Tài liệu Nhận diện biển số xe bằng kit de2 dung nios ii

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 192 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ ---------------o0o--------------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE BẰNG KIT DE2 DÙNG NIOS II GVHD: THS.HỒ TRUNG MỸ SVTH: DƯƠNG THIÊN LÝ MSSV: 40901520 TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. -----✩----Số: ______ /BKĐT Khoa: Điện – Điện tử Bộ Môn: Điện Tử -----✩----- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1. HỌ VÀ TÊN: MSSV: 2. NGÀNH: ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG LỚP : 3. Đề tài: 4. Nhiệm vụ (Yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu): ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 5. Ngày giao nhiệm vụ luận văn: ............................... 6. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ................................... 7. Họ và tên người hướng dẫn: Phần hướng dẫn ................................................................. ..................................... ................................................................. ..................................... Nội dung và yêu cầu LVTN đã được thông qua Bộ Môn. Tp.HCM, ngày…... tháng….. năm 20 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN: Người duyệt (chấm sơ bộ):....................... Đơn vị:...................................................... Ngày bảo vệ : ........................................... Điểm tổng kết: ......................................... Nơi lưu trữ luận văn: ............................... NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH Lời cảm ơn GVHD: LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ giảng viên hướng dẫn – người đã cung cấp cho em những tài liệu quý báu. Vì vậy em xin chân thành cảm ơn thầy Hồ Trung Mỹ đã đề xuất và hướng dẫn em thực hiện đề tài này Em cũng gửi lời cám ơn tới tất cả thầy cô trong khoa Điện, đặc biệt là bộ môn điện tử, trường đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh đã tận tình hướng dẫn em trong 4 năm học vừa qua, giúp em có đủ kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện đề tài tốt nghiệp lần này. Em xin gửi lời cám ơn tới gia đình – chỗ dựa vững chắc cho em trong những lúc khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất để em học tập. Em đã tham khảo rất nhiều bài viết (được liệt kê trong danh mục tham khảo) trên mạng internet về đề tài này, cũng như các đề tài liên quan trong lĩnh vực xử lý ảnh. Em xin chân thành cám ơn tác giả các bài viết đó. Bài báo cáo này cũng xem như là sự tổng hợp kinh nghiệm mà em tích lũy được trong quá trình đọc và thực hành các giải thuật. Biên Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2013 . Sinh viên i Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn này trình bày về đề tài: “NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE BẰNG KIT DE2 DÙNG NIOS II” Việc thực hiện luận văn bao gồm hai phần chính:  Sử dụng các thư viện trong SOPC Builder để xây dựng phần cứng cho chương trình. CPU xử lý sử dụng NIOS II  Viết code C để thực hiện chương trình nhận diện biển số xe trên core NIOS II. ii Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU ....................................................................................................................... 1 1.1. Tổng quan ..................................................................................................................... 1 1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ................................................................... 1 1.3. Nhiệm vụ luận văn ........................................................................................................ 1 2. LÝ THUYẾT ....................................................................................................................... 2 2.1. Chương 1: SOPC Builder và Nios II Software Build tool for Eclipse .......................... 2 SOPC Builder: ...................................................................................................... 2 Các bước thiết kế một hệ thống SOPC builder..................................................... 7 Nios II Software Build Tools for Eclipse: .......................................................... 12 2.2. Chương 2: Các kỹ thuật xử lý ảnh .............................................................................. 18 Mô hình ảnh màu RGB: ..................................................................................... 18 Ảnh xám (gray image): ....................................................................................... 19 Định dạng ảnh BMP: .......................................................................................... 20 Phát hiện cạnh: ................................................................................................... 22 Biến đổi Hough: ................................................................................................. 25 Xoay ảnh: ............................................................................................................ 27 Resize ảnh:.......................................................................................................... 30 Phương pháp SVM: ............................................................................................ 34 Bài toán nhận diện chữ quang học: .................................................................... 38 3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG ................................................................ 47 3.1. Yêu cầu thiết kế........................................................................................................... 47 3.2. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống: ............................................................................. 48 Giải thích sơ đồ: ................................................................................................. 48 iii Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ 3.3. Chi tiết thiết kế: ........................................................................................................... 50 CPU: ................................................................................................................... 50 Clock Signal ....................................................................................................... 51 Character buffer for VGA display ...................................................................... 51 Pixel Buffer ........................................................................................................ 52 Pixel Buffer DMA Controller ............................................................................. 52 RGB Resampler .................................................................................................. 53 Scaler .................................................................................................................. 53 Alpha Blender ..................................................................................................... 54 Dual Clock FIFO: ............................................................................................... 54 VGA Controller .............................................................................................. 55 Jtag Uart .......................................................................................................... 56 SDRAM Controller ......................................................................................... 56 Giao tiếp bộ nhớ Flash: ................................................................................... 57 Parallel Port..................................................................................................... 59 16x2 Character Display .................................................................................. 60 3.4. Kết quả thiết kế hệ thống: ........................................................................................... 62 4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM .................................................................. 63 4.1. Yêu cầu đặt ra cho phần mềm ..................................................................................... 63 4.2. Phân tích ...................................................................................................................... 63 Load ảnh ............................................................................................................. 63 Tiền xử lý............................................................................................................ 69 Tách biển số: ....................................................................................................... 69 Nhận dạng ký tự ................................................................................................. 72 Giao diện người dùng: ........................................................................................ 74 iv Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ 5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN .................................................................................................. 78 5.1. Cách thức đo đạc, thử nghiệm..................................................................................... 78 5.2. Giải thích và phân tích về kết quả thu được................................................................ 78 Kết quả thu được: ............................................................................................... 78 Khuyết điểm của đề tài ....................................................................................... 79 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ...................................................................... 80 6.1. Kết luận ....................................................................................................................... 80 6.2. Hướng phát triển ......................................................................................................... 80 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................ 81 8. PHỤ LỤC .......................................................................................................................... 83 v Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA Hình 2-1 Ví dụ về một hệ thống Nios thực hiện trên kit DE2 bằng SOPC builder........ 3 Hình 2-2 Sơ đồ block diagram của core Nios II ............................................................. 4 Hình 2-3 Tổ chức bộ nhớ và I/O của Nios II .................................................................. 5 Hình 2-4 Các phiên bản của NIOS II ............................................................................. 7 Hình 2-5 Các bước thiết kế hệ thống SOPC ................................................................... 7 Hình 2-6 Các bước thiết kế hệ thống SOPC ................................................................... 8 Hình 2-7 Các bước thiết kế hệ thống SOPC ................................................................... 9 Hình 2-8 Các bước thiết kế hệ thống SOPC ................................................................... 9 Hình 2-9 Các bước thiết kế hệ thống SOPC ................................................................. 10 Hình 2-10 Các bước thiết kế hệ thống SOPC ............................................................... 10 Hình 2-11 Các bước thiết kế hệ thống SOPC ............................................................... 11 Hình 2-12 Các bước thiết kế hệ thống SOPC ............................................................... 11 Hình 2-13 Các bước thiết kế hệ thống SOPC ............................................................... 12 Hình 2-14 Các bước thực hiện Nios II Software .......................................................... 13 Hình 2-15 Các bước thực hiện Nios II Software .......................................................... 14 Hình 2-16 Kết quả biên dịch chương trình Nios Demo................................................ 15 Hình 2-17 Đổ chương trình đã biên dịch từ Quartus xuống FPGA.............................. 16 Hình 2-18 Kết quả chạy chương trình Nios.................................................................. 17 Hình 2-19 Minh họa mô hình màu RGB ...................................................................... 18 Hình 2-20 Ảnh xám ...................................................................................................... 20 Hình 2-21 Ảnh trước và sau khi phát hiện cạnh ........................................................... 22 Hình 2-22 b) Sobel. c)Prewitt. d) Robert. e)Laplacian. f)LoG .................................. 25 Hình 2-23 Ma trận ảnh và ma trận Hough .................................................................... 26 Hình 2-24 Minh họa việc xoay ảnh một góc a ............................................................. 27 Hình 2-25 Xoay điểm N quanh gốc O một góc a sẽ được điểm M .............................. 28 Hình 2-26 Kết quả xoay ảnh của phương pháp Forward Mapping .............................. 29 Hình 2-27 Các bước đổi tọa độ ảnh [4] ........................................................................ 30 Hình 2-28 Ảnh ban đầu ................................................................................................ 33 Hình 2-29 Ảnh resize theo phương pháp điểm lân cận gần nhất.................................. 33 Hình 2-30 Ảnh resize theo phương pháp bilinear ........................................................ 34 Hình 2-31 Ảnh resize theo phương pháp bicubic ......................................................... 34 Hình 2-32 Giả sử có hai nhóm dữ liệu huấn luyện cần phân lớp biết trước xi, yi ........ 36 Hình 2-33 Câu hỏi đặt ra là siêu phẳng nào là tốt nhất? p1,p2 hay p3? ....................... 36 Hình 2-34 Xây dựng các siêu phẳng là lề của các lớp, các mẫu nằm trên lề là vector tựa (Support Vector) ................................................................................................................. 37 Hình 2-35 Siêu phẳng phân lớp cách đều hai siêu phẳng lề. ........................................ 37 Hình 2-36 Hình chiếu ngang và chiếu dọc của một đoạn ký tự. .................................. 43 Hình 2-37 a. OVR b.OVO c.DAG................................................................................ 45 Hình 3-1 Sơ đồ khối hệ thống được thiết kế bằng SOPC ............................................. 48 Hình 3-2: chế độ màu của VGA ................................................................................... 49 vi Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ Hình 3-3: Frame hình hiển thị lên VGA ....................................................................... 49 Hình 3-4 Cách định địa chỉ cho pixel hiển thị .............................................................. 49 Hình 3-5 Thông số chọn CPU ...................................................................................... 50 Hình 3-6 Thông số cấu hình cho Clock Signals ........................................................... 51 Hình 3-7 Thông số cấu hình cho character buffer for VGA display ............................ 52 Hình 3-8 Thông số cấu hình cho SRAM Controller ..................................................... 52 Hình 3-9 Thông số cấu hình Pixel Buffer DMA Controller ......................................... 53 Hình 3-10 Thông số cấu hình RGB Resampler ............................................................ 53 Hình 3-11 Thông số cấu hình Scaler ............................................................................ 54 Hình 3-12 Thông số cấu hình Alpha Blender ............................................................... 54 Hình 3-13 Thông số cấu hình Dual Clock FIFO .......................................................... 55 Hình 3-14 Thông số cấu hình VGA Controller ............................................................ 55 Hình 3-15 Thông số cấu hình JTAG UART................................................................. 56 Hình 3-16 Thông số cấu hình SDRAM Controller ...................................................... 57 Hình 3-17 Cấu hình khối Tristate Bridge ..................................................................... 58 Hình 3-18 Cấu hình khối Flash Memory Interface....................................................... 58 Hình 3-19 Thông số timing của CFI............................................................................. 59 Hình 3-20 Thông số cho Parallel Port kết nối với Slider Switches. ............................. 59 Hình 3-21 Thông số cấu hình cho Parallel Port kết nối với Buttons. ........................... 60 Hình 3-22 Thông số cấu hình cho khối giao tiếp LCD ................................................ 61 Hình 3-23 Kết quả thiết kế SOPC của hệ thống ........................................................... 62 Hình 3-24 Địa chỉ các vùng nhớ của hệ thống ............................................................. 62 Hình 4-1 Các bước load ảnh vào bộ nhớ Flash. ........................................................... 64 Hình 4-2 Quá trình phân đoạn ký tự ............................................................................. 73 Hình 4-3 Cách định địa chỉ mảng một chiều ................................................................ 74 Hình 4-4 Cách định địa chỉ trong character buffer ....................................................... 75 Hình 4-5 Địa chỉ các thanh ghi của LCD ..................................................................... 76 Hình 4-6 Cách định địa chỉ vị trí trên màn hình LCD .................................................. 76 Hình 5-1 Ảnh đầu vào .................................................................................................. 78 Hình 5-2 Ảnh chụp màn hình VGA sau khi nhận dạng................................................ 79 vii Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ DANH SÁCH BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2-1 Định dạng file ảnh BMP ............................................................................... 22 Bảng 4-1 mã lệnh của LCD .......................................................................................... 76 viii Luận văn tốt nghiệp 1. GIỚI THIỆU 1.1. Tổng quan GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ Trong những năm gần đây kỹ thuật xử lý ảnh đang phát triển mạnh mẽ. Ngày càng nhiều ứng dụng liên quan đến xử lý ảnh trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống: công nghệ thông tin, hệ thống nhúng. Các nghiên cứu về hệ thống SOPC thường được ứng dụng để thử nghiệm hệ thống trước khi đi vào chế tạo thực tế. Luận văn sử dụng các giải thuật xử lý ảnh cơ bản để nhận diện biển số xe trên hệ thống SOPC của ALTERA. 1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước Đề tài: “ nhận diện biển số xe” là đề tài không mới. Nó đã được nghiên cứu và hoàn thiện, đã được ứng dụng rộng rãi ở trong và ngoài nước. Ứng dụng của đề tài: o Quản lý xe ra vào ở bãi giữ xe o Nhận diện biển số của xe vi phạm luật giao thông trên đường o Đưa vào hệ thống chặn xe ở các trạm thu phí o … Tuy đề tài không mới nhưng việc nghiên cứu các đề tài này trên hệ thống SOPC chưa nhiều. Việc nghiên cứu thiết kế hệ thống và lập trình vi xử lý từ cấp đơn giản nhất là tiền đề để nghiên cứu các ứng dụng xử lý ảnh khác với tốc độ và sự phức tạp hơn nữa. 1.3. Nhiệm vụ luận văn Nội dung 1: Tìm hiểu cách sử dụng phần mềm “Quartus” và “Nios II Software Build Tool for Eclipse” để thiết kế hệ thống SOPC trên vi xử lý NIOS Nội dung 2: Tìm hiểu các giải thuật xử lý ảnh căn bản Nội dung 3: Xây dựng hệ thống SOPC cho đề tài Nội dung 4: Thiết kế giải thuật cho quá trình nhận diện biển số xe Nội dung 5: Xây dựng phần mềm hoàn chỉnh cho hệ thống 1 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ 2. LÝ THUYẾT 2.1. Chương 1: SOPC Builder và Nios II Software Build tool for Eclipse SOPC Builder: SOPC Builder là một công cụ thiết kế hệ thống của ALTERA được tích hợp trong phần mềm Quartus II. SOPC Builder được dùng để tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh trên FPGA (System on a Programmable Chip-SOPC) một cách nhanh chóng. Thông thường khi sử dụng SOPC Builder người ta thường dùng vi xử lý NIOS II được xây dựng sẵn trong thư viện. Nhưng SOPC Builder là công cụ để tạo hệ thống sử dụng hoặc không sử dụng vi xử lý. Bạn cũng có thể sử dụng vi xử lý khác để lập trình phần mềm SOPC Builder tự động thiết kế các thành phần(components) phần cứng cho hệ thống theo ý bạn. Trong phương pháp thiêt kế truyền thống, bạn phải tự viết mã VHDL hoặc Verilog để thiết kế các thành phần phần cứng hoặc nối dây cho các thành phần của hệ thống. Với SOPC Builder bạn có thể dễ dàng đặc tả các thành phần với GUI của chương trình. Và SOPC Builder sẽ tự động tạo ra mã HDL của thành phần đó và nối dây bên trong hệ thống. Bạn chỉ cần viết file top-level HDL để nối dây bên ngoài hệ thống: nối các hệ thống với nhau, nối hệ thống với các linh kiện hoặc tín hiệu thực trên kit DE2. Các thành phần có sẵn trong thư viện SOPC:  Vi xử lý Nios II  Các ngoại vi của vi xử lý như: DMA controller và timer  Giao diện truyền nối tiếp như: UART, SPI(serial peripheral interface)  Các I/O thông thường  Thiết bị liên lạc ngoại vi như 10/100/1000 Ethernet MAC  Giao tiếp với thiết bị off-chip Ngoài các thành phần có sẵn trong thư viện, người dùng có thể tự thiết kế thêm các thành phần mới bằng ngôn ngữ HDL rồi đưa vào hệ thống SOPC 2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ Hình 2-1 Ví dụ về một hệ thống Nios thực hiện trên kit DE2 bằng SOPC builder. Các thành phần được thiết kế trên chip Cyclone II được gọi là on-chip Các thành phần phần như SRAM, SDRAM, Flash được gọi là bộ nhớ off-chip Giới thiệu về vi xử lý Nios II: Nios II là một bộ xử lý nhúng được thiết kế đặc biệt cho chip FPGA của Altera. Nios II kết hợp nhiều cải tiến hơn so với kiến trúc Nios ban đầu để phù hợp hơn với sự đa dạng của các ứng dụng nhúng: từ DSP tới hệ thống điều khiển Nios II có thể được sử dụng cho các cell ASIC tiêu chuẩn thông qua nhà cung cấp IP thứ ba, Synopsys. Thông qua giấy phép (license), người thiết kế có thể xuất thiết kế Nios từ nền tảng FPGA sang sản xuất hàng loạt các thiết bị ASIC. Nios II là thế hệ tiếp theo bộ xử lý thế hệ đầu của Altera (cấu hình 16 bit) là Nios. Nios II là một core xử lý thông thường dạng RISC với các đặc tính:  Tập lệnh, data path, đường địa chỉ 32 bit  Có 32 thanh ghi đa dụng 3 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ  Có 32 nguồn ngắt  Có bộ điều khiển ngắt ngoài  Lệnh đơn nhân và chia thực hiện trên 32 bit và kết quả tạo ra 32 bit  Lệnh dành riêng cho kết quả nhân 64 bit và 128 bit  Lệnh thực hiện các phép tính dấu chấm động với độ chính xác đơn  Lệnh đơn cho phép toán dịch  Truy cập các thiết bị ngoại vi on-chip, bộ nhớ off-chip và các ngoại vi khác nhau  Cung cấp môi trường phần mềm GNU (General Public License) dựa trên C/C++ và Nios II Software Build Tools (SBT) for Eclipse.  Hiệu suất lên tới 250 DMIPS Cấu trúc core xử lý Nios II Hình 2-2 Sơ đồ block diagram của core Nios II Tổ chức bộ nhớ và I/O: Tổ chức bộ nhớ và I/O do người dùng tùy chỉnh nên nó khác nhau ở các thiết kế khác nhau. 4 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ Một core xử lý Nios II dùng một hay nhiều cách dưới đây để truy xuất bộ nhớ và I/O  Instruction master port  Instruction cache- bộ nhớ cache nhanh nằm bên trong core Nios  Data master port  Data cache-bộ nhớ cache nhanh nằm trong core Nios  Tightly-coupled instruction or data memory port Hình 2-3 Tổ chức bộ nhớ và I/O của Nios II Instruction và Data Buses: Nios II có kiến trúc theo kiểu Harvard cung cấp hai đường bus dữ liệu và bus chương trình riêng biệt. Cả hai loại bus này đều theo chuẩn AVALON-MM Master port. Data Master port kết nối với cả bộ nhớ dữ liệu và các thiết bị ngoại vi, còn Instruction Master port kết nối với các bộ nhớ lệnh Instruction Master Port: 5 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ Bus chương trình của hệ thống theo chuẩn 32 bit Avalon –MM master port. Master port chương trình thực hiện chức năng duy nhất là tìm nạp lệnh. Kiến trúc Nios cung cấp bộ nhớ Cache chương trình để quá trình tìm nạp lệnh diễn ra nhanh hơn Data Master Port: Nios II có Bus dữ liệu theo chuẩn 32 bit Avalon-MM master port. Master port dữ liệu thực hiện hai chức năng:  Đọc dữ liệu từ ngoại vi hoặc bộ nhớ khi bộ xử lý thực hiện lệnh load  Ghi dữ liệu ra ngoại vi hoặc bộ nhớ khi bộ xử lý thực hiện lệnh write. Kiến trúc Nios II cung cấp bộ nhớ cache dữ liệu để cải thiện tốc độ đọc và ghi dữ liệu. Các loại bộ nhớ của Nios II: Bộ nhớ Cache: Kiến trúc Nios cung cấp bộ nhớ cache cho cả master port chương trình và master port dữ liệu. Bộ nhớ Cache là on-chip và là một phần của core xử lý Nios II. Bộ nhớ cache cải thiện thời gian truy xuất bộ nhớ cho các hệ thống sử dụng bộ nhớ off-chip như SDRAM. Bộ nhớ Cache là tùy chọn, một core xử lý có thể có một, hai hoặc không có bộ nhớ cache nào, kích thước của bộ nhớ cache cũng do người thiết kế quyết định. Người thiết kế phải đánh đổi giữa kích thước core xử lý và dung lượng bộ nhớ cache Bộ nhớ ghép (tighty couple memory) Bộ nhớ được truy xuất qua hệ thống Bus Avalon, là một loại bộ nhớ on-chip, nhưng không nằm trong core xử lý. Có thể có một hay nhiều bộ nhớ ghép. Nếu hệ thống không có bộ nhớ Cache thì cần ít nhất một bộ nhớ ghép Bộ nhớ off-chip: Bộ nhớ off-chip là các bộ nhớ hoặc ngoại vi không nằm trên chip FPGA, nó gồm các loại như: SRAM, SDRAM, FLASH,..Nó được truy xuất thông qua các thành phần trung gian đóng vai trò giao diện (interface) giữa core xử lý và bộ nhớ. Tốc độ truy xuất của bộ nhớ offchip nhỏ hơn bộ nhớ on-chip Các phiên bản của core Nios II: Nios II /f : là bộ xử lý “fast” được thiết kế cho các ứng dụng hiệu suất cao. Có những tùy chọn cấu hình cao mà không có trong các phiên bản Nios II còn lại Nios II/s: là bộ xử lý “standard” được thiết kế với kích thước nhỏ trong khi vẫn duy trì hiệu suất vừa phải. 6 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ Nios II/e: là bộ xử lý “economic” được thiết kế với kích thước nhỏ nhất với hiệu suất thích hợp. Hình 2-4 Các phiên bản của NIOS II Các bước thiết kế một hệ thống SOPC builder Thực hiện thiết kế hệ thống SOPC theo các bước sau [1]: Tạo một project thông thường trên phần mềm Quartus, sử dụng chip Cylone II EP2C35F672C6 Vào nhãn Tool>SOPC Builder, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ như hình. Đặt tên cho hệ thống của mình, chọn ngôn ngữ HDL sử dụng rồi bấm OK. Hình 2-5 Các bước thiết kế hệ thống SOPC 7 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ Hình 2-6 Các bước thiết kế hệ thống SOPC Cửa sổ như hình 2-6 được hiện ra Tùy theo mục đích thiết kế mà người dùng chọn các thành phần trong thư viện ở bên tay phải để add vào hệ thống. Ở đây em làm một ví dụ xây dựng hệ thống SOPC đơn giản nhất như sau:  Trong danh sách ở thư viện bên tay phải chọn mục Processors>Nios II Processor , một cửa sổ mới hiện ra như hình 2-8.  Đây là cửa sổ để chọn các thông số cho vi xử lý Nios II, ở đây em chọn phiên bản Nios đơn giản nhất là Nios II/e. Sau đó chọn Finish. (Các tab ở phía sau có thể được điều chỉnh theo ý người dùng nếu cần)  Chọn bộ nhớ chương trình như hình 2-9. Rồi bấm Finish  Chọn thêm thành phần JTAG UART như hình 2-10 .Sau đó bấm Finish  Trở lại mục Nios II Processor để chỉnh lại Reset Vector và Exception Vector như hình 8 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ Hình 2-7 Các bước thiết kế hệ thống SOPC Hình 2-8 Các bước thiết kế hệ thống SOPC 9 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS. Hồ Trung Mỹ Hình 2-9 Các bước thiết kế hệ thống SOPC Hình 2-10 Các bước thiết kế hệ thống SOPC 10
- Xem thêm -