Tài liệu Nhacungcap

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 169 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Cho cơ sở dữ liệu gồm các bảng như sau: Bảng NHACUNGCAP MaNhaCC NCC1 NCC2 NCC3 TenNhaCC Công ty Bảo Tín Công ty Phương Tùng Công ty Phúc Anh DiaChi 123 Lê Lợi Đà Nẵng 345 Hàm Nghi Đà Nẵng 456 Trần Đại Nghĩa Hà Nội 0988654289 DienThoai 0511-3123456 0511-3456789 Bảng HANGHOA MaHang HDD1 HDD2 CHIP1 MB1 MB2 TenHang Ổ đĩa cứng Samsung 40GB Ổ đĩa cứng Seagate 40GB Intel Core 2 Duo - E6600 (2.4 Ghz) Mainboard Intel 945 Mainboard Intel 965 DVT Ổ Ổ Cái Cái Cái Bảng CUNGCAP 2040MaNha CC NCC1HDD1 NCC1 NCC1 NCC2 NCC2 NCC3 MaHang SoLuong DonGia HDD2 5 35 MB1 MB1 MB2 HDD2 15 10 5 25 80 80 85 45 Qui định khóa chính của các bảng như sau: Bảng NHACUNGCAP HANGHOA CUNGCAP Khóa chính MaNhaCC MaHang MaNhaCC, MaHang Yêu cầu: 1. Hãy viết lệnh SQL để tạo cấu trúc các bảng trên. 2. Hiển thị mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, tổng số lượng mặt hàng đĩa cứng đã cung cấp. select a.manhacc,a.tennhacc,sum(soluong) as tongsoluong from nhacungcap a, bangcungcap b where a.manhacc=b.manhacc and mahang like 'hdd%' group by a.manhacc, a.tennhacc; 3. Hãy tạo view có tên là Cau3 để lập danh sách nhà cung cấp mặt hàng đĩa cứng với số lượng lớn hơn 10. View gồm có các trường sau: tên nhà cung cấp, tên hàng, số lượng, thành tiền (số lượng x đơn giá). -1- select a.manhacc,a.tennhacc, b.tenhang, c.soluong,(c.soluong*c.dongia) as thanhtien from nhacungcap a,banghanghoa b, bangcungcap c where a.manhacc=c.manhacc and b.mahang=c.mahang and c.soluong>10 4. Viết lệnh SQL để liệt kê các nhà cung cấp có số lượng lớn nhất trong mỗi mặt hàng gồm các cột sau: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp và số lượng. select a.manhacc, a.tennhacc,b.mahang, b.soluong from nhacungcap a,bangcungcap b where a.manhacc=b.manhacc and soluong=(select max(soluong) from nhacungcap, bangcungcap wherenhacungcap.manhacc=bangcungcap.manhacc b.mahang=bangcungcap.mahang) and 5. Hãy viết lệnh SQL thực hiện các thao tác sau: - Thêm một bản ghi mới vào bảng CUNGCAP; dữ liệu phù hợp nhưng không được nhập giá trị null. - Thay đổi số điện thoại (DienThoai) bằng 05113841510 của nhà cung cấp Công ty Phúc Anh. - Xóa mặt hàng Mainboard Intel 965 khỏi bảng HANGHOA. 6. Hãy viết lệnh SQL để tạo người sử dụng có tên là Userdb01 và mật khẩu là userpassdb01; cấp quyền tạo bảng và tạo khung nhìn cho Userdb01. -2-
- Xem thêm -