Tài liệu Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng I vai trß tÝn dông ng©n hµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 1.1. TÝn dông ng©n hµng 1.1.1. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng Theo c¸ch hiÓu chung nhÊt, tÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ kinh tÕ gi÷a mét bªn lµ ng©n hµng vµ mét bªn lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng, trong ®ã ng©n hµng chuyÓn giao tiÒn hay tµi s¶n cho kh¸ch hµng sö dông kÌm theo thêi gian hoµn tr¶ l¹i cho ng©n hµng toµn bé gèc vµ mét phÇn l·i do hai bªn tho¶ thuËn. Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu lµ nî, cã vµ trung gian, cã nghÜa lµ ng©n hµng thêng xuyªn nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó ®Çu t thu lîi nhuËn. Th«ng thêng lîng vèn cña ng©n hµng rÊt nhá bÐ so víi nhu cÇu vay vèn cña c¸c kh¸ch hµng, do ®ã ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau trong x· héi. Nguån vèn mµ ng©n hµng cã vµ huy ®éng ®îc lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng th¬ng m¹i ®Çu t l¹i cho nÒn kinh tÕ. §©y lµ nguån gèc cña ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. 1.1.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra hÕt søc ®a d¹ng vµ phong phó do ®ã tÝn dông ng©n hµng còng ph¶i cã nh÷ng h×nh phong phó ®a d¹ng. Theo ®iÒu 49 môc 2 LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông th× tÝn dông ng©n hµng ®îc thÓ hiÖn díi c¸c h×nh thøc sau: 1.1.2.1. H×nh thøc cho vay Quy chÕ cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh: cho vay lµ mét h×nh thøc cña cÊp tÝn dông, theo ®ã tæ chøc tÝn dông cho kh¸ch hµng vay mét kho¶n tiÒn ®Ó sö dông vµo mét môc ®Ých vµ thêi gian nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn víi nguyªn t¾c hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i. tæ chøc tÝn dông cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vay ng¾n h¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu cho s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ ®êi sèng, cho vay trung vµ dµi h¹n nh»m thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ ®êi sèng. 1.1.2.2. H×nh thøc chiÕt khÊu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c giÊy tê cã gi¸ ®îc ph¸t hµnh vµ lu th«ng theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. Ngêi gi÷ c¸c giÊy tê cã gÝa nµy nÕu cÇn tiÒn mÆt khi c¸c giÊy tê cã gi¸ cha ®Õn h¹n th× cã thÓ mang giÊy tê ®ã ®Õn ng©n hµng th¬ng m¹i ®Ó xin chiÕt khÊu. “ Tæ chøc tÝn dông ®îc cÊp tÝn dông díi h×nh thøc chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c. Chñ së h÷u th¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c ph¶i chuyÓn giao ngay mäi quyÒn lîi vµ lîi Ých hîp ph¸p ph¸t sinh tõ c¸c giÊy tê cã gi¸ ®ã cho tæ chøc tÝn dông “( §iÒu 57 môc 2 LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông ). Nh vËy vÒ b¶n chÊt kinh tÕ, chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c lµ tÝn dông ng¾n h¹n mµ ng©n hµng chuyÓn tiÒn cho ngêi chñ së h÷u c¸c giÊy tê cã gi¸ ®ã khi nã cha ®Õn h¹n thanh to¸n. Kh¸ch 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng muèn b¸n th¬ng phiÕu cho ng©n hµng ph¶i lËp ®Çy ®ñ thñ tôc gièng nh vay vèn, lµm ®¬n xin chiÕt khÊu th¬ng phiÕu, ng© hµng kiÓm tra kh¶ n¨ng thanh to¸n nî khi ®Õn h¹n cña ngêi ph¸t hµnh th¬ng phiÕu, nÕu ®îc chÊp nhËn vµ quyÕt ®Þnh møc chiÕt khÊu. Th«ng thêng c¸c ng©n hµng chØ chiÕt khÊu c¸c th¬ng phiÕu cã thêi gian ®Õn ng¾n h¹n tõ 3 – 6 th¸ng. ¦u ®iÓm ®Æc biÖt cña h×nh thøc tÝn dông chiÕt khÊu lµ nÕu trong trêng hîp khã kh¨n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n th× cã thÓ ®em c¸c giÊy tê cã gi¸ ®ã ®Õn Ng©n hµng Trung ¬ng xin t¸i triÕt khÊu. 1.1.2.3. H×nh thøc nhËn tr¶ Lµ h×nh thøc tÝn dông mµ ng©n hµng nhËn tr¶ nî thay cho ngêi ph¸t hµnh kú phiÕu khi ®Õn h¹n thanh to¸n mµ ngêi ph¸t hµnh kú phiÕu kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. §©y lµ sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho ngêi së h÷u kú phiÕu r»ng hä sÏ nhËn ®îc tiÒn khi ®Õn h¹n thanh to¸n còng nh cã thÓ dÔ dµng ®em kú phiÕu ®i chiÕt khÊu. §Ó cã ®îc sù ®¶m b¶o ®ã, doanh nghiÖp ph¸t hµnh kú phiÕu sÏ ph¶i tr¶ cho ng©n hµng mét kho¶n hoa hång. Trong hîp ®ång tÝn dông gi÷a ngêi ph¸t hµnh kú phiÕu vµ ng©n hµng cã quy ®Þnh ngêi ph¸t hµnh kú phiÕu ph¶i giao sè tiÒn cña kú phiÕu chËm nhÊt tríc ngµy kú phiÕu ®Õn h¹n. Ng©n hµng ph¶i thÈm ®Þnh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp tríc khi ng©n hµng ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®ã ph¸t hµnh kú phiÕu. 1.1.2.4. TÝn dông tr¶ nhiÒu lÇn Lµ h×nh thøc cho vay mµ viÖc tr¶ nî ®îc ph©n ra lµm nhiÒu thêi h¹n, mçi lÇn tr¶ nî bao gåm mét phÇn gèc vµ mét phÇn l·i. Lo¹i tÝn dông nµy rÊt phï hùp víi ®Æc ®iÓm sö dông vèn cña doanh nghiÖp lµ thu håi vèn lµm nhiÒu lÇn. TÝn dông tr¶ nhiÒu lÇn bao gåm bao gåm c¸clo¹i tÝn dông ng¾n, trung vµ dµi h¹n. Doanh nghiÖp vµ ng©n hµng tho¶ thuËn møc cho vay, l·i suÊt cho vay vµ kú h¹n tr¶ nî còng nh sè l·i vµ gèc cho mçi lÇn tr¶ nî. TÝn dông tr¶ nhiÒu lÇn cã thÞ trêng réng lín nhng cÇn cã ®iÒu kiÖn ®¶m baá ®Ó thùc hiÖn lo¹i h×nh cho vay nµy. 1.1.2.5. H×nh thøc b¶o l·nh §©y lµ h×nh thøc tÝn dông ph¸t sinh do ng©n hµng nhËn b¶o l·nh dïng uy tÝn cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n cho ngêi b¸n hµng trong trêng hîp ngêi mua hµng ( ngêi ®îc b¶o l·nh ) kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî. Cã 2 lo¹i b¶o l·nh: B¶o l·nh b»ng th: ng©n hµng ph¸t hµnh mét th b¶o l·nh ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ mua vËt t hµng ho¸, bao thÇu ... Ttrong th b¶o l·nh ng©n hµng cam kÕt sÏ tr¶ thay cho kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ tiÒn, nép thuÕ... B¶o l·nh b»ng h×nh thøc chÊp nhËn: ng©n hµng cã thÓ dïng c¸ch ký chÊp nhËn vµo mét th¬ng phiÕu do nhµ cung cÊp lËp khi b¸n chÞu cho kh¸ch hµng hay do mét ng©n hµng lËp cho ngêi muèn vay tiÒn. B¶o l·nh vay tiÒn cu¶ mét ng©n hµng kh¸c cßn lµ c¸ch san sÎ rñi ro cho nhiÒu ng©n hµng. 1.1.2.6. H×nh thøc cÇm cè bÊt ®éng s¶n. §©y lµ h×nh thøc cho vay dµi h¹n trªn c¬ së ®¶m b¶o b»ng bÊt ®éng s¶n nh nhµ cöa, ®Êt ®ai, xëng m¸y.... Tµi s¶n cÇm cè ph¶i ®îc chuyÓn cho ngêi cho vay, do ®ã ngêi cho vay lµ ngêi së h÷u trùc tiÕp cßn gnêi vay chØ cßn lµ ngêi së h÷u gi¸n tiÕp tµi s¶n cÇm cè. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 1.2.1. VÞ trÝ cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã tÝnh chÊt t h÷u ( kh«ng kÓ c¸c ®¬n vÞ ®Çu t níc ngoµi ) bao gåm c¸c doanh nghiÖp t nh©n, c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c¸c c«ng ty cæ phÇn vµ c¸c ®¬n vÞ theo h×nh thøc hîp t¸c x·. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do ®Þnh híng cña nhµ níc lµ ph¸t triÓn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, v× vËy ngoµi thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc cßn cã thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh tham gia vµo c«ng cuéc ®æi míi. C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã nh÷ng vai trß tÝch cùc ®èi víi nÒn kinh tÕ cña níc ta hiÖn nay Thø nhÊt: Tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n cña níc ta cßn thÊp, trong khi ®ã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cßn rÊt lín nhng kh¶ n¨ng khai th¸c cßn h¹n chÕ, sù ®éc chiÕm cña h×nh thøc së h÷u nhµ níc kh«ng cho phÐp khai th¸c hÕt nh÷ng tiÒm n¨ng lín cña ®Êt níc. Mét lîng vèn kh¸ ln vÉn cßn n»m trong nh©n d©n, do ®ã chØ cã ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh míi cã kh¶ n¨ng khai th¸c ®îc chóng. Thø hai: Víi t×nh h×nh níc ta hiÖn nay, cÇn ph¶i më cöa hoµ nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi th× c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh sÏ lµ cÇu nèi quan träng cho sù hoµ nhËp ®ã. C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã thÓ thu hót vèn, c«ng nghÖ cña c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt nam. Thø ba: Trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, ®· n¶y sinh mét sè vÊn ®Ò nh thÊt nghiÖp, sù bá ngá mét sè ngµnh vµ khu vùc do nhµ níc kh«ng ®ñ søc ®¶m tr¸ch hay kh«ng cã tÇm quan träng sèng cßn. ChÝnh c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh sÏ gi¶ quyÕt vÊn ®Ò thÊt nghiÖp vµ t¹o ra sù ph¸t triÓn c©n ®èi cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thø t: c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã kh¶ n¨ng tËp trung vèn, trÝ tuÖ vµo c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn hay nh÷ng ngµnh kinh tÕ ®ßi hái nhiÒu hµm lîng tri thøc nh ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin... còng nh cã kh¶ n¨ng lÊp ®Çy nh÷ng kho¶ng trèng trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cÇn nhiÒu vèn vµ cã møc lîi nhuËn thÊp. Thø n¨m: C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh võa lµ ®èi thñ c¹nh tranh quyÕt liÖt, võa lµ ®èi t¸c lµm ¨n trong qu¸ tr×nh cung cÊp, hoµn thiÖn, tiªu thô s¶n phÈm vµ cung cÊp ®Çu vµo cho c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. Sù kÕt hîp s¶n xuÊt - tiªu thô gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ doanh nghiÖp quèc doanh t¹o ra mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt lín cña x· héi, gióp rót ng¾n thêi gian s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm vµ t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt lîng cao vµ hoµn thiÖn h¬n. Thø s¸u: c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh thêng g¾n liÒn víi chñ së h÷u nªn trong quyÕt ®Þnh ®Çu t cã sù c©n nh¾c cÈn thËn còng nh cã sù æn ®Þnh néi bé, Ýt x¶y ra t×nh tr¹ng tham nhòng, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh lµnh m¹nh ho¸ trong ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Thø b¶y: doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ mét bé phËn cã ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch nhµ níc. ThuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch nhµ níc vµ ®îc dïng vµo viÖc ®Çu t cho c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän hoÆc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, gióp hç trî c¸c thµnh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn kinh tÕ yÕu kÐm do ®ã sù tån t¹i cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã vai trß ®iÒu hoµ thu nhËp ®ång thêi ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc. Tõ sau khi Quèc héi th«ng Quan luËt LuËt C«ng ty vµ LuËt Doanh nghiÖp t nh©n ( 12/1990 ) khu vùc doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· cã sù ph¸t triÓn nhanh chãng vµ ®¹t ®ùoc mét sè hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh, ph¸t huy tÝch cùc trong viÖc huy ®éng vèn, gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¹o sù n¨ng ®éng trong kinh doanh vµ tháa m·n mét phÇn nhu cÇu cña thÞ trêng. Mét kÕt qu¶ næi bËt lµ sè lîng c¸c c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· t¨ng lªn nhanh chãng, kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t, t¨ng møc nép ng©n s¸ch vµ thu nhËnlao ®éng kh¸ ®«ng, gi¶i quyÕt tÝch cùc vÊn ®Ò thÊt nghiÖp, t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho toµn x· héi, gãp phÇn æn ®Þnh t×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi trong nh÷ng n¨m qua. §¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã lµ do nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ thuËn lîi nh: c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña nhµ níc lu«n lu«n khuyÕn khÝch, hç trî cho sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, h¬n n÷a lùc lîng lao ®éng ViÖt nam l¹i dåi dµo, cã tay nghÒ, s½n sµng ®¸p øng yªu cÇu vÒ lao ®éng cho c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn còng cã nh÷ng khã kh¨n mµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ph¶i ®èi ®Çu, ®ã lµ viÖc ra ®êi trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn, kü thuËt c«ng nghÖ cßn l¹c hËu, tr×nh ®é qu¶n lý cßn cha cao, thËm chÝ lµ yÕu kÐm, thÞ trêng nhá hÑp. Nhng khã kh¨n lín nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ t×nh tr¹ng thiÕu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. Mét sè doanh nghiÖp do thiÕu vèn ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm dÉn ®Õn kÐm kh¶ n¨ng c¹nh tranh. T×nh tr¹ng trèn thuÕ, lËu thuÕ còng xuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò thiÕu vèn. VËy vèn cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· vµ ®ang lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. 1.2.2. C¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh Nguån vèn cña mçi doanh nghiÖp kh«ng gièng nhau do qu¸ tr×nh huy ®éng vµ sö dông vèn phô thuéc vaß mét lo¹t c¸c nh©n tè kh¸c nhau nh: lo¹i h×nh së h÷u doanh nghiÖp, ngµnh nghÒ hay lÜnh vùc kinh doanh, quy m« vµ c¬ c¸u tæ chøc cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, chiÕn lîc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Nhng nh×n chung vèn cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng ®îc b¾t nguån tõ hai nguån chÝnh sau: 1.2.2.1 Vèn tù cã cña doanh nghiÖp C¸c doanh nghiÖp muèn ®îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng th× chñ doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t mét sè vèn nhÊt ®Þnh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh møc vèn ®îc quy ®Þnh cho tõng ngµnh nghÒ kinh doanh gäi lµ vèn ph¸p ®Þnh. §©y lµ møc vèn tèi thiÓu ph¶i cã ®Ó ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Tuy nhiªn hiÖn nay kh¸i niÖm “ vèn ph¸p ®Þnh “ ®· ®îc thay thÕ b»ng vèn ®iÒu lÖ, ngo¹i trõ mét sè ngµnh kinh doanh ®Æc biÖt nh vµng b¹c, x©y dùng.... Trong thùc tÕ vèn tù cã cña doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh thêng lín h¬n nhiÒu so víi vèn ph¸p ®Þnh, nhÊt lµ sau mét thêi gian ho¹t ®éng vµ më réng kinh doanh. Tuy nhiªn còng cã nhiÒu trêng hîp do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nªn nguån vèn tù cã cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn ®ñ kh¶ n¨ng duy tr× ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §èi víi C«ng ty cæ phÇn, vèn ®ãng gãp ban ®Çu cña c¸c cæ ®«ng lµ nÒn t¶ng vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó thµnh lËp c«ng ty. Mçi cæ ®«ng lµ mét chñ së h÷u cña c«ng ty vµ chØ chÞu tr¸ch nhiÖm trªn gi¸ trÞ cæ phÇn mµ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hä n¾m gi÷. Sè vèn mµ mçi c«ng ty cæ phÇn huy ®éng ®îc khi thµnh lËp c«ng ty ®Ó ®¨ng ký víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn gäi lµ vèn ®iÒu lÖ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, khi lµm ¨n cã l·i c¸c c«ng ty cæ phÇn thêng cã nhu cÇu t¨ng vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Mét bé phËn kh¸c cña vèn tù cã cña doanh nghiÖp lµ nguån vèn tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i. Mét sè doanh nghiÖp coi träng viÖc t¸i ®Çu t ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng khi cÇn më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, l¾p ®Æt thªm hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ.... c«ng ty còng cã thÓ t¨ng vèn th«ng qua viÖc huy ®éng tõ c¸c cæ ®«ng, song còng cã nh÷ng trêng hîp c«ng ty t¨ng vèn b»ng c¸ch chuyÓn mét phÇn quü dù tr÷ tµi chÝnh thµnh vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. C¸c h×nh thøc t¨ng vèn nµy ®îc thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh riªng biÖt vµ chÆt chÏ cña Ph¸p luËt Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty. §Ó thµnh lËp doanh nghiÖp, vèn tù cã ®îc coilµ t¹m ®ñ, nhng ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn th× ngoµi nguån vèn tù cã, doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®i vay. 1.2.2.2. Nguån vèn ®i vay Doanh nghiÖp cã thÓ vay vèn tõ c¸c ®èi t¸c th«ng qua h×nh thøc tÝn dông th¬ng m¹i hay vay tõ ng©n hµng th«ng qua h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng.  TÝn dông th¬ng m¹i C¸c doanh nghiÖp thêng khai th¸c nguån tÝn dông th¬ng m¹i hay cßn gäi lµ tÝn dông cña nhµ cung cÊp. Nguån vèn nµy ®îc khai th¸c th«ng qua quan hÖ mua b¸n chÞu, mua b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp. Nguån vèn tÝn dông th¬ng m¹i cã ¶nh hëng hÕt søc to lín kh«ng chØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ cßn víi toµn bé nÒn kinh tÕ. TÝn dông th¬ng m¹i lµ mét ph¬ng thøc tµi trî tiÖn lîi vµ linh ho¹t, t¹o ra kh¶ n¨ng më réng quan hÖ hîp t¸c lµm ¨n mét c¸ch l©u bÒn.  TÝn dông ng©n hµng C¸c ng©n hµng cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu vay vèn tøc thêi cho c¸c doanh nghiÖp víi thêi h¹n cã thÓ tõ vµi ngµy cho tíi vµi n¨m víi lîng vèn theo nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã thÓ vay vèn ng¾n, trung vµ dµi h¹n theo møc l·i suÊt ph¶i tr¶ kh¸c nhau. Do ë ViÖt nam thÞ trêng tµi chÝnh cha ph¸t triÓn nªn tÝn dông ng©n hµng cã vai trß vµ vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi c¶ ng©n hµng vµ doanh nghiÖp, ®ång thêi ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung. 1.2.3. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh  TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn h×nh thµnh c¬ cÊu vèn tèi u cho c¸c doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hiÕm cã doanh nghiÖp nµo chØ sö dông vèn tù cã ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bëi v× ®iÒu ®ã kh«ng nh÷ng h¹n chÕ kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ cßn lµm t¨ng chi phÝ vèn. HiÖn nay ®Ó thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c doanh nghiÖp thêng thÝch sö dông vèn vay v× nÕu chñ së h÷u doanh nghiÖp chØ ®ãng gãp mét tû lÖ nhá trong tæng sè vèn th× rñi ro trong s¶n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt kinh doanh chñ yÕu do c¸c chñ nî g¸nh chÞu. MÆc kh¸c b»ng c¸ch vay vèn th«ng qua vay nî, c¸c chñ doanh nghiÖp vÉn n¾m quyÒn kiÓm so¸t vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. Ngoµi ra nÕu doanh nghiÖp thu ®îc lîi nhuËn tõ tiÒn vay lín h¬n l·i ph¶i tr¶ th× th× lîi nhuËn dµnh cho chñ doanh nghiÖp gia t¨ng ®¸ng kÓ. H¬n n÷a l·i vay ®îc tÝnh trong chi phÝ hîp lý hîp lÖ khi tÝnh thuÕ thu nhËp, tõ ®ã c«ng ty sÏ ®îc hëng mét phÇn lîi tõ thuÕ. Tuy nhiªn nÕu tû lÖ nî qu¸ cao doanh nghiÖp sÏ bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. ViÖc t¨ng sö dông nî lµm t¨ng rñi ro cña c¸c luång tiÒn vµo c«ng ty. Nhng tû lÖ nî cao thêng dÉn ®Õn møc l·i suÊt mong ®îi cao h¬n. Qua ®ã ta thÊy r»ng doanh nghiÖp sö dông vèn vay tõngan hµng hay vay vèn tÝn dông sÏ gãp phÇn h×nh thµnh c¬ cÊu vèn tèi u cho doanh nghiÖp.  TÝn dông ng©n hµng víi ®Æc ®iÓm lµ buéc ngêi vay ph¶i tr¶ l·i vµ gèc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nµo ®ã ®· buéc ngêi kinh doanh ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vay. Ngêi ®i vay ph¶i tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tèc ®é quay vßng vãn ®Ó sao cho khi hÕt h¹n thêi h¹n vay cã ®ñ vèn vµ l·i ®Ó tr¶ ng©n hµng vµ mét phÇn lîi nhuËn cho m×nh. Víi ®iÒu kiÖn rµng buéc vÒ l·i xuÊt, thêi gian vµ môc ®Ých khi vay, ngêi vay hiÓu râ tr¸ch nhiÖm cña hä trong viÖc sö dông vèn vay vµ ph¶i thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Nh vËy tÝn dông ng©n hµng gãp pÇn thóc ®Èy viÖc h¹ch to¸n kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn.  Ng©n hµng cã thÓ cung cÊp vèn cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®æi míi trang thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ, t×m kiÕm thÞ trêng, n©ng cao tr×nh ®é cña nh©n viªn... do ®ã t¹o cho doanh nghiÖp kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng.  Mèi quan hÖ réng r·i cña ng©n hµng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong hÇu hÕt c¸c nghµnh, c¸c lÜnh vùc th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng ®· t¹o ra cho ng©n hµng cã ®îc mét hÖ thèng th«ng tin phong phó. Tõ ®ã cã thÓ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thô trêng vµ t vÊn cho kh¸ch hµng vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh.  TÝn dông ng©n hµng b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra liªn tôc. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ng©n hµng cung cÊp ®îc vèn cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng mµ ng©n hµng tËp trung vµo nh÷ng kh¸ch hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®Ó tr¸ch rñi ro cho ng©n hµng. §©y chÝnh lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nãi riªng lu«n lu«n cè g»ng lµm ¨n cã hiÖu qu¶. 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc më réng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh Cã thÓ chia c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc më réng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ra lµm hai nhãm nh©n tè. §ã lµ c¸c nh©n tè kh¸ch quan vµ chñ quan. 1.3.1. C¸c nh©n tè mang tÝnh kh¸ch quan 1. Nh©n tè kinh tÕ NÒn kinh tÕ lµ mét hÖ th«ng bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ cã liªn quan biÖn chøng, rµng bué lÉn nhau. BÊt kú sù biÕn ®éng cña mét ho¹t ®éng kinh tÕ nµo ®ã còng ®Òu ¶nh hëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong c¸c lÜnh vùc cßn l¹i. H¬n n÷a, ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ ®îc coi lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ. V× vËy sù æn ®Þnh hay bÊt æn, sù t¨ng trëng nhanh hay chËm cña nÒn kinh tÕ sÏ t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng. §Æc biÖt ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng lµ ho¹t ®éng nh¹y c¶m nhÊt ®èi víi nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ, do ®ã sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ sÏ t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Khi nÒn kinh tÕ ë t×nh tr¹ng hng thÞnh, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao vµ æn ®Þnh, m«i trêng kinh doanh Ýt biÕn ®éng hÊp dÉn nhµ ®Çu t th× nhu cÇu vay vèn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, do vËy tÝn dông ng©n hµng cã c¬ héi ph¸t triÓn. Ngîc l¹i nÕu nÒn kinh tÕ ®ang trong t×nh tr¹ng ®×nh trÖ, c¸c doanh nghiÖp cã khuynh híng co côm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh th× tÝn dông ng©n hµng sÏ bÞ thu hÑp. §Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh kh«ng cã sù hç trî cña nhµ níc khi ph¶i m«i trêng kinh doanh bÊt æn ®Þnh, kh«ng kÕ ho¹ch ho¸ ®îc h¹ot ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh th× x¸c xuÊt thÊt b¹i lµ rÊt lín. §iÒu ®ã ®· ¶nh hëng m¹nh mÏ tíi h¹ot ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. 2. Nh©n tè x· héi C¸c nh©n tè x· héi: niÒm tin tëng lÉn nhau, t×nh h×nh trËt tù an ninh vµ an toµn x· héi, tr×nh ®é d©n trÝ.... ¶nh hëng trùc tiÕp tíi c¸c t¸c nh©n chÝnh tham gia vµo quan hÖ tÝn dông ng©n hµng ®ã lµ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Quan hÖ tÝn dông ng©n hµng dùa vµo c¬ së tÝn nhiÖm lÉn nhau gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng, v× vËy uy tÝn lµ tiÒn ®Ò quan träng trong quan hÖ nµy. §èi víi kh¸ch hµng nµo ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã uy tÝn víi ng©n hµng th× ®ùoc u ®·i trong quan hÖ tÝn dông. NÕu ng©n hµng nµo ho¹t ®éng an toµn, hiÖu qu¶, nhanh chãng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× ®îc kh¸ch hµng lùa chän, tin cËy. NiÒm tin tëng lÉn nhau trong quan hÖ sÏ lµ c¬ së ®Ó më réng quan hÖ cña m×nh víi nh÷ng ®èi tîng kh¸c trong nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra, trËt tù an ninh, ATXH, tr×nh ®é d©n trÝ ... cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi quan hÖ tÝn dông ng©n hµng. ThËt vËy, nÕu mét n¬i nµo ®ã mµ an ninh trÊt tù kh«ng ®¶m b¶o, an toµn x· héi kÐm, cã nhiÒu trém c¾p vµ c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c sÏ g©y ra t©m lý kh«ng yªn t©m cho c¸c nhµ ®Çu t, vµ c¸c nhµ ®Çu t còng sÏ kh«ng ®Çu t vµo n¬i nh vËy. Do ®ã nhu cÇu vay vèn còng h¹n chÕ, ¶nh hëng tíi viÖc më réng tÝn dông cña ng©n hµng. Ngîc l¹i n¬i nµo cã trËt tù an ninh tèt, Ýt trém cíp vµ c¸c tÖ n¹n x· héi sÏ an toµn cho ho¹t ®éng ®Çu t. §iÒu ®ã sÏ khuyÕn khÝch c¸c chñ ®Çu t më réng quy m« ho¹t ®éng cña m×nh. Nh vËy nhu cÇu tÝn dông t¨ng lªn vµ tÝn dông ng©n hµng cã c¬ héi ph¸t triÓn 3. Nh©n tè ph¸p lý Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã quyÒn tù chñ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhng ph¶i ®¶m b¶o trong khu«n khæ ph¸p luËt. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng còng vËy, ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña ng©n hµng Nhµ níc, LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông, LuËt d©n sù vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c. NÕu c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh«ng râ rµng, kh«ng ®ång bé, kh«ng kÞp thêi, kh«ng æn ®Þnh vµ cã nhiÒu kÏ hë th× rÊt khã cho ng©n hµng trong c¸c ho¹t ®éng nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng, bëi v× ng©n hµng kh«ng cã mét c¨n cø ph¸p lý râ rµng, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi ®Ó ho¹t ®éng. Ngîc l¹i, nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt, nh÷ng quy ®Þnh râ rµng ®Çy ®ñ, ®ång bé vµ æn ®Þnh sÏ lµ mét hµnh lang ph¸p lý v÷ng ch¾c gãp phÇn vµo sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi· c¸c ng©n 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng trong ho¹t ®éng tÝn dông vµ ®ã còng lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó ng©n hµng gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o khi cã tranh chÊp x¶y ra trong ho¹t ®éng tÝn dông. §iÒu ®ã sÏ gióp cho ng©n hµng më réng tÝn dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 1.3.2. C¸c nh©n tè mang tÝnh chñ quan ViÖc më réng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp t nh©n nãi riªng kh«ng chØ chÞu t¸c ®éng bëi c¸c nh©n tè kh¸ch quan mµ cãn bëi c¸c nh©n tè chñ quan nh: chÝnh s¸ch vµ thÓ lÖ tÝn dông, th«ng tin tÝn dông, chÊt lîng nh©n sù vµ c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ cña ng©n hµng, t×nh h×nh huy ®éng vèn, c«ng t¸c tæ chøc ng©n hµng... vµ chÝnh b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. 1. ChÝnh s¸ch tÝn dông ChÝnh s¸ch tÝn dông bao gåm c¸c yÕu tè h¹n møc cho vay ®èi víi kh¸ch hµng, kú h¹n cña kho¶n tÝn dông, l·i suÊt cho vay vµ møc lÖ phÝ, c¸c lo¹i cho vay ®îc thùc hiÖn, sù ®¶m b¶o vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî cña kh¸ch hµng, híng gi¶i quyÕt phÇn tÝn dông vît giíi h¹n, c¸c kho¶n vay cã vÊn ®Ò... TÊt c¶ c¸c yÕu tè ®ã t¸c ®éng trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ tíi viÖc më tÝn dông cña ng©n hµng. NÕu tÊt c¶ c¸c yÕu tè thuéc chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n, hîp lý vµ linh ho¹t, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ vèn th× ng©n hµng ®ã sÏ thµnh c«ng trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu më réng tÝn dông. Ngîc l¹i, nÕu nh c¸c yÕu tè cña chÝnh s¸ch ®Òu cøng nh¾c kh«ng hîp lý, kh«ng ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu ®a d¹ng vÒ vèn cña kh¸ch hµng th× ng©n hµng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc môc tiªu më réng quy m« tÝn dông cña ng©n hµng. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, sù c¹nh tranh gay g¾t x¶y ra gi÷a ng©n hµng trong viÖc thu hót kh¸ch ngµng th× chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n, linh ho¹t lµ hÕt søc quan träng. 2. Quy tr×nh cÊp tÝn dông Quy tr×nh tÝn dông quy ®Þnh c¸c bíc cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh cho vay, thu nî, ®¶m b¶o an toµn vèn tÝn dông, ®îc tiÕn hµnh tõ khi b¾t ®Çu ph©n tÝch nhu cÇu cho ®Õn khi thu håi c¶ vèn vµ l·i. Quy tr×nh cÊp tÝn dông lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch tÝn dông t¹i mét tæ chøc tÝn dông. Cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh cÊp tÝn dông nh sau: lËp hå s¬ xin cÊp tÝn dông ThÈm ®Þnh tÝn dông QuyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông Qu¶n lý tÝn dông ®îc cÊp §Ó thiÕt lËp quan hÖ tÝn dông víi kh¸ch hµng, ng©n hµng ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:  Ngêi ®îc cÊp tÝn dông cã ®ñ tin tëng trong quan hÖ vay tr¶ kh«ng.  Kho¶n cÊp tÝn dông nµo ®îc cÊp sÏ ®îc hoµn tr¶.  NÕu tÝn dông ®îc cÊp, ng©n hµng cã thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ kiÓm so¸t ®îc kho¶n tÝn dông ®îc kho¶n tÝn dông ®· cÊp trong suèt thêi gian quan hÖ kh«ng. Sù t«n träng vµ sù kÕt hîp nhÞp nhµng trong c¸c bíc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c khuyÕt ®iÓm, n¾m ®îc diÔn biÕn cña kho¶n tÝn dông ®Ó cã biÖn ph¸p can thiÖp kÞp thêi, sím ng¨n ngõa 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h¹n chÕ rñi ro cã thÓ x¶y ra. Nhng kh«ng ph¶i nhÊt thiÕt mét c¸ch cøng nh¾c theo tõng c«ng ®o¹n ®ã. Ph¶i linh ho¹t trong tõng trêng hîp ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña ng©n hµng, cña kh¸ch hµng vµ toµn x· héi. §iÒu ®ã sÏ g©y ®îc c¶m t×nh víi kh¸ch hµng vµ ngµy cµng thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch ngµng quan hÖ víi ng©n hµng. 3. VÒ th«ng tin tÝn dông Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ai n¾m ®îcnhiÒu th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi h¬n sÏ th¾ng trong c¹nh tranh. Trong ho¹t ®éng tÝn dông, ng©n hµng ®Çu t chñ yÕu dùa vµo lßng tin. Lßng tin cã cÝnh x¸c hay kh«ng phô thuéc vµo chÊt lîng th«ng tin cã ®ùoc. §Ó ho¹t ®éng tÝn dông ngµy cµng ®î möo réng víi chÊt lîng tÝn dông ngµy cµng cao, hiÖu qu¶ lín, ng©n hµng ph¶i n¾m ®îc chÝnh x¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vay vèn nh:  Th«ng tin phi tµi chÝnh, gåm cã: t c¸ch, uy tÝn, n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, quan hÖ x· héi....  Th«ng tin gi¸n tiÕp nh: t×nh h×nh kinh tÕ x· héi, th«ng tin vÒ xu híng ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh nghÒ.  Th«ng tin tµi chÝnh cña kh¸ch hµng: kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh trong qu¸ khø, c«ng nî, nhu cÇu vèn hîp lý, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ph¬ng ¸n, kh¶ n¨ng tr¶ nî, gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp. Yªu cÇu th«ng tin tÝn dông ph¶i chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ. Do ®ã ng©n hµng cÇn ph¶i cã nhiÒu th«ng tin kh¸c nhau. Thùc tÕ ë ViÖt nam chóng ta rÊt khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi. §· cã nhiÒu kho¶ tÝn dông bÞ rñi ro thÊt tho¸t do thiÕu th«ng tin nh kh¸ch hµng dïng mét tµi s¶n, thËm chÝ mét dù ¸n ®Ó ®i vay nhiÒu ng©n hµng, kh¸ch hµng sö dông giÊy tê gi¶, hîp ®ång gi¶, ph¬ng ¸n gi¶, ph¬ng ¸n gi¶ ®Ó xin vay, kh¸ch hµng ®¶o nî, thµnh C«ng ty con ®Ó cã danh nghÜa lõa vèn vay cña ng©n hµng, cuèi cïng kh«ng tr¶ ®îc nî, ng©n hµng r¬i vµo t×nh tr¹ng khèn ®èn v× gÆp ph¶i nhiÒu rñi ro. §iÒu ®ã lµm mÊt lßng tin vµo c¸c kh¸ch hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶ kh¸c vµ cã thÓ ng©n hµng bÞ mÊt kh¸ch. HoÆc mét sè ng©n hµng do kh«ng n¾m b¾t ®îc th«ng tin kÞp thêi nªn ®· kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ vèn vay cho kh¸ch hµng, do vËy h¹n chÕ viÖc më réng tÝn dông cña ng©n hµng. 4. T×nh h×nh huy ®éng vèn Ng©n hµng lµ mét ngµnh ®Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng chñ yÕu theo ph¬ng ch©m “ huy ®éng vèn ®Ó sö dông vèn “. Bëi vËy, nÕu kh«ng ®i vay ®îc tøc lµ kh«ng huy ®éng ®îc vèn th× kh«ng thÓ cã ho¹t ®éng sö dông vèn. Nguån vèn huy ®éng ®îc cµng lín vµ ®a d¹ng th× cµng t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng tÝn dông ph¸t triÓn. 5. C«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng. NÕu c«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng ®îc cô thÓ ho¸ vµ ®îc s¾p xÕp mét c¸ch khoa häc, kh«ng bÞ chång chÐo, cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c Phßng ban trªn c¬ së t«n träng c¸c nguyªn t¾c tÝn dông th× sÏ lµ c¬ së ph¸t triÓn ho¹t ®äng tÝn dông mét c¸ch lµnh m¹nh cã hiÖu qu¶. 6. ChÊt lîng nh©n sù vµ c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ ChÊt lîng nh©n sù vµ c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña viÖc më réng tÝn dông. ChÊt lîng nh©n sù chÝnh lµ tr×nh ®é nghiÖp vô, kh¶ n¨ng giao tiÕp, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, vi tÝnh, sù nhiÖt t×nh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong c«ng viÖc cña c¸n bé, maketing... Díi con m¾t cña kh¸ch hµng th× c¸n bé tÝn dông ng©nhµng chÝnh lµ h×nh ¶nh cña ng©n hµng. NÕu nh kh¸ch hµng giao tiÕp víi c¸n bé ng©n hµng mµ hä c¶m thÊy yªn t©m vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé th× ch¾c ch¾n hä sÏ t×m ®Õn víi ng©n hµng ®ã. Cßn ®ãi víi c¬ së vËt chÊt phôc vô ho¹t ®éng tÝn dông còng cã ¶nh hëng s©u s¾c tíi viÖc thu hót kh¸ch hµng còng nh víi môc tiªu më réng tÝn dông. ViÖc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn phï hîp víi ph¹m vi vµ quy m« ho¹t ®éng, phôc vô kÞp thêi c¸c yªu cÇu c¶u kh¸ch hµng víi chi phÝ mµ hai bªn cã thÓ chÊp nhËn ®îc, sÏ gióp ng©n hµng t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ngµy cµng thu hót ®îc kh¸ch hµng. 7. Ho¹t ®éng kiÓm so¸t néi bé §©y lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu gióp ban l·nh ®¹o ng©n hµng cã ®îc th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng kinh doanh nh»m duy tr× cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®ang ®îc xóc tiÕn phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch, thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. 8. T×nh tr¹ng cña chÝnh c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµm ¨n thua lç, ph¸ s¶n, khèn ®èn vÒ tµi chÝnh, dÉn ®Õn kh«ng tr¶ ®îc nî ng©n hµng, vµ ng©n hµng còng kh«ng thÓ tiÕp tôc cho c¸c doanh nghiÖp nµy vay vµ môc tiªu më réng tÝn dông lµ kh«ng thÓ thùc hÖn ®îc. Sau khi ®· t×m hiÓu vÒ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, vÒ tÝn dông ng©n hµng, chóng ta thÊy r»ng nÕu nh c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ mét thµnh phÇn v« cïng quan träng trong c¬ cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña mét nÒn kinh tÕ th× tÝn dông ng©n hµng l¹i lµ mét ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ph¸t triÓn vµ chøng tá vai trß cña m×nh ®èi víi nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy viÖc thóc ®Èy mèi quan hÖ tÝn dông ng©n hµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ tr¸ch nhiÖm lín lao cña nhµ níc, cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ ®Æc biÖt lµ cña c¸c ng©n hµng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i Së Giao dÞch, em nhËn thÊy Së Giao dÞch còng ®· vµ ®ang cè g¾ng thóc ®Èy mèi quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nhng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cßn phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan kh¸c. §Ó cã thÓ hiÓu ®îc toµn diÖn vÒ tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh t¹i Së Giao dÞch, ta cÇn ®i vµo thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh t¹i Së Giao dÞch. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh t¹i Së Giao dÞch 2.1. Sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña së giao dÞch 2.1.1. VÞ trÝ cña Së giao dÞch NHN0&PTNTVn N¨m 1997 lµ mét n¨m ®¹t ®îc nhiÒu sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung ë ViÖt nam. Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ ViÖt nam ®· thùc sù b¾t nhÞp ®îc víi c¬ chÕ thÞ trêng, ®Êt níc nhanh chãng tho¸t khái nguy c¬ khñng ho¶ng kinh tÕ triÒn miªn, tû lÖ l¹m ph¸t gi¶m thÊp, tr×nh ®é d©n trÝ ®îc c¶i thiÖn.... lµ yÕu tè thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn h¬n. H¬n n÷a chÝnh trÞ æn ®Þnh, hÖ thèng luËt ph¸p ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn h¬n t¹o ra m«i trêng thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i, lîng tiÒn tÝch luü trong x· héi ngµy cµng t¨ng lªn. §Æc biÖt trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp ®· thµnh cã nhiÒu thµnh c«ng lín, ®a ViÖt nam tõ mét níc thêng xuyªn nhËp khÈu g¹o thµnh mét níc xuÊt khÈu g¹o ®øng thø hai trªn thÕ giíi. C¸c n«ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi. Sù thµnh c«ng nµy cã sù ®ãng gãp to lín cña NHNN&PTNTVN cïng víi c¸c chÝnh s¸ch hç trî vÒ vèn cho n«ng d©n nghÌo, më réng c¸c dù ¸n canh t¸c, trång rõng, VAC... Nh»m môc tiªu më réng m¹ng líi, ®a d¹ng h¸o c¸c nghiÖp vô ng©n hµng, n©ng cao h¬n n÷a uy tÝn cña NHN0&PTNTVN, NHN0&PTNTVN ®· thµnh lËp thªm mét sè c¸c chi nh¸nh r¶i trªn mét sè c¸c ®¹i bµn chñ yÕu nh Hµ néi, TPHCM, Qu¶ng nam, §µ n½ng, b×nh ®Þnh, Thõa thiªn HuÕ... N¨m 1999, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc ta cßn chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ - tµi chÝnh khu vùc, l¹i liªn tiÕp x¶y ra c¸c ®ît lôt b·o ë miÒn Trung khiÕn t×nh h×nh kinh tÕ cµng thªm khã kh¨n. Tèc ®é t¨ng trëng GDP ®¹t 4.8% gi¶m 1% so víi n¨m 1998, l¹m ph¸t ®¹t ë møc thÊp 0.1% ®· ¶nh hëng tíi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. Tû gi¸ ®ång §« la so víi ®ång néi tÖ liªn tôc t¨ng. TÝn hiÖu ®¸ng mõng lµ nÒn kinh tÕ ®ang lÊy l¹i ®µ t¨ng trëng, møc t¨ng trëng quý sau cao h¬n Quý tríc, c«ng nghiÖp ®¹t møc t¨ng trëng 10.5%, tæng s¶n lîng l¬ng thùc ®¹t møc cao nhÊt tõ tríc tíi nay ( 33.8 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 triÖu tÊn ). C¸n c©n thanh to¸n ®îc cait thiÖn râ rÖt thÓ hiÖn ë siªu nhËp c¶ n¨m chØ cã 113 triÖu USD, b»ng 5.2% møc nhËp siªu n¨m 1998. Béi chi ng©n s¸ch gi÷ ë møc Quèc héi cho phÐp lµ díi 5% GDP. Trong lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng do s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®×nh trÖ, nguån vèn d thõa kh«ng më réng ®îc tÝn dông. n¨m 1999 thùc hiÖn chÝnh s¸ch kÝch cÇu tÝn dông. Nhµ níc ®· 5 lÇn gi¶m l·i suÊt, thêi gian gi÷a c¸c lÇn gi¶m rÊt ng¾n ®· ¶nh hëng kh«ng nhá tíi kÕ ho¹ch kinh doanh vµ thu nhËp cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i. Së giao dÞch míi ®îc thµnh lËp tõ th¸ng 5/1999 víi sù cè g¾ng cña L·nh ®¹o Së vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®îc sù quan t©m chØ ®¹o cña Héi ®ång Qu¶n trÞ, Ban ®iÒu hµnh vµ c¸c Ban nghiÖp vô t¹i Trung t©m ®iÒu hµnh, Së ®· ®¶m nhiÖm ®îc chøc n¨ng ®Çu mèi cña toµn ngµnh. Së lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña NHN0&PTNTVN, cã quyÒn tù chñ kinh doanh theo ph©n cÊp cña NHN0&PTNTVN, cã con dÊu riªng, cã b¶ng c©n ®èi tµi s¶n theo quy ®Þnh cña NHN0&PTNTVN, chÞu sù rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô ®èi víi NHN0&PTNTVN vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng vÒ c¸c nghÜa vô do cam kÕt cu¶ Së trong ph¹m vi uû quyÒn. 2.1.2. NhiÖm vô cña Së Giao dÞch NHN0&PTNTVN Së Giao dÞch thùc hiÖn chøc n¨ng trùc tiÕp, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô theo lÖnh cña TG§, ®Çu mèi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo uû quyÒn trùc tiÕp kinh doanh ®a n¨ng trªn ®Þa bµn Hµ néi. Së Giao dÞch cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu: 1. Qu¶n lý néi tÖ, ngo¹i tÖ t¹m thêi nhµn rçi cña NHN 0&PTNTVN, c©n ®èi ®iÒu hoµ vèn ngo¹i tÖ trong hÖ thèng, chÊp hµnh quy chÕ dù tr÷ b¾t buéc. 2. Qu¶n lý tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cu¶ NHN 0&PTNTVN, lµm ®Êu mèi thanh to¸n NHN0&PTNTVN t¹i c¸c ng©n hµng kh¸c. 3. §Çu mèi kinh doanh trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng trong vµ ngoµi níc, ph¸t triÓn vµ qu¶n lý hÖ thång ng©n hµng ®¹i lý. 4. Khai th¸c nguån vèn vµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi thanh to¸n b»ng ®ång néi tÒ vµ ngo¹i tÖ, ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, kú phiÕu vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh, tiÕp nhËn c¸c 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nguån tµi trî vèn uû th¸c c¶u ChÝnh phñ vµ cña c¸c tæ chøc kinh tÕ c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc, vay vèn ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n. 5. Cho vay ng¾ng h¹n, trung vµ dµi h¹n b»ng ®ång néi vµ ngo¹i tÖ 6. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô dÞch vô ng©n hµng nh thanh to¸n quèc tÕ, b¶o l·nh, t¸i b¶o l·nh, chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu bé chøng tõ mua b¸n ngo¹i tÖ lµm dÞch vÞ ng©n quü nh kÐt s¾t, cÊt gi÷ c¸c lo¹i giÊytê cã gi¸ trÞ b»ng tiÒn vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c ®îc nhµ níc cho phÐp. 7. Thùc hiÖn quan hÖ ®¹i lý thanh to¸n vµ dÞch vô ng©n hµng ®èi víi ng©n hµng níc ngoµi. 8. §Çu t tiÒn vèn liªn doanh mua cæ phÇn vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t kh¸c. 9. Trùc tiÕp thö nghiÖm c¸c dÞch vô s¶n xuÊt míi trong ho¹t ®éng kinh doanh 10. Thùc hiÖn kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.3. Tæ chøc bé m¸y t¹i Së Giao dÞch NHN0&PTNTVN gi¸m ®èc ph¹m v¨n quyÕn phã gi¸m ®èc nguyÔn V¨n minh phã gi¸m ®èc vò thÞ ngäc dung phã gi¸m ®èc vò thanh ph¬ng phßng s.w.i.f.t phßng tÝn dông dù ¸n phßng kinh doanh ngo¹i tÖ phßng thanh to¸n quèc tÕ phßng kÕ to¸n ng©n quü phßng hµnh chÝnh nh©n sù 2.1.4. C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c phßng ban trong Së Giao dÞch NHN0&PTNTVN 2.1.4.1. Phßng tÝn dông dù ¸n Víi xu híng trë thµnh héi së chÝnh ( Sau khi chuyÓn vÒ sè 2 L¸ng H¹) phßng tÝn dông cã nh÷ng nhiÖm vô sau: 1.1. Ngiªn cøu, x©y dùng vµ ®Ò xuÊt cho Gi¸m ®èc Së Giao dÞch c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n, lùa chän ph¬ng ¸n ®Çu t tÝn dông cã hiÖu qu¶ tèi u. 1.2. X©y dùng vµ trùc tiÕp thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi vÒ: tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu, b¶o l·nh L/C tr¶ chËm... tr×nh Gi¸m ®èc xem xÐt quyÕt ®Þnh. 1.3. X©y dùng chiÕn lîc t×m kiÕm kh¸ch hµng quan hÖ tÝn dông 1.4. Tæng hîp ph©n tÝch th«ng tin kinh tÕ, qu¶n lý danh môc kh¸ch hµng, ph©n lo¹i kh¸ch hµng cã quan hÖ tÝn dông. 1.5. Tæ chøc thùc hiÖn th«ng tin, phßng ngõa vµ sö lý rñi ro vÒ tÝn dông. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.6. ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kiÓm tra c¸c nghiÖp vô chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh. 1.7. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc Së Giao dÞch ph©n c«ng. 2.1.4.2. Phßng kinh doanh ngo¹i tÖ 1. §iÒu hoµ vèn ngo¹i tÖ trong toµn hÖ thèng ng©n hµng n«ng nghiÖp, qu¶n lý vµ kinh doanh tµi kho¶n tiÒn göi cña NHN0&PTNTVN. 2. Vay vèn néi, ngo¹i tÖ ng¾n, trung vµ dµi h¹n trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng ®Ó t¨ng cêng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña Së Giao dichj theo quy ®Þnh cña NHN0&PTNTVN 3. §Çu mèi tham gia kinh doanh trªn thÞ trêng liªn Ng©n hµng trong níc vµ thÞ trêng tiÒn tÖ quèc tÕ. Thùc hiÖn viÖc mua b¸n vµ vay ngo¹i tÖ trong níc vµ níc ngoµi nh»m ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n, b¶o toµn tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ cña NHN0&PTNTVN 4. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt ¸ NHN0&PTNTVN. X©y dùng ph¬ng ¸n chiÕn lîc kh¸ch hµng, chiÕn lîc huy ®éng vèn trong mäi tÇng líp nh©n d©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi. 5. X©y dùng vµ tá chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh tæng hîp, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh hµng n¨m, hµng quý vµ hµng th¸ng. 6. Trùc tiÕp kinh doanh c¸c dÞch vô ng©n hµng: mua b¸n ngo¹i tÖ, chøng kh¸on cho kh¸ch hµng. 7. Tæ chøc tiÕp nhËn, thö nghiÖm c¸c dÞch vô, s¶n phÈm míi NHN0&PTNTVN. 8. Tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c trong ®¬n vÞ nh giao ban, s¬ kÕt vµ tæng kÕt, th«ng b¸o ch¬ng tr×nh c«ng t¸c th¸ng, quý, n¨m. 9. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª theo quy ®Þnh vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc Gi¸m ®èc Së giao. 2.1.4.3. Phßng thanh to¸n quèc tÕ MÆc dï cã nhiÒu khã kh¨n song cïng víi c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c cña Së Giao dÞch, phßng thanh to¸n quèc tÕ còng ®· cã nh÷ng cè g¾ng nhÊt ®Þnh ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô trong n¨m võa qua mµ nhiÖm vô chñ yÕu lµ: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Më vµ theo dâi th b¶o l·nh, th tÝn dông theo lÖnh cña TG§ NHN0&PTNTVN  Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ trùc tiÕp t¹i Së Giao dÞch.  Thùc hiÖn nhiÖm vô triÕt khÊu, t¸i triÕt khÊu bä chøng tõ.  Tham gia ®µo t¹o vµ tæ chøc híng dÉn c¸c nghiÖp vô vÒ thanh to¸n quèc tÕ trong hÖ thèng NHN0&PTNTVN  ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. Thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô trong n¨m qua, Phßng Thanh to¸n quèc tÕ ®· ph¸t triÓn m¹ng líi thanh to¸n ®Õn chi nh¸nh tØnh, thµnh phè, tÝch cùc xóc tiÕn quan hÖ víi c¸c ng©n hµng trong c¸c khu vùc kh¸c nhau nh»m n©ng cao c¸c kh¶ n¨ng thanh to¸n th«ng qua viÖc häc tËp, trau dåi nghiÖp vô vµ më réng quan hÖ lµm ¨n. Víi vai trß ®Çu mèi trong giao dÞch cña Së Giao dÞch nªn Phßng thanh to¸n quèc tÕ còng ®ãng vai trß phôc vô thanh to¸n cho c¸c chi nh¸nh vµ c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n trùc tiÕp t¹i Së. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ: ChÊp hµnh tèt c¸c quy ®Þnh, quy tr×nh nghiÖp vô TTQT kh«ng ®Ó xÈy ra c¸c sai sãt, rñi ro trong thanh to¸n. 2.1.4.4. Phßng SWIFT §Õn 31/12/1999 ®· cã quan hÖ ®¹i lý víi 500 ng©n hµng ë 72 níc trªn thÕ giíi. ChØ tÝnh riªng n¨m 1999 ®· thiÕt lËp thªm ®îc 19 ng©n hµng ®¹i lý, ®· cµi ®Æt thªm m¹ng SWIFT cho 10 chi nh¸nh. Tõ th¸ng 4 n¨m 1999 Së Giao dÞch ®îc giao lµ ®Çu mèi duy nhÊt trong thanh to¸n quèc tÕ nªn doanh sè thanh to¸n quèc tÕ qua m¹ng SWIFT t¨ng nhanh. Chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña phßng SWIFT 4.1. Lµm ®Çu mèi quan hÖ ®èi víi c¸c c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan víi SWIFT 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.2. Qu¶n trÞ cËp nhËt vµ vËn hµnh hÖ thèng SWIFT, Telex, SW×T- in, SWIFT out cña NHN0&PTNTVN 4.3. ThiÕt lËp vµ duy tr× hÖ thèng ®¹i lý song ph¬ng víi c¸c Ng©n hµng trªn thÕ giíi 4.4. ThiÕt lËp, qu¶n lý vµ sö dông mËt m· thanh to¸n quèc tÕ. 4.5. Thùc hiÖn c¸c nghiÑp vô thanh to¸n quèc tÕ cho c¸c chi nh¸nh. KiÓm so¸t chuyÓn ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n ra ngoµi hÖ thèng theo chØ ®Þnh cña TG§. 4.6. Tham gia c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸c chi nh¸nh vÒ viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quoãc tÕ theo tiªu chuÈn cña SWIFT. 4.7. Tæ chøc thùc hiÖn øng dông c¸c ch¬ng tr×nh tin häc vµ trî gióp kü thuËt ®èi víi viÖc sö dông maý tÝnh cña Së Giao dÞch. 4.8. ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 2.1.4.5. Phßng KÕ to¸n ng©n quü C«ng t¸c kÕ to¸n t¹i bÊt kú mét ng©n hµng nµo ®Òu ph¶i híng tíi nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh, song kh«ng n»m ngoµi nguyªn t¾c ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, tæ chøc ho¹t ®éng giao dÞch víi kh¸ch hµng mét c¸ch khoa häc trªn c¬ së tæng hîp th«ng tin nhanh chãng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Kh«ng ngo¹i lÖ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Phßng kÕ to¸n Së giao dÞch gåm: 5.1. Tæ chøc h¹ch to¸n theo dâi c¸c quü, vèn tËp trung toµn bé hÖ thèng NHN0&PTNTVN 5.2. Thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c ghiÖp vô huy ®éng vèn, cho vay vµ c¸c nghiÖp vô kinh doanh kh¸c cña Së theo quy ®Þnh cña NHN0&PTNTVN 5.3. Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n, tham gia thanh to¸n liªn hµng 5.4. Trùc tiÕp thùc hiÖ c¸c dÞch vô rót tiÒn tù ®éng, dÞch vô kÐt s¾t, nghiÖp vô nhËn cÊt gi÷ giÊy tê trÞ gi¸ b»ng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n quý cho kh¸ch hµng 5.5. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu thanh to¸n, vËn chuyÓn tiÒn trªn ®êng ®i vµ qu¶n lý an toµn kho quü nghiÖp vô. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5.6. X©y dùng kÕ hoach tµi chÝnh, quyÕt to¸n thu chi tµi chÝnh theo chÕ ®é kho¸n tµi chÝnh cña NHN0&PTNTVN quy ®Þnh. 5.7. Thùc hiÖn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tµi chÝnh. 5.8. Tæng hîp, lu tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n. ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª theo quy ®Þnh. 5.9. Thùc hiÖn nép ng©n s¸ch nhµ níc theo luËt ®Þnh 5.10. ChÊp hµnh ®Þnh møc tån quü, chÕ ®é b¸o c¸o kho quü theo quy ®Þnh. 5.11. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. Trong n¨m 2001 võa qua, Phßng KÕ to¸n Së Giao dÞch ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶: Hoµn thµnh c«ng viÖc chuyÓn ®æi tµi kho¶n cò sang hÖ thèng tµi kho¶n míi ®¶m b¶o phôc vô c¸c chi nh¸nh vµ kh¸ch hµng kÞp th¬×. Më míi 1.106 tµi kh¶on, trong ®ã 953 tµi kho¶n c¸ nh©n, 30 tµi kho¶n ATM, 123 tµi kho¶n cña c¸c c«ng ty, n©ng tæng sè tµi kho¶n qu¶n lý lªn 2.028 tµi kho¶n. §Æc biÖt sau khi NHNN&PTNTVN ký hîp ®ång thanh to¸n nhanh víi c¸c ng©n hµng níc ngoµi nh CITIBANK, ABN, AMRO... vµ Kho b¹c Nhµ íc më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Së Giao dÞch th× khèi lîng thanh to¸n t¨ng cao so víi ®Çu n¨m, nhng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®¶m b¶o nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn. Tham gia ch¬ng tr×nh thö nghiÖm thanh to¸n liªn Ng©n hµng ®¹t kÐt qu¶ tèt, ®ãng gãp tÝch cùc vµo ®Ò ¸n hiÖn ®¹i ho¸ cña Së Giao dÞch. Thùc hiÖn dÞch vô thanh to¸n c¸c dù ¸n níc ngoµi kÞp thêi, an toµn, chÝnh x¸c. C«ng t¸c øng dông c«ng nghÖ tin häc vµo thanh to¸n, kÕ to¸n thùc hiÖn tèt gãp phÇn h¹ch to¸n, thanh to¸n nhanh chãng, chÝnh x¸c, n©ng cao n¨ng xuÊt ao ®éng, gi¶m thiÓu thêi gian lµm viÖc thªm giõo. Trong n¨m 2001 Së Giao dÞch ®· x©y dùng ®îc 04 ch¬ng tr×nh phÇn mÒm hâ trî ch¬ng tr×nh giao dÞch trùc tiÕp nh: Ch¬ng tr×nh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kho¸n 946; ch¬ng tr×nh chuyÓn kÕt thu nhËp, chi phÝ ngo¹i tÖ, ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ; ch¬ng tr×nh h¹ch to¸n l¬ng. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho¹t ®éng ng©n quü ®¹t kÕt qu¶ tèt. N¨m 2001 Së Giao dÞch nhËn thªm dÞch vô chi tr¶ tiÒn l¬ng cho mét sè ®¬n vÞ qua h×nh thøc tµi kho¶n c¸ nh©n nªn doanh sè thu chi tiÒn mÆt VN§ t¨ng nhanh. 2.1.4.6. Phßng Hµnh chÝnh -Nh©n sù Thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña H§QT vÒ thµnh lËp Së Giao dÞch vµ Ban hµnh quy chÕ cña Së Giao dÞch, Së Giao dÞch ®· thµnh lËp ®îc 6 phßng nghiÖp vô, bæ nhiÖm 9 c¸n bé ®iÒu hµnh c¸c phßng. §· ban hµnh quy ®Þnh cô thÓ, ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng chuyªn m«n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. Duy tr× thêng xuyªn chÕ ®é häp Ban Gi¸m ®èc, häp giao ban víi c¸c phßng hµng th¸ng. Ph©n c«ng râ rµng cô thÓ trong Ban Gi¸m ®èc nªn viÖc ®iÒu hµnh ®îc th«ng suèt vµ hiÖu qu¶, ®¸p øng ®îc yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh. Bªn c¹nh c«ng tac tæ chøc c¸n bé Phßng hµnh chÝnh - nh©n sù thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô chñ yÕu nh: 6.1. Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th hµnh chÝnh qu¶n trÞ. 6.2. Thùc hiÖn kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé. 6.3. Thùc hiÖn tuyªn truyÒn tiÕp thÞ, lÔ t©n, tiÐp kh¸ch, x©y dùng c¬ quan v¨n minh lÞch sù. 6.4. Gióp Gi¸m ®èc quy ho¹ch c¸n bé, s¾p xÕp bè trÝ c¸n bé trong Së, lµm c¸c quyÕt ®Þnh vÒ khen thëng, kû luËt ®èi víi c¸c c¸n bé khi d· cã quýet ®Þnh khen thëng hoÆc kû luËt cña Héi ®ång Khen thëng, kû luËt cña c¬ quan thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng. 6.5. §Ò xuÊt viÖc cö c¸n bé ®i häctËp, tham quan, kh¶o s¸t trong vµ ngoµi níc. 6.6. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c thµn phÇn kinh tÕ t¹i Së Giao dÞch ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: Ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ( §¬n vÞ: tû ®ång ) 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chi tiªu 2000 sè tiÒn 2001 % Sè tiÒn % 1. Doanh sè cho vay 405 830,1 - DNNN 365,03 92.6 765,46 92.3 - DNNQD 13,365 29,35 - C¸c TP kinh tÕ kh¸c 16,605 26,56 2. Doanh sè thu nî 321 612,7 - DNNN 283,122 88.2 575,03 92.5 - DNNQD 4,316 16,1642 - C¸c TP kinh tÕ kh¸c 32,742 10.2 30,4633 3. D nî 236 454 - DNNN 234 87.6 286 88.6 - DNNQD 10 183 - C¸c TP kinh tÕ kh¸c 1,2 3 4. Qu¸ h¹n 8,5 8,68 ( Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông n¨m 2000, 2001 ) Qua b¶ng trªn ta thÊy 1. Doanh sè cho vay t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m. N¨m 2000 doanh sè cho vay lµ 405 tû ®ång th× sang n¨m 2001 doanh sè cho vay lµ 380,1 tû ®ång t¨ng 425,5 tû ®ång ( t¨ng 105% so víi n¨m 2000 ). §iÒu ®ã chøng tá r»ng Së Giao dÞch ®· thu hót ®îc kh¸ch hµng, më réng ®îc doanh sè cho vay, cã mét chiÕn lîc kh¸ch hµng ®óng ®¾n. nhanh chãng vµ kÞp thêi n¾m b¾t ®îc nhu cÇu ®ã lµm cho doanh sè vay t¨ng rÊt nhanh. Trong ®ã doanh sè cho vay ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ®¹t 365,03 tû ®ång n¨m 2000 chiÕm 92.6% doanh sè cho vay. Sang n¨m 2001 doanh sè cho vay ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc t¨ng lªn 765,46 tû ®ång, chiÕm 92.3% so víi doanh sè cho vay n¨m 2000. Cßn ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh mµ chñ yÕu lµ c¸c c«ng ty TNHH, c«ng ty cæ phÇn th× doanh sè cho vay cã xu híng ¨ng lªn m¹nh mÏ c¶ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vµ gi¸ trÞ t¬ng ®èi. NÕu nh n¨m 2000 doanh sè cho vay lµ 6,618 tû ®ång, chiÕm 3.3% tæng doanh sè cho vay th× sang ®Õn n¨m 2001 con sè nµy ®· t¨ng lªn lµ 29,35 tû ®ång vµ chiÕm 4.5% s« víi tæng doanh sè cho vay. Nh vËy ta thÊy râ rµng r»ng doanh sè cho vay ®èi víi c¶ hai thµnh phÇn kinh tÕ lµ doanh nghiÖp nhµ níc vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®Òu t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ doanh sè cho vay ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. §iÒu ®ã ®· thÓ hiÖn râ sù nç lùc, cè g¾ng cña c¸c c¸n bé cña Së Giao dÞch trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu më réng tÝn dông ®èi víi c¸c odanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. 2. VÊn dÒ d nî 20
- Xem thêm -