Tài liệu Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cơ khí 120 g

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX, nÒn kinh tÕ cña n­íc ta cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ vÒ nhiÒu mÆt, ®æi míi víi viÖc chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®Þnh h­íng cña nhµ n­íc. C¬ chÕ kinh tÕ míi cïng xu h­íng héi nhËp nÒn kinh tÕ hiÖn nay ®· ®Æt c¸c doanh nghiÖp n­íc ta vµ mét th¸ch thøc lín ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ trong thêi gian qua chØ ra nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hhiÖu qu¶, thÝch øng ®­îc tèt víi c¬ chÕ thÞ tr­êng sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ng­îc l¹i nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng thÝch øng sÏ bÞ ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ. HiÖn nay n­íc ta cã sù më réng nÒn kinh tÕ, c¸c nghµnh c¸c cÊp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nh»m dÇn dÇn x©y dùng l¹i c¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý cña c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp. HiÖn t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc chiÕm ®a sè tr«ng nÒn kinh tÕ trong ®ã doanh nghiÖp chiÕm vÞ trÝ träng yÕu trong nÒn kinh tÕ ®­îc nhµ n­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn. §iÒu ®ã kh«ng tr¸nh khái sù ®éc quyÒn mÆc dï doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ ®Ó ®­a n­íc ta trë thµnh n­íc cã nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, dÇn dÇn tiÕn tíi ph¸t triÓn m¹nh vÒ nhiÒu lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ, s¸nh vai cïng c¸c n­íc ph¸t triÓn kh¸c trong khu vùc §«ng Nam ¸, ®­a nÒn kinh tÕ lªn ngang tÇm vµ hoµ cïng nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Song ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, l¹i lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p vµ nan gi¶i. Cã rÊt nhiÒu ®iÒu ph¶i bµn ®Õn t×m ra gi¶i ph¸p cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña ®Êt n­íc. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m vµ t¹o ra con ®­êng ®i, m«i tr­êng kinh doanh cña riªng m×nh. M«i tr­êng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th­êng coi ®ã lµ mét m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t, lµ ®iÓm sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp. V× thÕ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mçi doanh nghiÖp lµ ®iÒu quan träng nhÊt. Nã cã thÓ gióp c«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng vµ ®Ó t¹o ra mét m«i tr­êng kinh doanh phï hîp víi nÒn kinh tÕ cña mçi c«ng ty. 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt tr­íc hÕt c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i duy tr× ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m ®­îc chi phÝ cho mçi s¶n phÈm cµng Ýt cµng tèt. Nh­ng vÉn ®¹t møc s¶n l­îng tèi ®a lîi nhuËn lín. Cã nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. §ång thêi d­íi sù ph¸t triÓn vµ t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp míi cã thÓ dùa vµo tiÒm n¨ng cña m×nh ®Ó tõ ®ã thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. C«ng ty c¬ khÝ 120 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i chuyªn s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng thuéc ph¹m vi kÕt cÊu thÐp m¹ kÏm, söa ch÷a xe m¸y c«ng tr×nh vµ s¶n xuÊt phô tïng l¾p gi¸p xe g¾n m¸y. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng c«ng ty lu«n phÊn ®Êu víi khÈu hiÖu: “+ TÊt c¶ v× quyÒn lîi cña kh¸ch hµng v× sù ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty. + §¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ c¸c quy tr×nh ho¹t ®éng ®· cam kÕt víi kh¸ch hµng. + Kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cao h¬n n÷a sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng. “ Víi thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ 120 dùa trªn c¬ së lý luËn chung d­íi sù h­íng dÉn cña thÇy §ång Xu©n Ninh chuyªn ®Ò “Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ 120” Môc ®Ých bµi viÕt T×m ra ®iÒu m¹nh yÕu cña c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn chñ quan, kh¸ch quan. ®iÒu kiÖn bªn trong , bªn ngoµi céng víi kÕt qu¶ thùc tÕ cña ®èi t­îng nghiªn cøu. §Ó tõ ®ã t×m ra con ®­êng ®i cho doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng hiÖn nay §èi t­îng cña chuyªn ®Ò nµy lµ : C«ng ty c¬ khÝ 120. B»ng nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m tõ 1999 ®Õn n¨m 2001. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh c¬ khÝ trong khi t×nh h×nh chung cña ngµnh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n mµ c«ng ty vÉn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng trong nh÷ng n¨m qua vµ hiÖn nay ®ang kh¼ng ®Þnh m×nh 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch so s¸nh c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc kinh doanh cña c«ng ty. Dïng c¬ së lý luËn cña ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ho¹t ®éng ®Ó tõ ®ã cã gi¶ ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Chuyªn ®Ò ®­îc chia lµm ba ch­¬ng Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n suÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ 120. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ 120. Qua bµi viÕt nµy t«i xin tr©n träng c¶m ¬n PGS.TS §ång Xu©n Ninh vµ C«ng ty c¬ khÝ 120 ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Sinh viªn Ph¹m Vò Lîi 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng i lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. I. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1. Kh¸i niÖm. MÆc dï cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau, song vÉn cã thÓ kh¼ng ®Þnh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay, mäi C«ng ty, doanh nghiÖp kinh doanh ®Òu nh»m môc ®Ých lµ lîi nhuËn. NÕu duy tr× ®­îc lîi thÕ kinh doanh th× sÏ mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n cho doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù x¸c ®Þnh h­íng kinh doanh, chiÕn l­îc kinh doanh cho m×nh. Trong mäi thêi kú ph¸t triÓn ®Òu ph¶i kinh doanh sao cho phï hîp víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh ®ã lµ ph©n bæ tèt c¸c nguån lùc s½n cã. Muèn kiÓm tra tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tr­íc tiªn ta ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh còng nh­ tõng bé phËn kinh doanh. Cã thÓ nãi r»ng, sù thèng nhÊt vÒ quan ®iÓm cho r»ng ph¹m trï vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng cña hoËt ®éng kinh doanh song l¹i rÊt khã cã thÓ t×m thÊy ®­îc sù thèng nhÊt trong quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Theo nhµ kinh tÕ häc ManfredKulin th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ mét ph¹m trï kinh tÕ nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông vµ cung cÊp c¸c nguån lùc nh­ thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m ®¹t môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®Ò ra. Chuyªn ®Ò vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt nÕu doanh nghiÖp biÕt tËn dông mäi kh¶ n¨ng vÒ lao ®éng vµ vÒ vèn th× sÏ cã møc chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh lµ thÊp nhÊt. 2. B¶n chÊt. Qua kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ta thÊy ®­îc râ h¬n hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt nh­ m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn nhiªn liÖu, tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu ta xÐt ë hai khÝa c¹nh: - HiÖu qu¶ - KÕt qu¶. -KÕt qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh nh÷ng c¸i thu ®­îc sau mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hay mét kho¶ng thêi gian kinh doanh nµo ®ã. KÕt qu¶ bao giê còng lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp, kÕt qu¶ cã thÓ biÓu hiÖn b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt hoÆc ®¬n vÞ gi¸ trÞ. 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C¸c ®¬n vÞ hiÖn vËt cô thÓ ®­îc sö dông tuú thuéc vµo ®Æc tr­ng cña s¶n ph¶m mµ qu¸ tr×nh ¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra nã cã thÓ lµ tÊn, t¹,…m2 , m3 ,lÝt. C¸c ®¬n vÞ gi¸ trÞ nh­ triÖu ®ång, ngo¹i tÖ…. KÕt qu¶ cßn cã thÓ ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng cña s¶n phÈm s¶n xuÊt kinh doanh nh­ uy tÝn, danh tiÕng cña doanh nghiÖp. -HiÖu qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh møc ®é, tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt mµ tr×nh ®é lîi dông ë ®©y kh«ng thÓ ®o b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt hay gi¸ trÞ mµ nã l¹i lµ mét ph¹m trï t­¬ng ®èi. NÕu kÕt qu¶ lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× hiÖu qu¶ lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã. Nãi ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ta l¹i nghÜ ngay ®Õn hai chØ tiªu ®ã lµ chi phÝ vµ kÕt qu¶ ®ã lµ mèi quan hÖ gi÷a tû sè vµ kÕt qu¶ hao phÝ nguån lùc. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt trong mét thêi kú kinh doanh, nã hoµn toµn kh¸c víi viÖc so s¸nh sù t¨ng lªn cña kÕt qu¶ víi sù t¨ng lªn cña c¸c yÕu tè ®Çu vaß. II. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1. ChØ tiªu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng. Th­êng ®¸nh gi¸ chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n theo n¨m, ngµy, giê….N¨ng suÊt lao ®éng kh«ng chØ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ c«ng t¸c mµ cßn trùc tiÕp 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t nhÊt kÕt qu¶ c«ng t¸c trong kú vµ th­êng ®¹t chØ tiªu vÒ sö dông ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cuèi cïng cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ph¶n ¸nh chØ tiªu lao ®éng h»ng n¨m nã phô thuéc vµo nh©n tè m¸y mãc thiÕt bÞ. Th«ng th­êng nãi ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng ta th­êng nghÜ ngay ®Õn d©y chuyÒn m¸y mãc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ cã sù s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng ®Ó ®iÒu khiÓn ®­îc c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i míi nh»m ®­a n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn. Chóng ta ®· biÕt r»ng, dï m¸y mãc thiÕt bÞ cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u ®Òu do bµn tay khèi ãc con ng­êi t¹o ra. V× vËy, c¸i quan träng ë ®©y lµ ta ph¶i biÕt phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a ng­êi vËn hµnh c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, mµ n¨ng suÊt lao ®éng l¹i chñ yÕu dùa vµo hai vÊn ®Ò trªn ®ã lµ ng­êi vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng thøc:  gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng NSL§ b×nh qu©n =  Sè ng­êi lao ®éng ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ngµy cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ngoµi nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n ng­êi sö dông mµ n¨ng suÊt lao ®éng cßn phô thuéc vµo thêi gian lao ®éng. NÕu tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ngµy mµ nhá h¬n n¨ng suÊt lao ®éng giê th× nã ph¶n ¸nh viÖc sö dông thêi gian sè giê lµm viÖc b×nh qu©n 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cña c«ng nh©n lµ kÐm so víi kÕ ko¹ch vµ ng­îc l¹i nÕu nh­ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m cña mét c«ng nh©n mµ lín h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cña mét c«ng nh©n th× nã ph¶n ¸nh doanh nghiÖp sÏ t¨ng sè ngµy lµm viÖc trong n¨m. 2. ChØ tiªu vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong mçi doanh nghiÖp viÖc æn ®Þnh gi¸ thµnh cho mét lo¹i s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng, gi¸ thµnh ph¶i thÕ nµo ®Ó cho phï hîp víi tói tiÒn cña ng­êi tiªu dïng tin t­ëng vµ sö dông, chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc ®¶m b¶o mÉu m·, bao b× phï hîp. Nh­ng thùc tÕ l¹i cho thÊy r»ng tuú thuéc vµo tõng lo¹i s¶n phÈm vµ chi phÝ cho s¶n xuÊt mét s¶n phÈm lín hay nhá ®Ó tõ ®ã cã thÓ tÝnh ®­îc gi¸ thµnh mçi s¶n phÈm mµ vÉn ®em l¹i lîi nhuËn lín cho doanh nghiÖp. Mçi mét s¶n phÈm ph¶i ®¹t ®­îc chÊt l­îng cao nh­ ®é an toµn lín, mÉu m· h×nh thøc bao b× phï hîp, tr¸nh loÌ loÑt, tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm. Cã ®­îc nh­ vËy míi cã thÓ gióp doanh nghiÖp ®¹t ®­îc tèt môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®Ò ra, gióp doanh nghiÖp Ên ®Þnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm,møc ®é tiªu thô s¶n phÈm ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp m×nh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm = Chi phÝ trùc tiÕp 1 s¶n phÈm + Chi phÝ chung 1 s¶n phÈm Mét sè ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th­êng dïng. - Ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n: 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Z s¶n phÈm=  CFKD Sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra Ph­¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông víi doanh nghiÖp chØ s¶n xuÊt ra mét lo¹i s¶n phÈm duy nhÊt. -Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo hai hay nhiÒu b­íc. Z = Z1 + Z2. Z1 lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Z2 lµ gi¸ thµnh vÒ gi¸ trÞ tiªu thô cña nh÷ng s¶n phÈm tiªu thô trong kú. chi phÝ kinh doanh trùc tiÕp Z1 = Sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong kú Chi phÝ kinh doanh qu¶n trÞ + Chi phÝ kinh doanh tiªu thô Z2 = Sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô trong kú ë ®©y ¸p dông ®­îc trong tr­êng hîp cã kÕt qu¶ chi phÝ kinh doanh cña tõng b­íc c«ng viÖc. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo hÖ sè t­¬ng ®­¬ng. Ta tiÕn hµnh chia s¶n phÈm theo nhãm hoÆc mét tËp hîp chi phÝ kinh doanh theo nhãm vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ ë phÇn s¶n phÈm gi¶n ®¬n. C¸c b­íc tiÕn hµnh: 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B­íc 1: Ph©n nhãm s¶n phÈm lµ c¸c nhãm cã c¸c ®Æc ®iÓm gièng nhau. B­íc 2: Lùa chän, liÖt kª c¸c s¶n phÈm ®iÓn h×nh. B­íc 3: X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè t­¬ng quan trªn c¬ së ®Þnh møc s¶n phÈm. B­íc 4: Quy ®æi mäi s¶n phÈm trong nhãm thµnh s¶n phÈm ®iÓn h×nh th«ng qua hÖ sè t­¬ng ®­¬ng. B­íc 5: TÝnh gi¸ thµnh cho s¶n phÈm ®iÓn h×nh. B­íc 6: Sö dông c¸c hÖ sè t­¬ng quan ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c lo¹i s¶n phÈm cô thÓ trong nhãm. - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p bæ xung.  CFKD trùc tiÕp Tû lÖ bæ sung chung = x100 = (%)  CFKD gi¸n tiÕp  CFKD trùc tiÕp vÒ vËt t­ §iÓm vËt t­ = x100 = (%)  CFKD gi¸n tiÕp ë ®o¹n s¶n xuÊt CFKD trùc tiÕp ë ®iÓm s¶n xuÊt Tû lÖ bæ sung ®iÓm s¶n xuÊt = x100 = (%) CFKD gi¸n tiÕp ë ®o¹n s¶n xuÊt 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ë ®©y ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông víi Doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, doanh nghiÖp ®· thiÕt lËp vµ thùc hiÖn tÝnh chi phÝ kinh doanh theo lo¹i, ®iÓm. 3. ChØ tiªu vÒ doanh thu. Doanh thu cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau: sè l­îng, chÊt l­îng cña s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. NÕu chÊt l­îng s¶n phÈm tèt gi¸ thµnh æn ®Þnh th× doanh nghiÖp sÏ tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm, lóc nµy doanh thu cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn kÐo teo c¶ ®êi sèng cña c«ng nh©n sÏ cã thu nhËp cao. Doanh thu s¶n phÈm = Sè l­îng s¶n phÈm x gi¸ thµnh 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm. 4. ChØ tiªu vÒ lîi nhuËn. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo doanh thu cña mçi doanh nghiÖp. TÊt c¶ mäi doanh nghiÖp dï lín hay nhá ®Òu cã môc tiªu cuèi cïng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, ®· kinh doanh lµ ph¶i cã lîi nhuËn, doanh thu cña doanh nghiÖp cµng lín th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cµng cao. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ lín ®em l¹i lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp, ®iÒu ®ã sÏ ®­îc ph¶n ¸nh qua hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanhcña mçi doanh nghiÖp. LNDN = CFSXKD - Doanh thu cña doanh nghiÖp DN 11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. ChØ tiªu vÒ møc thu nhËp . Møc thu nhËp cña ng­êi lao ®éng phô thuéc vµo lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé ®iÒu hµnh. NÕu tr×nh ®é cña ng­êi ®iÒu hµnh tèt võa cã thÓ l·nh ®¹o vµ t×m tßi ph­¬ng ph¸p lµm gi¶m thêi gian lao ®éng nh­ng s¶n phÈm vÉn t¨ng. NÕu doanh nghiÖp lµm ¨n thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn cao th× møc thu nhËp cña c«ng nh©n sÏ æn ®Þnh, t¨ng lªn thóc ®Èy ng­êi c«ng nh©n cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, h¨ng h¸i lao ®éng. Nªn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng cã th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch lao ®éng, ngoµi ra cßn cã nhiÒu h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®Ó khuyÕn khÝch lao ®éng t¨ng lîi nhuËn ®ã lµ kho¸n s¶n phÈm, l­¬ng thêi gian…. Chi phÝ tiÒn l­¬ng Thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng = Sè ng­êi lao 6. ChØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Vèn kinh doanh ®­îc thÓ hiÖn b»ng toµn bé tiÒn l­¬ng, toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp bao gåm: + Tµi s¶n cè ®Þnh: Nhµ cöa, kho tµng, ®Êt ®ai,… + Tµi s¶n l­u ®éng nh­: TiÒn , b¶n quyÒn, ng©n phiÕu,… XÐt trªn gãc ®é chu chuyÓn vèn th× l¹i chia lµm hai lo¹i: 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Vèn l­u ®éng ®ã lµ sè vèn dïng ®Ó mua s¾m c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, s¶n phÈm… Tµi s¶n l­u ®éng lµ gi¸ trÞ cña nã bÞ dÞch chuyÓn mét lÇn hoµn toµn trong mét chu kú kinh doanh. NÕu doanh nghiÖp nµo biÕt sö dông vèn quay vßng cµng nhiÒu th× doanh nghiÖp ®ã sÏ cã lîi nhuËn lín. + Vèn cè ®Þnh lµ sè vèn dïng ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vèn nµy sÏ ®­îc dÞch chuyÓn dÇn qua tõng phÇn vµ qua rÊt nhiÒu chu kú kinh doanh. 7. ChØ tiªu vÒ doanh lîi. Quan t©m xem xÐt, ®©y lµ nhãm chØ tiªu vµ lµ th­íc ®o quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu vÒ doanh lîi bao gåm c¸c chØ tiªu nh­: - Doanh lîi toµn bé vèn kinh doanh. DVKD = R + VV x 100 (%) VKD Trong ®ã: D: HiÖu qu¶ møc doanh lîi. DVKD lµ doanh lîi vèn kinh doanh. R lµ l·i rßng. VV lµ l·i vèn vay. VKD lµ vèn kinh doanh. DVKD cho biÕt mét ®ång vèn kinh doanh cho ta bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. DVKD = R = lîi nhuËn tr­íc thuÕ x 100 (%) VKD VKD - Doanh lîi vèn tù cã: 13 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cã nhiÒu nhµ qu¶n trÞ häc cho r»ng ph¶i xem xÐt xem chi tiªu doanh lîi vèn tù cã cã ph¶i lµ m« h×nh lùa chän vÒ kinh tÕ hay kh«ng. Thùc chÊt doanh thu b¸n hµng cña mét kú tÝnh to¸n chÝnh lµ viÖc sö dông vèn kinh doanh hiÖn cã cña doanh nghiÖp, h¬n n÷a chØ tiªu nµy cßn cã h¹n chÕ lµ nÕu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua chØ tiªu nµy th× doanh nghiÖp ®i vay vèn cµng nhiÒu th× dÉn tíi hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ rÊt cao. DVTC = R x 100 (%) VTC Trong ®ã: DVTC lµ doanh lîi vèn tù cã cña mét thêi kú tÝnh to¸n. VTC lµ tæng vèn tù cã cña mét thêi kú. - Doanh lîi cña doanh thu b¸n hµng. DTR(%) = R x 100 VKD Víi DTR doanh lîi cña doanh thu b¸n hµng cña mét thêi kú. TR doanh thu b¸n hµng cña thêi kú tÝnh to¸n chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh theo chi phÝ. + HiÖu qu¶ kinh doanh theo chi phÝ kinh doanh cña mét thêi kú: HCPKD(%) = TR x 100 TCKD Trong ®ã: HCPKD: HiÖu qu¶ kinh doanh tÝnh theo tiÒm n¨ng. TR: Doanh thu b¸n hµng cña thêi kú tÝnh to¸n. 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TCKD: TÝnh chi phÝ kinh doanh cña s¶n phÈm tiªu thô trong kú. Chó ý: NÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu b¸n hµng cã thÓ sö dông chØ tiªu gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña thêi kú thay thÕ cho chi phÝ kinh doanh cña s¶n phÈm tiªu thô trong kú. + HiÖu qu¶ kinh doanh theo tiÒm n¨ng cña mét thêi kú. HTN(%) = TCKDTt x 100 TCKDPD Trong ®ã: HTN: Lµ hiÖu qu¶ kinh doanh tÝnh theo tiÒm n¨ng TCKDTt: Chi phÝ kinh doanh thùc tÕ ph¸t sinh cña kú TCKDPD: Chi phÝ kinh doanh ph¶i ®¹t. 8. Mét sè chØ tiªu kinh doanh bé phËn. * Nhãm chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. §Ó ®¸nh gi¸ chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ng­êi ta th­êng sö dông c¸c chØ tiªu nh­: + Sè vßng quay toµn bé vèn kinh doanh. SV = TR VKD Trong ®ã: SVVKD lµ sè vßng quay cña vèn kinh doanh. NÕu sè vßng quay cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng nhiÒu. 15 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®­îc ®¸nh gi¸ bëi chØ tiªu hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n vèn cè ®Þnh. HTSCD = R TSC§G Trong ®ã: HTSCD lµ hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh TSC§G lµ tæng gi¸ trÞ tµi s¶n b×nh qu©n trong kú. Tæng gi¸ trÞ b×nh qu©n cña tµi s¶n cè ®Þnh trong kú lµ tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh, ®­îc tÝnh theo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh sau khi ®· trõ ®i phÇn hao mßn tÝch luü ®Õn thêi kú tÝnh to¸n. TSC§G = Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh- Gi¸ trÞ ®· hao mßn. ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång gi¸ trÞ TSC§ trong k× t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ë ®©y ®· thÓ hiÖn ®­îc tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông tµi s¶n cè ®Þnh vµ sinh lêi trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ vµ nguyªn nh©n cña viÖc sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶ µi s¶n cè ®Þnh, th«ng th­êng lµ do ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng dïng ®Õn, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng hÕt c«ng suÊt. + HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng: HVL§ = R VL§ Trong ®ã: HVL§ lµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. 16 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. VL§ lµ vèn l­u ®éng b×nh qu©n kú tÝnh to¸n. Vèn l­u ®éng b×nh qu©n kú tÝnh to¸n chÝnh lµ gi¸ trÞ b×nh qu©n cña vèn l­u ®éng cã ë ®Çu kú vµ cuèi kú. ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn l­u ®éng t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Ngoµi ra hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cßn ®­îc ph¶n ¸nh th«ng qua chØ tiªu sè vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng trong n¨m. SVVL§ = TR VL§ Víi SVVL§ lµ sè vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng trong n¨m. NghÞch ®¶o cña chØ tiªu trªn lµ chØ tiªu sè ngµy b×nh qu©n cña mét kú lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng. SVLC = 365 SVVL§ = 365VL§ TR SVLC lµ sè ngµy b×nh qu©n cña mét vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng. + HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng tÝnh theo lîi nhuËn: ChØ tiªu nµy ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝch cña tû suÊt lîi nhuËn trong tæng gi¸ trÞ kinh doanh víi sè vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng. HVL§ = R x TR TR VL§ + HiÖu qu¶ gãp vèn trong c«ng ty cæ phÇn ®­îc x¸c ®Þnh bëi tû suÊt lîi nhuËn cña vèn cæ phÇn. DVCP(%) = R VCP DVCP lµ tû suÊt lîi nhuËn vèn cæ phÇn. VCP lµ vèn cæ phÇn trong kú tÝnh to¸n. 17 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vèn cæ phÇn b×nh qu©n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: VCP = SCP * CP CP lµ gi¸ trÞ mçi cæ phiÕu. SCP lµ sè l­îng b×nh qu©n cæ phiÕu ®ang l­u hµnh. Sè l­îng cæ phiÕu b×nh qu©n cæ phiÕu ®ang l­u th«ng ®­îc tÝnh b»ng: SCP = SCPDN + S SCPDK lµ sè cæ phiÕu ®Çu n¨m. S sè cæ phiÕu t¨ng (gi¶m) b×nh qu©n trong n¨m. Sè cæ phiÕu thay ®æi trong n¨m ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: S = SiNi 365 Si lµ sè l­äng cæ phiÕu ph¸t sinh lÇn thø i( Si<0 nÕu thu håi). Ni lµ sè ngµy thu håi cæ phiÕu trong n¨m. S <0 lµ l­îng cæ phiÕu kú tÝnh to¸n gi¶m. + HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng: Lao ®éng lµ nh©n tè s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh, sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng lµ nh©n tè quan träng nhÊt t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®­îc biÓu hiÖn ë c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng, møc sinh lêi vµ hiÖu suÊt tiÒn l­¬ng. + N¨ng suÊt lao ®éng: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña mét thêi kú tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh: APN = K AL APN lµ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña kú tÝnh to¸n. 18 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. K lµ kÕt qu¶ tÝnh b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt hoÆc gi¸ trÞ. AL lµ sè lao ®éng b×nh qu©n. Thêi gian cña kú tÝnh to¸n th­êng lµ mét n¨m, n¨ng suÊt lao ®éng n¨m chÞu ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc sö dông thêi gian lao ®éng trong n¨m, ®Õn sè ngµy lµm viÖc trong n¨m, sè giê lµm viÖc trong ngµy vµ ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña mçi giê. ChÝnh v× vËy nªn n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m ®­îc tÝnh theo thêi h¹n ng¾n h¬n ®ã lµ: 19 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n giê: APG = APN N.C.G Trong ®ã: APG lµ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n giê. N sè ngµy lµm viÖc b×nh qu©n n¨m. C lµ sè ca lµm viÖc trong ngµy. G lµ sè giê lµm viÖc b×nh qu©n/ca lµm viÖc. + ChØ tiªu møc sinh lêi b×nh qu©n cña lao ®éng: Bªn c¹nh chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng cßn cã chØ tiªu møc sinh lêi b×nh qu©n cña mét lao ®éng còng th­êng ®­îc sö dông, møc sinh lêi cho ta biÕt mçi lao ®éng t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong mét kú tÝnh to¸n.  BQ =  R L Trong ®ã: BQ lµ lîi nhuËn b×nh qu©n do lao ®éng t¹o nªn trong kú tÝnh to¸n. L lµ sè lao ®éng lµm viÖc b×nh qu©n trong kú. + ChØ tiªu vÒ hiÖu suÊt tiÒn l­¬ng. HiÖu suÊt tiÒn l­¬ng ph¶n ¸nh mét ®ång tiÒn l­¬ng bá ra cã thÓ ®¹t tíi kÕt qu¶ cô thÓ nh­ thÕ nµo. KÕt qu¶ cã thÓ lµ doanh thu hay lîi nhuËn, nÕu lÊy kÕt qu¶ ®Ó tÝnh to¸n lµ doanh thu sÏ cã: 20
- Xem thêm -