Tài liệu Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 149 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

Nguyên Lý Cắt và Dụng Cụ Cắt
& !" # $ % &' () *' + ,$ $' ' $ & $ - . / $ % % !" # &' 7 + 0 10 2 &' " 4 5" 2 ! ( *' ,- ./ ( % # ) % $ 3 ! *126 %7 8 9 % " , - 7 : 7% , ' ; <= ! ; > .$ 0 - ? )/ ' / ! @ ! <= ! A B ; CD E A F $ ? )/ G ! . $ H 9 .I 77 I0 .I 7 7G .J .K9 $ . $ L ' M ! " 9B ! 0 $9 ! 0 A A 3 ! ! 0 G .$ ; .3G .N O 4 B * $ M/ <= ! ! P ! $9 ! 3 " ! V W M B * $ / *- ! ! XCT @ G# I MY = # ZXG 9B ! U !" # $ 9B ! *T @ [ .L9 / -! ! \ ; U M/ ! B ; . . N -! !# MB * $ G* !! # 3 ! # j @ ! # I # 9I ?9 " ! . .$ 9B _ .l ; = d G 5Z ! 0 9J A ! :3 " )! 9B k A ! A / 3 " = *D ! ! =# Z N ^ 3 ! k 9I < ! N Z W ! A ! ' g ^ ` ! P ! $9 3 " 9 ^ 9 .J . 0 W ! \ 9B _ . $ ; 5> / _ 0 P n ! <= ! o .P MP ^ " 5 #I W ; 3 0 A A .c h ! < ! n0 223 6 6A ; ! " f ! A 3 " . M I (! ) $ * $ #+ , U <= ! <= ! * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 O $ % $ $ 1 $ 4 $ 7 $ : $ ? $ A $ C $ %E $ %% " . 56+ @ / " , . + > . = > B +, D + , ;, , % I " M !c , 8; , !" # ,9 ! yU I : .J + /' ( , 10 W !G 10 Y G 10 # 3 ! !m _ N ./ W ! ?{U > K0 $ , !# A ! A L M I N MY ! N ! ./ L M ) )9 .; ./ M = " $ ! j ! ; 9I + ./ W ! Z Y + 0 P > L p1 H . # G N 9B _ g 3 G ./ ^ 3 G ./ | D $ ! ! / N !G Z g! 3 ! G ! + _ B O Z o G - ! $ G! ^0 $$% & ' () & *+ & , - . / 0 U N O) N 10 N # 3 ! 10 %,-,-,% N) = * N) = ) /' ( y, 10 M A ! A y, 10 S0 # A ! A y, 10 ! N y?S0 # W ! +O = K *P P 2Fl .J O y,} U ! 10 u 7G%% Uv y? , ? E 1 2 2 D % D @A B F GFC F CΓ Γ F Γ F H F I 7( 2 7 7 2( ( 7( 2 7 7 (2 7 2 J 7 27 7 7 727 7 7 727 (7 7 72 7 7 27 7 7 27 72 7 7 2 77 7 27 72 7( 2 7 72 7 (72 7 7 7 727 %7 7 %72 77 2 7 772 77 ≥ • • • 7 7 27 7 2 27 7 2 2 % 2 KO OU @ 10 ! ! ! !- m s ! 9B UO U M [: O : ! f*f[C C U OU [† O † … [ O OU @ / ._ f @ )! G m #k K ; & B 53 h pO U [ ΓO: ! [UO C [4O … [4 O N > G < H) & • - S0 # ! 9B 4 ! 0 _ - S0 # m 2 ƒ f B … = *P N I $ $ G 0 9G # G ` !… y 8( O Z ƒ † G | = G # N 9 N $0 ^ = * \ 8 G Z ` ! !" < y 8 O U I $ A ! A #Z <\ j !G 0 W $0 & $ Ec NO *W V ! S0 +O & ' ( 8I > S F ^ *1 #i u • ˆ " ! D $ 77 UG ! ) ! .^ *1 #i D ‡ 77 .N 10 .T *W *P 6 δ d ^0 *W m .J I $ ! 3 !M ! 3 ! # # 3 ! N $ ! ./ ! * 4 =4 ? # . 6 7 8 U < )C SDT $ )C EC 4 $ & @A B C C C . 6 #2 8 M >, @ 4 B ? Z #[ ? - XY U ) , C ; V C ; EC\ C C ; EC\ C\ C 4 4 4 : 4 4 4 4 4 4 7 4 4 7 4 , 7 , , , 7 , 4 ,,% ( (% (% ( ( ( ( (7 7 7 7 % 7 %( % ( $ (7 ( ( (G G %G %G % 77 % 6] ! !e 3 ! ! ! $G & S0 # G & 0 # E nOU @4D m $ G @:D m $ Y G ( (7 (G G % 6] ! ! 10 $ E 10 ,, 7 4 % , ! MP ! B G @ G 8G : #k - ! B K d - I ‰Cˆ 0 A !O OE 3 ! ! !G # $ _ G 8 O ! 3 ! 10 0 Z : O! 3 ! # N! 3 ! KO . ) 777 777 77 7 7 77 77 77 77 (77 777 (77 7 7 7 77 77 B 3 ! N *W 3 ! $ M ( N S0 # 0 !>9G A W ! f !" Ec 2 2 $O <= ! B B <= ! L $ O V ! S0 H ! 0 Z D 0 * ^ u 77 777 v 7 7 ‡ 77 U G ./ W ! # <= ! L $ !^0 ÷ _ ./ W ! ; # W ! * ,Z ^O F/ W !# <= ! G ./ Y + \ !^0 7 _ * \ S0 # W !G . S0 Y ; W ) ( /' ( ( ) X *+ , ( /' ( ( ) < H) 3Y [+ /' ( ( ) ( \ Q ( /' ( ( ) ( \ ( /' ( *P ( ) ( \ , V (T Q *P X *+ N L *] Y G # $ % &' & !" # ? ! * ! ,@ u ! ,$ +:' I v ! . ' yE \ G 3 ! *!" Ma ! 0 <= ! 0 0 (! / 0 G @ ! 0 _ = MP ! 3 ! ' y R . . * 8 <= ! 0 0 l .Y I Z 5 M l ] ! .J ! 3 ! l A + 5 9u ! ! v + G! 3 ! f $ G \ 0 <= ! 0 0 ./ I N J .$ \ ^0 # Œ G ./ MN ! N J .$ ^0 M l ∇ ÷∇ \ FJ - ! ^ #k *D * * \ #k $$% +?@ A 4 $4 hG ^0 G n ! B K BC Z 5 G ‰, G ‰, u *R ! B h W f B G K G \ B D , ? * 2 U 9J ./ ! Z O U 9J ./ ! 5 9 + ; L l0 u v 2 U 9J ./ ! O& 9J ./ ! ; M !c O y U 9J ./ ! " C u 9J ./ ! " f . ! <\ # 3 ! 3 !u 3 ! % Z . ! 3 ! ; l 3 I I G 8+ / )G _ ! S ( )G d Q N N H ( )G G S ! e f g V W h 3 , E 9I l 0 Ž ! $ - Xem thêm -

Xemtailieu.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.