Tài liệu Nhan xet cua gv phan bien

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ và tên sinh viên : Trần Thị Hải Lớp : K5KTTHB Tên đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần phát triển Việt Thái”. I. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tiến trình thực hiện đề tài:.......................................................................................... 2. Nội dung báo cáo - Cơ sở lý thuyết:.................................................................................................... - Các số liệu, tài liệu thực tế:.................................................................................. - Phương pháp và mức độ giải quyết vấn đề:.......................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 3. Hình thức và kết cấu báo cáo - Hình thức trình bày:.............................................................................................. - Kết cấu của báo cáo:............................................................................................. ........................................................................................................................................ 4. Những nhận xét khác:................................................................................................. ........................................................................................................................................ II. ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ĐIỂM:......................................................................................................................................... Thái Nguyên, ngày… tháng … năm 2012 GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (Ký và ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -