®Êt n-íc hay kh«ng? Ho¹t ®éng nµy cã lµm t¨ng suÊt khÈu ( lµm thay ®æi thu - chi ngo¹i tÖ) kh«ng? ViÖc cho vay nµy cã gãp phÇn ®iÒu tiÕt thu nhËp, tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh quèc tÕ, t¸c ®éng ®Õn cung cÇu hµng ho¸ gãp phÇn gi¶m ®ãi nghÌo kh«ng? Nãi chung d-íi gi¸c ®é x· héi hiÖu qu¶ chovay cña Ng©n hµng ®-îc ®¸nh gi¸ mét lo¹t c¸c chØ tiªu nh»m lµm cho ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña ®Êt n-íc tèt h¬n víi sù ®ãng gãp cña Ng©n hµng. b.Trªn gi¸c ®é nhµ kinh doanh. Doanh nghiÖp lµ ®èi t¸c trùc tiÕp mµ Ng©n hµng cÇn ph¶i phôc vô. Do ®ã cã thÓ nãi tr-íc hÕt hiÖu qña cho vay cña Ng©n hµng xÕt d-íi gãc ®é nµy lµ møc ®é ®¸p øng vèn cho doanh nghiÖp ®Ó tµi trî cho c¸c dù ¸n ®Çu tx©y dùng c¬ së, mua s¾m m¸y mãc trang thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp. chØ riªng vÊn ®Ò nµy còng ®-a ra nhiÒu khÝa c¹nh ®Ó xem xÐt hiÖu qu¶ cho vay cña Ng©n hµng. Bëi lÏ kh«ng chØ ®¸p øng ®ñ vèn cho doanh nghiÖp lµ ®¹t hiÖu qu¶ mµ cßn ph¶i xem xÐt viÖc ®¸p øng vèn nµy cã ®óng thêi ®iÓm doanh nghiÖp cÇn vèn hay kh«ng? §iÒu nay rÊt quan träng ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thi tr-êng Ng©n hµng lµ nhµ tµi trî 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vèn cho doanh nghiÖp nÕu Ng©n hµng ®¸p øng vèn kh«ng ®óng lóc sÏ lµm mÊt c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi viÖc cung cÊp vèn ®óng lóc cho mét kho¶n vay ®-îc ®¸nh gi¸ lµ cã hiÖu qu¶ khi thêi ®iÓm thu nî hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nªn nhiÒu tr-êng hîp Ng©n hµng ®Õn thu nî vµo thêi ®iÓm doanh nghiÖp ch-a cã doanh thu g©y ra t×nh tr¹ng doanh nghiÖp kh«ng tr¶ ®-îc ®Én ®Õn nî qu¸ h¹n mÆc dï doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thua lç. Ngoµi khÝa c¹nh tµi trî vèn cho doanh nghiÖp, Ng©n hµng cßn ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng qua ho¹t ®éng t- vÊn ®Çu t- . c. XÐt d-íi gãc ®é Ng©n hµng: T¹i c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn th Þ trõng tµi chÝnh th-êng bÞ bãp mÐo, c¸c giíi h¹n tÝn dông do Nhµ N-íc ®Æt ra ®Ó h¹n chÕ c¸c nhu cÇu tÝn dông. Nhu cÇu lµ rÊt lín nh-ng c¸c Ng©n hµng khã cã thÓ ®¸p øng ®-îc, th-êng nh÷ng dù ¸n cã møc ®ä rñi ro cao, tû lÖ sinh lêi thÊp th× l¹i phôc vô c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c Ng©n hµng Th-¬ng M¹i v× môc tiªu lµ lîi nhuËn. V× vËy ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng chØ ®¹t hiÖu qu¶ khi nã thu ®-îc lîi nhuËn, kh«ng ph¶i khoanh nî vµ kh«ng ph¸t sinh d- nî qu¸ h¹n. 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cho vay trung vµ dµi h¹n . a. XÐt vÒ mÆt x· héi: §Ó xem xÐt hiÖu qu¶ cho vay trung vµ dµi h¹n vÒ mÆt x· héi cã c¸c chØ tiªu sau: Sè l-îng ®¬n vÞ viÖc lµm ®-îc t¹o ra sau ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng, sè c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng ®-îc x©y dùng cã sù tham gia ®Çu t- cña 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ng©n hµng, møc t¨ng cña doanh sè hµng suÊt khÈu do ho¹t ®éng tµi trî vèn cña Ng©n hµng ®em l¹i ... b. XÐt vÒ phÝa nhµ doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ cho vay vèn trung vµ dµi h¹n ®-îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu sau: L-îng vèn Ng©n hµng cung cÊp cho doanh nghiÖp: Sè tuyÖt ®èi vµ sè t-¬ng ®èi so s¸nh gi÷a c¸c n¨m. Sè dù ¸n Ng©n hµng ®¸p øng ®óng thêi ®iÓm doanh nghiÖp cÇn vèn (thêi ®iÓm ph¸t tiÒn vay ). Sù ¨n khíp gi÷a thêi ®iÓm doanh nghiÖp cã doanh thu vµ thêi ®iÓm thu nî cña Ng©n hµng. Thêi gian ©n h¹n cña dù ¸n ( tøc lµ thêi ®iÓm tõ khi doanh nghiÖp vay vèn ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ ®Õn khi c«ng tr×nh ®i vµo s¶n xuÊt vµ cã doanh thu ) cã ®-îc tÝnh to¸n sai víi thùc tÕ kh«ng? Thêi gian cho vay cña Ng©n hµng cã ®-îc tÝnh to¸n ®óng tiÕn ®é c«ng tr×nh kh«ng? cã g©y c¨ng th¼ng vèn cho doanh nghiÖp kh«ng? Nh÷ng kho¶n thu nhËp mang l¹i tõ dù ¸n cã vèn ®Çu t- tõ phÝa c¸c Ng©n hµng. X¸c ®Þnh tû träng thu nhËp cña dù ¸n trªn vèn ®Çu t- ban ®Çu. c.XÐt vÒ phÝa Ng©n hµng. §Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t- trung vµ dµi h¹n cã t¹o ra lîi nhuËn hay kh«ng ph¶i tÝnh to¸n gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña dù ¸n (ký hiÖu NPV). t=1 Bi - Ci NPV =  n  (1 +r)^t 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®ã: NPV: Net Present Value Bi: thu nhËp n¨m thø i cña dù ¸n Ci: chi phÝ n¨m thø i cña dù ¸n r: l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu n: sè n¨m ho¹t ®éng cña dù ¸n §¸nh gi¸ lîi nhuËn do ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n mang l¹i b»ng c¸c chØ tiªu: Lîi nhuËn thu ®-îc tõ cac ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n  Lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng tÝn dông Møc nî khoanh , nî qu¸ h¹n ®-îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu sau: Nî qu¸ h¹n cña ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n  Tæng d- nî tÝn dông trung_dµi h¹n Tæng nî khoanh trung vµ dµi h¹n  Tæng d- nî trung vµ dµi h¹n Nî qu¸ h¹n trung vµ dµi h¹n  Tæng nî qu¸ h¹n Tæng nî khoanh trung vµ dµi h¹n  Tæng nî khoanh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II T×nh h×nh cho vay trung dµi h¹n t¹i ng©n hµng c«ng th-¬ng hai bµ tr-ng I. Giíi thiÖu chung 1. LÞch sö h×nh thµnh. Tõ th¸ng 7/1988, Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam ®· chÝnh thøc trë thµnh mét tæ chøc kinh doanh víi chøc n¨ng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô Ng©n hµng. Thêi gian ®Çu Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam thùc hiÖn m« h×nh ba cÊp: CÊp trung -¬ng, cÊp tØnh thµnh phè, cÊp quËn huyÖn. §©y qu¶ lµ mét m« h×nh kång kÒnh, phøc t¹p. Theo m« h×nh ®ã ng©n hµng C«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng trùc thuéc h¹ch to¸n chung, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp tõ Ng©n hµng C«ng th-¬ng Hµ Néi. Ngay tõ khi ra ®êi, ho¹t ®éng ng©n hµng C«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng vÉn mang tÝnh bao cÊp ho¹t ®éng kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, hÖ sè sö dông vèn thÊp, thua lç liªn miªn. Cô thÓ n¨m 1992 tæng nguån vèn huy ®éng b×nh qu©n lµ: 168 tû ®ång, tæng d- nî b×nh qu©n ®¹t 12%, hÖ sè sö dông vèn chØ ®¹t 12% lµ qu¸ thÊp, Ng©n hµng c«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng lç trÇm träng, c¶ n¨m lç 46 tû ®ång, ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Sau quyÕt ®Þnh sè 93/NHCT - TCCB cña tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt nam ®· ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý tõ Ng©n hµng ba cÊp sang Ng©n hµng hai cÊp (Ng©n hµng héi së - c¸c chi nh¸nh trùc thuéc). Lóc nµy ng©n hµng C«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng lµ mét chi nh¸nh trùc thuéc cña Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam. §ång thêi víi viÖc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý lµ sù ®æi míi cña c¸c chØ tiªu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kinh doanh. Tr-íc kia Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh víi chØ tiªu: Nguån vèn huy ®éng, d- nî, doanh thu, chi 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÝ... th× lóc nµy cã thªm hÖ thèng chØ tiªu míi lµ: nép vèn ®iÒu hoµ, thu nghËp, lîi nhuËn h¹ch to¸n g¾n víi thu nhËp vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh... 2. C¬ cÊu tæ chøc cña ng©n hµng C«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng Chi nh¸nh ng©n hµng C«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng lµ Chi nh¸nh kh¸ lín m¹nh víi sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn h¬n 300 ng-êi, trong ®ã h¬n 60% cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc. VÒ c¬ cÊu tæ chøc: Ngoµi mét gi¸m ®èc vµ 4 phã gi¸m ®èc Ng©n hµng cßn cã 8 phßng chøc n¨ng Phßng kinh doanh ®èi néi: Gåm cã tæ cho vay quèc doanh, tæ cho vay ngoµi quèc doanh vµ c¸c tæ cho vay t¹i c¸c ph-êng ho¹t ®éng chñ yÕu cña phßng nµy lµ cho vay, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ, tæng hîp th«ng tin vµ b¸o c¸o Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i: Thùc hiÖn nhiÖm vô thanh to¸n quèc tÕ b»ng c¸c h×nh thøc nh-: Më L/C, th«ng b¸o L/C, nhê thu, lËp bé chøng tõ víi nh÷ng ®¬i vÞ suÊt nhËp khÈu, kinh doanh thu ®æi ngo¹i tÖ trªn c¬ së tû gi¸ chÝnh thøc cña Ng©n hµng Nhµ N-íc c«ng bè vµ biªn ®é cho phÐp vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c nh-: Chi tr¶ kiÒu hèi, thanh to¸n thÎ tÝn dông... Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Lµm nhiÖm vô kÕ to¸n Ng©n hµng, h¹ch to¸n tiÒn göi, tiÒn vay, thanh to¸n chuyÓn tiÒn, chuyÓn kho¶n gi÷a c¸c Ng©n hµng trong cïng vµ kh¸c hÖ thèng, qu¶n lý tµi kho¶n cña kh¸c hµng. Phßng ng©n quü: Cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu ®¸p øng nhu cÇu tiÒn mÆt cho Ng©n hµng, ®¶m b¶o an toµn kho qòy. Phßng nguån vèn: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu theo chØ ®Þnh cña Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng kiÓm so¸t: Cã chøc n¨ng kiÓm tra, gi¸m so¸t toµn bé nghiÖp vô vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh trong viÖc thùc thi c¸c quy ®Þnh, quy chÕ cña Nhµ N-íc, cña Ng©n hµng cÊp trªn. Phßng hµnh chÝnh tæ chøc: Cã nhiÖm vô bè trÝ s¾p xÕp nh©n lùc, tiÕp nhËn vµ tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé cho Ng©n hµng. Phßng giao dÞch: §-îc thµnh lËp víi môc ®Ých më r«ng ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh trªn trªn ®Þa bµn, thùc hiÖn ho¹t ®éng tÝn dông, thu chi tiÒn mÆt. Ngoµi trô së chÝnh ë 306 Bµ TriÖu Ng©n hµng cßn bè trÝ 9 quü tiÕt kiÖm vµ mét sè ®Þa ®iÓm cho vay kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¹i c¸c ph-êng trªn ®Þa bµn quËn nh»m ®¸p øng nhu cÊu huy ®éng vèn vµ cho vay c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hai Bµ Tr-ng còng nh- ë mät sè quËn kh¸c. 3.T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng C«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng a. T×nh h×nh huy ®éng vèn. Nh×n chung nguån vèn huy ®éng Chi nh¸nh t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m 1996, 1997, 1998 Ng©n hµng, më réng m¹nh l-íi giao dÞch t¨ng c-êng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµnh. Cô thÓ nh- sau: VÒ nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ: Trong thêi gian qua Chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng t¨ng c-êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, thùc hiÖn tèt chiÕn l-îc kh¸ch hµng ®Ó thu hót vµ gi÷ v÷ng c¸c doanh nghiÖp cã sè l-îng tiÒn göi lín nh»m kh«ng ngõng t¨ng c-êng nguån tiÒn nµy c¶ VND vµ ngo¹i tÖ b¶o ®¶m nguån nµy t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. 20
- Xem thêm -