Tài liệu Những cơ sở lý luận về hiệu qủa kinh doanh

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y xu h-íng kinh tÕ cña toµn cÇu lµ héi nhËp vµ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ë mçi quèc gia. Tõ khi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ ®Ó hoµ m×nh vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña c¸c n-íc trªn thÕ giíi còng nh- trong khu vùc §«ng Nam ¸, ViÖt Nam ®ang g¾ng søc m×nh ®Ó cã nh÷ng b-íc chÊm ph¸ trong lÜnh vùc kinh tÕ. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®· t¹o ra mét sù c¹nh tranh gay g¾t, do ®ã ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n-íc ph¶i t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c. V× vËy c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n-íc ph¶i trang bÞ cho m×nh nh÷ng xu h-íng míi, ph-¬ng thøc míi, c¸ch thøc míi ®Ó tån t¹i vµ kh¼ng ®Þnh m×nh trªn th-¬ng tr-êng. HiÖn nay hiÖu qu¶ kinh doanh ë c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n-íc cßn rÊt thÊp, ®Ó thùc hiÖn ®-îc nhiÖm vô mµ §¶ng vµ Nhµ n-íc giao phã th× c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n-íc cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qña kinh doanh. Trªn c¬ së tÝch luü sù hiÓu biÕt, sù nhËn thøc cïng víi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña TS TrÞnh TÊt §¹t mµ trong ®ît thùc tËp ng¾n t¹i C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi, mét Doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc UBND Thµnh phè Hµ Néi, t¸c gi¶ b¶n luËn v¨n nµy ®· ®i s©u vµo thùc tÕ nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè vÇn ®Ò vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh ë c«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi“ Néi dung cña bµi viÕt ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn chung cßn cã 3 ch-¬ng sau ®©y: Ch-¬ng 1: Nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ hiªu qu¶ kinh doanh. Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng kinh doanh ë C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi giai ®o¹n 1996 -2000. Ch-¬ng 3: Ph-¬ng h-íng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qña kinh doanh ë C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi Bµi viÕt nµy ®-îc tiÕn hµnh trong mét thêi gian rÊt ng¾n, c¸c vÇn ®Ò nghiªn cøu rÊt réng vµ phøc t¹p, do ®ã ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh ®-îc nh÷ng khiÕm khuyÕt, sai sãt. VËy kÝnh mong c¸c thÇy, c« vµ c¸c b¹n ®äc gióp ®ì vµ chØ b¶o ./. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 Nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ hiÖu qña kinh doanh trong Doanh nghiÖp Nhµ n-íc 1.1. Doanh nghiÖp vµ nh÷ng vÇn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña Doanh nghiÖp. 1.1.1. Doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô theo nhu cÇu thÞ tr-êng vµ x· héi ®Ó ®¹t ®-îc lîi nhuËn tèi ®a vµ ®¹t hiÖu qña kinh tÕ x· héi cao nhÊt. Mét doanh nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµ Doanh nghiÖp tho¶ m·n ®-îc tèi ®a nhu cÇu thÞ tr-êng vµ x· héi vÒ hµng ho¸ dÞch vô trong giíi h¹n cho phÐp cña nguån nh©n lùc hiÖn cã vµ thu ®-îc lîi nhuËn nhiÒu nhÊt, ®em l¹i hiÖu qña kinh tÕ x· héi cao nhÊt. * Cã thÓ ph©n lo¹i doanh nghiÖp theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: - Theo ngµnh kinh tÕ kü thuËt ta cã doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, x©y dùng, doanh nghiÖp n«ng nghiÖp, ng- nghiÖp, doanh nghiÖp th-¬ng nghiÖp, doanh nghiÖp vËn t¶i, kinh doanh du lÞch, kinh doanh tiÒn tÖ… - Theo cÊp qu¶n lý ta cã doanh nghiÖp do trung -¬ng qu¶n lý vµ doanh nghiÖp do ®Þa ph-¬ng qu¶n lý. - Theo h×nh thøc së h÷u vÒ t- liÖu s¶n xuÊt, ta cã ®a h×nh thøc tæ chøc kinh doanh: Doanh nghiÖp Nhµ n-íc, doanh nghiÖp c«ng t- hîp doanh, doanh nghiÖp tËp thÓ (hîp t¸c x·) doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp tnh©n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n… ë n-íc ta hiÖn nay doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã vÞ trÞ nßng cèt trong hÖ thèng doanh nghiÖp. - Theo quy m« s¶n xuÊt kinh doanh ta cã doanh nghiÖp quy m« lín, quy m« võa vµ quy m« nhá. - Theo tr×nh ®é kü thuËt cã doanh nghiÖp ë tr×nh ®é thñ c«ng, doanh nghiÖp nöa c¬ khÝ, c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸. C¸c doanh nghiÖp cã quyÒn b×nh ®¼ng tr-íc ph¸p luËt cña Nhµ n-íc trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®-îc qu¶n lý theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lý cña Nhµ n-íc. NhiÖm vô quyÒn h¹n cña c¸c doanh nghiÖp g¾n chÆt víi nhau c¸c doanh nghiÖp ®-îc thµnh lËp, ho¹t ®éng vµ gi¶i thÓ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. * Qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt, x· héi cña tõng lo¹i doanh nghiÖp, chóng ta cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i dÞch vô. * §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt, qu¸ tr×nh kinh doanh ®-îc gäi lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ã lµ qu¸ tr×nh bao gåm tõ viÖc ®Çu tiªn lµ nghiªn cøu, x¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr-êng vÒ hµng ho¸ dÞch vô ®Õn viÖc cuèi cïng lµ tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ vµ thu tiÒn vÒ cho doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh ®ã bao gåm rÊt nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n ph¶i thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc cô thÓ theo mét c«ng nghÖ hîp lý víi mét thêi gian nhÊt ®Þnh, tiªu hao mét l-îng chi phÝ nhÊt ®Þnh vÒ c¸c nguån lùc ®-îc sö dông. Qu¸ tr×nh kinh doanh bao gåm c¸c giai ®o¹n chñ yÕu sau: - Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Ó gi¶i quyÕt xem s¶n xuÊt c¸i g×. - ChuÈn bÞ ®ång bé c¸c ®Çu vµo ®Ó thùc hiÖn quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt nh-: Lao ®éng, ®Êt ®ai, thiÕt bÞ, vËt t-, kü thuËt, c«ng nghÖ… - Tæ chøc tèt qu¸ tr×nh kÕt hîp chÆt chÏ, khÐo lÐo gi÷a c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña ®Çu vµo ®Ó t¹o ra hµng ho¸ vµ dÞch vô, trong ®ã lao ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. - Tæ chøc tèt qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ dÞch vô, b¸n hµng ho¸ thu tiÒn vÒ. * §èi víi doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, dÞch vô th× qu¸ tr×nh kinh doanh diÔn ra chñ yÕu lµ mua vµ b¸n hµng ho¸. DÞch vô cho nªn qu¸ tr×nh kinh doanh bao gåm c¸c giai ®o¹n sau: - Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Ó lùa chän vµ quyÕt ®Þnh l-îng hµng ho¸ cÇn mua ®Ó b¸n cho kh¸ch hµng theo nhu cÇu thÞ tr-êng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tæ chøc viÖc mua c¸c hµng ho¸ dÞch vô theo nhu cÇu thÞ tr-êng. - Tæ chøc viÖc bao gãi hoÆc chÕ biÕn, b¶o qu¶n, chuÈn bÞ hµng ho¸ dÞch vô. - Tæ chøc viÖc b¸n hµng ho¸ vµ thu tiÒn vÒ cho doanh nghiÖp vµ chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh kinh doanh tiÕp theo. Nh- vËy, nh×n tæng qu¸t qu¸ tr×nh kinh doanh cña Doanh nghiÖp chÞu ¶nh h-ëng tæng hîp víi rÊt nhiÒu nh©n tè chÝnh trÞ, kinh tÕ kü thuËt, tæ chøc, t©m lý vµ x· héi. Muèn cho qu¸ tr×nh kinh doanh ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao ph¶i gi¶i quyÕt ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. Nh©n tè kinh tÕ cã vai trß quyÕt ®Þnh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nh-ng kh«ng ®-îc coi nhÑ nh÷ng nh©n tè x· héi, ®Æc biÖt lµ nh©n tè ®¶m b¶o tÝnh ®Þnh h-íng XHCN. 1.1.2. Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña mét doanh nghiÖp. * LÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®· chøng minh: Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i gi¶i quyÕt tèt ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n lµ : S¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh- thÕ nµo vµ s¶n xuÊt cho ai ? * QuyÕt ®Þnh cña thÞ tr-êng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô rÊt phong phó, ®a d¹ng vµ ngµy cµng t¨ng vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. C¸c nhµ kinh doanh ph¶i tÝnh to¸n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ c¸c chi phÝ t-¬ng øng ®Ó lùa chän vµ quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt vµ cung øng c¸i thÞ tr-êng cÇn ®Ó cã thÓ ®¹t lîi nhuËn tèi ®a. ViÖc lùa chän ®Ó quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt c¸i g× chÝnh lµ quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô nµo, sè l-îng bao nhiªu, chÊt l-îng nh- thÕ nµo, thêi ®iÓm nµo th× s¶n xuÊt vµ cung øng. DiÔn ®¹t cung, cÇu, c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng t¸c ®éng qua l¹i víi nhau ®Ó cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l-îng hµng ho¸ cÇn cung cÊp. Gi¸ c¶ thÞ tr-êng lµ th«ng tin cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc lùa chän s¶n xuÊt vµ cung øng nh÷ng hµng ho¸ nµo cã lîi nhÊt. * QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt nh- thÕ nµo. Sau khi lùa chän ®-îc c¸i g× cßn s¶n xuÊt, c¸c nhµ kinh doanh ph¶i xem xÐt vµ lùa chän viÖc s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã nh- thÕ nµo ®Ó s¶n xuÊt nhanh vµ nhiÒu hµng ho¸ theo nhu cÇu thÞ tr-êng víi chi phÝ Ýt nhÊt. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do vËy ph¶i quyÕt ®Þnh giao cho ai s¶n xuÊt hµng ho¸ dÞch vô nµy, b»ng nguyªn liÖu g×, thiÕt bÞ dông cô nµo, c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra sao. §Ó ®øng v÷ng vµ c¹nh tranh th¾ng lîi trªn thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n ®æi míi kü thuËt vµ c«ng nghÖ, n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt nh»m lµm cho hµng ho¸ dÞch vô l-u th«ng trªn thÞ tr-êng cã chÊt l-îng cao vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng -a thÝch. ChÊt l-îng hµng ho¸ dÞch vô lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh sèng cßn ®Õn uy tÝn cña doanh nghiÖp. * QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt cho ai. Ph¶i x¸c ®Þnh râ ai sÏ ®-îc thô h-ëng vµ ®-îc lîi tõ hµng ho¸ vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp. Hµng ho¸ dÞch vô cña doanh nghiÖp sÏ ®-îc ph©n phèi cho tËp thÓ vµ cho c¸ nh©n nh- thÕ nµo ®Ó t¹o ®éng lùc kÝch thÝch cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi vµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu x· héi kh¸c. Nh- vËy, ba vÇn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n nãi trªn ®Òu cÇn ®-îc gi¶i quyÕt trong mäi x· héi, dï lµ Nhµ n-íc x· héi chñ nghÜa hay Nhµ n-íc T- s¶n, mét ®Þa ph-¬ng, mét ngµnh, mét doanh nghiÖp…C¸c vÇn ®Ò nµy lµ nÒn t¶ng cho mét doanh nghiÖp khi b¾t ®Çu tham gia vµo ho¹t ®éng muèn më réng quy m« ho¹t ®éng, s¶n xuÊt vµ kinh doanh thªm mét hay nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ n÷a. §©y còng lµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt mét khi doanh nghiÖp muèn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. 1.2. Doanh nghiÖp Nhµ n-íc. §iÒu 1 LuËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc do Quèc héi th«ng qua ngµy 20/4/1995 viÕt: “Doanh nghiÖp Nh¯ n­íc l¯ tæ chøc kinh tÕ do Nh¯ n­íc ®Çu t­ vèn, thµnh lËp vµ tæ chøc qu¶n lý, ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc ho¹t ®éng c«ng Ých, nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi do Nhµ n-íc giao. Doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn doanh nghiÖp qu¶n lý. Doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã tªn gäi, cã con dÊu riªng vµ trô së chÝnh trªn l±nh thæ ViÖt Nam ” 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Do cã nh÷ng ®Æc tr-ng kh¸c biÖt víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nªn chia doanh nghiÖp Nhµ n-íc nh- sau: * Dùa vµo quy m« vµ h×nh thøc tæ chøc cña doanh nghiÖp cã thÓ chia doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh tæng C«ng ty Nhµ n-íc, doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®éc lËp vµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh viªn. - Tæng C«ng ty Nhµ n-íc lµ doanh nghiÖp cã quy m« lín, ®-îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trªn c¬ së liªn kÕt nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn cã mèi quan hÖ g¾n bã víi nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ, c«ng nghÖ, cung øng, tiªu thô… Tæng c«ng ty Nhµ n-íc cã thÓ cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nh-: ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, ®¬n vÞ sù nghiÖp. Tæng c«ng ty Nhµ n-íc ®-îc ph©n biÖt thµnh Tæng c«ng ty 91 vµ Tæng c«ng ty 90. - Doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®éc lËp lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc kh«ng n»m trong c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp kh¸c. Doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®éc lËp cßn ®-îc ph©n biÖt thµnh doanh nghiÖp cã quy m« lín, quy m« võa, quy m« nhá. * Doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh viªn lµ doanh nghiÖp n»m trong c¬ cÊu cña tæng c«ng ty Nhµ n-íc. * Dùa vµo môc ®Ých ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th× cã thÓ ph©n biÖt doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng kinh doanh vµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng c«ng Ých. - Doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng kinh doanh lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng chñ yÕu nh»m môc tiªu lîi nhuËn. §èi víi lo¹i doanh nghiÖp nµy th× ®-a hµng ho¸ vµ dÞch vô cña m×nh phôc vô mét c¸ch tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ môc tiªu ®-îc nh- vËy møc lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ ®-îc n©ng cao , tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ më réng quy m« kinh doanh, lµm tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. Môc tiªu lîi nhuËn chÝnh lµ cèt lâi cña sù tån t¹i l©u dµi ®èi víi doanh nghiÖp. * Doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng c«ng Ých lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng dÞch vô c«ng céng theo c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc hoÆc trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô do Nhµ n-íc giao. Doanh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng c«ng Ých ho¹t ®éng trong mét sè lÜnh vùc nh-: D-îc, CÊp tho¸t n-íc, m«i tr-êng ®« thÞ, in Ên, phôc vô quèc phßng, an ninh… §èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy ph¶i s¶n xuÊt hay cung øng dÞch vô theo chØ tiªu ph¸p lÖnh, gi¸ c¶ s¶n phÈm do Nhµ n-íc Ên ®Þnh, cã nh÷ng hµng ho¸ dÞch vô gi¸ b¸n thÊp h¬n gi¸ thµnh. Trong thêi kú bao cÊp, doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã vai trß quyÕt ®Þnh ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ, lµ n¬i s¶n xuÊt vµ cung øng ®¹i bé phËn hµng ho¸ dÞch vô lµ bé phËn ®ãng gãp chñ yÒu cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc. HiÖn nay, sè l-îng ®· gi¶m ®i kh¸ nhiÒu so víi thêi kú bao cÊp, song nh÷ng c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc vÉn ph¸t huy ®-îc vai trß cña m×nh trong nh÷ng ngµnh quan träng, ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ Doanh nghiÖp Nhµ n-íc vÉn lµ bé phËn quan träng ®ãng gãp chñ yÕu cho nguån thu Ng©n s¸ch. 1.3. Kh¸i niÖm b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh. Do ®iÒu kiÖn lÞch sö vµ gãc ®é nghiªn cøu kh¸c nhau nªn cã rÊt nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. - Quan ®iÓm thø nhÊt cho r»ng: hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét chØ tiªu so s¸nh biÓu hiÖn møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ trong mét ®¬n vÞ kÕt qu¶ h÷u Ých vµ møc t¨ng khèi l-îng kÕt qu¶ h÷u Ých cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt trong mét thêi kú, gãp phÇn lµm t¨ng thªm lîi Ých cña x· héi cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. - Quan ®iÓm thø hai: HiÖu qña kinh doanh ph¶n ¸nh mèi quan hÖ t-¬ng ph¶n gi÷a khèi l-îng c¸c kÕt qña kinh doanh ®¹t ®-îc víi khèi l-îng c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®· tiªu tèn ®Ó ®¹t ®-îc c¸c kÕt qu¶ ®ã. - Quan ®iÓm thø ba: Hiªu qu¶ kinh doanh hiÓu theo nghÜa réng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh nh÷ng lîi Ých ®¹t ®-îc tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh- vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh thÓ hiÖn tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè cÇn thiÕt tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo môc ®Ých nhÊt ®Þnh. HiÖu qña kinh doanh kh«ng nh÷ng lµ th-íc ®o ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶, hiÖu 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶ kinh doanh cµng cao doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn më réng ph¸t triÓn kinh tÕ, ®æi míi thiÕt bÞ, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt tr×nh ®é c«ng nghÖ míi, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng ng-êi lao ®éng. - HiÖu qu¶ kinh doanh ®-îc xem xÐt d-íi hai gãc ®é: HiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ hiÖu qña kinh tÕ - x· héi. + HiÖu qu¶ tµi chÝnh: lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån nh©n lùc, vËt lùc cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®-îc kÕt qña cao nhÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh víi chi phÝ bá ra Ýt nhÊt. + HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi: lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh sù tham gia ®ãng gãp cña doanh nghiÖp vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu x· héi cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ vÒ mÆt tµi chÝnh hay kinh tÕ - x· héi chØ mang tÝnh chÊt t-¬ng ®èi v× ngµy nay mét chØ tiªu còng cã hai mÆt cña hiªu qu¶. HiÖu qña tµi chÝnh mµ t¨ng lªn sÏ kÐo theo møc t¨ng cña hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi vµ ng-îc l¹i. Tuy nhiªn ph¶i ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ tµi chÝnh th× míi cã thÓ n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi, sau ®ã hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi l¹i ®¸p øng nh÷ng thµnh qu¶ vµ kÝch thÝch lµm t¨ng hiÖu qu¶ tµi chÝnh. Mét doanh nghiÖp ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ tµi chÝnh cao sÏ thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi Nhµ n-íc, gãp phÇn n©ng cao c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng. Khi h¹ tÇng c¬ së tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ tµi chÝnh cao. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh ®-îc ph¶n ¸nh chñ yÕu qua gi¸ mua vµo vµ gi¸ b¸n ra. Cßn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt ph¶i quan tÇm ®Õn gi¸ c¶ gi÷a ®Çu vµo cña nguyªn vËt liÖu, víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Nh÷ng nh×n chung khi xÐt ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ th× bÊt kÓ lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hay doanh nghiÖp th-¬ng nghiÖp, doanh nghiÖp Nhµ n-íc hay doanh nghiÖp t- nh©n ®Òu quan t©m ®Õn mét môc tiªu: Lîi nhuËn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 1.4. Mét sè chØ tiªu vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.4.1. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ th-êng ®-îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a c¸c kÕt qña kinh doanh vµ c¸c yÕu tè nguån lùc kinh doanh hiÖn cã hoÆc thùc tÕ ®· huy ®éng vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong mçi giai ®o¹n. D-íi ®©y lµ mét sè chØ tiªu tÝnh b×nh qu©n c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. 1. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng: Doanh thu - N¨ng suÊt lao ®éng = Sè lao ®éng Møc n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng doanh thu trung b×nh cña mét ng-êi lao ®éng. Lîi nhuËn - Doanh lîi lao ®éng = Sè lao ®éng ChØ tiªu nµy cho biÕt kh¶ n¨ng thu lîi trung b×nh cña mét ng-êi lao ®éng. 2. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn: Doanh thu - N¨ng suÊt vèn = Vèn kinh doanh Ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thu vÒ cña 1 ®ång vèn bá ra Lîi nhuËn - Doanh lîi vèn = Vèn kinh doanh §©y lµ chØ tiªu quan träng, nã lµ chØ tiªu thùc ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lîi cña 1 ®ång vèn bá ra. ChØ tiªu nµy lµ chØ tiªu tæng hîp ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè ®-a vµo sö dông. Doanh thu - N¨ng suÊt chi phÝ = Chi phÝ Ph¶n ¸nh møc thu vÒ cña mét ®ång chi phÝ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lîi nhuËn - Doanh lîi chi phÝ = Chi phÝ ChØ tiªu nµy cho biÕt kh¶ n¨ng sinh lîi cña 1 ®ång chi phÝ. 1.4.2. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. Khi sö dông c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp chóng ta vÉn thùc hiÖn viÖc so s¸nh ®Ó x¸c ®Þnh t¨ng gi¶m, cao thÊp. §ã lµ c¸ch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ë tr¹ng th¸i ®éng. Chóng ta cßn cã thÓ xem xÐt c¸ch ®¸nh gi¸ ë tr¹ng th¸i tÜnh. §Ó ®Èy m¹nh ®æi míi vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ChÝnh phñ ®· ®-a ra 6 tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, c¸c tiªu chÝ ®-îc ®¨ng trªn t¹p chÝ thêi b¸o kinh tÕ sè 31 quy ®Þnh mét doanh nghiÖp ®-îc coi lµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ khi héi ®ñ c¸c tiªu chuÈn sau: - B¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®-îc vèn kinh doanh, trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é hiÖn hµnh. - Kinh doanh cã l·i, nép ®ñ tiÒn thu sö dông vèn vµ lËp ®ñ c¸c quü doanh nghiÖp. Dù phßng tµi chÝnh, trî cÊp mÊt viÖc cho ng-êi lao ®éng, ®Çu t- ph¸t triÓn, quü khen th-ëng, phóc lîi… - Nép ®ñ c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n (tøc kh«ng cã nî qu¸ h¹n). - Nép ®ñ tiÒn b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho ng-êi lao ®éng theo luËt ®Þnh. - Tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng tèi thiÕu ph¶i b»ng møc b×nh qu©n cña c¸c doanh nghiÖp trªn cïng ®Þa bµn. ChØ khi nµo ®¹t ®-îc 6 tiªu chuÈn trªn th× mét chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp cã vai trß næi bËt lµ møc doanh lîi chung hay tû suÊt lîi nhuËn tiÒn vèn míi lµ chØ tiªu thùc, kh«ng cã t×nh tr¹ng gi¶. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ khi kinh doanh thua lç tõ 2 n¨m liªn tôc trë lªn mµ tæng sè luü kÕ, nî khã ®ßi, c¸c kho¶n gi¶m gi¸ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tµi s¶n ®· chiÕm trªn 3/4 vèn s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh«ng cã thÞ tr-êng tiªu thô æn ®Þnh. Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng kinh doanh ë c«ng ty th-¬ng m¹i dÞch vô trµng thi giai ®o¹n 1996-2000 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty: C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2884/Q§- UB ngµy 17/11/1992 vµ QuyÕt ®Þnh sè 178/Q§- UB ngµy 29/4/1993 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. Tªn viÕt t¾t cña C«ng ty l¯ “TRANG CO” Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i: “ TRANG THI COMERCIAL SERVICE COMPANY” Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc chÞu sù qu¶n lý Nhµ n-íc cña Së Th-¬ng m¹i Hµ Néi thuéc UBND Thµnh phè Hµ Néi. Trô së C«ng ty t¹i 12 -14 Trµng Thi QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn do doanh nghiÖp qu¶n lý, C«ng ty cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam, cã con dÊu riªng. 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. - TiÒn th©n cña C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi lµ C«ng ty Ngò Kim ®-îc thµnh lËp ngµy 14/02/1955 vµ cã c¬ së chÝnh lµ cöa hµng Ngò Kim sè 5-7 Trµng TiÒn - Th¸ng 12/1957, do yªu cÇu cña nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®· t¸ch thµnh: C«ng ty M« t« xe m¸y vµ C«ng ty kim khÝ ho¸ chÊt. - Th¸ng 3/1962, hai C«ng ty trªn l¹i ®-îc s¸t nhËp lam mét vµ lÊy tªn C«ng ty kim khÝ ho¸ chÊt Hµ Néi. - Th¸ng 6/1998 do yªu cÇu s¾p xÕp l¹i tæ chøc, m¹ng l-íi kinh doanh cña ngµnh Th-¬ng m¹i Hµ Néi. C«ng ty ®-îc tiÕp nhËn thªm gÇn 400 c¸n 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bé c«ng nh©n viªn chøc cña hai C«ng ty (C«ng ty Gia c«ng thu mua hµng c«ng nghÖ phÈm vµ C«ng ty kinh doanh tæng hîp) cïng víi mét sè ®Þa ®iÓm kinh doanh míi ®-a tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lóc nµy lªn gÇn 1.000 ng-êi. - Th¸ng 4/1993, C«ng ty nhËn quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi. §ång thêi C«ng ty ®-îc bæ sung thªm mét sè chøc n¨ng nhiÖm vô míi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh vµ t×nh h×nh thÞ tr-êng. §©y ®-îc coi lµ mét mèc lÞch sö quan träng trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. HiÖn nay tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn h¬n 500 ng-êi. Trong 45 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi ®· gãp rÊt nhiÒu søc ng-êi, søc cña vµo viÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, gãp phÇn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nh÷ng thµnh tùu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®-îc lµ: - §· ®-îc tÆng th-ëng 428 Hu©n, huy ch-¬ng c¸c lo¹i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vÒ thµnh tÝch tham gia chèng Mü cøu n-íc. - C«ng ty ®-îc Chñ tÞch Héi ®ång Nhµ n-íc tÆng th-ëng Hu©n ch-¬ng Lao ®éng h¹ng 3 v× thµnh tÝch thi ®ua xuÊt s¾c trong 5 n¨m (1993-1997) cïng nhiÒu b»ng khen, cê lu©n l-u cña Bé Th-¬ng m¹i, Tæng liªn §oµn Lao ®éng ViÖt Nam, UBND Thµnh phè Hµ Néi, Së Th-¬ng m¹i Hµ Néi. Víi mét ban l·nh ®¹o cã tr×nh ®é, cã ®Çu ãc kinh doanh nh¹y bÐn víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr-êng cïng víi mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÓu biÕt nghÒ, h¨ng say trong c«ng viÖc, ®oµn kÕt trong néi bé, C«ng ty ngµy cµng lµm ¨n ph¸t ®¹t va hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. §iÒu nµy thÓ hiÖn phÇn nµo qua b¶ng sau: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 1: Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc qua mét sè n¨m N¨m 1985 1990 1996 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Doanh thu (tû ®ång) 3 32 39,7 68,8 101,6 121,7 144,4 175 126,5 164 Nép Ng©n s¸ch (tû ®ång) 0,2 0,4 0,617 1,1 1,3 1,8 1,9 2,1 7,824 4,650 Nguån: KÕt qu¶ kinh doanh trong mét sè n¨m gÇn ®©y. HiÖn nay, C«ng ty cã tæng sè vèn kinh doanh lµ:18.746.583.830 ®ång Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 8.303.638.173 ®ång + Vèn l-u ®éng: 10.442.945.657 ®ång. Ngoµi ra C«ng ty còng ®ang cã mét sè vèn vay Ng©n hµng nh-ng kh«ng ®¸ng kÓ, kho¶ng tõ 1 - 2 tû ®ång, C«ng ty chØ vay trong thêi gian ng¾n råi tr¶, ®ång thêi c¸n bé nh©n viªn còng bá vèn cña m×nh gãp vµo vèn kinh doanh t¹i ®¬n vÞ. 2.1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty: * Chøc n¨ng: Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i vµ dÞch vô, chøc n¨ng cña C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi lµ: - Kinh doanh b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng ho¸ tiªu dïng t- liÖu s¶n xuÊt, vËt t-, hãa chÊt, thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn vµ mäi nhu cÇu kh¸c cña thÞ tr-êng. - Lµm ®¹i lý cho c¸c dÞch vô söa ch÷a c¸c ®å dïng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, ph-¬ng tiÖn ®i l¹i, ®å ®iÖn d©n dông. - Tæ chøc c¸c dÞch vô kinh doanh kh¸ch s¹n, cho thuª v¨n phßng ®¹i diÖn vµ c¸c dÞch vô du lÞch. - Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc ®Ó më réng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * NhiÖm vô: Víi vai trß lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Së Th-¬ng m¹i cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: - Ho¹ch ®Þnh, tæ chøc thùc hiÖn, chØ huy vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, söa ch÷a, dÞch vô, nh»m môc tiªu lîi nhuËn lµ chñ yÕu. Qua ®ã ®ª: + Hoµn thµnh kÕ ho¹ch mµ Së Th-¬ng m¹i vµ Thµnh phè giao. + Bï ®¾p chi phÝ trong kinh doanh vµ cã l·i. + Hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc theo luËt ®Þnh. - Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n tµi chÝnh kÕ to¸n theo quy ®inh cña ph¸p luËt. - Ch¨m lo tèt ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - Båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu, ®ßi hái cña t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n-íc, cña ngµnh vµ cña C«ng ty. - Ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc l©u dµi tõ nay ®Õn n¨m 2010 cña C«ng ty ®Ó cïng víi ngµnh Th-¬ng m¹i cña Thñ ®« thùc hiÖn môc tiªu hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt cña ngµnh, ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng tr-ëng hµng n¨m tõ 10-15%. 2.1.3. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty: Víi nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô nªu trªn vµ c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty céng víi ®Þa bµn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty hÕt søc phøc t¹p, dµn tr¶i ®Òu kh¾p c¸c QuËn, HuyÖn cña Thµnh phè Hµ Néi. Do vËy, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty ph¶i s¾p xÕp phï hîp víi yªu cÇu cña mét doanh nghiÖp cã quy m« ho¹t ®éng kinh doanh lín vµ ®-îc x©y dùng theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 2: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc. Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc 13 ®¬n vÞ trùc tiÕp kinh doanhdÞch vô Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n Phßng kinh doanh * Gi¸m ®èc C«ng ty: Do UBND thµnh phè bæ nhiªm, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong C«ng ty, tæ chøc chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tr-íc Thµnh phè, Së Th-¬ng m¹i vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. * Phã gi¸m ®èc C«ng ty: Do gi¸m ®èc Së Th-¬ng m¹i ra quyÕt ®inh bæ nhiÖm theo ®Ó nghÞ cña gi¸m ®èc C«ng ty. Phã gi¸m ®èc lµ ng-¬i gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ chÞu sù tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®-îc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ c¸c c«ng viÖc ®-îc giao. HiÖn nay, C«ng ty cã 2 phã gi¸m ®èc: Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch m¹ng l-íi hµnh chÝnh, thanh tra, b¶o vÖ vµ mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c kinh doanh vµ trùc tiÕp lµm tr-ëng cöa hµng kim khÝ ®iÖn m¸y Trµng TiÒn. Tuy nhiªn khi khèi l-îng c«ng viÖc gi¶m bít th× bé m¸y l¹i thu gän l¹i cßn 1 phã gi¸m ®èc. * C¸c phßng chøc n¨ng gåm cã: 1. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: HiÖn cã 1 tr-ëng phßng, 1 phã phßng vµ c¸c chuyªn viªn, nh©n viªn. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chøc n¨ng, nhiÖm vô: Tham m-u cho gi¸m ®èc ty vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l-¬ng, qu¶n lý m¹ng l-íi kinh doanh, c«ng t¸c thµnh tra b¶o vÖ, khen th-ëng- kû luËt, qu¶n trÞ hµnh chÝnh, v¨n th- l-u tr÷, l¸i xe, b¶o vÖ c¬ quan. Tr-ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô: - §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña phßng vµ qu¶n lý c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn d-íi quyÒn, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng viÖc cña phßng. - Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c c¸n bé (thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t, bæ nhiÖm), tæ chøc bé m¸y. - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong viÖc tuyÓn chän nh©n viªn. 2. Phßng kÕ to¸n: HiÖn cã mét tr-ëng phßng, mét phã phßng. Chøc n¨ng, nhiÖm vô: Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÒ kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n theo ph¸p luËt cña Nhµ n-íc quy ®Þnh cô thÓ lµ: LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, dù tr÷ Ng©n s¸ch hµng n¨m cho tõng dù ¸n. Tæ chøc theo dâi vµ kiÓm so¸t c¸c c«ng viÖc chi tiªu vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña C«ng ty vµ Nhµ n-íc. Tr-ëng phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô: - §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng, tµi vô vµ qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn d-íi quyÒn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng viÖc cña phßng. - Gióp gi¸m ®èc C«ng ty chr ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n lý vµ sö dông vèn do C«ng ty qu¶n lý cã hiÖu qu¶. 3. Phßng kinh doanh: HiÖn cã mét tr-ëng phßng, mét phã phßng vµ hai chuyªn viªn. Chøc n¨ng, nhiÖm vô: Tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý chÊt l-îng hµng ho¸ cña C«ng ty, thùc hiÖn nhiÖm vô b¸n bu«n mµ C«ng ty giao cho (bao gåm c¶ khai th¸c t×m nguån hµng, tæ chøc tiªu thô) vµ tæ chøc xuÊt nhËp khÈu. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ëng phßng kinh doanh cã nhiÖm vô: Tæ chøc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña phßng vµ qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn d-íi quyÒn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng cña phßng theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®-îc giao. 4. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi hiÖn cã 13 ®¬n vÞ trùc thuéc bao gåm: 1. Trung t©m Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng TiÒn. 2. Cöa hµng Th-¬ng m¹i - DÞch vô Cöa Nam. 3. Cöa hµng Th-¬ng m¹i - DÞch vô Thuèc B¾c. 4. Cöa hµng Th-¬ng m¹i - DÞch vô §ång Xu©n. 5. Cöa hµng Th-¬ng m¹i - DÞch vô Gia L©m. 6. Cöa hµng Th-¬ng m¹i - DÞch vô §¹i La. 7. Cöa hµng Th-¬ng m¹i Gi¶ng Vâ 8. Cöa hµng Th-¬ng m¹i Hµng §µo. 9. Cöa hµng Th-¬ng m¹i C¸t Linh. 10. Trung t©m Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi. 11. Tr¹m kinh doanh Tæng hîp. 12. XÝ nghiÖp m« t« xe m¸y. 13. XÝ nghiÖp söa ch÷a ®iÖn l¹nh. Nh÷ng ®¬n vÞ nµy cã nhiÖm vô: - Ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch ®éc lËp tù chñ, tù h¹ch to¸n lµm ¨n, phôc vô nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Cô thÓ lµ: Tæ chøc khai th¸c, t×m nguån hµng, tæ chøc b¸n ra ®Ó kiÕm lêi, tù trang tr¶i chi phÝ trong kinh doanh. - Thùc hiÖn c¸c chi tiªu kÕ ho¹ch do C«ng ty giao cho nh-: ThuÕ doanh thu, thuÕ vèn, b¶o hiÓm x· héi, khÊu hao m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, nhµ x-ëng. - Qu¶n lý vµ sö dông tèt nhÊt nh÷ng tiÒm n¨ng ®· cã nh- vèn, ®Êt ®ai, lao ®éng vµ c¸c tµi s¶n kh¸c. Nh÷ng ®¬n vÞ trùc thuéc trªn ®Òu cã mét tr-ëng ®¬n vÞ vµ 1-2 phã. Trong ®ã, tr-ëng ®¬n vÞ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña gi¸m ®èc C«ng ty, chÞu 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. TiÕp thu nh÷ng th«ng tin tõ thÞ tr-êng ®Ó cïng c¸c phßng chøc n¨ng. * -u ®iÓm cña m« h×nh nµy - Gióp cho doanh nghiÖp chñ ®éng trong kinh doanh t¹o ra sù n¨ng ®éng, khai th¸c nguån hµng phong phó trong x· héi c¸c doanh nghiÖp, h×nh thµnh c¸c t×nh huèng kinh doanh, thÝch øng víi diÔn biÕn cña thÞ tr-êng. Nh÷ng mÖnh lÖnh vµ chØ thÞ cña cÊp trªn ®-îc truyÒn ®¹t nhanh chãng ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - Tõng nh©n viªn ®-îc trùc tiÕp tiÕp xóc víi c«ng viÖc, ®iÒu ®ã gióp cho hä cã thªm kinh nghiÖm thùc tÕ vµ ph¸t huy ®-îc n¨ng lùc së tr-êng vµ thùc hiÖn c«ng viÖc víi hiÖu qu¶ cao. - Bè trÝ lao ®éng vµ s¾p xÕp c«ng viÖc mét c¸ch hîp lý phï hîp víi tr×nh ®é cña hä. Nhµ qu¶n trÞ trùc tiÕp thu nhËn th«ng tin tõ c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ ®Ó kÞp thêi xö lý. V× vËy nhiÖm vô cña nhµ qu¶n trÞ lµ hÕt søc nÆng nÒ ®ßi hái ph¶i cã t×nh bao qu¸t, tÝnh phèi hîp rÊt cao gi÷a c¸c bé phËn kÓ c¶ trong bé phËn l·nh ®¹o. 2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Th-¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi. 2.2.1. M«i tr-êng kinh doanh: * §Þa bµn kinh doanh: C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu trªn ®Þa bµn Hµ Néi víi mét m¹ng l-íi kinh doanh - dÞch vô réng kh¾p 7 quËn vµ 2 huyÖn cña Thñ ®« Hµ Néi bao gåm: 10 cöa hµng, 2 trung t©m, 2 xÝ nghiÖp víi trªn 60 ®Þa ®iÓm kinh doanh, mµ phÇn lín c¸c ®Þa ®iÓm nµy ®Òu n»m ë c¸c trôc ®-êng chÝnh, c¸c ®Çu mèi giao th«ng, khu ®«ng d©n vµ c¸c trung t©m bu«n b¸n lín cña Thµnh phè. §©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi ®· gãp phÇn kh«ng nhá dÉn tíi sù thµnh c«ng cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. Bëi v×, thñ ®« Hµ Néi lµ trung t©m kinh tÕ - chÝnh trÞ - v¨n ho¸ cña c¶ n-íc víi sè d©n gÇn 2,7 triÖu ng-êi cã tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cao (b×nh qu©n ®¹t gÇn 10%/ n¨m). T¹i ®©y cã trô së cña C«ng ty lín, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, c¸c cöa hµng, c¸c tæ chøc kinh tÕ cã tªn tuæi…. Bªn c¹nh ®ã Hµ Néi l¹i lµ thµnh phè cña c¶ n-íc. ChÝnh v× lÏ ®ã Hµ Néi trë thµnh trung t©m mua b¸n, trao ®æi vµ giao dÞch cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc, thu hót ®-îc sù chó ý vµ ®Çu t- cña c¸c n-íc trong khu vùc còng nh- trªn thÕ giíi. Ngoµi ra Hµ Néi cßn lµ mét trung t©m du lÞch, mét ®iÓm dõng ch©n cña kh¸ch hµng trong n-íc vµ quèc tÕ. §iÒu ®ã thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tiÒm n¨ng cña c¸c c¬ héi kinh doanh còng nh- mét søc mua lín cña thÞ tr-êng. Nãi tãm l¹i, nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn ®· gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi nãi riªng. §iÒu quan träng lµ C«ng ty cÇn khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng thÕ m¹nh ®ã mét c¸ch phï hîp víi kh¶ n¨ng cu¶ m×nh ®Ó t¹o cho C«ng ty mét phong c¸ch kinh doanh riªng biÖt vµ hiÖu qu¶ ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp trªn cïng ®Þa bµn còng nh- ë c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c trªn c¶ n-íc. * Kh¸ch hµng cña C«ng ty: Tr¶i qua nhiÒu n¨m kinh doanh trªn thÞ tr-êng Hµ Néi C«ng ty Th-¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi kinh doanh phôc vô hÇu hÕt mäi tÇng líp ng-êi d©n Hµ Néi, tõ c¸c c¬ quan Nhµ n-íc, c¸c tËp thÓ lao ®éng, c¸c tæ chøc x· héi ®Õn c¸c ®¬n vÞ qu©n ®éi. Ngay tõ thêi bao cÊp kh¸ch hµng ®· ®Õn víi C«ng ty nhiÒu mèi quan hÖ g¾n bã vµ th-êng xuyªn. Ngµy nay mÆc dï c¬ chÕ thÞ tr-êng cã nhiÒu thay ®æi v× cã nhiÒu thµnh phÇn tæ chøc kinh tÕ tham gia song b¹n hµng cña C«ng ty vÉn rÊt ®«ng vµ g¾n bã suèt víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty kh«ng chØ giíi h¹n trong ®Þa bµn Hµ Néi, môc tiªu cña C«ng ty lµ c¶i t¹o - më réng m¹ng l-íi kinh doanh, liªn doanh, liªn kÕt vµ thu hót kh¸ch hµng ë c¸c tØnh b¹n nh-: L¹ng S¬n, Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Nam §Þnh... * C¸c nhµ cung øng cña C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh, doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i mét c¸ch ®¬n lÎ mµ ph¶i g©y dùng cho m×nh mèi quan hsÖ h÷u nghÞ víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh»m t¹o nguån cung cÊp ®Çu vµo. C«ng ty Th-¬ng m¹i 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DÞch vô Trµng Thi lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc th-¬ng m¹i - dÞch vô v× vËy b¹n hµng cung øng cña C«ng ty lµ tÊt c¶ c¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn cã thÓ kÓ ra nh÷ng b¹n hµng th-êng xuyªn cung øng cho C«ng ty lµ: C«ng ty nhùa R¹ng §«ng, C«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp, kim khÝ Th¨ng Long, nhµ m¸y thiÕt bÞ B-u ®iÖn, xÝ nghiÖp phÝch n-íc R¹ng §«ng, C«ng ty thiÕt bÞ th-¬ng m¹i; kÐt Thµnh Léc, KÐt Hµ Néi, xÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ... * §èi thñ c¹nh tranh. - DÞch vô Trµng Thi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc tõ thêi cßn h¹ch to¸n bao cÊp, C«ng ty cã thÕ m¹nh lµ hµng ho¸ ®Òu ®-îc cÊp trªn vµ ph©n phèi kh«ng cã sù c¹nh tranh, hµng ho¸ cña C«ng ty (tr-íc ®©y lµ C«ng ty kim khÝ Ho¸ chÊt Hµ Néi) ®Òu lµ hµng ho¸ do xÝ nghiÖp Nhµ n-íc s¶n xuÊt, Nhµ n-íc ph©n bæ kÕ ho¹ch ph©n phèi. Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng sù tån t¹i kh¸ch quan cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ céng víi quy luËt thÞ tr-êng ®· g©y cho C«ng ty kh«ng Ýt khã kh¨n, C«ng ty ph¶i chñ ®éng khai th¸c nguån hµng vµ lo b¸n ra. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hµng ®iÖn m¸y, kim khÝ ®iÖn tö cña Nhµ n-íc vµ doanh nghiÖp t- nh©n. §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty cã nhiÒu -u ®iÓm, nhiÒu ®iÓm m¹nh h¬n C«ng ty nh-: §éi ngò c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, c¬ chÕ gän nhÑ…Do vËy ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn th-¬ng tr-êng ®ã lµ quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh trong ®ã ¸p dông quy luËt cung cÇu lµ c¬ b¶n, tøc lµ phôc vô nhu cÇu cña thÞ tr-êng, b¸n nh÷ng lo¹i hµng ho¸ nµo mµ thÞ tr-êng khan hiÕm vµ cã nhu cÇu. Bªn c¹nh ®ã lµ chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh víi ph-¬ng thøc ho¹t ®éng linh ho¹t phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ dÞch vô nh- vËn chuyÓn mang hµng ®Õn tËn nhµ, l¾p ®Æt miÔn phÝ vµ b¸n hµng qua ®iÖn tho¹i. Qua c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng trªn mµ doanh nghiÖp kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, lu«n kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh lµ doanh nghiÖp quèc doanh vµ lµ ®¬n vÞ lu«n dÉn ®Çu trong ngµnh Th-¬ng m¹i thñ ®« vÒ mäi mÆt. 20
- Xem thêm -