Tài liệu Nhật ký chứng từ

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vi:……….. Mẫu số: S02b – DNN Địa chỉ:………. (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm ..... Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng A B Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày, tháng A B 1 - Cộng tháng - Cộng tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Cộng lũy kế từ đầu quý Số tiền 1 - Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... - Ngày mở sổ: ...... Ngày ....tháng ....năm .... Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -