Tài liệu Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 358 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

Nguyên Lý Cắt và Dụng Cụ Cắt
& !" # $ % &' () *' + ,$ $' ' $ & $ - . / $ % % !" # &' 7 + 0 10 2 &' " 4 5" 2 ! ( *' ,- ./ ( % # ) % $ 3 ! *126 %7 8 9 % " , - 7 : 7% , ' ; <= ! ; > .$ 0 - ? )/ ' / ! @ ! <= ! A B ; CD E A F $ ? )/ G ! . $ H 9 .I 77 I0 .I 7 7G .J .K9 $ . $ L ' M ! " 9B ! 0 $9 ! 0 A A 3 ! ! 0 G .$ ; .3G .N O 4 B * $ M/ <= ! ! P ! $9 ! 3 " ! V W M B * $ / *- ! ! XCT @ G# I MY = # ZXG 9B ! U !" # $ 9B ! *T @ [ .L9 / -! ! \ ; U M/ ! B ; . . N -! !# MB * $ G* !! # 3 ! # j @ ! # I # 9I ?9 " ! . .$ 9B _ .l ; = d G 5Z ! 0 9J A ! :3 " )! 9B k A ! A / 3 " = *D ! ! =# Z N ^ 3 ! k 9I < ! N Z W ! A ! ' g ^ ` ! P ! $9 3 " 9 ^ 9 .J . 0 W ! \ 9B _ . $ ; 5> / _ 0 P n ! <= ! o .P MP ^ " 5 #I W ; 3 0 A A .c h ! < ! n0 223 6 6A ; ! " f ! A 3 " . M I (! ) $ * $ #+ , U <= ! <= ! * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 O $ % $ $ 1 $ 4 $ 7 $ : $ ? $ A $ C $ %E $ %% " . 56+ @ / " , . + > . = > B +, D + , ;, , % I " M !c , 8; , !" # ,9 ! yU I : .J + /' ( , 10 W !G 10 Y G 10 # 3 ! !m _ N ./ W ! ?{U > K0 $ , !# A ! A L M I N MY ! N ! ./ L M ) )9 .; ./ M = " $ ! j ! ; 9I + ./ W ! Z Y + 0 P > L p1 H . # G N 9B _ g 3 G ./ ^ 3 G ./ | D $ ! ! / N !G Z g! 3 ! G ! + _ B O Z o G - ! $ G! ^0 $$% & ' () & *+ & , - . / 0 U N O) N 10 N # 3 ! 10 %,-,-,% N) = * N) = ) /' ( y, 10 M A ! A y, 10 S0 # A ! A y, 10 ! N y?S0 # W ! +O = K *P P 2Fl .J O y,} U ! 10 u 7G%% Uv y? , ? E 1 2 2 D % D @A B F GFC F CΓ Γ F Γ F H F I 7( 2 7 7 2( ( 7( 2 7 7 (2 7 2 J 7 27 7 7 727 7 7 727 (7 7 72 7 7 27 7 7 27 72 7 7 2 77 7 27 72 7( 2 7 72 7 (72 7 7 7 727 %7 7 %72 77 2 7 772 77 ≥ • • • 7 7 27 7 2 27 7 2 2 % 2 KO OU @ 10 ! ! ! !- m s ! 9B UO U M [: O : ! f*f[C C U OU [† O † … [ O OU @ / ._ f @ )! G m #k K ; & B 53 h pO U [ ΓO: ! [UO C [4O … [4 O N > G < H) & • - S0 # ! 9B 4 ! 0 _ - S0 # m 2 ƒ f B … = *P N I $ $ G 0 9G # G ` !… y 8( O Z ƒ † G | = G # N 9 N $0 ^ = * \ 8 G Z ` ! !" < y 8 O U I $ A ! A #Z <\ j !G 0 W $0 & $ Ec NO *W V ! S0 +O & ' ( 8I > S F ^ *1 #i u • ˆ " ! D $ 77 UG ! ) ! .^ *1 #i D ‡ 77 .N 10 .T *W *P 6 δ d ^0 *W m .J I $ ! 3 !M ! 3 ! # # 3 ! N $ ! ./ ! * 4 =4 ? # . 6 7 8 U < )C SDT $ )C EC 4 $ & @A B C C C . 6 #2 8 M >, @ 4 B ? Z #[ ? - XY U ) , C ; V C ; EC\ C C ; EC\ C\ C 4 4 4 : 4 4 4 4 4 4 7 4 4 7 4 , 7 , , , 7 , 4 ,,% ( (% (% ( ( ( ( (7 7 7 7 % 7 %( % ( $ (7 ( ( (G G %G %G % 77 % 6] ! !e 3 ! ! ! $G & S0 # G & 0 # E nOU @4D m $ G @:D m $ Y G ( (7 (G G % 6] ! ! 10 $ E 10 ,, 7 4 % , ! MP ! B G @ G 8G : #k - ! B K d - I ‰Cˆ 0 A !O OE 3 ! ! !G # $ _ G 8 O ! 3 ! 10 0 Z : O! 3 ! # N! 3 ! KO . ) 777 777 77 7 7 77 77 77 77 (77 777 (77 7 7 7 77 77 B 3 ! N *W 3 ! $ M ( N S0 # 0 !>9G A W ! f !" Ec 2 2 $O <= ! B B <= ! L $ O V ! S0 H ! 0 Z D 0 * ^ u 77 777 v 7 7 ‡ 77 U G ./ W ! # <= ! L $ !^0 ÷ _ ./ W ! ; # W ! * ,Z ^O F/ W !# <= ! G ./ Y + \ !^0 7 _ * \ S0 # W !G . S0 Y ; W ) ( /' ( ( ) X *+ , ( /' ( ( ) < H) 3Y [+ /' ( ( ) ( \ Q ( /' ( ( ) ( \ ( /' ( *P ( ) ( \ , V (T Q *P X *+ N L *] Y G # $ % &' & !" # ? ! * ! ,@ u ! ,$ +:' I v ! . ' yE \ G 3 ! *!" Ma ! 0 <= ! 0 0 (! / 0 G @ ! 0 _ = MP ! 3 ! ' y R . . * 8 <= ! 0 0 l .Y I Z 5 M l ] ! .J ! 3 ! l A + 5 9u ! ! v + G! 3 ! f $ G \ 0 <= ! 0 0 ./ I N J .$ \ ^0 # Œ G ./ MN ! N J .$ ^0 M l ∇ ÷∇ \ FJ - ! ^ #k *D * * \ #k $$% +?@ A 4 $4 hG ^0 G n ! B K BC Z 5 G ‰, G ‰, u *R ! B h W f B G K G \ B D , ? * 2 U 9J ./ ! Z O U 9J ./ ! 5 9 + ; L l0 u v 2 U 9J ./ ! O& 9J ./ ! ; M !c O y U 9J ./ ! " C u 9J ./ ! " f . ! <\ # 3 ! 3 !u 3 ! % Z . ! 3 ! ; l 3 I I G 8+ / )G _ ! S ( )G d Q N N H ( )G G S ! e f g V W h 3 , E 9I l 0 Ž ! $ - Xem thêm -


Xemtailieu.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.