Tài liệu Nhập khẩu linh kiện máy tính tại công ty cổ phần thương mại và công nghệ sao việt

  • Số trang: 116 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU Trang Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức quản lý của công ty.............................................17 Biểu đồ 2.1: Kết quả hoạt động nhập khẩu linh kiện máy tính của công ty....43 Biểu đồ 3.1: Kim ngạch nhập khẩu qua các năm 2007 - 2009........................71 Biểu đồ 3.2: Dự báo kim ngạch nhập khẩu 2010............................................72 Biểu đồ 3.3: Dự báo kim ngạch nhập khẩu đên năm 2015.............................72 Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2007, 2008, 2009................26 Bảng 2.1: Tỉ trọng nhập khẩu linh kiện máy tính chính của công ty..............44 Bảng 2.2: Thị trường nhập khẩu linh kiện máy tính chính của công ty..........45 Bảng 2.3: Kết quả thực hiện hợp đồng nhập khẩu linh kiện máy tính............51 Bảng 2.4: Kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu, không gồm doanh thu dịch vụ. .52 Bảng 2.5: Tỷ suất doanh lợi nhập khẩu...........................................................55 Bảng 2.6: Mức sinh lời của vốn......................................................................56 Bảng 2.7: Tỷ suất ngoại tệ hàng nhập khẩu....................................................57 Bảng 2.8: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn..............................................................57 Bảng 2.9: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu....................................................58 Bảng 2.10: Doanh lợi doanh thu.....................................................................59 Bảng 1.11: Hệ số tổng lợi nhuận.....................................................................60 Bảng 3.1: Kim ngạch nhập khẩu và tốc độ tăng GDP 2007- 2009.................71 Bảng 3.2: Mục tiêu chung của công ty năm 2010...........................................74 BẢNG CHỮ CÁI VIẾẾT TẮẾT STT 1 2 3 4 Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ Nghĩa tiếng Anh ASEAN Free Trade Area Cost, Insurance and Freight Nghĩa tiếng Việt Khu vực mậu dịch tự do ASEAN Giá thành, bảo hiểm và cước phí Cơ Sở Dữ Liệu 5 6 AFTA CIF CSDL DHL Dalsey, Hillblom and Lynn DN EDI 7 8 FOB FPT 9 10 11 12 13 GDP GTGT HĐ HP IBM 14 ICC Internation al Chamber of Commerce IMF International Monetary Fund LAN Local Area Network L/C Letter of Credit NĐT NK NXB VND Quỹ tiền tệ quốc tế Mạng máy tính cục bộ Thư tín dụng Nhà Đầu Tư Nhập Khẩu Nhà Xuất Bản Việt Nam Đồng STT Số Thứ Tự 15 16 17 18 19 20 Phó Giáo Sư. Tiếến Sĩ21 23P Công ty Deutsche Post cung cấp vận chuyển bưu kiện quốc tế Electronic Data Interchange Free On Board Financing and Promoting Technology Công ty cổ phần FPT Gross Domestic Product Hewlett-Packard International Business Machines Phòng thương mại quốc tế Doanh Nghiệp Trao đổi các dữ liệu dưới dạng điện tử Giao lên tàu Tổng sản phẩm quốc nội Giá Trị Gia Tăng Hợp Đồng Tập đoàn HP Tập đoàn máy tính công nghệ đa quốc gia GS.T S 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TNDN TT USD VAT VNĐ WAN WB WTO XNK United States of Dollar Value Added Tax Wide Area Network World Bank World Trade Oganization Thu Nhập Doanh Nghiệp Tỉ Trọng Đô la Mỹ Thuế giá trị gia tăng Việt Nam Đồng Mạng diện rộng Ngân hàng thế giới Tổ chức thương mại thế giới Xuất Nhập Khẩu MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................8 CHƯƠNG 1: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SAO VIỆT VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH....................................................................................................10 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY SAO VIỆT............................10 1.1.1. Giới thiệu chung......................................................................................10 1.1.2. Lĩnh vực hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của công ty........................12 1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY..............16 1.2.1. Mô hình tổ chức hệ thống công ty...........................................................17 1.2.2. Phân bổ nguồn nhân lực và mối quan hệ giữa các phòng ban.................17 1.3. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG...............24 1.3.1. Quan hệ quốc tế.......................................................................................24 1.3.2. Quan hệ trong nước.................................................................................25 1.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHUNG CỦA CÔNG TY ......................................................................................................................25 1.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY.................................................27 1.5.1. Thuế nhập khẩu.......................................................................................27 1.5.2. Tỷ giá hối đoái........................................................................................28 1.5.3. Luật pháp quốc tế....................................................................................29 1.5.4. Môi trường kinh tế quốc dân...................................................................30 1.5.5. Biến động kinh tế trên thị trường thế giới...............................................31 1.6. KINH NGHIỆM NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH CỦA MỘT SỐ CÔNG TY VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI CÔNG TY SAO VIỆT................35 1.6.1. Kinh nghiệm nhập khẩu linh kiện máy tính của các công ty...................35 1.6.2. Bài học đối với Công ty Sao Việt............................................................37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY SAO VIỆT...........................................................................39 2.1. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH Ở VIỆT NAM...................................................................................................39 2.1.1. Thuế nhập khẩu.......................................................................................39 2.1.2. Giấy phép nhập khẩu...............................................................................39 2.1.3. Rào cản kỹ thuật......................................................................................39 2.1.4. Biện pháp quản lý hành chính.................................................................41 2.1.5. Biện pháp dán tem hàng nhập khẩu.........................................................41 2.2. THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH Ở CÔNG TY ......................................................................................................................42 2.2.1. Đặc điểm các mặt hàng linh kiện máy tính nhập khẩu chủ yếu...............42 2.2.2. Kết quả hoạt động nhập khẩu linh kiện máy tính của công ty.................43 2.2.3. Tỷ trọng nhập khẩu linh kiện máy tính của công ty.................................44 2.2.4. Thị trường nhập khẩu linh kiện máy tính chính của công ty...................45 2.2.5. Các nghiệp vụ liên quan đến nhập khẩu của công ty...............................46 2.3. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY............................................................................55 2.3.1. Tỷ suất doanh lợi nhập khẩu....................................................................55 2.3.2. Mức sinh lời của vốn...............................................................................56 2.3.3. Tỷ suất ngoại tệ hàng nhập khẩu.............................................................57 2.3.4. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn.......................................................................57 2.3.5. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.............................................................58 2.3.6. Doanh lợi doanh thu................................................................................59 2.3.7. Hệ số tổng lợi nhuận...............................................................................59 2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY......................................................................60 2.4.1. Thành công..............................................................................................60 2.4.2. Những khó khăn còn tồn tại....................................................................62 2.4.3. Nguyên nhân...........................................................................................66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY SAO VIỆT....69 3.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG LINH KIỆN MÁY TÍNH TRÊN THẾ GIỚI...............................................................................69 3.1.1. Xu Hướng cung cấp nguồn hàng linh kiện máy tính của các nước..........69 3.1.2. Xu hướng tiêu dùng mặt hàng linh kiện máy tính...................................70 3.2. DỰ BÁO GIÁ TRỊ HÀNG NHẬP CHO CÔNG TY............................70 3.2.1. Mô hình dự báo.......................................................................................70 3.2.2. Kết quả dự báo........................................................................................72 3.3. MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2015...................................73 3.3.1. Mục tiêu chung........................................................................................73 3.3.2. Mục tiêu năm 2010..................................................................................73 3.4. PHƯƠNG HƯỚNG...............................................................................74 3.5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY SAO VIỆT.....................................................75 3.5.1. Đối với công ty........................................................................................75 3.5.2. Một số kiến nghị đối với nhà nước..........................................................80 KẾT LUẬN....................................................................................................91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................94 PHỤ LỤC.......................................................................................................96 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do thực hiện đề tài Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Sao Việt (gọi tắt là công ty Sao Việt) là một đơn vị tư nhân kinh doanh sản xuất, lắp đặt các thiết bị văn phòng, máy tính, thiết bị mạng và truyền thông. Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị y tế, mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông và thực hiện các dịch vụ tin học, điện tử. Trong những năm gần đây công ty nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng linh kiện điện tử, máy tính. Mặc dù trong những năm qua công ty đã không ngừng lớn mạnh cả về về quy mô và vị thế của mình trên thương trường, song cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008- 2009 đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động nhập khẩu của các công ty, doanh nghiệp nói chung và công ty Sao Việt nói riêng. Cuộc khủng hoảng tài chính đang dần đi qua, đây là lúc khôi phục lại các chương trình, kế hoạch, các mục tiêu phát triển của công ty, đứng trước nhiều thách thức khó khăn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, cũng như cơ hội mới đang mở ra công ty cần có một hướng đi đúng đắn, một chiến lược phát triển lâu dài, để hòa nhập cùng nền kinh tế, để phụ vụ mục tiêu của nhà nước, chính phủ, và để tăng thêm lợi nhuận cho công ty. Hoạt động XNK là hoạt động có ảnh hưởng lớn nhất đến cán cân thương mại. Mong muốn giải đáp được những thắc mắc trong hoạt động NK, tôi đã chọn lĩnh vực này để nghiên cứu, xong có quá nhiều mặt hang, nếu không chọn một mặt hàng cụ thể thì rất khó có thể hiểu cặn kẽ vấn đề. Nhận thấy thị trường linh kiện máy tính của Việt Nam gần đây rất phát triển, là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến công nghệ thông tin. Mong muốn có một cái nhìn toàn diện về hoạt động Nhập khẩu linh kiện máy tính, và tìm hiểu thị trường này, tìm hiểu hoạt động NK của công ty, cách thức NK, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để có thể giúp công ty hoạt động ổn định và phát triển, đề tài: “Nhập khẩu linh kiện máy tính tại Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Sao Việt” được chọn để nghiên cứu 2. Mục tiêu thực hiện đề tài Đề tài được thực hiện với mục đích là tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng hoạt động nhập khẩu của công ty để đưa ra giải pháp và một số kiến nghị với cơ quan nhà nước nhằm đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu của công ty trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các hoạt động nhập khẩu linh kiện điện tử, của Công ty Sao Việt Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Hoạt động nhập khẩu linh kiện máy tính của Công ty Sao Việt từ năm 2007 đến 2009 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê để giải quyết vấn đề đặt ra. Nguồn số liệu sử dụng trong chuyên đề được lấy từ phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng xuất nhập khẩu của Công ty Sao Việt 5. Kết cấu đề tài Ngoài lời mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục đề tài được trình bày thành 3 chương Chương 1: Quá trình phát triển của Công ty Sao Việt và kinh nghiệm quốc tế về nhập khẩu linh kiện máy tính Chương 2: Thực trạng nhập khẩu linh kiện máy tính tại Công ty Sao Việt Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu linh kiện máy tính của Công ty Sao Việt CHƯƠNG 1: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SAO VIỆT VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH Năm 2004 nhận đinh tình hình kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin. Mặt khác dự đoán rằng Việt Nam sẽ được gia nhập WTO trong vài năm tới, đến lúc đó thị trường công nghệ thông tin đã phát triển mạnh lại càng phát triển mạnh hơn, như thế thì nhu cầu về mặt hàng linh kiện máy tính sẽ rất lớn, mặc dù đã có nhiều công ty cung cấp loại hàng này, song với tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì nhiêu đó là chưa đủ. Xuất phát từ suy nghĩ trên Công ty Sao Việt đã được thành lập 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY SAO VIỆT 1.1.1. Giới thiệu chung Công ty Sao Việt được thành lập theo quyết định số: 0103007502 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Vốn pháp định: 1.600.000.000 VNĐ (Một tỷ sáu trăm triệu Đồồng Việt Nam). Tên gọi: Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Sao Việt Tên giao dịch quốc SAO VIệT TRADING AND TECHNOLOGY tế: JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: TECHNOLOGY SAO VIệT., JSC. Trụ sở chính: Số 48/169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Giấy phép KD: 0103007502 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội cấp Mã số thuế: 0101657779 Điện thoại: 04-35333188 Ngành nghề kinh doanh chính:  Sản xuất, lắp đặt các thiết bị văn phòng, máy tính, thiết bị mạng và truyền thông;  Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị y tế;  Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;  Mua bán, xuất nhập khẩu tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;  Mua bán, xuất nhập khẩu trang thiết bị nghiên cứu khoa học, thí nghiệm và y tế, thiết bị đo lường điều khiển;  Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị khoa học trong lĩnh vực môi trường;  Thực hiện các dịch vụ tin học, điện tử;  Đại lý kinh doanh các dịch vụ bưu chính viễn thông;  Tư vấn và cung cấp phần mềm, phần cứng;  Dịch vụ vận tải hàng hoá;  Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá;  Tư vấn về công nghệ thông tin, viễn thông ( Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình );  Đào tạo trong lĩnh vực công nghệ tin học và viễn thông;  Kinh doanh siêu thị, khu thương mại;  Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, Dịch vụ ăn uống, giải khát, dịch vụ vui chơi, giải trí;  Sản xuất, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, cho thuê và buôn bán các sản phẩm điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện thoại và các thiết bị phục vụ cho ngành bưu chính viễn thông, truyền thanh, truyền hình, công nghiệp  Sản xuất, kinh doanh các thiết bị phòng chống đột nhập, chống sét, các thiết bị nguồn.  Sản xuất, buôn bán đồ gỗ và các sản phẩm từ gỗ.  Mua bán văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em, quà lưu niệm, đồ trang sức, hàng nông lâm, thuỷ hải sản, lương thực, thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, nước giải khát.  Mua bán, sửa chữa, cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng ( máy fax, máy tính, photocopy, két sắt, vật tư ngành in, các thiết bị tin học).  Mua bán cáp và thiết bị, phụ kiện mạng viễn thông, mạng vi tính.  Buôn bán vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, vật tư ngành điện, nước.  Sản xuất, buôn bán, gia công các loại phần mềm.  Xây lắp đường dây và trạm biến thế đến 35KV.  Vân chuyển hành khách bằng ô tô, cho thuê xe ô tô. Công ty Sao Việt là doanh nghiệp có quy mô vừa, thực hiện chế độ hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của nhà nước. Trong gần 5 năm hoạt động, công ty đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu khách hàng trong nước cũng như nước ngoài, dưới sự lãnh đạo của ông Tạ Quang Hà cùng với sự quyết tâm cao của các cán bộ công nhân viên trong công ty đã đưa công ty phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu để theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nước nhà, góp phần vào quá trình Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá đất nước. 1.1.2. Lĩnh vực hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của công ty Không kể việc tham gia các dự án tin học, thị trường của công ty Sao Việt hiện nay còn tập trung vào mảng bán phân phối các thiết bị tin học. Doanh số của mảng bán phân phối chiếm tỷ lệ lớn trong tổng doanh số bán hàng của công ty. Cho đến thời điểm này, Công ty Sao Việt đã xây dựng được cho mình một hệ thống phân phối vững chắc trên thị trường. Công ty đã tạo lập được mối quan hệ tốt với hệ thống phân phối của mình nhằm đáp ứng tốt hơn cho hoạt động phân phối các sản phẩm của công ty . Trong quá trình hoạt động giữ gìn và phát triển mạng lưới phân phối, Công ty Sao Việt luôn dựa trên cơ sở hoạt động đôi bên cùng có lợi. Là một trong những công ty tin học uy tín tại Hà nội, công ty đã được rất nhiều nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới công nhận là Đại lý chính thức. Hiện này Sao Việt là Đại lý chính thức của các hãng: 1. COMPAQ 2. IBM 3. HP 4. TOSHIBA 5. UPSELEC 6. MICROSOFT 7. FPT Ngoài ra công ty còn cung cấp cho khách hàng các sản phẩm của các hãng nổi tiếng khác như: Epson, Canon, Intel, Genicom, 3COM, APC, Samsung… Và điều quan trong là khách hàng luôn nhận được những dịch vụ chính thức của các hãng từ công ty Sao Việt Với phương châm “Chất lượng- mục tiêu hàng đầu” công ty chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao của thế giới. Những sản phẩm toàn diện của công ty được hỗ trợ đầy đủ bằng những chuyên gia hệ thống nhiều kinh nghiệm và những chuyên gia dịch vụ của công ty sẽ phục vụ chu đáo tại hiện trường những vấn đề hệ thống mạng của khách hàng trong thời gian cho phép ngắn nhất. 1.1.2.1. Lĩnh vực Công ty hoạt động trên các lĩnh vực công nghệ tin học và viễn thông. Những lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu chủ yếu của công ty là các mặt hàng linh kiện máy tính điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị phụ tùng phục sản xuất, phương tiện vận tải, trang thiết bị nghiên cứu khoa học thí nghiệm và y tế. Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường…hiện tại công ty đang trong quá trình phát triển bước đầu, để từ từ mở rộng quy mô do đó trước mắt công ty chủ yếu nhập khẩu các mặt hàng linh kiện máy tính, các sản phẩm khác như máy in, máy fax cũng chiếm 1 tỉ trọng không nhỏ và còn nhiều sản phẩm khác. Sau đây là những lĩnh vực chính:  Thiết kế, xây dựng đề án, cung cấp cho khách hàng giải pháp tổng thể về mạng cục bộ, mạng diện rộng  Cung cấp thiết bị tin học như máy tính, máy in  Cung cấp các thiết bị văn phòng như máy photo, máy chiếu, .....  Cung cấp thiết bị mạng máy tính LAN/WAN theo nhu cầu của khách hàng  Cung cấp máy chủ, hệ điều hành mạng, trạm làm việc cho khách hàng  Cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo hành cho mạng cục bộ, mạng diện rộng, các máy chủ và trạm làm việc.  Đào tạo chuyên sâu về mạng diện rộng.  Hợp tác liên kết, liên doanh với các công ty trong và ngoài nước trong các đề án lớn tầm cỡ quốc gia. a) Khả năng triển khai  Tư vấn  Thiết kế giải pháp tổng thể về LAN/ WAN  Xây dựng mạng  Quản lý dự án  Cài đặt, bảo hành hệ thống  Tích hợp hệ thống  Bảo trì thiết bị và hệ thống  Giúp đỡ vận hành, huấn luyện, đào tạo cho khách hàng  Quản trị hệ thống mạng  Với đội ngũ kỹ sư được đào tạo chuyên sâu tại nước ngoài và trong nước về mạng diện rộng, TDCOM có khả năng đóng góp quan trọng trong lĩnh vực Networking b) Các sản phẩm kinh doanh chính DATA  X.25PAD & Switches COMMUNICATION  Frame relay/ ATM Switches  Data / Voice/ Multiplexers  Modems  Sharing & Patching Devices  Electronic Matrix Switch  Accessories, ME, Converter... L  HUB: Intel, 3COM, Chipcom.. ... A  Switching: Intel, Cisco, 3COM, IBM.. .. .. N  Cabling: AMP, AT & T.. ...  Card mạng cho Ethernet, Token ring, Fast Ethernet, FDDI, ATM  Hệ điều hành: UNIX, Novell Netware, Windows NT.. ...  Các ứng dụng trên mạng: Lotus Notes, Microsoft Mail  Workstation: HP, IBM, Compag, Acer, Dell, ........... W A N M U X : A s c o m T i m e p l e x , M I C O M , R A D R o u t e r s : C i s c o , 3 C O M , B a y N e t w o r k .. .. X 2 5 : E I C O N R o u t e r s : L A N t o L A N , T r u y c ậ p t ừ x a , B a c k b o n e N e t w o r k M ô i t r ư ờ n g t r u y ề n d ẫ n : D D N , X 2 5 , F r a m e r e l a y , I S D N , F D D I , A T M B ả o m ậ t: R a p t o r , C e n t r a l P o i n t M o
- Xem thêm -