Tài liệu Nhịp xoang và các rối loạn nhịp tim

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 211 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

nhịp xoang và các rối loạn nhịp tim
nhÞp xoang vµ c¸c rèi lo¹n nhÞp xoang phÇn i: nhÞp xoang  §Þnh nghÜa: NhÞp b×nh th-êng cña tim, do xung t¹o nhÞp cã nguån gèc tõ nót xoang  §Æc ®iÓm §T§ cña nhÞp xoang b×nh th-êng:  NhÞp ®Òu  TÇn sè: 60 - 100 ck/ph  P: b×nh th-êng (P d-¬ng D1,D2, aVF vµ V3-V6), ®i tr-íc mçi phøc bé QRS  P c¸ch QRS mét kho¶ng thêi gian bt, mÆc dï kho¶ng t/g nµy phô thuéc vµo TS tim (0,12 - 0,20s)  QRS cã thêi gian b×nh th-êng (≤ 0,12s) nhÞp xoang S¬ ®å bËc thang (Ladder diagram) m« t¶ nhÞp xoang b×nh th-êng nhÞp xoang Normal Sinus Rhythm Marquette-KH nhÞp xoang Sãng P xoang: Cã h×nh d¹ng kh«ng thay ®æi trªn cïng chuyÓn ®¹o. NhÞp cã thÓ kh«ng ®Òu nhÑ víi c¸c kho¶ng PP biÕn ®æi < 0,16s TÇn sè Khi TS trong kho¶ng 60 - 100 ck/ph → Quy ®Þnh lµ TS cña nhÞp xoang th-êng. TS > 100 song th-êng < 160 ck/ph: NhÞp nhanh xoang phÇn II: c¸c rèi lo¹n nhÞp xoang 1. NhÞp chËm xoang 2. NhÞp nhanh xoang 3. Lo¹n nhÞp xoang: Do h« hÊp Kh«ng do h« hÊp Theo chu kú thÊt 4. Trung t©m chñ nhÞp l-u ®éng 5. Ngo¹i t©m thu xoang 6. NhÞp xoang thÊt 1. nhÞp chËm xoang  C¬ chÕ: NhÞp chËm xoang xÈy ra khi c¬ chÕ xoang bÞ chËm l¹i vµ d¹ng ho¹t ho¸ nhÜ vµ thÊt b×nh th-êng.  BÖnh c¨n th-êng gÆp:  T¨ng tr-¬ng lùc phÕ vÞ  Suy gi¸p, h¹ th©n nhiÖt  TMCB c¬ tim  BÖnh lý nót xoang tiªn ph¸t  Dïng thuèc g©y RL chøc n¨ng nót xoang: Digoxin, thuèc chèng lo¹n nhÞp (amiodarone); chÑn bªta, diltiazem, verapramil… 1. nhÞp chËm xoang TriÖu chøng: BN cã thÓ v« triÖu chøng hay than phiÒn bÞ mÖt, khã thë hay cã ®au ngùc khi g¾ng søc, thËm chÝ tho¸ng ngÊt vµ ngÊt (ng-êi giµ). §T§: TÇn sè nhÜ < 60 ck/ph Sãng P cã h×nh d¹ng vµ trôc b×nh th-êng Kho¶ng PR b×nh th-êng hay bÞ kÐo dµi D¹ng phøc bé QRS b×nh th-êng 1. nhÞp chËm xoang 1. nhÞp chËm xoang NhÞp chËm xoang víi TS 44 ck/ph. NhÞp cã vÎ kh«ng ®Òu, song c¸c kho¶ng PP biÕn ®æi < 0,16 s 1. nhÞp chËm xoang §iÒu trÞ: BN v« triÖu chøng: kh«ng cÇn ph¶i ®iÒu trÞ. BN cã triÖu chøng:  §iÒu trÞ c¨n nguyªn ®Æc hiÖu  §iÒu trÞ cÊp b»ng atropin (0,5 - 1,0 mg TM mçi 3 5 ph tíi khi ®¹t tæng liÒu 0,04 mg/kg) hay t¹o nhÞp tim t¹m thêi.  NÕu nhÞp chËm kh«ng ®¸p øng víi atropin vµ t¹o nhÞp chê qua da kh«ng s½n cã: Dopamine liÒu 5 - 20 μg/kg/ph Epinerphrine Isoproterenol 2 - 20 μg/ph 2 - 10 μg/ph 2. nhÞp nhanh xoang  C¬ chÕ: NhÞp nhanh xoang xÈy ra khi c¬ chÕ xoang bÞ gia tèc vµ d¹ng ho¹t ho¸ nhÜ vµ thÊt b×nh th-êng.  BÖnh c¨n th-êng gÆp: T¨ng nhu cÇu chuyÓn ho¸  T¨ng  T¨ng  §au;  Gi¶m  Gi¶m  TMCB  Nhåi tr-¬ng lùc giao c¶m hay gi¶m tr-¬ng lùc phÕ vÞ nång ®é catecholamin l-u hµnh sèt; viªm thÓ tÝch m¸u oxy m¸u c¬ tim hay NMCT m¸u phæi… 2. nhÞp nhanh xoang TriÖu chøng: Phô thuéc vµo bÖnh nguyªn nh©n Gièng víi nhÞp chËm xoang §T§: TS nhÜ trong kho¶ng 100 - 160 ck/ph, sãng P cã h×nh d¹ng vµ trôc b×nh th-êng, kho¶ng PR b×nh th-êng hay h¬i ng¾n D¹ng QRS th-êng lµ b×nh th-êng. 2. nhÞp nhanh xoang 2. nhÞp nhanh xoang 2. nhÞp nhanh xoang §iÒu trÞ: Gi¶i quyÕt qu¸ tr×nh bÖnh lý nguyªn nh©n Trong bèi c¶nh TMCB c¬ tim hay NMCT: thuèc chÑn bªta-adrenergic cã thÓ ®-îc dïng ®Ó lµm chËm tÇn sè xoang 3. lo¹n nhÞp xoang  Kh¸i niÖm: Lµ nhÞp xoang song kh«ng hoµn toµn ®Òu, víi c¸c kho¶ng PP vµ RR biÕn ®æi > 0,16s gi÷a chu kú tim ng¾n nhÊt vµ dµi nhÊt  TS tim t¨ng lªn trong vµi nhÞp vµ l¹i gi¶m xuèng trong vµi nhÞp  §Æc ®iÓm: C¸c sãng P trong LN xoang cã ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm cña nhÞp xoang  Ph©n lo¹i: 3 kiÓu LN xoang: Do h« hÊp (respiratory sinus arrhythmia) Kh«ng do h« hÊp (nonrespiratory sinus arrhythmia) Theo chu kú thÊt (ventriculophasic sinus 3. lo¹n nhÞp xoang 3. lo¹n nhÞp xoang ý nghÜa LS: LN xoang do h« hÊp th-êng gÆp ë ng-êi trÎ, hoµn toµn khoÎ m¹nh LN xoang kh«ng do h« hÊp th-êng gÆp ë ng-êi bÞ bÖnh tim: NMCT LN xoang kÕt hîp víi nhÞp chËm xoang cã thÓ lµ biÓu hiÖn cña ngé ®éc digitalis 3.1. lo¹n nhÞp xoang do h« hÊp §Þnh nghÜa: TS xoang t¨ng lªn trong th× thë vµo vµ gi¶m xuèng trong th× thë ra. Khi BN nhÞn thë, TS tim trë nªn ®Òu h¬n NhÞp chËm xoang víi TS trung b×nh kho¶ng 45 ck/ph vµ LN xoang do h« hÊp. TS tim t¨ng lªn trong th× hÝt vµo (INSP) vµ gi¶m xuèng trong th× thë ra (EXP)
- Xem thêm -