Tài liệu Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á.

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LêI Më §ÇU S¶n xuÊt lµ chøc n¨ng chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thu hót 70 - 80 % lùc lîng lao ®éng cu¶ doanh nghÞªp . Cïng víi chøc n¨ng Marketing vµ chøc n¨ng tµi chÝnh nã t¹o ra thÕ v÷ng ch¾c cña mçi doanh nghiÖp . C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ yÕu tè trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp th«ng qua chÊt lîng s¶n phÈm , dÞch vô vµ thêi gian cung cÊp chóng . Trong nÕn kinh tÕ thÞ trêng cã tÝnh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay , c¸c doanh nghiÖp lu«n bÞ ®Æt trong t×nh tr¹ng c¹nh tranh gay g¾t , ng¸y cµng khèc liÖt v× sù sèng cßn cña chÝnh m×nh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn , tÊt yÕu ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng . Do vËy , viÖc nghiªn cøu vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c diÒu hanh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt lÝ thyÕt mµ nã cßn cã ý nghÜa vÓ mÆt thùc tiÔn . V× nh÷ng lÝ do trªn t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nµy . KÕt cÊu bao gåm 3 ch¬ng : - Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp . - Ch¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghÞªp t¹i c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n ho¸ . - Ch¬ng III : Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m n©ng cao c«ng t¸c diÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy dï rÊt cè g¾ng vµ ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy NguyÔn H÷u TrÝ cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty nhng vÉn gÆp ph¶i h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ tr×nh ®é nªn khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt , v× vËy t«i rÊt mong nhËn dîc ý kiÕn ®ãng gãp cña quÝ c«ng ty vµ c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó t«i cã thÓ hoµn thiÖn h¬n ®Ò tµi nµy . CH¦¥NG I : Lý LUËN CHUNG VÒ C¤NG T¸C §IÒU HµNH S¶N XUÊT T¸C NGHIÖP . I . C¸c kh¸i niÖm , b¶n chÊt vµ ®Æc trng . Trong bÊt kú nÓn kinh tÕ nµo , c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng cã vÞ trÝ rÊt ®Æc biÖt , nã lµ c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña toµn x· héi . ViÖc qu¶n lý , ®iÒu hµnh viÖc s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc, hiÖu qu¶ lµ nhiÖm vô quan träng cña c¶ Nhµ níc , c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh . Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë níc ta Trang 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhÊt thiÕt c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ph¶i ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng thøc QTKD . C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp kh«ng chØ dõng l¹i ë møc thÓ hiÖn tèt mµ nã ph¶i kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn , n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c nµy v× nã cã tÇm quan träng rÊt lín mçi doanh nghiÖp c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh , nã chÝnh lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng . Nhng tríc khi ®i s©u nghiªn cøu vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ta ph¶i t×m hiÓu c¸c néi dung c¬ b¶n cña nã nh s¶n xuÊt , ®iÒu hµnh , ... 1 . Kh¸i niÖm vÒ s¶n xuÊt . HiÖn nay trªn thÕ giíi cïng song hµnh tån t¹i mét sè quan ®iÓm kh«ng gièng nhau . Quan niÖm truyÒn thèng cho r»ng : S¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi hoµn toµn ®èi tîng lao ®éng ®Ó t¹o ra nh÷ng vËt phÈm lµ hµng ho¸ trong kinh doanh nh c¸c qu¸ tr×nh : chÕ t¹o ®êng tõ mÝa , nu«i trång thuû s¶n ... Nh vËy theo quan ®Øªm nµy th× c¸c ho¹t ®éng dÞch vô lµ nh÷ng qu¸ tr×nh biÕn ®æi kh«ng hoµn toµn ®èi tîng lao ®éng nh : c¸c qu¸ tr×nh söa ch÷a , hoµn thiÖn vËt phÈm cña s¶n xuÊt , tiªu dïng ... kh«ng ®îc coi lµ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Theo quan niÖm s¶n xuÊt gÇn ®©y ®¹i diÖn cho quan ®iÓm cña c¸c nhµ nghiªn cøu hiÖn ®¹i trªn c¬ së nh÷ng ®Øªm chung cña qu¸ tr×nh t¹o ra vËt phÈm vµ dÞch vô l¹i quan niÖm vÒ s¶n xuÊt nh sau : “ S¶n xuÊt ( production ) lµ mét qui tr×nh ( process ) t¹o ra s¶n phÈm vµ dÞch vô ” . Nh vËy theo quan niÖm nµy th× s¶n xuÊt lµ mét trong tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm hay dÞch vô hay nãi c¸ch kh¸c s¶n xuÊt chÝnh lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ c¸c ®Çu vµo thµnh c¸c ®Çu ra díi d¹ng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô . Qu¸ tr×nh nµy cã thÓ ®îc biÒu diÔn díi d¹ng s¬ ®å nh sau : - §Çu vµo §Êt ®ai . Lao ®éng . Vèn . ThiÕt bÞ . TiÒn . Nguyªn liÖu . N¨ng lîng . Ph¬ng tiÖn . Khoa häc vµ nghÖ thuËt qu¶n lý . Qu¸ tr×nh doanh nghiÖp chuyÓn hãa ®Çu vµo thµnh ®Çu ra th«ng qua s¶n xuÊt , ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng Marketing . Trang 2 - §Çu ra M¸y mãc thiÕt bÞ Thùc phÈm Gi¸o dôc . Tin tøc . ¤t« . .. .. .. .. .. .. ... .. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 . §iÒu hµnh vµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp . §iÒu hµnh lµ mét chøc n¨ng cña l·nh ®¹o vµ qu¶n lý trong mét tæ chøc nh»m kÕt nèi c¸c bé phËn c¸c c¸ nh©n trong mét hÖ thèng vËn ®éng cña tæ chøc ®ã theo chøc n¨ng vµ ®Þa vÞ cña nã sao cho c¶ bé m¸y cã thÓ ho¹t ®éng mét c¸ch tr«i ch¶y vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt . Nh vËy c«ng viÖc ®iÒu hµnh lµ chøc n¨ng tæ chøc , chØ huy vµ vËn hµnh cña bé m¸y . Chøc n¨ng cña ®iÒu hµnh chØ xuÊt hiÖn khi cã lao ®éng hîp t¸c , lao ®éng ®îc tiÕn hµnh trong m«i trêng chung cña mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc . Chøc n¨ng ®iÒu hµnh ( chøc n¨ng s¶n xuÊt ) lµ mét trong ba chøc n¨ng c¬ b¶n trong mét doanh nghiÖp . Ba chøc n¨ng ®ã lµ chøc n¨ng ®iÒu hµnh , chøc n¨ng tµi chÝnh vµ chøc n¨ng Marketing . Qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh cña mét doanh nghiÖp cã thÓ tãm t¾t díi d¹ng m« h×nh nh sau : kÕ ho¹ch C¸c yÕu tè ®Çu vµo gi¸m s¸t ®Çu vµo Qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t ®Çu ra s¶n phÈm , dÞch vô KiÓm so¸t Th«ng tin ph¶n håi §Õn ®©y ta cã thÓ thÊy r»ng : Qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ( hay cßn gäi lµ qu¶n trÞ s¶n xuÊt ) lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh ®Êt ®ai , lao ®éng , vèn ... thµnh c¸c ®Çu ra nh hµng ho¸ , dÞch vô mong muèn . Tõ ®ã ta cã thÓ rót ra r»ng : C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp trong mét doanh nghiÖp lµ chøc n¨ng vËn hµnh vµ gi¸m s¸t qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp nh»m chuyÓn hãa c¸c yÕu tè ®Çu vµo thµnh c¸c s¶n phÈm ®Çu ra mong muèn b»ng c«ng nghÖ vµ c¸c kü thuËt thÝch hîp . Trang 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong qu¸ tr×nh nµy c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ph¶i ®îc thùc hiÖn vµ dùa trªn kÕ ho¹ch ®· v¹ch s½n , ®îc tæ chøc mét c¸ch hîp lý vµ ®îc kiÓm so¸t mét c¸ch ch¾t chÏ . ViÖc thu nhËn vµ sö lý th«ng tin ph¶n håi cho phÐp tiÕp tôc hoµn thiÖn qu¸ tr×nh qu¶n trÞ ®iÒu hµnh trong nh÷ng giai ®o¹n kÕ tiÕp , ®«i khi ®îc hoµn thiÖn b»ng nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt ngay trong qu¸ tr×nh qu¶n lý . Trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh cã tÝnh chÊt toµn cÇu nh hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp lu«n bÞ ®Æt trong t×nh tr¹ng canh tranh ngµy cµng khèc liÖt v× sù sèng cßn vµ phån vinh cña chÝnh m×nh . V× thÕ mçi doanh nghiÖp ph¶i tù t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh míi trªn thÞ trêng vµ t×m hiÓu râ vÒ nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ph¸t triÓn s¶n phÈm míi , hoµn thiÖn s¶n phÈm cò , tõ ®ã ®a ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm míi nhanh h¬n , ph©n phèi s¶n phÈm kÞp thêi h¬n mçi khi cã ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng . YÒu cÇu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i linh ho¹t h¬n trong tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ngµy cµng cã hiÖu qu¶ cao v× chÊt lîng cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ph¶n ¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . ChÝnh v× ®iÒu nµy nhiÒu doanh nghiÖp cã xu híng tinh gi¶m bé m¸y gi¸n tiÕp , tæ chøc vµ ph©n c«ng l¹i lao ®éng , s¾p xÕp c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt , tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n c«ng , ... ®Ó ®¶m b¶o ®¹t møc hiÖu qu¶ míi cao h¬n linh ho¹t trong tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh . Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ngµy cµng chó träng h¬n ®Õn mÆt chÊt lîng , thay thÕ c«ng nghÖ míi vµ t×m kiÕm nguån cung øng lín h¬n , æn ®Þnh h¬n tõ c¸c nhµ cung cÊp . TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã ®Òu lµ nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp trong doanh nghiÖp hiÖn nay . XÐt vÒ mÆt b¶n chÊt , c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp chÝnh lµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ , g¾n víi nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ ®· ®îc ph©n c«ng cho tõng bé phËn trong c¶ hÖ thèng s¶n xuÊt vµ dÞch vô cu¶ doanh nghiÖp . §ã chÝnh lµ vÞªc tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c nguån nh©n tµi vµ vËt lùc ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu kinh doanh ®· v¹ch s½n . C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghÞªp ®ång thêi víi t c¸ch lµ tæ chøc qu¶n lý sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ cung cÊp ®Çu ra phôc vô nhu cÇu cña thÞ trêng , v× vËy môc tiªu tæng qu¸t ®Æt ra lµ ®¶m b¶o tháa m·n tèi ®a nhu cÇu kh¸ch hµng trªn c¬ së sö dông hiÖu qu¶ nhÊt c¸c yÕu tè s¶n xuÊt . Néi dung cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp bao gåm dù b¸o nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm , thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ qui tr×nh c«ng nghÖ qu¶n trÞ c«ng suÊt cña doanh nghiÖp , x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt doanh nghiÖp bè trÝ , s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp , lËp kÕ ho¹ch c¸c nguån lùc , ®iÒu ®é s¶n xuÊt , kiÓm so¸t toµn bé c¸c ho¹t ®éng cô thÓ liªn quan tíi c¸c nhiÖm vô ®· x¸c ®Þnh . 3 . Vai trß vµ mèi quan hÖ cña chøc n¨ng s¶n xuÊt víi c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ chÝnh kh¸c . Doanh nghiÖp víi t c¸ch lµ mét thùc thÓ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ , nã ho¹t ®éng t¹o ra c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®Òu dùa trªn ba chøc n¨ng c¬ b¶n sau : - Chøc n¨ng s¶n xuÊt . - Chc n¨ng tµi chÝnh . - Chøc n¨ng Marketing . Trang 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chøc n¨ng Marketing lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp , nã ph¸t hiÖn hoÆc ph¸t triÓn nhu cÇu ®èi víi hµng hãa hoÆc dÞch vô cña doanh nghiÖp vµ duy tr× mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng hoÆc kh¸ch hµng tiÒm n¨ng . Cßn chøc n¨ng tµi chÝnh l¹i ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh»m cung cÊp c¸c nguån tµi chÝnh cho doanh nghiÖp vµ híng dÉn doanh nghiÖp sö dông mét c¸ch kh«ng ngoan c¸c nguån tµi chÝnh ®ã sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt . Nhng ®iÒu quan träng trong mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp , mäi ho¹t ®éng ®Òu ®ßi hái sù cè g¾ng cña con ngêi vµ nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan t¸c ®éng lªn nç lùc cña hä . VÊn ®Ò lµ lµm sao phèi hîp sù ho¹t ®éng , nç lùc c¸ nh©n riªng lÎ thµnh cè g¾ng , nç lùc chung cña toµn doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cac h¬n ? TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ®Òu thuéc chøc n¨ng qu¶n trÞ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp hay chøc n¨ng s¶n xuÊt . Cã nguån tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mµ kh«ng cã thÞ trêng tiªu thô th× còng v« nghÜa v× hÞªn nay , doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ù¬c th× ph¶i s¶n xuÊt nh÷ng g× mµ thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i lµ s¶n xuÊt nh÷ng g× m×nh cã . Nhng nÕu cã nguån tµi chÝnh vµ thÞ trßng mµ kh«ng cung cÊp ®îc s¶n phÈm th× còng ch¶ cã nghÜa g× , cã thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mµ kh«ng cã vèn cÇn thiÕt ®Ó thuª nh©n c«ng , mua s¾m thiÕt bÞ , ph¬ng tiÖn còng nh ®a toµn bé c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt kh¸c vµo ho¹t ®éng th× còng kh«ng vËn hµnh doanh nghiÖp ®îc . §iÒu ®ã ®ßi hái ba chøc n¨ng ph¶i vËn hµnh ®ång thêi vµ qu¶n lý mét c¸ch tæng hîp . Trong ba chøc n¨ng ®ã chøc n¨ng s¶n xuÊt ®ãng vai trß quan träng bëi nã lµ bé phËn vËn hµnh doanh nghiÖp . NÕu ta coi ba chøc n¨ng cña doanh nghiÖp lµ b¶n hoµ tÊu th× chøc n¨ng s¶n xuÊt lµ chñ c«ng vµ ngõ¬i lµm c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ®ãng vai trß lµ nh¹c trëng trong giµn nh¹c s«i ®éng cña ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp . Tuy nhiªn gi÷a c¸c ph©n hÖ còng cã nh÷ng m©u thuÉn víi nhau . Ch¼ng h¹n chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ Marketing cã nh÷ng môc tiªu m©u thuÉn víi nhau vÒ thêi gian , vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶ . Trong khi c¸c c¸n bé Marketing ®ßi hái c¸c s¶n phÈm chÊt lîng cao , gi¸ thµnh h¹ vµ thêi gian giao hµng nhanh th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l¹i cã nh÷ng giíi h¹n vÒ c«ng nghÖ , chu kú s¶n xuÊt , kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ nhÊt ®Þnh . Còng do nh÷ng giíi h¹n trªn kh«ng ph¶i lóc nµo s¶n xuÊt còng ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng nh÷ng chØ tiªu vÒ tµi chÝnh ®Æt ra vµ ngîc l¹i nhiÒu khi nh÷ng nhu cÇu vÒ ®Çu t , dæi míi c«ng nghÖ hoÆc tæ chøc thiÕt kÕ , x¾p xÕp l¹i bé phËn s¶n xuÊt kh«ng ®îc bé phËn tµi chÝnh cung cÊp kÞp thêi . 4 . HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp vµ nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn nã . 4.1 . HiÖu qu¶ vµ tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp Trªn b×nh diÖn cña c¸c doanh nghiÖp khi nãi ®Õn nguyªn nh©n ph¸ s¶n ta thÊy cã nhiÒu nguyªn nh©n nhng nguyªn nh©n hµng ®Çu thêng vÉn lµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp kÐm hiÖu qu¶ . Trong cïng nh÷ng hoµn c¶nh nh nhau nhng doanh nghiÖp biÕt c¸ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt tèt h¬n khoa häc h¬n th× triÓn väng ®¹t ®îc sÏ ch¾c ch¾n h¬n . §Æc biÖt quan träng kh«ng ph¶i chØ lµ viÖc ®¹t kÕt qu¶ mµ sÏ cßn lµ vÊn ®Ò Ýt tèn kÐm thêi gian , tiÒn b¹c , nhiªn nguyªn vËt liÖu vµ nhiÒu c¸c lo¹i phÝ tæn kh¸c h¬n hay nãi c¸ch kh¸c lµ cã hiÖu qu¶ h¬n . Khi chóng ta so s¸nh kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc víi nh÷ng chi phÝ ®· bá ra chóng ta cã kh¸i niÖm hiÖu qu¶ . HiÖu qu¶ cao khi chÝ bá ra thÊp mµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc l¹i nhiÒu vµ hiÖu qu¶ thÊp khi chÝ phÝ nhiÒu mµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc kh«ng Trang 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¸ng bao nhiªu . Kh«ng biÕt c¸ch ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp th× còng cã thÓ ®¹t ®îc kÕt qu¶ nhng khi xem xÐt ®Õn chi phÝ th× kÕt qu¶ ®¹t ®îc lµ qu¸ ®¾t . Tøc lµ cã kÕt qu¶ nhng kh«ng cã hiÖu qu¶ hay chÝnh x¸c h¬n lµ hiÖu qu¶ thÊp . Trong ho¹t ®éng kinh tÕ nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã c¹nh tranh , c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i t×m c¸ch h¹n chÕ chi phÝ , gia t¨ng kÕt qu¶ tøc lµ ph¶i lu«n lu«n t×m c¸ch gia t¨ng hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ v« cïng cÇn thiÕt v× nã sÏ lµm gia t¨ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp , gióp doanh nghiÖp cã ®îc vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thi trêng vµ ngµy cµng ®¹t ®îc møc lîi nhuËn lín h¬n . 4.2 . C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp . Thø nhÊt nhãm cã ¶nh hëng lín nhÊt , trªn b×nh diÖn réng vµ l©u dµi ®Õn c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ nhãm yÕu tè m«i trêng vÜ m« . §èi víi mét doanh nghiÖp nhãm nµy bao gåm : c¸c yÕu tè kinh tÕ vÜ m« c¸c yÕu tè x· héi ; c¸c yÕu tè v¨n ho¸ ; c¸c yÕu tè nh©n khÈu , d©n sè ; c¸c yÕu tè thuéc vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ , vÒ sù l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña Nhµ níc ; c¸c yÕu tè vÒ c«ng nghÖ vµ KHKT ; c¸c yÕu tè quèc tÕ ; c¸c yÕu tè thiªn nhiªn . Nghiªn cøu ¶nh hëng cña m«i trêng kinh tÕ vÜ m« ta thÊy chóng bao gåm tõ c¸c yÕu tè kh«ng chØ ®Þnh híng vµ cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp mµ cßn ¶nh hëng ®Õn m«i trêng vi m« cña doanh nghiÖp . C¸c yÕu tè nµy còng lµ nguyªn nh©n chÝnh t¹o ra c¬ héi còng nh c¸c nguy c¬ cho doanh nghiÖp . C¸c yªó tè kinh tÕ vi m« cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn qu¶n trÞ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp , ®ã lµ c¸c yÕu tè : tæng s¶n phÈm quèc néi ( GDP ) ; yÕu tè l¹m ph¸t tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ; nh÷ng yÕu tè x· héi ( ®îc xem lµ cã t¸c ®éng rÊt m¹nh ®Õn tÊt c¶ ho¹t ®éng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ) nh d©n sè , v¨n ho¸ , nh¸nh v¨n hãa , nghÒ nghiÖp , t©m lý d©n téc , phong c¸ch , lèi sèng , h«n nh©n , gia ®×nh vµ t«n gi¸o . C¸c yÕu tè thuéc vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ , ph¸p luËt , vÒ sù l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña Nhµ níc còng lµ nh÷ng yÕu tè vÜ m« cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hÇu hÕt c¸c c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp trong c¸c doanh nghiÖp . C¸c nhµ qu¶n trÞ ë c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chÊp hµnh chñ ch¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc . ¶nh hëng cña tiÕn bé KHKT vµ c«ng nghÖ lµ v« cïng phong phó vµ ®a d¹ng , ®iÒu quan träng cÇn ph¶i nhËn thøc ®îc lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ thuéc mäi tæ chøc nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®Òu cÇn ph¶i tÝnh tíi ¶nh hëng cña yÕu tè nµy trong c¸c mÆt ho¹t ®éng cña m×nh . Thùc tÕ ®ang chøng tá r»ng nhµ qu¶n trÞ nµo n¾m b¾t nhanh nhËy vµ ¸p dông kÞp thêi nh÷ng thµnh tùu tiÕn bé nh vò b·o cña KHKT th× ngêi ®ã sÏ thµnh c«ng . Thiªn nhiªn lµ thÕ giíi xung quanh cuéc sèng cña chóng ta . Chóng kh«ng chØ lµ lùc lîng chØ g©y ra tai häa cho con ngêi mµ cßn lµ c¸i n«i cña sù sèng , cung cÊp c¸c nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . §èi víi nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp th× th× thiªn nhiªn lµ thøc ¨n chñ yÕu ®Ó nu«i sèng chóng . B¶o vÖ , ph¸t triÓn vµ khai th¸c hîp lý c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch , bøc xóc , tÊt yÕu kh¸ch quan trong nhiÒu ho¹t ®éng cña mäi nhµ qu¶n trÞ . Thø hai lµ nhãm c¸c yÕu tè vi m« . §©y lµ nhãm yÕu tè t¸c ®éng trªn b×nh diÖn gÇn gòi ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña doanh nghiÖp . §èi víi doanh nghiÖp chóng lµ c¸c nhãm yÕu tè Trang 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sau : nhãm ®èi thñ c¹nh tranh trùc diÖn ; nhãm cac nhµ cung øng ; nhãm kh¸ch hµng ; nhã nh÷ng ngêi m«i giíi trung gian ; nhãm c¸c ®èi thñ tiÒm Èn ; nhãm c¸c giíi chøc ®Þa ph¬ng cïng c«ng chóng vµ nhãm c¸c yÕu tè m«i trêng néi bé nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp , c¬ së vËt chÊt kü thuËt , bé m¸y qu¶n lý hay tæ chøc hµnh chÝnh ... Nghiªn cøu ¶nh hëng cña m«i trêng kinh tÕ vi m« ta thÊy c¸c lùc lîng nµy cã ¶nh hëng rÊt lín vµ s©u s¾c tíi c¸c ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ ë c¸c doanh nghiÖp . Trong sè c¸c lùc lîng vµ yÕu tè cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ph¶i kÓ ®Õn c¸c nhµ cung øng . C¸c nhµ cung øng cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn viÖc cung cÊp nguån tµi nguyªn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . C¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cè g¾ng cã ®îc nguån cung øng æn ®Þnh . Nõu nhµ cung øng ¶nh hëng ®Õn ®Çu vµo th× kh¸ch hµng ¶nh hëng ®Õn ®Çu ra cña doanh nghiÖp . Kh«ng câ kh¸ch hµng th× c¸c doanh nghiÖp sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh . T×m hiÒu kü lìng vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vµ së thÝch , thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng môc tiªu sÏ lµ sù sèng cßn cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ hÖ thèng qu¶n trÞ nãi riªng . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh«ng mét nhµ qu¶n trÞ nµo cã thÓ coi thêng ®èi thñ c¹nh tranh . §èi thñ c¹nh tranh thêng cã nh÷ng d¹ng sau nhãm ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp ; nhãm ®èi thñ c¹nh tranh gi¸n tiÕp ; ®èi thñ c¹nh tranh tríc m¾t ; ®èi thñ c¹nh tranh l©u dµi ... Nghiªn cøu kü lìng vµ v¹ch ra c¸c ®èi s¸ch c¹nh tranh phï hîp lu«n lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ ë mäi doanh nghiÖp . Trong c¸c ho¹t ®éng vÒ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng cã quan hÖ víi c¸c nhµ m«i giíi , trung gian . Hä thêng lµ nh÷ng c«ng ty hç trî cho c«ng ty vÒ mÆt chuyªn chë , vËn chuyÓn , tuyÓn chän nh©n sù , gióp ®ì vÒ mÆt kü thuËt , tµi chÝnh , tiªu thô vµ phæ biÕn hµng hãa cña c«ng ty trong giíi kh¸ch hµng . Trong qu¸ tr×nh lùa chän c¸c nhµ m«i giíi chung gian doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc thËn träng vµ ph¶i x©y dùng quan hÖ hîp t¸c tèt ®Ñp víi hä . Trong thµnh phÇn cña m«i trêng qu¶n trÞ vi m« cßn cã nhiÒu giíi cã quan hÖ trùc tiÕp kh¸c nhau víi doanh nghiÖp . C¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn vµ cã thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng thÝch hîp cho 7 giíi cã quan hÖ trùc tiÕp c¬ b¶n sau : giíi tµi chÝnh ; c¸c giíi cã quan hÖ trùc tiÕp thuéc c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ; c¸c giíi cã quan hÖ trùc tiÕp thuéc c¸c c¬ quan Nhµ níc , c¸c nhãm c«ng d©n hµnh ®éng ; c¸c giíi cã quan hÖ trùc tiÕp ë ®Þa ph¬ng; quÇn chóng ®«ng ®¶o vµ c«ng chóng trùc tiÕp néi bé . II . C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp . 1. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ chung : th«ng thêng khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña mét doanh nghiÖp ngêi ta thêng dïng c¸c chØ tiªu nh doanh thu , lîi nhuËn chi phÝ . 1.1 . Doanh thu : doanh thu cña doanh nghiÖp lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c mang l¹i 1.2 . Chi phÝ : lµ toµn bé c¸c kho¶n cho cho ho¹t ®éng kinh doanh , cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c vµ toµn bé c¸c kho¶n thuÕ gi¸n thu mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh Trang 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3 . Lîi nhuËn : lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Lîi nhuËn lµ chØ tiªu chÊt lîng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Lîi nhuËn = doanh thu – chi phÝ LN  HÖ sè doanh lîi vèn kinh doanh = VKD VKD bao gåm tång nguån vèn hay vèn chñ së h÷u , vèn vay . HÖ sè nµy cho biÕt doanh nghiÖp thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn khi bá ra mét ®ång vèn kinh doanh . LN  HÖ sè doanh lîi doanh thu thuÇn = DTT DTT : doanh thu thuÇn . DTT = Doanh thu - c¸c kho¶n gi¶m trõ . HÖ sè nµy cho biÕt doanh nghiÖp thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn khu ®îc mét ®ång doanh thu thuÇn . L·i rßng tríc thuÕ  HÖ sè doanh lîi vèn chñ së h÷u = VCSH L·i rßng tríc thuÕ = DTT – tæng chi phÝ . HÖ sè nµy cho biÕt doanh nghiÖp thu bao nhiªu ®ång l·i rßng tríc thuÕ khi bá ra 1 ®ång vèn chñ së h÷u . DT  Sè lÇn chu chuyÓn vèn s¶n xuÊt = VSX VSX : vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n . ChØ sè nµy cho biÕt trong mét kú kinh doanh vèn s¶n xuÊt cña c«ng ty lu©n chuyÓn ®îc bao nhiªu lÇn . 2 . ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh : DTT  Søc s¶n xuÊt cña TSC§ = NGTSC § NGTSC§ : nguyªn gi¸ TSC§ . ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång TSC§ cña doanh nghiÖp cho bao nhiªu ®ång doanh thu . LNT  Søc sinh lîi cña TSC§ = NGBQTSC § NGBQTSC§ : nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ HÖ sè nµy cho biÕt mét ®ång doanh nghiÖp bá ra ®Çu t vµo TSC§ th× thu dîc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn . NGBQTSC §  Søc hao phÝ TSC§ = DTT HÖ sè nµy cho biÕt dÓ thu ®îc mét ®ång doanh thu th× doanh nghiÖp ph¶i bá ra bao nhiªu ®ång ®Çu t vµo TSC§ . 3 . ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n s¶n lu ®éng :  Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng = VL § : vèn lu ®éng b×nh qu©n .  Søc sinh lîi cña VL§ = DTT VL § LNT VL § Trang 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Sè vßng quay cña VL§ = DTT VLD  Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn = TGKPT : thêi gian kú ph©n tÝch . SVQ : sè vßng quay cña VL§ . TGKPT SVQ VL §  SuÊt hao phÝ VL§ = DTT 4 . ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng : DT  N¨ng suÊt lao ®éng = L § L § : sè lao ®éng b×nh qu©n . LN  Møc sinh lîi cña mét lao ®éng = L § 5 . C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh : TSL §  Tû sè lu©n chuyÓn TSL§ = NNH NNH : nî ng¾n h¹n . Nî  Tû sè nî = TS III . Ph¬ng ph¸p so s¸nh . So s¸nh lµ ph¬ng ph¸p ®îc nhiÒu m«n khoa häc sö dông . §èi víi ph©n tÝch kinh doanh , viÖc so s¸nh nh»m c¸c môc ®Ých : - Qua so s¸nh ngêi ta biÕt ®îc kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu do ®¬n vÞ ®Æt ra . Muèn vËy ph¶i so s¸nh b»ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc víi môc tiªu ®Æt ra . - Qua so s¸nh cã thÓ biÕt ®îc tèc ®é , nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn cña c¸c hiÖn tîng vµ kÕt qu¶ kinh tÕ th«ng qua viÖc so s¸nh kÕt qu¶ kú nµy víi kÕt qu¶ kú tríc . - KÕt qu¶ so s¸nh gióp ta biÕt ®îc møc ®é tiÕn triÓn hay l¹c hËu cña tõng ®¬n vÞ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu do chÝnh ®¬n vÞ ®Æt ra . Muèn vËy ph¶i so s¸nh kÕt qu¶ cña tõng ®¬n vÞ víi kÕt qu¶ cña tæng thÓ . 1 . Ph¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi : cho biÕt khèi lîng , qui m« mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc hay hôt cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ gi÷a kú ph©n tÝch víi kú gèc biÓu hiÖn b»ng c¸c thíc ®o kh¸c nhau . 2 . Ph¬ng ph¸p so s¸nh t¬ng ®èi : cho biÕt møc vît hay hôt cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ kú ph©n tÝch so víi kú gèc . So s¸nh b»ng sè t¬ng ®èi bao gåm sè t¬ng ®èi kÕt cÊu , sè t¬ng ®èi quan hÖ ( tû träng ) , sè t¬ng ®èi tèc ®é ph¸t triÓn ( t¨ng trëng ) , sè t¬ng ®èi møc ®é phæ biÕn cña sù vËt hiÖn tîng ... 3 . So s¸nh b»ng sè b×nh qu©n :ph¶n ¸nh ®iÓm ®iÓn h×nh cña mét ®¬n vÞ , bé phËn b»ng c¸ch san b»ng mäi chªnh lÖch gi÷a c¸c bé phËn cÊu thµnh . Ch¬ng ii : thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n ho¸ . Trang 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n ho¸ . C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa trùc thuéc bé v¨n hãa th«ng tin , ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh 289/Q§ ngµy 25/3/1993 cña bé v¨n hãa th«ng tin . TiÒn th©n lµ c«ng ty x©y dùng bé v¨n hãa , ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 144/VH-Q§ ngµy 9/9/1976 cña Bé trëng Bé v¨n hãa . Ph¸t triÓn tõ mét ®¬n vÞ x©y dùng ngµnh v¨n hãa , c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa ®· cã trªn 23 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh . C«ng ty ®· liªn tôc ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y . Nh÷ng c«ng tr×nh c«ng ty ®· thi c«ng ®îc ®¸nh gi¸ cao vÒ chÊt lîng , kü thuËt vµ mü thuËt . NhiÒu c«ng tr×nh ®· ®îc c¬ quan chñ qu¶n tÆng b»ng khen vµ ®îc bé x©y dùng cÊp huy ch¬ng vµng chÊt lîng cao C«ng ty ®· vinh dù ®îc thñ tíng chÝnh phñ tÆng b»ng khen vµo ngµy 12/4/2001 nh©n ngµy kû niÖm 25 n¨m thµnh lËp c«ng ty v× ®· cã nhiÒu thµnh tÝch trong c«ng t¸c gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ tæ quèc II . Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ , kü thuËt cña C«NG TY X©Y DùNG C«NG TR×NH V¨N HãA . 1 . §Æc ®iÓm kinh tÕ . C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa lµ mét ®¬n vÞ x©y dùng chuyªn ngµnh cña Bé v¨n hãa th«ng tin , ®· nhiÒu n¨m tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông , giao th«ng , thñy lîi vµ ®Æc bÞªt lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa thÓ thao cña T¦ vµ ®Þa ph¬ng trong c¶ níc . Khi míi thµnh lËp th× ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ : - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa vµ d©n dông . - T vÊn ®Çu t . - Kinh doanh vËt t vµ vËt liÖu x©y dùng . ®ã : Sè vèn ph¸p ®Þnh tÝnh ®Õn 31/12/1991 lµ 313,973 triÖu ®ång . Trong - Vèn cè ®Þnh lµ - Vèn lu ®éng lµ : 134,227 triÖu ®ång . : 179,746 triÖu ®ång . Sau thêi kú nÒn kinh tÕ níc ta ®îc vËn hµnh theo c¬ chÕ tËp trung bao cÊp nay bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng c«ng ty ph¶i tù s¶n xuÊt kinh doanh , h¹ch to¸n ®éc lËp , kh«ng cßn ®îc nhµ níc bao cÊp nh tríc n÷a nªn c«ng ty kh«ng nh÷ng duy tr× tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt truyÒn thèng cña m×nh mµ c«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng ngµnh nghÒ kinh doanh cña m×nh v× chÝnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . Díi sù l·nh ®¹o cña ban gi¸m ®èc nhiÖt t×nh vµ nhiÒu kinh nghiÖm c«ng ty ®· ph¸t triÓn kh«ng ngõng vµ ®· ®îc Bé v¨n hãa th«ng tin víi t c¸ch lµ c¬ quan s¸ng lËp ra quyÕt ®Þnh sè35/2000/Q§-BVHTT ngµy 29/12/2000 vÒ viÖc bæ xung ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty mét sè ngµnh nghÒ sau : - Tu bæ , t«n t¹o c¸c c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö , v¨n hãa , nghÖ thuËt Trang 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ph¸t triÓn h¹ tÇng qui m« võa vµ nhá nh c¸c c«ng tr×nh vÒ gi¸o dôc , b¶o vÖ m«i trêng , giao th«ng , thñy lîi , ®iÖn vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n . - T vÊn , m«i giíi vÒ bÊt ®éng s¶n . C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa víi nh÷ng n¨ng lùc vµ chuyªn m«n ®· hoµn thµnh nhiÒu c«ng tr×nh ®a d¹ng vÒ thÓ lo¹i vµ kÕt cÊu , cã yªu cÇu cao vÒ kü , mü thuËt . C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn vµ nh©n lùc còng nh tr×nh ®é ®Ó thùc hiÖn nhiÒu dù ¸n víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau . C¸c c¬ së s¶n xuÊt cña c«ng ty ho¹t ®éng kh¸ tèt , chÊt lîng s¶n phÈm cña c¸c ph©n xëng chÕ t¹o ra ngµy cµng ®îc n©ng cao . §iÓn h×nh nh xëng gia c«ng méc vµ gia c«ng ®å gç víi ®éi ngò thî lµnh nghÒ , c¸n bé qu¶n lý tËn tôy víi c«ng viÖc , cã tr×nh ®é nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt hay qu¶n lý ®Òu ®¹t kÕt qu¶ tèt . S¶n phÈm cña xëng s¶n xuÊt ra kh«ng chØ phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty vÒ c¸c s¶n phÈm gç cã ®é chÝnh x¸c vµ tinh x¶o ®Ó phôc vô viÖc tu bæ , n©ng cÊp , x©y míi c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa mµ cßn ®¸p øng ®îc ®ßi hái cña kh¸ch hang cã quan hÖ th¬ng m¹i víi c«ng ty . Víi nhu cÇu thÞ trêng vÒ c¸c s¶n phÈm gç ngµy cµng t¨ng nh hiÖn nay th× xëng gia c«ng méc vµ gia c«ng ®å gç sÏ cßn cã thÓ më réng qui m« s¶n xuÊt h¬n n÷a vµ ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu thµnh tÝch chung cña c«ng ty .C¸c s¶n phÈm cña c¸c xëng s¶n xuÊt ra gióp cho c«ng ty cã thÓ chñ ®éng vÒ mét sè nguyªn vËt liÖu ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty ®ång thêi ®¶m b¶o ®Çu ra cho mét sè mÆt hµng cña c«ng ty . 2 . §Æc ®iÓm kü thuËt VÒ n¨ng lùc kü thuËt , hiÖn nay c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa cã : - 330 c«ng nh©n kü thuËt trùc tiÕp s¶n xuÊt c¸c lo¹i . - 30 kü s , kiÕn tróc s cã tr×nh ®é . - 20 c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é trung cÊp. Trong sè 330 c«ng nh©n cã 50 c«ng nh©n cã tay nghÒ bËc 3 , 50 c«ng nh©n cã tay nghÒ bËc 4 trë lªn . Cã 10 lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng , 314 ngêi cã tr×nh ®é trung häc . Tuy nhiªn vÉn cßn 50 lao ®éng cha bè trÝ ®îc viÖc lµm . §Æc biÖt , do c«ng viÖc t«n t¹o trïng tu c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nªn trong sè c¸c c«ng nh©n cña c«ng ty cã nh÷ng ngêi tuæi ®êi cßn rÊt trÎ nhng l¹i lµ nh÷ng ngêi cã tay nghÒ do hä xuÊt th©n tõ nh÷ng gia ®×nh cã truyÒn thèng vÒ c«ng viÖc nµy. Nh÷ng c«ng tr×nh tiªu biÓu c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y : STT Tªn c«ng tr×nh A 1 2 3 C«ng tr×nh d©n dông – c«ng nghÞªp Nhµ ë v¨n nghÖ sü 5 tÇng Nhµ ë Lý V¡N PHóC 5 tÇng Trô së ubnd huyÖn Quèc oai – Hµ t©y Trang 11 Gi¸ trÞ s¶n lîng Thêi gian thi c«ng 3000 2500 1200 1992-1994 1992-1994 1992-1993 (triÖu ®ång) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4 5 6 7 8 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C 1 2 3 4 5 6 7 Trô së HuyÖn uû Quèc Oai – Hµ T©y Trô së HuyÖn uû §an Phîng – Hµ T©y C«ng ty in Thèng NhÊt Nhµ m¸y «t« FORD - H¶i D¬ng Trô së nhµ in B¸o Nh©n D©n C«ng tr×nh v¨n hãa chuyªn nghµnh ViÖn b¶o tµng lÞch sö ( c¶i t¹o , n©ng cÊp ) Trêng viÕt v¨n NguyÔn Du Nhµ xuÊt b¶n v¨n hãa d©n téc ViÖn thÓ dôc thÓ thao Trung t©m phôc håi chøc n¨ng ngêi mï ( do Nauy tµi trî ) Gi¶ng ®êng héi trêng – Trêng §HVH Nhµ s¸ng t¸c Nha Trang HÖ thèng trang ©m studio §µi truyÒn h×nh HuÕ Nhµ tËp chÝnh – Trêng xiÕc VN Nhµ trng bµy Trung t©m v¨n ho¸ nghÖ thuËt VN HÖ thèng trang ©m Trung t©m PTTH Q§ C«ng tr×nh v¨n hãa truyÒn thèng C¶i t¹o chïa Qu¸n Sø X©y dùng míi chïa D©u ( Hµ Néi ) T«n t¹o chïa Vua ( Hµ néi ) Tu bæ , t«n t¹o chïa MÝa (Hµ T©y ) Trïng tu ®×nh M¹ch Trµng- Cæ Loa – Hµ Néi Tu bæ , t«n t¹o chïa Keo ( Th¸i B×nh ) Nhµ ®Ó chu«ng , trèng Quèc Tö Gi¸m 1200 1500 2500 1500 1500 1994-1995 1994-1995 1996-1997 1996 1999-2000 5000 1600 1400 1100 1992-1997 1992-1993 1993-1995 1993-1994 5600 1996-1997 5000 4600 1998-1999 2000-2001 3000 2001 5800 2001-2002 3500 2001-2002 1400 2002 1400 1300 900 2200 1996-1997 1998-1999 2000 2000-2001 3500 2000-2001 900 500 2001-2002 2001 Sau khi c«ng ty ®îc thµnh lËp l¹i víi tªn C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña c«ng ty vÒ qui m« s¶n xuÊt vµ chñng lo¹i s¶n phÈm . HiÖn nay c«ng ty cã c¸c c¬ së s¶n xuÊt sau : Sè TT 1 2 3 4 C¬ së s¶n xuÊt Xëng gia c«ng méc vµ xëng gia c«ng ®å gç Xëng s¶n xuÊt g¹ch l¸t nÒn Xëng s¶n xuÊt thÐp vµ nh«m kÝnh B·i ®óc cÊu kiÖn bª t«ng Sè lîng 1 xëng 1 xëng 1 xëng 1 b·i N¨ng lùc hiÖn cã vÒ tµi s¶n , thiÕt bÞ vµ nguån lùc kh¸c cña c«ng ty t¬ng ®èi ®Çy ®ñ . C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ thiÕt bÞ thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt c¸c hîp ®ång mµ c«ng ty ®· ký kÕt . Trang 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ThiÕt bÞ m¸y thi c«ng M¸y trén bª t«ng ( 100-600 lÝt ) M¸y vËn th¨ng , têi ®iÖn c¸c lo¹i CÇn cÈu ADK M¸y ®Çm c¸c lo¹i M¸y hµn c¸c lo¹i M¸y gia c«ng cÊu kiÖn vµ ®å dïng b»ng gç M¸y vµ thiÕt bÞ gia c«ng nh«m kÝnh M¸y khoan , mµi , c¾t g¹ch , ®¸ ... M¸y b¬m nêc c¸c lo¹i C¸c lo¹i m¸y ®o ®¹c kiÓm tra c«ng tr×nh Giµn gi¸o thÐp ¤t« vËn t¶i c¸c lo¹i ( tõ 2-10 tÊn ) Sè lîng 4 chiÕc 5 bé 2 bé 12 chiÕc 6 chiÕc 10 chiÕc 4 bé 10 chiÕc 10 chiÕc 4 bé 500 m2 10 chiÕc Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mé sè m¸y mãc chuyªn dïng kh¸c phôc vô cho ngµnh nghÒ x©y dùng . 3 . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y : HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp phô thuéc nhiÒu vµo n¨ng lùc , tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lÝ . Tr×nh ®é cña nhµ qu¶n lÝ thÓ hiÖn ngay ë viÖc x¾p xÕp c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp . V× vËy viÖc tæ chøc , x¾p xÕp mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lÝ vµ tËn dông hÕt n¨ng lùc cña tõng bé phËn , tõng ngêi sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c ngiÖp vµ kÕt qu¶ cuèi cïng lµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty còng sÏ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt . Sau khi nghiªn cøu c¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc còng nh tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh , c«ng ty xÐt thÊy ®¬n vÞ m×nh cã qui m« kh«ng lín nªn ®· chän c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty lµ c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng theo chÕ ®é mét thñ trëng. Trong ®ã gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn cao nhÊt vµ lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng tríc c«ng ty .  Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña ban l·n ®¹o vµ c¸c phßng ban : - Ban gi¸m ®èc gi¸m ®èc : lµ ban chøc n¨ng ®øng ®Çu c«ng ty , trùc tiÕp chØ huy toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty , x©y dùng c¸c kÒ ho¹ch ng¾n vµ dµi h¹n , ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban . - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : thùc hiÖn chÕ ®é vÒ tæ chøc hµnh chÝnh , v¨n th b¶o mËt , ®¶m b¶o an ninh trËt tù , qu¶n lÝ trang thiÕt bÞ lµm viÖc , tiÕp kh¸ch trong ph¹m vi c«ng ty … - Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt : lµ bé phËn tham mu , gióp ban gi¸m ®èc x¸c ®Þnh ph¬ng híng môc tiªu , kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cung øng vËt t mét c¸ch cô thÓ trong tõng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh , chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kÜ thuËt trong c«ng ty . - Phßng kÕ to¸n tµi vô : lµ bé phËn tham mu gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi chÝnh , kÕ to¸n . §¶m b¶o ph¶n ¸nh tøc thêi vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®ång thêi gi¸m s¸t , kiÓm tra c¸c nghiÖp vô ®ã . Trang 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng hµnh chÝnh tæ chøc M« h×nh tæ chøc C¸c xn x©y l¾p 1-2-3 Ban gi¸m ®èc Khèi s¶n xuÊt Xn liªn Xn gia doanh c«ng vlxd vµ néi vµ thÊt dÞch vô kt Xn liªn doanh I Xn liªn doanh II Khèi xn liªn doanh C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n ho¸ Phßng kÕ to¸n tµi vô Khèi V¨n phßng Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Trang 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III . Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa . 1 . §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung : B¶ng1: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ®ång ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ®ång ) Vèn kinh doanh ( tr ®ång ) Vèn chñ së h÷u ( tr ®ång ) 1 . HÖ sè doanh lîi DTT 2 . HÖ sè doanh lîi VKD 3 . Sè lÇn chu chuyÓn VKD 4 . HÖ sè doanh lîi VCSH 2000 TH 9732,195 189,45 2558,241 876,339 0,0195 0,074 3,8 0,216 2001 % 01 / 02 14430,75 148,28 121,421 64,09 3287,594 128,5 876,339 100 0,0084 43,14 0,037 50 4,39 115,53 0,139 64,35 TH 2002 TH % 02 / 01 22503 155,94 120 99 4025 122,43 876,339 100 0,0053 63,095 0,03 81,08 5,59 127,33 0,137 98,56 HÖ sè doanh lîi DTT cña c¶ 2 n¨m 2001vµ 2002 so víi n¨m tríc ®Òu gi¶m lµ 56,86% (2001/2000 ) vµ 36,905% (2002/2001 ) . Cã ®iÒu nµy lµ do lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m ( 35,91% n¨m 2001/2000 ) cßn tèc ®é t¨ng cña DTT t¨ng rÊt nhanh . Tuy nhiªn hÖ sè nµy cã chiÒu híng gi¶m Ýt h¬n vµo n¨m 2002 . HÖ sè doanh lîi VKD cña c«ng ty gi¶m m¹nh trong n¨m 2001 ( gi¶m 50% ) lµ do vèn kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2001 t¨ng 28,5 % nhng lîi nhuËn l¹i gi¶m xuèng . Tuy nhiªn ®Õn n¨m 2002 hÖ sè nµy d· gi¶m Ýt h¬n ( 19,92 % ) . Sè lÇn chu chuyÓn vèn kinh doanh cña c«ng ty t¨ng víi tèc ®é kh¸ cao ®· lµm cho doanh thu cña c«ng ty t¨ng m¹nh , nhng do hiÖu qu¶ kh«ng cao nªn lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m xuèng . HÖ sè doanh lîi vèn chñ së h÷u cña c¶ n¨m 2001 vµ 2002 ®Òu gi¶m 35,65% ( 2001/2000 ) vµ gi¶m 1,44 % ( 2002/2001 ) lµ do lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m xuèng trong khi vèn chñ së h÷u kh«ng t¨ng . Tuy nhiªn n¨m 2002 tèc ®é gi¶m ®· cã xu híng chËm h¬n . 2 . §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo . 2.1 . HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh : B¶ng 2 : HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ® ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ 1 . Søc s¶n xuÊt cña TSC§ 2000 TH 9732,19 189,45 1854 5,25 2001 TH 14430,7 121,421 2015 7,16 Trang 15 % 01/00 148,28 64,09 108,68 136,38 TH 22503 120 2609 8,625 2002 % 02/01 155,94 99 129,48 120,46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 . Søc sinh lîi cña TSC§ 3 . SuÊt hao phÝ cña TSC§ theo DTT 4 . SuÊt hao phÝ cña TSC§ theo LNT 0,102 0,19 0,06 0,14 58,82 73,68 0,046 0,116 76,67 82,86 9,78 16,62 169,98 21,74 130,81 Søc s¶n xuÊt cña TSC§ qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng lªn ®¸ng kÓ . N¨m 2000 c«ng ty ®Çu t 100 ®ång vµo TSC§ th× thu ®îc 525 ®ång doanh thu , ®Õn n¨m 2001 th× c«ng ty thu ®îc 716 ®ång doanh thu trong khi chØ ph¶i ®Çu t 100 ®ång TSC§ . §Õn n¨m 2002 sè doanh thu thu ®îc lªn tíi 862,5 ®ång/100 ®ång TSC§ . Së dÜ cã ®îc kÕt qu¶ nµy lµ do sù tÝn nhiÖm cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng nªn c«ng ty kh«ng ngõng nhËn ®îc c¸c ®¬n ®Æt hµng cã gi¸ trÞ cao , mét phÇn còng do nhu cÇu vÒ x©y dùng ngµy cµng t¨ng lªn nªn c«ng ty còng nhËn ®îc thªm ®îc nhiÒu hîp ®ång kinh tÕ kh¸c . Tuy chØ tiªu søc s¶n xuÊt cña TSC§ t¨ng lªn nhng chØ tiªu søc sinh lîi cña TSC§ l¹i gi¶m ®i . N¨m 2000 khi bá ra 100 ®ång ®Çu t vµo TSC§ c«ng ty thu ®îc 10,2 ®ång lîi nhuËn th× ®Õn n¨m 2001 còng víi 100 ®ång ®Çu t vµo TSC§ c«ng ty chØ thu ®îc 6 ®ång lîi nhuËn vµ ®Õn n¨m 2002 chØ thu ®îc 4,6 ®ång/100 ®ång ®Çu t vµo TSC§ . Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n nhng cã 2 nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ gi¸ c¶ cña ®Çu vµo t¨ng lªn trong thêi gian nµy ®· lµm chi chi phÝ ®Çu vµo t¨ng lªn trong khi c«ng ty t¨ng gi¸ thùc hiÖn hîp ®ång víi kh¸ch hµng kh«ng cao nªn lµm lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m xuèng . Thø hai lµ do c«ng ty sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo cha ®¹t hiÖu qu¶ tèt hay nãi c¸ch kh¸c lµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ cha cao . ChØ tiªu suÊt hao phÝ TSC§ theo doanh thu thuÇn cña c«ng ty kh«ng ngõng gi¶m xuèng trong giai ®o¹n nµy lµ do doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn ®ét biÕn do c¸c nguyªn nh©n ®· ph©n tÝch ë trªn . N¨m 2000 ®Ó t¹o ra ®îc 100 ®ång doanh thu c«ng ty ph¶i bá ra 19 ®ång TSC§ nhng ®Õn n¨m 2001 con sè nµy gi¶m xuèng cßn 14 ®ång ( gi¶m 26,32% ) vµ n¨m 2002 tiÕp tôc gi¶m thªm 17,14% so víi n¨m 2001 tøc lµ chØ cßn 11,6 ®ång . ChØ tiªu suÊt hao phÝ TSC§ theo lîi nhuËn thuÇn cho biÕt muèn cã ®îc 100 ®ång lîi nhuËn thuÇn th× c«ng ty ph¶i sö dông 978 ®ång vµo TSC§ trong n¨m 2000 . N¨m 2001 ®Çu t vµo TSC§ t¨ng 161 tr ®ång ( t¬ng øng 8,68% ) nhng lîi nhuËn l¹i gi¶m ®i 68,029 tr ®ång ( t¬ng øng 35,91% ) do c¸c nguyªn nh©n ®· ph©n tÝch ë trªn ®· lµm cho suÊt hao phÝ nµy t¨ng tíi 69,98% . N¨m 2002 ®Çu t vµo TSC§ tiÕp tôc t¨ng 594 tr ®ång ( øng víi 29,48% ) so víi n¨m 2001 , nhng do lîi nhuËn tiÕp tôc gi¶m nªn suÊt hao phÝ tiÕp tôc t¨ng lªn ®Õn 217,4 ®ång ( t¬ng øng víi 30,81% ) 2.2 . HiÖu qña sö dông vèn lu ®éng : B¶ng 3: HiÖu qña sö dông vèn lu ®éng N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ® ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) Vèn lu ®éng b×nh qu©n ( tr ® ) 1 . Søc s¶n xuÊt kinh doanh cña VL§ ( tr ® ) 2 . Søc sinh lîi cña VL§ ( tr ® ) 3 . Sè vßng chu chuyÓn cña VL§ 2000 2001 2002 TH 9732,19 189,45 4033,47 2,41 TH 14430,7 121,421 5376,47 2,68 % 01/00 148,28 64,09 133,29 111,2 TH 22503 120 6398,67 3,52 % 02/01 155,94 99 119,01 131,34 0,047 2,41 0,0084 2,68 17,87 111,2 0,0053 3,52 63,09 131,34 Trang 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4 . Thêi gian cña 1 vßng 5 . SuÊt hao phÝ VL§ theo DTT 6 . SuÊt hao phÝ VL§ theo LNT 149,38 0,414 21,29 143,33 0,373 44,28 89,92 89,99 207.98 102,27 0,284 53,32 71,35 76,23 120,42 Trong n¨m 2001 søc s¶n xuÊt cña VL§ lµ 2,68 t¨ng 11,2% so víi n¨m 2000 nghÜa lµ trong n¨m nµy doanh nghiÖp bá ra 100 ®ång VL§ th× thu ®îc 268 ®ång doanh thu . §Õn n¨m 2002 con sè nµy tiÕp tôc t¨ng lªn 31,34% so víi n¨m 2001 , tøc lµ trong n¨m nµy c«ng ty thu ®îc 352 ®ång doanh thu trong khi chØ ph¶i bá ra 100 ®ång VL§ . Cã ®iÒu nµy lµ do sè vßng quay VL§ cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m nªn lµm gi¶m thêi gian cña mét vßng chu chuyÓn VL§ tõ 143,33 ( 2001 ) ngµy mét vßng xuèng cßn 102,27 ngµy ( 2002 ) tøc lµ gi¶m ®îc 28,65% ®· lµm cho doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn 55,94% ®¹t møc 22,503 tû ®ång . ViÖc doanh thu t¨ng lªn lµ do c«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu hoµn thµnh sím c¸c c«ng tr×nh , ®¬n ®Æt hµng cña c¸c b¹n hµng ®ång thêi c«ng ty chó träng ®Õn viÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ ngµy mét hiÖn ®¹i h¬n , cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch , ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn c¶ vÒ mÆt vËt chÊt lÉn tinh thÇn do ®ã n¨ng suÊt cña c«ng nh©n kh«ng ngõng t¨ng lªn . Bªn c¹nh ®ã viÖc qu¶n lý vµ sö dông VL§ cã hiÖu qu¶ h¬n ®ãng gãp rÊt lín vµo thµnh qu¶ nµy . 2.3 . HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng : B¶ng 4 : HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng N¨m ChØ tiªu Doanh thu thuÇn ( tr ® ) Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) Sè lao ®éng b×nh qu©n ( ngêi ) 1 . N¨ng suÊt lao ®éng ( tr ®/ngêi) 2 . Møc sinh lîi cña L§( tr®/ngêi) 2000 TH 9732,19 189,45 330 29,49 0,57 2001 TH 14430,7 121,421 300 48,1 0,4 % 01/00 148,28 64,09 90,90 163,11 71 2002 TH 22503 120 310 82,27 0,39 % 02/01 155,94 99 103,33 171,03 96,78 VÒ chØ tiªu NSL§ tÝnh theo DTT , n¨m 2000 b×nh qu©n mçi lao ®éng lµm ra 29,49 triÖu ®ång . N¨m 2001 NSL§ t¨ng lªn tíi 48,1 triÖu ®ång /ngêi/n¨m t¬ng øng víi møc t¨ng 63,11% so víi n¨m 2000 vµ ®Õn n¨m 2002 NSL§ t¨ng lªn tíi 82,27 triÖu ®ång/ngêi/n¨m t¬ng øng víi møc t¨ng71,03% Nguyªn nh©n cña hiÖn tîng nµy lµ do tèc ®é t¨ng cña doanh thu t¨ng ( 55,94% ) nhanh h¬n tèc ®é t¨ng sè lao ®éng b×nh qu©n ( 3,33% ) . ChØ tiªu 2 cho biÕt møc sinh lîi cña mçi lao ®éng ngµy cµng gi¶m xuèng . N¨m 2000 b×nh qu©n mçi lao ®éng lµm ra 0,57 triÖu ®ång lîi nhô©n nhng sang n¨m 2001 chØ cßn 0,4 triÖu ®ång mét n¨m ( gi¶m 29% ) . Nguyªn nh©n lµ do tèc dé gi¶m cña lao ®éng b×nh qu©n ( 9,19% ) nhá h¬n tèc ®é gi¶m cña lîi nhuËn thuÇn ( 35,91% ) . Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do sè lao ®éng cña c«ng ty t¨ng lªn nhng l¹i cã n¨ng suÊt kh«ng cao N¨m 2002 tuy møc sinh lîi cña mçi lao ®éng vÉn tiÕp tôc gi¶m xuèng nhng ®· chËm l¹i ( chØ gi¶m 3,21% t¬ng øng víi 0,01 triÖu ®ång ) . Cã ®iÒu nµy lµ do c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty ®· ®îc c¶i thiÖn , lùc lîng lao ®éng n¨m 2001 gi¶m ( 9,19% so víi n¨m 2000 ) vµ t¨ng Ýt ( 3,33% ) . Trang 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4 . T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty : B¶ng 5 : T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ChØ tiªu 1 . Tæng tµi s¶n ( tr® ) 2 . TSL§ ( tr® ) 3 . Tæng nî ( tr® ) 4 . Tæng nî ng¾n h¹n ( tr® ) 5 . C¸c kho¶n ph¶i thu ( tr® ) 6 . Doanh thu thuÇn ( tr® ) Tû sè lu©n chuyÓn TSL§ Tû sè nî 2000 5887,47 4033,47 5887,47 4520 456 9732,19 0,89 100% N¨m 2001 7391,47 5376,47 7391,47 4021 512 14430,75 1,34 100% 2002 9007,67 6398,67 9007,67 3765,45 392 22503 1,7 100% Qua b¶ng trªn ta thÊy : Tæng TSL§ cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Òu t¨ng trong khi ®ã nî ng¾n h¹n l¹i gi¶m dÇn. §©y lµ xu híng kh¸ tèt . Tû sè lu©n chuyÓn TSL§ cña c«ng ty trong c¸c n¨m tõ 2000 ®Õn 2002 lÇn lît lµ 0,89 ; 1,34 ;1,7 cã nghÜa lµ mçi ®ång nî cña c«ng ty ®îc b¶o ®¶m b»ng 0,89 ; 1,34 ; 1,7 ®ång TSL§ . Tû sè nµy t¨ng dÇn qua c¸c n¨m vµ 2 n¨m 2001 vµ 2002 ®Òu lín h¬n 1 chøng tá c«ng ty cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n trong vßng mét n¨m hay mét chu kú kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh lµ b×nh thêng . Tuy nhiªn so víi gi¸ trÞ trung b×nh ngµnh tû sè nµy cña c«ng ty vÉn thÊp h¬n chøng tá kh¶ n¨ng tr¶ nî kÐm h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh . Tû sè nî ph¶n ¸nh cø 100 ®ång tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ( TS ) cña c«ng ty th× 100% cã ®îc lµ gÝa trÞ tµi s¶n cña c«ng ty cã ®îc ®Òu lµ do ®i vay . Së dÜ cã ®iÒu nµy lµ do ®©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc nªn tû sè nî míi cao nh vËy . 3 . §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghÞªp cña c«ng ty . Nh vËy trong giai ®o¹n 2000 – 2002 C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh . HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn kh¸ râ rµng qua c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty , nãi chung hÇu nh ®Òu dîc c¶i thiÖn so víi c¸c n¨m ( t¨ng lªn hoÆc gi¶m Ýt h¬n so víi n¨m tríc ) cña nh÷ng giai ®o¹n tríc . Tuy nhiªn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy t¹i c«ng ty lµ cha cao so víi kh¶ n¨ng thùc cña c«ng ty . Tõ møc doanh thu 3 tû trong n¨m 1996 vµ nép ng©n s¸ch 110 triÖu ®ång ®Õn nay c«ng ty ®· ®¹t møc doanh thu 22,503 tû ®ång nép ng©n s¸ch nhµ níc 1,6 tû ®ång . Tuy nhiªn lîi nhuËn cña c«ng ty trong giai ®o¹n nµy l¹i gi¶m dÇn , ®iÒu nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n vµ mét trong c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ cha cao . Bªn c¹nh ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u còng cha cao do t×nh tr¹ng thiÕu vèn ph¶i vay ng©n hµng víi l·i suÊt cao . VÒ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh×n chung lµ cã kÕt qu¶ kh¶ quan . Nh÷ng nç lùc ®Çu t vµo TSC§ cña c«ng ty tuy kh«ng t¹o ra sù gia t¨ng ®¸ng kÓ trong n¨ng suÊt lao ®éng nhng nh×n chung lµ cã kÕt qu¶ kh¶ quan Trang 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ qu¸ tr×nh ®Çu t cña c«ng ty ngµy cµng ®ång bé h¬n . VÒ c¬ b¶n vèn lu ®éng cña c«ng ty ®îc sö dông rÊt cã hiÖu qu¶ . §©y lµ yÕu tè mµ c«ng ty sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt hiÖn nay . Cã thÓ nãi lao ®éng lµ yÕu tè gãp phÇn kh«ng nhá vµo kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng ty . Møc nép b×nh qu©n ®Çu ngêi vµo ng©n s¸ch nhµ níc nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Òu ®¹t møc 4,9 triÖu ®ång/ngêi/n¨m . C«ng ty ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho hµng tr¨m lao ®éng víi møc thu nhËp b×nh qu©n th¸ng xÊp xØ 1 triÖu ®ång ngêi vµ hµng tr¨m lao ®éng thêi vô mçi n¨m do ®ã phÇn nµo ®· lµm t¨ng phóc lîi x· héi . §©y lµ møc thu nhËp kh¸ so víi mÆt b»ng chung trong ngµnh vµ trong toµn thµnh phè nãi chung . T×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng ®îc kh¶ quan chÝnh lµ ®iÓm yÕu cña c«ng ty . Nguyªn nh©n lµ do t×nh tr¹ng thiÕu vèn ®Æc biÖt lµ vèn l¬u ®éng . MÆc ®ï c«ng ty kh«ng ngõng t×m c¸c nguån tµi trî nhng viÖc thiÕu vèn vÉn lµ mét vÊn ®Ò cña c«ng ty khi mµ 100% tµi s¶n hiÖn cã cña c«ng ty ®Òu lµ nguån tiÒn ®i vay ®Ó trang bÞ . 4 . Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay . 4.1 . ThuËn lîi : Nh÷ng thµnh c«ng mµ c«ng ty ®¹t ®îc trong nh÷ng giai ®o¹n tríc ®· t¹o c¬ së v÷ng ch¾c vµ nh÷ng ®iÒu kÞªn nhÊt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty trong t¬ng lai . Nh÷ng thuËn lîi cã thÓ kÓ ra ®©y lµ - C«ng ty vÉn gi÷ v÷ng vµ tiÕp tôc ®¹t møc t¨ng trëng kinh doanh kh¸ , tÝch cùc ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ níc còng nh ®¶m b¶o thu nhËp æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng . - KÕt qu¶ ®Çu t vµo kh©u kü thuËt , m¸y mãc ®· t¹o ®iÒu kiÖn më réng ngµnh nghÒ kinh doanh. C¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i mua vÒ gãp phÇn chuyÓn ®æi nÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty sang c¬ giíi , b¸n tù ®éng . §iÒu nµy t¹o ®iÒu kÞªn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty ®ång thêi gi¶m nhÑ khèi lîng c«ng viÖc cho c«ng nh©n . - ThÞ trêng cña c«ng ty ngµy cµng ®îc më réng víi c¸c c«ng tr×nh kh¾p c¶ níc , uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®îc n©ng cao t¹o c¬ së ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh v÷ng ch¾c . §¶ng vµ ChÝnh phñ ngµy cµng quan t©m ®Õn c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lÞch sö , v¨n hãa nªn thÞ phÇn cña c«ng ty trªn lÜnh vùc x©y dùng , tu bæ , t«n t¹o c¸c c«ng tr×nh nµy ngµy cµng ®îc më réng . Bªn c¹nh ®ã , tèc ®é ®« thÞ hãa vµ ph¸t triÓn cña x· héi hiÖn nay lµ rÊt lín nªn nhu cÇu vÒ viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh vÒ d©n sô lµ rÊt lín còng gãp phÇn lµm t¨ng thÞ phÇn cña c«ng ty . - §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña c«ng ty ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn tõng bíc . C¸c c«ng tr×nh phóc lîi ®îc x©y dùng ®· gãp phÇn n©ng cao tõng bíc ®iÒu kiÖn sinh ho¹t t¹o kh«ng khÝ phÊn khëi trong s¶n xuÊt kinh doanh . 4.2 . Khã kh¨n : Bªn c¹nh nh÷ng mÆt thuËn lîi ®· nªu trªn hiÖn nay c«ng ty còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n , th¸ch thøc . - ThiÕu vèn ®Çu t chiÒu s©u cho trang thiÕt bÞ m¸y mãc theo yªu cÇu cña s¶ n xuÊt hiÖn ®¹i . C¬ së s¶n xuÊt cña c«ng ty bÞ ph©n t¸n , nh÷ng v íng m¾c vÒ c«ng nghÖ trong ®iÒu kiÖn cha hoµn thiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®· t¹o ra sù l·ng phÝ lín dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sö dông cha ®¹t hiÖu qu¶ c¸c thø cã s½n . Trang 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C«ng nh©n Ýt cã t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp , mét sè ý thøc nghÒ nghiÖp cha cao , c¬ cÊu lao ®éng trÎ , thiÕu kinh nghiÖm . C¸c c«ng nh©n cã tay nghÒ , tr×nh ®é cao cßn Ýt . - T×nh tr¹ng thiÕu vèn , ®Æc biÖt trong bèi c¶nh cÇn më réng s¶n xuÊt theo yªu cÇu cña thÞ trêng . Khã kh¨n ngµy cµng gay g¾t khi cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trªn c¸c lÜnh vùc cña c«ng ty . - MÆc dï nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng nhng c«ng t¸c nµy vÉn cßn chËm ch¹p khiÕn cho viÖc thu thËp vµ sö lÝ th«ng tin cha ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ kÞp thêi ra quyÕt ®Þnh . - C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty kh«ng c©n ®èi . Toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty ®Òu lÊy tõ nguån vèn vay ®· lµm ¶nh hëng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty do chi phÝ sö dông vèn lín . 5 . Ph¬ng híng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty trong giai ®o¹n tiÕp theo . Trong thêi gian tíi nh÷ng tån t¹i vµ nh÷ng khã kh¨n nh÷ng n¨m qua sÏ cßn tiÕp tôc ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty §Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty chñ ®éng x¸c ®Þnh nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n cÇn kh¾c phôc , c¸c th¸ch thøc cÇn ph¶i vît qua ®ång thêi v¹ch ra nh÷ng ph¬ng híng cô thÓ cho sù ph¸t triÓn cña m×nh trong thêi gian tíi . VÒ ph¬ng híng , nhiÖm vô chung cña c«ng ty nh÷ng n¨m tiÕp theo phÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng trëng s¶n xuÊt b×nh qu©n hµng n¨m lµ 5,0 – 7,0% . N©ng cao chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh , hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc , trang thiÕt bÞ, ®Èy m¹nh nghiªn cøu khoa häc , më ra c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh míi , lµm tèt c«ng t¸c c¸n bé . C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cô thÓ c«ng ty ®Æt ra trong n¨m 2003 : - Doanh thu : 27 tû ®ång - ChØ tiªu ph¸p lÖnh : 1,56 tû ®ång Trong ®ã - ThuÕ lîi tøc : 0,1716 tû ®ång - ThuÕ vèn : 0,0936 tû ®ång - ThuÕ VAT : 1,2948 tû ®ång §ång thêi c«ng ty còng ®Æt ra c¸c môc tiªu cô thÓ cÇn ®¹t ®îc trong tõng lÜnh vùc nh sau : - VÒ c«ng t¸c nh©n sù : tõng bíc n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn , tiÕn hµnh chuyªn m«n ho¸ trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh , duy tr× vµ thùc hiÖm nghiªm tóc chÕ ®é ®µo t¹o , båi dìng n©ng cao tay nghÒ , sö dông trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho c«ng nh©n th«ng qua c¸c líp huÊn luyÖn , båi dìng nghiÖp vô thêng xuyªn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thñ tôc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn häc tËp , cã chÝnh s¸ch träng dông nh©n tµi vµ khuyÕn khÝch s¸ng t¹o , ®Ò cao tÝnh tËp thÓ trong ®éi ngò nh÷ng ngêi lao ®éng trong c«ng ty . - VÒ c«ng t¸c Marketing : cè g¾ng duy tr× vµ cñng cè thÞ phÇn ®· cã , më réng thÞ phÇn ra toµn quèc , coi c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé Marketing lµ mét c«ng t¸c quan träng ; §¶m b¶o tho¶ m·n kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt . Trang 20
- Xem thêm -