Tài liệu Những cơ hội và thách thức khi xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường eu của ngành dệt may việt nam

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí Mà SỐ ĐỀ TÀI : 51 TÊN ĐỀ TÀI : NHỮNG THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC KHI XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƢỜNG EU CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM Môc lôc Lêi më ®Çu ................................................................................................ 1 Ch-¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ........................................ 6 I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu: .......................................... 6 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm: ............................................................................ 6 a. Kh¸i niÖm ................................................................................................. 6 b. §Æc ®iÓm .................................................................................................. 7 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ............................................................... 9 II. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ..................................... 12 1. Nh©n tè kinh tÕ. ...................................................................................... 12 2. Nh©n tè khoa häc vµ c«ng nghÖ .............................................................. 13 3. Nh©n tè chÝnh trÞ, x· héi vµ qu©n sù: ...................................................... 14 4. Nh©n tè liªn minh, liªn kÕt vÒ kinh tÕ – chÝnh trÞ: ................................. 14 Ch-¬ng II : Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr-êng EU .............................................................................................................. 16 I. VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may vµ thÞ tr-êng EU: ............................................. 16 1. VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may ........................................................................ 16 2. VÞ trÝ cña thÞ tr-êng EU. ......................................................................... 17 www.thuvienluanvan.org Trang 1 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí a. EU: Mét thÞ tr-êng réng lín vµ thèng nhÊt. ............................................ 17 b. EU: trung t©m kinh tÕ hïng m¹nh, cã vai trß lín trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. ............................................................................................................ 18 c. EU: nÒn ngo¹i th-¬ng ph¸t triÓn thø hai thÕ giíi ..................................... 19 II. T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr-êng EU ........................... 20 1. VÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu ......................................................................... 20 2. C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu ..................................................................... 22 4. VÒ c¬ cÊu thÞ tr-êng ............................................................................... 26 5. C¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ ë thÞ tr-êng EU ............................................. 28 III. §¸nh gi¸ t×nh h×nh xuÊt khÈu ViÖt Nam sang EU. ................................ 30 1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc. ...................................................................... 30 2. Nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i .................................................................... 31 3. Nguyªn nh©n .......................................................................................... 34 IV.Dù b¸o t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr-êng EU ®Õn n¨m 2010 ............................................................................................. 36 1. Thêi c¬ ................................................................................................... 36 2. Nh÷ng th¸ch thøc. .................................................................................. 37 Ch-¬ng III. C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®©ye m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr-êng EU. .................................................................... 39 I. Ph-¬ng ph¸p ph¸t triÓn xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU ....................... 39 1. §a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ n©ng cao chÊt l-îng vÒ mäi mÆt. .................... 39 2. H×nh thøc xuÊt khÈu ............................................................................... 39 3. PhÈm cÊp cña s¶n phÈm .......................................................................... 40 II. C¸c kiÕn nghÞ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt amy ViÖt Nam sang thÞ tr-¬ng EU. .................................................................................................. 41 www.thuvienluanvan.org Trang 2 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí 1. Më réng thÞ tr-êng, thÞ phÇn. .................................................................. 41 2. Thu hót vèn ®Çu t- vµ qu¶n lý vèn .......................................................... 41 3. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh dÖt may .................................. 42 4. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu ...................................................... 43 KÕt luËn ................................................................................................... 44 Tµi liÖu tham kh¶o .................................................................................... 45 www.thuvienluanvan.org Trang 3 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ cña ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ hiÖn nay, kh«ng thÓ cã mét n-íc ph¸t triÓn b×nh th-êng mµ kh«ng cÇn sù giao l-u,ph©n c«ng hîp t¸c quèc tÕ. Do vËy, quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ nh©n tè, lµ biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng, cã hiÓu qu¶. MÆt kh¸c, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp sÏ gãp phÇn thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, lµm cho ®Êt n-íc cã thÓ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Mét trong nh÷ng chiÕn l-îc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ã lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh tù do ho¸ th-¬ng m¹i, qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng, qu¸ tr×nh n©ng cao vai trß tù chñ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cña c«ng nghiÖp, nã lµ b¶n chÊt cña ho¹t ®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ trong ph¸t triÓn kinh doanh c«ng nghiÖp. Cho nªn ®Ó t¨ng nhanh tèc ®é xuÊt khÈu, ®Èy nhanh tiÕn ®é héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc v¯ thÕ giíi, ®°ng ta ®± chð tr­¬ng “ tiÕp tóc më cöa nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ thÞ tr-êng, ®a ph-¬ng ho¸ mèi quan hÖ kinh tÕ víi c²c n­íc trªn thÕ giíi...” ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm sang thÞ tr-êng EU hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò trung t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ n-íc nhµ. MÆt kh¸c, h·ng dÖt may l¹i ®ang lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc trong giai ®o¹n hiÖn nay cña ViÖt Nam. Do vËy, xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr-êng EU cã ý nghÜa www.thuvienluanvan.org Trang 4 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí tÇm chiÕn l-îc ®èi víi sù ph¸t triÓn ngo¹i th-¬ng nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam nãi chung. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng thùc tÕ trªn vµ nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam vµ thÞ tr-êng EU lµ mét thÞ tr-êng tiÒm n¨ng song còng cã nh÷ng quy ®Þnh hÕt søc kh¾t khe ®ßi hái hµng dÖt may ViÖt Nam ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng nµy. V× vËy, em ®± chän ®Ò t¯i: “Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc khi xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ tr-êng EU cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam”. Néi dung cña ®Ò tµi nµy bao gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr-êng EU. Ch-¬ng III: C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ viÖc tæng hîp c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o, t¹p chÝ em hy väng ®-a ra ®-îc néi dung c« ®äng vµ c¬ b¶n nhÊt liªn quan ®Õn ®Ò tµi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n m«n häc nµy, mÆc dï ®· cã sù nç lùc cè g¾ng cña b¶n th©n song do tr×nh ®é, thêi gian vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ; nguån tµi liÖu cßn h¹n hÑp nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ cïng b¹n ®äc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Gi¶ng viªn chÝnh NguyÔn ThÞ Tø ®· dÇy c«ng h-íng dÉn em lµm ®Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n nhiÒu. www.thuvienluanvan.org Trang 5 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí Ch-¬ng I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu: 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm: a. Kh¸i niÖm Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ sù trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c n-íc th«ng qua hµnh vi mua b¸n. Sù trao ®æi ®ã lµ mét h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ nÒn kinh tÕ gi÷a nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt hµng ho¸ riªng biÖt cña c¸c quèc gia kh¸c nhau trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã mét vÞ trÝ vµ vai trß v« cïng to lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi mét quèc gia nãi chung vµ c«ng nghiÖp nãi riªng. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh ®em l¹i lîi nhuËn lín vµ lµ ph-¬ng tiÖn thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Nhµ n-íc ta lu«n coi träng vµ thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ h-íng theo xuÊt khÈu. www.thuvienluanvan.org Trang 6 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí b. §Æc ®iÓm CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƢ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN www.thuvienluanvan.org Trang 7 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Ms. Phương Thảo - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com - XuÊt khÈu hµng ho¸ thÓ hiÖn sù kÕt hîp chÆt chÏ vµ tèi -u c¸c khoa häc qu¶n lý kinh tÕ víi c¸c nghÖ thuËt kinh doanh, gi÷a nghÖ thuËt kinh doanh víi c¸c yÕu tè kh¸c cña tõng quèc gia nh- yÕu tè luËt ph¸p, kinh tÕ v¨n ho¸. H¬n n÷a, ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ nh»m khai th¸c lîi thÕ so s¸nh cña tõng n-íc, khai th¸c c¸c nguån lùc cho ph¸t triÓn, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n gia t¨ng tiÕn bé x· héi vµ gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp, quèc tÕ ho¸. Lîi thÕ so s¸nh ®ã lµ c¸c lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, vÒ lao ®éng, vÒ tµi nguyªn vµ së h÷u ph¸t minh s¸ng chÕ. - Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, xuÊt khÈu hµng ho¸ ë n-íc ta ®ang lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cÊp b¸ch hµng ®Çu ®-îc chó träng. Bëi nã ®em l¹i lîi Ých v« cïng to lín cho sù ph¸t triÓn n-íc nhµ, t¹o cho nhiÒu quèc gia cã c¬ héi thuËn lîi trong viÖc ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi. - Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ diÔn ra gi÷a hai hay nhiÒu quèc gia kh¸c nhau, ë trong c¸c m«i tr-êng vµ bèi c¶nh kh¸c nhau. §iÒu nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i cã mét tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm ®Ó giao l-u vµ häc hái khi xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi. V× vËy, chóng ta kh«ng thÓ lÊy kinh nghiÖm trao ®æi hµng ho¸ th«ng th-êng trong mét quèc gia ®Ó ¸p ®Æt hoµn toµn cho ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ víi n-íc ngoµi. - Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã thÓ ®-îc tiÕn hµnh bëi t- nh©n hoÆc nhµ n-íc. §èi víi doanh nghiÖp nhµ n-íc th× chÝnh phñ cã nhiÒu môc tiªu kh¸c www.thuvienluanvan.org Trang 8 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí nhau nh- chÝnh trÞ, ngo¹i giao, v¨n ho¸... Do ®ã, kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, chÝnh phñ cã thÓ hiÖn hoÆc kh«ng hoµn toµn h-íng vÒ lîi nhuËn. Cßn ®èi víi doanh nghiÖp t- nh©n th× môc ®Ých cña hä lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho ®Êt n-íc. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ c«ng cô, ph-¬ng tiÖn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Do vËy, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ®-îc coi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa chiÕn l-îc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Vai trß cña xuÊt khÈu thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: - T¹o nguån vèn chñ yÕu cho nhËp khÈu phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. T¹i ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, trong môc tiªu kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 cã nãi: “ t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh v¯ bÒn v÷ng. ChuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho²...”. Nh- vËy, ®Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã t©t yÕu ph¶i cÇn mét l-îng vèn lín ®Ó thùc hiÖn. Cho nªn vèn lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu ®-îc, lµ vÊn ®Ò sèng cßn víi tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Bëi v× khi cã mét l-îng vèn lín chóng ta cã thÓ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i... phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ. §Ó cã ®-îc mét l-îng vèn cho nhËp khÈu cã thÓ ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån nh-: liªn doanh ®Çu t- n-íc ngoµi víi n-íc ta; vay nî, viÖn trî, tµi trî; ho¹t ®éng du lÞch, dÞch vô; xuÊt khÈu hµng ho¸, lao ®éng... Nh-ng www.thuvienluanvan.org Trang 9 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí vÉn quan träng h¬n c¶ lµ xuÊt khÈu hµng ho¸. Bëi v× c¸c nguån vèn ®Çu tn-íc ngoµi, vay nî, viÖn trî... tuy quan träng nh-ng råi còng ph¶i tr¶ b»ng c¸ch nµy hoÆc c¸ch kh¸c. Ngo¹i tÖ thu ®-îc qua c¸c ho¹t ®éng du lÞch, dÞch vô hiÖn nay chØ lµ rÊt nhá so víi nhu cÇu vÒ vèn cña tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. XuÊt khÈu lao ®éng kh«ng æn ®Þnh ®ang cã xu h-íng gi¶m dÇn. Do vËy, nguån ngo¹i tÖ quan träng nhÊt chi dïng cho nhËp khÈu chÝnh lµ tõ xuÊt khÈu. - §ãng gãp vµo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn: ViÖc coi thÞ tr-êng vµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng quèc tÕ lµ h-íng quan träng ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt chÝnh lµ xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ tr-êng thÕ giíi ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt. §iÒu nµy t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Sù t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë chç: + XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn thuËn lîi. Ch¼ng h¹n, khi ph¸t triÓn ngµnh dÖt xuÊt khÈu sÏ t¹o c¬ héi ®Çy ®ñ cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt nguyªn liÖu nh- b«ng hoÆc thuèc nhuém.. MÆt kh¸c sÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o thiÕt bÞ phôc vô cho nã. + XuÊt khÈu t¹o kh¶ n¨ng më réng thÞ tr-êng tiªu thô gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh. + XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng cung cÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n-íc. www.thuvienluanvan.org Trang 10 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí + XuÊt khÈu t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ kü thuËt nh»m c¶i t¹o vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n-íc th«ng qua viÖc thu hót vèn, kü thuËt, c«ng nghÖ tõ c¸c n-íc ph¸t triÓn vµ ViÖt Nam nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc t¹o ra mét n¨ng lùc s¶n xuÊt míi. + Th«ng qua xuÊt khÈu, hµng hãa cña ViÖt Nam sÏ tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶, chÊt l-îng. Cuéc c¹nh tranh nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, h×nh thµnh c¬ cÊu s¶n xuÊt lu«n thÝch nghi ®-îc víi mäi thÞ tr-êng. + XuÊt khÈu cßn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng viÖc qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ kinh doanh. - XuÊt khÈu cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n: ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm hµng ho¸ qua c¸c thÞ tr-êng quèc tÕ ph¶i cÇn mét l-îng lín nh©n c«ng ®Ó s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu thu vÒ mét l-îng ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ ®Ó nhËp khÈu vËt phÈm tiªu dïng phôc vô ®êi sèng vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó cña nh©n d©n. Nh÷ng mÆt hµng trong n-íc ch-a s¶n xuÊt ®-îc hoÆc s¶n xuÊt cßn kÐm nh-: « t«, xe m¸y... do ®ßi hái tr×nh ®é vµ kü thuËt cao cho nªn viÖc ®¸p øng nhu cÇu ®Òu qua con ®-êng nhËp khÈu ®Õn víi ng-êi tiªu dïng. - XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña n-íc ta: www.thuvienluanvan.org Trang 11 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí Quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i bao c¸c ho¹t ®«ng giao l-u gi÷a c¸c n-íc víi nhau. Trong ®ã xuÊt khÈu lµ mét h×nh thøc cña ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. §iÒu nµy lµm cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cïng víi c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ kh¸c lµm cho nÒn kinh tÕ n-íc ta g¾n chÆt víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. ChÝnh nhê th«ng qua xuÊt khÈu vµ c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i kh¸c nhau mµ hiÖn nay n-íc ta ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ th-¬ng m¹i víi h¬n 140 n-íc trªn thÕ giíi, ký c¸c hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i víi h¬n 70 n-íc lµ thµnh viªn cña tæ chøc kinh tÕ cña thÕ giíi vµ khu vùc. II. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 1. Nh©n tè kinh tÕ. - S¶n phÈm xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn tèc ®é xuÊt khÈu. §èi t-îng cña c¸c nhµ xuÊt khÈu lµ xuÊt khÈu hµng ho¸ cho c¸c kh¸ch hµng, b¹n hµng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ n-íc ngoµi. Cho nªn viÖc ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña hä lµ mét thµnh c«ng lín trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Do vËy ®ßi hái ph¶i cã ®-îc s¶n phÈm cã vÞ thÕ trong lßng ng-êi tiªu dïng ®Æc biÖt lµ ng-êi n-íc ngoµi. YÕu tè thÞ tr-êng còng t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ViÖc lùa chän ®óng ®¾n thÞ tr-êng cho xuÊt khÈu lµ mét nh©n tè ®ßi hái ph¶i tÝnh to¸n dù b¸o chÝnh x¸c thÞ tr-êng ®ã ph¶i lµ thÞ tr-êng tiÒm n¨ng, cã triÓn väng trong t-¬ng lai. Cßn yÕu tè ®èi t¸c còng kh«ng kÐm phÇn quan träng bëi ®©y lµ ®Çu mèi ®Ó l-u th«ng s¶n phÈm xuÊt khÈu. Cho nªn viÖc lËp mèi quan hÖ tèt hay t×m hiÓu kü ®èi t¸c ®em l¹i lîi Ých to lín cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu. - ChÝnh s¸ch quèc gia, quèc tÕ ¶nh h-ëng to lín ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ViÖc xuÊt khÈu víi sè l-îng Ýt hay nhiÒu phô thuéc rÊt lín vµo chÝnh www.thuvienluanvan.org Trang 12 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí s¸ch quèc gia cña tõng n-íc. Khi mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c n-íc ®èi t¸c kh«ng cßn thuËn lîi th× sÏ cã c¸c chÝnh s¸ch h¹n ngh¹ch xuÊt khÈu lµm cho viÖc xuÊt khÈu trë nªn khã kh¨n h¬n. - Hµng ho¸ xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ph¶i chÞu rÊt nhiÒu søc Ðp tõ c¸c phÝa. §Çu tiªn ®ã lµ c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i hay thay thÕ tõ thÞ tr-êng trong n-íc. Thø hai lµ c¸c s¶n phÈm cña n-íc m×nh nhËp khÈu vµo. Thø ba lµ c¸c s¶n phÈm cña c¸c n-íc kh¸c nhËp khÈu vµo n-íc m×nh nhËp khÈu. Nh- vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë n-íc ngoµi, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn vµ cã tÝnh c¹nh tranh cao trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. - Hµng ho¸ tham gia xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ®-îc thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ cã gi¸ trÞ chuyÓn ®æi. Trong khi ®ã h¹ch to¸n chi phÝ l¹i dïng néi tÖ do vËy, tû gi¸ hèi ®o¸i cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 2. Nh©n tè khoa häc vµ c«ng nghÖ Nh- ®· nãi ë trªn, viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ tr-êng ngoµi n-íc ®ßi hái s¶n phÈm xuÊt khÈu ph¶i cã c¸c ®Æc tÝnh riªng biÖt vµ cã thÓ c¹nh tranh ®-îc víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr-êng n-íc b¹n vµ cña c¸c n-íc kh¸c nhËp vµo. §Ó t¹o ra ®-îc c¸c tè tÝnh -u viÖt, c¸c nhµ xuÊt khÈu kh«ng ngõng ®æi míi ®Çu t- thiÕt bÞ, khoa häc c«ng nghÖ cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ó ngµy cµng ®æi míi s¶n phÈm, thÝch nghi víi nhu cÇu ®a d¹ng phong phó cña ng-êi tiªu dïng lµ n-íc ngoµi. Do vËy nh©n tè khoa häc c«ng nghÖ ¶nh h-ëng quyÕt ®Þnh ®Õn møc tiªu thô s¶n phÈm hay viÖc ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. www.thuvienluanvan.org Trang 13 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí 3. Nh©n tè chÝnh trÞ, x· héi vµ qu©n sù: Sù æn ®Þnh hay kh«ng æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ – x· héi còng lµ nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HÖ thèng chÝnh trÞ, c¸c quan ®iÓm chÝnh trÞ, x· héi ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ph¹m vi lÜnh vùc, mÆt hµng vµ ®èi t¸c kinh doanh. MÆt kh¸c c¸c xung ®ét lín hay nhá vÒ qu©n sù trong néi bé quèc gia vµ gi÷a c¸c quèc gia dÉn ®Õn sù thay ®æi lín vÒ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, chÝnh trÞ, qu©n sù. Tõ ®ã t¹o ra c¸c hµng rµo v« h×nh ng¨n c¶n ho¹t ®énh kinh doanh quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu. 4. Nh©n tè liªn minh, liªn kÕt vÒ kinh tÕ –chÝnh trÞ: ViÖc më rénh ngo¹i giao, h×nh thµnh c¸c khèi liªn kÕt kinh tÕ, chÝnh trÞ, qu©n sù gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîn cho ho¹t ®énh kinh doanh bu«n b¸n gi÷a c¸c quèc gia thµnh viªn. T¨ng c-êng tÝch cùctiÕn hµnh ký kÕt víi c¸c quèc gia ngoµi khèi nh÷ng hiÖp ®Þnh, tho¶ -íc ®Ó tõng b-íc níi láng hµng rµo v« h×nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®énh kinh doanh ph¸t triÓn vµ ®«i bªn cïng cã lîi. www.thuvienluanvan.org Trang 14 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org www.thuvienluanvan.org Trang 15 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí Ch-¬ng II : Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr-êng EU I. VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may vµ thÞ tr-êng EU: 1. VÞ trÝ cña ngµnh dÖt may - NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña xuÊt khÈu nªn n-íc ta hiÖn nay ¸p dông chiÕn l-îc: H-íng vµo xuÊt khÈu, chuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu sang d¹ng chÕ biÕn s©u, më ra nh÷ng mÆt hµng míi vµ cã lîi nhuËn cao. §Æc biÖt ngµnh dÖt may xuÊt khÈu lµ mét ngµnh ®ang ®-îc coi träng vµ ®ãng vai trß chñ lùc trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay. Lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ®· ®em l¹i cho ®Êt n-íc nh÷ng nguån thÆng d- ®¸ng kÓ. Do vËy viÖc t¨ng c-êng xuÊt khÈu hµng dÖt may lµ rÊt cÇn thiÕt, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi vµ yªu cÇu cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong n-íc. - Ngµnh dÖt may gãp phÇn ®¶m b¶o nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n, gi¶i quyÕt mét sè l-îng lín c«ng ¨n viÖc lµm. ë ViÖt Nam hiÖn nay, nhu cÇu vÒ may mÆc ®ang ngµy cµng ®-îc n©ng cao, tõ ¨n ch¾c mÆc bÒn ®ang chuyÓn dÇn sang ¨n ngon mÆc ®Ñp hîp thêi trang vµ hiÖn ®¹i. Do vËy viÖc ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ®ang lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã triÓn väng mang l¹i hiÖu qu¶ cao. MÆt kh¸c ngµnh dÖt may còng thu hót ®-îc mét l-îng nh©n c«ng lín, t¹o viÖc lµm, t¹o phóc lîi cho x· héi. www.thuvienluanvan.org Trang 16 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí - Xu h-íng chuyÓn dÞch c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng trong ®ã cã ngµnh dÖt may tõ c¸c n-íc ph¸t triÓn sang c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn. Lîi thÕ cña ngµnh dÖt may lµ ®ßi hái mét l-îng vèn ®Çu t- t-¬ng ®èi Ýt ( so víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ), ph¸t huy hiÖu qu¶ t-¬ng ®èi nhanh, gi¶i quyÕt lao ®éng x· héi phï hîp víi b-íc ®i ban ®Çu cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn. - Ngµnh dÖt may ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu lîi thÕ nh-: Gi¸ nh©n c«ng rÎ, tr×nh ®é tay nghÒ cña ng-êi lao ®éng ë vµo møc kh¸ so víi ë n¬i kh¸c. §iÒu nµy rÊt quan träng v× n-íc ta hiÖn nay cã mét lùc l-îng lao ®éng nhµn rçi kh¸ lín ( nhÊt lµ lao ®éng n÷ ) rÊt phï hîp víi ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng nµy. Thªm vµo ®ã, trong s¶n xuÊt hµng dÖt may chóng ta ®¶m b¶o cung øng ®-îc mét phÇn nguyªn liÖu phô do s¶n xuÊt trong n-íc, kh«ng phô thuéc hoµn toµn vµo nhËp khÈu. 2. VÞ trÝ cña thÞ tr-êng EU. a. EU: Mét thÞ tr-êng réng lín vµ thèng nhÊt. ThÞ tr-êng thèng nhÊt cã thÓ ®-îc tãm t¾t trong 4 tõ: tù do l-u th«ng. ®©y lµ sù tù do l-u th«ng-kh«ng bÞ c¶n trë-cña c¶i vµ dÞch vô, c¸c thÓ nh©n vµ tiÒn b¹c gi÷a 15 n-íc EU, nh- thÓ trong mét quèc gia hoÆc mét thÞ tr-êng duy nhÊt. ThÝ dô cô thÓ, lµ ng-êi kh¸ch hµng cã thÓ ®-îc cung øng mét danh môc c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô rÊt réng bëi c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c n-íc kh¸c nhau. www.thuvienluanvan.org Trang 17 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí Nãi nh- vËy kh«ng cã nghÜa l¯ “EU më cöa ®Ó høng chÞu mäi c¬n giã”. EU võa t¨ng c-êng c¸c biÖn ph¸p b¶o hé th-¬ng m¹i ®Ó b¶o vÖ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña m×nh tr-íc nh-ng hµnh ®éng kh«ng trung thùc cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c biÖn ph¸p nµy gåm thuÕ chèng xuÊt khÈu b¸n ph¸ gi¸, thuÕ chèng tµi trî vµ c¸c ®iÒu kho¶n b¶o vÖ kh¸c. Ngoµi ra, EU còng cã nh÷ng quy ®Þnh “gi°i quyÕt c²c trë ng³i th­¬ng m³i” cho phÐp chèng l³i trong khu«n khæ WTO. §èi víi hµng may mÆc cña ViÖt Nam, viÖc ®¸p øng thÞ hiÕu ng-êi Ch©u ¢u lµ ®Ñp nh-ng ph¶i rÎ. §©y lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín. NÕu nh- Mü lµ mét thÞ tr-êng ®a chñng khæng lå dÔ dµng du nhËp c¸c kiÓu mèt thËm chÝ tr¸i ng-îc nhau th× EU l¹i ®-îc coi lµ mét thÞ tr-êng kh¸ kü tÝnh vµ chän läc ®èi víi h¯ng may mÆc. “MiÕng b²nh” cða thÞ phÇn xuÊt khÈu h¯ng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ tr-êng EU cã t¨ng ®-îc hµng n¨m hay kh«ng lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín vÒ viÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ qu¸ tr×nh héi nhËp vµo ngµnh c«ng nghiÖp thêi trang thÕ giíi. b. EU: trung t©m kinh tÕ hïng m¹nh, cã vai trß lín trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Liªn minh Ch©u ¢u EU bao gåm 15 quèc gia (Anh, Ph¸p, §øc, Hµ Lan, Italia, Thuþ §iÓn, BØ...) víi tèc ®é t¨ng tr-ëng rÊt m¹nh so víi thÕ giíi. EU kh«ng chØ lín m¹nh vÒ quy m« mµ cßn v÷ng m¹nh vÒ c¬ cÊu, t¨ng tr-ëng æn ®Þnh n¾m gi÷ ®ång tiÒn m¹nh EURO cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi trªn toµn thÕ giíi. EU kh«ng chØ cã nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao, lµnh nghÒ cßn cã thÞ tr-êng néi ®Þa víi søc mua lín. C¸c chÝnh s¸ch cña EU ®Òu ®-îc ®-a ra sao www.thuvienluanvan.org Trang 18 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí cho phï hîp vµ thuËn lîi cho c¸c n-íc thµnh viªn cïng cã lîi, gãp phÇn ph¸t triÓn chung nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Do vËy khi chóng ta thiÕt lËp mèi quan hÖ th-¬ng m¹i ViÖt Nam –EU, ViÖt Nam cµng cã ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, trao ®æi hµng ho¸ víi n-íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ hµng dÖt may vµo thÞ tr-êng tiÒm n¨ng EU. Hµng dÖt may ViÖt Nam cã nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn cao h¬n c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng khi xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng nµy. c. EU: nÒn ngo¹i th-¬ng ph¸t triÓn thø hai thÕ giíi ChØ thua kÐm sau Mü víi mét tû lÖ rÊt nhá, EU hµng n¨m xuÊt khÈu mét l-îng lín hµng ho¸ tõ kh¾p thÕ giíi còng tõ ®ã EU nhËp khÈu mét l-îng hµng ho¸ kh«ng nhá trong ®ã cã hµng dÖt may chiÕm tû lÖ cao. T×nh h×nh ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ë Ch©u ¢u: Do khoa häc vµ c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh mÏ ch-a tõng cã ë mét sè lÜnh vùc nh-: ®iÖn tö, tin häc, tù ®éng ho¸, vËt liÖu míi, c«ng nghÖ sinh häc... nªn cuéc c¸ch m¹ng nµy lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ hÇu hÕt c¸c n-íc trong EU ®Òu diÔn ra nhanh chãng theo h-íng chuyÓn m¹nh sang c¸c ngµnh cã hµm l-îng trÝ tuÖ vµ dÞch vô cao, cßn c¸c tû träng n«ng nghiÖp vµ khai th¸c kho¸ng s¶n gi¶m dÇn vµ ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh cÇn nhiÒu nh©n c«ng ®ang cã xu h-íng chuyÓn dÞch ra khái Ch©u ¢u. ®Æc biÖt lµ ngµnh dÖt may, s¶n xuÊt hµng dÖt may ë c¸c n¨m ®ang gi¶m dÇn víi tû lÖ gi¶m ®ang t¨ng lªn. Do vËy, viÖc ®¸p øng nhu cÇu néi t¹i ë EU ®ang lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i cËp nhËp. §ã lµ mét thêi c¬ thuËn lîi cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam kh«ng bá lì c¬ héi ®Èy m¹nh vµ t¨ng tèc xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr-êng EU. www.thuvienluanvan.org Trang 19 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www. Thuvienluanvan.org Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Dowload tài liệu miễn phí II. T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr-êng EU 1. VÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu Ngµnh dÖt may n-íc ta ph¸t triÓn ®· l©u nh-ng chØ tõ thËp niªn 90 trë l¹i ®©y, nã míi thùc sù chiÕm vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng nãi riªng. Trong suèt 4 n¨m qua, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may lu«n ®¹t trªn 1 tû USD/n¨m vµ trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam. Tõ n¨m 1991 ®Õn nay, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may n-íc ta khong ngõng t¨ng. N¨m 1991, tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng dÖt may chØ ®¹t 158 triÖu USD, ®Õn n¨m 1998 ®· gÊp 9,18 lÇn, ®¹t 1450 triÖu USD, t-¬ng ®-¬ng víi tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 43,5 %, tøc kho¶ng 160 triÖu USD/n¨m. Bªn c¹nh ®ã, tû träng hµng dÖt may xuÊt khÈu trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n-íc ta lu«n t¨ng, tõ 7,6% n¨m 1991 lªn 15% n¨m 1998. §Õn nay, hµng dÖt may ®øng thø nhÊt trong sè 10 mÆt hµng xuÊt khÈu hµng ®Çu cña ViÖt Nam. Hai n¨m gÇn ®©y, tèc ®é t¨ng tr-ëng hµng dÖt may xuÊt khÈu ®· ch÷ng l¹i. §iÒu nµy ®ßi hái cÇn ph¶i cã sù ph©n tÝch vµ ®iÒu chØnh hîp lý trong thêi gian tíi ®Ó ngµnh dÖt may ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt. MÆc dï hµng dÖt may cña ViÖt Nam lµ mét mÆt hµng xuÊt khÈu träng yÕu nh-ng so víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ víi tiÒm n¨ng cña nã th× kim ng¹ch ®¹t ®-îc cßn khiªm tèn. N¨m 1994, riªng Trung Quèc ®· xuÊt khÈu ®-îc 15 tû USD hµng dÖt may, Ên §é lµ 5,9 tû USD vµ Th¸i Lan lµ 4,2 tû USD. www.thuvienluanvan.org Trang 20 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
- Xem thêm -