Tài liệu Nhật ký gái gọi mahattan

  • Số trang: 419 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 303 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

Diary of A Manhattan Call Girl Copyright © 2001 by Tracy Quan. All rights reserved. Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Anh Diary of A Manhattan Call Girl NXB Three Rivers Press. Xuêët baãn theo húåp àöìng nhûúång quyïìn giûäa Transom Media, Inc., vaâ Nhaä Nam, qua Brockman, Inc., 2009 Baãn quyïìn baãn tiïëng Viïåt © Cöng ty Vùn hoáa & Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2011 Baãn quyïìn taác phêím àaä àûúåc baão höå. Moåi hònh thûác xuêët baãn, sao chuåp, phên phöëi dûúái daång in êën hoùåc vùn baãn àiïån tûã, àùåc biïåt laâ viïåc phaát taán trïn maång Internet maâ khöng coá sûå cho pheáp bùçng vùn baãn cuãa Nhaâ xuêët baãn laâ vi phaåm phaáp luêåt vaâ laâm töín haåi àïën quyïìn lúåi cuãa nhaâ xuêët baãn vaâ taác giaã. Khöng uãng höå, khuyïën khñch nhûäng haânh vi vi phaåm baãn quyïìn. Chó mua baán baãn in húåp phaáp. Biïn muåc trïn xuêët baãn phêím cuãa Thû viïån Quöëc gia Viïåt Nam Quan, Tracy Nhêåt kyá gaái goåi Manhattan / Tracy Quan ; Uyïín Danh dõch. - H. : Nxb. Höåi Nhaâ vùn ; Cöng ty Vùn hoáa vaâ Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2011. 417tr. ; 21cm Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Anh: Diary of a Manhattan call girl 1. Vùn hoåc hiïån àaåi 2. Tiïíu thuyïët 3. Myä 813 - dc14 HVE0002p-CIP UYÏÍN DANH dõch Daânh tùång Mike Godwin Lôøi caûm ôn Töi muöën caãm ún David Talbot, Carol Lloyd, vaâ Chris Colin cuãa Salon.com, núi nhêåt kyá cuãa Nancy lêìn àêìu tiïn xuêët hiïån; caác àaåi diïån cuãa töi, John Brockman, Katinka Matson vaâ Peter Benedek; cuâng biïn têåp viïn cuãa töi úã Crown, Doug Pepper, vò sûå hûúáng dêîn vaâ höî trúå thûúâng xuyïn cuãa anh. Töi xin àùåc biïåt caãm ún Mike Godwin vò öng àaä laâ möåt biïn têåp viïn tuyïåt vúâi vaâ coân hún thïë nûäa - laâ ngûúâi àoåc àêìu tiïn cuãa töi vaâ laâ baån thên cuãa töi, ngûúâi maâ têìm nhòn vaâ thöng tin àêìu vaâo àaä laâm nïn cuöën saách naây, vaâ laâm loaåt saách vïì Nancy Chan trïn web Salon.com trúã nïn khaã thi. Bonnie Thompson, Charles Peck, Linda Jacobs (nhuä danh Nostradamus), vaâ Dana Friedman (Cöng ty Cöng nghïå Dragonfly) àaä cûáu töi khoãi nhûäng hiïím hoåa coá thêåt vaâ tûúãng tûúång bùçng nhûäng giaãi phaáp thûåc tïë. Steven Richardson-Ross, Hugh Loebner, Emma Hurley, Cynthia Connors, Joe Lavezzo, Jo Weldon, Melissa Hope, Steph Wilcock, Ellis Henican, Jerry Labush, Julian hay coân goåi laâ Boytoy, Ralph Martin, Synn Stern, Ben Burch, Ian Williams, Cheryl Overs, Dana Tierney, Giovanna, Andrew Sorfleet, Stan Bernstern, Jim Geffert, Vic St. Blaise, Sam Silver, Toisan Craigg, Will Cruthfield, Patricia Flynn, Mari Aldin, Paul Shields, Wendy-Joy Robertson, Adrian, Bruce Lambert, Desmond Mervyn, vaâ Frances: xin caãm ún sûå höìi àaáp, nhûäng lúâi khuyïn vaâ sûå höî trúå cuãa caác baån. Vò khaã nùng àùåc biïåt cuãa Susan Schwartzman, Alex Lencicki, Stephen Lee, Jason Gordon, Juleyka Lantigua, Karen Minster, vaâ Mary Schuck: töi vö cuâng biïët ún hoå. Têët caã nhûäng ngûúâi trong giúái àïìu thöng àöìng chöëng laåi nhûäng keã ngoaåi giúái. - George Bernard Shaw Têët caã moåi thûá àïìu àeåp quyïën ruä hún khi baån thûåc hiïån noá trïn giûúâng... - Andy Warhol 1 * Menage aø Quoi?(1) THÛÁ HAI, 31/1/00 Nhaät kyù thaân meán, Höm nay töi coá traãi nghiïåm àaáng xêëu höí nhêët àúâi - vúái möåt trong nhûäng khaách haâng thûúâng xuyïn cuãa mònh. Howard àang nùçm thùèng cùèng ra maâ hûúãng thuå troâ tay ba vúái töi vaâ Allison thò töi quyïët àõnh ngöìi lïn ngûúâi anh chaâng vaâ quay lûng laåi - möåt viïåc töi àaä laâm àïën caã trùm lêìn röìi. Vêåy laâ töi cêín thêån cuái thêëp ngûúâi xuöëng, tûå tin rùçng caái troâ uöën deão naây coá veã dïî nhû ùn keåo. Howard àaä cûáng ngùæc trong töi, nhûng thöi töi cûá rïn tñ cho chùæc àïí àûúåc cöång àiïím. Vai töi aáp chùåt vaâo ngûåc thùçng cha vaâ têët caã nhûäng gò hùæn nhòn thêëy àûúåc laâ caái gaáy cuãa töi. Àïí nùçm im àûúåc trong caái tû thïë êëy thò phaãi mêët cöng hún nhiïìu so vúái chó nhuán lïn nhuán xuöëng, nhûng thûúâng thò àêëy laâ chiïën lûúåc hay ho nhêët khi ta phuåc vuå khaách cuâng möåt cö naâng khaác. Nhû thïë Howard khöng thïí 1. Tiïëng Phaáp: Chùm soác ai bêy giúâ? 12 • Tracy Quan naâo kiïím tra xem lûúäi cö ta coá thêåt sûå úã àuáng chöî noá cêìn phaãi úã khöng. Ngoaâi ra, àêy laâ tû thïë yïu thñch cuãa hùæn. Töi thêëy bònh yïn. Mïìm deão. Trïn àónh troâ chúi cuãa mònh. Allie trûúân ra ròa giûúâng töi, àùåt àêìu úã àêu àêëy giûäa hai chên töi - vaâ chên anh chaâng. Töi caãm thêëy maái toác vaâng daâi thûúåt cuãa noá xoâa vaâo àuâi. Àêëy laâ aám hiïåu àïí töi bùæt àêìu rïn to hún: “Con nhoã gioãiiiii quaá... noá àang liïëm cö beá cuãa em naây! Baão con nhoã àûâng dûâng laåi! Öi, àûâng coá dûâng laåi...” Khöng may laâ khi töi nghô Allison chó giaã vúâ laâm töi, noá laåi àang laâm Howard thêåt. “Naây!” cö naâng thò thêìm, khi gaä khaách haâng àaä khuêët daång vaâo trong buöìng tùæm. “Caái luác böì àang diïîn vúái thùçng cha caái baâi ca êëy, thò túá àang lêëy lûúäi cuâ mêëy hoân bi cuãa hùæn àêëy!” “Thïë haã?” töi caáu àiïn lïn. “Boån mònh àõnh seä giaã vúâ laâ böì ùn cö beá cuãa túá cú maâ! Nïëu àõnh àöíi kiïíu vêîn laâm thò phaãi noái chûá,” töi rñt lïn. “Böì biïët laâ túá khöng nhòn àûúåc böì àang laâm gò tûâ caái goác êëy coân gò!” “Luác êëy hùæn coá veã thñch troâ túá laâm maâ.” “AÂ,” töi buöåc phaãi thûâa nhêån. “Túá cho àêëy múái laâ àiïìu thêåt sûå quan troång.” Nhûng vêîn bûåc mònh quaá. Chuyïín sûå chuá yá sang caái àiïån thoaåi trong phoâng nguã, töi nhanh choáng kiïím tra hoâm thû thoaåi. Gioång the theá cuãa Jasmine cêët lïn - “Thûá Nùm. Àûâng coá àïën muöån àêëy. Harry. nùm giúâ chiïìu!” - àuáng laâ tin àaáng hoan nghïnh. Thïë röìi àïën tin nhùæn thoaåi tûâ Eileen: “Túá àaä àûa söë cuãa böì cho Steven G röìi àêëy. Hùæn àang theâm àiïn lïn muöën àûúåc gùåp möåt cö chêu AÁ nûäa. Àêëy laâ cho höm nay!” Khaách haâng cuãa Eileen Wong coá Nhêåt kyá gaái goåi Manhattan • 13 veã àïìu laâ nhûäng keã mua haâng böëc àöìng vúái caã trùm kiïíu tñnh caách quaái gúã khaác nhau. Vaâ möåt tin nhùæn tûâ chñnh Steven, nghe theån thuâng nhûng cuäng khaá hùm húã: “Chaâo, ûâ, aâ, anh seä phaãi goåi laåi cho em. Xin chaâo? Em coá úã àoá khöng? Anh àang trïn àûúâng àïën chöî maáy ruát tiïìn. Mûúâi phuát nûäa anh seä goåi laåi.” Coá tiïëng öìn aâo cuãa àûúâng phöë loåt vaâo. Àiïån thoaåi trïn ö tö? Hay àiïån thoaåi cöng cöång? Khoá maâ àoaán àûúåc. Thùçng cha coá veã nhû loaåi àaân öng àuã cêín thêån àïí sûã duång àiïån thoaåi cöng cöång khi goåi gaái. Coá leä hùæn àaä lêëy vúå. Hay coá leä chó vò e deâ vaâ hoang tûúãng vïì caái quyã gò àoá vaâ àiïìu naây laâm hùæn ta hûáng lïn. Allison höëi löîi luáng buáng khi cö naâng keáo chiïëc aáo cashmere qua mùåt: “Noái thêåt laâ khi êëy túá tûúãng böì coá thïí nhòn thêëy túá, Nancy! Túá khöng biïët...” Khi búâ vai trùæng xanh cuãa noá biïën mêët trong chiïëc aáo, veã nhùn nhoá khöí súã cuãa noá gêìn nhû àaä khiïën töi dõu ài. “Laâm sao túá coá thïí nhòn thêëy böì nïëu luác êëy túá àang nhòn chùçm chùçm lïn trêìn nhaâ cú chûá?” töi caáu kónh vùåc laåi. Howard quay laåi, möåt chiïëc khùn tùæm quêën quanh phêìn höng ûúát àêîm, móm cûúâi àúâ àêîn veã thoãa maän. Töi caáu àiïn lïn vúái baãn thên vò àaä tiïët löå möåt bñ quyïët nhaâ nghïì. Vúái möåt thùçng cha khaách haâng töi àaä tiïëp hún nùm nùm nay cú chûá! ÊËy vêåy maâ töi àaä tiïët löå khöng hïì ngûúång nguâng vúái möåt veã vö tû nhaâ nghïì nhêët. Khi töi taåm biïåt hùæn, hùæn nhaáy mùæt baão, “Heån gùåp laåi thûá Hai túái nheá - anh seä mang hai giaãi Oscar àïën. Caã hai em àïìu àoaåt giaãi caã!” Töi àaânh trao cho hùæn möåt nuå cûúâi thêåt cool. Allison ài theo töi vaâo buöìng tùæm, trêìm ngêm thaânh 14 • Tracy Quan tiïëng vïì tònh traång bïë tùæc múái nhêët cuãa noá. “Thûã àoaán xem ai goåi àiïån cho túá naâo? Jack! Hùæn àang cöë heån vúái túá àêëy!” Thêåt àiïín hònh. Möîi khi töi caáu bûåc vúái Allison, noá laåi cöë laâm töi sao nhaäng bùçng caác vêën àïì cuãa noá. Jack coá thïí vêîn tòm àûúåc gaái múái qua caác trang cuöëi cuãa taåp chñ New York, nhûng hùæn àaä bõ cêëm khöng àûúåc lai vaäng àïën giûúâng nhûäng cö gaái nhû boån töi, nhûäng gaái goåi giao dõch vúái khaách haâng möåt caách kñn àaáo. Leä naâo Allie khöng biïët quaá roä chuyïån naây sao maâ coân thûã gùåp Jack? Tûâ phña sau cûãa buöìng tùæm àûáng, töi nhùæc nhúã noá, “Boån mònh àaä cho hùæn vaâo söí àen röìi coân gò! Khöng ai muöën gùåp Jack sau nhûäng gò hùæn àaä laâm. Vaâ caã böì cuäng thïë.” “AÂ, coá leä túá khöng thïë,” noá caáu kónh. “Hùæn nhúá túá vaâ hùæn seä traã nhiïìu tiïìn. Coá leä túá nïn xem xeát laåi chuyïån naây caái chuyïån boã vaâo söí àen naây êëy.” Boån töi cho hùæn vaâo söí àen vò viïåc hùæn laâm nùm ngoaái - vaâ Allie àaä laâ àûáa àêìu tiïn phaãi gaánh chõu hêåu quaã kinh khuãng tûâ caách cû xûã cuãa Jack. Laâm sao noá coá thïí quïn àûúåc nhó? Chûá àûâng noái túái tha thûá? Töi troã caái àêìu voâi hoa sen cêìm tay vaâo giûäa hai àuâi, röìi cêín thêån nhùæm vaâo ngûåc àïí traánh nûúác bùæn vaâo toác. Àuáng laâ möåt nguy cú nghïì nghiïåp, caái viïåc tùæm böën lêìn möåt ngaây naây: Toác töi phaãi tröng thêåt tuyïåt vúâi àïí coân laâm viïåc, êëy thïë maâ töi laåi thûúâng xuyïn àöëi mùåt vúái möëi nguy phaá hoãng daáng toác... Thêåt àuáng laâ tònh thïë khoá khùn! “Hùæn baão seä traã túá möåt ngaân àêëy,” Allie àang noái. “Chó àïí gùåp túá thöi - böì biïët àêëy, nhû bònh thûúâng êëy maâ.” Nhêåt kyá gaái goåi Manhattan • 15 Mûác giaá bònh thûúâng hùæn traã laâ 300 àö la. Möåt moán húâi cho nûãa tiïëng! Khoá maâ tûâ chöëi àûúåc. Nhûng Allison khöng cêìn phaãi nghe àiïìu êëy. Caái noá cêìn phaãi hoåc laâ caách noái khöng vaâ noái möåt caách dûát khoaát kòa. “Sau nhûäng gò hùæn àaä laâm vúái boån mònh thò túá nghô bêët kyâ gaái naâo taåo ra ngoaåi lïå àïìu seä laâ möåt sûå phaãn böåi to lúán,” töi baão noá. “Nhûng túá àaä - yá túá laâ, Jack vaâ túá höìi trûúác àaä - möåt kiïíu khaác...” Gioång noá húi cao lïn vaâ nhoã dêìn. “AÂ, duâ sao thò túá cuäng muöën nghe cêu chuyïån tûâ phña hùæn.” ÛÂ, töi caá laâ noá seä laâm thïë quaá ài chûá! Vò möåt nghòn àö la, ai maâ khöng thïë? Nhûng àiïím quan troång laâ lúâi noái cuãa ta seä khöng àaáng giaá nïëu ta noái àöìng yá vúái têët caã nhûäng thûá gò coá veã hêëp dêîn vïì mùåt tiïìn baåc. Hay laâ dïî daäi quaá. “Phña hùæn? Hùæn chùèng coá phña naâo hïët. Túá chùèng theâm quan têm hùæn traã bao nhiïu, laâm ùn vúái hùæn quaá maåo hiïím.” “Hùæn rêët dïî tñnh,” Allie phên tñch. “Vaâ hùæn chõu àeo bao trong têët caã moåi troâ.” “Coá phaãi ta àang noái vïì kiïíu maåo hiïím êëy àêu! Vaâ böì cêìn phaãi thöi ngay caái kiïíu nghô ngùæn nhû thïë ài! Höm nay hùæn àûa cho böì möåt túâ lúán, tuyïåt vúâi quaá nhó. Thïë röìi chuyïån gò xaãy ra sau àoá? Nhúä böì mêët hïët moåi möëi liïn hïå vúái caác chõ em khaác thò sao naâo? Sûå haâo phoáng cuãa Jack cuäng chùèng buâ àùæp laåi àûúåc àêu. Khöng bao giúâ.” Khi töi múã cûãa buöìng tùæm àûáng ra, Allison àûa khùn cho töi. Laåi caái veã mùåt van naâi treã nñt êëy nûäa àêy! Duâ boån töi cuâng cúä ngûúâi - coá thïí àöíi aáo ngûåc cho nhau - töi vêîn böîng 16 • Tracy Quan nhiïn caãm thêëy mònh cûá nhû àûáa baån vuång vïì to xaác cuãa möåt con beá moãng manh chên yïëu tay mïìm vêåy. Töi nhòn choâng choåc vaâo gûúng buöìng tùæm vaâ thêëy hònh aãnh phaãn chiïëu cuãa möåt chiïëc cöí àeåp àïën àaáng ngaåc nhiïn. Khöng phaãi laâ möåt keã bõ gaåt ra ròa vuång vïì loáng ngoáng - boáng ma cuãa möåt tuöíi dêåy thò trûúác àoá - hònh aãnh maâ àöi khi töi vêîn hònh dung vïì baãn thên. Vaâ toác töi vêîn giûä nguyïn nïëp. Cuäng nhû töi, Allie dïî daâng tröng treã hún thûåc tïë àïën caã chuåc tuöíi. Nïëu giaâ ài vúái töëc àöå khaác nhau, liïåu chuáng töi coá coân laâ baån lêu àûúåc àïën thïë? Thêåt ra àöi khi töi tûå hoãi liïåu veã bïì ngoaâi coá laâ àiïìu cú baãn trong hêìu hïët caác tònh baån nûä giúái hay khöng: cö gaái ûa nhòn ài vúái möåt cö ñt ûa nhòn hún vò àiïìu àoá phónh phúâ caái töi cuãa cö ta; cö gaái hêëp dêîn (àaä hoåc àûúåc baâi hoåc kia) ài tòm nhûäng ngûúâi baån xinh tûúi àïí khoãi phaãi xûã lyá sûå giêån dûä ghen tõ ngoaâi têìm kiïím soaát cuãa möåt cö naâng khaác - röët cuöåc thò quaãn lyá nhûäng sûå bêët an cuãa chñnh mònh thò dïî hún chûá. Nhûäng cö gaái thuöåc loaåi naây coá thïí khaá khoá àoaán, khöng thïí kiïìm chïë baãn thên, vaâ do àoá vö cuâng nguy hiïím. Allie vaâ töi àïìu coá nhûäng vêën àïì riïng - trong thêm têm töi biïët àoá khöng phaãi laâ möåt tònh baån hoaân toaân laânh maånh - nhûng nïëu xeát àïën ngoaåi hònh, tònh baån cuãa chuáng töi laâ sûå gùæn kïët giûäa hai naâng ngang ngûãa nhau. Vaâ àiïìu àoá quan troång chûá. “Túá àêu coá àöìng yá laâm caái gò vúái hùæn,” Allison khùng khùng. “Boån túá seä chó noái vïì chuyïån àoá thöi maâ.” “Thêåm chñ böì coân khöng nïn noái chuyïån vúái hùæn kia,” töi caãnh caáo. Nhêåt kyá gaái goåi Manhattan • 17 Nïëu töi khöng xinh tûúi ngang noá, hùèn noá seä nghi ngúâ töi cöë tònh phaá vò ghen tõ. Vaâ nïëu noá khöng xinh bùçng töi, noá seä gheát töi vò àaä thúâ ú vúái sûå hêm möå cuãa giöëng àûåc àïën thïë. Allie toã ra àang lùæng nghe rêët trên troång, nhûng noá dêìn lú àaäng vaâ bùæt àêìu liïëc àöìng höì àeo tay. Töi àaânh àêìu haâng. Trûúác khi ài, Allison van töi àûâng nhùæc nhúã gò àïën caác cuöåc goåi cuãa Jack vúái Jasmine. “Böì biïët con nhoã àoá seä nhaãy böí àïën kïët luêån thïë naâo röìi àêëy!” noá cûúâi cêìu taâi. “Jasmine luác naâo cuäng phaán xeát. Vaâ noá coá leä seä kïí cho têët caã moåi ngûúâi mêët.” Noá nheát böën túâ trùm àö vaâo caái tuái Louis Vuitton maâu höìng boáng vaâ keáo khoáa laåi. Coá leä töi nïn tñnh phñ möi giúái vúái Allie, thay vò cûá phuå thuöåc vaâo viïåc noá àaáp laåi bùçng caách giúái thiïåu möëi khaác cho töi, nhûng lúâi leä luác chia tay cuãa noá àaä giïët chïët khaã nùng àoá: “Öi trúâi! Bêy giúâ túá àaä coá thïí traã tiïìn thuï nhaâ röìi. Caám ún nheá! Túá seä gûãi cho böì tïn khaách naâo àêëy súám thöi. Àûúåc khöng?” Chöåp àûúåc veã mùåt töi, noá noái thïm, “Tiïìn thuï nhaâ thaáng Hai! Haån phaãi traã laâ ngaây mai. Túá phaãi àïën ngên haâng thöi.” “Böì ài gùåp khaách àïí traã tiïìn thuï nhaâ möåt ngaây trûúác khi àïën haån traã tiïìn?” Töi coân chûa kõp noái xong thò àiïån thoaåi àaä reo lïn cùæt ngang. Alllie chuöìn ra phña thang maáy nhên luác töi chöåp lêëy àiïån thoaåi. “E laâ túá lúä cuöåc goåi cuãa Steven mêët röìi,” töi baão Eileen. “Bêy giúâ túá phaãi ra ngoaâi àêy. Túá coá thïí gùåp hùæn vaâo khoaãng baãy giúâ.” “Öi. Chaán quaá ài.” Eileen thúã daâi. “Böì phaãi vúåt ngay 18 • Tracy Quan thùçng cha naây khi hùæn coân àang phaát söët lïn chûá. Tuêìn sau hùæn seä goåi àiïån àêëy. Böì coá ài têët daâi trong suöët khöng? Têët phaãi trong suöët, khöng àûúåc co giaän. Vaâ àûâng coá ài giaây àïë xuöìng àêëy - hùæn ta thñch giaây cao goát thêåt sûå kia.” “Àïë xuöìng aá? Taåi sao túá laåi ài giaây àïë xuöìng khi gùåp khaách cú chûá?” “Böì seä khöng tin cö aã hùæn thuï lêìn trûúác ùn mùåc thïë naâo àêu. Öi mêëy con beá múái vaâo nghïì! Nghe naây, túá biïët hùæn seä goåi. Hùæn muöën gùåp möåt cö chêu AÁ - muöën lùæm. Nhûng àûâng àïí hùæn heån hoâ ngay höm sau àêëy. Hùæn seä giúã troâ. Nïëu hùæn goåi luác böì khöng bêån lùæm, àoá laâ caách hay nhêët àïí gùåp hùæn. Hùæn laâm nhanh thöi. Ba trùm nùm mûúi. Haäy laånh luâng vaâ àïíu giaã vaâo, nhûng àûâng coá ra lïånh cho hùæn. Hùæn khöng phaãi laâ nö lïå. Nhûng hùæn muöën thúâ phuång böì...” Loaåi àaân öng naâo maâ laåi biïët àûúåc sûå khaác nhau giûäa têët da chên co giaän vaâ khöng co giaän nhó? Vò 350 àö la, töi khaá haâo hûáng. Eileen vaâ töi trao àöíi khaá nhiïìu möëi cho nhau - caã hai àïìu coá caác khaách haâng thñch veã chêu AÁ nhoã beá, mùåc duâ töi nghô mêëy thùçng cha cuãa mònh ñt nghô vïì àiïìu êëy hún. (Khaá nhiïìu khaách haâng cuãa töi cuäng thñch Allison - coá leä laâ vò sûå tûúng phaãn toác vaâng.) Thêåt buöìn cûúâi laâ möîi gaái töi biïët cuöëi cuâng àïìu coá möåt kiïíu khaách thûúâng xuyïn nhêët àõnh. Khaách haâng cuãa Eileen laâ nhûäng keã àùåc biïåt thñch àöì vêåt hay chó möåt böå phêån cú thïí, khaách cuãa Jasmine thò nhanh goån nhêët. Töi khöng biïët laâm thïë naâo àïí àõnh nghôa möåt khaách haâng tiïu biïíu cuãa Allison... thêåm chñ coân khöng chùæc mònh coá muöën àõnh nghôa khöng. Nhêåt kyá gaái goåi Manhattan • 19 “Naây, vúái laåi túá àaä nhêån àûúåc mêëy cuá goåi êëy röìi àêëy,” Eileen noái. “Cûá dêåp maáy laâ höåp thû thoaåi laåi àêìy caã àöëng nhûäng tiïëng thúã ngu ngöëc. Kïí tûâ khi túá nghe tin tûâ ngûúâimaâ-böì-biïët-laâ-ai röìi àêëy.” “Öi Chuáa úi. Jack aâ?” “ÛÂ. Caái thùçng cha röì daåi! Hùæn cû xûã cûá nhû thïí chùèng coá gò tûâng xaãy ra, böì biïët khöng? Cûá nhû laâ boån mònh khöng biïët gò êëy.” “AÂ, thöi àûâng coá thïë nûäa!” töi noái, caãnh giaác. “Chó cêìn baão hùæn laâ böì bêån röìi gaác maáy - möåt caách lõch sûå.” Khi ta cho möåt khaách haâng vaâo söí àen, hùæn ta seä khöng àûúåc biïët àiïìu àoá. “Nghe naây, túá viïåc gò phaãi laâm hùæn vui loâng - khöng, sau nhûäng gò hùæn àaä laâm vúái túá! Bêåt mñ vïì àiïìu àoá...” “Nïëu biïët mònh bõ cho vaâo söí àen, hùæn coá thïí traã àuäa böì theo caách naâo àoá! Caái gò quan troång hún naâo? Laâm àuáng? Hay vui veã? Vaâ an toaân?” “AÂ, túá seä àêåp maáy vaâo mùåt hùæn, àûúåc chûa? Túá àaä baão hùæn laâ haäy àïí cho töi yïn. Vaâ bêy giúâ túá àang nhêån àûúåc mêëy cuá àiïån thoaåi naây àêy. Caá laâ Jack àêëy chûá ai! Hùæn chùèng coá quyïìn gò laâm thïë hïët.” Giûäa viïåc Allison muöën laâm laânh vúái Jack vaâ Eileen khùng khùng phaãn àöëi, töi thêåt sûå khöng biïët phaãi laâm gò nûäa. Toaân böå yá tûúãng chó laâ khi cha naây goåi thò tùæt tiïëng ài röìi hy voång rùçng hùæn seä phùæn súám vaâ àûâng dêy gò vúái boån töi. Kïí tûâ khi hùæn... Öi giúâi - gêìn ba rûúäi röìi. Taxi àïìu àaä àang àöíi ca! Tñ nûäa 20 • Tracy Quan maâ ài tûâ àêìu naây sang àêìu kia thaânh phöë thò seä laâ aác möång. Phaãi ài NGAY vaâ LUÖN thöi, leä ra phaãi ài tûâ nùm phuát trûúác êëy chûá, nïëu töi thêåt sûå coá kïë hoaåch àïën buöíi trõ liïåu àuáng giúâ. ÀÏM THÛÁ HAI Bêët chêëp giao thöng töìi tïå, töi vêîn tuám ngay àûúåc möåt caái taxi bùçng caách giuái cho cha taâi xïë àaä hïët ca hai mûúi àö. Keåt dñ trong xe cöå khu Cöng viïn Trung têm trong suöët cuöåc diïîu haânh ngang thaânh phöë àïí àïën caái vùn phoâng àeåp àeä khu Têy cuãa baác sô Kessel, töi khöng thïí naâo ngûâng suy nghô vïì Allison vaâ Jack. Noá vêîn coân coá àiïím yïëu loâng vúái thùçng cha kia. Gu àaân öng cuãa cö naâng luác naâo cuäng gêy söëc phaát khiïëp. ÊËy thïë maâ noá laåi coá möåt taâi nùng bêím sinh trong caái nghïì naây cú àêëy. Kyâ laå thêåt...Vaâ Eileen seä nöíi àiïn nïëu nghe noái Allison àaä noái chuyïån vúái thùçng cha. Jasmine cuäng thïë. Moåi ngûúâi khaác àïìu thïë. Öi trúâi úi. Vaâ luä chuáng noá seä nöíi àiïn vúái töi nïëu biïët rùçng töi àaä biïët maâ khöng noái. Taåi sao Allie laåi löi mònh vaâo nhûäng tònh thïë khoá khùn bêët khaã thïë naây cú chûá? Taåi sao mònh laåi chõu àûång àiïìu naây nhó? Khi thoaát khoãi àoaån àûúâng chöî khu cöng viïn, töi liïëc thêëy möåt têëm aãnh chuåp baác sô têm lyá cuãa Tony Soprano trïn nhaâ chúâ xe buyát. Tuêìn naây nhaâ Soprano(1) xuêët hiïån khùæp moåi núi - taåp chñ, nhaâ chúâ xe buyát, vên vên - vaâ ai cuäng coá 1. Caác nhên vêåt trong möåt böå phim truyïìn hònh cuâng tïn.
- Xem thêm -