Tài liệu Nhật ký thực tập khoa kinh tế

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ - CƠ SỞ THANH HÓA ………..o0o……….. NHẬT KÝ THỰC TẬP Họ và tên SV:......................................................Mã số SV:............................. Ngành:.................................................................Lớp:...................................... Giảng viên hướng dẫn:...................................................................................... Cơ quan thực tập:.............................................................................................. .......................................................................................................................... Địa chỉ cơ quan thực tập:.................................................................................. .......................................................................................................................... Thanh Hóa, năm 20….. NỘI DỤNG THỰC TẬP - Sinh viên đi thực tập phải viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp về đề tài đã đăng ký theo quy định. - Báo cáo thực tập tốt nghiệp viết theo đề tài đăng ký về các vấn đề lý luận, thực tiễn phù hợp với công việc của cơ quan thực tập, cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú. Đề tài của báo cáo thực tập tốt nghiệp trong một nhóm không được trùng tên đề tài; việc đổi đề tài phải được thông qua và được sự động ý của Giáo viên hướng dẫn. - Hình thức: Báo cáo thực tập được trình bày trên giấy A4, in vi tính từ 4070 trang. Đề cương, kết cấu theo quy định và Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn trực tiếp. - Báo cáo thực tập nộp kèm theo Nhật ký thực tập có xác nhận của cơ quan thực tập. - Báo cáo thực tập tốt nghiệp và Nhật ký thực tập gửi Lớp trưởng tập hợp và gửi về Khoa Công nghệ trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc đợt thực tập. Khoa Công nghệ không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hoặc nộp thu hoạch thực tập tốt nghiệp không theo hướng dẫn trên. Tuần …. Từ ngày: ........./ ........./ ..................đến ngày: ........./ ........./ .................. Thời gian Thứ 2 ....../ ...../ 20… Thứ 3 ....../ ...../ 20… Thứ 4 ....../ ...../ 20… Thứ 5 ....../ ...../ 20… ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… Nội dung thực tập Địa điểm ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………. Thứ 6 ....../ ...../ 20… Thứ 7 ....../ ...../ 20… ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Tuần ….Từ ngày: ........./ ........./ ..................đến ngày: ........./ ........./ .................. Thời gian Thứ 2 ....../ ...../ 20… Thứ 3 ....../ ...../ 20… Thứ 4 ....../ ...../ 20… Nội dung thực tập Địa điểm ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Thứ 5 ....../ ...../ 20… ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. Thứ 6 ....../ ...../ 20… ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… ……………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Thứ 7 ....../ ...../ 20… ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Tuần ….Từ ngày: ........./ ........./ ..................đến ngày: ........./ ........./ .................. Thời gian Nội dung thực tập Địa điểm Thứ 2 ....../ ...../ 20… Thứ 3 ....../ ...../ 20… Thứ 4 ....../ ...../ 20… Thứ 5 ....../ ...../ 20… Thứ 6 ....../ ...../ 20… Thứ 7 ....../ ...../ 20… ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Tuần ….Từ ngày: ........./ ........./ ..................đến ngày: ........./ ........./ .................. Thời gian Nội dung thực tập Địa điểm Thứ 2 ....../ ...../ 20… Thứ 3 ....../ ...../ 20… Thứ 4 ....../ ...../ 20… ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. Thứ 5 ....../ ...../ 20… ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… ……………. ……………… ……………… ……………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Thứ 6 ....../ ...../ 20… ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Thứ 7 ....../ ...../ 20… ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Tuần ….Từ ngày: ........./ ........./ ..................đến ngày: ........./ ........./ .................. Thời gian Thứ 2 ....../ ...../ 20… Thứ 3 ....../ ...../ 20… Thứ 4 ....../ ...../ 20… Thứ 5 ....../ ...../ 20… Thứ 6 ....../ ...../ 20… Nội dung thực tập Địa điểm ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Thứ 7 ....../ ...../ 20… ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Tuần ….Từ ngày: ........./ ........./ ..................đến ngày: ........./ ........./ .................. Thời gian Thứ 2 ....../ ...../ 20… Thứ 3 ....../ ...../ 20… Thứ 4 ....../ ...../ 20… Thứ 5 ....../ ...../ 20… Thứ 6 ....../ ...../ 20… Nội dung thực tập Địa điểm ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Thứ 7 ....../ ...../ 20… ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Tuần ….Từ ngày: ........./ ........./ ..................đến ngày: ........./ ........./ .................. Thời gian Thứ 2 ....../ ...../ 20… Thứ 3 ....../ ...../ 20… Thứ 4 ....../ ...../ 20… Thứ 5 ....../ ...../ 20… Thứ 6 ....../ ...../ 20… Thứ 7 ....../ ...../ 20… Nội dung thực tập Địa điểm ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Tuần ….Từ ngày: ........./ ........./ ..................đến ngày: ........./ ........./ .................. Thời gian Thứ 2 ....../ ...../ 20… Thứ 3 ....../ ...../ 20… Thứ 4 ....../ ...../ 20… Thứ 5 ....../ ...../ 20… Thứ 6 ....../ ...../ 20… Thứ 7 ....../ ...../ 20… Nội dung thực tập Địa điểm ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… SINH VIÊN TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngày…… tháng …… năm 20 …… Sinh viên thực tập (Ký, ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngày…… tháng …… năm 20 …… T/M ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngày…… tháng …… năm 20 …… Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -