Tài liệu Những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu ở tổng công ty xuất nhập khẩu hoà bình.

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu B-íc sang thÕ kû XXI, thÕ giíi víi xu h-íng më cöa vµ héi nhËp, ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi xu h-íng ®ã. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ViÖt nam ®-îc thÕ giíi biÕt ®Õn kh«ng chØ qua xuÊt khÈu than, dÇu má mµ cßn ®-îc biÕt ®Õn qua xuÊt khÈu may mÆc. Ngµy nay thÞ tr-êng thÕ giíi ®ang më ra nhiÒu triÓn väng lín, cïng víi chÝnh s¸ch më cöa cña nhµ n-íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hµng may mÆc xuÊt khÈu ph¸t triÓn vµ ®ñ kh¶ n¨ng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Kinh nghiÖm cña c¸c n-íc ®i tr-íc céng víi lîi thÕ cña m×nh,ViÖt nam ®· chän xuÊt khÈu may mÆc lµ mét trong nh÷ng ngµnh xuÊt khÈu mòi nhän trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. XÐt t-¬ng quan trong toµn ngµnh may mÆc, xuÊt khÈu chiÕm mét vÞ trÝ quan träng vÒ tæng s¶n l-îng, nép ng©n s¸ch vµ ®Æc biÖt ®· thu hót h¬n 40% lùc l-îng lao ®éng cña c¶ n-íc. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi còng nh- nh÷ng thêi c¬ nãi trªn, xuÊt khÈu may mÆc còng gÆp nhiÒu th¾ch thøc, khã kh¨n, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu may mÆc lu«n lu«n mÊt æn ®Þnh vµ tr¶i qua nh÷ng th¨ng trÇm diÔn biÕn cña thÞ tr-êng. C«ng ty xuÊt nhËp Hoµ B×nh còng tr¶i qua nh÷ng th¸ch thøc ®ã. Trong thêi gian qua cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ë c¸c n-íc Ch©u ¸ vµ lan réng ra mét sè n-íc ph-¬ng T©y còng lµm thu hÑp thÞ tr-êng hµng may mÆc xuÊt khÈu cña c«ng ty. Trong thêi gian tíi ®Êt n-íc gia nhËp AFTA ®Æt ra cho c«ng ty bµi to¸n lµm sao ®Ó khæi bÞ lo¹i khái thÞ tr-êng quèc tÕ, ®øng v÷ng vµ kinh doanh cã l·i. C¶ thÞ tr-êng trong n-íc vµ ngoµi n-íc ®Òu cã nh÷ngvÊn ®Ò khã kh¨n cho Tæng c«ng ty khi tiÕp cËn. §èi víi thÞ tr-êng n-íc ngoµi ng-êi tiªu dïng lµ ng-êi khã tÝnh, hä cã nhiÒu kh¶ n¨ng lùa chän tõ chñng lo¹i ®Õn kiÓu c¸ch tiªu chuÈn chÊt l-îng nh-ng hälµ nh÷ng ng-êi cã vai trß quan träng. Bªn c¹nh ®ã viÖc xuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi n-íc lµm cho c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t h¬n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T×nh h×nh ®ã ®ßi hái nhµ qu¶n lý c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hoµ B×nh ph¶i lµm sao gi÷ ®-îc b¹n hµng cò, më réng quan hÖ t×m kiÕm kh¸ch hµng míi tiÒm n¨ng. Muèn ®¹t ®-îc ®iÒu ®ã c«ng ty ph¶i h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l-îng, vËn chuyÓn giao hµng ®óng thêi h¹n,phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng ë tõng khu vùc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ c«ng ty ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trong n-íc vµ trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng xuÊt nhËp khÈu Hoµ B×nh, víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o h-íng dÉn Chu ThÞ Thuû, cïng ban gi¸m ®èc c¸n bé phßng XNK5 vµ phßng kinh tÕ tæng hîp t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu ë Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hoµ B×nh. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi gãp phÇn lµm râ c¨n cø luËn, ph-¬ng ph¸p luËn vµ thùc tiÔn néi dung cña c¸c kh©u tõ thu mua chÕ biÕn, b¶o qu¶n, ®èng gãi ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ cã thÓ c¹nh tranh víi hµng ho¸ thÕ giíi. Trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch thùc tr¹ng nh»m ®-a ra nh÷ng kiÕn nghÞ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu ®Æc biÖt lµ hµng xuÊt khÈu chñ yÕu ë c«ng ty nh- quÇn ¸o vµ hµng may mÆc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¬NG 1 Lý LUËN VÒ C¹NH TRANH Vµ KH¶ N¡NG C¹NH TRANH TRONG NÒN KINH TÕ THÞ TR¦êNG 1- Vai trß cña c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 1.1Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh C¹nh tranh lµ mét ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¹nh tranh lµ ®iÒu kiÖn tÊt yÕu, lµ m«i tr-êng ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Kh«ng cã mét nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nµo kh«ng cã c¹nh tranh vµ ta còng chØ thÊy c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Lµ mét ph¹m trï rÊt réng, ®-îc rÊt nhiÒu nhµ kinh tÕ häc quan t©m nªn c¹nh tranh cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau.Tuy nhiªn tùu chung l¹i c¹nh tranh ®-îc hiÓu lµ: Theo Marx: “c³nh tranh l¯ sù ganh ®ua gay g¾t gi÷a c²c nh¯ t­ b°n nh´m gi¯nh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n suÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn siªu ng³ch”. Trong kinh tÕ häc c¹nh tranh (Competition) ®-îc ®Þnh nghÜa lµ sù giµnh giËt thÞ tr-êng (kh¸ch hµng) ®Ó tiªu thô s¶n phÈm gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Trong tõ ®iÓn kinh doanh (Anh - XuÊt b¶n 1920), c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®­îc ®Þnh nghÜa l¯: “Sù kinh doanh ,sù k×nh ®Þch gi÷a c¸c nhµ kinh doanh nh´m tranh gi¯nh t¯i nguyªn s°n suÊt cïng lo³i s°n phÈm vÒ phÝa m×nh”. Ngoµi ra trªn thùc tÕ cßn thÊy c¹nh tranh ®-îc hiÓu lµ cuéc ®Êu tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp nh»m giµnh ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n suÊt, tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ tr-êng nh-ng nh÷ng cuéc ®Êu ®¸ nµy kh«ng hÒ thÊy trong nÒn kinh tÕ tËp trung mµ c¹nh tranh theo nghÜa lµ giµnh giËt thÞ phÇn (kh¸ch hµng) th× chØ cã trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ cã nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× ®-¬ng nhiªn cã c¹nh tranh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh- vËy c¸c nhµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× ®­¬ng nhiªn ph°i ®èi mÆt víi c³nh tranh. Hä sÏ kh«ng ®­îc hËu thuÉn: “l±i h­ëng, lç bï” m¯ hä ph°i tù vËn ®éng ®Ó c³nh tranh m¯ tån t³i. H¬n n÷a vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn, lîi nhuËn ®-îc t¹o ra bëi nh÷ng lîi thÕ cña doanh nghiÖp nh- mua rÎ, b¸n ®¾t, lµ thu hót ®-îc kh¸ch hµng nhiÒu h¬n ®Ó tiªu thô ®-îc l-îng s¶n phÈm lín h¬n. Suy cho cïng v× vÊn ®Ò lîi nhuËn mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm võa lßng kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng sÏ hµi lßng víi nh÷ng s¶n phÈm tèt gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng mÉu m· ®Ñp. Theo ®ã doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó n©ng cao chÊt l-îng, gi¶m thiÓu gi¸ thµnh, c¶i tiÕn mÉu m·, bao b× ®Ó cung øng ra thÞ tr-êng nh÷ng s¶n phÈm kh«ng nh÷ng lµm tho¶ m·n kh¸ch hµng mµ cßn cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, chÝnh lîi nhuËn sÏ ®-a c¸c nhµ kinh doanh ®Õn lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh mµ x· héi cÇn nhiÒu hµng ho¸ h¬n vµ tõ bá nh÷ng lÜnh vùc mµ x· héi cÇn Ýt hµng ho¸ h¬n. 1.2 Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp 1.2.1 Kh¸i niÖm kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp HiÖn nay sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng diÔn ra m¹nh mÏ ë c¶ ba cÊp ®é: Nhµ n-íc, doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm. §èi víi c¹nh tranh ë cÊp ®é doanh nghiÖp quy luËt thÞ tr-êng sÏ s½n sµng lo¹i bá nh÷ng doanh nghiÖp yÕu kÐm, kh«ng cã søc c¹nh tranh vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho doanh nghiÖp cã søc ®Ò kh¸ng cao v-ît lªn vµ chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. Søc ®Ò kh¸ng ®ã lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng, n¨ng lùc mµ doanh nghiÖp cã thÓ tù duy tr× vÞ trÝ cña nã l©u dµi trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh, ®¶m b¶o thùc hiÖn Ýt nhÊt mét møc lîi nhuËn b»ng tû lÖ ®ßi hái cho viÖc thùc hiÖn cac môc tiªu cña doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2 Nh÷ng biÓu hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp  S¶n phÈm vµ c¬ cÊu s¶n phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm vµ c¬ cÊu s¶n phÈm lµ néi dung trong chÝnh s¸ch s¶n phÈm. Khi x©y dùng chÝnh s¸ch s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc c¸c mÆt hµng chñ lùc, c¬ cÊu s¶n phÈm cho hîp lý thÝch hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng cho phÐp doanh nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm vµ më réng thÞ tr-êng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt hµng chñ lùc th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm.s¶n phÈm ph¶i lu«n ®-îc hoµn thiÖn vÒ chÊt l-îng, c¶i tiÕn bao b× mÉu m·, t¨ng c-êng ®µo s©u c¸ch biÖt ë søc c¹nh tranh ®èi víi nh÷ng mÆt hµng mµ doanh nghiÖp chiÕm lîi thÕ vµ duy tr× kho¶ng c¸ch c¹nh tranh c¸c s¶n phÈm cña m×nh. Tuy nhiªn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm kh«ng chØ ®¶m b¶o nhu cÇu thÞ tr-êng mµ cßn cho phÐp doanh nghiÖp ph©n t¸n rñi ro trong kinh doanh. Khi sù c¹nh tranh diÔn ra khèc liÖt kÐo theo møc ®é rñi ro rÊt cao. Tuú theo tõng tr-êng hîp nhÊt ®Þnh c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn chiÕn l-îc kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm ®Ó cã thÓ thu hót søc hÊp dÉn, t¹o ra nÐt tiªu biÓu kh¸c biÖt ®èi víi s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Nh- vËy x¸c ®Þnh s¶n phÈm vµ cã c¬ cÊu s¶n phÈm hîp lý lµ yÕu tè ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp  YÕu tè gi¸ c¶. Lµ mét trong nh÷ng ph-¬ng tiÖn c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Gi¸ c¶ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, gi¸ c¶ cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi quyÕt ®Þnh cña kh¸ch hµng. Mét hµng ho¸ cá chÊt l-îng tèt nh-ng gi¸ c¶ l¹i qu¸ cao kh«ng phï hîp víi kh¸ch hµng Ýt tiÒn, ng-îc l¹i hµng ho¸ rÎ ®«i khi l¹i bÞ nghi ngê lµ hµng ho¸ kh«ng tèt. Do ®ã ®Þnh gi¸ ngang gi¸ thÞ tr-êng cho phÐp doanh nghiÖp gi÷ ®-îc kh¸ch hµng, duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng.  ChÊt l-îng s¶n phÈm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cïng víi gi¸ c¶ chÊt l-îng s¶n phÈm còng lµ mét yÕu tè c¹nh tranh. Tuy nhiªn hiÖn nay chÊt l-îng s¶n phÈm ®-îc coi lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n-íc ViÖt Nam khi hä ph¶i ®èi ®Çu víi c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi cã tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cao h¬n. Mét khi chÊt l-îng kh«ng ®-îc ®¶m b¶o c¸c doanh nghiÖp sÏ mÊt kh¸ch hµng, mÊt thÞ tr-êng. HiÖn nay khi nÒn kinh tÕ ®· ph¸t triÓn quan niÖm chÊt l-îng s¶n phÈm ®· thay ®æi. Kh«ng ph¶i s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, bÒn ®Ñp lµ ®· tiªu thô ®-îc nhiÒu mµ cßn phô thuéc vµo kh¸ch hµng. Qu¶n lý chÊt l-îng lµ yÕu tè chñ quan cßn sù ®¸nh gi¸ cña kh¸ch hµng mang tÝnh kh¸ch quan. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chÊt l-îng s¶n phÈm mµ chÊt l-îng s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh tõ thu mua, s¶n xuÊt , b¶o qu¶n ®Õn tiªu thô hµng ho¸ …  Tæ chøc ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. §©y lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ giai ®o¹n thùc hiÖn bï ®¾p chi phÝ vµ lîi nhuËn. Tæ chøc tªu thô s¶n phÈm chÝnh lµ h×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ c¶ g©y ra sù chó ý vµ thu hót kh¸ch hµng. ViÖc lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi gióp tiÕp cËn nhanh nhÊt víi kh¸ch hµng, nhanh chãng gi¶i phãng nguån hµng ®Ó bï ®¾p chi phÝ vµ thu håi vèn. Ngoµi ra doanh nghiÖp cÇn ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng hç trî b¸n hµng nh- qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i vµ dÞch vô sau b¸n hµng.  Nguån nh©n lùc. Lµ nh÷ng ng-êi quyÕt ®Þnh ph-¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm. Tr×nh ®é tay nghÒ cao vµ tinh thÇn h¨ng say lao ®éng cïng víi tr¸ch nhiÖm cña hä lµ c¬ së ®¶m b¶o chÊt l-îng, n¨ng suÊt lao ®éng. Nguån nh©n lùc giái, chÊt l-îng cao lµ tiÒn ®Ò, thÕ m¹nh cô thÓ ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Cë së vËt chÊt khoa häc kü thuËt. Mét hÖ thèng khoa häc hiÖn ®¹i cïng víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ch¾c ch¾n sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lªn rñi rÊt nhiÒu. Cïng víi chÊt l-îng nguån nh©n lùc tèt, khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ yÕu tè trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao víi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng lµ mét sù kÕt hîp hµi hoµ t¹o b-íc ®ét ph¸ cho doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ gi¶i quyÕt ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò ®ã nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp th× yÕu tè ®Çu tiªn lµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh.  Kh¶ n¨ng tµi chÝnh. NÕu nh- tÊt c¶ nh÷ng biÓu hiÖn trªn mµ doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó trang tr¶i th× mäi chuyÖn ®Òu kh«ng thÓ thµnh hiÖn thùc. Mét doanh nghiÖp cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh, cã kh¶ n¨ng trang bÞ nh÷ng kü thuËt hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng th× kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hä ®èi víi nh÷ng ®èi thñ lµ rÊt cao. Quy m« lín hay nhá phô thuéc vµo vÊn ®Ò tµi chÝnh. C¸c ho¹t ®éng ®Çu ttrang thiÕt bÞ, tæ chøc m¹ng l-íi tiªu thô, qu¶ng c¸o ®Ò ph¶i tÝnh to¸n dùa vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. C¸c h×nh thøc c¹nh tranh, c¸c môc tiªu mµ oanh nghiÖp ®eo ®uæi còng bÞ chi phèi rÊt nhiÒu vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña hä. 1.2.3 Mét sè tiªu thøc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh: ThÞ phÇn lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh phÇn tr¨m thÞ tr-êng chiÕm ®-îc cña doanh nghiÖp. ThÞ phÇn cã thÓ tÝnh: Doanh thu ThÞ phÇn cña doanh nghiÖp = x100 Tæng doanh thu trªn thÞ tr-êng. L-îng b¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HoÆc thÞ phÇn = x100 L-îng tiªu thô trªn thÞ tr-êng Doanh nghiÖp cã thÞ phÇn cµng lín th× ®é lín cña thÞ tr-êng, vai trß, vÞ trÝ cña doanh nghiÖp nh÷ng chØ tiªu nµy khã chÝnh x¸c. Doanh thu cña ®èi thñ m¹nh nhÊt: Doanh thu ThÞ phÇn so víi ®èi thñ = x100 c¹nh tranh m¹nh nhÊt. Doanh thu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh nhÊt. §©y lµ chØ tiªu ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh do ®èi thñ c¹nh tranh th-êng cã nhiÒu th«ng tin h¬n vµ nh÷ng thÞ phÇn mµ ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh nhÊt chiÕm gi÷ th-êng lµ khu vùc thÞ tr-êng cã lîi nhuËn cao h¬n vµ rÊt cã thÓ doanh nghiÖp cÇn ph¶i chiÕm lÜnh khu vùc thÞ tr-êng nµy. Nh-ng khã cã thÓ lùa chän ®-îc ®èi thñ m¹nh nhÊt + Tû suÊt lîi nhuËn: Lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn = x100 Doanh thu §©y lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ møc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. NÕu chØ tiªu nµy thÊp th× møc c¹nh tranh lµ rÊt gay g¾t, cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trong khu vùc. Ng-îc l¹i nÕu chØ tiªu nµy cao cã nghÜa lµ c«ng viÖc kinh doanh thuËn lîi, thu lîi cao. + Tû lÖ chi phÝ cho Marketing. Lµ mét c«ng cô c¹nh tranh rÊt h÷u hiÖu, marketing rÊt ®-îc -a chuéng. Chi phÝ cho marketing chiÕm mét phÇn kh«ng nhá trong tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi phÝ marketing Chi phÝ marketing (1) Tæng doanh thu. (2) Tæng chi phÝ. NÕu chØ tiªu (1) cao tøc lµ doanh nghiÖp ®Çu t- qu¸ nhiÒu vµo marketing nh-ng l¹i kh«ng hiÖu qu¶. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn xem xÐt l¹i marketing cho phï hîp h¬n mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. NÕu chØ tiªu (2) cao nghÜa lµ doanh nghiÖp ®Çu t- qu¸ nhiÒu vµo marketing. Doanh nghiÖp cÇn xem xÐt l¹i c¬ cÊu chi tiªu ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých l©u dµi cho doanh nghiÖp: T¨ng chi phÝ cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 1.3 C¸c nh©n tè ¶nh h-ënh ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng n¨ng lùc mµ doanh nghiÖp cã thÓ tù duy tr× vÞ trÝ cña nã l©u dµi trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh. M«i tr-êng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ thÞ tr-êng mµ thÞ tr-êng l¹i bao gåm rÊt nhiÒu yÕu tè phøc t¹p vµ khã cã thÓ l-îng ho¸ ®-îc, c¶ nh÷ng yÕu tè vi m« vµ vÜ m«. 1.3.1 M«i tr-êng kinh tÕ. Lµ mét nh©n tè quan träng nhÊt t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mäi sù æn ®Þnh hay bÊt æn cña nã ®Òu ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp nÕu nÒn kinh tÕ æn ®Þnh, nÒn tµi chÝnh quèc gia lµnh m¹nh tiÒn tÖ æn ®Þnh l¹m ph¸t ®-îc khèng chÕ. §iÒu ®ã lµ m«i tr-êng tèt cho sù t¨ng tr-ëng. Bëi v× khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao kh«ng nh÷ng tèc ®é ®Çu t- s¶n xuÊt sÏ t¨ng lªn do kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung t- b¶n lín mµ søc mua cña ng-êi tiªu dïng còng sÏ t¨ng lªn do thu nhËp t¨ng lªn. Khi hµng ho¸ ®-îc b¸n nhiÒu h¬n, c¬ héi ®Çu t- nhiÒu h¬n th× ch¾c ch¾n c¬ héi t×m kiÕm lîi nhuËn sÏ t¨ng lªn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp còng ®-îc t¨ng lªn. Tuy nhiªn nÒn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh tÕ ph¸t triÓn cao lµm sè l-îng doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr-êng t¨ng lªn nhanh chãng dÉn tíi c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Ng-îc l¹i trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ suy tho¸i tû lÖ l¹m ph¸t cao, gi¸ c¶ t¨ng lªn, søc mua cña ng-êi d©n bÞ gi¶m sót, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó gi÷ kh¸ch hµng, sù c¹nh tranh trë nªn khèc liÕt h¬n. L·i suÊt cho vay cña ng©n hµng còng lµ mét nh©n tè quan träng ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp bëi khi l·i suÊt t¨ng lªn ®Èy chi phi khoa häc c«ng nghÖ t¨ng lªn lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp gi¶m. Ngoµi ra tû gi¸ hèi ®o¸i, tiÒn c«ng, tiÒn l-¬ng còng ¶nh h-ëng tíi s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp còng nh- møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. 1.3.2 M«i tr-êng chÝnh trÞ ph¸p luËt ChÝnh trÞ ph¸p luËt lµ nªn t¶ng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ, lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr-êng. Ph¸p luËt râ rµng, chÝnh trÞ æn ®Þnh lµ m«i tr-êng thuËn lîi ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp tham gia c¹nh tranh vµ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ trªn thÞ tr-êng. ChÝnh trÞ ®Þnh t¹o hµnh lang th«ng tho¸ng cho c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. HÖ thèng ph¸p luËt râ rµng lµ quy ®Þnh lÜnh vùc h×nh thøc mµ doanh nghiÖp ®-îc phÐp vµ kh«ng ®-îc phÐp ho¹t ®éng. Cho nªn sù quy dÞnh cô thÓ t¹o s©n ch¬i th«ng tho¸ng cho c¸c doanh nghiÖp, trªn c¬ së ®ã c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn. Do ®ã thóc ®Èy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 1.3.3 M«i tr-êng khoa häc c«ng nghÖ Th«ng qua chÊt l-îng s¶n phÈm vµ gi¸ b¸n, khoa häc c«ng nghÖ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp. BÊt kú mét s¶n phÈm nµo ®-îc s¶n xuÊt ra ®Òu ph¶i g¾n liÒn víi mét khoa häc kü thuËt nhÊt ®Þnh.c«ng nghÖ s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh chÊt l-îng s¶n phÈm còng nh- t¸c ®éng tíi chi phÝ c¸ biÖt cña tõng s¶n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÈm tõ ®ã ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña tõng s¶n phÈm còng nh- cña toµn doanh nghiÖp. Trong cuéc c¹nh tranh gay g¾t nh- hiÖn nay th× c¹nh tranh phi gi¸ c¶ ®ang ®-îc doanh nghiÖp sö dông rÊt nhiÒu. ViÖc n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ®«i khi quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Trong khi dã khoa häc c«ng nghÖ míi cho phÐp doanh nghiÖp lµm ®-îc ®iÒu ®ã. Doanh nghiÖp ph¶i tÝch cùc ¸p dông khoa häc kü thuËt ®Ó cã ®Çy ®ñ chÝnh x¸c th«ng tin diÔn biÕn ®éng th¸i thÞ tr-êng cña ®èi thñ c¹nh tranh.Tõ ®ã doanh nghiÖp cã ®-îc nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c nhê thu thËp l-u tr÷ vµ xö lý th«ng tin. Khoa häc c«ng nghÖ míi t¹o hÖ thèng c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung, cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn æn ®Þnh, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. 1.3.4 M«i tr-êng tù nhiªn, v¨n ho¸, x· héi §iÒu kiÖn tù nhiªn cña tõng vïng, tõng quèc gia lµ nh©n tè quan träng t¹o thuËn lîi còng nh- g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong viÖc c¹nh tranh. ThÓ hiÖn mét ®iÒu kiÖn tù nhiªn tèt cã c¸c trung t©m kinh tÕ, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng tèt, thuËn lîi cho viÖc tËp hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, qua ®ã tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt. Phong tôc tËp qu¸n, lèi sèng, thÞ hiÕu, tr×nh ®é v¨n ho¸ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp th«ng qua nhu cÇu kh¸ch hµng vµ c¬ cÊu nhu cÇu cña thÞ tr-êng. ë nh÷ng vïng kh¸c nhau, lèi sèng, thÞ hiÕu, nhu cÇu còng kh¸c nhau. Do vËy doanh nghiÖp cÇn cã sù nghiªn cøu kü cµng, nghiªm tóc thÞ tr-êng tr-íc khi th©m nhËp thÞ tr-êng ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch s¶n phÈm, lùa chän kªnh ph©n phèi ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña tõng vïng, tõng thÞ tr-êng. 1.3.5 M« h×nh c¹nh tranh (Micheal Porter víi 5 lùc l-îng c¹nh tranh) Bªn c¹nh nh÷ng t¸c ®éng vÜ m« nãi trªn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp cßn chÞu t¸c ®éng cña m«i tr-êng c¹nh tranh. Theo Micheal Poster, doanh nghiÖp cÇn quan t©m tíi 5 lùc l-îng c¹nh tranh theo m« h×nh sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c doanh nghiÖp míi tham gia vµo thÞ tr-êng nh-ng cã tiÒm n¨ng lín Ng-êi b¸n C¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh hiÖn t¹i Ng-êi mua S¶n phÈm, dÞch vô thay thÕ H×nh 1: M« h×nh 5 søc m¹nh c¹nh tranh. ChÝnh søc Ðp cña c¸c ®èi thñ nµy ®èi víi doanh nghiÖp lµm cho gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra biÕn ®éng theo nh÷ng xu h-íng kh¸c nhau. Doanh nghiÖp ph¶i linh ®éng ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña m×nh gi¶m th¸ch thøc, t¨ng thêi c¬ chiÕn th¾ng c¹nh tranh ®Ó nhanh chãng chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, ®-a ra thÞ tr-êng nh÷ng s¶n phÈm míi cã chÊt l-îng cao, mÉu m· ®a d¹ng, phï hîp, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng theo m« h×nh Micheal Porter cã 5 t¸c lùc c¹nh tranh lµ ®èi thñ tiÒm Èn, ng-êi cung cÊp, ng-êi mua, s¶n phÈm, dÞch vô thay thÕ vµ sù c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty hiÖn t¹i. 1.3.5.1 - Sù ®e do¹ tõ c¸c ®èi thñ tiÒm Èn. C¸c ®èi thñ tiÒm Èn lµ c¸c doanh nghiÖp ch-a cã mÆt trong ngµnh nh-ng cã kh¶ n¨ng tham gia vµo ngµnh. Trong bÊt kú m«i tr-êng c¹nh tranh ngµnh nµo ®Òu cã ®èi thñ tiÒm Èn. Sù xuÊt hiÖn ®èi thñ nµy phô thuéc vµo rµo c¶n nhËp cuéc trong m«i tr-êng ®ã. Rµo c¶n nhËp cuéc lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp tÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 riªng biÖt cña mét thÞ tr-êng nµo ®ã nh- c¸c rµo c¶n mang b¶n chÊt kü thuËt, ph-¬ng tiÖn kü thuËt (ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt mµ kh«ng ph¶i ai còng cã hoÆc nh÷ng bÝ quyÕt c«ng nghÖ thËm chÝ lµ kinh nghiÖm). Kh¶ n¨ng vÒ mÆt tµi chÝnh lµ mét rµo c¶n nhËp cuéc. SÏ cã mét sè ngµnh ®ßi hái khi tham gia ph¶i ®-îc ®Çu t- lín ngay tõ ®Çu hoÆc doanh nghiÖp ph¶i cã lîi thÕ quy m«. Nh÷ng rµo c¶n mang b¶n chÊt th-¬ng m¹i: h×nh ¶nh vµ uy tÝn cña s¶n phÈm hoÆc sù l«i kÐo ®-îc nh÷ng kh¸ch hµng trung thµnh. Ngoµi ra víi nguån lùc khan hiÕm (bÞ kiÓm so¸t rÊt chÆt chÏ) còng lµ mét rµo c¶n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn nhËp cuéc. ChÝnh v× nh÷ng nguy c¬ nhËp cuéc cña ®èi thñ tiÒm Èn mµ nghiªn cøu ®èi thñ tiÒm Èn lµ mét qu¸ tr×nh hÕt søc cÇn thiÕt trong viÖc x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh cho doanh nghiÖp. Nã gióp doanh nghiÖp chñ ®éng nÐ tr¸nh, ®èi phã thËm chÝ lµ k×m h·m sù xuÊt hiÖn cña ®èi thñ tiÒm Èn. 1.3.5.2 Søc Ðp tõ nhµ cung cÊp Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp bao giê còng chÞu søc Ðp tõ nh÷ng phÝa kh¸c. Søc Ðp cã thÓ tõ nhµ cung cÊp hay tõ kh¸ch hµng. Tuy nhiªn trong mçi tr-êng hîp kh¸c nhau, møc ®é søc Ðp cña nhµ cung cÊp còng kh¸c nhau, cã thÓ lµ m¹nh hay yÕu. NÕu nh- c¸c nhµ cung cÊp tËp trung th× hä cã kh¶ n¨ng Ðp gi¸, ng-îc l¹i doanh nghiÖp cã thÓ chi phèi ®-îc gi¸ c¶ ®Çu vµo cña ng-êi cung cÊp. Kh¶ n¨ng Ðp cña ng-êi cung cÊp cßn phô thuéc vµo nh÷ng vÊn ®Ò sau: * Thø nhÊt, ngµnh ho¹t ®éng cã ph¶i lµ kh¸ch hµng chñ yÕu hay kh«ng, nÕu kh«ng th× hä s½n sµng bá qua ngµnh nµy ®Ó tËp trung vµo kh¸ch hµng chñ yÕu. Khi ®ã søc Ðp thuéc vÒ ng-êi cung cÊp. * Thø hai, b¶n th©n ngµnh ho¹t ®éng cã kh¶ n¨ng t×m s¶n phÈm thay thÕ hay kh«ng nÕu nh- kh¶ n¨ng thay thÕ dÔ dµng th× doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng Ðp gÝa vµ ng-îc l¹i. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Thø ba, chi phÝ chuyÓn ®æi lµ chi phÝ khi mµ doanh nghiÖp thay nhµ cung cÊp nµy b»ng nhµ cung cÊp kh¸c. NÕu chi phÝ nµy lín th-êng doanh nghiÖp kh«ng chuyÓn ®æi vµ ng-îc l¹i. * Thø t-, lµ kh¶ n¨ng héi nhËp däc ng-îc chiÒu vµ xu«i chiÒu. Qu¸ tr×nh héi nhËp lµ tù m×nh cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho chÝnh m×nh lµm gi¶m søc Ðp cña nhµ cung cÊp vµ héi nhËp víi nhµ cung cÊp. Khi ®ã, doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng n¨ng lùc míi v× khi ®ã doanh nghiÖp kh«ng chØ ho¹t ®éng s¶n xuÊt mµ cßn ho¹t ®éng thªm cña nhµ cung cÊp. 1.3.5.3 Søc Ðp cña kh¸ch hµng Còng nh- quan hÖ cña doanh nghiÖp vµ nhµ cung cÊp th«ng qua chØ sè: gi¸ chÊt l-îng, giao hµng vµ ph-¬ng tiÖn tÝnh to¸n. Nh÷ng quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng cã kh¸c bëi kh¸ch hµng lµ ng-êi quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. Søc Ðp cña kh¸ch hµng tuú thuéc vµo mét sè tiªu thøc sau: - Quy m« t-¬ng ®èi cña kh¸ch hµng. - Ngµnh ho¹t ®éng cã ph¶i lµ nhµ cung cÊp chñ yÕu kh«ng. - Kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng t×m s¶n phÈm thay thÕ hay kh«ng. - Chi phÝ chuyÓn ®æi cã cao kh«ng. - Kh¶ n¨ng héi nhËp däc, xu«i chiÒu cña doanh nghiÖp. - Th«ng tin cña kh¸ch hµng. 1.3.5.4 §e do¹ tõ s¶n phÈm thay thÕ S¶n phÈm thay thÕ lµ nh÷ng s¶n phÈm cho phÐp cïng nhu cÇu so víi s¶n phÈm hiÖn t¹i cña ngµnh. ViÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm thay thÕ lµ rÊt khã kh¨n v× cã thÓ nã ®Õn tõ rÊt xa hoÆc ngay trong néi bé ngµnh. 1.4 Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao kh¶ n¨n c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµng xuÊt khÈu chñ yÕu tr-íc hÕt ph¶i lµ nh÷ng mÆt hµng cã lîi thÕ so s¸nh, cã tr÷ l-îng nhiÒu vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu lín. §èi víi mét quèc gia hay mét doanh nghiÖp, hµng xuÊt khÈu chñ yÕu kÐo chiÕn l-îc h-íng vÒ xuÊt khÈu cña mét quèc gia, ®-a chiÕn l-îc kinh doanh cña mét doanh nghiÖp thµnh c«ng. Trong mét quèc gia x©y dùng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc võa tËn dông ®-îc lîi thÕ so s¸nh võa t¹o nguån vèn ban ®Çu. Trong ph¹m vi doanh nghiÖp hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ sîi chØ nam xuyªn suèt mäi hµnh ®éng cña doanh nghiÖp. Nã lµ ch×a kho¸ thµnh c«ng còng lµ nh©n tè t¸c ®éng m¹nh tíi thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. D-íi t¸c ®éng m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt øng dông vµo s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm míi c¹nh tranh víi s¶n phÈm truyÒn thèng. ThÞ tr-êng thÕ giíi diÔn ra cuéc c¹nh tranh gay g¾t gi÷a s¶n phÈm truyÒn thèng vµ s¶n phÈm míi. Nh÷ng s¶n phÈm dùa trªn lîi thÕ s½n cã dÇn dÇn bÞ thu hÑp l¹i vµ ph¸t triÓn chËm thay vµo ®ã lµ nh÷ng s¶n phÈm míi cã tÝnh c¹nh tranh vÒ nhiÒu mÆt. Mét trong nh÷ng viÖc ph¶i lµm ngay lµ ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë c¶ ba cÊp ®é: Nhµ n-íc, doanh nghiÖp vµ hµng ho¸. Trong khi ®ã hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ mÆt hµng hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt chiÕm tû träng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm th× n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña chóng lµ cÇn thiÕt vµ kh¸ch quan. Nh- ®· ®Ò cËp, doanh nghiÖp vµ hµng ho¸ lµ hai ®èi ®-îng cÇn ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh. §Ó héi nhËp ®-îc thµnh c«ng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc th× ®-¬ng nhiªn ph¶i c¹nh tranh ®-îc. Doanh nghiÖp muèn c¹nh tranh ®-îc th× ph¶i cã tÝnh c¹nh tranh. Do vËy n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ lµ hÕt søc cÇn thiÕt víi mäi doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hoµ B×nh 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: 1.1 Hoµn c¶nh ra ®êi Tõ n¨m 1975 ®Õn tr-íc n¨m 1980 quan hÖ ngo¹i th-¬ng cña viÖt nam cßn nhiÒu h¹n chÕ.§Õn ®Çu nh÷ng n¨m 80 nhµ n-íc ®· ban hµnh nhiªu chñ ch-¬ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ míi nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, trong ®ã viÖc më réng quyÒn xuÊt nhËp khÈu cho c¸c ngµnh , c¸c ®Þa ph-¬ng. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã , l¹i ph¸t sinh hiÖn t-îng tranh mua , tranh b¸n g©y ra hiÖn t-îng kh«ng lµnh m¹nh nh- ph¸ gi¸ thÞ tr-êng dÉn ®Õn nguy c¬ mÊt thÞ tr-êng . C«ng ty ®· ra ®êi trong hoµn c¶nh ®ã nh»m gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn trªn b»ng biÖn ph¸p kinh tÕ , C«ng ty TNHH XNK Hoµ B×nh ®-îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ th¸ng 6.1981 theo quyÕt ®Þnh sè 1215/ Q§UB cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 1 th¸ng 6 n¨m 1981 cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 046075 cña tränh tµi kinh tÕ Thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 1981. 1.2 Môc ®Ých ho¹t ®éng: Môc ®Ých ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ th«ng qua xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc xuÊt nhËp khÈu néi biªn , nhËp uû th¸c xuÊt nhËp khÈu t- doanh nh»m ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ xuÊt khÈu lµm tèt c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu cao vÒ sè l-îng , chÊt l-îng mÆt hµng do c«ng ty ®Çu t- , s¶n xuÊt vµ kinh doanh phï hîp víi thÞ tr-êng nhÊt lµ thÞ tr-êng quèc tÕ tõ ®ã t¨ng thu ngo¹i tÖ cho nhµ n-íc gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. 1.3 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty : chia 3 giai ®o¹n chÝnh Giai ®o¹n 1 ( tõ khi thµnh lËp th¸ng 6 n¨m 81 ®Õn n¨m 1984 chñ yÕu lµ nhËp khÈu ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §©y lµ giai ®o¹n ®Çu , c«ng ty ®ang chËp ch÷ng b-íc ®Çu t×m h-íng ®i ®óng. Còng do míi h×nh thµnh nªn quan hÖ gi÷a c«ng ty víi c¸c c¬ së trong n-íc ch-a ®-îc x¸c lËp , ch-a mÊy ®Þa ph-¬ng biÕt ®Õn hoÆc cßn ch-a tin vµo uy tÝn cña c«ng ty , cßn ®èi víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh n-íc ngoµi tªn tuæi cña c«ng ty con míi mÎ Thêi gian nµy chñ yÕu ®Ó t¹o uy tÝn cho c«ng ty,hiÖu qu¶ kinh doanh tuy ®¹t c¸c chØ tiªu kim ng¹ch xuÊt khÈu ®Ò ra nh-ng ch-a cao . GÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n , tuy nhiªn c«ng ty ®· t×m ra h-íng ®i cho m×nh , ngoµi viÖc æn ®Þnh l¹i bé m¸y tæ chøc , n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô kinh doanh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn , s¬ bé rót ra ®-îc mét sè kinh nghiÖm ®Ó giai ®o¹n sau cña c«ng ty ®i vµo ®óng quü ®¹o ho¹t ®éng giai ®o¹n nµy thÓ hiÖn d-íi b¶ng sau : N¨m Kim ng¹ch XNK thùc hiÖn (triÖu Tû lÖ % so víi Nép ng©n s¸ch kÕ ho¹ch nhµ n-íc ( VND) USD) 1982 11,8 100 6.173.209 1983 12,647 103 71.889.790 1984 19,463 108 93.940.138 Giai ®o¹n 2 1984 ®Õn 1989 : giai ®o¹n nµy b¾t ®Çu ph¸t triÓn Nh÷ng n¨m nµy , b-íc ®Çu ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc mét sè yÕu tè cÇn tËp chung x©y dùng , kÕt hîp víi mét sè kinh nghiÖm thùc tÕ , c«ng ty ®· tËp chung søc lùc cña m×nh cho c¸c vÊn ®Ò . Ph-¬ng thøc kinh doanh , x©y dùng quü hµng ho¸ , c¬ së vËt chÊt kinh doanh . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thêi kú nµy , c«ng ty ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ mäi mÆt , ®-îc bé kinh tÕ ®èi ngo¹i tÆng 5 b»ng khen , 2 l¸ cê ®¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c trong n¨m lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh VÒ ®Çu t- ph¸t triÓn l©u dµi c«ng ty ®· tham gia gióp ®ì x©y dùng mét sè c¬ së t¹i ®ång híi , Thanh Ho¸ , H¶i H-ng , B¾c Th¸i , VÜnh Phó . Qua viÖc chÊn chØnh n©ng cao nhËn thøc c«ng ty ®· thu ®-îc nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ .Sau ®©y lµ nh÷ng chØ tiªu kim ng¹ch XNK cña c«ng ty tõ (1985-1989) N¨m Kim ng¹ch XNK TØ lÖ % so víi kÕ Nép ng©n s¸ch thùc hiÖn(triÖu ho¹ch nhµ n-íc(VND) USD) 1985 35.569 114 2.624.995 1986 46.813 116 81.109.952 1987 51.349 118 852.835.115 1988 49.257 115 2.294.617.070 1989 44.408 109 2.084.217.142 Giai ®o¹n 3: (tõ 1990 ®Õn nay) V-ît qua c¸c khã kh¨n ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn v÷ng b-íc ®i lªn trong thêi k× míi . C«ng ty mÊt ®i mét sè thÞ tr-êng quen thuéc do sù sôp ®æ cña hÖ thèng c¸c n-íc XHCN ®«ng ©u . C«ng ty ®· më réng ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®ong ph¸t triÓn KD,t¹o ra 3 m¶ng kinh doanh s¶n xuÊt dÞch vô, trong ®ã lÊy XNK lµm träng t©m. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ 13,9 tû ®ång (th¸ng 12 n¨m 1991) Õn n¨m 1993 c«ng ty ®· t¹o ®-îc sè vèn kho¶ng 34 tû ®ång , ®Õn n¨m 1997 lµ 45 tû ®ång,lu«n lµ ®¬n vÞ ®øng ®Çu bé th-¬ng m¹i , ®-¬c tÆng th-ëng hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng I,II,cê thi dua. ChÝnh v× vËy , tuy tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm biÕn ®éng trong giai ®o¹n nµy nh-ng ®Õn nay c«ng ty kh«ng nh÷ng ®· trô v÷ng mµ ®ang ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ lu«n ®¹t chØ tiªu ®Ò ra,gi÷ v÷ng uy tÝn víi kh¸ch hµng,®-îc mÖnh danhg lµ con chim ®Çu ®µn trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu,víi tæng sè vèn hiÖn t¹i cã lµ 90,297 tû vnd,sè c¸n bé trùc thuéc lµ 616 kÓ c¶ c¸c chi nh¸nh vµ c¸c xÝ nhiÖp trùc thuéc) KÕt qu¶ kinh doanh tõ n©-m 1990 ®Õn n¨m 2002: N¨m Kim ng¹ch TØ lÖ % so víi kÕ Nép ng©n s¸ch XNK(triÖu USD) ho¹ch nhµ n-íc 1990 40.655 102 6.751.825.942 1991 27.624 101.2 6.526.543.703 1992 31.9 106.34 7.784.665.440 1993 46 102 41.897.000.000 1994 49.222 103.2 40.645.213.968 1995 56.612 113.2 39.839.000000 1996 63.357 115 45.350.000.000 1997 78.432 135.32 48.125.012.644 1998 64.473 102.3 51.018.027.984 1999 66.581 105 54.350.688.212 2000 68.238 103 56.345.455.345 2001 78.457 105 57.768.789 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2002 79.345 104 78.674.769 1.1.4 s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc vµ nhiÖm vô cña tõng phßng ban trong c«ng ty: C¬ cÊu tæ chøc trong c«ng ty kÕt hîp hµi hoµ ,linh ®éng,phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh ®a d¹ng. C«ng ty xnk Hoµ B×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng trong ®ã tæng sè lao ®éng lµ 616 ng-êi bao gåm c¸c khèi ph×ng ban chi nh¸nh ,c¸c phßng nghiÖp vô 1 ®Õn 8 kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng :n«ng s¶n ,kho¸ng s¶n thñ c«ng mü nghÖ ,gia c«ng may mÆc,sîi mgç vµ c¸c s¶n phÈm tõ gç,chÕ biÕn quÆng ,nhËp khÈu xe m¸y nguyªn chiÕc (ckd) vµ xe m¸y d¹ng skd...
- Xem thêm -