Tài liệu Nhiếp ảnh cơ bản với máy ảnh dslr

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 631 |
  • Lượt tải: 0
sarykim

Tham gia: 27/05/2016

Mô tả:

Chất lượng của ánh sáng được hiểu là độ tương phản của ánh sáng trong máy ảnh . Một nguồn sáng có độ tương phản cao có một tia sáng hẹp tạo ra một độ sắc nét khi ánh sáng chuyển giữa hai phần sáng và bóng của chủ thể, trong khi độ tương phản yếu của một nguồn sáng có tia sáng rộng hoặc chùm sáng sẽ tạo bóng đổ nhẹ hơn. Độ tương phản sáng giữa sáng và bóng cũng khó nhận ra hơn. Hard Light Mượn một bóng đỗ làm ví dụ về hard light, bóng này được tạo ra bởi mặt trời lúc giữa trưa không có mây. Chúng ta sẽ thấy bóng của chủ thể có độ nét rất rõ và tối so với phần ánh sáng chiếu trên mặt đất. Thông thường mây trên trời hoạt động giống như một lớp khuếch tán ánh sáng, vì thế khi không có mây, mặt trời là một nguồn ánh sáng mạnh mẽ sẽ tạo ra bóng đỗ mạnh.
Contents Part 1 About the D-SLR Camera Part 2 Ways to Shoot Make Photography More Fun! Part 3 Quick-and-Easy Great Shots Part 4 Using Camera Features Part 5 Printing Photos Digital SLR Terminology A digital SLR is power and control, enriching your life. This easy-to-read book teaches beginners how fun and easy a digital SLR is. Take photography to a higher plane, experience the true joy of and photography. Enjoy! Digital SLR Camera First printing November 1, 2008 Published by Canon Singapore Pte Ltd Compiled and edited by GAKKEN Co., Ltd. Unauthorized copying or distribution of this publication, in whole or in part, is strictly prohibited. NÖÅI DUNG QUYÏÍN SAÁCH NAÂY 08 Caác hònh aãnh – Hònh aãnh chuåp bùçng maáy DSLR thêåt laâ êën tûúång … PHÊÌN 1 Tòm hiïíu vïì maáy aãnh DSLR Chuã àïì 018 020 022 024 004 Caác thaânh phêìn cuãa maáy aãnh Thêëy àûúåc gò, chuåp àûúåc nêëy Thay öëng kñnh Bùæt lêëy nhûäng khoaãnh khùæc quyïët àõnh Tûâ khoáa Kiïíu daáng Khung ngùæm ÖËng kñnh Nhanh PHÊÌN 2 Caác caách chuåp aãnh Chuã àïì 028 Neát hay Khöng 1 030 Neát hay Khöng 2 032 Neát hay Khöng 3 033 AÃnh bõ saáng vaâ töëi 034 Ba yïëu töë vïì aánh saáng 036 Khöëng chïë Trûúâng aãnh neát (DOF) 038 Thay àöíi Trûúâng aãnh neát (DOF) 040 Chuyïín àöång tônh hay nhoâe 042 Chuyïín àöång tônh hay nhoâe – nhiïìu hay ñt 044 AÃnh àeåp cuãa caãnh Saáng vaâ Töëi 046 Hiïåu ûáng tûâ ISO 048 Thay àöíi goác nhòn 050 ÖËng kñnh thay àöíi aãnh chuåp nhû thïë naâo 052 ÖËng kñnh vaâ võ trñ chuåp 054 Taåo Àöång röång vaâ Àöå sêu 056 Thiïët lêåp Chêët lûúång aãnh chuåp 058 Caãm biïën hònh aãnh cuãa maáy aãnh DSLR Tûâ khoáa Lêëy neát AÃnh bõ nhoâe AÁnh mùåt trúâi trûåc tiïëp Àöå saáng Töëc àöå, khêíu àöå, ISO Khêíu àöå Hiïåu ûáng tûâ khêíu àöå Töëc àöå chuåp Hiïåu ûáng tûâ töëc àöå chuåp Töëc àöå ISO ISO Cao/Thêëp Tiïu cûå öëng kñnh Goác nhòn vaâ phöëi caãnh Zoom vaâ böë cuåc Àöå daâi tiïu cûåc vaâ phöëi caãnh Chêët lûúång chuåp Caãm biïën (Sensor) 005 PHÊÌN 3 Dïî daâng àïí chuåp aãnh àeåp Chuã àïì 062 064 066 068 070 072 074 076 078 080 082 084 086 Sûã duång Full Auto Bùæt laåi nhûäng khoaãnh khùæc Thiïët lêåp Töëc àöå chuåp Àiïìu khiïín viïåc xoáa phöng Àiïìu khiïín sûå phúi saáng Thay àöíi töëc àöå ISO Lêëy neát tûå àöång Lêëy neát taåi nhûäng àiïím mong muöën Lêëy neát vúái chuã thïí chuyïín àöång Lêëy neát bùçng tay Thay àöíi chïë àöå ào saáng Böë cuåc khung aãnh tûâ khung ngùæm Phuå kiïån giuáp giaãm sûå rung tay Tûâ khoáa Chïë àöå Full Auto Program AE Chïë àöå Ûu tiïn Töëc Chïë àöå Ûu tiïn Khêíu Chïë àöå chónh tay Thiïët lêåp ISO AI Focus One Shot AF AI SERVO AF Manual focus Chïë àöå ào saáng Böë cuåc aãnh Chên maáy PHÊÌN 4 Sûã duång caác tñnh nùng khaác Chuã àïì 090 092 094 095 096 097 098 100 102 006 Chónh maâu cho bûác aãnh chuåp Thïm Picture Style múái Chuåp nhûäng chuã thïë Trùæng Chuåp nhûäng chuã thïí Töëi Chuåp aãnh vúái Maâu Saáng Chïë àöå buâ saáng vaâ caác maâu sùæc riïng Haån chïë nhûäng sai soát vïì Phúi Saáng Àaåt àûúåc nhûäng Maâu nhû tûå nhiïn Cên Bùçng Trùæng cho caác nguöìn saáng Tûâ khoáa Picture Style Picture Style Chïë àöå buâ saáng Chïë àöå buâ saáng Chïë àöå buâ saáng Chïë àöå buâ saáng Histogram/Highlight Warning White Balance (WB) White Balance (WB) 104 106 108 110 112 Sûã duång flash cho nhûäng chuã thïí bõ töëi Caác kyä thuêåt àaánh flash khaác Chuåp aãnh vúái file RAW Thûúãng thûác phim Àöå neát cao HD Xem laåi phim trïn TV HD vaâ trïn PC Àeân flash Àaánh flash, àaánh trêìn RAW Mode Quay phim Biïn têåp phim PHÊÌN 5 In aãnh Chuã àïì 116 118 Quaá trònh in aãnh Tûâ khoáa Phûúng thûác in Caác thuêåt ngûä cûãa maáy aãnh DSLR 007 Hònh aãnh chuåp bùçng maáy DSLR thêåt laâ êën tûúång… Cûáng caáp vaâ sùæc neát vúái maâu sùæc rûåc rúä tûâ goác naây àïën goác kia Photo/­T oru SHIMIZU ÖËng kñnh thay àöíi àûúåc laâm sûå diïîn àaåt caác hònh aãnh khöng bõ giúái haån! AÃnh chuåp vúái öëng Tele (goác heåp) Photo/Toshinobu TAKEUCHI Chuåp bùçng öëng goác röång (Wide angle) Photo/Toshinobu TAKEUCHI Photo/Jun IMURA Laâm nöíi bêåt chuã thïí vúái phöng nïìn bõ xoáa múâ! Photo/Shinya YOSHIMORI Bùæt kõp nhûäng khoaãnh khùæc quyïët àõnh! Photo/Minoru KOBAYASHI ! âo húi Na âng c Maáy cu aãnh kyä thuêåt söë SLR PHÊÌN 1 Tòm hiïíu vïì maáy aãnh DSLR Haäy nhòn vaâo cêëu truác cuãa maáy aãnh DSLR vúái caác böå phêån chñnh vaâ haäy tòm hiïíu nhûäng ûu àiïím cuãa noá. Tòm hiïíu maáy aãnh kyä thuêåt söë DSLR Caác thaânh phêìn cuãa maáy aãnh Flash tñch húåp (Flash coác) Caãm biïën hònh aãnh Nuát chuåp aãnh (Nuát sêåp maân trêåp) ÖËng kñnh thaáo rúâi Bïn trong maáy aãnh SLR Àûúåc lùæp rêët nhiïìu linh kiïån Maáy aãnh DSLR thiïët kïë vúái ûu tiïn viïåc dïî daâng khi chuåp aãnh. Maáy chuåp caânh nhanh, caâng dïî chuåp, caâng thuêån tiïån thò caâng töët. ÖËng kñnh thaáo rúâi àûúåc cuäng laâ möåt àùåc tñnh chñnh. Àïí gùæn caác öëng kñnh, maáy aãnh coá möåt voâng troân phña trûúác goåi laâ ngaâm öëng kñnh. Gûúng phaãn xaå (Gûúng lêåt) Ngaâm gùæn öëng kñnh Chên gùæn flash rúâi Khung ngùæm, duâng àïí ngùæm vaâ böë cuåc aãnh chuåp Caác phñm nhêën vaâ voâng xoay àiïìu khiïín viïåc chuåp vaâ xem laåi aãnh Haäy àùåt mùæt thuêån cuãa baån vaâo khung ngùæm Böå vi xûã lñ hònh aãnh Xoay nuám vùån phña goác phaãi cho àïën khi hònh aãnh trong khung ngùæm roä neát nhêët theo mùæt cuãa baån. 018 Maân hònh LCD hiïín thõ caác thöng söë thiïët lêåp vaâ duâng àïí xem laåi aãnh chuåp Nuát chuåp aãnh Àeân Flash Kiïíu daáng Maáy aãnh du lõch Nhoã goån vaâ nheå àïí dïî mang theo So saánh vúái maáy DSLR seä thêëy sûå khaác biïåt lúán nhêët laâ baån khöng thïí thay àöíi öëng kñnh àûúåc ÖËng kñnh tñch húåp Khung caãnh luác chuåp hiïån lïn trïn maân hònh Böå naäo Voäng maåc Caãm biïën hònh aãnh AÁnh saáng àûúåc caãm nhêån búãi caãm biïën lúán. Caãm biïën caâng lúán, chêët lûúång hònh aãnh caâng cao. Böå xûã lñ hònh aãnh Àêy àûúåc xem nhû laâ böå naäo cuãa maáy aãnh, khi maâ aánh saáng nhêån búãi sensor seä àûúåc chuyïín àöíi thaânh nhûäng tñnh hiïåu hònh aãnh chêët lûúång (dûä liïåu aãnh). Mùæt (Thuãy tinh thïí) ÖËng kñnh Sûã duång caác loaåi öëng kñnh töët àïí chuåp aãnh Maáy aãnh DSLR coá thïí chuåp àûúåc nhiïìu thïí loaåi aãnh hún Maáy aãnh du lõch thûúâng àûúåc thiïët kïë nhoã goån möåt caách töëi àa vò thïë noá àûúåc chïë taåo nhoã vaâ nheå. Vúái maáy aãnh DSLR, khaã nùng chuåp aãnh àûúåc ûu tiïn hún. Àïí coá thïí chuåp nhanh, thao taác dïî vaâ àaáp ûáng viïåc chuåp nhiïìu thïí loaåi khaác nhau, maáy aãnh DSLR coá thïí sûã duång nhiïìu loaåi öëng kñnh khaác nhau tûâ öëng vúái goác nhòn röång àïën caác öëng têìm xa hay caác öëng chuåp cêån caãnh. Vaâ vúái viïåc ngùæm chuåp trûåc tiïëp qua khung ngùæm, baån coá thïí bùæt kõp nhûäng khoaãnh khùæc chñnh xaác nhû baån nhòn thêëy. 019 Tòm hiïíu maáy aãnh kyä thuêåt söë DSLR Caác phñm àún giaãn Ba thaânh phêìn chñnh cuãa maáy DSLR cho chêët lûúång aãnh cao PHÊÌN 1 Maáy aãnh DSLR ûu tiïn töëi àa khaã nùng chuåp aãnhh. Thêëy àûúåc gò, chuåp àûúåc nêëy Khung ngùæm cuãa maáy aãnh DSLR Baån coá thïí nhòn thêëy nhûäng gò maâ maáy aãnh nhòn thêëy. Qua khung ngùæm, baån coá thïí thêëy àûúåc khung caãnh nhû laâ noá seä àûúåc chuåp. ÚÃ chïë àöå Live View, maáy aãnh DSLR vêån haânh nhû möåt maáy aãnh du lõch, noá seä thïí hiïån nhûäng gò àang ngùæm trïn maân hònh LCD cuãa maáy. Maáy aãnh du lõch Vúái maáy aãnh du lõch, baån seä ngùæm vúái maân hònh LCD, böë cuåc hònh aãnh vaâ chuåp. (Möåt vaâi maáy coá tñch húåp luön khung ngùæm nhoã.) 020 Àêy laâ nhûäng baån thêëy qua khung ngùæm Khung caãnh àûúåc thïí hiïån saáng vaâ roä neát ÚÃ vuâng chñnh giûäa, coá nhûäng àiïím AF (Auto Focus) duâng àïí lêëy neát tûå àöång. Baån coá thïí choån lêëy neát úã bêët kò àiïím naâo àïí maáy aãnh lêëy neát úã àiïím àoá. Qua khung ngùæm, baån coá thïí thêëy tûâng chi tiïët cuãa chuã thïí, maâu sùæc, caã nhûäng biïíu caãm cuãa chuã thïí, v.v, vaâ roä neát hún so vúái baån ngùæm trïn maân hònh cuãa maáy aãnh du lõch, àöi khi rêët khoá nhòn dûúái trúâi nùæng Vò sao goåi laâ maáy aãnh DSLR? Trong maáy aãnh DSLR coá möåt gûúng phaãn xaå vaâ noá seä àûúåc lêåt lïn khi baån nhêën nuát chuåp aãnh. Noá cho pheáp aánh saáng tûâ öëng kñnh ài xuyïn qua vaâ àêåp vaâo caãm biïën hònh aãnh àoáng vai troâ nhû phim trong maáy chuåp phim truyïìn thöëng. Hònh aãnh sau àoá àûúåc ghi laåi vaâo böå nhúá bùçng tñnh hiïåu söë. Vaâ vò coá möåt öëng kñnh (single lens) vaâ möåt gûúng phaãn xaå (reflex mirror) cho nïn àûúåc goåi laâ maáy aãnh Kyä Thuêåt Söë ÖËng Kñnh Àún Phaãn Xaå (Digital Single-Lens Reflex hay maáy aãnh DSLR) 021 PART 1 Nhû xem phim maân aãnh röång Khung ngùæm
- Xem thêm -