Tài liệu Nhật ký bí mật của tiểu thư miranda

  • Số trang: 439 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 196 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

THE SECRET DIARIES OF MISS MIRANDA CHEEVER Copyright © 2007 by Julia Cotler Pottinger. This edition arranged with Rowland & Axelrod Agency through Andrew Nurnberg Associates International Limited Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Anh The Secrets Diary of Miss Miranda Cheever cuãa Julia Quinn, NXB Avons Books. Baãn quyïìn baãn tiïëng Viïåt © Cöng ty Vùn hoáa & Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2011. Baãn quyïìn taác phêím àaä àûúåc baão höå. Moåi hònh thûác xuêët baãn, sao chuåp, phên phöëi dûúái daång in êën hoùåc vùn baãn àiïån tûã, àùåc biïåt laâ viïåc phaát taán trïn maång Internet maâ khöng coá sûå cho pheáp bùçng vùn baãn cuãa Nhaâ xuêët baãn laâ vi phaåm phaáp luêåt vaâ laâm töín haåi àïën quyïìn lúåi cuãa nhaâ xuêët baãn vaâ taác giaã. Khöng uãng höå, khuyïën khñch nhûäng haânh vi vi phaåm baãn quyïìn. Chó mua baán baãn in húåp phaáp. Biïn muåc trïn xuêët baãn phêím cuãa Thû viïån Quöëc gia Viïåt Nam Quinn, Julia Nhêåt kyá bñ mêåt cuãa tiïíu thû Miranda / Julia Quinn ; Diïåu Hùçng dõch. - H. : Nxb. Höåi Nhaâ vùn ; Cöng ty Vùn hoáa vaâ Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2011. - 438tr. ; 21cm Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Anh: The secret diaries of miss Miranda Cheever 1. Vùn hoåc hiïån àaåi 2. Tiïíu thuyïët 3. Myä 813 - dc14 HVK0007p-CIP DIšU HŽNG d^ch Phn m u ‚ tui lên mf}i, ti—u thf Miranda Cheever không h– bŸc lŸ du hi™u nào hƒa hon mŸt S‰c cop LŸng L’y. Mái tóc nâu thjm hki bœng màu v|i bôi m‰t; bôi chân dài khác thf}ng t„ ch›i ti•p thu bt cƒ chuy—n bŸng nào có th— coi là duyên dáng dù md hœ nht. Lúc nào mo cô bé cvng thy cô nhjy loi choi kh‰p nhà. Th“t không may cho Miranda, cái xã hŸi ndi cô bé sinh ra lki rt coi trqng vm b– ngoài cua n† gi|i. Và dù chr m|i mf}i tui nhfng cô bé bã hi—u rŠng v– mt này mình bt coi là thua kém so v|i hu h•t các bkn n† khác trong vùng. Trm con thf}ng có cách khám phá ra nh†ng bi–u nhf v“y, thf}ng là t„ nh†ng bƒa trm khác. Ch‹ng hkn nhf s‡ c› không my vui vm xjy ra tki b†a ti™c sinh nh“t ln thƒ mf}i mŸt cua ti—u thf Olivia và công t… Winston Bevelstoke, cp sinh bôi cua v€ chœng ngài Bá tf|c xƒ Rudland. Nhà Miranda khá gn Haverbreaks, bi–n sjn cua t tiên dòng hq Rudland gn Ambleside, qu“n Lake, Cumberland, và cô bé thf}ng hqc bài cùng Olivia và Winston khi bqn trm v– bây ~. Chúng tr~ thành bŸ ba không th— tách r}i và hi•m khi chdi v|i nh†ng bƒa trm khác [6] Julia Quinn trong vùng, vì hu h•t b–u s›ng cách bó khojng mŸt gi} bi ng‡a. Khojng chwc ln mži nhm, bc bi™t là nh†ng dtp sinh nh“t, con cái tt cj các gia bình quý tŸc và thf€ng lfu trong vùng lki tw hqp v|i nhau. Vì lý do này mà n† Bá tf|c Rudland phji th›t ra mŸt ti•ng r–n rs ch‹ng h– ra dáng quý bà; mf}i tám thŠng nhóc tai quái bang hào hƒng tha bùn bt kh‰p phòng khách nhà bà sau khi b†a ti™c cua cp sinh bôi t chƒc trong khu vf}n bt tr“n mfa phá hpng. “Má c“u dính bùn kìa, Livvy,” Miranda v„a nói v„a bfa tay lên lau v•t bùn. Olivia th~ h‰t ra vm m™t mpi by ktch tính. “Th• thì t›t hdn h•t là mình nên vào phòng r…a mt. Mình không mu›n mo trông thy mình th• này. Mo ghét b‘n, còn mình thì ghét phji nghe mo kêu ca bà ghét b‘n b•n th• nào.” “Mình không hi—u bà ly bâu ra th}i gian b— phàn nàn v– v•t bùn nhp trên mt c“u trong khi cj tm thjm cua bà gi} toàn bùn bt th• kia cd chƒ.” Miranda li•c William Evans, thŠng bé v„a m|i hô “XUNG PHONGGGGGG” rœi phóng ngf}i lên trf}ng ky. Cô bé phji bm môi lki b— khpi cf}i. “Và cj bœ bkc n†a.” “Cvng th• cj thôi, t›t nht là mình nên làm gì bó.” Nói rœi cô bé lmn ra khpi phòng, bp lki Miranda ~ gn l›i ra vào. Miranda quan sát cuŸc bko lokn ch„ng mŸt vài phút rœi khá bŠng lòng chp nh“n cái vt trí ngf}i-quan-sát thf}ng l™ cua mình, cho t|i khi qua khóe m‰t, cô bé thy có ai bó bang bi t|i. Nhaät kyù bí maät cuûa tieåu thö Miranda [7] “Bkn tng quà sinh nh“t gì cho Olivia v“y Miranda?” Miranda quay sang thì thy Fiona Bennet bang bƒng trf|c mt mình, xinh x‰n trong chi•c váy y•m tr‰ng kèm khhn quàng màu hœng. “MŸt cu›n sách,” cô bé báp. “Olivia thích bqc sách. Còn bkn mang gì t|i?” Fiona gid ra mŸt chi•c hŸp có hqa ti•t vui m‰t bf€c th‰t dây nd màu bkc. “MŸt bŸ sfu t“p các dji ruy bhng. BŠng lwa và xa tanh, th“m chí là bŠng nhung n†a. Bkn có mu›n xem không?” “Ôi, nhfng t| không mu›n làm hpng l|p giy gói bâu.” Fiona nhún vai. “Bkn chr cn tháo s€i dây buŸc cho c‘n th“n là bf€c. T| v’n làm th• v|i quà Giáng sinh mà.” Nói rœi cô bé kéo s€i nd buŸc và nâng cái n‰p hŸp lên. Miranda nín th~. Ít nht có t|i mŸt tá ruy bhng nŠm trên l|p lót bŠng nhung ben cua chi•c hŸp, mži s€i bf€c th‰t nd bf|m c‡c kx trang nhã. “cop quá Fiona. Mình có th— xem mŸt cái không?” Fiona nheo m‰t. “Tay t| không có too bùn nào bâu. Thy không?” Miranda gid hai bàn tay lên b— cô bkn ki—m tra. “ˆ, bf€c rœi.” Miranda thò tay vào chqn mŸt chi•c ruy bhng màu tím. Cht xa tanh trdn mf€t khung khi•p và m–m mki trôi trong bàn tay cô bé. Cô bé bt cái nd bf|m bi™u bà f|m th… lên mái tóc mình. “Bkn nghs sao?” Fiona bjo tròn m‰t. “Không phji màu tím, Miranda [8] Julia Quinn k. Ai cvng bi•t chúng dành cho tóc vàng cd. Màu này thf}ng bt chìm trên n–n nâu. BVn hi—n nhiên không th— beo nó rœi.” Miranda bfa trj dji ruy bhng cho cô bkn. “V“y màu nào thì h€p v|i tóc nâu? Xanh lá à? Mo mình có mái tóc màu nâu và mình bã thy mo buŸc nh†ng dji ruy bhng màu xanh lá.” “Xanh lá cây có th— chp nh“n bf€c, t| nghs th•. Nhfng trên mái tóc vàng thì sn bop hdn. Mqi thƒ b–u bop hdn trên n–n tóc vàng.” Miranda cjm thy mŸt thoáng ph’n nŸ dâng lên trong lòng. “V“y thì t| không hi—u bkn sn làm gì hj, Fiona, b~i vì tóc bkn cvng nâu nhf tóc t| mà.” Fiona gi“t lùi lki, ni cáu. “Không phji!” “cúng th• mà!” “Không phji!” Miranda nhoài ngf}i t|i trf|c, hai m‰t nheo lki vm be dqa. “Bkn nên soi gfdng khi v– nhà, Fiona k, b~i vì tóc bkn không phUi màu vàng.” Fiona bt dji ruy bhng tím tr~ lki hŸp và s“p n‰p bánh ckch mŸt cái. “V“y à, nó bã t„ng là màu vàng, còn tóc c“u ch‹ng bao gi} có màu bó cj. Và ngoài ra, tóc tôi có màu nâu nhkt, mà mqi ngf}i b–u bi•t là nó bop hdn màu nâu s’m. S’m nhf tóc bkn y.” “Tóc nâu s’m ch‹ng có gì là sai trái cj!” Miranda báp trj. Nhfng cô bé cvng bi•t rŠng ba s› ngf}i Anh b–u không bœng tình v|i ý ki•n cua mình. Nhaät kyù bí maät cuûa tieåu thö Miranda [9] “Và,” Fiona b‰c th‰ng b sung, “bkn có bôi môi b‡ nhf con sên!” Bàn tay Miranda vwt bfa lên che mi™ng. Cô bé bi•t mình không bop; cô bé bi•t mình th“m chí còn không bf€c coi là xinh x‰n n†a cd. Nhfng t„ trf|c b•n gi} cô bé chfa bao gi} thy bôi môi cua mình có gì không n cj. Cô bé ngf|c nhìn nhp bkn bang mrm cf}i t‡ mãn. “Còn bkn thì có tàn nhang!” Cô la lên. Fiona gi“t lùi lki nhf v„a bt mŸt cái tát. “Tàn nhang sn bi•n mt dn. Các n›t trên mt tôi sn bi•n bi h•t trf|c khi tôi bf|c sang tui mf}i tám. T›i nào mo tôi ch‹ng dm nf|c chanh v‰t lên.” Cô nàng cf}i kh‘y vm khinh mi™t. “Nhfng bkn thì vô phfdng cƒu ch†a, Miranda k. Bkn xu xí.” “Bkn y không xu!” Cj hai cô bé cùng quay sang nhìn Olivia - v„a m|i t„ phòng r…a mt quay tr~ lki. “¡, Olivia,” Fiona nói. “Mình bi•t bkn k•t thân v|i Miranda b~i vì cô ta s›ng gn nhà và cùng hqc bài v|i bkn, nhfng bkn phji th„a nh“n là cô ta không xinh. Mo mình nói cô ta sn ch‹ng bao gi} ly chœng bf€c.” côi m‰t xanh cua Olivia lóe lên ánh nguy hi—m. Cô con gái bŸc nht cua Bá tf|c Rudland không bao gi} tha thƒ mŸt lži lm nào, và Miranda lki là ngf}i bkn thân nht cua cô bé. “Miranda sn ly bf€c ngf}i chœng t›t hdn bkn by, Fiona Bennet k! Ba bkn y là mŸt Tòng nam tf|c trong khi ba bkn chr là thf}ng dân.” [10] Julia Quinn “Là con gái Tòng nam tf|c cvng ch‹ng có gì khác bi™t cj tr„ phi cô ta có nhan s‰c hoc có ti–n,” Fiona ngân nga nh‰c lki nh†ng l}i mà cô bé hi—n nhiên bã bf€c nghe lúc ~ nhà. “Mà cj hai thƒ y Miranda b–u ch‹ng có.” “Im bi, bkn là bœ bò già ngu ng›c!” Olivia gi“m chân quát. “cây là ti™c sinh nh“t cua tôi, n•u bkn không th— cf x… t… t• thì bkn có th— v–!” Fiona nu›t gi“n. Cô bé bi•t t›t hdn là không nên làm cho Olivia - con gái cua nh†ng ngf}i có b‹ng cp xã hŸi cao nht vùng - xa lánh mình. “Mình xin lži, Olivia,” cô bé l‘m b‘m nói. “c„ng xin lži tôi. Xin lži Miranda y.” “Tôi xin lži, Miranda.” Miranda v’n im lng cho t|i khi Olivia phji bá cô bé mŸt cái. “Tôi chp nh“n l}i xin lži cua bkn,” cô bé mi˜n cfng nói. Fiona g“t bu rœi chky bi•n. “Mình không th— tin bf€c c“u lki gqi c“u ta là con bò già ngu ng›c,” Miranda nói. “Bkn cn phji hqc cách t‡ bjo v™ mình, Miranda k.” “Trf|c khi c“u tham gia vào, mình v’n bang t‡ bjo v™ rt tuy™t by chƒ, Livvy. Mình chr không mu›n t‡ bjo v™ mŸt cách quá m s thôi.” Olivia th~ dài. “Mo bjo mình không có chút xíu khj nhng ki–m ch• hay lfdng tri gì cj.” “cúng là v“y,” Miranda tán thành. “Miranda!” Nhaät kyù bí maät cuûa tieåu thö Miranda [11] “có là s‡ th“t, c“u búng là nhf th• mà. Nhfng dù th• nào mình v’n yêu c“u.” “Mình cvng yêu c“u, Miranda. Và b„ng b— tâm b•n Fiona già ng| ng‘n. Khi nào l|n c“u có th— cf|i Winston và rœi chúng mình sn th“t s‡ là cht em.” Miranda li•c ngang qua phòng nhìn Winston vm hoài nghi. C“u bang gi“t tóc mŸt cô bé con. “Mình không bi•t n†a,” cô bé e dè nói. “Mình không ch‰c là mình mu›n ly Winston bâu.” “V| v‘n. Nhf th• th“t hoàn hjo. Mà nhìn xem, anh y m|i làm b rf€u pân ra váy cua Fiona kìa.” Miranda cf}i toe toét. “ci v|i mình nào,” Olivia nói, cm tay cô bkn. “Mình mu›n m~ quà. Mình hƒa là sn reo to nht khi nh“n quà cua c“u.” Hai cô bé tr~ lki phòng khách, rœi Olivia và Winston m~ quà. Tk dn Chúa (theo ý ki•n cua Phu nhân Rudland), chúng bã hoàn tt vi™c m~ quà vào búng b›n gi}, th}i bi—m nh†ng bƒa trm phji v– nhà. cƒa nào cvng bf€c bích thân phw huynh b•n bón, ai cvng xem chuy™n bf€c m}i t|i nhà Haverbreaks là mŸt ni–m vinh d‡, và không vt phw huynh nào lki mu›n bp l cd hŸi làm thân v|i ông bà Bá tf|c. Ngoki tr„ b› mo cua Miranda, búng th•. c•n nhm gi}, cô bé v’n còn ~ phòng khách nhà Bevelstoke, cùng Olivia xem xét các chi•n l€i ph‘m. “Ta không bi•t có chuy™n gì v|i b› mo cháu th•, Miranda,” Phu nhân Rudland nói. [12] Julia Quinn “Ôi, cháu bi•t by k,” Miranda hào hƒng báp. “Mo cháu bã b•n Scotland thhm bà ngoki, và cháu dám ch‰c là ba cháu bã quên béng cháu rœi. Ba cháu v’n thf}ng th• khi ông mji làm vi™c v|i mŸt bjn thjo nào bó. Ông dtch t„ ti•ng Hy Lkp.” “Ta bi•t,” Phu nhân Rudland mrm cf}i. “Hy Lkp c NVi.” “Ta bi•t,” Phu nhân Rudland th~ dài. cây không phji ln bu tiên ngài Rupert Cheever quên mt cô con gái cua mình. “Chà, phji tìm cách bfa cháu v– nhà thôi.” “Con sn bi v|i bkn y,” Olivia b– xut. “Con và Winston cn phji ct bœ chdi m|i và vi•t thi™p cjm dn. N•u không làm vi™c bó t›i nay, con sn không nh| bf€c ai bã tng con thƒ gì.” “Nhfng mo không th— b— mŸt ngf}i hu bfa Miranda v– nhà bf€c. Bkn y sn không có ai b— trò chuy™n cj.” “T| có th— nói chuy™n v|i ngf}i hu mà,” Miranda nói. “T| v’n thf}ng xuyên nói chuy™n v|i bqn hq ~ nhà.” “Không phji v|i ngf}i hu nhà t|,” Olivia thì thm. “Bqn hq cƒng nh‰c và câm nhf h•n, lki còn thf}ng nhìn t| vm không bŠng lòng n†a chƒ.” “Hu nhf lúc nào con cvng báng bt nhìn v|i vm không hài lòng cj,” Phu nhân Rudland ng‰t ngang, âu y•m vž bu cô con gái. “Ta tìm ra giji pháp cho cháu rœi bây, Miranda. Tki sao chúng ta không nh} Nigel bfa cháu v– nhà nhr?” “Nigel f!” Olivia kêu lên. “Miranda, c“u th“t là chú vtt may m‰n.” Nhaät kyù bí maät cuûa tieåu thö Miranda [13] Miranda nhf|n mày. Cô bé chfa bao gi} gp anh trai l|n cua Olivia. “cf€c thôi,” cô bé t„ t›n nói. “T| m„ng vì cu›i cùng cvng bf€c gp anh y. C“u v’n luôn mi™ng k— v– anh y mà, phji không Olivia.” Phu nhân Rudland ra l™nh cho mŸt cô hu gái bi tìm Nigel. “Cháu chfa bao gi} gp Nigel sao Miranda? Kx lk th“t. À, ta cho là vì nó thf}ng chr v– nhà vào dtp Giáng sinh, mà Giáng sinh thì cháu lki hay bi Scotland. Ta bã phji dqa sn t„ mt nó b— b‰t nó v– nhà vào ngày sinh nh“t cua hai bƒa sinh bôi by. Nó không d‡ b†a ti™c vì s€ mŸt trong my bà mo kia sn c› g‰ng gj mŸt bƒa trm mf}i tui cho nó.” “Nigel mf}i chín rœi, anh y là mŸt bám rt sáng giá by,” Olivia thjn nhiên nói. “Anh y là mŸt T… tf|c. Và c‡c kx bop trai. Trông anh y gi›ng mình.” “Olivia!” bà Rudland nh‰c nh~ vm không hài lòng. “Thì búng th• mà mo. N•u là con trai thì con sn rt bop trai cho xem.” “Là con gái thì c“u cvng xinh x‰n th• còn gì, Livvy,” Miranda thành th‡c nói, nhìn nh†ng lqn tóc vàng cua cô bkn v|i vm hdi ghen tt. “C“u cvng v“y. Này, c“u chqn mŸt dji ruy bhng cua con bò Fiona bi. Dù gì mình cvng không cn toàn bŸ chž ruy bhng này.” Miranda mrm cf}i trf|c l}i nói d›i cua cô bkn. Olivia là ngf}i bkn t›t nhf th• by. Cô bé nhìn xu›ng hŸp ruy bhng và ngoan c› chqn s€i xa tanh màu tím. “Cjm dn c“u, Livvy. Thƒ Hai mình sn buŸc nó b•n trf}ng.” [14] Julia Quinn “Mo gqi con k?” Nghe giqng nói trm m, Miranda quay mt v– l›i c…a ra vào và gn nhf há h›c vì kinh ngkc. cang bƒng ~ bó là mŸt sinh v“t lŸng l’y tuy™t v}i nht mà cô bé t„ng trông thy. Olivia v„a nói rŠng Nigel mf}i chín tui, nhfng Miranda ngay l“p tƒc nh“n thy anh bã ra dáng bàn ông l‰m rœi. côi vai rŸng cân b›i trông nhf vn, thân hình thanh thoát nhfng r‰n ch‰c. Tóc anh b“m màu hdn tóc Olivia nhfng v’n có ánh vàng kim, bŠng chƒng cho thy anh thf}ng xuyên ~ ngoài tr}i. Nhfng phn bop nht cua anh, Miranda l“p tƒc nghs ra, chính là bôi m‰t. Nó sáng ng}i, màu xanh lam rkng r, gi›ng bôi m‰t cua Olivia. Chúng cvng lp lánh ánh tinh nghtch, láu lrnh. Miranda mrm cf}i. Mo cô bé v’n thf}ng bjo rŠng có th— nhìn vào bôi m‰t cua mŸt ngf}i mà nói v– ngf}i bó, mà anh trai cua Olivia thì có bôi m‰t tuy™t bop. “Nigel, con hŸ t›ng Miranda v– nhà bf€c không?” bà Rudland hpi. “Ba cua cô bé df}ng nhf bt cm chân ~ bâu bó mt rœi.” Miranda t‡ hpi tki sao Nigel lki nhhn mt khi nghe mo gqi tên mình. “Ch‰c ch‰n rœi, thfa mo. Olivia, em bã có mŸt b†a ti™c vui vm chƒ hj?” “c“p phá tanh bành.” “Winston bâu rœi?” Olivia nhún vai. “Anh y bi chdi v|i thanh ki•m Billy Evans tng rœi.” Nhaät kyù bí maät cuûa tieåu thö Miranda [15] “Anh hy vqng không phji là bœ th“t.” “Chúa phù hŸ chúng ta n•u nó là bœ th“t,” bà Rudland xen vào. “cf€c rœi, Miranda, chúng ta sn bfa cháu v–. Ta tin là áo choàng cua cháu bang ~ phòng bên.” Bà bi•n mt qua khung c…a và xut hi™n tr~ lki vài giây sau v|i chi•c áo choàng b–n ch‰c màu nâu cua Miranda. “Chúng ta lên bf}ng chƒ, Miranda?” Sinh v“t b•n t„ thiên bf}ng y bfa tay ra cho cô bé. Miranda khoác áo rœi bt bàn tay mình vào tay anh. Thiên bf}ng! “Mình sn gp c“u vào thƒ Hai nhé!” Olivia gqi v|i theo. “Và b„ng lo l‰ng v– nh†ng gì Fiona nói. C“u ta chr là con bò già ng| ng‘n thôi.” “Olivia!” “Thì búng th• mà mo. Con không mu›n bkn y quay lki bây n†a.” Miranda mrm cf}i khi b— anh trai Olivia d’n xu›ng ti–n sjnh, giqng cua Olivia và bà Rudland nhp dn, nhp dn. “Cjm dn anh rt nhi–u vì bã bœng ý bfa em v– nhà, Nigel,” cô bé khn nói. Anh lki nhhn mt. “Em… em xin lži,” cô bé vŸi nói. “cáng ln em nên nói ‘thfa ngài’, búng không? Chr tki Olivia và Winston thf}ng nh‰c b•n anh bŠng tên riêng nên em…” Cô bé kh s~ nhìn xu›ng sàn nhà. Chr m|i hai phút bf€c bi cknh anh mà cô bé bã m‰c sai lm ng| ng‘n rœi. Anh d„ng lki và cúi xu›ng b— cô bé có th— nhìn thy [16] Julia Quinn mt mình. “c„ng lo l‰ng v– cái t„ ‘thfa ngài’ y, Miranda. Anh sn nói cho em mŸt bí m“t nhé.” côi m‰t Miranda tròn xoe, cô bé quên cj th~. “Anh ghét tên thánh cua mình.” “có không h‹n là mŸt bí m“t, Nig… ý em là, thfa ngài, mà mc k™ anh mu›n bf€c gqi là gì cvng bf€c. Cƒ khi nào mo anh gqi anh bŠng cái tên bó là anh lki nhhn mt.” Nigel mrm cf}i v|i Miranda. Có bi–u gì bó khi•n trái tim anh nhói lên khi nhìn thy cô gái bé nhp v|i nét mt quá f nghiêm nght này chdi v|i bƒa em gái fdng bf|ng không th— khut phwc cua anh. Cô bé là mŸt sinh v“t nhp nh‰n trong cái vm ngoài th“t buœn cf}i, nhfng bôi m‰t nâu to tròn rt có hœn cua cô lki ánh lên vm gì bó khá báng yêu. “Th• anh bf€c gqi là gì k?” Miranda hpi. Anh mrm cf}i v|i cô bé, không h– ki—u cách. “Turner.”(1) Mt mŸt lúc anh tf~ng cô bé sn không nói gì. Miranda chr bƒng bó, hoàn toàn bt bŸng, chr có bôi m‰t v’n long lanh. Và rœi, nhf th— cu›i cùng bã tìm ra k•t lu“n, cô bé nói, “Cái tên hay th“t. Hdi kx lk mŸt chút, nhfng em thích.” “Hay hdn Nigel nhi–u, em không nghs th• à?” Miranda g“t bu. “Anh bã chqn nó à? Em v’n nghs 1. Có nghĩa là Thợ tiện. Nhaät kyù bí maät cuûa tieåu thö Miranda [17] ngf}i ta nên t‡ chqn tên cho mình. Em cvng bi•t hu h•t ngf}i ta sn chqn mŸt cái tên nào bó khác v|i tên mình bf€c bt.” “Th• em sn chqn tên gì?” “Em không ch‰c n†a, nhfng không phji là Miranda. Thƒ gì bó mŸc mkc hdn, em nghs th•. Ngf}i ta kx vqng mŸt bi–u gì bó khác khi nghe b•n cái tên Miranda và hu nhf thf}ng tht vqng khi hq gp em.” “Vô lý,” Turner mknh mn phjn b›i. “Em là mŸt Miranda hoàn hjo.” Cô bé cf}i rkng r. “Cjm dn anh, Turner. Em có th— gqi anh nhf th• không?” “Ds nhiên rœi. Và anh e là không phji anh chqn cái tên này. Nó chr là mŸt tf|c hi™u ltch thi™p. T… tf|c Turner. T„ hœi t|i Eton b•n gi} anh v’n dùng cái tên y thay cho Nigel.” “¡. Nó h€p v|i anh, em nghs th•.” “Cjm dn em,” anh trang trqng báp lki, hoàn toàn bt bƒa trm nghiêm nght này mê hoc. “Gi} thì, bfa tay em cho anh ln n†a nào, chúng ta sn lên bf}ng.” Anh chìa tay trái ra cho Miranda. Cô bé nhanh nhon chuy—n dji ruy bhng t„ tay phji sang tay trái. “Cái gì th•?” “Cái này k? ¡, ruy bhng y mà. Fiona Bennet tng khojng hai chwc chi•c cho Olivia, và Olivia nói em có th— gi† mŸt chi•c.” M‰t Turner hdi nheo lki rt khn khi anh nh| lki Olivia [18] Julia Quinn bã nói gì lúc tkm bi™t Miranda. c„ng lo l‰ng v– nh†ng gì Fiona nói. Anh kéo dji ruy bhng ra khpi tay cô bé. “Anh nghs chž cua ruy bhng là ~ trên mái tóc chƒ nhr.” “, nhfng nó không h€p v|i váy cua em,” Miranda y•u |t phjn b›i. Lúc này anh bã buŸc nó th“t cht lên brnh bu cua cô bé rœi. “Nó trông th• nào k?” cô bé thì thm. “Tuy™t v}i.” “Th“t k?” Cô tròn xoe m‰t vm hoài nghi. “Th“t mà. Anh luôn nghs rŠng ruy bhng màu tím trông bc bi™t xinh x‰n trên mái tóc nâu.” Miranda thy mình phji lòng Tuner ngay tƒc kh‰c. Cjm xúc quá mãnh li™t b•n nži cô bé quên cj cjm dn l}i khen cua anh. “Chúng ta kh~i hành chƒ?” anh nói. Cô g“t bu, không tin tf~ng chính giqng nói cua mình n†a. Hq r}i ngôi nhà b•n tàu ng‡a. “Anh nghs chúng mình có th— cfi ng‡a,” Turner nói. “MŸt ngày quá bop b— ngœi trong xe.” Miranda lki g“t bu. Th}i ti•t m áp khác thf}ng b›i v|i tháng Ba. “Em có th— ly chú ng‡a con cua Olivia. Anh ch‰c ch‰n là con bé không thy phi–n bâu.” “Livvy không có ng‡a con,” cu›i cùng thì Miranda cvng tìm lki bf€c giqng nói cua mình. “Bây gi} c“u y có mŸt con ng‡a cái h‹n hoi. Em cvng có mŸt con ~ nhà. Bqn em không phji là trm con.” Nhaät kyù bí maät cuûa tieåu thö Miranda [19] Turner nén cf}i. “ˆ, anh có th— thy là bqn em không còn nhp n†a. Anh m|i ng| ng‘n làm sao chƒ. Anh ch‹ng suy nghs gì cj.” Vài phút sau, yên ng‡a bã th‰ng xong, và hq b‰t bu chng bf}ng mf}i lhm phút bi ng‡a b•n nhà Cheever. Miranda v’n im lng khojng mŸt phút bu, quá hknh phúc b•n nži không mu›n làm hpng khojnh kh‰c này bŠng nh†ng l}i nói. “‚ b†a ti™c em có vui không?” r›t cuŸc Turner lên ti•ng. “¡, vâng. Phn l|n th}i gian rt vui k.” “Phn l|n th}i gian thôi à?” Anh thy Miranda nhhn mt. Rõ ràng cô bé không btnh nói quá nhi–u. “À,” cô bé ch“m rãi báp, c‰n môi rœi lki nhj ra, “có mŸt cô gái bã nói nh†ng l}i không t›t v|i em.” “¡?” Anh bi•t t›t hdn là không nên tò mò thái quá. Và quj nhiên anh bã búng, b~i vì khi Miranda nói chuy™n, cô bé g€i anh nh| b•n em gái mình - bang ngf|c nhìn anh chhm chú v|i ánh m‰t th‹ng th‰n trong khi t„ ng† thì ào ào mknh mn. “có là Fiona Bennet,” cô bé nói v|i vm c‡c kx chán ghét, “Olivia gqi cô ta là con bò già ngu ng›c, và em phji nói là em không thy h›i ti•c khi c“u y làm v“y.” Turner v’n gi† thái bŸ trang nghiêm thích h€p. “Anh cvng không thy ti•c vì con bé bã làm v“y, n•u Fiona bã nói nh†ng l}i tàn nh’n v|i em.” [20] Julia Quinn “Em bi•t mình không xinh bop,” Miranda bùng n. “Nhfng th“t là thô lž bt ltch s‡ khi nói v“y, y là chfa k— còn ám chr th‹ng th„ng n†a.” Turner nhìn Miranda mŸt lúc lâu, không ch‰c mình phji an ui cô gái bé nhp này nhf th• nào. Miranda không xinh bop, bó là s‡ th“t, và n•u anh c› bjo rŠng cô bé xinh x‰n thì cô bé sn không tin anh. Nhfng cô bé không xu xí. Chr… hdi vwng v–. Tuy nhiên anh bã bf€c giji thoát khpi tình hu›ng khó khhn này, không phji nói bt cƒ bi–u gì nh} câu bình lu“n ti•p theo cua Miranda. “có là vì mái tóc màu nâu này, em nghs th•.” Anh nhf|n mày. “Nó ch‹ng búng m›t gì cj,” Miranda giji thích. “Và cj bôi m‰t nâu n†a. Em cvng quá gy và mt em quá dài, em quá xanh xao n†a.” “Chà, nh†ng cái bó b–u búng cj,” Turner nói. Miranda quay sang b›i di™n v|i anh, bôi m‰t cô bé m~ to, nhòa l™ và gfdng mt bf€m vm buœn ru. “Hi—n nhiên em có mái tóc và bôi m‰t màu nâu. Không có gì phji bàn cãi ~ bi—m bó cj.” Anh nghiêng bu v} shm soi b khuy•t cô bé cho th“t toàn di™n. “Em khá gy, và mt em búng là hdi dài mŸt tí. Và em rõ ràng là trông xanh tái.” Môi Miranda run run, và Turner không th— trêu chqc cô bé thêm n†a. “Nhfng mà,” anh mrm cf}i, “anh lki thích phw n† có tóc và m‰t màu nâu hdn.” Nhaät kyù bí maät cuûa tieåu thö Miranda [21] “Không phji th•!” “cúng th• by. Lúc nào anh cvng thích nhf v“y. Anh cvng thích hq gy và xanh xao n†a.” Miranda nhìn anh vm nghi hoc. “Th• còn mt dài thì sao?” “À, anh phji công nh“n anh chfa bao gi} nghs ng€i nhi–u v– vn b– y, nhfng anh ch‰c ch‰n là không thy phi–n lòng v|i mŸt khuôn mt dài.” “Fiona Bennet nói em có bôi môi b‡,” cô bé v’n bf|ng brnh nói. Turner hdi mrm cf}i báp lki. Cô bé th~ dài thf}n thf€t. “Trf|c bây em th“m chí chfa bao gi} nh“n thy là mình có bôi môi b‡.” “Không quá b‡ bâu.” Cô bé ném cho anh ánh nhìn cjnh giác. “Anh bang nói th• b— làm em thy d˜ chtu hdn thôi.” “Quj là anh mu›n em cjm thy khá hdn th“t, nhfng bó không phji là do anh nói th•. Và ln t|i Fiona Bennet mà nói em có bôi môi b‡ thì hãy bjo v|i nó là nó sai rœi. Em có bôi môi by bn.” “Có gì khác nhau bâu?” Cô bé nhìn anh nôn nóng, bôi m‰t t›i s’m h•t sƒc nghiêm nght. Turner hít vào mŸt hdi. “Chà chà,” anh nói tránh. “Môi b‡ thì không hp d’n. Nhfng môi by bn thì có by.” “¡.” ci–u bó có vm làm cô bé hài lòng. “Môi Fiona mpng dính.”
- Xem thêm -