Tài liệu Những bài học kinh nghiệm quý báu về việc thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn fdi của tp hcm dành cho các tỉnh thành khác trong cả nước.

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶NG CH÷ VIÕT T¾T CNH - H§H : C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ CNPT : C«ng nghiÖp ph¸t triÓn DN : Doanh nghiÖp DNLD : Doanh nghiÖp liªn doanh DNSX : Doanh nghiÖp s¶n xuÊt DNVN : Doanh nghiÖp ViÖt Nam §TNN : §Çu t- n-íc ngoµi §PT : §ang ph¸t triÓn FDI (Foreign Direct Investment) : §Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi GDP (Gross Domestic Product) : Tæng s¶n phÈm quèc néi KCN & KCX : Khu c«ng nghiÖp & Khu chÕ xuÊt KTT§ : Kinh tÕ träng ®iÓm NSL§ : N¨ng suÊt lao ®éng PT : Ph¸t triÓn TB : Trung b×nh TNC (Transnational Corporation) : C«ng ty xuyªn quèc gia TP HCM : Thµnh phè Hå ChÝ Minh Vèn §K : Vèn ®¨ng ký Vèn §T : Vèn ®Çu t- 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 môc lôc LêI Më §ÇU....................................................................................................................... 1 Ch-¬ng 1: Vai trß cña nguån vèn ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña thµnh phè Hå ChÝ Minh .................................................................................................................... 7 1.1. VÞ trÝ cña thµnh phè Hå ChÝ Minh trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ......................7 1.1.1. Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ "h¹t nh©n" ph¸t triÓn cña Vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam: ....................................................................................................................... 7 1.1.2. Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Trung t©m kinh tÕ cña c¶ n-íc ................................ 11 1.2. ý nghÜa cÇn thiÕt cña viÖc thu hót nguån vèn ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña thµnh phè Hå ChÝ Minh .................20 1.2.1. Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ thµnh phè ...................................................................... 21 1.2.2. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc thu hót FDI vµo thµnh phè Hå ChÝ Minh...... 27 Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng thu hót vµ sö dông nguån vèn ®Çu ttrùc tiÕp n-íc ngoµi ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh ................................... 29 2.1. Môc tiªu, ®Þnh h-íng, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®· vµ ®ang thùc hiÖn ®Ó thu hót FDI vµo thµnh phè Hå ChÝ Minh .........................................................29 2.1.1. Môc tiªu vµ ®Þnh h-íng ..................................................................................... 29 2.1.2. ChÝnh s¸ch .......................................................................................................... 33 2.1.3. BiÖn ph¸p ........................................................................................................... 35 2.2. Thùc tr¹ng thu hót vµ sö dông FDI t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ............36 2.2.1. Quy m« vµ nhÞp ®é thu hót FDI ......................................................................... 36 2.2.2. C¬ cÊu ngµnh ®Çu t-:.......................................................................................... 42 2.2.3. H×nh thøc vµ ®èi t¸c ®Çu t-: ............................................................................... 44 2.2.4. Mét sè dù ¸n FDI tiªu biÓu trªn ®Þa bµn thµnh phè ........................................... 47 2.2.5. §Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi quý I/2008 ............................................................. 49 2.3. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña FDI ®èi víi nÒn kinh tÕ TP. Hå ChÝ Minh ...........50 2.3.1. T¸c ®éng tÝch cùc: .............................................................................................. 50 2.3.2. T¸c ®éng tiªu cùc: .............................................................................................. 63 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 3: Bµi häc kinh nghiÖm vÒ viÖc thu hót vµ sö dông nguån vèn ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi cña thµnh phè Hå ChÝ Minh ®èi víi c¸c tØnh thµnh kh¸c ............................................................... 69 3.1. C¶i thiÖn m«i tr-êng ®Çu t-: .......................................................................69 3.1.1. §Êt ®ai ................................................................................................................ 69 3.1.2. N©ng cao chÊt l-îng nguån nh©n lùc ................................................................. 71 3.1.3. Gi¶i quyÕt bøc xóc h¹ tÇng: MÊu chèt ®Ó thu hót ®Çu t- ................................... 72 3.1.4. Nç lùc trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh : QuyÕt liÖt "mét cöa mét dÊu"..................... 74 3.1.5. Mét sè c¶i c¸ch kh¸c: ........................................................................................ 76 3.2. X©y dùng, quy ho¹ch vµ cô thÓ hãa chiÕn l-îc thu hót FDI ....................77 3.2.1. C¸c giai ®o¹n trong x©y dùng chiÕn l-îc thu hót FDI ....................................... 77 3.2.2. Yªu cÇu cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng mét chiÕn l-îc cô thÓ ®Ó thu hót FDI vµo thµnh phè Hå ChÝ Minh ......................................................................................................... 78 3.3. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch -u tiªn, -u ®·i ®Çu t- ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t- chiÕn l-îc, c¸c ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm ....................................................................79 3.3.1. Mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t- vµo Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè HCM ............................................................................................................................ 79 3.3.2. Minh chøng cô thÓ vÒ thùc hiÖn chÝnh s¸ch -u tiªn, -u ®·i ®Çu t- ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t- chiÕn l-îc, c¸c ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm ................................................... 82 3.4. T¨ng c-êng hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®· triÓn khai ............................................83 3.5. §Èy m¹nh ch-¬ng tr×nh qu¶ng b¸ vµ xóc tiÕn ®Çu t- ...............................85 3.5.1. Nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng qu¶ng b¸ vµ xóc tiÕn ®Çu t- ë thµnh phè Hå ChÝ Minh ...................................................................................................................... 85 3.5.2. Nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc............................................................................... 86 3.5.3. §Ò xuÊt vÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t- t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt .. 88 KÕT LUËN ......................................................................................................................... 92 TµI LIÖU THAM KH¶O ................................................................................................. 94 PHô LôC............................................................................................................................ 97 3 LêI Më §ÇU 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi §Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi (FDI: Foreign Direct Investment) lµ mét bé phËn rÊt quan träng trong tæng nguån vèn ®Çu t-, ®-îc ®¸nh gi¸ lµ “chiÕc ch×a khãa v¯ng”, l¯ mét ®ßn bÈy ®Ó thóc ®Èy t¨ng tr-ëng, ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph-¬ng, kinh tÕ ®Êt n-íc vµ gãp phÇn ®-a ®Êt n-íc héi nhËp s©u réng víi thÕ giíi. §Þa ph-¬ng tiÕp nhËn ®Çu t- kh«ng nh÷ng ®-îc cung cÊp vÒ vèn mµ cßn ®-îc tiÕp nhËn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ kinh nghiÖm qu¶n lý tiªn tiÕn. V× vËy, thu hót vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu ttrùc tiÕp n-íc ngoµi ®· trë thµnh vÊn ®Ò quan träng ®èi víi nhiÒu ®Þa ph-¬ng, nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ ë c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn. Thµnh phè Hå ChÝ Minh (TP HCM) lµ ®Çu tµu kinh tÕ cña vïng Kinh tÕ Träng ®iÓm phÝa Nam còng nh- cña c¶ n-íc, còng chÝnh lµ ®Þa ph-¬ng thu hót ®-îc nguån vèn FDI lín nhÊt c¶ n-íc trong thêi gian qua. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu nµy bªn c¹nh nh÷ng lîi thÕ s½n cã vÒ ®Þa lý – kinh tÕ - x· héi, TP HCM ®· ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn m«i tr-êng ®Çu t-, lµm t¨ng tÝnh hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi. Tuy ®· ®¹t ®-îc mét sè thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ nh- t¨ng tr-ëng kinh tÕ nhanh, æn ®Þnh, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp – dÞch vô hiÖn ®¹i, gi¸ trÞ cao, gia t¨ng xuÊt khÈu, tiÕp thu c«ng nghÖ tiªn tiÕn... nh-ng còng gièng nh- nh÷ng ®Þa ph-¬ng kh¸c trong c¶ n-íc hay nh- c¸c thµnh phè ®ang ph¸t triÓn kh¸c trªn thÕ giíi, TP HCM còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n, trë ng¹i khi tiÕp cËn, sö dông nguån vèn nµy mét c¸ch hiÖu qu¶ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. ViÖt Nam ®· gia nhËp WTO, thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa ch-a l©u vµ míi chØ thùc sù chó träng tíi thu hót nguån vèn FDI ®-îc h¬n 20 n¨m. TP HCM l¹i lµ ®Þa ph-¬ng ®i ®Çu, dÉn ®-êng cho c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c trong viÖc thu hót vµ sö dông nguån vèn nµy. Nh÷ng b-íc ®i cña thµnh phè sÏ ®ãng vai trß gîi më cho c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c, nh÷ng kÕt qu¶ thu hót vµ sö dông ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi cña 4 thµnh phè tõ nh÷ng thµnh c«ng ®Õn nh÷ng ®iÓm cßn ch-a lµm ®-îc thùc sù ®·, ®ang vµ sÏ ®Ó l¹i nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u cho c¸c ®Þa ph-¬ng trong c¶ n-íc. Do ®ã nghiªn cøu vµ häc hái kinh nghiÖm TP HCM ®Ó ¸p dông sang c¸c tØnh thµnh kh¸c lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. 2. Môc tiªu nghiªn cøu Khãa luËn xin ®-îc lµm râ mét sè néi dung sau: * Vai trß cña nguån vèn FDI ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña TP HCM, ®Æc biÖt trong thêi gian 2001 - 2007, ý nghÜa cÇn thiÕt ph¶i thu hót FDI vµo thµnh phè trong thêi gian tíi. * Nh÷ng môc tiªu, ®Þnh h-íng, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p nh»m thu hót FDI cña TP HCM còng nh- t×nh h×nh thu hót FDI cña ®Þa ph-¬ng nµy vµ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®-îc. Tõ ®ã ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc, tiªu cùc cña nguån vèn FDI ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi cña TP HCM. * Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u vÒ viÖc thu hót vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn FDI cña TP HCM dµnh cho c¸c tØnh thµnh kh¸c trong c¶ n-íc. 3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu Khãa luËn nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò tæng quan vÒ t×nh h×nh kinh tÕ cña TP HCM; C¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p nh»m thu hót ®Çu t- trùc tiÕp cña thµnh phè; T×nh h×nh thùc tiÔn trong viÖc thu hót FDI, kÕt qu¶ vµ nh÷ng t¸c ®éng cña FDI ®èi víi kinh tÕ thµnh phè. Tuy nhiªn khãa luËn kh«ng thÓ nghiªn cøu s©u toµn bé nÒn kinh tÕ cña TP HCM mµ chØ ®Ò cËp ®Õn thùc tr¹ng thu hót, sö dông FDI vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã ®Õn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph-¬ng nµy trong giai ®o¹n 2001 - 2007 mét c¸ch tæng qu¸t. Sau ®ã khãa luËn xin ®i vµo giíi thiÖu mét sè dù ¸n FDI lín trªn ®Þa bµn thµnh phè nh- dù ¸n cña Intel, dù ¸n c¶ng Container Trung t©m Sµi Gßn, dù ¸n x©y dùng Asiana Plaza,... 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu Ngoµi viÖc vËn dông c¸c ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu c¬ b¶n nh- duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, khãa luËn cßn sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p so s¸nh, ph©n tÝch, 5 tæng hîp, ®Ó ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn vµ ®i tõ t- duy trõu t-îng ®Õn thùc tiÔn kh¸ch quan. Ngoµi ra khãa luËn cßn sö dông b¶ng biÓu, h×nh vÏ ®Ó m« pháng xu h-íng biÕn ®æi cña c¸c ®èi t-îng vµ hiÖn t-îng. 5. KÕt cÊu cña khãa luËn Khãa luËn ®-îc chia lµm 3 phÇn: phÇn lêi më ®Çu, phÇn kÕt luËn vµ 3 ch-¬ng, trong ®ã: Ch-¬ng 1: Vai trß cña nguån vèn ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña thµnh phè Hå ChÝ Minh Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng thu hót vµ sö dông nguån vèn ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh Ch-¬ng 3: Bµi häc kinh nghiÖm vÒ viÖc thu hót vµ sö dông nguån vèn ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi cña thµnh phè Hå ChÝ Minh ®èi víi c¸c tØnh thµnh kh¸c MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nh-ng do nh÷ng h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc, thêi gian vµ nguån tµi liÖu cã h¹n nªn khãa luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái mét sè sai sãt, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong khãa luËn. Cuèi cïng, em xin göi lêi c¸m ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy gi¸o h-íng dÉn – PGS TS Vò ChÝ Léc ®· tËn t×nh h-íng dÉn, gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiªn cøu vµ hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. 6 Ch-¬ng 1: Vai trß cña nguån vèn ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña thµnh phè Hå ChÝ Minh 1.1. VÞ trÝ cña thµnh phè Hå ChÝ Minh trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam 33 n¨m sau ngµy Sµi Gßn ®-îc gi¶i phãng, tõ mét thµnh phè tiªu thô, kinh tÕ quÌ quÆt víi c¸c tÖ n¹n x· héi vµ thÊt nghiÖp trµn lan; víi c¬ së h¹ tÇng kü thuËt chñ yÕu phôc vô chiÕn tranh, lÖ thuéc n-íc ngoµi thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· v-¬n m×nh trë thµnh ®Çu tµu cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam vµ lµ mét trung t©m kinh tÕ lín nhÊt cña c¶ n-íc. ChØ víi 0,6% diÖn tÝch vµ 6,6 % d©n sè so víi c¶ n-íc nh-ng thµnh phè Hå ChÝ Minh lu«n kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ dÉn ®Çu cña m×nh víi mét tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cao, liªn tôc trong nhiÒu n¨m, cã GDP chiÕm 13% n¨m 1985, 20% n¨m 2005 trong c¬ cÊu GDP cña c¶ n-íc; thu ng©n s¸ch t¨ng 10 lÇn vµ chiÕm tû träng 1/3 tæng thu ng©n s¸ch quèc gia; gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chiÕm tû träng 30%, xuÊt khÈu chiÕm tû träng 40% cña c¶ n-íc. Mçi chØ tiªu t¨ng tr-ëng, ph¸t triÓn cña thµnh phè ®Òu gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn chung cña c¶ n-íc, thùc sù lµ trung t©m cã søc thu hót vµ lan to¶ lín. [27] 1.1.1. Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ "h¹t nh©n" ph¸t triÓn cña Vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam: §¶ng vµ Nhµ n-íc ta x¸c ®Þnh viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn Vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam (Vïng KTT§ phÝa Nam) lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m bëi v× vai trß cña khu vùc nµy ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ n-íc. Vïng KTT§ phÝa Nam chiÕm kho¶ng 50% GDP, 57% tæng s¶n l-îng c«ng nghiÖp, 60% tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, vµ 47% ng©n s¸ch cña c¶ n-íc. T¸c ®éng t¹o ®µ thóc ®Èy c¶ n-íc ph¸t triÓn trªn nh÷ng nÊc thang míi cña Vïng KTT§ phÝa Nam ®-îc nh©n theo béi sè cña hÖ sè lan táa mµ c¸c chuyªn gia kinh tÕ ®· tÝnh to¸n: 1% GDP t¨ng thªm cña Vïng kinh tÕ nµy sÏ cã t¸c ®éng lµm t¨ng 0,3% GDP cña c¶ n-íc. Mét ®iÓm nhÊn n÷a trong vai trß cña Vïng KTT§ phÝa Nam ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn 7 kinh tÕ cña c¶ n-íc b¾t nguån tõ vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng lµ cöa ngâ ph¸t triÓn, liªn kÕt kinh tÕ gi÷a miÒn §«ng Nam bé, miÒn T©y Nam bé vµ T©y Nguyªn, vµ lîi thÕ trong nhiÒu lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ giao th«ng vËn t¶i, hµng kh«ng, c¶ng biÓn; giao l-u hîp t¸c quèc tÕ; nguån nh©n lùc chÊt l-îng cao, nhÊt lµ nguån nh©n lùc vÒ tµi chÝnh lín tËp trung vµ cã thÓ khai th¸c ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ vïng; vµ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ®a d¹ng vµ phong phó. [28] Trong Vïng KTT§ phÝa Nam, sù ph¸t triÓn cña TP HCM ®-îc NghÞ quyÕt sè 53/NQ-T¦ Bé ChÝnh trÞ Trung -¬ng §¶ng vÒ Vïng KTT§ phÝa Nam x¸c ®Þnh lµ cã ý nghÜa to lín, lµ ®Çu tµu thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña Vïng KTT§ phÝa Nam, t¹o ®µ cïng c¶ n-íc tiÕn nhanh, tiÕn v÷ng ch¾c vµo qu¸ tr×nh CNH, H§H. Víi vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn – x· héi thuËn lîi (n»m ë trung t©m Nam bé, phÝa Nam cña §«ng Nam bé vµ r×a B¾c cña T©y Nam bé, cã c¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn tèt, lµ ®Çu mèi giao th«ng lín, nèi liÒn c¸c tØnh trong vïng vµ lµ cöa ngâ cña c¶ n-íc v-¬n ra thÕ giíi) cïng víi tiÒm n¨ng vÒ nhiÒu mÆt cña thµnh phè nh-: lµ mét trung t©m nhiÒu chøc n¨ng, cã ®éi ngò lao ®éng tay nghÒ cao víi nguån chÊt x¸m dåi dµo, cã c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kü thuËt cao, cã c¸c lo¹i dÞch vô hiÖn ®¹i,… cã thÓ nãi thµnh phè lµ h¹t nh©n trong Vïng KTT§ phÝa Nam gåm 8 tØnh, thµnh phè: TP.HCM, §ång Nai, Bµ RÞa - Vòng Tµu, B×nh D-¬ng, B×nh Ph-íc, T©y Ninh, Long An vµ TiÒn Giang vµ lµ trung t©m ®èi víi vïng Nam Bé. Thµnh phè lu«n gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy vai trß, vÞ trÝ ®Çu tÇu cña m×nh víi møc ®ãng gãp GDP lµ 66,1% trong Vïng KTT§ phÝa Nam vµ ®¹t møc 30% trong tæng GDP cña c¶ khu vùc Nam Bé.1 1 Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Trung t©m kinh tÕ cña c¶ n-íc (2005), www.hochiminhcity.gov.vn, 21/04/2008 8 BiÓu ®å 1.1: Tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP, c«ng nghiÖp vµ dÞch vô cña TPHCM, Vïng KTT§ phÝa Nam vµ c¶ n-íc giai ®o¹n 2001 - 2010 (Nguån: Së KÕ ho¹ch §Çu t- Thµnh phè Hå ChÝ Minh) Dùa vµo Quy ho¹ch ph¸t triÓn cña Vïng KTT§ phÝa Nam, TP HCM ®·, ®ang vµ sÏ lµ vai trß trung t©m, ®ång thêi lµ Trung t©m lín cña c¶ n-íc. §èi víi Vïng KTT§ phÝa Nam, ch-¬ng tr×nh hîp t¸c cña TP HCM víi c¸c tØnh b¹n tiÕp tôc ®-îc t¨ng c-êng, ®Õn nay TP HCM ®· ký kÕt hîp t¸c víi tÊt c¶ 7 tØnh trong vïng. Vµ nÕu tÝnh c¶ n-íc th× Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ký kÕt hîp t¸c víi 25 tØnh, thµnh phè. Qua ®ã, ®· thu hót ®-îc trªn 200 doanh nghiÖp thµnh phè thùc hiÖn ®Çu t- t¹i c¸c ®Þa ph-¬ng víi 250 dù ¸n ®ang triÓn khai cã tæng vèn ®Çu t9.200 tû ®ång. [27] Sù ph¸t triÓn cña thµnh phè còng ®· ®ãng gãp tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ Vïng KTT§ phÝa Nam theo h-íng c«ng nghiÖp - dÞch vô - n«ng nghiÖp vµ gi÷ vai trß trung t©m cña c¶ vïng vÒ dÞch vô vµ c«ng nghiÖp (chiÕm h¬n 80% gi¸ trÞ gia t¨ng cña khu vùc dÞch vô, chiÕm 50% gi¸ trÞ gia t¨ng khu vùc c«ng nghiÖp cña c¶ vïng); lµ trung t©m tµi chÝnh - ng©n hµng cña Vïng KTT§ phÝa Nam vµ khu vùc Nam bé. 2 2 Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Trung t©m kinh tÕ cña c¶ n-íc (2005), www.hochiminhcity.gov.vn 9 BiÓu ®å 1.2: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh so víi VKTT§PN N¨m 2005 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña Thµnh phè so víi VKTT§PN 2. DÞch vô cña Thµnh phè so víi VKTT§PN KÕ ho¹ch n¨m 2010 57,6% 52,5% 81% 82% 80% (Nguån: Së KÕ ho¹ch §Çu t- Thµnh phè Hå ChÝ Minh) Sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña thµnh phè cã t¸c ®éng ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn nhiÒu mÆt cña c¸c tØnh, thµnh trong khu vùc, - T¹o sù thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®èi víi c¸c ®Þa ph-¬ng trong vïng; gióp tõng ®Þa ph-¬ng ph¸t huy thÕ m¹nh trong s¶n xuÊt vµ më réng ho¹t ®éng th-¬ng m¹i, giíi thiÖu c¸c mÆt hµng chiÕn l-îc ®Õn víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc. - T¹o ra c¸c m« h×nh trong viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng c«ng nghiÖp (x©y dùng c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, ®µo t¹o tay nghÒ cho ng-êi lao ®éng) ®Ó c¸c tØnh, thµnh cã thÓ vËn dông vµ tæ chøc thùc hiÖn t¹i tõng ®Þa ph-¬ng. Thµnh phè ®ang vËn ®éng vµ ph¸t triÓn theo xu h-íng h×nh thµnh vïng ®« thÞ thµnh phè Hå ChÝ Minh: - Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ thµnh phè lín cña khu vùc vµ trªn thÕ giíi, d©n sè ®· v-ît qua Singapore, Manila, Kuala Lumpua (6,24 triÖu ng-êi – sè liÖu n¨m 2005) vµ theo quy luËt, thµnh phè cùc lín lu«n t¹o cho nã mét kh«ng gian ph¸t triÓn ngoµi ranh giíi hµnh chÝnh mµ c¸c nhµ chuyªn m«n gäi lµ vïng ®« thÞ thµnh phè. HiÖn nay nã ®ang t¹o ®iÒu kiÖn v« cïng thuËn lîi cho c¸c tØnh l©n cËn cã c¬ héi ph¸t triÓn. Ngµy nay ng-êi ta cßn biÕt ®Õn bªn c¹nh Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ nh÷ng 10 c¸i tªn nh- B×nh D-¬ng, §ång Nai, Long An, TiÒn Giang,… lµ nh÷ng ®iÓm s¸ng vÒ thu hót ®Çu t- n-íc ngoµi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ nhanh chãng. - C¸c tØnh xung quanh thµnh phè ®ang thu hót kh¸ nhiÒu nhµ ®Çu t- ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ, hÖ thèng ®« thÞ c¸c tØnh xung quanh thµnh phè ngµy cµng g¾n bã chÆt chÏ h¬n víi ®« thÞ trung t©m lµ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ t¹o thµnh mét kh«ng gian thèng nhÊt võa hç trî nhau, võa bæ sung t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña vïng, qua ®ã khai th¸c tèi ®a mäi tiÒm n¨ng cña khu vùc cho sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. 1.1.2. Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Trung t©m kinh tÕ cña c¶ n-íc Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ n¬i ho¹t ®éng kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt, ®i ®Çu trong c¶ n-íc vÒ tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ, lµ trung t©m kinh tÕ, tµi chÝnh, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt cña c¶ n-íc; ë møc ®ãng gãp vµo kho¶ng 1/5 GDP cña c¶ n-íc (20%), gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chiÕm kho¶ng 30%, kim ng¹ch xuÊt khÈu chiÕm 40%, thu nép ng©n s¸ch b»ng 1/3 tæng thu ng©n s¸ch nhµ n-íc (34%). V× c¶ n-íc, cïng c¶ n-íc, thµnh phè ®ang nç lùc ®Ó ®i tr-íc, vÒ ®Ých tr-íc trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa; trong ph¸t triÓn vµ héi nhËp; gãp phÇn tÝch cùc cïng c¶ n-íc sím ra khái c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn cã møc thu nhËp thÊp. BiÓu ®å 1.3: Tû träng GDP cña TP HCM, VKTT§PN so víi c¶ n-íc vµo n¨m 2005 (Nguån: Së KÕ ho¹ch §Çu t- Thµnh phè Hå ChÝ Minh) 11 BiÓu ®å 1.4: Tû träng GDP cña Thµnh phè, VKTT§PN so víi c¶ n-íc vµo n¨m 2007 Tỷ trọng GDP của TP so với cả nước năm 2007 Tỷ trọng GDP của VKTTĐPN so với cả nước năm 2007 TP Hå ChÝ Minh 20% VKTT§PN 50% 80% 50% C¸c vïng kh¸c C¸c vïng kh¸c (Nguån: Së KÕ ho¹ch §Çu t- Thµnh phè Hå ChÝ Minh) NÕu nh- n¨m 2001 tèc ®é t¨ng GDP cña thµnh phè lµ 7,4 % th× ®Õn n¨m 2007 t¨ng lªn ®¹t møc 12,6%, t¨ng gÊp r-ìi so víi møc t¨ng chung cña c¶ n-íc vµ còng lµ møc t¨ng cao nhÊt trong vßng 10 n¨m qua, cao h¬n chØ tiªu t¨ng tr-ëng trung b×nh hµng n¨m cña KÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 - 2010 (12%). Ph¸t triÓn kinh tÕ víi tèc ®é t¨ng tr-ëng cao ®· t¹o ra møc ®ãng gãp GDP lín cho c¶ n-íc. Tæng s¶n phÈm trong n-íc (GDP) cña Thµnh phè n¨m 2007 theo gi¸ hiÖn hµnh (quý I/2008) ®¹t 228.697 tû §ång (t-¬ng ®-¬ng 14,3 tû USD), chiÕm tû träng 20% GDP cña c¶ n-íc. GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi còng cã møc t¨ng tr-ëng ®¸ng kÓ, ®¹t 2.180 USD, gÊp 2,6 lÇn so víi møc b×nh qu©n chung cña c¶ n-íc. [16] BiÓu ®å 1.5: Tèc ®é t¨ng GDP cña TP. HCM giai ®o¹n 2002 – 2007 Tèc ®é t¨ng GDP (%) ChØ sè gi¸ b×nh qu©n c¶ n¨m - (%) 14,0 12,2 12,1 11,4 12,0 10,0 11,7 12,6 10,2 9,61 8,82 8,21 8,0 6,0 7,32 5,62 4,0 2,50 2,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (Nguån: Côc thèng kª TP. HCM - 2007) 12 Thµnh phè lu«n chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng thu ng©n s¸ch cña nhµ n-íc, mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n song thu ng©n s¸ch cña thµnh phè vÉn kh«ng ngõng t¨ng. N¨m 2007, tæng thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn c¶ n¨m ®¹t 92 ngµn tû ®ång, v-ît dù to¸n h¬n 4.000 tû ®ång, t¨ng ®Õn 30,37% so víi n¨m 2006 (n¨m 2006 t¨ng 16,8% so víi n¨m 2005). N¨m 2008, dù kiÕn sè thu ng©n s¸ch cña TP HCM sÏ ®¹t con sè gÇn 100.000 tû ®ång, nh-ng ngay trong 4 th¸ng ®Çu n¨m, sè thu ng©n s¸ch ®· ®¹t ®Õn con sè h¬n 41.662 tû ®ång, gÊp 2,03 lÇn so víi cïng thêi gian nµy n¨m tr-íc, nªn kh¶ n¨ng sè thu c¶ n¨m sÏ cßn t¨ng tr-ëng m¹nh mÏ h¬n n÷a. Tæng chi ng©n s¸ch Thµnh phè ®¹t 22.554 tû ®ång, t¨ng 14,51%. Chi ®Çu t- ph¸t triÓn t¨ng 10,05% vµ chiÕm 54,1% trong tæng chi ng©n s¸ch Thµnh phè. [16] Kinh tÕ thµnh phè cã sù chuyÓn dÞch m¹nh mÏ. N¨m 2005, n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n toµn nÒn kinh tÕ thµnh phè ®¹t 63,63 triÖu §ång/ng-êi/n¨m, n¨ng suÊt lao ®éng c«ng nghiÖp - x©y dùng ®¹t 67,05 triÖu §ång (b»ng 105,4% n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n toµn nÒn kinh tÕ), n¨ng suÊt lao ®éng dÞch vô ®¹t 66,12 triÖu §ång (b»ng 103,12%), n¨ng suÊt lao ®éng n«ng nghiÖp ®¹t 13,66 triÖu §ång (b»ng 21,5%).3  Ngµnh dÞch vô: Trong 3 khu vùc cña nÒn kinh tÕ, khu vùc dÞch vô cã møc t¨ng tr-ëng cao nhÊt, t¨ng 14,1% vµ chiÕm tû träng 52,6% GDP cña Thµnh phè. Bèn ngµnh dÞch vô tµi chÝnh – ng©n hµng, du lÞch, b-u chÝnh – viÔn th«ng, vËn t¶i – dÞch vô c¶ng – kho b·i cã tèc ®é t¨ng tr-ëng cao, cho thÊy sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ Thµnh phè ®ang ®i ®óng h-íng nh»m gia t¨ng tû träng cña c¸c nhãm ngµnh dÞch vô, ph¸t huy tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña trung t©m tµi chÝnh, dÞch vô cña Vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam vµ cña c¶ n-íc, ®Æc biÖt lµ tËn dông c¬ héi ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc nµy trong n¨m ®Çu ViÖt Nam gia nhËp WTO. VÒ th-¬ng m¹i, dÞch vô, thµnh phè lµ trung t©m xuÊt nhËp khÈu lín nhÊt n-íc KÕt qu¶ cô thÓ trªn mét sè ngµnh dÞch vô cã thÓ ghi nhËn nh- sau:  Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu 3 Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Trung t©m kinh tÕ cña c¶ n-íc (2005), www.hochiminhcity.gov.vn 13 Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña thµnh phè ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c¶ n-íc. N¨m 2007, kim ng¹ch xuÊt khÈu trªn ®Þa bµn cã møc ®ét ph¸, ®¹t 18,3 tû USD, t¨ng 17,2% so víi n¨m 2006 (Lo¹i trõ trÞ gi¸ dÇu th«, tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 9.834,4 triÖu USD, t¨ng 35,3% so víi cïng kú). Trong ®ã, khu vùc kinh tÕ trong n-íc t¨ng 34,1%; khu vùc kinh tÕ cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi t¨ng 80,5%. Tæng møc hµng hãa b¸n lÎ t¨ng 26,6%, lo¹i trõ yÕu tèt biÕn ®éng gi¸ tæng møc b¸n lÎ vµ doanh thu dÞch vô n¨m 2007 t¨ng 16,4%. [3] C¬ së vËt chÊt ngµnh th-¬ng m¹i ®-îc t¨ng c-êng víi kho¶ng 400 chî b¸n lÎ, 81 siªu thÞ, 18 trung t©m th-¬ng m¹i, 3 chî ®Çu mèi. Khu vùc dÞch vô t¨ng tr-ëng v-ît kÕ ho¹ch, ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu s¶n xuÊt - kinh doanh vµ phôc vô ®êi sèng d©n c-. N¨m 2005, Gi¸ trÞ gia t¨ng c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng 12,2% so víi n¨m 2004; n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸c ngµnh dÞch vô nãi chung lµ 66,12 triÖu ®ång/ng-êi/n¨m (gi¸ trÞ gia t¨ng) trong ®ã n¨ng suÊt lao ®éng cña Th-¬ng m¹i lµ 51,6 triÖu ®ång/ng-êi/n¨m (b»ng 78% n¨ng suÊt lao ®éng ngµnh dÞch vô). 4 ThÞ tr-êng xuÊt khÈu ®-îc më réng, c¬ cÊu thÞ tr-êng cã chuyÓn biÕn tÝch cùc, gi¶m dÇn phô thuéc vµo thÞ tr-êng ch©u ¸, th©m nhËp ®-îc nhiÒu thÞ tr-êng míi tiÒm n¨ng nh- Nam Phi, óc, New Zealand….  Ngµnh du lÞch Du lÞch cña Thµnh phè lµ mét trong nh÷ng ngµnh dÞch vô cã tèc ®é t¨ng tr-ëng cao phï hîp víi xu thÕ cña thêi kú héi nhËp. N¨m 2007, tæng doanh thu du lÞch ®¹t trªn 20.000 tû ®ång (t-¬ng ®-¬ng 1,25 tû USD), t¨ng 20% so víi n¨m tr-íc, riªng lÜnh vùc kh¸ch s¹n t¨ng 41,6%; sè l-îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn Thµnh phè ®¹t 2,65 triÖu l-ît, t¨ng 17% so víi n¨m 2006. §Õn 2005, cã 142 kh¸ch s¹n ®-îc xÕp h¹ng, trong ®ã 35 kh¸ch s¹n 3 ®Õn 5 sao víi 5.740 phßng vµ 346 doanh nghiÖp l÷ hµnh ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh. C«ng suÊt sö dông phßng cña c¸c kh¸ch s¹n 3 ®Õn 5 sao ®¹t 75%, t¨ng 9,5%. [3] C«ng t¸c xóc tiÕn, qu¶ng b¸ du lÞch ®· ph¸t huy c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, n©ng cao chÊt l-îng chuyªn môc du lÞch trªn c¸c b¸o lín, truyÒn h×nh, t¨ng 4 Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Trung t©m kinh tÕ cña c¶ n-íc (2005), www.hochiminhcity.gov.vn 14 c-êng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ®ît tham dù héi chî du lÞch chuyªn nghiÖp khu vùc vµ c¸c thÞ tr-êng träng ®iÓm. TriÓn khai ch-¬ng tr×nh xÐt chän vµ c«ng nhËn 100 ®iÓm mua s¾m ®¹t chuÈn du lÞch.  Ngµnh b-u chÝnh, viÔn th«ng Ngµnh b-u chÝnh, viÔn th«ng cña Thµnh phè ph¸t triÓn kh¸ tèt c¶ vÒ doanh thu vµ sè l-îng doanh nghiÖp ®¨ng ký ho¹t ®éng. Doanh thu -íc c¶ n¨m ®¹t 14.000 tû ®ång, t¨ng 16,7%; sè l-îng doanh nghiÖp chuyªn ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin ®-îc cÊp phÐp trong n¨m lµ 1.053 doanh nghiÖp, t¨ng 13,2%, n©ng tæng sè doanh nghiÖp chuyªn ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn lµ 6.685 doanh nghiÖp. Ng-êi d©n Thµnh phè ngµy cµng tiÕp cËn thuËn lîi víi c«ng nghÖ th«ng tin, kÕt qu¶ trong n¨m cã 9,54 triÖu thuª bao ®iÖn tho¹i (trong ®ã cã 7,94 triÖu m¸y di ®éng), chiÕm tû lÖ gÇn 20% sè thuª bao ®iÖn tho¹i cña c¶ n-íc vµ ®¹t 143 m¸y/100 d©n. [16]  Tµi chÝnh ng©n hµng Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ trung t©m tµi chÝnh ng©n hµng lín nhÊt ViÖt Nam, thµnh phè dÉn ®Çu c¶ n-íc vÒ sè l-îng ng©n hµng vµ doanh sè quan hÖ tµi chÝnh tÝn dông. Doanh thu cña hÖ thèng ng©n hµng thµnh phè chiÕm kho¶ng 1/3 tæng doanh thu toµn quèc. N¨m 2007, c¸c ho¹t ®éng tÝn dông - ng©n hµng tiÕp tôc ph¸t triÓn, gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt - kinh doanh. Nguån vèn huy ®éng qua ng©n hµng ®¹t 484.272 tû ®ång (t-¬ng ®-¬ng 28 tû USD), t¨ng 69,6% so cïng kú (riªng tiÒn göi cña d©n c- t¨ng 71,9%, chiÕm 44,4% ). Vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ chiÕm 25,3% tæng vèn huy ®éng, t¨ng 39,2%; b»ng tiÒn néi tÖ (VND) chiÕm 74,7%, t¨ng 83,2%; tæng d- nî tÝn dông ®¹t 397.172 tû ®ång, t¨ng 72,9% so cïng kú. §iÒu ®¸ng ghi nhËn lµ trong tæng d- nî tÝn dông, d- nî tÝn dông trung dµi h¹n chiÕm ®Õn 39,7%, t¨ng 71,9% cho thÊy nguån vèn tÝn dông ®-îc huy ®éng cho ®Çu t- ph¸t triÓn kinh tÕ ®· t¨ng kh¸. NhiÒu dÞch vô tÝn dông hiÖn ®¹i ®-îc ®-a vµo øng dông, m¹ng l-íi thanh to¸n th«ng qua thÎ ATM ®-îc më réng. [3] VÒ thÞ tr-êng chøng kho¸n, ®· cã 130 cæ phiÕu vµ 2 chøng chØ quü niªm yÕt t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh; Tæng gi¸ trÞ niªm 15 yÕt toµn thÞ tr-êng ®¹t 101.502 tû, trong ®ã: cæ phiÕu ®¹t 35.509 tû, tr¸i phiÕu: 64.494 tû, chøng chØ quü: 1500 tû. STB lµ tæ chøc cã gi¸ trÞ niªm yÕt lín nhÊt (4.449 tû), chiÕm 4,4% tæng gi¸ trÞ niªm yÕt. Tæng gi¸ trÞ thÞ tr-êng cña c¸c cæ phiÕu niªm yÕt t¹i thêi ®iÓm ngµy 17/12/2007 ®¹t 341.719 tû ®ång. Tæng khèi l-îng giao dÞch c¶ n¨m ®¹t 2,3 tû chøng kho¸n, gÊp 2,3 lÇn n¨m 2006 víi tæng gi¸ trÞ giao dÞch 238,6 ngµn tû ®ång gÊp 3,1 lÇn cïng kú. Trong ®ã, giao dÞch cæ phiÕu chiÕm 75,7% vÒ khèi l-îng, gÊp 3,6 lÇn vµ 38,5% vÒ gi¸ trÞ, gÊp 6,6 lÇn. [3]  Ngµnh c«ng nghiÖp: ¦íc c¶ n¨m 2007, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 13,5%. Trong ®ã, khu vùc cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi t¨ng cao nhÊt 18,1%, khu vùc ngoµi nhµ n-íc t¨ng 13,5%, khu vùc nhµ n-íc t¨ng 8,9%. Mét sè ngµnh cã hµm l-îng khoa häc vµ gi¸ trÞ gia t¨ng cao nh- c¬ khÝ chÕ t¹o, s¶n xuÊt thiÕt bÞ truyÒn th«ng, hãa chÊt, s¶n phÈm tõ cao su – plastic tiÕp tôc ph¸t triÓn theo ®óng ®Þnh h-íng. Bªn c¹nh ®ã, mét sè ngµnh dÖt, may, s¶n xuÊt da giµy cã tèc ®é t¨ng chËm h¬n so víi cïng kú. Thµnh phè còng lµ n¬i ®i ®Çu trong c¶ n-íc vÒ ph¸t triÓn c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp vµ Khu c«ng nghÖ cao (12 khu c«ng nghiÖp, 3 khu chÕ xuÊt vµ 1 khu c«ng nghÖ cao); Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn lµ mét trong nh÷ng khu chÕ xuÊt thµnh c«ng nhÊt cña khu vùc Ch©u ¸- Th¸i B×nh D-¬ng hiÖn nay. [3]  Ngµnh n«ng nghiÖp: Thµnh phè ®ang chuyÓn dÇn sang n«ng nghiÖp g¾n víi ®« thÞ vµ n«ng nghiÖp sinh th¸i, gi¶m diÖn tÝch trång lóa, t¨ng diÖn tÝch trång hoa, rau an toµn, c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m vµ c¸c lo¹i vËt nu«i cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. ¦íc c¶ n¨m 2007 gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh n«ng nghiÖp t¨ng 6,5%, diÖn tÝch rau ®¹t 10.000 ha, s¶n l-îng 195.000 tÊn; diÖn tÝch cá ch¨n nu«i 2.400 ha, ®µn heo 380.433 con (t¨ng 26,4%), tr©u bß 121.000 con (t¨ng 5%); tæng s¶n l-îng thñy s¶n ®¹t 57.885 tÊn c¸c lo¹i, t¨ng 2%; s¶n xuÊt 45 triÖu con c¸ c¶nh (t¨ng 50%); ®µn c¸ sÊu ®¹t 123.000 con, t¨ng 58,9%. [3]  §Çu t-: 16 Mét thµnh tùu quan träng kh¸c lµ vèn ®Çu t- toµn x· héi trªn ®Þa bµn t¨ng cao. Trong n¨m 2007, tæng vèn ®Çu t- x· héi ®¹t 84.800 tû ®ång, t¨ng 26,6%; trong ®ã ®Çu t- tõ vèn nhµ n-íc chiÕm 32%, vèn d©n doanh chiÕm 51%, vèn doanh nghiÖp ®Çu t- n-íc ngoµi chiÕm 17%. [3] Víi nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng cña thµnh phè trong viÖc t¹o dùng niÒm tin cho c¸c nhµ ®Çu t-, tËp trung c¶i thiÖn m«i tr-êng ®Çu t-, kinh doanh ®· gãp phÇn t¹o nªn nh÷ng chuyÓn biÕn míi tÝch cùc ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ thµnh phè. Lùc l-îng c¸c doanh nghiÖp t- nh©n còng ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh, ®ãng gãp ngµy cµng lín h¬n vµo nÒn kinh tÕ chung. Trong n¨m 2007 ®· cã thªm 17.519 doanh nghiÖp míi víi sè vèn ®¨ng ký lµ 153.372 tû ®ång, t¨ng 13,3% vÒ sè l-îng doanh nghiÖp vµ t¨ng gÊp h¬n 3 lÇn vÒ vèn ®¨ng ký, chøng tá mét l-îng vèn rÊt lín trong d©n ®· ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Trong 4 th¸ng ®Çu n¨m 2008, thµnh phè l¹i cã thªm tíi 6.153 doanh nghiÖp míi thµnh lËp víi tæng vèn ®¨ng ký 44.667 tû ®ång. Víi hµng chôc ngµn doanh nghiÖp t- nh©n vµ hµng chôc v¹n hé kinh doanh c¸ thÓ, kinh tÕ d©n doanh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ®ãng gãp tíi 48,1% tæng s¶n phÈm trªn ®Þa bµn vµ ®· ®ãng gãp tíi 8,4% trong møc t¨ng tr-ëng GDP 12,6% cña toµn thµnh phè trong n¨m qua. [3] Tõ khi ViÖt Nam gia nhËp WTO, lµn sãng ®Çu t- n-íc ngoµi ®· dån dËp ®æ vµo ViÖt Nam. Nhê m«i tr-êng ®Çu t- ®-îc c¶i thiÖn, Thµnh phè lµ n¬i thu hót vèn ®Çu t- n-íc ngoµi m¹nh nhÊt c¶ n-íc, kÓ tõ khi LuËt ®Çu t- ®-îc ban hµnh. Sè dù ¸n ®Çu t- vµo thµnh phè chiÕm kho¶ng 1/3 tæng sè dù ¸n ®Çu t- n-íc ngoµi trªn c¶ n-íc. N¨m 2007, ®Çu t- trùc tiÕp cña n-íc ngoµi t¨ng kh¸ so víi n¨m 2006, 460 dù ¸n ®Çu t- n-íc ngoµi ®-îc cÊp phÐp víi tæng vèn ®¨ng ký 2.280,3 triÖu USD, t¨ng 62,5% (t¨ng 177 dù ¸n) vÒ sè dù ¸n vµ 40,1% (t¨ng 653 triÖu USD) vÒ vèn ®Çu t-. Cã 197 dù ¸n t¨ng vèn víi sè vèn ®iÒu chØnh t¨ng 310,9 triÖu USD. Tæng vèn ®Çu tn-íc ngoµi (gåm cÊp phÐp míi vµ ®iÒu chØnh t¨ng vèn) trong n¨m ®¹t 2.591,2 triÖu USD, so víi n¨m 2006 t¨ng 16% (c¸c chØ tiªu nµy n¨m 2006 ®¹t 2.233 triÖu USD, gÊp 2,3 lÇn so víi n¨m 2005). §©y còng lµ møc thu hót cao nhÊt tõ tr-íc tíi nay. [3] TÝnh ®Õn thêi ®iÓm cuèi th¸ng 4/2008, toµn thµnh phè cã 2.762 dù ¸n FDI cßn hiÖu lùc ho¹t ®éng víi tæng vèn ®Çu t- 19.314 triÖu USD, t¨ng tíi 22,2% vÒ sè 17 dù ¸n vµ 30,8% vÒ sè vèn so víi cïng thêi ®iÓm nµy n¨m tr-íc. C¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi ®· b¾t ®Çu chó träng nhiÒu h¬n ®Õn c¸c ngµnh th©m dông vèn, kü thuËt c«ng nghÖ cao, kinh doanh dÞch vô bÊt ®éng s¶n. Trong tæng vèn ®Çu t- nµy, vèn ®Çu tvµo ngµnh c«ng nghiÖp ®¹t 7.407,7 triÖu USD, chiÕm 38,4%; ngµnh kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ ho¹t ®éng dÞch vô t- vÊn ®¹t 6.148,5 triÖu USD, chiÕm 31,8%; ngµnh vËn t¶i kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c ®¹t 1.709,4 triÖu USD, chiÕm 8,9%... TÝnh chung, ho¹t ®éng ®Çu t- n-íc ngoµi ®· ®ãng gãp 20,1% trong tæng gi¸ trÞ GDP vµ ®ãng gãp trªn d-íi 2% trong møc t¨ng tr-ëng cña thµnh phè trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. [3]  Gi÷ v÷ng vai trß ®Çu tµu kinh tÕ trong t-¬ng lai Trong t-¬ng lai thµnh phè ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ chñ lùc, lµ ®Þa ph-¬ng ®Çu tiªn tËp trung ph¸t triÓn c¸c ngµnh c¬ khÝ gia dông, s¶n xuÊt ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, chÕ t¹o m¸y, c¸c ngµnh c«ng nghÖ cao … vÉn lµ ®Çu mèi xuÊt nhËp khÈu, du lÞch cña c¶ n-íc víi hÖ thèng c¶ng biÓn ph¸t triÓn. ViÖc h×nh thµnh c¸c hÖ thèng giao th«ng nh- ®-êng Xuyªn ¸, ®-êng §«ng T©y …sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ thµnh phè t¨ng tr-ëng m¹nh mÏ. ChØ tiªu vÒ kinh tÕ ®Õn n¨m 2010: tèc ®é t¨ng tr-ëng tæng s¶n phÈm trong n-íc (GDP) trªn ®Þa bµn thµnh phè b×nh qu©n 12%/n¨m; c¬ cÊu kinh tÕ ®Õn n¨m 2010: n«ng nghiÖp chiÕm tû träng 0,9%, c«ng nghiÖp - x©y dùng 48,5% vµ dÞch vô 50,6% (chÊm døt ®-îc xu h-íng gi¶m tû träng khu vùc dÞch vô trong c¬ cÊu GDP trong suèt 10n¨m qua); tæng vèn ®Çu t- x· héi 5 n¨m trªn ®Þa bµn 434.500 tû ®ång (t-¬ng ®-¬ng kho¶ng 27,2 tû USD); tæng thu ng©n s¸ch nhµ n-íc trªn ®Þa bµn t¨ng 62,89% so víi giai ®o¹n 2001-2005, trong ®ã, thu néi ®Þa t¨ng 88,34%, tæng chi ng©n s¸ch ®Þa ph-¬ng t¨ng 44, 29%. [3] N¨m 2008, n¨m thø ba – n¨m b¶n lÒ cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 – 2010 ®ång thêi còng lµ n¨m thø hai ViÖt Nam thùc hiÖn cam kÕt gia nhËp WTO. Trªn c¬ së dù b¸o t×nh h×nh thuËn lîi, khã kh¨n ë trong n-íc vµ trªn thÕ giíi, Thµnh phè ®Ò ra nhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m 2008 lµ tiÕp tôc duy tr× tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cao ®ång thêi t¹o chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ chÊt l-îng t¨ng tr-ëng, n©ng cao søc c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ, gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi. TËn dông c¬ 18 héi thuËn lîi ®Ó t¨ng nhanh xuÊt khÈu, thu hót vèn, c«ng nghÖ cao cña n-íc ngoµi. N©ng cao møc sèng cña ng-êi d©n. Xö lý tèt c¸c vÊn ®Ò m«i tr-êng, ®¶m b¶o Thµnh phè ph¸t triÓn bÒn v÷ng, x©y dùng Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ thµnh phè x· héi chñ nghÜa, v¨n minh, hiÖn ®¹i theo tinh thÇn NghÞ quyÕt 20-NQ/TW cña Bé ChÝnh trÞ. Thùc hiÖn quyÕt t©m ®ã, Héi ®ång nh©n d©n Thµnh phè ®· ®Ò ra 6 chØ tiªu kinh tÕ n¨m 2008 nh- sau: (1) GDP t¨ng 12,7% - 13%, GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi 2.500 USD trë lªn. (2) Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 15%. (3) Tæng vèn ®Çu t- ph¸t triÓn toµn x· héi b»ng 35% GDP (97.500 tû ®ång). (4) Thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn 98.070 tû ®ång, t¨ng 17,54% so -íc thùc hiÖn n¨m 2007. (5) Chi ng©n s¸ch ®Þa ph-¬ng 18.594 tû ®ång, b»ng 82,4% so -íc thùc hiÖn n¨m 2007. (6) ChØ sè gi¸ tiªu dïng t¨ng thÊp h¬n tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ. [16] §Ó kinh tÕ ®¹t ®-îc tèc ®é t¨ng tr-ëng nhanh, b¶o ®¶m n©ng cao hiÖu qu¶, tÝnh bÒn v÷ng, søc c¹nh tranh vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, Thµnh phè Hå ChÝ Minh hiÖn ®ang tÝch cùc khÈn tr-¬ng triÓn khai thùc hiÖn Ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh phñ nhiÖm kú 2007-2011. NhiÒu gi¶i ph¸p ®ang ®-îc tÝch cùc triÓn khai, trong ®ã thµnh phè tËp trung t¹o b-íc ph¸t triÓn v-ît bËc trong khu vùc dÞch vô, n©ng cao chÊt l-îng vµ søc c¹nh tranh cña khu vùc c«ng nghiÖp, ®ång thêi t¹o chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, kinh tÕ n«ng th«n vµ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. Thµnh phè ®ang triÓn khai ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn Ch-¬ng tr×nh hç trî chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ giai ®o¹n 2006-2010, trong ®ã tËp trung chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ 9 nhãm ngµnh dÞch vô mang tÝnh ®ét ph¸ (tµi chÝnh - tÝn dông – ng©n hµng - b¶o hiÓm; th-¬ng m¹i; vËn t¶i, kho b·i, dÞch vô c¶ng; b-u chÝnh – viÔn th«ng vµ c«ng nghÖ th«ng tin - truyÒn th«ng; kinh doanh tµi s¶n, bÊt ®éng s¶n; dÞch vô t- vÊn, khoa häc c«ng nghÖ; du lÞch; y tÕ vµ gi¸o dôc – ®µo t¹o chÊt l-îng cao); 4 ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu (c¬ khÝ chÕ t¹o; ®iÖn tö - viÔn th«ng - 19 tin häc; c«ng nghiÖp hãa - d-îc phÈm; chÕ biÕn l-¬ng thùc thùc phÈm gi¸ trÞ gia t¨ng cao); ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®« thÞ, n«ng nghiÖp sinh th¸i. Thµnh phè ®ang dån søc ®Ó chñ ®éng héi nhËp vµ t¨ng tèc ph¸t triÓn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu: §æi míi toµn diÖn vµ m¹nh mÏ h¬n n÷a ®Ó x©y dùng Thµnh phè Hå ChÝ Minh ngµy cµng v¨n minh, hiÖn ®¹i, tõng b-íc trë thµnh mét trung t©m c«ng nghiÖp, dÞch vô, khoa häc c«ng nghÖ cña khu vùc §«ng Nam ¸; gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Dï hiÖn t¹i ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch trong lóc kinh tÕ thÕ giíi gÆp nhiÒu rñi ro, th¸ch thøc lín vµ t×nh tr¹ng l¹m ph¸t ë trong n-íc ®ang cã nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi ®Õn sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ chung, nh-ng nÒn kinh tÕ vÜ m« cña thµnh phè vÉn n»m trong tÇm kiÓm so¸t. Thµnh phè sÏ cè g¾ng ®Ó ngay trong n¨m 2008 nµy sÏ hoµn thµnh c¬ b¶n c¸c chØ tiªu kinh tÕ - x· héi cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 20062010; ®¶m b¶o cho viÖc vÒ ®Ých tr-íc thêi h¹n vµo n¨m tíi. Cho ®Õn n¨m 2010, thµnh phè Hå ChÝ Minh vÉn lµ mét trong nh÷ng trung t©m c«ng nghiÖp hµng ®Çu cña ViÖt Nam, xÐt vÒ tØ lÖ, mÆc dï trong thêi kú nµy sÏ h×nh thµnh nhiÒu khu c«ng nghiÖp lín kh¸c, trong c¶ n-íc. Vai trß trung t©m tµi chÝnh, th-¬ng m¹i - dÞch vô, ®Çu mèi giao l-u quèc tÕ vÉn kh«ng cã g× thay ®æi ®èi víi thµnh phè Hå ChÝ Minh. Kh¸c víi c«ng nghiÖp, ngµnh th-¬ng m¹i - dÞch vô vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña thµnh phè Hå ChÝ Minh ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng h¬n; trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa toµn khu vùc - tèc ®é c«ng nghiÖp hãa cµng nhanh th× vai trß trung t©m th-¬ng m¹i - dÞch vô vµ tµi chÝnh cña thµnh phè Hå ChÝ Minh cµng quan träng, nhÊt lµ khi thÞ tr-êng chøng kho¸n ®-îc h×nh thµnh ë ®©y. Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã thÓ sÏ trë thµnh mét trung t©m tµi chÝnh vµ th-¬ng m¹i trong khu vùc c¸c n-íc ASEAN sau n¨m 2010. 1.2. ý nghÜa cÇn thiÕt cña viÖc thu hót nguån vèn ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña thµnh phè Hå ChÝ Minh Vai trß cña vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi TP.HCM ®· ®-îc thùc tiÔn minh chøng. Víi tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ trung b×nh ë møc hai con sè, khu vùc cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®· ®ãng gãp rÊt tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh 20
- Xem thêm -