Tài liệu Những cơ sở lý luận về hiệu qủa kinh doanh

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ trêng ngµy nay, mäi doanh nghiÖp ®Òu gÆp nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi nhÊt ®Þnh. V× vËy bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i x©y dùng cho m×nh môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh. §ã lµ môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ ngµy cµng n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó cã thÓ ®¹t ®îc môc tiªu nµy hä ph¶i vËn dông, ph¶i khai th¸c triÖt ®Ó c¸c c¸ch thøc, c¸c ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh kÓ c¶ c¸c thñ ®o¹n ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng, h¹ chi phÝ s¶n xuÊt, quay vßng vèn nhanh . . . dÜ nhiªn chØ trong khu«n khæ ph¸p luËt hiÖn hµnh cho phÐp. Cã thÓ nãi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp mµ cßn ®èi víi x· héi. HiÖn nay thÞ trêng dîc phÈm ViÖt Nam ®· vµ ®ang trë thµnh thÞ trêng rÊt s«i ®éng vµ phong phó, ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cña nh©n d©n. Sè lîng mÆt hµng s¶n xuÊt trong níc t¨ng nhanh ®Õn nay ®· cã h¬n 8000 lo¹i thuèc ®îc cÊp sè ®¨ng ký, sè lîng c¸c c«ng ty dîc t¨ng lªn nhanh chãng. N¨m 1997 toµn quèc chØ cã 334 c«ng ty dîc nhng ®Õn n¨m 2004 ®· lµ 835 c«ng ty. §i kÌm víi sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng dîc phÈm lµ sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c c«ng ty dîc níc ngoµi víi c¸c c«ng ty dîc trong níc vµ gi÷a c¸c c«ng ty dîc trong níc víi nhau. Kh«ng cßn sù bao cÊp cña nhµ níc, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp dîc ViÖt nam buéc ph¶i nghiªn cøu, ¸p dông s¸ng t¹o c¸c chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña mçi ®¬n vÞ. C¸c doanh nghiÖp dîc võa ph¶i ®¶m b¶o nhiÖm vô chÝnh trÞ lµ cung øng thuèc phôc vô c«ng t¸c ch÷a bÖnh cho nh©n d©n võa ph¶i thùc hiÖn t«t môc tiªu kinh doanh cã l·i. V× vËy c¸c doanh nghiÖp ®· kinh doanh nh thÕ nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ trong sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng dîc phÈm lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ®a ra nh÷ng ph¬ng híng, biÖn ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn em lùa chän ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë chi nh¸nh C«ng ty dîc phÈm TW2. §Ò tµi nh»m 3 môc tiªu lµ : 1. M« t¶ thùc tr¹ng, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh. T×m ra ®iÓm yÕu, ®iÓm m¹nh, khã kh¨n, th¸ch thøc, nh÷ng mÆt tån t¹i. 3. §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn mét : Tæng quan I. C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1.1. Kh¸i niÖm 1.1.1. Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ Khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò hiÖu qu¶ cã thÓ ®øng trªn gãc ®é kh¸c nhau ®Ó xem xÐt. NÕu hiÓu theo môc ®Ých cuèi cïng th× hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ thu vÒ vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®îc nã. Trªn gãc ®é nµy mµ xem xÐt th× ph¹m trï hiÖu qu¶ cã thÓ ®ång nhÊt. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao hay thÊp lµ phô thuéc vµo tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp. NÕu ®øng trªn gãc ®é tõng yÕu tè riªng lÎ ®Ó xem xÐt hiÖu qu¶ lµ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c yÕu tè ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Còng gièng nh mét sè chØ tiªu kh¸c, hiÖu qu¶ lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï s¶n xuÊt kÝch thÝch g¾n liÒn víi s¶n xuÊt hµng ho¸. S¶n xuÊt hµng ho¸ cã ph¸t triÓn hay kh«ng lµ nhê ®¹t hiÖu qu¶ cao hay thÊp. BiÓu hiÖn cña hiÖu qu¶ lµ lîi Ých mµ thíc ®o c¬ b¶n cña lîi Ých lµ “tiÒn”. VÊn ®Ò c¬ b¶n trong lÜnh vùc qu¶n lý lµ ph¶i biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých tríc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi, gi÷a lîi Ých ®Þa ph¬ng vµ lîi Ých trung ¬ng, gi÷a lîi Ých c¸ nh©n vµ lîi Ých tËp thÓ. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh võa lµ mét ph¹m trï cô thÓ, võa lµ mét ph¹m trï trõu tîng. NÕu lµ ph¹m trï cô thÓ th× trong c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®Þnh lîng thµnh c¸c chØ tiªu, con sè ®Ó tÝnh to¸n so s¸nh. NÕu lµ ph¹m trï trõu tîng ph¶i ®îc ®Þnh lîng thµnh c¸c chØ tiªu con sè ®Ó tÝnh to¸n, so s¸nh. NÕu lµ ph¹m trï trõu tîng ph¶i ®îc ®Þnh tÝnh thµnh møc ®é quan träng hoÆc vai trß cña nã trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Cã thÓ nãi r»ng ph¹m trï hiÖu qu¶ lµ kiÕn thøc thêng trùc cña mäi c¸n bé qu¶n lý, ®îc øng dông réng r·i vµo mäi kh©u, mäi bé phËn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong thùc tÕ, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong c¸c trêng hîp sau. - KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ gi¶m. - KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ t¨ng, nhng tèc ®é t¨ng cña chi phÝ chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña s¶n xuÊt kinh doanh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th«ng thêng th× môc tiªu tån t¹i cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn tèi thiÓu nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn tèi thiÓu nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra thu nhËp vÒ tiªu thô hµng hoÊ ®Ó bï ®¾p chi phÝ ®· ®a ra ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã. Cßn môc tiªu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ßi hái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh võa ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ ®· bá ra võa cã tÝch luü ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. Sù ph¸t triÓn tÊt yÕu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. §©y lµ môc tiªu c¬ b¶n cña doanh nghiÖp. 1.1.2. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh tÕ (hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh) Tõ tríc tíi nay, c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®a ra nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã (hoÆc lµ doanh thu vµ lîi nhuËn thu ®îc sau qu¸ tr×nh kinh doanh) quan ®iÓm nµy lÉn lén gi÷a hiÖu qu¶ vµ môc tiªu kinh doanh. - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù t¨ng trëng kinh tÕ ph¶n ¸nh qua nhÞp ®é t¨ng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. C¸ch hiÓu nµy lµ phiÕn diÖn, chØ ®øng trªn møc ®é biÕn ®éng theo thêi gian. - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ vµ t¨ng kÕt qu¶. §©y lµ biÓu hiÖn cña b¶n chÊt chø kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®a ®îc ra ®Òu chØ mèi liªn hÖ gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ chi phÝ ®Çu vµo ë nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau. Song ta chØ cã thÓ kh¸i qu¸t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh sau: “ HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc nh lao ®éng, vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu. . . ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh”. 1.2. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ B¶n chÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ hiÖu qu¶ lao ®éng x· héi, nã ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua mèi t¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ h÷u Ých cuèi cïng thu ®îc vµ lîng hao phÝ lao ®éng x· héi. HiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn c¶ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian trong mèi liªn hÖ hiÖu qu¶ chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. HiÖu qu¶ bao gåm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ x· héi. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÒ mÆt thêi gian, hiÖu qu¶ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú tiÕp theo. §iÒu ®ã ®ßi hái b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp kh«ng v× lîi Ých tríc m¾t mµ quªn ®i lîi Ých l©u dµi. Trong thùc tÕ, nhiÒu doanh nghiÖp ®· ®¹t kÕt qu¶ cao khi khai th¸c sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn, m«i trêng vµ c¶ ngêi lao ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn, c¸c doanh nghiÖp nµy l¹i vi ph¹m ph¸p luËt nh trèn thuÕ, nhËp nh÷ng hµng cÊm mµ nhµ níc kh«ng cho phÐp. . . lµm ¶nh hëng ®Õn lîi Ých l©u dµi cña x· héi. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, doanh nghiÖp ®ã kh«ng thÓ coi t¨ng thu gi¶m chi lµ mét viÖc lµm cã hiÖu qu¶. NÕu doanh nghiÖp ®ã c¾t gi¶m chi tiªu mét c¸ch tuú tiÖn, thiÕu c©n nh¾c trong viÖc c¶i t¹o m«i trêng tù nhiªn, ®æi míi kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é ngêi lao ®éng. MÆt kh¸c doanh nghiÖp ®ã còng kh«ng thÓ coi lµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ l©u dµi ®îc khi ph¸ bá hîp ®ång víi mét kh¸ch hµng tÝn nhiÖm ®Ó ch¹y theo mét hîp ®ång kh¸c mang l¹i lîi nhuËn h¬n nhng l¹i kh«ng æn ®Þnh. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ coi lµ ®¹t ®îc mét c¸ch toµn diÖn khi toµn bé ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn mang l¹i hiÖu qu¶ kh«ng ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ chung. Nãi c¸ch kh¸c, trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n hiÖu qu¶ cao mµ c¸c doanh nghiÖp ®¹t ®îc sÏ lµ cha ®ñ, hiÖu qu¶ ®ã cÇn ph¶i t¸c ®éng ®Õn x· héi mang l¹i lîi Ých ®óng ®¾n cho x· héi. §©y chÝnh lµ nÐt ®Æc trng riªng thÓ hiÖn tÝnh u viÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh v× môc ®Ých kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lu«n lµ t×m kiÕm lîi nhuËn ®Ó bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt, tr¸nh nh÷ng rñi ro gÆp ph¶i vµ ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn. NÕu kh«ng cã lîi nhuËn doanh nghiÖp kh«ng thÓ tr¶ c«ng cho ngêi lao ®éng, duy tr× viÖc lµm l©u dµi còng kh«ng thÓ cung cÊp hµng ho¸ l©u dµi cho kh¸ch hµng vµ céng ®ång. §ång thêi xu thÕ nÒn kinh tÕ cña c¸c níc hiÖn ®¹i lµ më cöa vµ héi nhËp, c¸c doanh nghiÖp xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu, nhËn thøc nhu cÇu ngµy cµng cao vµ ®a d¹ng. §iÒu nµy buéc c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kh«ng ngõng më réng s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i tiÕn s¶n phÈm vµ dÞch vô, cung cÊp ngµy cµng phong phó ®a d¹ng. Nh vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh v× nh÷ng lÝ do sau: - Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng, m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t th× n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®øng v÷ng cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cµng cao doanh nghiÖp cµng cã kh¶ n¨ng më réng vèn kinh doanh, ®Çu t mua s¾m thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, t¨ng ph¹m vi quy m« kinh doanh b»ng ®ång vèn cña m×nh, thùc hiÖn v¨n minh th¬ng nghiÖp. Ngîc l¹i nÕu mét doanh nghiÖp kh«ng biÕt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× tíi lóc nµo ®ã doanh nghiÖp sÏ bÞ ®µo th¶i tríc quy luËt c¹nh tranh cña thÞ trêng. - N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn gi¶i quyÕt mèi quan hÖ tËp thÓ, nhµ níc vµ ngêi lao ®éng. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµm lîi thu ®îc sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng, quü phóc lîi tËp thÓ ®îc n©ng lªn ®êi sèng ngêi lao ®éng tõng bø¬c ®îc c¶i thiÖn, nghÜa vô nép thuÕ cho ng©n s¸ch nhµ níc t¨ng. - N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét yªu cÇu cña quy luËt tiÕt kiÖm. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy luËt tiÕt kiÖm cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, ®ã lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò. Thùc hiÖn tiÕt kiÖm lµ mét biÖn ph¸p ®Ó cã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao. Ngîc l¹i, viÖc ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao chøng minh doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn ®îc nguyªn t¾c tiÕt kiÖm bëi v× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét chØ tiªu so s¸nh biÓu hiÖn møc ®é chi phÝ trong mét ®¬n vÞ, kÕt qu¶ h÷u Ých trong mét thêi kú. Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× sè chi phÝ bá ra sÏ Ýt h¬n so víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh«ng hiÖu qu¶. Do vËy, muèn tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp nhÊt thiÕt ph¶i n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tãm l¹i, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc coi nh lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh. ViÖc xem xÐt vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng nh÷ng cho biÕt viÖc s¶n xuÊt ®¹t ®îc ë tr×nh ®é nµo mµ cßn cho phÐp c¸c nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch vµ t×m ra c¸c nh©n tè ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp trªn c¶ hai ph¬ng tiÖn: T¨ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ gi¶m chi phÝ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2. ý nghÜa N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn khan hiÕm c¸c nguån lùc nh hiÖn nay cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ lµm tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc ®Êt níc, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao. §èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp th× n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ môc tiªu c¬ b¶n cña mçi doanh nghiÖp lµ gi¸ trÞ lîi nhuËn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nã gióp doanh nghiÖp b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Nãi c¸ch kh¸c, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¬ sæ ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng ®Çu t, c¶i t¹o vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c¸ nh©n th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra ®éng c¬ thóc ®Èy ngêi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, gióp cho n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng t¨ng lªn. 3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh 3.1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan 3.1.1. M«i trêng kinh doanh Mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ ho¹t ®éng mét c¸ch khÐp kÝn mµ ph¶i cã m«i trêng tån t¹i. Trong m«i trêng nµy, doanh nghiÖp thêng xuyªn trao ®æi gi÷a c¸c tæ chøc vµ nh÷ng ngêi cã liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. M«i trêng ®ã gäi lµ m«i trêng kinh doanh. Cã thÓ nãi m«i trêng kinh doanh lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cã t¸c ®éng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. M«i trêng bªn ngoµi bao gåm m«i trêng tæng qu¸t (m«i trêng vÜ m«) vµ m«i trêng ®Æc thï (m«i trêng vi m«). M«i trêng tæng qu¸t bao gåm c¸c yÕu tè tù nhiªn, yÕu tè kü thuËt c«ng nghÖ cña nÒn kinh tÕ, c¸c yÕu tè chÝnh trÞ ph¸p luËt, kinh tÕ,. . . M«i trêng ®Æc thï g¾n liÒn víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp kh¸c nhau th× m«i trêng kinh doanh kh¸c nhau nh kh¸ch hµng , nhµ cung cÊp, s¶n phÈm thay thÕ . . . M«i trêng bªn trong bao gåm c¸c yÕu tè nh v¨n ho¸ doanh nghiÖp, truyÒn th«ng, tËp qu¸n cña mçi doanh nghiÖp, thãi quen, nghÖ thuËt øng xö . . . tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè nµy t¹o nªn bÇu kh«ng khÝ vµ b¶n s¾c tinh thÇn cña mçi doanh nghiÖp. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1.2. §iÒu kiÖn chÝnh trÞ x· héi §iÒu kiÖn chÝnh trÞ x· héi t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn tinh thÇn cña ngêi lao ®«ng. Mét nhµ níc cã chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch tèt ®èi víi ngêi lao ®éng ch¸c ch¾n sÏ dÉn ®Õn viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®èi víi tõng c¸ nh©n nãi riªng vµ toµn bé x· héi nãi chung. §iÒu kiÖn chÝnh trÞ x· héi thÓ hiÖn ë nh÷ng chÝnh s¸ch sau: - ChÝnh s¸ch x· héi con ngêi, chÝnh s¸ch tuyÓn dông, xuÊt khÈu lao ®éng,. .. - ChÝnh s¸ch chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng nh b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, . . . - ChÝnh s¸ch ®·i ngé, khen thëng thÝch ®¸ng nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ c¸c biÖn ph¸p m¹nh kiªn quyÕt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶. Ngoµi nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng vÜ m«, ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ x· héi cßn ¶nh hëng theo tõng ngµnh nh gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng, nh©n tè søc mua, cÊu thµnh søc mua, nh©n tè thêi vô . . . 3.2. Nh©n tè chñ quan 3.2.1. Tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp Mét doanh nghiÖp biÕt qu¶n lý tèt, biÕt sö dông hîp lý sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn, biÕt ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh cña mçi ngêi lao ®éng th× doanh nghiÖp ®ã sÏ n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ngêi chñ doanh nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn ®êi sèng ngêi lao ®éng, ®Õn t©m t vµ nguyÖn väng cña hä. §ång thêi cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng ®îc häc hái n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, tõ ®ã n©ng cao ®îc n¨ng suÊt lao ®éng. §©y lµ mét nh©n tè gãp phÇn ®¸ng kÓ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3.2.2. Vèn vµ c¬ së vËt chÊt Doanh nghiÖp muèn më réng ho¹t ®éng kinh doanh th× ph¶i cã vèn. Ngoµi viÖc ®îc nhµ níc cÊp vèn, doanh nghiÖp nhµ níc cÇn n¨ng ®éng h¬n trong viÖc t×m kiÕm c¸c nguån vèn kh¸c nh liªn doanh, vay vèn ng©n hµng. . . Khi cã vèn doanh nghiÖp sö dông ®Ó ®Çu t vµo c¬ së vËt chÊt kü thuËt, viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i vµoqu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sÏ gióp doanh nghiÖp ®Èy nhanh tèc ®é s¶n xuÊt, gi¶m cêng lùc lµm viÖc cña ngêi lao ®éng, h¹n chÕ ®îc viÖc khai th¸c c¸c chÊt ®éc h¹i, t¹o m«i trêng trong s¹ch 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho ngêi lao ®éng, tõ ®ã lµm t¨ng hiÖu qu¶ cho ngêi lao ®éng dÉn ®Õn t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. 3.2.3. Uy tÝn doanh nghiÖp vµ v¨n minh th¬ng m¹i Uy tÝn cña doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp trong thêi ®¹i ngµy nay. Gi¸ trÞ nguån tµi s¶n nµy cao sÏ gióp doanh nghiÖp t¨ng kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ trêng, s¶n lîng tiªu thô lín, doanh thu t¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh ®îc n©ng cao. V¨n minh th¬ng m¹i lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh v× nã lµ mét trong hai yÕu tè thu hót kh¸ch hµng®Õn víi doanh nghiÖp: Gi¸ c¶, chÊt lîng s¶n phÈm vµ chÊt lîng phôc vô. II. §èi tîng, c¸c ph¬ng ph¸p vµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. §èi tîng nghiªn cøu - B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2. - Sè liÖu thèng kª, tæng kÕt c«ng t¸c dîc cña Côc qu¶n lý dîc ViÖt Nam. - HÖ thèng tæ chøc lu tr÷, c¸c b¸o c¸o ph¸p lý vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2. - C¸c d÷ liÖu, sè liÖu, sù kiÖn, chÝnh s¸ch, chiÕn lîc cña chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2. - C¸c chuyªn gia kinh tÕ, chiÕn lîc t¹i chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2 vµ c¸c chuyªn gia kinh tÕ 2. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh gåm nhiÒu néi dung lý luËn vµ ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kh¸c nhau tuú thuéc vµo tõng lÜnh vùc cô thÓ mµ ¸p dông. 2.1. Ph¬ng ph¸p so s¸nh §©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông phæ biÕn nhÊt trong ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ xu híng biÕn ®éng cña chØ tiªu ph©n tÝch. §Ó tiÕn hµnh so s¸nh ph¶i tho¶ m·n hai ®iÒu kiÖn: - Ph¶i cã Ýt nhÊt 2 chØ tiªu dïng so s¸nh. - Khi hai chØ tiªu so s¸nh víi nhau ph¶i cã cïng néi dung kinh tÕ vµ cã cïng mét tiªu chuÈn biÓu hiÖn. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. Ph¬ng ph¸p chi tiÕt Ph¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc. Ngêi ta chi tiÕt sè liÖu ®Ó ph©n tÝch: cã thÓ theo bé phËn cÊu thµnh, theo thêi gian hoÆc theo ®Þa ®iÓm. 2.3. Ph¬ng ph¸p lo¹i trõ Ph¬ng ph¸p nµy lµ kÕt hîp cña hai ph¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn vµ sè chªnh lÖch. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông trong ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m tÝnh to¸n x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè tíi ®èi tîng ph©n tÝch b»ng c¸ch lo¹i trõ ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè. 3. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp KÕt qu¶ ®Çu ra HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh = Chi phÝ ®Çu vµo ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt, søc sinh lîi b×nh qu©n cña ®Çu vµo trong kú s¶n xuÊt kinh doanh: Cø mét ®ång chi phÝ ®Çu vµo th× t¹o ra bao nhiªu ®ång kÕt qu¶ ë ®Çu ra. x100% Lîi nhuËn Tû suÊt l·i doanh thu = Doanh thu nghiÖp: Cø mét ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh ®ång doanh thu ®¹t ®îc th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû suÊt l·i vèn kinh doanh Lîi nhuËn = x 100% Vèn kinh doanh b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh: Cø mét ®ång vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú s¶n xuÊt lµm ra bao nhiªu ®ång l·i. Sè vßng quay vèn kinh doanh Doanh thu = x100 % Vèn kinh doanh b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh b×nh qu©n trong kú kinh doanh vèn kinh doanh quay ®îc mÊy vßng. Sè vßng quay vèn t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng vµ ngîc l¹i. *. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Søc sinh lêi cña vèn lu ®éng = Lîi nhuËn Vèn lu ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn lu ®éng bá ra sÏ t¹o ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. thu Sè vßng quay vèn lu ®éng = Vèn luDoanh ®éng b×nh qu©n *. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh = Lîi nhuËn Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn cè ®Þnh bá ra th× thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cµng lín N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n = Doanh thu Tæng sè lao ®éng ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt kinh doanh cña lao ®éng trong kú. Søc sinh lêi cña lao ®éng b×nh qu©n Lîi nhuËn Tæng sè lao ®éng = ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét lao ®éng th× t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn s¶n lu ®éng Kh¶ n¨ng thanh to¸n = Tµi Nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n = Tµi s¶n lu ®éng - Hµng tån kho Nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy nhá h¬n 1 th× doanh nghiÖp vì nî. PhÇn II HiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2 I. §Æc ®iÓm cña chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2. 1. S¬ lîc vÒ sù h×nh thµnh ph¸t triÓn c«ng ty dîc phÈm TW2 C«ng ty dîc phÈm TW2 tæ chøc ho¹t ®éng theo chÕ ®é mét thñ trëng. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng ®Çu, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng ®èi víi 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhµ níc vµ ®èi víi toµn bé tËp thÓ CBCNV. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã hai Phã gi¸m ®èc, mét kÕ to¸n trëng c¸c trëng phßng vµ c¸c gi¸m ®èc chi nh¸nh. M« h×nh tæ chøc c«ng ty ®îc thÓ hiÖn ë h×nh 1 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæ chøc bé m¸y c«ng ty ®îc x©y dùng theo m« h×nh chøc n¨ng kÕt hîp víi ph©n bè ®Þa lý, c¸c phßng ban ®îc ph©n chia theo chøc n¨ng cô thÓ phßng nhËp khÈu nghiªn cøu thÞ trêng, t×m kiÕm s¶n phÈm, chän ®èi t¸c, x©y dùng ph¬ng ¸n, tr×nh gi¸m ®èc thùc hiÖn. Phßng kho vËn chÞu tr¸ch nhiÖm nhËn hµng nhËp khÈu vµ c¸c nguån hµng kh¸c, b¶o qu¶n hµng ho¸ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, giao hµng theo ho¸ ®¬n ®Æt hµng. C¸c chi nh¸nh ho¹t ®éng díi sù chØ ®¹o cña c«ng ty, nhng chñ ®éng vÒ nguån hµng, tù c©n ®èi thu chi hîp lý vµ b¸o c¸o theo ph¬ng thøc h¹ch to¸n b¸o sæ. C¸c phßng ban ho¹t ®éng chñ ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ban gi¸m ®èc. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, chØ ®¹o trùc tiÕp phßng tæ chøc, phßng b¶o vÖ vµ phßng kho vËn. Phã G§KD chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c phßng kinh doanh, phßng xuÊt nhËp khÈu, marketing, nhµ m¸y Codupha- Lµo vµ c¸c chi nh¸nh. Phã G§ tµi chÝnh chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, c«ng ty kh«ng chØ ¸p dông c¬ cÊu chøc n¨ng ®¬n thuÇn mµ ®· thùc hiÖn nhiÒu c¶i c¸ch. HÖ thèng kªnh liªn l¹c, ®êng liªn l¹c kh«ng bã hÑp, cøng nh¾c mµ thùc hiÖn t¬ng ®èi mÒm dÎo, phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô, phï hîp víi thÞ trêng vµ ®Æc ®iÓm riªng cña c«ng ty. 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2 Chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc c«ng ty dîc phÈm TW2 vµ chÞu sù kiÓm so¸t chØ ®¹o cña c«ng ty dîc phÈm TW2 (codupha) _ Bé y tÕ. Tªn giao dÞch quèc tÕ National pharmaceutical company No2 víi tªn th¬ng hiÖu cña chi nh¸nh lµ codupha – Hµ néi. Trô së ®Æt t¹i 60B NguyÔn Huy Tëng- Thanh Xu©n – Hµ N«Þ. Thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1421 / Q§-UB ngµy 20/7/1994 cña UBNDTP Hµ néi. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ®îc c«ng ty giao kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ t¹i miÒn B¾c nh sau: - Dîc phÈm (t©n dîc, ®«ng dîc) - Nguyªn liÖu, ho¸ chÊt, phô liÖu ®Ó s¶n xuÊt thuèc phßng vµ ch÷a bÖnh, bao b× dîc vµ c¸c s¶n phÈm y tÕ kh¸c. - Tinh dÇu, h¬ng liÖu, mü phÈm, dÇu ®éng – thùc vËt - Dông cô y tÕ th«ng thêng, m¸y mãc thiÕt bÞ y, dîc - Mü phÈm, s¶n phÈm vÖ sinh, s¶n phÈm dinh dìng y tÕ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - B«ng b¨ng, g¹c, kÝnh m¾t, kÝnh thuèc - Ho¸ chÊt c¸c lo¹i, ho¸ chÊt xÐt nghiÖm vµ kiÓm nghiÖm phôc vô cho ngµnh y tÕ. 3. VÞ trÝ, chøc n¨ng cña chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2 3.1. VÞ trÝ: Chi nh¸nh c«ng ty dîc phÈm TW2 trùc thuéc c«ng ty dîc phÈm TW2 – Bé y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc c«ng ty dîc phÈm TW2 – Bé y tÕ vÒ viÖc ®¶m b¶o cung øng thuèc chñ yÕu cho c¸c tØnh phÝa B¾c. 3.2. Chøc n¨ng cña chi nh¸nh Hç trî cho c«ng ty trong viÖc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vÒ nguyªn liÖu, hîp chÊt vµ trang thiÕt bÞ, dông cô y tÕ, thuèc t©n dîc, mü phÈm vµ c¸c s¶n phÈm dinh dìng. S¶n xuÊt kinh doanh vµ ph©n phèi thuèc vµ c¸c s¶n phÈm ®Õn c¸c c«ng ty dîc, bÖnh viÖn vµ tÊt c¶ c¸c tØnh phÝa b¾c. 3.3. NhiÖm vô chi nh¸nh - §¶m b¶o cng øng thuèc vµ nguyªn liÖu kÞp thêi thêng xuyªn, ®óng chñng lo¹i trong ph¹m vi c¸c tØnh phÝa b¾c - Gióp c«ng ty trong viÖc xuÊt nhËp khÈu vµ ph©n phèi thuèc ®éc, thuèc g©y nghiÖn, híng thÇn, nguyªn liÖu s¶n xuÊt cho c¸c tØnh phÝa B¾c. - Thùc hiÖn chøc n¨ng dù tr÷ thuèc, ®¶m b¶o cho c¸c ch¬ng tr×nh dù tr÷ quèc gia,phßng chèng dÞch bÖnh, thiªn tai, dÞch ho¹.v.v. - Lµm tham mu cho c«ng ty mÑ trong viÖc ®Þnh híng kinh doanh, s¶n xuÊt dîc phÈm t¹i ViÖt nam. - Ho¹t ®éng kinh doanh theo ®óng ph¸p luËt, nép ng©n s¸ch nhµ níc, thuÕ ®Çy ®ñ vµ ®óng kú h¹n. - Lµm tèt c«ng t¸c x· héi, ch¨m sãc ®êi sèng, vËt chÊt vµ tinh thÇn cho CBCNV trong Chi nh¸nh, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng. 4. Tæ chøc bé m¸y vµ ph©n cÊp qu¶n lý cña Chi nh¸nh Cty dîc phÈm TW2. 4.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Chi nh¸nh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¨n cø vµo c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m cña bé m¸y qu¶n lý cña Chi nh¸nh vµ ph©n bé m¸y cña chi nh¸nh nh sau: 4.1.1. Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Gi¸m ®èc chi nh¸nh ®îc Cty bæ nhiÖm ®iÒu hµnh chi nh¸nh theo chÕ ®é mét thñ trëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh tríc ph¸p luËt, tríc Cty- Bé Y tÕ vµ tËp thÓ CBCNV vÒ viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh còng nh mäi ho¹t ®éng kinh doanh. Bao gåm c«ng viÖc cô thÓ nh sau: - NhËn vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do C«ng ty-Bé YtÕ giao ®Ó qu¶n lý, sö dung theo ®óng môc tiªu vµ nhiªm vô cña Chi nh¸nh vµ cña C«ng ty, ph¶i b¶o toµn ph¸t triÓn vèn - X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n hµng n¨m cña chi nh¸nh . - Tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. - QuyÕt ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n s¶n phÈm vµ dÞch vô phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ níc, cña Cty. - Tr×nh nªn Ban Gi¸m ®èc Cty vÒ viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt c¸c phã Gi¸m ®èc, trëng phßng, nh©n viªn Chi nh¸nh. - B¸o c¸o Cty vµ c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh. - ChÞu sù gi¸m s¸t cña Cty vµ cña c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.1.2. Phã Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Phã gi¸m ®èc gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh chi nh¸nh theo sù ph©n c«ng uû quyÒn cña gi¸m ®èc chi nh¸nh. Phã gi¸m ®èc ®îc thay mÆt Gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ quy tr×nh thùc hiÖn vµ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®îc giao. 4.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban Toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh ®Òu chÞu sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Ban gi¸m ®èc chi nh¸nh. Ban gi¸m ®èc cïng c¸c phßng ban phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng víi nhau. Tuy mçi phßng ban cã nhiÖm vô 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 riªng biÖt nhng chóng cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau trong ph¹m vi chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. *. Phßng kinh doanh: Lµ phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë khu vùc, thÞ trêng c¸c tØnh phÝa b¾c, lªn kÕ ho¹ch nhËp, gia c«ng s¶n xuÊt hµng ho¸. Phßng kinh doanh tham mu cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vÒ: - Lªn kÕ ho¹ch nhËp khÈu,gia c«ng s¶n xuÊt c¸c thµnh phÈm t©n dîc, nguyªn liÖu, dông cô,b«ng b¨ng vµ trang thiÕt bÞ YtÕ.v.v. theo nhu cÇu cña thÞ trêng. - Nghiªn cøu thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu vµ lËp ph¬ng ¸n xuÊt nhËp khÈu, tæ chøc m¹ng líi tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c tØnh phÝa b¾c. - Nghiªn cøu t×m kiÕm më réng thÞ trêng khu vùc phÝa b¾c - Nghiªn cøu, tiÒm kiÕm biÖn ph¸p thóc ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ cña chi nh¸nh. - Tham mu cho gi¸m ®èc chi nh¸nh vÒ c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh do chi nh¸nh, c«ng ty giao - Tham gia c¸c ho¹t ®éng chung gi÷a chi nh¸nh vµ C«ng ty. - Tæ chøc c¸c nguån hµng néi ®Þa, quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c nhµ s¶n xuÊt dîc phÈm trong níc, ®Ó gia c«ng s¶n xuÊt, mua vµ b¸n nguyªn liÖu. *. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: ë chi nh¸nh phßng tµi chÝnh cã nhiÖm vô sau: - ViÕt phiÕu xuÊt kho, lËp sæ kÕ to¸n, theo dâi vÒ lîng hµng nhËp kho, xuÊt kho, tån kho, tæng hîp c¸c sè liÖu tõ c¸c ®¬n vÞ, kh¸ch hµng cña chi nh¸nh göi ®Õn, cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh, nép thuÕ cho nhµ níc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cho gi¸m ®èc chi nh¸nh. - Qu¶n lý toµn bé nguån vèn, c¸c tµi liÖu, sè liÖu vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh, quyÕt to¸n tæng kiÓm kª tµi s¶n hµng n¨m theo ®Þnh kú cña nhµ níc. - B¸o c¸o tµi chÝnh lªn c¬ quan cÊp trªn vµ nép c¸c kho¶n thuÕ cho nhµ níc theo quy ®Þnh. - TÝnh to¸n c¸c th¬ng vô kinh doanh cña chi nh¸nh, c¸c cöa hµng trùc thuéc vµ ®a ra c¸c ph¬ng ¸n kh¶ thi ®Ó b¶o l·nh vay vèn cña ng©n hµng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý chi tiÕt hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. - KiÓm tra mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c bé phËn, thu håi c«ng nî ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. - Hµng th¸ng, hµng quý tæ chøc quyÕt to¸n, khi cÇn thiÕt th× tiÕn hµnh thanh tra tµi chÝnh ®èi víi c¸c bé phËn trong chi nh¸nh. - Lµm thñ tôc thanh lý vµ qu¶n lý tèt tiÒn mÆt, ®iÒu phèi vèn trong chi nh¸nh. - B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn. *. Phßng kho vËn: - Hç trî kinh doanh b»ng c¸ch vËn chuyÓn hµng, giao hµng ®Õn tËn n¬i kÞp thêi, ®óng ®Þa chØ. - Qu¶n lý kho hµng chÆt chÏ, ®¶m b¶o an toµn, ®ñ vÒ sè lîng, tèt vÒ chÊt lîng, h¹n dïng. - B¶o ®¶m cho kho hµng s¹ch, gän gµng, dÔ thÊy, dÔ lÊy, dÔ kiÓm tra theo ®óng chÕ ®é quy chÕ kho hµng. *. Phßng b¶o vÖ cña chi nh¸nh: - §¶m b¶o an toµn phßng ch¸y ch÷a ch¸y. - §¶m b¶o an toµn an ninh trËt tù. - Chèng trém c¾p mÊt m¸t x¶y ra. 4.3. §Æc ®iÓm lao ®éng cña chi nh¸nh *. Quy m« vµ c¬ cÊu B¶ng 1: BiÓu kª nh©n lùc cña chi nh¸nh tõ n¨m 2002 – 2004 N¨m 2002 2003 2004 Tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn Tæng sè 28 100% DS§H 6 21.4% §H kh¸c 7 25% DSTH, DT 7 25% L§ kh¸c 8 28.6% 32 100% 45 100% 8 25% 9 20% 9 28% 11 24% 7 22% 11 24% 8 25% 14 32% 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi nh÷ng c¸n bé phô tr¸ch vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô thuéc ®¬n chÕ c«ng ty, do chi nh¸nh qu¶n lý. Chi nh¸nh cßn sö dông thªm nh÷ng lao ®éng thêi vô, lao ®éng kho¸n theo c«ng viÖc vµ theo ngµy lµm viÖc, mäi chÕ ®é cho ngêi lao ®éng lµ sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. T×nh h×nh lao ®éng cña chi nh¸nh lµ thay ®æi theo nhu cÇu, tÝnh chÊt c«ng viÖc do vËy mµ nhu cÇu lao ®éng t¨ng lªn gi÷a c¸c n¨m tõ 2002-2004, t¨ng c¶ lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, lao ®éng kh¸c. *. T×nh h×nh s¾p xÕp vµ sö dông lao ®éng ViÖc bè trÝ s¾p xÕp dîc sü vµo bé phËn kinh doanh vµ bé phËn lµm xuÊt nhËp khÈu lµ phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn. B¶ng 2: T×nh h×nh bè trÝ, s¾p xÕp nh©n sù cña chi nh¸nh n¨m 2004 STT C¸c phßng ban 1 C¸n bé qu¶n lý 2 3 Phßng kinh doanh Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n 4 5 Sè ngêi 03 Tû lÖ 6% 20 07 45% 16% Tæ kho vËn 11 24% Tæ b¶o vÖ 04 9% Tæng sè 45 100% Sè c¸n bé qu¶n lý cña chi nh¸nh chiÕm 6% tæng c¸n bé cña c«ng nh©n viªn chi nh¸nh. M« h×nh chøc n¨ng víi ®éi ngò c¸n bé gän nhÑ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tíi c«ng vÞªc cô thÓ, trong mçi bé phËn cô thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong chi nh¸nh. Ban gi¸m ®èc chi nh¸nh nhËn thÊy r»ng ®Ó cho chi nh¸nh ph¸t triÓn m¹nh vµ ®¹t ®îc chØ tiªu kho¸n doanh sè c«ng ty giao cho, th× viÖc triÓn khai kinh doanh lµ quan träng nhÊt do vËy mµ chiÕm tû lÖ cao nhÊt, kÌm theo ®ã lµ c¸c phßng ban còng ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt lao ®éng lµ c©n xøng víi kinh doanh, ®¶m b¶o kinh doanh cña chi nh¸nh ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh h¬n. Nh©n sù c¸c phßng ban ®îc c¸c trëng phßng gi¸m s¸t vµ ph©n c«ng nhiÖm vô, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng viÖc tõng thµnh viªn trong phßng ban vµ ®Ò xuÊt chÕ ®é l¬ng thëng ®Þnh kú lªn ban Gi¸m ®èc theo ph©n lo¹i A, B, C, . . . Tãm l¹i, qua b¶ng thÊy ®îc vÞ trÝ nh©n lùc ë c¸c phßng ban lµ rÊt hîp lý ®èi víi viÖc triÓn khai më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh doanh c«ng ty giao phã. *. Bµn luËn vÒ tæ chøc vµ nh©n lùc cña chi nh¸nh 20
- Xem thêm -