Tài liệu Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cơ khí 120

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX, nÒn kinh tÕ cña n-íc ta cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ vÒ nhiÒu mÆt, ®æi míi víi viÖc chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®Þnh h-íng cña nhµ n-íc. C¬ chÕ kinh tÕ míi cïng xu h-íng héi nhËp nÒn kinh tÕ hiÖn nay ®· ®Æt c¸c doanh nghiÖp n-íc ta vµ mét th¸ch thøc lín ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ trong thêi gian qua chØ ra nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hhiÖu qu¶, thÝch øng ®-îc tèt víi c¬ chÕ thÞ tr-êng sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ng-îc l¹i nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng thÝch øng sÏ bÞ ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ. HiÖn nay n-íc ta cã sù më réng nÒn kinh tÕ, c¸c nghµnh c¸c cÊp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nh»m dÇn dÇn x©y dùng l¹i c¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý cña c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp. HiÖn t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc chiÕm ®a sè tr«ng nÒn kinh tÕ trong ®ã doanh nghiÖp chiÕm vÞ trÝ träng yÕu trong nÒn kinh tÕ ®-îc nhµ n-íc ®Çu t- ph¸t triÓn. §iÒu ®ã kh«ng tr¸nh khái sù ®éc quyÒn mÆc dï doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ ®Ó ®-a n-íc ta trë thµnh n-íc cã nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, dÇn dÇn tiÕn tíi ph¸t triÓn m¹nh vÒ nhiÒu lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ, s¸nh vai cïng c¸c n-íc ph¸t triÓn kh¸c trong khu vùc §«ng Nam ¸, ®-a nÒn kinh tÕ lªn ngang tÇm vµ hoµ cïng nÒn kinh tÕ thÕ giíi. CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ www.thuvienluanvan.org Trang 1 1 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƯ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, www.thuvienluanvan.org Trang 2 2 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Ms. Phươ ng Thả o - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Song ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, l¹i lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p vµ nan gi¶i. Cã rÊt nhiÒu ®iÒu ph¶i bµn ®Õn t×m ra gi¶i ph¸p cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña ®Êt n-íc. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m vµ t¹o ra con ®-êng ®i, m«i tr-êng kinh doanh cña riªng m×nh. M«i tr-êng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th-êng coi ®ã lµ mét m«i tr-êng c¹nh tranh gay g¾t, lµ ®iÓm sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp. www.thuvienluanvan.org Trang 3 3 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí V× thÕ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mçi doanh nghiÖp lµ ®iÒu quan träng nhÊt. Nã cã thÓ gióp c«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng vµ ®Ó t¹o ra mét m«i tr-êng kinh doanh phï hîp víi nÒn kinh tÕ cña mçi c«ng ty. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt tr-íc hÕt c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i duy tr× ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m ®-îc chi phÝ cho mçi s¶n phÈm cµng Ýt cµng tèt. Nh-ng vÉn ®¹t møc s¶n l-îng tèi ®a lîi nhuËn lín. Cã nh- vËy c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. §ång thêi d-íi sù ph¸t triÓn vµ t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp míi cã thÓ dùa vµo tiÒm n¨ng cña m×nh ®Ó tõ ®ã thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. C«ng ty c¬ khÝ 120 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i chuyªn s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng thuéc ph¹m vi kÕt cÊu thÐp m¹ kÏm, söa ch÷a xe m¸y c«ng tr×nh vµ s¶n xuÊt phô tïng l¾p gi¸p xe g¾n m¸y. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng c«ng ty lu«n phÊn ®Êu víi khÈu hiÖu: “+ TÊt c° v× quyÒn lîi cña kh²ch h¯ng v× sù ph²t triÓn l©u d¯i cña c«ng ty. + §¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ c¸c quy tr×nh ho¹t ®éng ®· cam kÕt víi kh¸ch hµng. + Kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cao h¬n n÷a sù tho° m±n cña kh²ch h¯ng. “ Víi thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ 120 dùa trªn c¬ së lý luËn chung d-íi sù h-íng dÉn cña thÇy §ång Xu©n Ninh chuyªn ®Ò “Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ 120” www.thuvienluanvan.org Trang 4 4 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Môc ®Ých bµi viÕt T×m ra ®iÒu m¹nh yÕu cña c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn chñ quan, kh¸ch quan. ®iÒu kiÖn bªn trong , bªn ngoµi céng víi kÕt qu¶ thùc tÕ cña ®èi t-îng nghiªn cøu. §Ó tõ ®ã t×m ra con ®-êng ®i cho doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng hiÖn nay §èi t-îng cña chuyªn ®Ò nµy lµ : C«ng ty c¬ khÝ 120. B»ng nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ mµ c«ng ty ®· ®¹t ®-îc trong nh÷ng n¨m tõ 1999 ®Õn n¨m 2001. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh c¬ khÝ trong khi t×nh h×nh chung cña ngµnh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n mµ c«ng ty vÉn ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng trong nh÷ng n¨m qua vµ hiÖn nay ®ang kh¼ng ®Þnh m×nh B»ng ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch so s¸nh c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc kinh doanh cña c«ng ty. Dïng c¬ së lý luËn cña ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ho¹t ®éng ®Ó tõ ®ã cã gi¶ ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Chuyªn ®Ò ®-îc chia lµm ba ch-¬ng Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n suÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ 120. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ 120. Qua bµi viÕt nµy t«i xin tr©n träng c¶m ¬n PGS.TS §ång Xu©n Ninh vµ C«ng ty c¬ khÝ 120 ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Sinh viªn Ph¹m Vò Lîi www.thuvienluanvan.org Trang 5 5 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Ch-¬ng i lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. I. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1. Kh¸i niÖm. MÆc dï cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau, song vÉn cã thÓ kh¼ng ®Þnh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ë n-íc ta hiÖn nay, mäi C«ng ty, doanh nghiÖp kinh doanh ®Òu nh»m môc ®Ých lµ lîi nhuËn. NÕu duy tr× ®-îc lîi thÕ kinh doanh th× sÏ mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n cho doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù x¸c ®Þnh h-íng kinh doanh, chiÕn l-îc kinh doanh cho m×nh. Trong mäi thêi kú ph¸t triÓn ®Òu ph¶i kinh doanh sao cho phï hîp víi sù thay ®æi cña m«i tr-êng kinh doanh ®ã lµ ph©n bæ tèt c¸c nguån lùc s½n cã. Muèn kiÓm tra tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tr-íc tiªn ta ph¶i ®¸nh gi¸ ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh còng nh- tõng bé phËn kinh doanh. www.thuvienluanvan.org Trang 6 6 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Cã thÓ nãi r»ng, sù thèng nhÊt vÒ quan ®iÓm cho r»ng ph¹m trï vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt l-îng cña hoËt ®éng kinh doanh song l¹i rÊt khã cã thÓ t×m thÊy ®-îc sù thèng nhÊt trong quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Theo nhµ kinh tÕ häc ManfredKulin th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ mét ph¹m trï kinh tÕ nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông vµ cung cÊp c¸c nguån lùc nh- thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m ®¹t môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®Ò ra. Chuyªn ®Ò vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®-îc lîi nhuËn cao nhÊt nÕu doanh nghiÖp biÕt tËn dông mäi kh¶ n¨ng vÒ lao ®éng vµ vÒ vèn th× sÏ cã møc chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh lµ thÊp nhÊt. 2. B¶n chÊt. Qua kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ta thÊy ®-îc râ h¬n hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh mÆt chÊt l-îng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt nh- m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn nhiªn liÖu, tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. www.thuvienluanvan.org Trang 7 7 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí NÕu ta xÐt ë hai khÝa c¹nh: - HiÖu qu¶ - KÕt qu¶. -KÕt qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh nh÷ng c¸i thu ®-îc sau mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hay mét kho¶ng thêi gian kinh doanh nµo ®ã. KÕt qu¶ bao giê còng lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp, kÕt qu¶ cã thÓ biÓu hiÖn b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt hoÆc ®¬n vÞ gi¸ trÞ. C¸c ®¬n vÞ hiÖn vËt cô thÓ ®-îc sö dông tuú thuéc vµo ®Æc tr-ng cña s¶n ph¶m mµ qu¸ tr×nh ¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra nã cã thÓ lµ tÊn, t¹,…m2 , m3 ,lÝt. C¸c ®¬n vÞ gi¸ trÞ nh- triÖu ®ång, ngo¹i tÖ…. KÕt qu¶ cßn cã thÓ ph¶n ¸nh mÆt chÊt l-îng cña s¶n phÈm s¶n xuÊt kinh doanh nh- uy tÝn, danh tiÕng cña doanh nghiÖp. -HiÖu qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh møc ®é, tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt mµ tr×nh ®é lîi dông ë ®©y kh«ng thÓ ®o b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt hay gi¸ trÞ mµ nã l¹i lµ mét ph¹m trï t-¬ng ®èi. www.thuvienluanvan.org Trang 8 8 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí NÕu kÕt qu¶ lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× hiÖu qu¶ lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó cã thÓ ®¹t ®-îc môc tiªu ®ã. Nãi ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ta l¹i nghÜ ngay ®Õn hai chØ tiªu ®ã lµ chi phÝ vµ kÕt qu¶ ®ã lµ mèi quan hÖ gi÷a tû sè vµ kÕt qu¶ hao phÝ nguån lùc. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt trong mét thêi kú kinh doanh, nã hoµn toµn kh¸c víi viÖc so s¸nh sù t¨ng lªn cña kÕt qu¶ víi sù t¨ng lªn cña c¸c yÕu tè ®Çu vaß. II. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1. ChØ tiªu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng. Th-êng ®¸nh gi¸ chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n theo n¨m, ngµy, giê….N¨ng suÊt lao ®éng kh«ng chØ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ c«ng t¸c mµ cßn trùc tiÕp ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t nhÊt kÕt qu¶ c«ng t¸c trong kú vµ th-êng ®¹t chØ tiªu vÒ sö dông ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cuèi cïng cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ph¶n ¸nh chØ tiªu lao ®éng h»ng n¨m nã phô thuéc vµo nh©n tè m¸y mãc thiÕt bÞ. www.thuvienluanvan.org Trang 9 9 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Th«ng th-êng nãi ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng ta th-êng nghÜ ngay ®Õn d©y chuyÒn m¸y mãc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ cã sù s¸ng t¹o cña ng-êi lao ®éng ®Ó ®iÒu khiÓn ®-îc c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i míi nh»m ®-a n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn. Chóng ta ®· biÕt r»ng, dï m¸y mãc thiÕt bÞ cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u ®Òu do bµn tay khèi ãc con ng-êi t¹o ra. V× vËy, c¸i quan träng ë ®©y lµ ta ph¶i biÕt phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a ng-êi vËn hµnh c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, mµ n¨ng suÊt lao ®éng l¹i chñ yÕu dùa vµo hai vÊn ®Ò trªn ®ã lµ ng-êi vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng thøc:  gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng NSL§ b×nh qu©n =  Sè ng-êi lao ®éng ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ngµy cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ngoµi nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n ng-êi sö dông mµ n¨ng suÊt lao ®éng cßn phô thuéc vµo thêi gian lao ®éng. www.thuvienluanvan.org Trang 10 10 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí NÕu tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ngµy mµ nhá h¬n n¨ng suÊt lao ®éng giê th× nã ph¶n ¸nh viÖc sö dông thêi gian sè giê lµm viÖc b×nh qu©n cña c«ng nh©n lµ kÐm so víi kÕ ko¹ch vµ ng-îc l¹i nÕu nh- n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m cña mét c«ng nh©n mµ lín h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cña mét c«ng nh©n th× nã ph¶n ¸nh doanh nghiÖp sÏ t¨ng sè ngµy lµm viÖc trong n¨m. 2. ChØ tiªu vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong mçi doanh nghiÖp viÖc æn ®Þnh gi¸ thµnh cho mét lo¹i s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng, gi¸ thµnh ph¶i thÕ nµo ®Ó cho phï hîp víi tói tiÒn cña ng-êi tiªu dïng tin t-ëng vµ sö dông, chÊt l-îng s¶n phÈm ®-îc ®¶m b¶o mÉu m·, bao b× phï hîp. Nh-ng thùc tÕ l¹i cho thÊy r»ng tuú thuéc vµo tõng lo¹i s¶n phÈm vµ chi phÝ cho s¶n xuÊt mét s¶n phÈm lín hay nhá ®Ó tõ ®ã cã thÓ tÝnh ®-îc gi¸ thµnh mçi s¶n phÈm mµ vÉn ®em l¹i lîi nhuËn lín cho doanh nghiÖp. Mçi mét s¶n phÈm ph¶i ®¹t ®-îc chÊt l-îng cao nh- ®é an toµn lín, mÉu m· h×nh thøc bao b× phï hîp, tr¸nh loÌ loÑt, tiÕt kiÖm ®-îc thêi gian s¶n xuÊt ra www.thuvienluanvan.org Trang 11 11 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí mét s¶n phÈm. Cã ®-îc nh- vËy míi cã thÓ gióp doanh nghiÖp ®¹t ®-îc tèt môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®Ò ra, gióp doanh nghiÖp Ên ®Þnh ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm,møc ®é tiªu thô s¶n phÈm ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp m×nh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm = Chi phÝ trùc tiÕp 1 s¶n phÈm + Chi phÝ chung 1 s¶n phÈm Mét sè ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th-êng dïng. - Ph-¬ng ph¸p gi¶n ®¬n: Z s¶n phÈm=  CFKD Sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra Ph-¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông víi doanh nghiÖp chØ s¶n xuÊt ra mét lo¹i s¶n phÈm duy nhÊt. -Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo hai hay nhiÒu b-íc. Z = Z1 + Z2. Z1 lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Z2 lµ gi¸ thµnh vÒ gi¸ trÞ tiªu thô cña nh÷ng s¶n phÈm tiªu thô trong kú. chi phÝ kinh doanh trùc tiÕp Z1 = Sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong kú 12 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www.thuvienluanvan.org Tư vấn Trang 12 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Chi phÝ kinh doanh qu¶n trÞ + Chi phÝ kinh doanh tiªu thô Z2 = Sè l-îng s¶n phÈm tiªu thô trong kú ë ®©y ¸p dông ®-îc trong tr-êng hîp cã kÕt qu¶ chi phÝ kinh doanh cña tõng b-íc c«ng viÖc. - Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo hÖ sè t-¬ng ®-¬ng. Ta tiÕn hµnh chia s¶n phÈm theo nhãm hoÆc mét tËp hîp chi phÝ kinh doanh theo nhãm vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh- ë phÇn s¶n phÈm gi¶n ®¬n. C¸c b-íc tiÕn hµnh: B-íc 1: Ph©n nhãm s¶n phÈm lµ c¸c nhãm cã c¸c ®Æc ®iÓm gièng nhau. B-íc 2: Lùa chän, liÖt kª c¸c s¶n phÈm ®iÓn h×nh. B-íc 3: X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè t-¬ng quan trªn c¬ së ®Þnh møc s¶n phÈm. www.thuvienluanvan.org Trang 13 13 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí B-íc 4: Quy ®æi mäi s¶n phÈm trong nhãm thµnh s¶n phÈm ®iÓn h×nh th«ng qua hÖ sè t-¬ng ®-¬ng. B-íc 5: TÝnh gi¸ thµnh cho s¶n phÈm ®iÓn h×nh. B-íc 6: Sö dông c¸c hÖ sè t-¬ng quan ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c lo¹i s¶n phÈm cô thÓ trong nhãm. - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph-¬ng ph¸p bæ xung.  CFKD trùc tiÕp Tû lÖ bæ sung chung = x100 = (%)  CFKD gi¸n tiÕp  CFKD trùc tiÕp vÒ vËt t§iÓm vËt t- = x100 = (%)  CFKD gi¸n tiÕp ë ®o¹n s¶n xuÊt CFKD trùc tiÕp ë ®iÓm s¶n xuÊt Tû lÖ bæ sung ®iÓm s¶n xuÊt = x100 = (%) CFKD gi¸n tiÕp ë ®o¹n s¶n xuÊt www.thuvienluanvan.org Trang 14 14 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí ë ®©y ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông víi Doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, doanh nghiÖp ®· thiÕt lËp vµ thùc hiÖn tÝnh chi phÝ kinh doanh theo lo¹i, ®iÓm. 3. ChØ tiªu vÒ doanh thu. Doanh thu cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau: sè l-îng, chÊt l-îng cña s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. NÕu chÊt l-îng s¶n phÈm tèt gi¸ thµnh æn ®Þnh th× doanh nghiÖp sÏ tiªu thô ®-îc nhiÒu s¶n phÈm, lóc nµy doanh thu cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn kÐo teo c¶ ®êi sèng cña c«ng nh©n sÏ cã thu nhËp cao. Doanh thu s¶n phÈm = Sè l-îng s¶n phÈm x gi¸ thµnh 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm. 4. ChØ tiªu vÒ lîi nhuËn. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo doanh thu cña mçi doanh nghiÖp. TÊt c¶ mäi doanh nghiÖp dï lín hay nhá ®Òu cã môc tiªu cuèi cïng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, ®· kinh doanh lµ ph¶i cã lîi nhuËn, doanh thu cña doanh nghiÖp cµng lín th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cµng cao. Doanh nghiÖp cã vèn www.thuvienluanvan.org Trang 15 15 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí ®Çu t- lín ®em l¹i lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp, ®iÒu ®ã sÏ ®-îc ph¶n ¸nh qua hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanhcña mçi doanh nghiÖp. LNDN = CFSXKD - Doanh thu cña doanh nghiÖp  DN 5. ChØ tiªu vÒ møc thu nhËp . Møc thu nhËp cña ng-êi lao ®éng phô thuéc vµo lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé ®iÒu hµnh. NÕu tr×nh ®é cña ng-êi ®iÒu hµnh tèt võa cã thÓ l·nh ®¹o vµ t×m tßi ph-¬ng ph¸p lµm gi¶m thêi gian lao ®éng nh-ng s¶n phÈm vÉn t¨ng. NÕu doanh nghiÖp lµm ¨n thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn cao th× møc thu nhËp cña c«ng nh©n sÏ æn ®Þnh, t¨ng lªn thóc ®Èy ng-êi c«ng nh©n cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, h¨ng h¸i lao ®éng. Nªn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng cã th-ëng ®Ó khuyÕn khÝch lao ®éng, ngoµi ra cßn cã nhiÒu h×nh thøc tr¶ l-¬ng ®Ó khuyÕn khÝch lao ®éng t¨ng lîi nhuËn ®ã lµ kho¸n s¶n phÈm, l-¬ng thêi gian…. www.thuvienluanvan.org Trang 16 Chi phÝ tiÒn l-¬ng 16 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng = Sè ng-êi lao ®éng 6. ChØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Vèn kinh doanh ®-îc thÓ hiÖn b»ng toµn bé tiÒn l-¬ng, toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp bao gåm: + Tµi s¶n cè ®Þnh: Nhµ cöa, kho tµng, ®Êt ®ai,… + Tµi s¶n l-u ®éng nh-: TiÒn , b¶n quyÒn, ng©n phiÕu,… XÐt trªn gãc ®é chu chuyÓn vèn th× l¹i chia lµm hai lo¹i: + Vèn l-u ®éng ®ã lµ sè vèn dïng ®Ó mua s¾m c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, s¶n phÈm… Tµi s¶n l-u ®éng lµ gi¸ trÞ cña nã bÞ dÞch chuyÓn mét lÇn hoµn toµn trong mét chu kú kinh doanh. NÕu doanh nghiÖp nµo biÕt sö dông vèn quay vßng cµng nhiÒu th× doanh nghiÖp ®ã sÏ cã lîi nhuËn lín. www.thuvienluanvan.org Trang 17 17 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí + Vèn cè ®Þnh lµ sè vèn dïng ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vèn nµy sÏ ®-îc dÞch chuyÓn dÇn qua tõng phÇn vµ qua rÊt nhiÒu chu kú kinh doanh. 7. ChØ tiªu vÒ doanh lîi. Quan t©m xem xÐt, ®©y lµ nhãm chØ tiªu vµ lµ th-íc ®o quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu vÒ doanh lîi bao gåm c¸c chØ tiªu nh-: - Doanh lîi toµn bé vèn kinh doanh. DVKD =  R + VV x 100 (%) VKD Trong ®ã: D: HiÖu qu¶ møc doanh lîi. DVKD lµ doanh lîi vèn kinh doanh.  R lµ l·i rßng.  VV lµ l·i vèn vay. VKD lµ vèn kinh doanh. DVKD cho biÕt mét ®ång vèn kinh doanh cho ta bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. DVKD = R = lîi nhuËn tr-íc thuÕ x 100 (%) VKD VKD - Doanh lîi vèn tù cã: www.thuvienluanvan.org Trang 18 18 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Cã nhiÒu nhµ qu¶n trÞ häc cho r»ng ph¶i xem xÐt xem chi tiªu doanh lîi vèn tù cã cã ph¶i lµ m« h×nh lùa chän vÒ kinh tÕ hay kh«ng. Thùc chÊt doanh thu b¸n hµng cña mét kú tÝnh to¸n chÝnh lµ viÖc sö dông vèn kinh doanh hiÖn cã cña doanh nghiÖp, h¬n n÷a chØ tiªu nµy cßn cã h¹n chÕ lµ nÕu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua chØ tiªu nµy th× doanh nghiÖp ®i vay vèn cµng nhiÒu th× dÉn tíi hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ rÊt cao. DVTC = R x 100 (%) VTC Trong ®ã: DVTC lµ doanh lîi vèn tù cã cña mét thêi kú tÝnh to¸n. VTC lµ tæng vèn tù cã cña mét thêi kú. - Doanh lîi cña doanh thu b¸n hµng. DTR(%) = R x 100 VKD Víi DTR doanh lîi cña doanh thu b¸n hµng cña mét thêi kú. TR doanh thu b¸n hµng cña thêi kú tÝnh to¸n chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh theo chi phÝ. + HiÖu qu¶ kinh doanh theo chi phÝ kinh doanh cña mét thêi kú: www.thuvienluanvan.org Trang 19 19 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí HCPKD(%) = TR x 100 TCKD Trong ®ã: HCPKD: HiÖu qu¶ kinh doanh tÝnh theo tiÒm n¨ng. TR: Doanh thu b¸n hµng cña thêi kú tÝnh to¸n. TCKD: TÝnh chi phÝ kinh doanh cña s¶n phÈm tiªu thô trong kú. Chó ý: NÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc doanh thu b¸n hµng cã thÓ sö dông chØ tiªu gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña thêi kú thay thÕ cho chi phÝ kinh doanh cña s¶n phÈm tiªu thô trong kú. + HiÖu qu¶ kinh doanh theo tiÒm n¨ng cña mét thêi kú. HTN(%) = TCKDTt x 100 TCKDPD Trong ®ã: HTN: Lµ hiÖu qu¶ kinh doanh tÝnh theo tiÒm n¨ng TCKDTt: Chi phÝ kinh doanh thùc tÕ ph¸t sinh cña kú www.thuvienluanvan.org Trang 20 20 hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn
- Xem thêm -