Tài liệu Nguồn nhân lực _ doanh nghiệp nhà nước

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n Môc lôc PhÇn më ®Çu...............................................................................................5 PhÇn néi dung...........................................................................................8 Ch¬ng 1.lý luËn chung vÒ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu..............................................................................8 1.1.kh¸i qu¸t vÒ hîp ®ång xuÊt khÈu:.........................................8 1.1.1.Kh¸i niÖm,b¶n chÊt vµ vai trß cña hîp ®ång xuÊt khÈu:......................8 1.1.1.2. Kh¸i niÖm:....................................................................................8 1.1.1.2.B¶n chÊt:........................................................................................8 1.1.1.3.Vai trß :..........................................................................................9 1.1.2.§Æc ®iÓm cña hîp ®ång xuÊt khÈu................................................................9 1.1.3.Néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång xuÊt khÈu:...........................................9 1.1.3.1.Giíi thiÖu chung:.........................................................................10 1.1.3.2.C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång......................................................10 1.2.quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu:.....19 1.2.1.C¸c bíc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu:.............................................20 1.2.2.Néi dung cña quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu.........20 1.2.2.1.ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu.............................................................20 1.2.2.2.KiÓm tra chÊt lîng hµng xuÊt khÈu .............................................23 1.2.2.3.Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i...............................................................23 1.2.2.4.Mua b¶o hiÓm (nÕu cã)................................................................25 1.2.2.5.Lµm thñ tôc h¶i quan...................................................................26 1.2.2.6.Giao hµng cho ngêi vËn t¶i..........................................................27 1.2.2.7.Lµm thñ tôc thanh to¸n................................................................28 1.2.2.8.KhiÕu n¹i gi¶i quyÕt khiÕu n¹i (nÕu cã).......................................29 1.3.gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh hîp ®ång xuÊt khÈu:...................30 1.3.1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh hîp ®ång xuÊt khÈu: ....................................................................................................................30 1.3.2.Nh÷ng néi dung vµ ph¬ng ph¸p gi¸m s¸t,®iÒu hµnh hîp ®ång xuÊt khÈu:............................................................................................................32 Ch¬ng 2.thùc tr¹ng quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi. .35 NguyÔn ViÖt Hng 1 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n 2.1.tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex vµ chi nh¸nh t¹i hµ néi..................................................................................35 2.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:....................................................35 2.1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty:.....................................................36 2.1.2.1. Chøc n¨ng:..................................................................................36 2.1.2.2. NhiÖm vô:...................................................................................37 2.1.3.Tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty vµ chi nh¸nh t¹i Hµ Néi.......................37 2.1.4. M«i trêng kinh doanh:......................................................................39 2.1.4.1. ThÞ trêng:....................................................................................40 2.1.4.2. Kh¸ch hµng:................................................................................40 2.1.4.3. §èi thñ c¹nh tranh:.....................................................................41 2.1.4.4. C¸c nhµ cung cÊp:.......................................................................41 2.2.thùc tr¹ng xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi.................................................................................................42 2.2.1. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi.................................................................................42 2.2.2.Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng Malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi.............................................48 2.3.Quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi....................................................51 2.3.1 ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu....................................................................51 2.3.2. KiÓm tra hµng xuÊt khÈu...................................................................56 2.3.3.Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i......................................................................58 2.3.4.Mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸..............................................................60 2.3.5.Lµm thñ tôc H¶i quan.........................................................................61 2.3.6.Giao hµng...........................................................................................63 2.3.7.Lµm thñ tôc thanh to¸n......................................................................65 2.3.8.Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i...........................................................................67 2.4.®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi...............................................................68 2.5.®¸nh gi¸ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi...........................70 NguyÔn ViÖt Hng 2 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n 2.5.1.¦u ®iÓm.............................................................................................70 2.5.2.Nh÷ng tån t¹i......................................................................................71 2.5.3.Nguyªn nh©n......................................................................................72 Ch¬ng 3.mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty xnk petrolimex t¹i hµ néi..................................................................................................73 3.1.nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña chi mh¸nh.......................................................................73 3.1.1.Mét sè ph©n tÝch vÒ thÞ trêng thiÕc trªn thÕ giíi................................73 3.1.2.Môc tiªu vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng cña chi nh¸nh............................78 3.1.3.Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc................................................................81 3.1.3.1.C¬ héi..........................................................................................81 3.1.3.2.Th¸ch thøc...................................................................................82 3.2.Mét sã gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi.................................................................................................83 3.2.1.Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu..........................83 3.2.1.1.Gi¶i ph¸m nh»m ®¶m b¶o nguån hµng xuÊt khÈu.......................83 3.2.1.2.Gi¶i ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn.............................85 3.2.1.3.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸...............86 3.2.1.4.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh giao hµng............................................87 3.2.1.5.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh th«ng quan xuÊt khÈu.........................88 3.2.1.6.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh th¸nh to¸n...........................................88 3.2.1.7.Gi¶i ph¸p vÒ gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh viÖc thùc hiÖn hîp ®ång......88 3.2.1.8.Gi¶i ph¸p vÒ båi dìng nguån nh©n lôc........................................90 3.2.1.9.Gi¶i ph¸p vÒ thÞ trêng..................................................................90 3.2.1.10.Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c................................................................91 3.2.2.Mét sè kiÕn nghÞ................................................................................93 3.2.2.1.VÒ quy tr×nh nghiÖp vô H¶i quan.................................................93 3.2.2.2.VÒ tÝnh æn ®Þnh thèng nhÊt cña c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt .................................................................................................................93 3.2.2.3.VÒ viÖc t¹o lËp m«i trêng kinh doanh quèc tÕ thuËn lîi h¬n.......94 KÕt luËn.....................................................................................................95 NguyÔn ViÖt Hng 3 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n Tµi liÖu tham kh¶o...............................................................................97 PhÇn më ®Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi HiÖn nay toµn cÇu ho¸ lµ mét xu thÕ kh«ng thÓ ®¶o ngîc ,ViÖt Nam còng ®ang n»m trong vßng xo¸y cña nã vµ kh«ng thÓ ®i ngîc l¹i dï vÉn cã nh÷ng lùc lîng ph¶n ®èi v× nh÷ng mÆt tr¸i cña nã.B»ng chøng ®îc thÓ hiÖn râ nÐt lµ trong nh÷ng n¨m qua ViÖt Nam ngµy cµng héi nhËp s©u vµ réng h¬n vµo nÒn kinh tÕ ThÕ giíi.Do ®ã ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trë thµnh ho¹t ®éng kinh tÕ mang tÝnh chÊt sèng cßn cho sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp thµnh c«ng cña ®Êt níc.Chóng ta b¾t ®Çu më cöa nÒn kinh tÕ thùc sù m¹nh mÏ vµo nh÷ng n¨m 1990,vµ cã nh÷ng bíc ®i ®Çu tiªn nh»m thùc hiÖn qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ mét c¸ch chÝnh thøc. ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña hiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ (ASEAN) ;cña DiÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng (APEC) ;cña tiÕn tr×nh hîp t¸c ¸ ¢u (ASEM) .Vµ chóng ta ®ang nç lùc hÕt søc ®Ó cã thÓ gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) trong n¨m nay. Trong bèi c¶nh ®ã c¸c doanh nghiÖp trong níc còng ®îc khuyÕn khÝch , t¹o ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn thuËn lîi.C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng ngµy cµng nhiÒu víi ®ñ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ.Vµ n¨m 2005 chóng ta ®· ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu h¬n 32 tû USD,®©y lµ mét thµnh tùu lín cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu noi riªng.Vµ nã còng gãp phÇn vµo møc t¨ng trëng GDP 8,4% trong n¨m 2005 ®Ó gióp chóng ta hoµn thµnh kÕ ho¹ch mµ §¹i Héi IX cña §¶ng ®· ®Ò ra.Víi chñ tr¬ng hç trî c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu,Nhµ Níc ®· vµ lu«n cã nh÷ng ®iÒu chØnh ®ua ra c¸c chÝnh s¸ch theo híng khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ngµy cµng thuËn lîi h¬n cho c¸c doanh nghiÖp. T×nh h×nh trªn ®em l¹i nhiÒu c¬ héi nhng còng mang tíi nh÷ng th¸ch thøc lín cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu.V× chóng ta cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kinhh nghiÖm kinh doanh quèc tÕ,quy m« vµ tiÒm lùc tµi chÝnh cßn h¹n NguyÔn ViÖt Hng 4 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n chÕ…Do vËy trong qu¸ tr×nh kinh doanh quèc tÕ c¸c doanh nghiÖp gÆp kh«ng Ýt c¸c khã kh¨n víng m¾c,trong ®ã cã quy t×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. 2.Môc ®Ých nghiªn cøu Víi môc ®Ých cñng cè kiÔn thøc vÒ chuyªn nghµnh ®· ®îc trang bÞ trong trêng §¹i häc th«ng qua viÖc tiÕp cËn t×m hiÓu thùc tÕ t¹i chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi.VËn dông tæng hîp c¸c kiÕn thøc chuyªn ngµnh ®Ó ph©n tÝch vµ bíc ®Çu xö lý c¸c c¸c vÊn ®Ò vÒ quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu cña ®¬n vÞ th«ng qua viÖc nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi :” Hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng Malaysia cña chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi”. 3.§èi tîng nghiªn cøu §èi tîng nghiªn cøu cña luËn v¨n nµy lµ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu.§èi tîng nµy sÏ ®îc nghiªn cøu trong ph¹m vi c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng Malaysia cña chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi. 4.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu Víi môc ®Ých t×m hiÓu thùc tiÔn b»ng c¸c kiÕn thøc ®· häc. Ngoµi viÖc xö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n em ®· xö dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kh¸c lµ ph¬ng ph¸p hÖ thèng ho¸,ph¬ng ph¸p thèng kª,ph¬ng ph¸p ph©n tÝch so s¸nh… 5.KÕt cÊu cña luËn v¨n Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn néi dung chÝnh cña luËn v¨n ®îc chia thµnh 3 ch¬ng: -Ch¬ng 1.Lý luËn chung vÒ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu -Ch¬ng 2.Thùc tr¹ng quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng Malaysia cña chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi -Ch¬ng 3.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng Malaysia cña chi nh¸nh C«ng ty XNK petrolimex t¹i Hµ Néi NguyÔn ViÖt Hng 5 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n PhÇn néi dung Ch¬ng 1.lý luËn chung vÒ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu 1.1.kh¸i qu¸t vÒ hîp ®ång xuÊt khÈu: 1.1.1.Kh¸i niÖm,b¶n chÊt vµ vai trß cña hîp ®ång xuÊt khÈu: 1.1.1.2. Kh¸i niÖm: Hîp ®ång: Lµ sù tho¶ thuËn gi÷a hai hay nhiÒu bªn b×nh ®¼ng víi nhau lµm ph¸t sinh quyÒn vµ nghÜa vô ph¸p lý cô thÓ. Hîp ®ång xuÊt khÈu: Lµ sù tho¶ thuËn gi÷a hai ®¬ng sù cã trô së kinh doanh ë c¸c níc kh¸c nhau, bªn b¸n ®îc gäi lµ bªn xuÊt bªn mua gäi lµ bªn nhËp mét tµi s¶n cè ®Þnh gäi lµ hµng ho¸. Bªn mua cã nghÜa vô nhËn hµng vµ tr¶ tiÒn hµng. Nh vËy chñ thÓ cña hîp ®ång nµy lµ Bªn B¸n (bªn xuÊt khÈu) vµ Bªn Mua (bªn nhËp khÈu).Hä cã trô së kinh doanh ë c¸c quèc gia kh¸c nhau.Bªn B¸n NguyÔn ViÖt Hng 6 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n giao mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh vµ ,®Ó ®æi l¹i,Bªn Mua ph¶i tr¶ mét ®èi gi¸ t¬ng xøng víi gi¸ trÞ ®· ®îc giao.§èi tîng cña hîp ®ång nµy lµ hµng ho¸ (Goods) hoÆc dÞch vô (Service). Trong thùc tÕ, kh«ng nhÊt thiÕt ngêi mua ph¶i tr¶ b»ng tiÒn cho ngêi b¸n mµ cã thÓ tr¶ b»ng hµng ho¸ cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng, mµ chØ lÊy tiÒn lµm ph¬ng tiÖn tÝnh to¸n. 1.1.1.2.B¶n chÊt: B¶n chÊt cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ lµ sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn kÝ hîp ®ång.§iÒu c¬ b¶n cña hîp ®ång lµ ph¶i thÓ hiÖn ý chÝ thùc sù tho¶ thuËn kh«ng ®îc cìng bøc,lõa dèi lÉn nhau vµ cã nh÷ng nhÇm lÉn kh«ng thÓ chÊp nhËn ®îc.Hîp ®ång xuÊt khÈu gi÷ mét vai trß quan träng trong kinh doanh Th¬ng M¹i Quèc TÕ,nã x¸c nhËn nh÷ng néi dung giao dÞch mµ c¸c bªn ®· tho¶ thuËn vµ cam kÕt thùc hiÖn c¸c néi dung ®ã. 1.1.1.3.Vai trß : Vai trß c¬ b¶n cña hîp ®ång lµ lµm c¬ sá ®Ó c¸c bªn thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña m×nh vµ ®ång thêi yªu cÇu bªn ®èi t¸c thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña hä.Hîp ®ång cßn lµ c¬ së ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn nghÜa vô cña c¸c bªn vµ ®ång thêi hîp ®ång còng lµ c¬ sá ph¸p lý quan träng ®Ó mét bªn cã thÓ khiÕu n¹i ®èi t¸c cña m×nh kh«ng thùc hiÖn toµn bé hay tõng phÇn nghÜa vô cña hä ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång.Do vËy hîp ®ång cµng quy ®Þnh chi tiÕt râ rµng,dÔ hiÓu cµng dÔ thùc hiÖn vµ Ýt x¶y ra tranh chÊp do tr¸nh tèi ®a viªc g©y hiÓu lÇm,mçi bªn hiÓu theo mét c¸ch kh¸c nhau…vµ khi cÇn thiÕt víi vai trß lµ mét c¬ së ph¸p lý quan träng trong viÖc khiÕu n¹i ®èi t¸c hîp ®ång nhÊt thiÕt ph¶i râ rµng ,chi tiÕt ,dÔ hiÓu míi ®ñ m¹nh ®Ó buéc c¸c ®èi t¸c t«n träng vµ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c nghÜa vô cña hä nh ®· tho¶ thuËn. 1.1.2.§Æc ®iÓm cña hîp ®ång xuÊt khÈu Hîp ®ång xuÊt khÈu thêng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: -Hµng ho¸-®èi tîng cña hîp ®ång ®îc di chuyÓn qua biªn giíi quèc gia.Biªn giíi nµy lµ biªn giíi H¶i Quan chø kh«ng ®¬n thuÇn lµ biªn giíi ®Þa lÝ. (VÝ dô,hîp ®ång mua b¸n kÝ kÕt gi÷a mét xÝ nghiÖp trong khu chÕ xuÊt víi mét xÝ nghiÖp ngoµi khu chÕ xuÊt ®îc luËt ph¸p coi lµ hîp ®ång xuÊt khÈu víi xÝ nghiÖp trong khu chÕ xuÊt,nhng hµng ho¸ thuéc hîp ®ång ®ã kh«ng di chuyÓn ra khái biªn giíi quèc gia) -§ång tiÒn thanh to¸n sÏ lµ ngo¹i tÖ víi Ýt nhÊt mét bªn(C¸ biÖt víi c¸c níc ®· xö dông ®ång tiÒn chung Ch©u ¢u – EURO ) NguyÔn ViÖt Hng 7 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n -Nã diÔn ra gi÷a c¸c th¬ng nh©n cã trô së th¬ng m¹i ë c¸c quèc gia kh¸c nhau. -Hîp ®ång xuÊt khÈu thêng chÞu sù ®iÒu chØnh cña nhiÒu nguån luËt kh¸c nhau:LuËt quèc gia(LuËt cña quèc gia bªn Mua,LuËt cña quèc gia bªn B¸n),LuËt quèc tÕ(c¸c hiÖp ®Þnh ,hiÖp íc th¬ng m¹i song ph¬ng vµ ®a ph¬ng),c¸c phong tôc vµ tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ… 1.1.3.Néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång xuÊt khÈu: Mét hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu th«ng thêng vµ ®óng, ®Çy ®ñ bao gåm hai phÇn chñ yÕu: 1.1.3.1.Giíi thiÖu chung: - Sè hîp ®ång (contract no...) ghi râ sè hîp ®ång mµ hai bªn ®· ký kÕt.§©y kh«ng ph¶i lµ néi dung ph¸p lý b¾t buéc cña hîp ®ång.Nhng nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh kiÓm tra,gi¸m s¸t,®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn hîp ®ång cña c¸c bªn. - §Þa ®iÓm vµ ngµy th¸ng ký kÕt hîp ®ång ®îc ghi ë phÝa trªn hoÆc phÝa díi gãc ph¶i cña hîp ®ång.NÕu nh trong hîp ®ång kh«ng cã tho¶ thuËnh g× thªm th× hîp ®ång sÏ cã hiÖu lùc ph¸p lý kÓ tõ ngµy kÝ kÕt. - Tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c bªn tham gia kÝ kÕt hîp ®ång:§©y lµ phÇn chØ râ c¸c chñ thÓ cña hîp ®ång,cho nªn ph¶i nªu râ rµng,®Çy ®ñ chÝnh x¸c :Tªn (theo giÊy phÐp thµnh lËp),®Þa chØ,ngêi ®¹i diÖn,chøc vô cña c¸c bªn tham gia kÝ kÕt hîp ®ång. - Nh÷ng ®Þnh nghÜa dïng trong hîp ®ång, nh÷ng ®Þnh nghÜa nµy cã thÓ dïng rÊt nhiÒu gióp cho tr¸nh sai sãt vµ nhÇm lÉn trong c¸ch hiÓu cu¶ mçi bªn dÉn ®Õn nh÷ng tranh chÊp hay khiÕu kiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. - C¨n cø ®Ó ký kÕt hîp ®ång, ®©y cã thÓ lµ hiÖp ®Þnh song ph¬ng ®a ph¬ng 1 hay 1 sè c¸c quèc gia kh¸c.Hay nªu ra sù tù nguyÖn thùc sù cña c¸c bªn kÝ kÕt hîp ®ång. 1.1.3.2.C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång  Tªn hµng: Lµ ®iÒu kho¶n quan träng cña mäi ®¬n hái hµng, th chµo hµng, hîp ®ång hoÆc nghÞ ®Þnh th. Nã nãi lªn chÝnh x¸c ®èi tîng mua b¸n trao ®æi. V× vËy ngêi ta lu«n t×m c¸ch diÔn ®¹t chÝnh x¸c tªn hµng. Nãi chung thêng cã nhiÒu c¸ch diÔn ®¹t tªn hµng nh sau: - Ghi tªn th¬ng m¹i cña hµng ho¸ nhng cßn ghi kÌm theo tªn th«ng thêng vµ tªn khoa häc cña nã. NguyÔn ViÖt Hng Líp K 38 E3 TMQT 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n - Ghi tªn hµng kÌm theo tªn ®Þa ph¬ng s¶n xuÊt ra hµng ®ã. - Ghi tªn hµng kÌm theo quy c¸ch chÝnh cña hµng ®ã. - Ghi tªn hµng kÌm theo sè liÖu h¹ng môc cña hµng ®ã trong danh môc hang ho¸ thèng nhÊt.  §iÒu kho¶n phÈm chÊt. §iÒu kho¶n phÈm chÊt lµ ®iÒu kho¶n nãi lªn mÆt chÊt lîng cña hµng ho¸, chÊt lîng cña hµng ho¸ thÓ hiÖn nh: Lý tÝnh, ho¸ tÝnh, tÝnh n¨ng quy c¸ch phÈm chÊt, kÝch thíc t¸c dông, c«ng dông ... trong th¬ng m¹i quèc tÕ ngêi ta hay quy ®Þnh theo c¸ch tuú thuéc vµo lo¹i hµng ho¸ cô thÓ, tû lÖ % thµnh phÇn chñ yÕu trong hµng ho¸, mµu s¾c, tÝnh n¨ng ph¶i ®¹t ®îc, chØ tiªu ph¶i ®¹t ®îc, chØ tiªu chÊt lîng nµo (chÊt lîng quèc tÕ hoÆc ViÖt Nam, ngµnh....) Trong th¬ng m¹i quèc tÕ v× chñng lo¹i hµng ho¸ giao dÞch nhiÒu, ®Æc ®iÓm c¸c lo¹i hµng kh¸c nhau. Do ®ã c¸ch biÓu thÞ chÊt lîng còng kh¸c nhau. §Ó biÓu thÞ chÝnh x¸c chÊt lîng hµng ho¸ ngêi ta thêng vËn dông hîp ®ång th¬ng m¹i quèc tÕ mét sè ph¬ng ph¸p nh dùa vµo hµng xem tríc, hµng mÉu, phÈm cÊp hoÆc tiªu chuÈn chØ tiªu ®¹i kh¸i quen dïng.  §iÒu kho¶n sè lîng §iÒu kho¶n sè lîng nh»m nãi lªn mÆt lîng cña hµng ®îc giao dÞch gåm träng lîng vµ sè lîng. §iÒu kho¶n nµy bao gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ ®¬n vÞ tÝnh sè lîng (hoÆc träng lîng) cña hµng ho¸, ph¬ng ph¸p quy ®Þnh sè lîng vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh träng lîng. - §¬n vÞ tÝnh sè lîng vµ träng lîng thêng lµ hÖ ®o lêng quèc tÕ mÐt. - Quy ®Þnh sè lîng sè lîng hµng ho¸ b»ng c¸ch c¶ hai bªn cã thÓ lùa chän dung sai cho phÐp hoÆc do ngêi ®i thuª tµu lùa chän dung sai ®©y lµ ph¬ng ph¸p quy ®Þnh pháng chõng. Ngoµi ra sè lîng cÇn ph¶i quy ®Þnh rÊt kho¸t. - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh träng lîng. + Träng lîng c¶ b× lµ träng lîng hµng ho¸ bao gåm träng lîng cña hµng céng víi träng lîng bao b×, bao gãi kÌm theo. + Träng lîng tÞnh lµ träng lîng thùc tÕ cña hµng ho¸ cã thÓ tÝnh theo träng lîng bao b× thùc tÕ, trung b×nh quen dïng... + Träng lîng th¬ng m¹i lµ träng lîng cña hµng ho¸ cã ®é Èm tiªu chuÈn. Träng lîng th¬ng m¹i thêng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: NguyÔn ViÖt Hng 9 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n 100 + WTC GTM = GTT + 100 + WTT Trong ®ã: CTM : Träng lîng th¬ng m¹i, GTT : Träng lîng thùc tÕ WTC : Träng lîng ®é Èm tiªu chuÈn, WTT : §é Èm thùc tÕ.  §iÒu kho¶n bao b× hµng ho¸: Trong th¬ng m¹i quèc tÕ hµng ho¸ ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh vËn chuyÓn bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®Æc thï chuyªn dông nh tµu biÓn ®êng s¾t, ®êng bé ®êng kh«ng. Do ®ã hµng ho¸ ®îc ®ãng gãi thÝch hîp kh«ng chØ tiÖn cho vËn chuyÓn, bèc dì, dÞch chuyÓn lu gi÷ ... tr¸nh sai hôt hay biÕn ®æi vÒ chÊt lîng hay sè lîng. Ngoµi ra gi¸ c¶ cña hµng ho¸ còng bÞ ¶nh hëng mét phÇn bëi gi¸ c¶ cña bao b×. - Mét sè lo¹i bao b× chuyªn dïng. Bao b× vËn chuyÓn: C¨n cø vµo h×nh d¸ng bao b× nh hßm, tói, bao... C¨n cø vµo vËt liÖu: Bao b× gç, nhùa... C¨n cø vµo tÝnh chÊt bao b×: Bao b× mÒm, bao b× cøng Bao b× tiªu thô: KiÓu treo, kiÓu chång xÕp, mang x¸ch... -Yªu cÇu víi bao b×: VËt liÖu lµm bao b× ph¶i ®¸p øng vÒ mÆt h×nh thøc kÝch cì, phï hîp víi ®Æc tÝnh cña hµng ho¸ vµ ph¬ng thøc vËn chuyÓn. Ngoµi ra bao b× tiªu thô cÇn ph¶i cã chøc n¨ng b¶o vÖ hµng ho¸ vµ khuyÕn tr¬ng tiªu thô nh hiÖn bµy b¸n nhËn biÕt hµng hãa, mang x¸ch, sö dông. - Ph¬ng thøc cung cÊp bao b× cã thÓ do bªn b¸n hoÆc bªn mua cung øng bao b× . - Gi¸ c¶ bao b× : Cã ba h×nh thøc: + Gi¸ bao b× tÝnh vµo gi¸ hµng ho¸. + Gi¸ bao b× do bªn mua tr¶ riªng. + Gi¸ bao b× tÝnh nh gi¸ hµng ho¸, tøc lµ c¶ bao b× coi nh tÞnh. NguyÔn ViÖt Hng 10 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n  §iÒu kho¶n gi¸ c¶ hµng ho¸. VÊn ®Ò x¸c ®Þnh gi¸ c¶ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ quy ®Þnh ®iÒu kho¶n gi¸ c¶ trong hîp ®ång lµ rÊt quan träng. Bëi gi¸ c¶ thÞ trêng liªn quan ®Õn møc gi¸ ®ång tiÒn tÝnh gi¸, ph¬ng ph¸p quy ®Þnh gi¸, sö dông c¸c lo¹i gi¶m gi¸. - Møc gi¸ c¶ hµng ho¸: §îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thÞ trêng thÕ giíi, sù thay ®æi cña quan hÖ cung cÇu cña thÞ trêng. Th«ng thêng c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn møc gi¸ nh chÊt lîng cña hµng ho¸ vµ bao b× cña chóng, kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn sè lîng ký kÕt, ®iÒu kiÖn thanh to¸n vµ rñi ro biÕn ®éng tû gi¸ hèi ®o¸i. Møc gi¸ cßn liªn quan ®Õn ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng. §ång tiÒn tÝnh gi¸: Cã thÓ cña níc xuÊt khÈu, nhËp khÈu hay níc thø ba. Trong th¬ng m¹i quèc tÕ thêng lµ ®ång tiÒn m¹nh (USD), ®ång tiÒn tÝnh gi¸ cßn phô thuéc vµo tËp qu¸n bu«n b¸n. VÝ dô cao su, than dïng ®ång b¶ng Anh, dÇu má, l«ng thó dïng USD Mü... - Ph¬ng ph¸p quy ®Þnh gi¸. + Gi¸ c¶ cè ®Þnh: Lµ gi¸ c¶ ®îc quy ®Þnh vµo lóc ký kÕt hîp ®ång vµ kh«ng ®îc söa ®æi nÕu kh«ng cã sù tho¶ thuËn kh¸c. §îc sö dông phæ biÕn trong giao dÞch quèc tÕ. + Gi¸ quy ®Þnh nh sau: Lµ møc gi¸ ®îc x¸c ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ph¬ng ph¸p nµy chØ ®îc thùc hiÖn cho hîp ®ång cña hai bªn cã mèi quan hÖ l©u dµi vµ ®· h×nh thµnh tËp qu¸n giao dÞch t¬ng ®èi æn ®Þnh. + Gi¸ linh ho¹t: §îc gäi lµ gi¸ cã thÓ chØnh l¹i lµ gi¸ ®· ®îc x¸c ®Þnh trong lóc ký kÕt hîp ®ång nhng cã thÓ xem xÐt l¹i vµo lóc giao hµng. + Gi¸ di ®éng: Lµ gi¸ c¶ ®îc tÝnh to¸n døt kho¸t vµo lóc thùc hiÖn hîp ®ång trªn c¬ së gi¸ c¶ quy ®Þnh ban ®Çu cã ®Ò cËp ®Õn nh÷ng biÕn ®éng vÒ chi phÝ s¶n xuÊt trong thêi kú thùc hiÖn hîp ®ång. C«ng thøc: b1 P1 =P0 + ( A + B c1 + C b0 ) c0 Trong ®ã: P0 : Lµ gi¸ c¬ së ®îc quy ®Þnh khi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ P1: Gi¸ cuèi cïng ®Ó thanh to¸n NguyÔn ViÖt Hng 11 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n A, B, C: C¬ cÊu gi¸ c¶, b»ng møc % cña c¸c yÕu tè mµ tæng sè lµ 1 b0 , b1 : Lµ gi¸ c¶ cña nguyªn vËt liÖu ë thêi kú ký kÕt hîp ®ång vµ ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh cuèi cïng. co ,c1 : Lµ tiÒn l¬ng hoÆc chØ sè tiÒn l¬ng ë thêi ®iÓm vµ lóc ký kÕt hîp ®ång . - Gi¶m gi¸ (chiÕt khÊu) cã thÓ cã mÊy lo¹i sau: + Gi¶m gi¸ do tr¶ tiÒn sím. + Gi¶m gi¸ thêi vô. + Gi¶m gi¸ ®æi hµng ®Ó mua hµng mîi. + HoÆc gi¶m gi¸ ®¬n, gi¶m gi¸ kÐp.  §iÒu kho¶n thanh to¸n. Trong th¬ng m¹i quèc tÕ do cã nh÷ng ®Æc thï nh c¸c bªn c¸ch xa vÒ ®Þa lý, kh¸c nhau vÒ uy tÝn trong viÖc tr¶ tiÒn sau khi ®· giao hµng. LuËt ph¸p ¸p dông kh«ng ®ång nhÊt cho nªn giao dÞch cÇn thiÕt ph¶i quy ®Þnh râ. - §ång tiÒn dïng ®Ó thanh to¸n: ViÖc lùa chän ®ång tiÒn thanh to¸n phô thuéc vµo thÞ trêng thuéc vÒ ai, vÞ trÝ cña ®ång tiÒn ®ã trªn thÞ trêng thÕ giíi. TËp qu¸n sö dông ®ång tiÒn ®ã. - §Þa ®iÓm thanh to¸n: Trong th¬ng m¹i quèc tÕ hai bªn ®Òu muèn lÊy níc m×nh lµm ®Þa ®iÓm thanh to¸n. - §Þa ®iÓm thanh to¸n: Cã 3 c¸ch quy ®Þnh sau: + Tr¶ tiÒn tríc. + Tr¶ tiÒn ngay: Thanh to¸n vµo lóc tríc hoÆc trong lóc ngêi xuÊt khÈu ®Æt chøng tõ díi quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ngêi mua. + Tr¶ tiÒn sau: Lµ tr¶ sau mét sè ngµy nµo ®ã kÓ tõ khi nhËn ®îc toµn bé chøng tõ quy ®Þnh trong hîp ®ång. - Ph¬ng thøc thanh to¸n: Bao gåm c¸c lo¹i sau: + Ph¬ng thøc tr¶ tiÒn mÆt. + Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn: B»ng th M/T, b»ng ®iÖn b¸o T/T, b»ng phiÕu thu D/T. + Ph¬ng thøc ghi sæ: Hai bªn thËt sù tin tëng nhau vµ trong trêng hîp hµng ®æi hµng. NguyÔn ViÖt Hng 12 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n + Ph¬ng thøc nhê thu: Cã hai lo¹i lµ nhê thu phiÕu tr¬n vµ nhê thu kÌm chøng tõ. + Ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ: L/C ®îc sö dông nhiÒu trong thanh to¸n quèc tÕ, cã hai lo¹i th tÝn dông: Lµ th tÝn dông huû ngang vµ th tÝn dông kh«ng huû ngang.  §iÒu kho¶n giao hµng. §iÒu kiÖn giao hµng sÏ ®îc hiÓu lµ t¹i thêi ®iÓm quy ®Þnh bªn b¶n ph¶i giao hÕt hµng cho bªn mua víi sè lîng vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ ghi trong hîp ®ång. Néi dung c¬ b¶n cña ®iÒu kiÖn giao hµng. - Thêi h¹n giao hµng: Lµ thêi h¹n mµ ngêi b¸n ph¶i hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng. C¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh râ thêi h¹n giao hµng. + Thêi h¹n giao hµng cã ®Þnh kú. + Thêi h¹n giao hµng ngay. + Thêi h¹n giao hµng kh«ng ®Þnh kú. - §Þa ®iÓm giao hµng: Liªn quan ®Õn ph¬ng tiÖn chuyªn chë cña mçi bªn. Trong ®iÒu kiÖn nµy quy ®Þnh râ rµng chuyÓn ®æi rñi ro khi bèc dì hay giao nhËn. - Ph¬ng thøc giao nhËn: Hµng ®îc giao mét lÇn hoÆc nhiÒu lÇn hoÆc giao ngay. +Giao hµng víi tÇu biÓn +Giao b»ng container cã hai h×nh thøc: giao hµng ®ñ mét container (Full container loaad – FCL) vµ khi hµng kh«ng ®ñ mét container (Less than a container load – LCL )  §iÒu kho¶n vÒ trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng: Trong bu«n b¸n quèc tÕ,khi giao dÞch ®µm ph¸n,ngêi ta thêng tho¶ thuËn quy ®Þnh nh÷ng trêng hîp mµ,nÕu x¶y ra,bªn ®¬ng sù ®îc hoµn toµn hoÆc ,trong mét chõng mùc nµo ®ã,miÔn hay ho·n thùc hiÖnc¸c nghÜa vô cña hîp ®ång.Nh÷ng trêng hîp nh vËy thêng x¶y ra sau khi ký hîp ®éng,cã tÝnh chÊt kh¸ch quan vµ kh«ng thÓ kh¾c phôc ®îc.Nh÷ng ®iÒu kho¶n nãi vÒ nh÷ng trêng hîp nh vËy thêng cã tªn lµ “trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng” (Force majeurre clause) hoÆc “trêng hîp miÔn tr¸ch” (Exemption clause). NguyÔn ViÖt Hng 13 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n Theo Ên b¶n sè 421 cña Phßng th¬ng m¹i quèc tÕ (ICC) ,mét bªn ®îc miªn tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc kh«ng thùc hiÖn toµn bé hoÆc mét phÇn nghÜa vô cña m×nh nÕu bªn ®ã chøng minh ®îc r»ng: -ViÖc kh«ng thùc hiÖn ®îc nghÜa vô lµ do mét trë ng¹i ngoµi sù kiÓm so¸t cña bªn ®ã ; vµ -Bªn ®ã ®· kh«ng thÓ l¬ng tríc mét c¸ch hîp lý ®îc trë ng¹i ®ã ; vµ -Bªn ®ã ®· kh«ng thÓ tr¸nh vµ kh¾c phôc mét c¸ch hîp lý trë ng¹i ®ã. Khi quy ®Þnh ®iÒu kho¶n nµy ngêi ta thêng dïng nh÷ng c¸ch sau: +HoÆc chØ quy ®Þnh nh÷ng tiªu chÝ ®Ó x¸c ®Þnh mét trêng hîp cã ph¶i lµ trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc khã kh¨n (Force majeure and Hardship) ; +HoÆc liÖt kª nh÷ng sù kiÖn (nh lò ,lôt, b¸o, ®éng ®¸t, lÖnh cÊm …) mµ khi x¶y ra th× ®îc coi lµ trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc khã kh¨n; +HoÆc dÉn chiÕu ®Õn v¨n b¶n cña Phßng Th¬ng m¹i Quèc tÕ nh sau: “§iÒu kho¶n trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng (miÔn tr¸ch) cña Phßng Th¬ng m¹i Quèc tÕ (xuÊt b¶n phÈm sè 421 cña ICC) lµ phÇn kh«ng t¸ch rêi khái hîp ®ång nµy”.  §iÒu kho¶n b¶o hµnh: B¶o hµnh lµ sù ®¶m b¶o cña ngêi b¸n vÒ chÊt lîng hµng ho¸ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.Thêi h¹n nµy gäi lµ thêi h¹n b¶o hµnh.Thêi gian nµy ®îc coi lµ thêi gian giµnh cho ngêi mua ph¸t hiÖn nh÷ng khuyÕt tËt cña hµng ho¸. Trong ®iÒu kiÖn b¶o hµnh,ngêi ta thêng tho¶ thuËn vÒ ph¹m vi ®¶m b¶o cña hµng ho¸ thêi h¹n b¶o hµnh, ®Þa ®iÓm b¶o hµnh, néi dung b¶o hµnh vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn trong néi dung b¶o hµnh.  Ph¹t vµ båi thêng thiÖt h¹i. Trong ®iÒu kho¶n nµy ghi râ c¸c trêng hîp ph¹t vµ båi thêng, c¸ch thøc ph¹t vµ båi thêng tuú theo tõng hîp ®ång cã thÓ riªng ®iÒu kho¶n ph¹t vµ båi thêng hoÆc ®îc kÕt hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n nh giao hµng, thanh to¸n...  §iÒu kho¶n träng tµi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu,kh«ng thÓ tr¸nh khái sù t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè nh chÝnh trÞ ,kinh tÕ, tù nhiªn…do vËy cã nh÷ng trêng hîp sau khi ký kÕt hîp ®ång mµ mét bªn kh«ng thÓ thùc hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô nh ®· cam kÕt trong hîp ®ång.Còng cã nh÷ng trêng hîp do mét bªn ®¬n ph¬ng tõ bá c¸c nghÜa vô trong hîp ®ång do nhËn thÊy cã NguyÔn ViÖt Hng 14 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n nh÷ng biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh cho thÊy nÕu thùc hiÖn hîp ®ång hä sÏ kh«ng cã lîi….do vËy trªn thùc tÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái cã nh÷ng tranh chÊp. §iÒu kho¶n träng tµi ®îc so¹n th¶o vµ ®a vµo trong hîp ®ång nh»m ®Ó gi¶i quyÕt hay cã c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu . BiÖn ph¸p träng tµi lµ biÖn ph¸p chØ hai bªn mua b¸n tho¶ thuËn b»ngg v¨n b¶n tríc khi x¶y ra hoÆc sau khi x¶y ra tranh chÊp,tù nguyÖn giao tranh chÊp cho ngêi thø ba lµ träng tµi mµ hai bªn ®ång ý ®Ó phÊn quyÕt,nh»m gi¶i quyÕt tranh chÊp.Do träng tµi ph¸n quyÕt tranh chÊp theo tr×nh tù träng tµi mµ p¸hp luËt cho phÐp,nªn sù ph¸n quyÕt ®ã cã sù rµng buéc vÒ ph¸p luËt,hai bªn ®¬ng sù ph¶i tu©n thñ chÊp hµnh. §iÒu kho¶n träng tµi thêng quy ®Þnh nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau:§Þa ®iÓm träng tµi,tr×nh tù tiÕn hµnh träng tµi,chi phÝ tiÕn hµnh träng tµi,luËt dïng ®Ó xÐt xö,chÊp hµnh tµi quyÕt.  §iÒu kho¶n khiÕu n¹i: KhiÕu n¹i lµ viÖc mét bªn yªu cÇu bªn kia ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng tæn thÊt hoÆc thiÖt h¹i mµ bªn kia g©y ra hoÆc vi ph¹m nh÷ng ®iÒu ®· ®îc cam kÕt gi÷a hai bªn trong hîp ®ång ngo¹i th¬ng vÒ sè lîng, chÊt lîng, bao b× thanh to¸n thëng ph¹t... Ngêi b¸n cã quyÒn khiÕu n¹i ngêi mua hoÆc ngêi mua cã quyÒn khiÕu n¹i ngêi b¸n. Ngêi b¸n vµ ngêi mua cã quyÒn khiÕu n¹i ngêi vËn t¶i, ng©n hµng, bªn b¶o hiÓm. Néi dung c¬ b¶n cña kho¶n nµy bao gåm c¸c vÊn ®Ò: ThÓ thøc khiÕu n¹i. QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña c¸c bªn liªn quan ®Õn viÖc khiÕu nai. Trªn ®©y lµ c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu c¬ b¶n nhÊt cña mét hîp ®ång. Tuú theo tõng trêng hîp cô thÓ mµ c¸c doanh nghiÖp ®a ra thªm mét sè ®iÒu kho¶n nh: §iÒu kho¶n b¶o hiÓm, ®iÒu kho¶n vËn t¶i, ®iÒu kho¶n cÊm chuyÓn b¸n vµ c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c... 1.2.quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu: ViÖc tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång lµ viÖc thùc hiÖn c¸c tho¶ thuËn ®· cam kÕt trong hîp ®ång gi÷a c¸c ®èi t¸c.§©y lµ mét c«ng viÖc rÊt phøc t¹p.Nã ®ßi hái NguyÔn ViÖt Hng 15 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n ph¶i tu©n thñ luËt quèc gia vµ quèc tÕ,®ång thêi ®¶m b¶o ®îc quyÒn lîi quèc gia vµ ®¶m b¶o uy tÝn kinh doanh cña ®¬n vÞ.Tõ qu¸ tr×nh nghiªn cøu th¨m dß thÞ trêng ban ®Çu cho tíi khi kÝ kÕt hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c chØ ®îc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ mét c¸ch toµn diÖn vµ kh¸ch quan khi thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶. Thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu lµ thùc hiÖn mét chuçi c¸c c«ng viÖc kÕ tiÕp ®îc liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau.Thùc hiÖn tèt mét c«ng viÖc sÐ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tiÕp theo vµ tõ ®ã sÏ thùc hiÖn c¶ hîp ®ång.Nh vËy cã thÓ nãi r»ng viÖc thùc hiÖn hîp ®ång mét c¸ch su«n sÎ vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao ph¶i dùa trªn c¬ së thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc nhá trong ®ã.§ã lµ c¸c m¾t xÝch trong mét chuçi c¸c c«ng viÖc theo mét hîp ®ång,liªn kÕt víi nhau theo mét l«gÝc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång viÖc mét bªn thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh còng sÏ gióp ®èi t¸c cña hä thùc hiÖn tèt c¸c c¸c nghÜa vô ®· cam kÕt.Vµ còng trªn c¬ së m×nh ®· thùc hiÖn ®óng vµ kÞp thêi c¸c nghÜa vô cña m×nh míi cã c¬ së ®Ó khiÕu n¹i nh¾c nhë ®èi t¸c khi hä thùc hiÖn kh«ng ®óng theo c¸c tho¶ thuËn ®· cam kÕt.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång cã thÓ n¶u sinh nhiÒu t×nh huèng kh«ng lêng tríc ®îc.C¸c t×nh huèng ph¸t sinh cã thÓ do c¸c bªn kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh trong hîp ®ång.Nhng còng cã khi c¸c bªn thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh mµ vÉn ph¸t sinh c¸c t×nh huèng bÊt lîi lµ do tríc khi kÝ hîp ®ång c¸c bªn kh«ng dù ®o¸n hoÆc lîng tríc c¸c sù kiÖn cã thÓ x¶y ra.C¸c t×nh huèng ph¸t sinh cã thÓ lµm t¨ng chi phÝ hoÆc g©y tæn thÊt cho mçi bªn.Nhng dï sao khi ph¸t sinh c¸c t×nh huèng,c¸c bªn ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nh»m h¹n chÕ c¸c chi phÝ vµ tæn thÊt ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Thùc hiÖn hîp ®ång cã ý nghÜa quan träng víi mäi bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång.Bëi v× khi thùc hiÖn hîp ®ång c¸c bªn míi hiÖn thùc ho¸ ®îc c¸c con sè vµ c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång.Qu¸ tr×nh nµy míi t¹o ra hiÖu qu¶ kinh doanh thùc sù cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh.Cóng nh hîp ®ång lµ mét b¶n thiÕt kÕ vµ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång lµ viÖc mµ chóng ta x©y dùng ng«i nhµ trong b¶n thiÕt kÕ dã trªn thùc tÕ. 1.2.1.C¸c bíc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu: Sau khi ®· hoµn thµnh c«ng t¸c vµ tiÕn ®Õn ký kÕt hîp ®ång hai bªn ®· tho¶ thuËn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cña mét hîp ®ång ngo¹i th¬ng th× bªn xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh c¸c bí - Bíc 1: ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu - Bíc 2: KiÓm tra chÊt lîng hµng xuÊt khÈu NguyÔn ViÖt Hng 16 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n - Bíc 3: Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i (nÕu cã) - Bíc 4: Mua b¶o hiÓm (nÕu cã) - Bíc 5: Lµm thñ tôc h¶i quan - Bíc 6: Giao hµng cho ngêi vËn t¶i - Bíc 7: Lµm thñ tôc thanh to¸n - Bíc 8: KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i (nÕu cã) 1.2.2.Néi dung cña quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. 1.2.2.1.ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu lµ chuÈn bÞ hµng theo ®óng tªn hµng,sè lîng phï hîp víi chÊt lîng,bao b× ,ký m· hiÖu vµ cã thÓ giao hµng ®óng thêi gian ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång ngo¹i th¬ng.Nh vËy qu¸ tr×nh chu¶n bÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu bao gåm c¸c néi dung sau:TËp cung hµng ho¸ xuÊt khÈu,bao b× ®onng gãi ,kÓ ký m· hiÖu hµng ho¸.  TËp trung hµng xuÊt khÈu: TËp trung hµng xuÊt khÈu ®ñ vÒ sè lîng phï hîp vÒ chÊt lîng vµ ®óng thêi ®iÓm ,tèi u ho¸ ®îc chi phÝ.Lµ mét ho¹t ®éng rÊt quan träng cña c¸c doanh ngiÖp kinh doanh xuÊt khÈu.Qu¸ tr×nh tËp trung hµng xuÊt khÈu bao gåm mét sè c¸c nghiÖp vô nh: NhËn d¹ng vµ ph©n tÝch nguån hµng xuÊt khÈu,nghiªn cøu kh¸i qu¸t vµ chi tiÕt nguån hµng xuÊt khÈu,lùa chon nguån hµng xuÊt khÈu vµ h×nh thøc giao dÞch,vµ tæ chøc hÖ thèng tËp trung hµng xuÊt khÈu. -Ph©n lo¹i nguån hµng:lµ ph©n chia s¾p xÕp c¸c nguån hµng theo c¸c tiªu thøc cô thÓ nµo ®ã t¹o ra c¸c nhãm nguån hµng cã c¸c ®¾c trng t¬ng ®èi ®ång nhÊt ®Ó cã c¸c chÝnh s¸ch thÝch hîp víi tõng nguån hµng.C¸c lo¹i nguån hµng cã thÓ ph©n lo¹i dùa theo c¸c tiªu thøc: +Theo khèi lîng hµng ho¸ ®îc mua +Theo ®¬n vÞ giao hµng +Theo khu vùc ®Þa lý +Theo mèi quan hÖ víi nguån hµng -Nghiªn cøu nguån hµng:Muèn khai th¸c vµ ph¸t triÓn nguån hµng æn ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh ph¶i nghiªn cøu ®Ó tiÕp cËn nguån hµng ®Ó cã ph¬ng thøc vµ hÖ thèng thu mua hµng cho phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao.Néi dung NguyÔn ViÖt Hng 17 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n nghiªn cøu lµ ph¶i nhËn d¹ng ®îc tÊt c¶ c¸c nguån hµng hiÖn h÷u vµ tiÒm n¨ng,vµ nghiªn cøu theo c¸c néi dung: +Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña nguån hµng +TiÒm lùc tµi chÝnh kh¶ n¨ng kü thuËt cña nguån hµng -C¸c h×nh thøc giao dÞch hµng xuÊt khÈu: +Mua theo ®¬n ®Æt hµng vµ hîp ®ång kinh tÕ. +Mua kh«ng theo hîp ®ång kinh tÕ. +Mua qua ®¹i lý. +Gia c«ng hoÆc b¸n nguyªn liÖu mua thµnh ohaamr +Liªn doanh,liªn kÕt t¹o nguån hµng xuÊt khÈu +XuÊt khÈu uû th¸c. +Tù s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. -Tæ chøc hÖ thèng tËp trung hµng xuÊt khÈu:bao gåm hÖ thèng c¸c chi nh¸nh ®¹i lý,hÖ thèng kho hµng,hÖ thèng vËn chuyÓn.hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng qu¶n lý…  §ãng gãi bao b× vµ kÎ d¸n m· hiÖu hµng xuÊt khÈu. + §ãng gãi bao b×: Trong bu«n b¸n quèc tÕ ®¹i bé phËn hµng ho¸ ph¶i cã bao b× ®ãng gãi trong suèt qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n.V× vËy tæ chøc ®ãng gãi bao b× lµ kh©u quan träng cña viÖc chuÈn bÞ hµng ho¸. Muèn lµm tèt viÖc ®ãng gãi bao b× ngêi thao t¸c mét mÆt ph¶i n¾m v÷ng lo¹i bao b× ®ãng gãi mµ hîp ®ång quy ®Þnh, mÆt kh¸c cÇn n¾m ®îc nh÷ng yªu cÇu cô thÓ cña viÖc bao gãi thÝch hîp ®· lùa chän. Trong bu«n b¸n quèc tÕ ngêi ta thêng dïng nhiÒu lo¹i bao b× thêng lµ: - Hßm (case, box...) cã c¸c lo¹i hßm gç th«ng thêng (wooden box), hßm gç d¸n (phy wood box), hßm gç thÐp... sö dông cho hµng ho¸ cã gi¸ trÞ t¬ng ®èi cao hoÆc dÔ háng. - Bao (bag) thêng lµ bao v¶i, bao t¶i... dïng ®Ó ®ãng gãp mét sè s¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ nguyªn liÖu, ho¸ chÊt. - KiÖn hay b×: Nh÷ng lo¹i hµng Ðp l¹i mµ phÈm chÊt kh«ng bÞ háng ®Òu sö dông kiÖn hay b× ®Ó ®ãng gãi. - Thïng (banred, drum) dïng cho hµng láng, chÊt bét. NguyÔn ViÖt Hng 18 Líp K 38 E3 TMQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n - Ngoµi ra ngêi ta cßn dïng mét sè lo¹i bao b× kh¸c trong ®ãng gãi nh sät (cate), cuén (soll), chai lä (bottle), b×nh (coarboy), chum (jar).  KÎ d¸n ký hiÖu hµng ho¸. M· hiÖu hµng ho¸: Lµ nh÷ng ký hiÖu b»ng ch÷ b»ng sè hoÆc h×nh vÏ ®îc ghi ë trªn c¸c bao b× bªn trong nh»m th«ng b¸o nh÷ng chi tiÕt cÇn thiÕt cho viÖc giao nhËn, bèc dì hoÆc b¶o qu¶n hµng ho¸. KÎ d¸n ký m· hiÖu bao gåm: - Nh÷ng dÊu hiÖu cÇn thiÕt ®èi víi ngêi nhËn hµng nh tªn ngêi nhËn vµ tªn ngêi göi, träng lîng tÞnh vµ c¶ träng lîng b×, sè hîp ®ång , sè hiÖu chuyÕn hµng , ký hiÖu kiÖn hµng. - Nh÷ng chi tiÕt cÇn thiÕt cho viÖc tæ chøc vËn chuyÓn hµng nh tªn níc , tªn ®Þa chØ hµng ®Õn, tªn níc vµ tªn ®Þa ®iÓm hµng ®i, hµnh tr×nh chuyªn trë sè vËn ®¬n, tªn tµu sè hiÖu cña chuyÕn ®i. - Nh÷ng dÊu hiÖu híng dÉn c¸ch x¾p ®Æt, bèc dì vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ trªn ®êng ®i tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu thô: DÔ vì, më chç nµy tr¸nh ma, nguy hiÓm. 1.2.2.2.KiÓm tra chÊt lîng hµng xuÊt khÈu . Tríc khi giao hµng ngêi xuÊt khÈu ph¶i cã nghÜa vô kiÓm tra hµng vÒ phÈm chÊt sè lîng, träng lîng. NÕu hµng xuÊt khÈu lµ ®éng, thùc vËt, hµng thùc phÈm th× ph¶i kiÓm ®Þnh. ViÖc kiÓm nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh ®îc tiÕn hµnh hai cÊp: C¬ së vµ cöa khÈu trong ®ã viÖc kiÓm tra c¬ së (tøc lµ ®¬n vÞ xuÊt khÈu) cã vai trß nhÊt ®Þnh vµ cã t¸c dông triÖt ®Ó nhÊt. Cßn viÖc kiÓm tra ë phÝa cöa khÈu cã t¸c dông thÈm tra l¹i kÕt qu¶ kiÓm tra c¬ së mµ th«i. ViÖc kiÓm nghiÖm ë c¬ së do c¬ dë tiÕn hµnh nhng thñ trëng ®¬n vÞ lµ ngêi ®¬n vÞ lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÈm chÊt hµng ho¸. V× vËy, trªn giÊy chøng nhËn hµng ho¸ ë bªn c¹nh ch÷ ký cña bé phËn KCS ph¶i cã ch÷ ký cña thñ trëng ®¬n vÞ. ViÖc kiÓm ®Þnh c¬ së do phßng b¶o vÖ thùc vËt hoÆc tr¹m thó y trung t©m chuÈn ®o¸n kiÓm dÞch tiÕn hµnh. Trong nhiÒu trêng hîp quy ®Þnh cña nhµ níc hoÆc theo yªu cÇu cña ®èi t¸c viÖc gi¸m ®Þnh ®ßi hái ph¶i ®îc thùc hiÖn bëi mét tæ chøc gi¸m ®Þnh ®éc lËp nh Vinacontrol, Devicontrol ,Mekong inspection... 1.2.2.3.Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i Tuú theo quy ®Þnh trong hîp ®ång mµ bªn b¸n cã hay kh«ng cã nghÜa vô thuª tµu. Th«ng thêng c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam b¸n hµng theo gi¸ FOB cho NguyÔn ViÖt Hng Líp K 38 E3 TMQT 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n nªn viÖc thuª tµu do phÝa níc ngoµi ®¶m nhËn. Tuy nhiªn còng cã mét sè hîp ®ång do ký kÕt theo ®iÒu kiÖn CIF, DAF th× phÝa doanh nghiÖp ViÖt Nam cã nghÜa vô thuª tµu. Khi thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i ph¶i c¨n cø vµo khèi lîng vµ ®Æc ®iÓm hµng ho¸ ®Ó tèi u ho¸ t¶i träng cña ph¬ng tiÖn, tõ ®ã tèi u ho¸ ®îc chi phÝ. §ång thêi ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ ®Ó lùa chän ph¬ng tiÖn ®¶m b¶o an toµn cho hµng. Bªn c¹nh ®ã cÇn c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn vËn t¶i vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c trong hîp ®ång th¬ng m¹i quèc tÕ nh: Quy ®Þnh møc t¶i träng tèi ®a cña ph¬ng tiÖn... §Ó thuª tµu doanh nghiÖp cÇn cã ®ñ th«ng tin vÒ c¸c h·ng tµu, gi¸ cíc vËn t¶i, c¸c lo¹i hîp ®ång vËn t¶i, c¸c c«ng íc vµ luËt quèc tÕ vÒ vËn t¶i... Cã thÓ ¸p dông h×nh thøc trùc tiÕp ®i thuª tµu hoÆc uû th¸c viÖc thuª tµu cho mét C«ng ty hµng h¶i nh: C«ng ty thuª tµu vµ m«i giíi hµng h¶i (Vietfract). C«ng ty ®¹i lý tµu biÓn Vosa, c¸c lo¹i ®¹i lý tµu biÓn cña níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Tuú theo c¸c trêng hîp cô thÓ ngêi xuÊt khÈu cã thÓ lùa chän mét trong c¸c h×nh thøc thuª tÇu sau:  Ph¬ng thøc thuª tÇu chî: Qu¸ tr×nh thuª tÇu chî ®îc tiÕn hµnh theo c¸c bíc sau +X¸c ®Þnh sè lîng hµng cÇn chuyªn chë,tuyÕn ®êng chuyªn chë ,thêi ®iÓm giao hµng vµ tËp trung hµng ho¸ cho ®ñ sè lîng quy ®Þnh cña hîp ®ång. +Nghiªn cøu c¸c h·ng tÇu vÒ c¸c mÆt:LÞch tr×nh tÇu ch¹y(hµnh tr×nh cña tÇu,dù kiÕn ngµy khëi hµnh(Estimated time of departure – ETD),dù kiÕn tÇu ®Õn (Esstimated of arrival –ETA),cíc phÝ,uy tÝn cña h·ng tÇu vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c. +Lùa chän h·ng vËn t¶i. +LËp b¶ng kª khai hµng(Cargo list) vµ ký ®¬n xin lu khoang (Boooking note)sau khi h·ng tÇu ®ång ý nhËn chuyªn chë,®ång thêi tr¶ cíc phÝ vËn chuyÓn. +TËp kÕt hµng ®Ó giao cho tÇu vµ nhËn v©n ®¬n.  Ph¬ng thøc thuª tÇu chuyÕn (Vogage charter) Qu¸ tr×nh thuª tÇu chuyÕn bao gåm c¸c néi dung sau -X¸c ®Þnh nhu cÇu vËn t¶I gåm:hµnh tr×nh,lÞch tr×nh cña tÇu,t¶I träng cÇn thiÕt cña tÇu,chÊt lîng tÇu ,®Æc ®iÓm cña tÇu. -X¸c ®Þnh h×nh thøc thuª tÇu: NguyÔn ViÖt Hng 20 Líp K 38 E3 TMQT
- Xem thêm -