Tài liệu Những cơ sở lý luận chung về chiến lược marketing và

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Nh÷ng c¬ së lý luËn chung vÒ chiÕn l-îc Marketing vµ qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh marketing Kh¸i qu¸t chung vÒ chiÕn l-îc. ChiÕn l-îc lµ thuËt ng÷ cã nguån gèc qu©n sù; trong qu©n sù thuËt ng÷ chiÕn l-îc th-êng ®-îc sö dông ®Ó chØ c¸c kÕ ho¹ch lín, dµi h¹n ®-îc ®-a ra trªn c¬ së dù ®o¸n ®-îc c¸i g× ®èi ph-¬ng cã thÓ lµm vµ c¸i g× ®èi ph-¬ng kh«ng lµm. Sau ®ã thuËt ng÷ nµy míi du nhËp vµo c¸c lÜnh vùc kh¸c cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Tõ nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû 20, chiÕn l-îc kinh doanh ®-îc triÓn khai ¸p dông kh¸ réng r·i trong lÜnh vùc qu¶n lý. Vµ qu¶n lý chiÕn l-îc ®· thùc sù ®-îc kh¼ng ®Þnh nh- mét h-íng, mét ph-¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖu qu¶. Ngµy nay qu¶n lý chiÕn l-îc ®· ®-îc ¸p dông ë hÇu hÕt c¸c c«ng ty ë c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. I. Kh¸i niÖm, vai trß vµ vÞ trÝ cña chiÕn l-îc marketing. 1.1 Kh¸i niÖm C¸c ®Þnh nghÜa c¬ së Kh¸i niÖm vÒ Marketing: lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý mang tÝnh x· héi, nhê ®ã mµ c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã thÓ cã ®-îc nh÷ng g× hä cÇn vµ mong muèn th«ng qua viÖc t¹o ra, chµo b¸n vµ trao ®æi nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ víi nh÷ng ng-êi kh¸c. Kh¸i niÖm nµy cña Marketing dùa trªn nh÷ng kh¸i niÖm cèt lâi sau: (vµ ®-îc minh ho¹ trong h×nh 1). S¬ ®å 1: Nh÷ng kh¸i niÖm cèt lâi cña Marketing Nhu cÇu mong muèn vµ yªu cÇu S¶n phÈm Gi¸ trÞ chi phÝ sù hµi lßng Trao ®æi, giao dÞch vµ c¸c mèi quan hÖ ThÞ tr-êng Marketing vµ ng-êi lµm Marketing Nhu cÇu, mong muèn vµ yªu cÇu. Nhu cÇu: lµ c¶m gi¸c thiÕu hôt mét c¸i g× ®ã mµ con ng-êi c¶m nhËn ®-îc. Mong muèn: lµ mét nhu cÇu cã d¹ng ®Æc thï, t-¬ng øng víi tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ nh©n c¸ch cao cña c¸ thÓ. Yªu cÇu: lµ mong muèn ®-îc kÌm thªm ®iÒu kiÖn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Mong muèn trë thµnh yªu cÇu khi cã søc mua hç trî. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµng ho¸: lµ nh÷ng thø cã thÓ tho¶ m·n ®-îc mong muèn hay nhu cÇu, yªu cÇu vµ ®-îc cung cÊp cho thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých tho¶ m·n ng-êi tiªu dïng. Gi¸ trÞ, chi phÝ vµ sù tho¶ m·n: Kh¸i niÖm chñ ®¹o lµ gi¸ trÞ ®èi kh¸ng kh¸ch hµng. Mçi ng-êi ®Òu cã nh÷ng nhu cÇu cña m×nh vµ hä sÏ ®¸nh gi¸ nh÷ng s¶n phÈm tho¶ m·n ®-îc nh÷ng nhu cÇu cña hä. Gi¸ trÞ chÝnh lµ sù ®¸nh gi¸ cña ng-êi tiªu dïng vÒ kh¶ n¨ng chung cña s¶n phÈm tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cña m×nh. Nh- khi quyÕt ®Þnh mua th× ng-êi tiªu dïng bÞ phô thuéc vµo kh¶ n¨ng mua cña chÝnh hä. Do vËy, ng-êi tiªu dïng ph¶i xem xÐt gi¸ trÞ vµ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ tr-íc khi chän. Hä sÏ chän s¶n phÈm nµo t¹o ra gi¸ trÞ lín nhÊt trªn mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ. Trao ®æi: lµ hµnh vi trao vµ nhËn mét thø g× ®ã mµ c¶ hai phÝa ®Òu mong muèn. Giao dÞch: lµ mét cuéc trao ®æi mang tÝnh chÊt th-¬ng m¹i nh÷ng vËt cã gi¸ trÞ gi÷a hai bªn. ThÞ tr-êng: lµ tËp hîp nh÷ng ng-êi mua hµng hiÖn cã vµ sÏ cã. Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu thÞ tr-êng. S¬ ®å 2 d-íi ®©y thÓ hiÖn nh÷ng lo¹i thÞ tr-êng c¬ b¶n vµ nh÷ng dßng quan hÖ nèi liÒn. S¬ ®å 2: C¬ cÊu c¸c dßng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng Tµi nguyªn TiÒn tÖ Tµi nguyªn ThÞ tr-êng tµi nguyªn ThuÕ hµng ho¸ DÞch vô tiÒn tÖ ThÞ tr-êng ng-êi s¶n xuÊt ThuÕ hµng ho¸ DÞch vô tiÒn tÖ ThÞ tr-êng nhµ n-íc DÞch vô tiÒn tÖ TiÒn tÖ TiÒn tÖ ThuÕ DÞch vô ThÞ tr-êng ng-êi tiªu dïng ThuÕ hµng ho¸ ThÞ truêng hµng ho¸ Hµng ho¸ TiÒn tÖ Hµng ho¸ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Marketing: lµ sù dù ®o¸n, sù qu¶n lý vµ sù tho¶ m·n nhu cÇu th«ng qua qu¸ tr×nh trao ®æi. Qu¶n trÞ Marketing: lµ sù ph©n tÝch, ho¹ch ®Þnh, thùc hiÖn vµ kiÓm tra c¸c tr-¬ng tr×nh ®· ®Ò ra, nh»m t¹o dùng, båi ®¾p vµ duy tr× nh÷ng trao ®æi cã lîi víi ng-êi mua mµ m×nh muèn h-íng ®Õn trong môc ®Ých ®¹t thµnh vµ môc tiªu cña tæ chøc. Nãi ®¬n gi¶n qu¶n trÞ Marketing lµ ®iÒu khiÓn nhu cÇu. Nhµ qu¶n trÞ Marketing: lµ ng-êi cã thÓ t×m kiÕm ®ñ sè kh¸ch hµng cÇn thiÕt ®Ó mua toµn bé khèi l-îng s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra t¹i thêi ®iÓm ®ã. Hä lµ ng-êi cã mét chøc vô do c«ng ty uû quyÒn lµm nhiÖm vô ph©n tÝch c¸c t×nh huèng Marketing, thùc hiÖn nh÷ng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kiÓm tra. ChiÕn l-îc Marketing: lµ mét chuçi nh÷ng ho¹t ®éng hîp nhÊt dÉn ®Õn mét -u thÕ c¹nh tranh v÷ng ch¾c. Hay theo Philip Kotler: chiÕn l-îc Marketing lµ mét hÖ thèng luËn ®iÓm logic, hîp lý lµm c¨n cø chØ ®¹o mét ®¬n vÞ, tæ chøc tÝnh to¸n c¸ch gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô Marketing cña m×nh. Nã bao gåm c¸c chiÕn l-îc cô thÓ ®èi víi c¸c thÞ tr-êng môc tiªu, ®èi víi Marketing-mix vµ møc chi phÝ cho Marketing. ChiÕn l-îc Marketing ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c phÇn thÞ tr-êng mµ c«ng ty cÇn tËp trung nh÷ng nç lùc c¬ b¶n cña m×nh vµo ®ã. Nh÷ng phÇn thÞ tr-êng nµy kh¸c nhau vÒ c¸c chØ tiªu, møc ®é -a thÝch, ph¶n øng vµ thu nhËp. C«ng ty sÏ ph¶i hµnh ®éng kh«n ngoan, tËp trung nç lùc vµ c«ng søc vµo nh-ng phÇn thÞ tr-êng mµ cã thÓ phôc vô tèt nhÊt, xÐt theo gãc ®é c¹nh tranh. §èi víi mçi phÇn thÞ tr-êng môc tiªu ®-îc chän cÇn x©y dùng mét chiÕn l-îc Marketing riªng. 1.2 Vai trß vµ vÞ trÝ cña chiÕn l-îc Marketing trong c«ng ty C¨n cø vµo kÕ ho¹ch Marketing cã thÓ x©y dùng nh÷ng phÇn kh¸c trong kÕ ho¹ch cña c«ng ty cô thÓ nh- ch-¬ng tr×nh hç trî nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, cung øng, s¶n xuÊt, nh©n sù, tµi chÝnh... KÕ ho¹ch Marketing lµ mét c«ng cô trung t©m ®Ó chØ ®¹o vµ phèi hîp nç lùc Marketing. Mçi c«ng ty muèn n©ng cao hiÖu qu¶ Marketing vµ hiÖu suÊt cña m×nh ®Òu ph¶i häc c¸ch x©y dùng vµ thùc hiÖn nh÷ng kÕ ho¹ch Marketing cã c¨n cø. KÕ ho¹ch Marketing gåm c¸c chiÕn l-îc Marketing vµ c¸c ch-¬ng tr×nh hç trî. Thùc hiÖn tèt c¸c chiÕn l-îc Marketing gióp c«ng ty tiÕn hµnh c¸c kÕ ho¹ch Marketing ®-îc thµnh c«ng vµ hiÖu qu¶. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Nghiªn cøu vµ ph©n ®o¹n thÞ tr-êng trong Marketing 2.1 Nghiªn cøu thÞ tr-êng chung 2.1.1 ThÞ tr-êng vµ vai trß cña thÞ tr-êng ThÞ tr-êng ThuËt ng÷ thÞ tr-êng lóc ban ®Çu ®-îc hiÓu lµ mét ®Þa ®iÓm cô thÓ ë ®ã ng-êi b¸n vµ ng-êi mua gÆp gì nhau ®Ó trao ®æi hµng ho¸. Ngµy nay, trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô cã thÓ diÔn ra ë mäi n¬i, mäi lóc b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Do ®ã, kh¸i niÖm vÒ thÞ tr-êng ®· cã nhiÒu thay ®æi. - §èi víi nhµ kinh tÕ häc thÞ tr-êng bao gåm mäi ng-êi mua vµ mäi ng-êi b¸n trao ®æi víi nhau vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô. Hä quan t©m ®Õn cÊu tróc cña thÞ tr-êng, viÖc thùc hiÖn trao ®æi vµ tiÕn tr×nh ho¹t ®éng cña mçi lo¹i thÞ tr-êng. - Theo quan ®iÓm Marketing: thÞ tr-êng lµ tæng thÓ nh÷ng ng-êi mua s¶n phÈm (dÞch vô), gåm nh÷ng ng-êi mua hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng. - ThÞ tr-êng hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp: lµ nhãm kh¸ch hµng chung thuû cña doanh nghiÖp. - ThÞ tr-êng tiÒm n¨ng: lµ nh÷ng ng-êi chØ tiªu dïng hµng cña ®èi thñ vµ nh÷ng ng-êi kh«ng tiªu dïng t-¬ng ®èi nghÜa lµ ch-a tõng tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cña ®èi thñ. Ta cã thÓ viÕt: ThÞ tr-êng tiÒm n¨ng = ThÞ tr-êng hiÖn t¹i + thÞ tr-êng më réng trong t-¬ng lai - ThÞ tr-êng lý thuyÕt: lµ thÞ tr-êng nãi chung trong c¶ hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai. ThÞ tr-êng lý thuyÕt = ThÞ tr-êng hiÖn t¹i + ThÞ tr-êng tiÒm n¨ng Do ®ã, trªn thÞ tr-êng h×nh thµnh nªn c¸c quan hÖ gi÷a ng-êi b¸n víi ng-êi mua, gi÷a ng-êi b¸n víi nhau vµ quan hÖ gi÷a nh÷ng ng-êi mua víi nhau ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸. V× vËy, cã thÓ thÊy r»ng, ®Ó thÞ tr-êng h×nh thµnh vµ tån t¹i ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: + §èi t-îng trao ®æi: lµ s¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô. + §èi t-îng tham gia trao ®æi: ng-êi b¸n vµ ng-êi mua. + §iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn trao ®æi: kh¶ n¨ng thanh to¸n. Nh- vËy, ®iÒu kiÖn quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp lµ t×m ra n¬i trao ®æi, t×m ra nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp dù ®Þnh cung øng cho thÞ tr-êng ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, cßn ®èi víi ng-êi tiªu dïng hä l¹i quan t©m ®Õn viÖc so s¸nh nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ nhµ s¶n xuÊt cung øng tho¶ m·n ®óng nhu cÇu cña hä ®Õn ®©u. Hä quan t©m ®Õn gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm do doanh nghiÖp cung øng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vai trß cña thÞ tr-êng - ThÞ tr-êng lµ biÓu hiÖn thu gän cña c¸c ho¹t ®éng trao ®æi trong qu¸ tr×nh kinh doanh mµ th«ng qua ®ã c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c c¸ nh©n, gia ®×nh vÒ tiªu dïng c¸c mÆt hµng nµo, c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp vÒ s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nhthÕ nµo, vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña ng-êi c«ng nh©n lµm viÖc cho ai vµ bao l©u ®Òu ®-îc dung hoµ b»ng sù ®iÒu chØnh gi¸ c¶, nªn viÖc ®iÒu chØnh gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr-êng sÏ khuyÕn kÝch c¸c nhµ cung cÊp sö dông c¸c nguån lùc tiÕt kiÖm h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n ®Ó s¶n xuÊt ra ®óng lo¹i s¶n phÈm cã thÓ tiªu thô trªn thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng chØ chÊp nhËn nh÷ng lo¹i hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông phï hîp víi ng-êi tiªu dïng ë møc gi¸ c¶ hîp lý. Ng-îc l¹i th× hµng ho¸ ®-îc s¶n xuÊt ra sÏ kh«ng tiªu thô ®-îc trªn thÞ tr-êng. Víi ý nghÜa ®ã th× thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm lµ n¬i ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mäi ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp, lµ n¬i kiÓm nghiÖm gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cã ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng hay kh«ng? ThÞ tr-êng lµ n¬i kÕt hîp gi÷a cung vµ cÇu - cho biÕt sè l-îng ng-êi b¸n vµ sè l-îng ng-êi mua. ViÖc mua hay b¸n s¶n phÈm víi khèi l-îng vµ gi¸ c¶ bao nhiªu lµ do quan hÖ cung - cÇu thÞ tr-êng quyÕt ®Þnh. Do vËy qui m« cña thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cã tÝnh quyÕt ®Þnh l-îng hµng cung øng, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm sÏ ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, ¶nh h-ëng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. V× sè l-îng, gi¸ c¶ cña s¶n phÈm tiªu thô lµ hai nh©n tè c¬ b¶n ¶nh h-ëng ®Õn qui m« doanh sè vµ qui m« lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông c¸c nh©n tè kinh doanh. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu trªn thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, sù hiÓu biÕt vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh phï hîp nh»m n©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Nghiªn cøu thÞ tr-êng Nghiªn cøu thÞ tr-êng lµ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, tæng hîp, ph©n tÝch vµ b¸o c¸o c¸c th«ng tin cã thÓ sö dông nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cô thÓ. Theo c¸ch ®Þnh nghÜa cña HiÖp héi marketing Mü: nghiªn cøu thÞ tr-êng lµ chøc n¨ng ®Ó liªn hÖ gi÷a ng-êi tiªu dïng, kh¸ch hµng, c«ng chóng víi c¸c nhµ Marketing th«ng qua c¸c th«ng tin - nh÷ng th«ng tin nµy ®-îc sö dông ®Ó cã thÓ ph¸t hiÖn ®-îc c¬ héi thÞ tr-êng, x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò cña thÞ tr-êng; tæng hîp, sµng läc, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng Marketing; kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn Marketing; n©ng cao hiÓu biÕt vÒ Marketing nh»m qu¶n lý Marketing nh- mét qu¸ tr×nh. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Þnh nghÜa thø nhÊt vÒ nghiªn cøu thÞ tr-êng nhÊn m¹nh vµo c¸c b-íc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr-êng nh- thu thËp, ph©n tÝch vµ b¸o c¸o th«ng tin. Cßn ®Þnh nghÜa thø hai nªu lªn chøc n¨ng c¬ b¶n cña nghiªn cøu thÞ tr-êng còng nhviÖc sö dông nghiªn cøu thÞ tr-êng. 2.1.2 Nghiªn cøu thÞ tr-êng hµng t- liÖu s¶n xuÊt Kh¸i niÖm vµ mét sè ®Æc ®iÓm cña hµng t- liªu s¶n xuÊt Kh¸i niÖm: thÞ tr-êng hµng t- liÖu s¶n xuÊt lµ tËp hîp nh÷ng c¸ nh©n vµ tæ chøc mua hµng vµ dÞch vô ®Ó sö dông vµo viÖc s¶n xuÊt ra c¸c thø hµng kh¸c hay dÞch vô kh¸c ®Ó b¸n, cho thuª hay cung øng cho nh÷ng ng-êi tiªu dïng kh¸c. ThÞ tr-êng hµng t- liÖu s¶n xuÊt ®-îc t¹o nªn chñ yÕu tõ c¸c ngµnh: (1) n«ng l©m ng- nghiÖp; (2) c«ng nghiÖp khai kho¸ng; (3) c«ng nghiÖp gia c«ng chÕ biÕn; (4) x©y dùng; (5) giao th«ng vËn t¶i; (6) th«ng tin liªn l¹c; (7) c«ng tr×nh c«ng céng; (8) ng©n hµng, tµi chÝnh vµ b¶o hiÓm; (9) dÞch vô. Mét sè ®Æc ®iÓm cña hµng t- liÖu s¶n xuÊt: ThÞ tr-êng hµng t- liÖu s¶n xuÊt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng kh¸c h¼n víi thÞ tr-êng hµng tiªu dïng. * Thø nhÊt: lµ thÞ tr-êng gåm nh÷ng doanh nghiÖp mua s¾m hµng t- liÖu s¶n xuÊt phôc vô s¶n xuÊt. * Thø hai: lµ thÞ tr-êng cã khèi l-îng vèn ®Çu t- vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm ®-îc chu chuyÓn lín. * Thø ba: VÒ ng-êi mua vµ ph-¬ng thøc mua: - Ng-êi mua t- liÖu s¶n xuÊt víi t- c¸ch lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Sè ng-êi mua t- liÖu s¶n xuÊt kh«ng ®«ng vµ ph©n t¸n nh- sè ng-êi mua hµng tiªu dïng. - Ph-¬ng thøc mua t- liÖu s¶n xuÊt: th-êng ®-îc giao dÞch theo ®¬n ®Æt hµng víi khèi l-îng lín, tiÕn hµnh th«ng qua hîp ®ång dµi h¹n. * Thø t-: tr×nh ®é giao dÞch tËp trung cao, ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n cao cña ng-êi mua v× b¶n th©n m¸y mãc thiÕt bÞ chÕ t¹o cã kÕt cÊu phøc t¹p, cã hµm l-îng khoa häc kü thuËt cao vµ gi¸ trÞ lín. * Thø n¨m: Møc cÇu co gi·n th-êng lín h¬n hµng tiªu dïng. * Thø s¸u: Trong hÖ thèng ph©n phèi, t- liÖu s¶n xuÊt th-êng ®-îc ph©n phèi theo lo¹i kªnh trùc tiÕp (tõ nhµ cung cÊp ®Õn doanh nghiÖp mua t- liÖu s¶n xuÊt) 2.2 Ph©n ®o¹n vµ lùa chän thÞ tr-êng môc tiªu ®èi víi hµng t- liÖu s¶n xuÊt 2.2.1 Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng ®èi víi hµng t- liÖu s¶n xuÊt 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChiÕn l-îc Marketing tiªu thô s¶n phÈm sÏ khã cã c¬ héi thµnh c«ng nÕu nhchóng ta bá qua c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng. ViÖc ph©n ®o¹n thÞ tr-êng vµ ®Þnh vÞ s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng ®-îc xem lµ c«ng viÖc quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chiÕn l-îc vµ ho¹t ®éng Marketing cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng: Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ®­îc ®Þnh nghÜa l¯ “sù chia nhá thÞ tr-êng thµnh c¸c nhãm kh¸ch hµng nhá riªng biÖt vµ ®ång nhÊt”. ViÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc Marketing bëi ba lý do sau ®©y: Thø nhÊt: C¸c lo¹i chiÕn l-îc nh- ph¸t triÓn thÞ tr-êng, ph¸t triÓn s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸, th©m nhËp thÞ tr-êng ®ßi hái sù gia t¨ng vÓ doanh sè b¸n hµng th«ng qua nh÷ng s¶n phÈm hiÖn cã, s¶n phÈm míi vµ thÞ tr-êng míi. Do vËy ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng ®ßi hái ph¶i cã c¸c tiªu thøc vµ kü thuËt ®Ó ph©n t¸ch thÞ tr-êng thµnh nh÷ng ®o¹n phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng tõ ®ã cã thÓ lùa chän thÞ tr-êng môc tiªu cho doanh nghiÖp. Thø hai: ViÖc ph©n ®o¹n thÞ tr-êng cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi nh÷ng nguån lùc h¹n chÕ, v× nã kh«ng ®ßi hái ph¶i s¶n xuÊt ®¹i trµ, ph©n phèi réng kh¾p vµ qu¶ng c¸o rÇm ré. ViÖc ph©n ®o¹n thÞ tr-êng cã thÓ gióp mét doanh nghiÖp nhá c¹nh tranh thµnh c«ng víi mét doanh nghiÖp lín Thø ba : C¸c quyÕt ®Þnh ®-îc ®-a ra dùa trªn kÕt qu¶ ph©n ®o¹n thÞ tr-êng lµ c¸c quyÕt ®Þnh cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c chÝnh s¸ch cña Marketing-mix: s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi vµ khuÕch tr-¬ng. Tãm l¹i, viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr-êng lµ ch×a kho¸ ®Ó cho cung phï hîp víi cÇu. Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng th-êng thÊy ®-îc nh÷ng biÕn ®éng lín vµ ®ét ngét cña nhu cÇu thÞ tr-êng th-êng mµ chóng ta cã thÓ -íc ®o¸n ®Ó ®iÒu tiÕt cung. Cung phï hîp víi cÇu sÏ lµm tèi thiÓu ho¸ sè l-îng hµng thiÕu, nhê vËy sÏ phôc vô kh¸ch hµng ®-îc tèt h¬n. Lùa chän thÞ tr-êng môc tiªu ThÞ tr-êng môc tiªu lµ thÞ tr-êng tËp trung l-îng cÇu lín mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhÊt, ®ång thêi cã nh÷ng lîi thÕ vÒ c¹nh tranh ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh. Sau khi ph©n tÝch c¬ héi cña m×nh, c«ng ty s½n sµng nghiªn cøu vµ lùa chän thÞ tr-êng môc tiªu. Hä cÇn ph¶i biÕt c¸ch ®o l-êng vµ dù b¸o møc ®é hÊp dÉn cña thÞ tr-êng nhÊt ®Þnh. ViÖc nµy ®ßi hái ph¶i -íc tÝnh quy m« chung cña thÞ tr-êng, møc t¨ng tr-ëng, kh¶ n¨ng sinh lêi vµ rñi ro. Ng-êi lµm Marketing ph¶i n¾m v÷ng ph-¬ng ph¸p chÝnh ®Ó ®Þnh l-îng ®-îc tiÒm n¨ng cña thÞ tr-êng vµ dù b¸o nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n trong t-¬ng lai. KÕt qu¶ ®Þnh l-îng vµ dù b¸o vÒ thÞ tr-êng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trë thµnh ®Çu vµo mÊu chèt ®Ó quyÕt ®Þnh tËp trung vµo thÞ tr-êng vµ s¶n phÈm míi nµo. Marketing hiÖn ®¹i ®ßi hái ph¶i ph©n ®o¹n thÞ tr-êng-®¸nh gi¸ chóng-lùa chän vµ tËp chung vµo nh-ng khóc thÞ tr-êng nµo mµ c«ng ty cã thÓ phôc vô tèt nhÊt. §Þnh vÞ s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng: Sau khi ®· ph©n ®o¹n thÞ tr-êng ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nh»m vµo c¸c ®o¹n thÞ tr-êng kh¸c nhau nhÊt ®Þnh, b-íc tiÕp theo lµ t×m ra c¸c lo¹i s¶n phÈm mµ ng-êi tiªu dïng mong muèn. §Þnh vÞ s¶n phÈm ®-îc sö dông réng r·i nh»m môc ®Ých nµy. Nã ®ßi hái s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn chñ yÕu ®Ó ph©n biÖt víi c¸c s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh, ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh nhÊt trªn ph©n ®o¹n thÞ tr-êng nµo, hoÆc t×m kiÕm c¸c ph©n ®o¹n thÞ tr-êng cßn trèng ch-a ®-îc phôc vô. ViÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng nç lùc tiÕp thÞ ®Ó sao cho trong t©m trÝ cña kh¸ch hµng lu«n mong muèn cã ®-îc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu.v.v... III. Néi dung ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc Marketing 3.1 VÞ trÝ cña ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chiÕn l-îc S¬ ®å 4: M« h×nh qu¶n trÞ chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp X¸c ®Þnh nhiÖm vô môc tiªu vµ chiÕn l-îc hiÖn t¹i Thùc hiÖn kiÓm so¸t bªn ngoµi ®Ó x¸c ®Þnh c¬ héi vµ ®e dä¹ ThiÕt lËp c¸c môc tiªu dµi h¹n ThiÕt lËp c¸c môc tiªu ng¾n h¹n Ph©n phèi c¸c nguån lùc s¶n xuÊt XÐt l¹i c¸c môc tiªu kinh doanh Thùc hiÖn kiÓm so¸t néi bé ®Ó nhËn diÖn c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu Lùa chän c¸c chiÕn l-îc KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ §Ò ra c¸c chÝnh s¸ch Th«ng tin ph¶n håi Ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc (CL) Thùc hiÖn CL Nguån trÝch: phßng kinh doanh S.B.Co. 8 §¸nh gi¸ CL Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 4 m« t¶ giai ®o¹n ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty. §©y lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi sù thµnh b¹i cña c«ng ty. §iÒu nµy hoµn toµn phô thuéc vµo møc ®é chi tiÕt vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc khi thùc hiÖn. 3.2 Ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc Marketing ChiÕn l-îc lµ tËp hîp c¸c quyÕt ®Þnh cña c«ng ty cÇn thùc hiÖn trong suèt mét thêi gian dµi nh»m thÝch øng víi m«i tr-êng vµ thÞ tr-êng ho¹t ®éng. LËp kÕ ho¹ch chiÕn luîc theo h-íng thÞ tr-êng lµ qu¸ tr×nh qu¶n trÞ nh»m ph¸t triÓn vµ duy tr× mét sù ¨n khíp cã thÓ thùc hiÖn ®-îc gi÷a c¸c môc tiªu cña tæ chøc, kü n¨ng cïng tµi nguyªn vµ nh÷ng c¬ héi cña m×nh trªn thÞ tr-êng lu«n lu«n biÕn ®éng. Môc ®Ých cña viÖc lËp kÕ ho¹ch chiÕn l-îc lµ ®Þnh h×nh l¹i c¸c bé phËn, s¶n phÈm trong doanh nghiÖp ®Ó lµm sao cã thÓ t¨ng tr-ëng, ph¸t triÓn theo h-íng môc tiªu. Ngoµi ra cßn gióp cho c«ng ty tuyÓn chän vµ tæ chøc l¹i bé m¸y cña m×nh linh ho¹t mét c¸ch hîp lý ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt nhÊt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 3.2.1 C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ chiÕn l-îc t¹i c«ng ty KÕ ho¹ch ho¸ trong Marketing lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý, theo ®ã toµn bé ch-¬ng tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¶i dùa vµo sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a mét bªn lµ m«i tr-êng vµ thÞ tr-êng víi bªn kia lµ kh¶ n¨ng vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh tèi -u. (s¬ ®å 5) S¬ ®å 5: Minh ho¹ kh¸i niÖm kÕ ho¹ch ho¸ trong Marketing KÕ ho¹ch ho¸ Bªn ngoµi M«i tr-êng Bªn trong ThÞ tr-êng Kh¶ n¨ng Kh¸ch quan Môc tiªu Chñ quan Qu¸ tr×nh qu¶n lý 3.2.2 C¬ së x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ Gåm nh÷ng th«ng tin cÇn vµ ®ñ vÒ m«i tr-êng vÜ m« bªn ngoµi (yÕu tè kh¸ch quan) vµ m«i tr-êng vi m« bªn trong doanh nghiÖp (yÕu tè chñ quan). Cô thÓ h¬n gåm bèn néi dung sau: - Th«ng tin vÒ m«i tr-êng: ph©n tÝch toµn diÖn vµ cã träng ®iÓm ®Ó rót ra nh÷ng ¶nh h-ëng cèt lâi cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr-êng: gåm c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch vµ dù ®o¸n (c¶ ®Þnh h-íng vµ ®Þnh l-îng) vÒ cÇu, cung, gi¸ c¶ cña nh÷ng mÆt hµng vµ thÞ tr-êng ®ang quan t©m. - §¸nh gi¸ ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè nguån lùc cña b¶n th©n doanh nghiÖp nh-: nh©n sù, tµi chÝnh, c«ng nghÖ, v¨n ho¸. - Kh¶ n¨ng thÝch øng cña doanh nghiÖp tr-íc biÕn ®éng m«i tr-êng vµ thÞ tr-êng nh-: kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh qu¶n lý, kh¶ n¨ng thÝch øng víi c«ng nghÖ míi, kh° n¨ng thÝch øng vÒ “4P” trong Marketing-mix. 3.2.3 Lùa chän chiÕn l-îc Marketing - Cã thÓ nãi kÕ ho¹ch Marketing lµ hiÖn th©n cña chiÕn l-îc. Do vËy chän chiÕn luîc lµ néi dung cèt lâi cña kÕ ho¹ch ho¸. Ph©n tÝch vµ lùa chän chiÕn l-îc lµ viÖc ra quyÕt ®Þnh chñ quan dùa trªn ph©n tÝch kh¸ch quan c¸c th«ng tin vÒ m«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §©y lµ c«ng viÖc rÊt quan träng trong giai ®o¹n h×nh thµnh chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra. C¨n cø vµo viÖc ph¸t triÓn m«i tr-êng bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp, mµ thiÕt lËp c¸c ma trËn c¸c yÕu tè bªn trong, ma trËn h×nh ¶nh c¹nh tranh vµ c¸c ma trËn kh¸c nhau nh- ma trËn c¬ héi vµ nguy c¬, ma trËn chiÕn l-îc chÝnh... Cã rÊt nhiÒu kü thuËt ®Ó ph©n tÝch vµ lùa chän chiÕn l-îc. Nh-ng trong ph¹m vi nghiªn cøu chuyªn ®Ò thùc tËp nµy, t«i xin ®-îc ®Ò cËp ®Õn ba lo¹i chiÕn l-îc c¬ b°n m¯ nhiÒu c«ng ty trªn thÕ giíi sö dông l¯: ma trËn “t¨ng tr­ëng - thÞ phÇn” cña nhãm t­ vÊn Boston Consulting Group (BCG), ma trËn “giai ®o¹n ho¹t ®éng - vÞ trÝ c¹nh tranh” cña Arthur D. Little (ADL) v¯ ma trËn “vÞ trÝ c¹nh tranh-gi¸ trÞ c¸c lÜnh vùc” cña Mckinsey. Trong ma trËn cña m×nh BCG sö dông hai tiªu chÝ chiÕn l-îc: (1) tû lÖ t¨ng tr-ëng; (2) thÞ phÇn t-¬ng ®èi trong mçi lÜnh vùc. BCG chØ ra vÞ trÝ c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp trong mét lÜnh vùc th«ng qua tû sè so s¸nh vÒ khèi l-îng cña nã víi doanh nghiÖp ë vÞ trÝ ®øng ®Çu hoÆc ®øng thø hai nÕu nh- doanh nghiÖp cÇn xem xÐt ®øng thø nhÊt. H¬n n÷a BCG cong nghiªn cøu mèi quan hÖ trong mét ngµnh th«ng qua chi phÝ s¶n xuÊt vµ khèi l-îng s¶n xuÊt. Kh¸c víi ma trËn BCG, Arthur D. Little (ADL) ®-a ra c¸ch ®¸nh gi¸ c¹nh tranh cña cña mét doanh nghÖp vµ lîi Ých cña c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng. Còng nh- hai ma trËn trªn, ma trËn Mckinsey ®-îc x©y dùng vµo hai chØ tiªu ®ã lµ: (1) vÞ trÝ c¹nh tranh ®-îc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt chÊt nhê vµo viÖc ph©n tÝch nhiÒu chØ tiªu; (2) gi¸ trÞ c¸c lÜnh vùc ®-îc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt gi¸ trÞ t-¬ng ®èi nhê viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña mçi lÜnh vùc ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (c¸c lo¹i h×nh chiÕn l-îc nµy sÏ ®-îc ®Ò cËp cô thÓ h¬n trong phÇn phô lôc 5). 3.2.4 Qu¶n trÞ chiÕn l-îc Marketing a) Ph©n tÝch c¬ héi C«ng ty ph¶i khëi sù tõ m«i tr-êng Marketing ®Ó t×m kiÕm c¸c c¬ may, mµ tiªn ®o¸n nh÷ng ®iÒu ®e do¹. M«i tr-êng Marketing bao gåm tÊt c¶ c¸c t¸c tè vµ lùc l-îng ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng giao dÞch hiÖu qu¶ víi thÞ tr-êng träng ®iÓm cña c«ng ty. M«i tr-êng nµy cña c«ng ty cã thÓ ph©n thµnh m«i tr-êng vi m« vµ m«i tr-êng vÜ m«. M«i tr-êng vi m«: C¸c nhµ cung cÊp C«ng ty C¸c trung gian tiÕp thÞ §èi thñ c¹nh tranh Kh¸ch hµng C¸c giíi quan hÖ (c«ng chóng) S¬ ®å 6: C¸c t¸c nh©n chÝnh yÕu thuéc m«i tr-êng vi m« cña C«ng ty S¬ ®å 6 cho chóng ta thÊy: C¸c nhµ qu¶n trÞ Marketing kh«ng thÓ chØ quan t©m ®Õn nh÷ng nhu cÇu cña thÞ tr-êng träng ®iÓm; hä cßn ph¶i biÕt ®Õn tÊt c¶ c¸c t¸c nh©n thuéc m«i tr-êng vi m« mµ c«ng ty ®ang ho¹t ®éng trong ®ã. M«i tr-êng vÜ m« cña c«ng ty: C«ng ty cïng víi c¸c nhµ cung cÊp, c¸c trung gian tiÕp thÞ, kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¸c giíi cã quan hÖ víi m×nh, tÊt c¶ ®Òu ho¹t ®éng trong m«i tr-êng vÜ m« réng lín h¬n, bao gåm c¸c lùc l-îng sÏ t¹o thµnh c¸c c¬ may vµ mèi ®e do¹ ®èi víi c«ng ty. Nh÷ng lùc l­îng n¯y tiªu biÓu cho “nh÷ng c¸i kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc” m¯ c«ng ty ph°i tù thÝch nghi víi m«i tr­êng ®ã. b) ThiÕt kÕ chiÕn l-îc Marketing C¨n cø vµo nh÷ng th«ng tin thu thËp ®-îc tõ m«i tr-êng bªn trong vµ m«i tr-êng bªn ngoµi. C«ng ty cÇn ph¶i lùa chän cho m×nh mét chiÕn l-îc th©m nhËp phï hîp ®Ó chiÕm ®-îc -u thÕ thÕ c¹nh tr¹nh trªn thÞ tr-êng. c) Ho¹ch ®Þnh ch-¬ng tr×nh Marketing ChiÕn l-îc Marketing ph¶i ®-îc thùc hiÖn b»ng nh÷ng ch-¬ng tr×nh Marketing. ViÖc nµy ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch th«ng qua nh÷ng quyÕt ®Þnh c¬ b¶n vÒ chi phÝ Marketing, Marketing-mix vµ ph©n bæ kinh phÝ Marketing. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chñng lo¹i ChÊt l-îng MÉu m· TÝnh n¨ng Tªn nh·n Bao b× KÝch cì DÞch vô B¶o hµnh Tr¶ l¹i S¶n phÈm Marketing-mix Kªnh Ph¹m vi Danh môc Hµng ho¸ §Þa ®iÓm Dù tr÷ Ph©n phèi VËn chuyÓn ThÞ tr-êng Môc tiªu KhuyÕn m¹i Gi¸ quy ®Þnh Gi¸ c¶ ChiÕt khÊu Bít gi¸ Kú h¹n thanh to¸n §iÒu kiÖn tr¶ chËm Marketing trùc tiÕp KÝch thÝch tiªu thô Qu¶ng c¸o Lùc l-îng b¸n hµng Quan hÖ víi c«ng chóng S¬ ®å 7: 4 P cña Marketing - mix Marketing-mix lµ mét trong nh÷ng kh¸i niÖm chñ chèt cña lý thuyÕt Marketing hiÖn ®¹i. Marketing-mix lµ tËp hîp nh÷ng c«ng cô Marketing mµ c«ng ty sö dông ®Ó theo ®uæi nh÷ng môc tiªu Marketing cña m×nh trªn thÞ tr-êng. Trong Marketing - mix cã rÊt nhiÒu c«ng cô kh¸c nhau. Mc Carthy ®· ®-a ra mét c¸ch ph©n lo¹i c¸c c«ng cô n¯y theo yÕu tè gäi l¯ “4 P”. Nh÷ng biÕn Marketing cô thÓ ®­îc m« t° trong s¬ ®å 7: d) Tæ chøc, thùc hiÖn, kiÓm tra B-íc cuèi cïng trong qu¸ tr×nh Marketing lµ tæ chøc c¸c nguån lùc Marketing, thùc hiÖn vµ kiÓm tra kÕ ho¹ch Marketing. C«ng ty ph¶i x©y dùng mét tæ chøc Marketing cã ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ häach Marketing ®ã. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch Marketing ch¾c ch¾n cã nh÷ng thay ®æi tÊt yÕu. V× vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng th«ng tin ph¶n håi vµ nh÷ng ph-¬ng ph¸p kiÓm tra nh- kiÓm tra kÕ ho¹ch n¨m, kiÓm tra kh¶ n¨ng sinh lêi vµ kiÓm tra chiÕn l-îc. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II Thùc tr¹ng chiÕn l-îc Marketing vµ qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh marketing cña c«ng ty h¶i ©u I. kh¸i qu¸t chung vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty h¶i ©u 1.1 Giíi thiÖu chung C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n (TNHH) H¶i ¢u - Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ HAI AU COMPANY (S.B. CO., LTD) C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 00732/GP-UB do UBND thµnh phè Hµ Néi ngµy 3 th¸ng 2 n¨m 1994, ®¨ng ký kinh doanh sè: 046248 ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 1992. Trô së chÝnh: Sè 2 ngâ 9 V©n Hå 3- QuËn Hai Bµ Tr-ng - Hµ Néi, v¨n phßng giao dÞch: 37A Lý Nam §Õ - Hµ Néi (Tel: 84-4-8452656, Fax:84-4-8234867) M· sè thuÕ: 0100231297 - 1 ®¨ng ký ngµy: 02/01/1999 Vèn ®iÒu lÖ: 4.051.020.000 ®ång víi thêi gian ho¹t ®éng: 20 n¨m Lµ ®¬n vÞ chuyªn kinh doanh trong lÜnh vùc thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y thi c«ng, m¸y ph¸t ®iÖn... nh÷ng s¶n phÈm nµy ®-îc nhËp khÈu tõ Mü, Singapore, Hµn Quèc... ngoµi ra cßn mét sè s¶n phÈm ®-îc nhËp khÈu tõ c¸c n-íc SNG nhm¸y nÐn khÝ. 1.2 Ph¹m vi kinh doanh cña c«ng ty Tõ khi míi thµnh lËp cho ®Õn nay, ph¹m vi kinh doanh cña c«ng ty bao gåm: XuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh; Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng; c«ng nghiÖp vµ x©y dùng d©n dông, söa ch÷a nhµ ë vµ trang trÝ néi thÊt; Bu«n b¸n hµng t- liÖu tiªu dïng; Kh¸ch s¹n; S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng; Bu«n b¸n t- liÖu s¶n xuÊt, thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ®-êng bé; DÞch vô, m«i giíi vÒ viÖc mua, b¸n, cho thuª bÊt ®éng s¶n vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c. Víi chøc n¨ng trªn th× c«ng ty cã c¸c quyÒn h¹n nh- sau: - C«ng ty cã quyÒn kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ phï hîp víi ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký kinh doanh, më réng quy m« kinh doanh ®a d¹ng, theo kh¶ n¨ng c«ng ty vµ nhu cÇu thÞ tr-êng, kinh doanh bæ xung c¸c ngµnh nghÒ kh¸c ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C«ng ty tù lùa chän thÞ tr-êng, tù quyÕt ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n s¶n phÈm, dÞch vô trõ nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô do Nhµ n-íc ®Þnh gi¸. - C«ng ty cã quyÒn liªn doanh, liªn kÕt kinh tÕ ®èi víi c¸c c¸ nh©n, tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc. - §-îc quyÒn huy ®éng vèn, c¸c nguån tÝn dông kh¸c theo ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vµ ®Çu t- ph¸t triÓn. - C«ng ty ®-îc quyÒn më v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh ë c¸c ®Þa ph-¬ng trong c¶ n-íc ®Ó ho¹t ®éng, giao dÞch vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. - §-îc quyÒn b¸n vµ cho thuª c¸c tµi s¶n cña c«ng ty. II. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 2.1 §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty H¶i ¢u 2.1.1 Ho¹t ®éng xuÊt khÈu. S¶n phÈm: C«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n nh-: ®Ëu, l¹c, võng... ngoµi ra cßn mét sè hµng xuÊt khÈu m©y tre ®an, gèm mü nghÖ. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu: Trung Quèc, §µi Loan, Ph¸p, §øc, Hµn Quèc, óc... NhËn xÐt: nh×n chung c«ng ty ch-a coi xuÊt khÈu lµ lÜnh vùc chÝnh yÕu trong c«ng viÖc kinh doanh mÆc dï hiÖn nay nhµ n-íc ®· khuyÕn khÝch xuÊt khÈu víi møc thuÕ xuÊt thÊp. Doanh thu thu ®-îc tõ xuÊt khÈu rÊt thÊp. Mµ doanh thu chñ yÕu tõ lÜnh vùc kh¸ch s¹n vµ bu«n b¸n c¸c mÆt hµng m¸y mãc thiÕt bÞ mµ c«ng ty nhËp khÈu. 2.1.2 Ho¹t ®éng nhËp khÈu Nh÷ng lo¹i hµng nhËp khÈu chÝnh yÕu cña c«ng ty bao gåm c¸c mÆt hµng chuyªn dông phôc vô cho x©y dùng vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i: xe lu; m¸y d¶i nhùa ®-êng; m¸y xóc; m¸y ñi; c¸c lo¹i xe «t«; xe vËn t¶i; s¨m lèp c¸c lo¹i; xe n©ng hµng ho¸; cÇn cÈu... Nguyªn nh©n lµ ViÖt Nam lµ n-íc ®ang ph¸t triÓn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y rÊt cÇn thu hót ®Çu t- n-íc ngoµi vµ tiÕp cËn nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Tõ khi Mü xo¸ bá lÖnh cÊm vËn ®èi víi ViÖt Nam, th× n-íc ta trë thµnh mét m«i tr-êng ®Çu t- rÊt hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu ttrªn thÕ giíi. Do vËy viÖc ®Çu t- cho c¬ së h¹ tÇng cña ViÖt nam sÏ lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thu hót ®Çu t- n-íc ngoµi. V× vËy ph¶i ®Èy m¹nh ngµnh giao th«ng vËn t¶i ®-êng bé ph¸t triÓn tiÕn tíi hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng nh»m ®Èy m¹nh ®Çu t- n-íc ngoµi th× ®ßi hái ph¶i cã sù ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng lµm ®-êng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn mét sè s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp nhËp khÈu vÉn cßn ch-a ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ®ßi hái cña thÞ tr-êng. Nguyªn nh©n lµ do trong thêi gian qua c«ng ty ch-a ®Çu t- cao cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng, chñng lo¹i s¶n phÈm nhËp khÈu vÉn cßn ch-a ®a d¹ng (®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm vÒ x©y dùng nh- s¾t thÐp, xe «t« cã träng t¶i nhá; phô tïng thay thÕ cho c¸c lo¹i m¸y mãc kh¸c…). (VÒ chi tiÕt c¸c lo¹i s¶n phÈm xem phÇn phô lôc sè 01). 2.2 §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng, tµi chÝnh vµ nguån nh©n lùc 2.2.1 ThÞ tr-êng b¸n s¶n phÈm nhËp khÈu Nhu cÇu tiªu thô vËt t- thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i ë ViÖt Nam lµ rÊt lín nhÊt lµ ®èi víi mét quèc gia ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, ®ang tù hoµn thiÖn chÝnh m×nh ®Ó thu hót ®-îc sù chó ý cña c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi. Nguån hµng cña c«ng ty nhËp khÈu vÒ ®-îc cung øng cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, ®ång thêi còng cung øng cho c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh. C¸c ®¬n vÞ x©y dùng c¬ b¶n vµ kh¶o s¸t thiÕt kÕ trùc thuéc Bé GTVT. BiÓu 1: Sè liÖu thèng kª s¶n l-îng x©y l¾p cña ngµnh tõ n¨m 1998-KH 2002 §¬n vÞ: tû ®ång Tªn ®¬n vÞ N¨m 1998 1999 2000 2001 2002 1. Tæng Cty XDCTGT1 530.5 579 791.5 1.000 1.100 2. Tæng Cty XDCTGT4 280 380 494,5 550 600 3. Tæng Cty XDCTGT5 480 446 542,5 600 650 4. Tæng Cty XDCTGT6 710 730 785,3 850 900 5. Tæng Cty XDCTGT8 700 884 750 800 850 6. Tæng Cty XD cÇu TL 801 830 926 1.000 1.100 423,5 523 598 600 650 8. Tæng Cty ®-êng s«ng MiÒn Nam 25 35 21 40 45 9. Gi¸ trÞ KSTK 90 95 105 120 130 4.502 5024,8 5.560 6.705 7. Tæng Cty XD ®-êng thuû Tæng sè 4039,5 Nguån trÝch: ViÖn chiÕn l-îc vµ ph¸t triÓn GTVT-Bé GTVT Theo biÓu 1 th× c¸c Tæng c«ng ty lín trùc thuéc Bé giao th«ng vËn t¶i lµ c¸c ®¬n vÞ chñ chèt trong x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín cã tÇm cì quèc gia. C¸c c«ng ty 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nµy cã c¸c dµn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé. V× vËy c¸c c«ng ty nµy tróng thÇu víi c¸c hîp ®ång x©y l¾p lín (kÓ c¶ trong n-íc vµ quèc tÕ). S¶n l-îng x©y l¾p b×nh qu©n cña c¸c tæng c«ng ty nãi trªn chiÕm tíi 40% tæng s¶n l-îng x©y l¾p cña toµn ngµnh. §©y ®-îc coi lµ khu vùc thÞ tr-êng lín trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vÒ cung øng vËt t- thiÕt bÞ do c«ng ty nhËp khÈu. NhËn xÐt: + Nh-îc ®iÓm: C«ng ty khã cã thÓ c¹nh tranh ®-îc víi c¸c c«ng ty lín ®Ó phôc vô nh÷ng thiÕt bÞ ®ång bé cã gi¸ trÞ lín cho khu vùc thÞ tr-êng nµy nh- Tæng c«ng ty th-¬ng m¹i vµ x©y dùng c«ng tr×nh (Vietracimex) vµ Tracimexco. + ¦u ®iÓm: C«ng ty cã thÓ phôc vô cho thÞ tr-êng nµy mét phÇn nhá cña c«ng tr×nh b»ng c¸ch ®Êu thÇu l¹i mét phÇn hoÆc cung cÊp mét phÇn vËt t- thiÕt bÞ. C¸c c«ng ty trùc thuéc Côc ®-êng bé ViÖt Nam, c¸c c«ng ty trùc thuéc c¸c tr-êng ®µo t¹o c«ng nh©n cña Bé. S¶n l-îng cña mçi c«ng ty hµng n¨m kho¶ng trªn d-íi 10 tû ®ång song nhu cÇu ®-îc cung øng vËt t- thiÕt bÞ ®Ó ho¹t ®éng còng kh«ng nhá nh-: - C«ng ty vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng (ATC) - C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 230 - C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 246 - C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 228 * C¸c C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng c¸c thµnh phè vµ c¸c tØnh. Tæng gi¸ trÞ x©y l¾p cña c¸c c«ng ty nµy chiÕm kho¶ng 30% vèn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ViÖt Nam. Së giao th«ng Hµ Néi, TP. Hå ChÝ Minh cã hµng chôc chi nh¸nh lµ c¸c c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng lín vµ nhá ë kh¾p c¸c tØnh thµnh vµ doanh sè thu ®-îc tõ mçi c«ng ty còng hµng chôc tû ®ång nhc«ng ty x©y dùng Hµ Néi ®¹t kho¶ng 40 tû ®ång mçi n¨m. NhËn xÐt: Hµng n¨m l-îng vËt t- thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho khu vùc nµy còng kh¸ lín. C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh khu vùc nµy lµ thÞ tr-êng môc tiªu cho c«ng ty. C«ng ty cã thÓ trùc tiÕp nhËn thÇu tõ khu vùc thÞ tr-êng nµy ®Ó thùc hiÖn b»ng chøc n¨ng kinh doanh vµ uy tÝnh cña cña c«ng ty hoÆc nhËn cung cÊp nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc phôc vô thi c«ng hoÆc cho thuª thiÕt bÞ thi c«ng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * C¸c ®¬n vÞ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng thuéc Bé, ngµnh kh¸c. C¸c ngµnh kh¸c nh- Bé x©y dùng, Bé quèc phßng... còng lµ thÞ tr-êng cã nhu cÇu rÊt lín vÒ c¸c lo¹i hµng nµy. C¸c ®¬n vÞ cña Bé x©y dùng nh- Vinacimex, Licodi, Lilana, tæng c«ng ty x©y dùng thuû ®iÖn S«ng §µ... ngoµi ra cßn cã c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé x©y dùng ë c¸c ®Þa ph-¬ng. C¸c ®¬n vÞ kinh doanh thuéc Bé quèc phßng nh-: Tæng c«ng ty x©y dùng 12 (binh ®oµn Tr-êng S¬n); Tæng c«ng ty x©y dùng (Binh ®oµn Trµng An); C«ng ty x©y dùng Lòng L« (Bé t- lÖnh c«ng binh); C«ng ty T©y B¾c... C¸c ®¬n vÞ nµy ®· tróng nh÷ng gãi thÇu lín t¹i c¸c c«ng tr×nh giao th«ng träng ®iÓm nh- ®-êng quèc lé 1, ®-êng 18, ®-êng 5 ®Æc biÖt lµ c¸c tuyÕn ®-êng giao th«ng phôc vô cho quèc phßng t¹i biªn giíi vµ h¶i ®¶o - hµng n¨m cã trÞ gi¸ s¶n l-îng lªn tíi hµng ngµn tû ®ång. + ¦u ®iÓm: §©y lµ khu vùc thÞ tr-êng réng lín, nhu cÇu tiÒm Èn vÒ lo¹i m¸y mãc thi c«ng c«ng tr×nh vµ nguyªn vËt liÖu cao. + Nh-îc ®iÓm: c¸c ®¬n vÞ kinh doanh thuéc Bé quèc phßng cã ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng kinh doanh nªn m¸y mãc thi c«ng phôc vô c«ng tr×nh x©y dùng th-êng do chÝnh c¸c c«ng ty ®ã nhËp vÒ tõ n-íc ngoµi. Gãp phÇn vµo thÞ tr-êng ng-êi mua lo¹i s¶n phÈm nµy cßn ph¶i kÓ ®Õn c¸c c«ng ty TNHH - lµ mét trong n¨m thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Hµng n¨m, Bé GTVT ®Çu t- mét l-îng vèn vµo x©y dùng. Ngoµi ra cßn ®Çu tmét l-îng tiÒn lín phôc vô cho viÖc duy tu, b¶o d-ìng c¸c c«ng tr×nh GTVT. Do vËy nhu cÇu cung øng vËt t- thiÕt bÞ còng t¨ng lªn. Tham gia cung øng cho thÞ tr-êng nµy cã c¸c doanh nghiÖp sau: c¸c c«ng ty XNK; Tæng c«ng ty th-¬ng m¹i vµ x©y dùng (Vietracimex); c«ng ty XNK vµ hîp t¸c ®Çu t- (Tracimexco). Hai c«ng ty Vietracimex vµ Tracimexco lµ hai ®èi thñ c¹nh tranh lín cña c«ng ty. Hai c«ng ty nµy cã sè l-îng chi nh¸nh vµ ®¹i lý trªn toµn quèc rÊt lín. Hä cã chi nh¸nh ë hÇu hÕt c¸c thµnh phè lín. Sè l-îng hµng ho¸ vµ chñng lo¹i còng rÊt phong phó. Hä chµo b¸n kho¶ng h¬n 100 kiÓu m¸y mãc trang thiÕt bÞ c¸c lo¹i, víi c¸c lo¹i gi¸ kh¸c nhau. Hai c«ng ty nµy chñ yÕu b¸n hµng qua c¸c ®¹i lý vµ hä lµ c«ng ty ®Çu tcho lÜnh vùc Marketing kh¸ lín. Hä tÝnh chiÕm lÜnh thÞ tr-êng b»ng c¸ch cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao vµ gi¶m gi¸. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c c«ng ty vËt t- thiÕt bÞ thuéc c¸c tæng c«ng ty trùc thuéc Bé. - C¸c c«ng ty XNK trùc thuéc Bé Th-¬ng m¹i, Bé X©y dùng - C¸c c«ng ty TNHH vµ c¸c c«ng ty t- nh©n. 2.2.2 ThÞ tr-êng nhËp khÈu BiÓu 2: T×nh h×nh nhËp khÈu theo thÞ tr-êng vÒ mÆt gi¸ trÞ cña c«ng ty §¬n vÞ: 1000 ®ång Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 ThÞ tr-êng Nga NhËt B¶n §øc Trung Quèc §µi Loan Singapore Hµn Quèc Th¸i Lan Tæng nhËp Thùc hiÖn n¨m 2000 Gi¸ trÞ T.T (1000 ®) (%) 4.287.554 16,4 8.931.358 34,2 1.741.660 6,7 2.435.340 9,4 2.502.311 9,6 1.884.400 7.2 2.711.741 10,4 1.590.606 6,1 26.084.970 100 Thùc hiÖn n¨m 2001 % so víi Gi¸ trÞ T.T n¨m 2000 (1000 ®) (%) 4.250.500 15,6 99,14 9.626.600 35,4 107,78 1.898.350 7,0 109 3.245.650 11,9 133,27 2.768.250 10,2 110,63 1.785.800 6,6 94,77 2.475.100 9,1 91,27 1.150.250 4,2 72,31 27.200.500 100 104,28 Nguån trÝch: Phßng TCKT - S.B. Co Qua biÓu 2 cã thÓ thÊy r»ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty nhËp hµng chñ yÕu tõ nh÷ng thÞ tr-êng truyÒn thèng nh-: NhËt, Nga, §øc... Nh×n chung viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ t¨ng lªn song gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp trªn mçi thÞ tr-êng t¨ng gi¶m kh«ng ®Òu nªn cã sù thay ®æi vÒ tû träng ë mçi thÞ tr-êng trong tæng kim ng¹ch nhËp. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm ë mçi thÞ tr-êng kh¸c nhau h¬n thÕ n÷a tû gi¸ vµ møc ®é l¹m ph¸t cña ®ång tiÒn ë mçi khu vùc, mçi quèc gia lµ kh¸c nhau. - ThÞ tr-êng Nga: theo sã liÖu thèng kª ë b¶ng 3 th× viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ tõ thÞ tr-êng nµy kh«ng t¨ng. Nguyªn nh©n chÝnh lµ v× chñng lo¹i hµng ho¸ h¹n chÕ, Ýt c¶i tiÕn trong khi c¸c h·ng kh¸c, c¸c quèc gia kh¸c kh«ng ngõng c¶i tiÕn vÒ chÊt l-îng vµ mÉu m· hµng ho¸. Hµng nhËp th-êng lµ mét sè m¸y mãc, thiÕt bÞ vèn vÉn cã uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng vµ mét sè phô tïng thay thÕ. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ThÞ tr-êng NhËt B¶n: lµ thÞ tr-êng chiÕm tû träng lín trong tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty. S¶n phÈm nhËp vÒ cã chÊt l-îng cao, ®-îc kh¸ch hµng trong n-íc yªu thÝch, ®iÒu nµy còng gi¶i thÝch ®-îc mét phÇn r»ng t¹i sao tû lÖ t¨ng tr-ëng ë thÞ tr-êng nµy lín. S¶n phÈm chñ yÕu lµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, «t«. - ThÞ tr-êng §øc (vµ mét sè n-íc ch©u ¢u): lµ thÞ tr-êng réng lín víi nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ tiÒm n¨ng kinh tÕ m¹nh. Tuy gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp tõ thÞ tr-êng nµy chØ 6,7 - 7% tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu nh-ng ®· cã dÊu hiÖu cho thÊy c«ng ty ®· b¾t ®Çu chó ý ®Õn khu vùc thÞ tr-êng nµy. - ThÞ tr-êng Trung Quèc: lµ khu vùc thÞ tr-êng cã tû lÖ t¨ng tr-ëng cao nhÊt trong danh môc hµng nhËp cña c«ng ty. Cã thÓ gi¶i thÝch cho hiÖn t-îng nµy lµ Trung Quèc cã nÒn kinh tÕ t-¬ng ®èi æn ®Þnh, thÞ tr-êng réng lín, gi¸ c¶ hµng ho¸ rÎ. H¬n n÷a hµng ho¸ nhËp khÈu tõ Trung Quèc cã chi phÝ vËn chuyÓn thÊp nªn khu vùc thÞ tr-êng nµy chiÕm ®-îc nhiÒu -u thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam. - ThÞ tr-êng mét sè n-íc ch©u ¸ nh- Singapore, Thai Lan, §µi Loan... lµ nh÷ng thÞ tr-êng æn ®Þnh ®èi víi c«ng ty, tuy gi¸ trÞ hµng nhËp vÒ cã thay ®æi theo tõng n¨m nh-ng tuú vµo møc cÇu cña thÞ tr-êng tiªu thô mµ c«ng ty cã thÓ nhËp hµng tõ khu vùc thÞ tr-êng nµy. 2.2.3 Tµi chÝnh * Kh¶ n¨ng tµi chÝnh: Lµ mét doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, c«ng ty H¶i ¢u ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së nguån tµi chÝnh lµ phÇn vèn gãp cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ: 4.051.020.000 ®ång. Trong ®ã bao gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng. H»ng n¨m b»ng hiÖu qu¶ kinh doanh ®¹t ®-îc c«ng ty ®· tù bæ sung nguån vèn kinh doanh cho m×nh. Tuy nhiªn, do ho¹t ®éng th-¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cÇn mét nguån vèn lín, nªn c«ng ty th-êng xuyªn ph¶i vay vèn l-u ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 3: T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty tõ n¨m 1999 - 2001 §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m 1999 2000 So s¸nh 2000/1999 2001 Néi dung ST§ ST§% So s¸nh 2001/2000 ST§ KH 2002 ST§% 13.353 19.502 19.900 6.149 146,05 398 102,04 20.500 VC§ 9.008 8.239 7.676 -769 91,46 -553 93,17 5.814 VL§ 4.345 11.263 12.224 6.918 259,22 961 108,53 14.186 - Tæng vèn - Nguån trÝch: B¸o c¸o tµi chÝnh - S.B. Co 25000 TriÖu ®ång 20000 Tong DT VCD VLD 15000 10000 5000 0 1999 2000 2001 KH 2002 N¨m §å thÞ 1: ®å thÞ m« t¶ kÕt cÊu vèn cña c«ng ty qua n¨m 1999 - KH 2002 NhËn xÐt: Th«ng qua sù m« t¶ ë b¶ng 2, chóng ta thÊy ®-îc mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Tæng vèn ®Çu t- qua c¸c n¨m cña c«ng ty t¨ng lªn, vèn cè ®Þnh gi¶m dÇn ®ång thêi vèn l-u ®éng liªn tôc t¨ng lªn. Tõ n¨m 1999 ®Õn 2000 tæng vèn ®Çu t- t¨ng lªn nhanh nguyªn nh©n lµ nhµ n-íc míi cho phÐp c¸c c«ng ty ngoµi quèc doanh ®-îc phÐp nhËp c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy, nhu cÇu vÒ lo¹i s¶n phÈm nµy cña thÞ tr-êng lín, c¸c nhµ cung cÊp cßn ch-a cã nhiÒu nªn c«ng ty H¶i ¢u ®· ®Çu t- nhanh cho lo¹i s¶n phÈm nµy ®Ó cung cÊp cho thÞ tr-êng. Tõ n¨m 2000 ®Õn nay, nhiÒu nhµ cung cÊp míi ®· xuÊt hiÖn vµ c¸c c«ng ty lín ®· b¾t ®Çu nghiªn cøu ®Õn chiÕn l-îc c¹nh tranh cho riªng m×nh nªn tæng vèn ®Çu tcña c«ng ty cã t¨ng lªn nh-ng chËm h¬n. * Nguån vèn huy ®éng Cã 4 nguån huy ®éng chñ yÕu: vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi n-íc; nhËp khÈu hµng ho¸ theo h×nh thøc tr¶ chËm; thÕ chÊp l¹i hµng ho¸ ®· nhËp khÈu tõ 20
- Xem thêm -