Tài liệu Những bài văn theo chuẩn kiến thức kĩ năng ngữ văn 11-phạm ngọc thắm

  • Số trang: 273 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 699 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 60891 tài liệu

Mô tả:

807 NH556B M NGOC THAM (Co nhieu CAU HOI Md va GIAM TAI) cum theo chuan kien thiic ki nang v|-;^ Ngfl van NM3S>£> ThS. PHAM NGOC THAM l^hUHQ 6tti VttH theo thttttH Idek thUt la HUMg N G 0 VAN 11 (C6 N H I E U CAU H 6 I M d VA GIAM T A I NOI DUNG) THt; VIE^ TINHSINH THUAN N H A XUAT BAN DAI H Q C QUOC GIA IlA N d l NHA XUAT BAN DAI HQC QUOC GIA HA NQI 16 Hang Chuoi - Hai Ba Trifng - Ha Npi Dien thoai: Bien tap - Che ban: (04) 39714896 Hanh chinh: (04) 39714899; Tong bien tap: (04) 39714897 Fax: (04) 39714899 * * * Chiu track nhiem xudt ban: Gidm doc - Tong bi^n tap: P H A M T H I T R A M Bien tap: CM ban: Trinh bay bia: PHAN NGA - TUYET TRINH NHA SACH HONG AN V O T H I THLTA ThUc hien lien ket: N h a sach HONG A N SACH LIEN KET NhuTng bai van theo chuan kien thuTc kT nang NGlTVANll IVla s6': 2L-270DH2012 In 2.000 cuQ'n, i
t P h a n t f c h ThtCftng vtf ( T r a n T e XvTtfng) I. T A G G I A T r a n Te Xucfng ( 1 8 7 0 - 1 9 0 7 ) que d l a n g V i Xuyen, huyen M i L Q C , t i n h N a m D i n h . O n g s i n h r a t r o n g gia d i n h n h a nho, tiT nho noi t i e n g la ngiTdi t h o n g m i n h , g i o i t h a phii. Ong theo du6i con dudng cong danh t h i cijf k h a sdm, 1 5 t u o i ( 1 8 8 5 ) da d i t h i Hucfng n h u n g k h o n g dau. Tarn iSn vao trtfdng t h i , sU nghiep t h i cijf cua T i i Xuang cung chi dat den d i n h cao n h a t 1^ dau t i i t a i v^o n a m 1 8 9 4 . V i t h e , ngifdi ddi goi ong la T i i XiXOng. Ve sau ong t i e p tuc t h i cijf n h a n n h u n g k h o n g d6. Ong m a t sdm ( 3 7 tuoi) t r o n g m g t I a n ve que ngoai an gio, b i cam n a n g , chay chila k h o n g k i p . Cupc d d i ng^n ngui cua T i i Xucfng n k m t r o n g mot giai doan l i c h siif dac b i | t , nUdc t a dan r o i vao tay giac Phap, cac phong t r a o yeu nudc d i i n r a r a m rp nhUng I a n l u p t t h a t b a i ; t h d i dai cdi cu chua m a t h i n , cai m d i dang t i m each k h i n g d i n h gia t r i cua no. V o n l a ngudi nhay cam vdi t h d i cupc, T i i Xucfng da phcfi bay thuc t r a n g xa h p i thuc dan nufa phong k i e n V i e t N a m n h i h i g n a m cuoi the k i X I X , dau the k i X X qua t h o m i n h m o t each day an tUpng. Doi tUpng de ong che' nhao l a bpn x a m lupc, bpn quan l a i phong k i e n tay sai, la xa hpi t o n v i n h dong t i e n (/fc yeu ngUdi ghet hay gi chU - Diia trong tliAng khinh vi tien), l a che dp t h i cijr H a n hpc cuoi mua {ChU y chtt chieu chi khong phe d^n - ()ng mdi quen phe mot chU tien). Biirc t r a n h h i e n thUc t r o n g buoi giao t h d i ay c h i CO m p t g a m m a u x a m x i t , den t o i . Ngoai r a , m ^ g thcf t a m t i n h cung la m6t m a n g thcf giiip chiing ta hieu ro hcfn ve con ngUdi T i i Xuong. Ong dua m i n h vao thcf, t r o n g thcf, ong la ngUdi phong t i n h , ke ddi lUng ton vdi, \k chii M a n ngheo liic tung toan len ban cd trdi, la a n h hpc t r d ho but ho nghien, tui leu tui chong, la con ngifdi day t a m t r a n g d&m ndo d&m nao td cung buon, la ke chan chudng muon ngu qudch sU ddi thay ke thvtc. Chong cha't len cupc ddi T i i Xtfcfng l a b i k i c h , do la b i k i c h cua mpt con ngudi c6 t a i , c6 t a m , song giOfa t h d i cupc m d i , cu d6i t h a y ma khong t i m th^y hudng d i cho cupc ddi m i n h . B d i vay, c6 liic n h a t h o da phai thSt len: Muon mil trdi chdng cho mu nhi - Giuang mdt trong chi buoi bgc tinh. T i i Xucfng c h i sang tAc thcf N o m , b k n g cac the quen thupc n h u Dudng luat, t h a t ngon b a t cii, tuT t u y p t , v a n te, cau d o i , luc bat,... O the loai nao T i i XUdng cung la m p t bac t h a y , dupc N g u y i n Cong H o a n suy t o n la bac thdn tha thdnh chU. T h a ong da t h a n h , n h i e u gipng: t r U t i n h sau M n g , trao p h i i n g sac sao, da k i c h m a n h me. N h i l u b a i t h o trOr t i n h cua T i i Xucfng dat den dp sau s^c n h a t cua t a m t r a n g , c6n m a n g t h d t r a o p h i i n g dUa t e n tuoi ciia ong l e n h a n g nhUng 16 nha thcf trao phiing hang dau Viet Nam. Ngon ngOr, he thong hinh anh, de tai,... trong tho Tii Xuofng that la phong phu, sinh dong nha cuoc song binh thifdng, dan da. Ngirdi ta xem Tii Xucrng la ngifcri md dau cho khuynh hudrng thcf hien thuc phe phan or Viet Nam giai doan sau. I I . TAC PHAM Mot mang tho dac biet trong sang tAc cua Tii Xucfng la mang tho viet ve ngudi vot than yeu cua ong. 6ng lay vo tir nam 16 tuoi, ba la Pham T h i MSn, sinh ra tiT mot dong ho noi tieng nhieu ngiTdi d6 dat. Ba da di vao thd Tii Xucfng nhir mot nhan vat dien hinh cua ngudi phu nC Viet Nam tan tao, thuy chung. Tii Xucfng da pha vS quy pham cua van hoc phong kien, dua vao thcf hinh anh ciia ngudi vg ddi thudng. Ong t u nhan minh la ngu&i ninh vo iVudt rdu ninh vg con bu no), dua vo minh ra de te song (Con gdi nha dong Idy chSng ke chg - Tieng c6 mieng khong dxlgc chang hay cha), ong an lifcfng ciia vc(, lam thay do ddi liing ton vdi ngay trong nha minh. Dtfa vo ra dua vui chinh la each de quen bdt di cai ngheo, cai cay cUc ciia cuoc dcfi nha thcf; cung chinh la each bay to long yeu thucfng tran trong vdi vg, the hien tam long chan that nhat cua mot ke bat d^c chi trong ddi. Thuang vg la mot bai thcf dac s^c nha't trong mang tho viet ve vcf ciia Tii Xucfng. 1. G i a tri npi dung a) Hinh dnh ngUid vc/ - Bang cam xiic chan thanh, Tii Xifong da tac khac A\Sgc hinh anh ngudi phu nu: nong thon Viet Nam qua vcf ciia minh ngay tCr nhOfng cau tho dau. Do la mgt ngirdi phu nuT tan tao khong ngcfi nghi (quanh nam buon ban d mom song); la mot ngUcfi phu nii gdnh tren vai ganh nang gia dinh {Nuoi du nam con vai mot chong), mot dan con vdi mot ong chong deu cay nhcf vao than c6 kho kiet ay; la mot ngvfcfi phu niJ day nghi luc, chiu thucfng chiu kho, bat chap hoan canh v i chong con (Ldn Igi thdn cd khi quang vdng - Eo seo mdt niidc budi dd ddng); mot ngifcri phu nU cam phan, chap nhan hoan canh (Mot duyen hai ng du ddnh phdn - Nam nang milai mUa dam qudn cong). - Hinh anh ba Tii khong con la ngiTcfi cu the nOfa ma mang ve dep ciia ngUcfi phu nOf Viet Nam xUa. NhOttig chi tiet nghe thuat dat gia, giau y nghia bieu cam nhiT mom song, than cd quang vdng, eo seo mdt nitac,... gcfi hinh anh ngifcfi phu nuT trong thcf ca dan gian. TCr mom song, thdn cd, eo seo vCra c6 tac dung chi sir va't va nhoc nhan ciia ba Tii lai vtfa tang them cam giac ve sii be nho, yeu crt, chenh venh 6 ngucfi phu nOf nay. NhiJng tix tren khi duoc dat ben canh nhOttig ttr chi so xuat hi^n day dac trong bai thcf {ndm con, mdt chSng, mot duyen, hai ng, ndm ndng, mitdi mita,...) lam tang them sufc nang de len doi vai nho be ay. b) Tinh cam cua nhd thcf - Hinh anh ba Tii duoc nhin nhan bkng cam xiic ciia mot ong chong luon cam thay phai chiu an vg, tao nen nhitog cau thcf tuyet hay viet ve t i n h cam vcf ch6ng trong nen van hoc trung dai Viet Nanx. Theo quan niem truyen • THUAi-i . 1 17 t h o n g , n g i r d i p h u n f f d i g i c6 dMc m o t cai n h i n day t r a n t r o n g nhix t h e , n h a t l a t r o n g c o n m i t cua cac bac n a m n h i t h e o n h o hoc. T i n h c a m c h a n t h a n h sau sdc cua T u XUOng d a x u a t h i e n n g a y tiT n h i J n g cau t h o d a u t i e n . H i e u dirge c d i v a t v a , l o t o a n , h i e u d u g c g a n h n a n g g i a d i n h , h i e u d u g c t h a i do c a m c h i u cua v g m i n h c6 n g h i a l a T i i X u c m g l u o n m u o n c h i a se v d i b a n h O n g k h o k h a n a y . - T r o n g c a m x i i c c6 p h a n de cao, n g U 9 n g m o n g i / d i v g l a m l u , t a o tAn, T i i Xucfng k h o n g t h e che g i a u c a i c h u a c h a t k h i n g h i ve b a n t h a n m i n h . S^c t r a o l o n g t r o n g c a u Nudi mot chong, du nam con vai mdt chSng, thdi c a i e a c h k e o d a i chijf v&i Tu X u c f n g viTa n h a n m i n h l a v 6 t i c h sU, k h o n g g i i i p g i cho v g con l a i v i f a t h e h i e n c a i cUdi m i a m a i c h u a c h a t ve so p h a n cua m o t t r a n g n a m n h i bat die c h i t r o n g dcfi. C a m xiie t r o n g b a i thcf k h o n g c h i hiTdng t d i t h e h i | n t i n h c a m v6\, t U x e m m i n h l a g a n h n a n g eiia g i a d i n h m a c o n x o a y sau n6i dau t r i e n m i e n khong duft t r o n g o n g : vao n o i d a u d d i . V i e t ve v g , n g a m m i n h , x o t x a cho so p h a n , bao u a t iife b i d o n n e n d a b a t r a t i e n g ehijfi dcji: me thoi dai an a bac ~ Co chong ha hUng cung nhu khong. T a t ea l a do c a i ve Ch bac beo cua t r o d 6 i . K h i n h a n r a t i n h c a n h v g m i n h : cd chSng hd hUng cung nhu khong, chinh l a l i i c n h a thcf t h e h i e n cao d o n h a t t i n h c a m c h a n t h a n h , sau sac ciia m i n h \k c u n g l a l i i c o n g n h a n r a m o t c d c h t h a m t h i a n h a t n 6 i x o t x a ve t h a n p h a n . 2. G i a t r i n g h ? thuat - D e t a i dcfi t h t r g n g , n g o n ngijf g i a n d i , k h o n g cau k i , e h a u c h u o t , h i n h thiJc thcf p h a v a q u y t i c c i i a m o t n h a thcf l u a t ( t h a t n g o n b a t c i i ) , T i i Xucfng d a d i f a v a o thcf t r u n g d a i m o t c a m x i i c d a y m d i l a : thcf v i e t ve v g v d i t i n h c a m ch&n th^nh, ton trong. - C h a t trOf t i n h v a t r a o p h i i n g h o a q u y e n , d a n c k i v a o n h a u l a m n e n m g t b a i thcf d a n g h i a , d a t a n g ; Thuang vg l a m g t t r o n g nhOfng b a i thcf h a y n h a t v i e t ve v g t r o n g n e n v S n hoc V i e t N a m . 1. P h a n t i c h h i n h a n h b a T u t h e h i ^ n t r o n g b a i thtf. 2. P h a n t i c h s t f v a n d u n g s a n g t a o h i n h a n h , n g o n n g t f v a n h o c d f i n gian cua tac gia. 3. C a m n h $ n c u a a n h c h i v e v e d ^ p n h a n e a c h T i i Xifotag q u a b a i thtf. Hl/CfNG D A N L A M B A I 1. Thcf xUa v i e t v e n g u d i v g d a i t , m a v i e t ve ngi/cfi v g k h i d a n g c 5 n song c 6 n i t hcfn. Cac t h i n h a n c h i l a m thcf k h o c v g k h i ngi/cfi b a n t r a m n S m d a q u a d d i . B a T i i c6 t h e d a p h a i c h i u n h i e u n h g c n h a n g i a n k h o cua cugc s o n g n h i f t i g b u l a i , b a c6 n i e m h a n h p h i i c m a r a t n h i e u p h u nCf n g a y x i f a k h o n g c6 duge: n g a y l i i c eon s o n g b a d a di/gc d i v a o thcf o n g T i i v d i t a t ea n i e m thiTcfng y e u , t r S n t r o n g cua c h o n g . 18 Thucmg yeu, quy trong vo Ik cam xiic c6 phin mdi me so vcSi nhuTng cam xiic quen thuoc trong van hoc trung dai. Vay mk trong tho Tii Xifcfng, da c6 hin mot chum tho ve vo, va bai Thuang vg duoc xem la mot trong nhufng bai xua't s^c nhat. Trong ThiCang vg cung nhu nhieu sang tac khac cua Tti Xucfng viet ve ba Tii, bao gid cung c6 hai hinh anh: ba Tti duoc the hi§n mot each trUc tiep, ong Tu duoc boc 16 mot ckch gikn tiep nhiftig vSn ro net, sau sic. a) Hinh anh ba Tii hi$n len trong bai thcf v - Xem thêm -