Tài liệu Nhập môn cơ sở dữ liệu

  • Số trang: 274 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 384 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

nhập môn cơ sở dữ liệu
ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH GIỚI THIỆU Cơ Sở Dữ Liệu và Microsoft Access ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH Mục ñích yêu cầu • Khái niệm cơ sở dữ liệu (CSDL) – database – tables, fields, records, primary key, relationships • Các bước thiết kế CSDL • Khởi ñộng Microsoft Access và sử dụng Access ñể tạo một CSDL – các ñối tượng trong CSDL Access Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 2 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH Nội dung I. II. III. IV. Khái niệm về CSDL và hệ quản trị CSDL Giới thiệu Microsoft Access Các bước thiết kế một CSDL Tạo một CSDL với MS.Access Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 3 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH I. Khái niệm • C s d liu (database) là tập hợp thông tin liên quan về một chủ ñề hay mục ñích. • Ví dụ: – thông tin về khách hàng, về các ñơn ñặt hàng của khách hàng, thông tin về các sản phẩm trong ñơn ñặt hàng… – thông tin về sinh viên, về môn học, thời khóa biểu ñăng ký mỗi học kỳ, ñiểm thi… Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 4 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH I. Khái niệm • Thông tin trong CSDL ñược lưu trong các tables. Mỗi table gồm nhiều hàng (records) và cột (fields). • Ví dụ: – table lưu thông tin khách hàng gồm các fields họ tên, ñịa chỉ, số ñiện thoại, số fax, email – table lưu thông tin sản phẩm gồm các fields tên sản phẩm, quy cách, ñơn giá • Các tables trong CSDL có quan h với nhau. Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 5 TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin I. Khái niệm fields records Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 6 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH I. Khái niệm • H qun tr CSDL (database management system) là phần mềm dùng ñể lưu trữ và quản lý các CSDL. • Ví dụ: FoxPro, Access, Oracle, SQL Server… Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 7 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH II. Giới thiệu Microsoft Access • Là một hệ quản trị CSDL. • Access lưu CSDL trong một file. • CSDL Access có các ñối tượng (objects) sau: – – – – – Tables: lưu trữ dữ liệu Queries: tìm và lấy các dữ liệu theo yêu cầu Forms: xem, thêm, thay ñổi dữ liệu trong các tables Reports: phân tích hoặc in dữ liệu ra giấy Macros Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 8 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH Tables và relationships Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 9 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH Queries Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 10 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH Forms Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 11 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH Reports Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 12 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin II.1 Khởi ñộng Access TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH takspane • Start → All Programs → Microsoft Office → Access • Double-click icon Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 13 TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin II.2 Mở CSDL 2. Chọn tên CSDL và click Open 1. Click More Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 14 TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin II.3 Mở Table 1. Click Tables Giới thiệu CSDL và Microsoft Access 2. Double click tên table Slide 15 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH III. Thiết kế một CSDL • CSDL ñược thiết kế tốt sẽ giúp ta dễ dàng quản lý và cập nhật dữ liệu • Dữ liệu ñược lưu trong các tables • Mỗi table chỉ chứa dữ liệu về một chủ ñề, ví dụ dữ liệu về khách hàng, dữ liệu về sản phẩm • CSDL có thiết kế tốt sẽ chứa nhiều loại queries khác nhau cho phép ta xem thông tin Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 16 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH III.1 Các bước thực hiện • Bước 1: Xác ñịnh mục ñích của CSDL • Bước 2: Xác ñịnh các fields cần có trong CSDL – Mỗi field là một dữ kiện về một chủ ñề nào ñó. Ví dụ các dữ kiện về khách hàng: tên, ñịa chỉ, số ñiện thoại… • Bước 3: Xác ñịnh các tables cần có trong CSDL • Bước 4: Xác ñịnh mỗi table gồm có những fields nào Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 17 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH III.1 Các bước thực hiện • Bước 5: Nhận dạng field có giá trị duy nhất trong mỗi record, gọi là khóa chính (primary key) • Bước 6: Xác ñịnh mối quan hệ (relationship) giữa các tables • Bước 7: Tinh chế thiết kế • Bước 8: Nhập dữ liệu và tạo các ñối tượng khác trong CSDL Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 18 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH III.2 Thực hành • Thiết kế một CSDL lưu thông tin sinh viên ñăng ký môn học • Thiết kế một CSDL lưu thông tin khách hàng của siêu thị Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 19 ðại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH IV. Tạo một CSDL với Access • Dùng Database Wizard • Dùng template • Không dùng Database Wizard (tạo CSDL trống) Giới thiệu CSDL và Microsoft Access Slide 20
- Xem thêm -