Tài liệu Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn con ng-êi ph¶i tiÕn hµnh mét lo¹t c¸c ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña con ng-êi kh¸c víi cña c¸c loµi ®éng vËt kh¸c lµ cã ý thøc, cã sù quan t©m, theo ®uæi hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ lµ sù t-¬ng quan, so s¸nh gi÷a c¸c kÕt qu¶ (lîi Ých) thu ®-îc víi ph©n c«ng nguån lùc (chi phÝ) huy ®éng sö dông ®Ó t¹o ra c¸c kÕt qu¶ ®ã. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng chñ yÕu do c¸ch thøc (ph-¬ng ph¸p) ho¹t ®éng quyÕt ®Þnh, trong ®ã c¸ch thøc tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng cã vÞ trÝ, vai trß chÝnh. Nh- vËy tæ chøc qu¶n lý (TCQL) nãi mét c¸ch ®ñ lµ TCQL víi kú väng thu ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt cã thÓ. Khi ho¹t ®éng cã quy m« ngµy cµng lín vµ møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt, ng-êi cµng ®Æc biÖt quan t©m ®Õn yÕu tèt TCQL. V× trong tr-êng hîp ®ã nÕu tæ chøc qu¶n lý kh«ng tèt, kh«ng bµi b¶n, kh«ng khoa häc th× trôc trÆc rÊt nhiÒu, l·ng phÝ, tæn thÊt sÏ rÊt lín, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng cao, rÊt dÔ bÞ ®æ vì, ph¸ s¶n. 1 V× vËy ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trong ho¹t ®éng ®ã cÇn ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c TCQL. Trong ®ã nguyªn t¾c “nhiÖm vô, tr²ch nhiÖm, quyÒn h³n ph°i t­¬ng xøng” l¯ mét trong c²c nguyªn t¾c quan träng, cÇn ph°i xem xÐt nghiªn cøu ®Ó ¸p dông trong ho¹t ®éng cña m×nh ®¹t hiÖu qu¶ cao. Víi sù hiÓu biÕt vµ thêi gian nghiªn cøu cã h¹n cã t¸c gi¶, bµi tiÓu luËn nµy sÏ cßn nhiÒu sai sãt, kh«ng hoµn chØnh. V× vËy mong Quý thÇy c« quan t©m gióp ®ì. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Sù cÇn thiÕt cña tæ chøc qu¶n lý 1. Tæ chøc qu¶n lý lµ g×? Tæ chøc qu¶n lý lµ sù thiÕt lËp vµ vËn hµnh hÖ thèng c¬ quan qu¶n lý ®iÒu hµnh ë tõng tæ chøc s¶n xuÊt vµ trong c¶ doanh nghiÖp (hoÆc c¶ ngµnh, c¶ nÒn kinh tÕ ). VÝ dô nhHéi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc, c¸c phßng ban, gi¸m ®èc ph©n x-ëng, tæ tr-ëng s¶n xuÊt dÞch vô … (Theo gi¸o tr×nh tæ chøc qu¶n lý - tr-êng §H QL KD Hµ Néi ) 2. V× sao nãi ph¶i cã sù cÇn thiÕt cña tæ chøc qu¶n lý ? §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn con ng-êi tiÕn hµnh (thùc hiÖn) nhiÒu ho¹t ®éng. §ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng trùc tiÕp bæ Ých cho c¬ thÓ, ho¹t ®éng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, ho¹t ®éng kinh tÕ, ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc tinh thÇn, quan hÖ x· héi … th«ng 3 th-êng ho¹t ®éng nµo cña con ng-êi còng nh»m môc ®Ých tho¶ m·n nhu cÇu, còng xuÊt ph¸t tõ m-u cÇu lîi Ých. C. Mac ®óc kÕt: ng-êi b×nh th-êng kh«ng ai lµm g× ngoµi môc ®Ých tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh. Nh- vËy, môc ®Ých cña ho¹t ®éng cña con ng-êi lµ t¹o ra s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn víi c¸i gi¸ (chi phÝ) thÊp nhÊt cã thÓ. Sù t-¬ng quan so s¸nh gi÷a lîi Ých do kÕt qu¶ (s¶n phÈm) ®em l¹i víi phÇn c¸c nguån lùc ®-îc huy ®éng, sö dông ®Ó t¹o ra kÕt qu¶ (S¶n phÈm) ®ã gäi lµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. ë thêi cæ s¬ ho¹t ®éng cña con ng-êi th-êng cã quy m« vµ ®é phøc t¹p kh«ng lín. Cµng vÒ sau tham väng cña con ng-êi cµng lín, møc ®é dÔ dµng cña c¸c ®iÒu kiÖn (yÕu tè ®Çu vµo) ngµy cµng gi¶m, møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng cao. Do ®ã, quy m« vµ møc ®é phøc t¹p cña ho¹t ®éng t¹o ra vËt phÈm bæ Ých t¨ng dÇn. Khi quy m« vµ ®é phøc t¹p cña ho¹t ®éng t¹o ra s¶n phÈm bæ Ých t¨ng ®Õn møc ®é nhÊt ®Þnh lµm xuÊt hiÖn ho¹t ®éng chung cña nhiÒu ng-êi. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¹t ®éng cã sù tham gia cña nhiÒu ng-êi trong bèi c¶nh, hoµn c¶nh c¹nh tranh gay g¾t vµ ®iÒu kiÖn cã giíi h¹n kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i trau dåi kiÕn thøc, t×m hiÓu thiªn ®Þa - nh©n, xem xÐt nhËn ®Þnh xu h-íng biÕn ®éng cña thêi cuéc, t×nh h×nh thÞ tr-êng, c©n nh¾c mäi mÆt, quyÕt ®Þnh lùa chän s¸ng xuÊt, chuÈn bÞ vµ triÓn khai ®ång bé mäi mÆt, mäi kh©u, mäi viÖc…Ph¶i chän tróng ho¹t ®éng cÇn thiÕt, bæ Ých, cã nhiÒu triÓn väng ph¸t triÓn; lo tæ chøc chuyªn m«n ho¸, ph©n c«ng lao ®éng sao cho hîp lý; lo ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn, cña nh÷ng con ng-êi thµnh viªn sao cho ¨n khíp, nhÞp nhµng; lo ph©n chia thµnh qu¶ chung thµnh cña ¨n, cña ®Ó mét c¸ch th«ng minh nhÊt ®Ó cã ph¸t triÓn , lo chia sao cho c©n b»ng nhÊt cã thÓ… Nh÷ng c«ng viÖc (c¸c thao t¸c t- duy, trÝ tuÖ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ) ®ã hîp thµnh qu¶n lý cña mçi ho¹t ®éng. TiÕp theo, ®Ó thùc hiÖn mét ho¹t ®éng cã quy m« lín bao giê còng cã tæ chøc. Do vËy, ph¶i thiÕt kÕ tr-íc mét c¸ch khoa häc tæ chøc ®ã. ThiÕt kÕ vµ mÆt tæ chøc lµ thiÕt kÕ 5 lËp ra ph©n hÖ ho¹t ®éng chÝnh, ph©n hÖ phôc vô, ph©n hÖ qu¶n lý vµ ph©n hÖ t-¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n hÖ ®ã. Ph©n hÖ ho¹t ®éng chÝnh gåm cã nhiÒu phÇn tö vµo quan hÖ t-¬ng t¸c gi÷a chóng. Tuy môc tiªu, ch-¬ng tr×nh cña ho¹t ®éng ®· ®-îc ®Ò ra, toµn bé hÖ thèng ®· ®-îc thiÕt kÕ, tæ chøc nh-ng sÏ kh«ng ®¹t ®-îc g× ®¸ng kÓ khi ch-a cho ho¹t ®éng c¸c hÖ “h« hÊp”, “hÖ tuÇn ho¯n” , “hÖ thÇn kinh”… CÇn ph¶i n¹p nguyªn liÖu, cung cÊp n¨ng l-îng…. ®¶m b¶o c¸c yÕu tè dÇu vµo cho c¸c ph©n hÖ ho¹t ®éng chÝnh, ph©n hÖ phôc vô, vËn hµnh vµ phèi hîp ho¹t ®éng cña chóng nh»m thùc hiÖn, hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô, thùc tÕ ho¸ c¸c môc tiªu, môc ®Ých chung ®ac ®-îc ®¹t ra. §Ó cã c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cÇn ph¶i cã vµ thùc hiÖn tèt c¬ chÕ huy ®éng chóng, ph¶i thiÕt lËp, khai th«ng c¸c quan hÖ (b¾c ®-îc c¸c nhÞp cÇu nèi liÒn bªn cã víi bªn cÇn)… TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt vµ quan träng ®ã hùop thµnh c«ng t¸c qu¶n lý . Hay 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét c¸ch kh¸c, cã thÓ nãi tæ chøc nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n ph¶i t-¬ng xøng. II. Néi dung cña nguyªn t¾c “nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n ph¶i t-¬ng xøng”. 1. NhiÖm vô lµ g×? Chøc n¨ng (l©u dµi) hoÆc nhiÖm vô (tõng viÖc) giao cho bé phËn hoÆc c¸ nh©n nµo ph¶i g¾n víi tr¸ch nhiÖm mµ bé phËn hoÆc c¸ nh©n ®ã ph¶i ®¶m b¶o hoµn thµnh. CÇn x¸c ®Þnh vµ hiÓu râ: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt nµo vµ ®Õn ®©u, ai lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vµ tr-íc ai? ChØ khi nhËn râ tr¸ch nhiÖm, mçi ng-êi míi tËn t©m tËn lùc, d¸m nghÜ d¸m lµm vµ gi¸m chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn. Vµ do ®ã, chØ 7 giao nhiÖm vô khi xÐt thÊy ng-êi thùc hiÖn cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m ®-¬ng. Tæ chøc qu¶n lý cã 3 nhiÖm vô tæng qu¸t sau: - Ra c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc vµ chiÕn thuËt, chÝnh thøc ban hµnh c¸c chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch quan träng. - H-íng dÉn, cho tiÕn hµnh vµ phèi hîp c¸c ho¹t ®éng thõa hµnh. - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ bé phËn vµ kÕt qu¶ chung. Cô thÓ h¬n, TCQL lµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - Th-êng xuyªn theo dâi, nhËn ®Þnh chiÒu h-íng thay ®æi cña thêi cuéc, cña m«i tr-êng, cña thÞ tr-êng … dù ®o¸n nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt cã liªn quan, ®Ò ra chiÕn l-îc cho céng ®ång. - Trªn c¬ së chiÕn l-îc x©y dùng c¸c lo¹i kÕt ho¹ch, ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ cho tõng giai ®o¹n, cho tõng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mÆt, tõng m¶ng c«ng t¸c; X¸c ®Þnh ng©n s¸ch; Quy ®Þnh c¸c chuÈn mùc ®¸nh gi¸ vµ hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra. - T¸c ®éng lªn nh÷ng ng-êi tham gia vµ hÖ thèng tæ chøc ®Ó kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña tõng ng-êi, cña c¶ tËp thÓ, céng ®ång ®-îc sö dông tèt nhÊt . - T×m kiÕm c¸c s¸ng kiÕn nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm, lÖch l¹c, thóc ®Èy tæ chøc ph¸t triÓn kh«ng ngõng. - T¹o c¬ héi, ®iÒu kiÖn ®Ó ng-êi d-íi quyÒn kh«ng ngõng ®-îc ph¸t triÓn. Ph¶i hoµn thµnh tèt ®ång thêi c¸c nhiÖm vô th× míi thùc sù lµ qu¶n lý. V× vËy cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ , nh- thÕ nµo, ra sao ®Ó cã sù lùa chän ®óng ®¾n h¬n. 2. Tr¸ch nhiÖm lµ g×? Cã 4 lo¹i tr¸ch nhiÖm: Tr¸ch nhiÖm tËp thÓ, tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, tr¸ch nhiÖm liªn ®íi vµ tr¸ch nhiÖm cuèi cïng. Tr¸ch nhiÖm tËp thÓ thùc hiÖn trong c¬ chÕ quyÕt ®Þnh tËp thÓ (vÝ dô chÕ ®é lµm viÖc cña Héi ®ång qu¶n trÞ), trong 9 ®ã mäi thµnh viene tham gia quyÕt ®Þnh ph¶i cïng chÞu tr¸ch nhiÖm, kÓ c¶ thiÓu sè bÊt ®ång. Trong chÕ ®é thñ tr-ëng ( hÖ thèng ®iÒu hµnh ) ph¶i x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña ng-êi phô tr¸ch còng nh- cña ng-êi ®-îc ph©n c«ng. §èi víi nh÷ng bé phËn, nh÷ng ng-êi cã liªn quan cÇn x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm liªn ®íi tøc lµ mét phÇn tr¸ch nhiÖm gi¸n tiÕp. Tr¸ch nhiÖm cuèi cïng lµ sù chia sÎ tr¸ch nhiÖm chung ®èi víi kÕt qu¶ thùc hiÖn cuèi cïng theo môc tiªu cña c¶ doanh nghiÖp, chñ yÕu nh»m ®éng viªn tinh thÇn vµ ý thøc lµm chñ h¬n lµ chÞu tr¸ch nhiÖm cô thÓ. Tr¸ch nhiÖm cô thÓ cã nghÜa lµ ph¶i chÞu xö lý vÒ hµnh chÝnh hoÆc vÒ ph¸p lý; Cã tr-êng hîp ph¶i båi th-êng thiÖt h¹i g©y ra. 3. QuyÒn h¹n lµ g×? QuyÒn h¹n lµ mét phÇn quyÒn lùc ®-îc giao ®Ó cã thÓ thùc thi nhiÖm vô víi tr¸ch nhiÖm ph¶i ®¶m b¶o hoµn thµnh. Giao quyÒn h¹n cã nghÜa lµ sù ph©n ®Þnh quyÒn lùc t-¬ng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xøng víi tr¸ch nhiÖm, ph¶i võa ®ñ (kh«ng thiÕu, kh«ng thõa) vµ ph¶i râ rµng. Giao quyÒn h¹n kh«ng ®ñ sÏ kh«ng thÓ quy tr¸ch nhiÖm, hËu qu¶ lµ cÊp trªn ph¶i tù g¸nh tr¸ch nhiÖm lÏ ra ®-îc san sÎ; T¹o ra sù tËp trung qu¸ møc, h¹n chÕ tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña cÊp d-íi, dÔ sinh tÖ quan liªu vµ lßng lÎo kû c-¬ng. Giao qu¸ nhiÒu quyÒn h¹n sÏ t¹o c¬ héi cho sù léng quyÒn, chuyªn quyÒn; DÔ s¶y ra c¸c vi ph¹m v« nguyªn t¾c mµ khã x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm. Kh«ng x¸c ®Þnh râ quyÒn h¹n (th¶ næi quyÒn lùc) lµ t×nh huèng xÊu nhÊt, t¹o ra t×nh tr¹ng kh«ng kiÓm so¸t ®-îc hµnh ®éng cña cÊp d-íi; HËu qu¶ cã thÓ theo hai h-íng: HoÆc lµ kh«ng hoµn thµnh ®-îc nhiÖm vô, kh«ng quy ®-îc tr¸ch nhiÖm (do kh«ng sö dông quyÒn h¹n cÇn cã), hoÆc lµ tuú tiÖn l³m dông quyÒn lùc, “lÊn s©n” v¯ can thiÖp v­ît cÊp. 11 Mét nh¯ nghiªn cøu vÒ qu°n lý ®± nhÊn m³nh: “l±nh ®³o chÝnh l¯ ë chç biÕt ph©n ®Þnh quyÒn lùc” . 4. Nguyªn t¾c “nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm v¯ quyÒn h¹n ph°i t­¬ng xøng“ ®­îc hiÓu nh­ thÕ n¯o? V¯ v× sao ph°i nh- vËy? Nguyªn t¾c nµy ®-îc hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n nh- lµ “C©y n¯o th× qu° ®Êy”, kh«ng ph°i vËy sao khi c©y n¯y l¯ c©y T¸o nh-ng qu¶ cña nã l¹i lµ qu¶ §µo. C©y nh- vËy, chóng ta tr«ng thÊy th× thùc sù kh«ng hiÓu c©y nµy lµ c©y g× vµ ng-êi trång c©y nµy kh«ng biÕt lµ hä trång c©y g× n÷a. Còng nh- vËy, trong c¸c ho¹t ®éng cña m×nh cÇn ph¶i hiÓu râ tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n, gi¶ dô: anh ta lµ mét c¶nh s¸t giao th«ng ®-êng bé, ®¸ng lÏ ra anh ta cã nhiÖm vô kiÓm tra an toµn giao th«ng ng-êi ®i bé víi tr¸ch nhiÖm ph¶i kiÓm tra toµn bé nh÷ng ph-¬ng tiÖn l-u hµnh trªn ®o¹n ®-êng m×nh phô tr¸ch th× chóng ta l¹i cho anh ta c¸i quyÒn h¹n kiÓm tra c¶ ®-êng thuû, ®-êng hµng kh«ng. §iÒu ®ã lµ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«ng thÓ x¶y ra bëi chuyªn m«n còng nh- hiÓu biÕt cña anh ta chØ giíi h¹n ë ®-êng bé, chø kh«ng biÕt g× vÒ ®-êng thuû, hay hµng kh«ng. NÕu ®iÒu ®ã cø x¶y rath× sÏ g©y ra nh÷ng hËu qu¶ kh«ng l-êng. Qua vÝ dô trªn, chóng ta sÏ tr¶ lêi c©u hái v× sao nhvËy, tøc l¯ “nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n ph¶i t-¬ng xøng”. III. ý nghÜa cña nguyªn t¾c ““nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n ph¶i t-¬ng xøng”. ý nghÜa cña nguyªn t¾c nµy kh«ng chØ riªng ta mµ tÊt c¶ mäi ng-êi ®Òu hiÓu r»ng: ¸p dông nã ra sao ®Ó ®¹t hiÖu 13 qu¶ cao nhÊt trong mäi lÜnh vùc, thËt vËy: HiÖu qu¶ nhchóng ta ®· biÕt, lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. Nã ®-îc ®Æt ra nh- mét môc tiªu th-êng xuyªn cña mçi doanh nghiÖp còng nh- cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ dÞch vô cÇn ph¶i cã c¸c yÕu tè s¶n xuÊt , song chóng ta kh«ng thÓ s¶n xuÊt mäi thø theo khèi l-îng mong muèn v× c¸c nguån tµi nguuyªn ®Òu khan hiÕm so víi mong muèn cña chóng ta. Sù khan hiÕm c¸c tµi nguèn lùc dÉn ®Õn nhu cÇu tÊt yÕu ph¶i tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc, nãi c¸ch kh¸c, ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ ®ã cho thÊy, thaôat ng÷ hiÖu qu¶ kh«ng chØ lµ ph-¬ng ch©m ho¹t ®éng cña mçi ®¬n vÞ kinh tÕ , mµ cßn lµ h-êng ®Ých cho ho¹t ®éng cña toµn bé hÖ thèng kinh tÕ - x· héi . trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ trô v÷ng, bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng ph¶i xem xÐt c¸c kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng so víi c¸c chi phÝ bá ra. V× vËy trªn ph-¬ng diÖn lý luËn chuÈn 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¾c, viÖc kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ môc tiªu tæng qu¸t cña c¸c doanh nghiÖp . HiÖu qu¶ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ quan träng, ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt, tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Tiªu chuÈn cña nã lµ tèi thiÓu ho¸ chi phÝ hoÆc tèi ®a ho¸ kÕt qu¶ cã tÝnh tíi toµn bé nguån lùc hoÆc c¸c yÕu tè rµng buéc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. HiÖn nay, viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi c«ng nh©n ë n-íc ta, hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Óu quan träng vµ cÇn thiÕt. Tèc ®é t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ kÐo theo møc t¨ng hiÖu qu¶ x· héi vµ ng-îc l¹i . §-¬ng nhiªn ph¶i ®¹t ®-îc hiÖu q¶u kinh tÕ th× míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶i quyÕt mét c¸ch tÝch cùc c¸c vÊn ®Ò x· héi . Tõ ®ã, hiÖu qu¶ x· héi ®-îc n©ng cao l¹i t¸c ®éng kÝch thÝch lµm t¨ng hiÖu qña kinh tÕ. 15 IV. Sù vËn dông trong thùc tÕ cña doanh nghiÖp . Sù vËn dông nguyªn t¾c”tr²ch nhiÖm, quyÒn h³n, nhiÖm vô ph°i t­¬ng xøng” v¯ c²c nguyªn t¾c kh¸c cña tæ chøc qu¶n lý ngµy nay rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ v« cïng thiÕt thùc. HÖ thèng qu¶n trÞ kiÓu chøc n¨ng ®-îc x©y dùng trªn c¬ së lý thuyÕt cña Taylor. LÇn ®Çu tiªn Taylor x©y dùng hÖ thèng qu¶n trÞ kiÓu chøc n¨ng ë ph¹m vi ph©n x-ëng. Trong ®ã, «ng sö dông nhiÒu ®èc c«ng ë c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau nh- ®èc c«ng chuÈn bÞ kü thuËt s¶n xuÊt , ®èc c«ng m¸y mãc thiÕt bÞ, ®èc c«ng tiÕn ®é s¶n xuÊt,… Mçi ®èc c«ng chØ cã thÈm quyÒn trong lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch, ng-êi c«ng nh©n sÏ ph¶i nhËn lÖnh tõ mét ®èc c«ng. Còng v× vËy hÖ thèng nµy cßn ®-îc gäi lµ hÖ thèng nhiÒu tuyÕn. Nh- thÕ, viÖc giao nhiÖm vô, ra lÖnh ®-îc thùc hiÖn theo h×nh thøc cña nhiÖm vô. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å hÖ thèng qu¶n trÞ kiÓu chøc n¨ng §èc c«ng ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch §èc c«ng ®iÒu ®é s¶n xuÊt §èc c«ng tæ chøc lao ®éng §èc c«ng b¶o d-ìng C«ng nh©n §èc c«ng cung cÊp nguyªn liÖu §èc c«ng duy tr× kû luËt HÖ thèng qu¶n trÞ kiÓu chøc n¨ng cã -u ®iÓm chñ yÕu lµ tËn dông c¸c chuyªn gia trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ vµ xo¸ bá ®-êng thÈm quyÒn phøc t¹p. Tuy nhiªn, hÖ thèng nµy còng cã nh-îc ®iÓm lín lµ cÊp d-íi ph¶i nhËn nhiÒu lÖnh cña nhiÒu cÊp trªn kh¸c nhau nªn ph¸ vì tÝnh thèng nhÊt cña qu¶n trÞ; MÆt kh¸c, hÖ thèng còng g©y ra sù chång chÐo, khã t¸ch b¹ch thÈm quyÒn cña c¸c ®èc c«ng chøc n¨ng. Qua nh÷ng vÊn ®Ò trªn, chóng ta l¹i cµng ph¶i nh×n l¹i c¸ch ¸p dông c¸c nguyªn t¾c cña tæ chøc qu¶n lý cã hîp lý vµ hiÖu qu¶ kh«ng? 17 KÕt luËn Qua nh÷ng g× tr×nh bµy trªn th× ë phÇn kÕt luËn nµy em kh«ng muèn tr×nh bµy thªm mµ chØ nãi mét c©u r»ng: §Ó ®¹t ®-îc tÝnh hiÖu qu¶ cao nhÊt trong ho¹t ®éng cña m×nh th× h·y cè g¾ng kÕt hîp hµi hoµ vµ ¸p dông c¸c nguyªn t¾c (mµ ë ®©y ®Ò t¯i n¯y l¯ “Tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ph¶i t-¬ng xøng” ) mét c²ch cã khoa häc v¯ hiÖu qu° . 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o 1) Gi¸o tr×nh tæ chøc qu¶n lý - Tr-êng §HQTKD Hµ Néi 19 2) Gi¸o tr×nh qu¶n lý nh©n sù - Tr-êng §HQTKD Hµ Néi 3) Gi¸o tr×nh qu¶n lý ®¹i c-¬ng - Tr-êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi 4) Gi¸o tr×nh nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp võa vµ nhá - Tr-êng §HKT QD - Hµ Néi 5) Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp (tËp 1 +2) - §¹i häc KTQD - Hµ Néi 20
- Xem thêm -