Tài liệu Nguyen vat lieu tren mang

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tạo Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn Mã số đề tài: K0146 Trang 1 Hệ thống Website :     http://choluanvan.com http://luanvanviet.com http://timluanvan.com http://thuvienluanvan.com Thông tin Liên hệ - Hỗ trợ: Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) - 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Timluanvan@gmail.com - Choluanvan@gmail.com Yahoo Messenger: Choluanvan - Luanvanviet Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn Môc lôc MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIẾU SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................6 PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NVL, CCDC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Đặc điểm NVL, CCDC và nhiệm vụ hạch toán...............................................7 1.1.1 Đặc điểm NVL, CCDC...........................................................................7 1.1.2 Yêu cầu quản lý NVL, CCDC trong doanh nghiệp.................................8 1.1.3 Nhiệm vụ hạch toán NVL, CCDC.........................................................10 1.2. Phân loại và tính giá NVL, CCDC.................................................................11 1.2.1 Phân loại NVL, CCDC..........................................................................11 1.2.2 Tính giá NVL, CCDC...........................................................................13 1.3. Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ nhập xuất kho NVL, CCDC............20 1.3.1 Chứng từ sử dụng..................................................................................20 1.3.2 Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ....................................................22 1.4. Hạch toán chi tiết NVL, CCDC......................................................................22 1.4.1. Nhiệm vụ, yêu cầu hạch toán chi tiết và các phương pháp hạch toán chi tiết ........................................................................................................................ 22 1.4.2. Phương pháp thẻ song song...................................................................23 1.4.3. Phương pháp Sổ đối chiếu luân chuyển.................................................25 1.4.4. Phương pháp Sổ số dư...........................................................................27 1.5. Hạch toán tổng hợp tình hình luân chuyển NVL, CCDC trong doanh nghiệp ....................................................................................................................28 1.5.1. Các phương pháp hạch toán tổng hợp NVL, CCDC..............................28 1.5.2. Hạch toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp KKTX................28 1.5.3. Hạch toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp KKĐK................40 1.6. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.................................................42 Trang 2 Hệ thống Website :     http://choluanvan.com http://luanvanviet.com http://timluanvan.com http://thuvienluanvan.com Thông tin Liên hệ - Hỗ trợ: Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) - 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Timluanvan@gmail.com - Choluanvan@gmail.com Yahoo Messenger: Choluanvan - Luanvanviet Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn 1.7. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán tổng hợp về NVL, CCDC theo các hình thức sổ ............................................................................................................................ 43 1.7.1. Hình thức Nhật ký chung.......................................................................44 1.7.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái....................................................................45 1.7.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ.....................................................................46 1.7.4. Hình thức Nhật ký chứng từ...................................................................48 1.8. Chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán của một số nước về NVL, CCDC . 49 1.8.1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về NVL, CCDC và kế toán Việt Nam......50 1.8.2. Kế toán NVL, CCDC theo hệ thống kế toán Mỹ.................................50 1.8.3. Kế toán NVL, CCDC theo hệ thống kế toán Pháp...............................51 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN............................................................................. 52 2.1.Đặc điểm, tình hình tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ...........................52 2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn . . .52 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý tại Công ty..............53 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ........................................................59 2.2. Tình hình thực tế kế toán nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty CP xi măng Bỉm Sơn ........................................................................................................62 2.2.1. Đặc điểm nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ và yêu cầu quản lý tại Công ty .........................................................................................................................62 2.2.2. Phân loại nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ và căn cứ phân loại tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn................................................................................................ 65 2.2.3. Tính giá NVL, CCDC tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn.......................67 2.2.4. Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn........................70 PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN .....................................104 3.1 Nhận xét và đánh giá khái quát công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn...................................................................................................105 Trang 3 Hệ thống Website :     http://choluanvan.com http://luanvanviet.com http://timluanvan.com http://thuvienluanvan.com Thông tin Liên hệ - Hỗ trợ: Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) - 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Timluanvan@gmail.com - Choluanvan@gmail.com Yahoo Messenger: Choluanvan - Luanvanviet Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn 3.1.1. Ưu điểm công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn 3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn .............................................................................................107 3.2. Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn........................................................................................110 3.2.1. Về tổ chức quản lý NVL, CCDC .........................................................110 3.2.2. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho...................................................111 3.2.3. Phân bổ CCDC cho các kỳ hạch toán...................................................112 3.2.4. Thanh lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho lâu năm................113 KẾT LUẬN..........................................................................................................116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Trang 4 Hệ thống Website :     http://choluanvan.com http://luanvanviet.com http://timluanvan.com http://thuvienluanvan.com Thông tin Liên hệ - Hỗ trợ: Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) - 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Timluanvan@gmail.com - Choluanvan@gmail.com Yahoo Messenger: Choluanvan - Luanvanviet Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn Chữ viết tắt NVL CCDC CP TCT DN KKTX KKĐK HTK Chú giải Nguyên vật liệu Công cụ, dụng cụ Cổ phần Tổng công ty Doanh nghiệp Kê khai thường xuyên Kiểm kê định kỳ Hàng tồn kho DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Số hiệu bảng biểu, sơ đồ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ 1.7 Sơ đồ 1.8 Sơ đồ 1.9 Sơ đồ 2.1. Sơ đồ 2.2 Biểu 2.1 Biểu 2.2 Biểu 2.3 Biểu 2.4 Biểu 2.5 Biểu 2.6 Biểu 2.7 Biểu 2.8 Biểu 2.9 Biểu 2.10 Biểu 2.11 Biểu 2.12 Biểu 2.13 Biểu 2.14 Biểu 2.15 Biểu 2.16 Tên bảng biểu, sơ đồ Sơ đồ hạch toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song Sơ đồ hạch toán chi tiết theo phương pháp sổ Đối chiếu luân chuyển Sơ đồ hạch toán chi tiết theo phương pháp sổ số dư Sơ đồ hạch toán NVL, CCDC theo phương pháp KKTX Sơ đồ hạch toán NVL, CCDC theo phương pháp KKĐK Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký - sổ cái Trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ Trình tư ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ Mô hình tổ chức bộ máy quản ký Công ty Mô hình tổ chức bộ máy kế toán Tờ trình mua vật tư Bảng đề nghị mức giá mua vật tư, hàng hoá Hoá đơn GTGT mua Đá bazan Giấy chứng nhận phụ gia khoáng Biên bản kiểm nghiệm nhập kho đá bazan Phiếu nhập kho đá bazan Hoá đơn GTGT mua Thạch cao Biên bản kiểm nghiệm thạch cao Phiếu nhập kho Thạch cao Phiếu xuất kho NVL chính Phiếu xuất kho CCDC Phiếu xuất điều chuyển kho Thẻ kho NVL Thạch cao Thẻ kho ghim vòng (CCDC) Thẻ chi tiết vật tư Bảng tổng hợp Nhập-xuất-tồn Trang 5 Hệ thống Website :     http://choluanvan.com http://luanvanviet.com http://timluanvan.com http://thuvienluanvan.com Thông tin Liên hệ - Hỗ trợ: Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) - 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Timluanvan@gmail.com - Choluanvan@gmail.com Yahoo Messenger: Choluanvan - Luanvanviet Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn Biểu 2.17 Biểu 2.18 Biểu 2.19 Biểu 2.20 Biểu 2.21 Biểu 2.22 Biểu 2.23 Biểu 2.24 Biểu 2.25 Biểu 2.26 Biểu 3.1 Bảng đề nghị thanh toán tiền mua vật tư Gíây đề nghị chuyển tiền qua ngân hàng Phiếu chi Giấy thanh toán tiền tạm ứng Sổ nhật ký mua hàng Bảng phân bổ chi phí tại các giai đoạn Sổ nhật ký chung Sổ Cái TK 152 Sổ cái TK 1531 Biên bản kiểm kê tồn kho vật tư, hàng hoá, sản phẩm Bảng NVL tồn kho (ứ đọng) Trang 6 Hệ thống Website :     http://choluanvan.com http://luanvanviet.com http://timluanvan.com http://thuvienluanvan.com Thông tin Liên hệ - Hỗ trợ: Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) - 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Timluanvan@gmail.com - Choluanvan@gmail.com Yahoo Messenger: Choluanvan - Luanvanviet Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
- Xem thêm -