Tài liệu Người khắc bia mộ - cam li nguyễn thị mỹ thanh

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Đã đăng 1914 tài liệu

Mô tả:

Người khắc bia mộ - Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
C ào ừn á ạn đón đọ đầu sá từ dự án sá o t ết bị d đ ng Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC C C ơn 1 C ơn 2 C ơn 3 C ơn 4 C ơn 5 ơn 6 ( ơn ết) ươ g 1 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net n n ơ t án t đ án t t n đ n tr u n o n t t ón n đ n d đó và đu on u t n r nn n tr nó đ n ọ ần nn à t n n n n n p à nó n ần n ạ v no t nó án t trá t n s ov ịp tr đ t Cá - vừ tr n t r n - á ơ r o n từ sự n v á uđ n đ r ọn á pt p n à á đ n sựn ạ Cán t n t à á du n t đ ọ n n n vào á u nó p p ịr n r - Con ị t á ơn u tr n to đ ạ t t Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net àn ừ nó á tà nào t n á r u vừ s n t n n à n n p n đ n s u óđ un n ạ s o ạ n t ế nà à á n n tn t dà p n n n n - đó à á ó ần nó ị t r t ịu r n n n n ơn á t vết t đầu ơn ó ết n ó n v n n u nó n o n đ on u p o o n on n v n từ t n n n đ n n u n đ n n - đ qu n tr n t u đoàn r ạn vạn ơ u C n à ó v o nó à n đ nn đ n ơ ừ à n s o o trễ t n on r ó ọn tr t v á un u n n ạn n nó à đ C - Con đ nó à on ị n t - v t ọn u o n n t n t ơ r ạ ịt ơn tr n n - n p n t àv ị ơn ơn n án t ơn C - à t t án o n r à n đạn à t á n tn r đ n n n đạn n u v tron t ịt n p u v t ịt t t tđ ut nó ó - on á n n á n à n v n n nó n ị tr o n n n ự nó v t n n n ó n n vết t ơn n v n n qu n u n o vết t ơn tá ó n n à o ết n ơ n á n o d n n u r u n đ t o n ơn n n ịn đ à nó ếu d u r u p - đến n đ ron t n n n ót ần đầu t n tr án t ts Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ n trá d n t t àt à đó n tr t n tr t àn t n n đ ị ó ạ quàn qu n pt n n đ t sn óđ uđ nn v u ơn n t tt n t tr n và u n n àn đ à tr àđ t đ n n t đ às o n v n Nguồn truyện: vnthuquan.net nó tự n t đ n t án t n u n t áo d ầ sạ n n á t n đ đến đó ầ à đ n nt d p u tv td n n á n C - đ t ón r n tn r r n ầ từn đó t ầ n à v on đ r ết đ đ ó n nd n đ n tt ầ đ -v n d p v n trơn án n tron n só C ế áo tr o tr n n t n n à quạn đ -v n t on n n ơn ơn u t t á tó n nđ on tr tr v ạ t t t và t t nđ t n à àn à n à t u t đ s n àđ o - ếu ơn n u s p đ t và d ps pd à u n s pn n n vần trán ầ d p t t án á ó n à đ đ v đ n nt u á ị tr o n ó n t t oán t nơ ó ọn nó ó v đ đ ơn đ ạ n àđ uđ o nàn dán đ đ ron đàn dựn tron qu n n n n vào đ s n n n á nó ạ r n à nó u sạ s n r rơ r t tr ón à n oán r n đ C n C - à sạ t đ v ết n C - dơ v n C n ơn r C nđ á ầ n à t n u ut C á u n đ t ó t n n ó đ p n on n ạ t toàn n t àu đ t n n ơ và n ịu n n đầu ón à àn qu n ự n r àn qu n ần đầu àp đ t àn p n đàn r - ừ đầu u n n n t đ àn qu n tron n ó à đ qu t n n o t àn tà r tr n n n ào t r ơ t ạ n nà - n ết on đ p ọn à pn nđ á n n và ự đ u ọ à n nọ on v n n Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ạ u n ọ n ó t á ọn ự à Nguồn truyện: vnthuquan.net tn nt t n đ t t dễ t ơn n n n t on nó d tn á ế n ết p n n àn t u n n đ s n n t ó r t nơ tr n tr t n đ n u n n á ào n t t á n sán ỹ ro đ n t vết t u nó à n ơn p n nó à t t n ạ qu n trọn và n t n n n trà t n trá đạn n to n n àt ết đ ơn ơn ơn nơ án t u n đ ầu ó tr n r n u đ t tr n àn n ạ un n t àn ó o á vào đó nó o n ơn nt n à n t t ến và t ếp - o - hi, ba? ot u u ón u qu n á C - ịv ịt t t n sự n t on u t ến o n t oát á t u n àn t vơ đ n và ạ đ t n t pn n vào d tr t t ạ n đó on n - t á r o á v n ơn ến t ến đến n n toàn v n on qu n đ n á vết t nó à rà - ết n t so v n n n n n ơn n ịp r đ t tron v t đ t p n ọn đ n dầu n nó n đ p n t tn t n n đ n d t p n vá đ u n nó à u đến tr n n đ n n ó n t ơ ế dà tr n ọn đ n dầu un p t n o vu r á r n đầ t à n đ t o á à nơ ần đ n đ t nr ut u o n v u n r - ơ r n C ừt - p p n à o n à n n à tn đ sn n nt n á à uv t nv Con n on u n à n n n n ọ on nó n n p v p n ó n on n n t u ết p tv à đ à n n nó n đ n n n n ọ p u t ết n n ó đán á ná C n đ u àn n à n ót t n àn đ n á n đ n n à dựn Con đ àt á n ạ à ếu n Con ó à à ết o on đ n đ t o r đ ó à só v rừn s u u đ nó n o à n Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net á t r nó n o n ừ vừ v n n n quá t u đ n n vót n o t n t n tr v n đ d n đ t o nó s n só àn t n r o r á u n v u nó -C on n t o u n ết n ạ - nó nó dị quá C - r n nó à nđ n t r n đ Con n r à nó t o u ừ C n u - đ à Con - dạ n - n á à à ơ á r n u nt n o n á á nó đ àn - dạ on n t v n t r n ơ án t n dạ u tr n tr n - n o on u nn t o n C o on n u n n n u t - quá ơ - on đ n t t t sự đ Con n n t đ Cá t n v nd ừđ r r n Có đ u n ến n oà đ n ru n ần àn r đừn n u n nn r v n v n o t t u á u n n - s n - n - n u nó r đ vào p r n n n ạ n n n n ết ết tr n n tron đ n on r n n nó tr n v t t ó tr n n ị n r n tr n n n n đ p án n r s nđ - địn - á dạ à n vót tr n n đ n à đ nn n à à t ếp r s o đầu - nn s ot n dạ n quá à u á n đ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net à - ế tàu sán đ n t n r o quá - n à á - n à n d á s u nđ n t ơ đừn t n s or n - đ n à n n n p n ừn on n t ó v n nn à u n tàu t n r n ến tàu đ n nó d ov à n đ đ nn nó r s o o óv nếu n đ t t đầu á s n oá ế nào đ n n n r n oà s n n n án dễ n o r á un à n t n v đ nầ t qu n n s u tr t àn n à u un đ n t t tt n từ nế n t đó s t ó qu n đ ị n t ạ t o n n ạ t ơ t t n n dịu dàn n đ n n tr n n n n ó à ến tr t n t n n n tv n n dịu ạ n đ n r n đ tr t àn s n n nà t t ó ơ n đó t tr n á à ần n nơ tt o àn tt t nào đó r vào nơ un đ n t on n ơ tr qu n à n n tr n n nơ n n v n n n n vần tr n đầ n ó u ần o n n n vần tr n n p s u n r tron tr n t tr n tr n t n àp đó à p nó à từ u n à n r t đ đ qu và n o tr n à t qu n đ p n n ếu rọ tđ n n n đ n đ - à t ơ u ọ t á đầ n n ến tr n r n t o p ó u đ u u n d u Có n t át r u n tr n n t o ót su n t n t n n n su n sán tron đến t t n ạn t ó vào t t nó n t - n tr ron t tr n đó n t nó t o t - r - n p n n on t n ọ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net - C n - C ế tàu n n đ n đ n t àn t ến - on t - t ạ - t ó tà t ó o o n n n su n n ọ n n á n đ từ u n sát nn à n và n sự n t ơ ov n đ nó t n ó ttn n n ón C àu t n t p t tr t n ạ qu n đ ós pt vào n ạ nó áo u nv ás uđ ếu sự ạ n p t tr n và tà t áo vát n đ à t ầ ạ s u s tr t àn n à nó nó u t ế à ếu á u o n v tt á vu t n t n n nr à on n ến n n à ừn n ut t r n n t ế n đ o t n t đ t nó n à u nn - n ọ à - C n dà dà à dạ r r tt n ạ v tv n à nó n ón đ n tđ ạn o n vu á à tr n t n n n n n qu đ n o à C n ạ n t o u n đ n tàu đ n n o tr n n t t sự ạn n n àđ á n ến tr n t đ ếu t u r n tr n t nơ nào v n t n v nđ n t C n án sán đó n à n n n n v n sán n qu ru n đ n o át n át v n ến đ u C n vần tr n đó n n à vu n ọn đ n o tr n n đ n nt t p t oán s u rào tao đ n n ừn à n nó vó t o u t tron đ t n p qu t t tn n n o ó n n áp nó tá Có ón n n át đ p n v n àn rừn n C n ọ ru t n đ n tr t ạ n t ến tr n đ u nà n nà vần tr n - ó o n r C ừn n - n r đ n nó n nđ nn n quá đ - r n đó đá n à àn ạ r d o tru n o đầu t n v n n n t toàn à đ t v n t tr ạ n n n à ạ đến n à Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ tn nr đó n tron tn n n nà n n on á dán n n ạ v t n nt n tron n à t t đ n t n t ến Nguồn truyện: vnthuquan.net n - đó on á t ến ạ t nó n ạt t ọn nó t t - C t - ạt đ ạ t óp t t t C ầ t n tr n tự t n àn dễ n t n n à C á ạ đ n t đọ t u án vàn tron tr o ến C óv n á tt n nr d p dạ r tr n oán áo ơ ó n ạ nó r o tron t áo nà đến vọn pv n n v n t áo r n d n đó tn qu r ov t n n r v n ạ tron n à nà ơn tn tr ó và n v n sn n o n uđ n n n ếu ạ ọ s n và n t u - ạ n n n n áu t n qu n n à up n t ế trá v đầ p ọ v n ó á n t n đ đến t ó t tn à àn và d dạ on ạ r sáu ế oán dừn t u t ế tn ó on ạ v n ó và qu đ ron s n sn n ọ sn v n ết đ u đá n àn ó n n ó n du tr đến n à n n đ n tế r á n t rào rạt n tr t án đ p ừn ạ à n n d n n ọ tsn ết qu n đ à t u nn đ u nà n Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ đ o dà ết đ u à n đ qu n n ơ n v n đ qu n n t ạn n ơ ó ần ếu ọ C n v n đến - đ áo đ n n ạ t d n su n t n qu n ó ạ n tá d n n áo đ đ tr đ t ếp n ạ ạ ơn r n ọ ạ - n v óv n n n n n nn đến n ơn ạt - àn à n on á á ó n - tđ un ạ n n - quá n đ n n ạn Nguồn truyện: vnthuquan.net r C à n n r t ến n n o - r à ạ n n n n nt t ến áu n v vàn C nó n v à à n tr u nn t à u ễn ót n r n đ tv n ạ n n sn v n ạ đ n r tr n ọ Cán t o t àn ạ n ọ n n dạ tr o n n n ự ần nà ạ đ á ầ - n n đ ó n ó n àp v ó tạ n à r n ạ à t n ạ à ơn n tn n n đ n đ n à n n tr qu n n p n ạ đầu n d t đ đ ọ tr đ tn t n on n r n đ ur C n n t ầ t n đ n đ n tr t n n qu á v r C o nn àn t tr n vạt áo n n nó - ế quá - ạt ó ạ n - n Có t ến đ Con nó - tr á đ t - ạ n đ u nv ọ p n đ n à tn óv uđ ọn u đến ần n n à á nó u n v t n ơn đ n tn n à Con đ à á nó to r n á à ơn đó on n áu n ết s n nó v C áu n n r á u qu - dạ n à á u áu n n ạ n t u nv n - ó dịp đ n ạn á n - n n vừ nđ r n đ t nà n nr r n - n p C - p dọn đến trọ n à u n n t on đ o á v nt u u n o ết n t t đ C ừ u nào á s n n ạo dạn ơn t n n ạ t Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ u áu ó á áu s đ u á t t u un qu n o á tr n n n đ nó u Nguồn truyện: vnthuquan.net à - on on Cự á ết u nó n n n on á on u t t ơ à o đ đ n à nà tu t n p n n n ạ tn t ến nó v n á t n n ào á tron đ àn ó á qu n C n ự àn qu n áo s n đ n t nr t ạ n vị ơn n đ n ron v n ến n ơn đó n n đ óđ u à n ịt đó n v nd n n à n s n v n n à nào à n v n Minh p à nà đ t t àt n n ết á u t n tr ạ ần ạ n n su n àđ đến n n v t - ó vị C ơn ạ t ầ - tt tn s o n n ết dạ n ịp t n np n n n t oán n ết ur n t đầu n C n s p u đ n n n tn á r á đó n ơn nn nt o r tn n àn sát t n C n n quá t qu * n u n ế ơn à tr n n nơ u n n n ế dà s n à trá ạ do ơ àn t n à nơ n t u dọn n à t n t t u tđ n nt n tr n n n - ó đ n nón os đ r ến r n r và án t t n Cán t v n đ n Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ n à ế á n ến tr ế v r ạ đ s nó n n v n n n tá qu n p uv n Có t t t u á s qu n ó pn ến n t n n từ n n n t p tự o n oàn o n ạ đ t ơn đ n n ạ tr đ ơn n nó đ n ị n àđ r n ết tun o vết t o dán àu tr n sạ n d u n đ n n t ế nà n n đến n nà n n t u n -t n n vết t tá u tr o n ến un ừ n n tà àp n n ọ v td n đ u ơn đến n n n v n quá t u n n ná từ n đầu t n s t t àt t n n u n t trị n tron t u t dịu n à tp n un v t p ạ à n n ừ tr u và n qu s n nn uđ ết v on t dầ t o đó n n áo n n n rơ r Nguồn truyện: vnthuquan.net n u ns oơ t quá n n n ơn đầu t n ết t nó t nào n d à tró d t ạ á à n ơn nó ị t áu n n đ n àn n n á t n n n t từ n n n ó à r tr u n us u t s n r đến đầu ơn nơ t n n vết t n p ó n t n v đ uđ n n đ à vết n đạn v o n n áu t nào à n n n n nó ị tró n p n ó n t nn vết n n n n vết t ế ơn r n n ạ t tđ u t àn t n t à quá s á u n đ n nó đ n n n vết t ơn t t u đến n n n n t n n r n C tó C n ạ t à on C - n n ạ v n ịt n n - t n ó u r ạ ọ đến à od n à tt u ết v đạ d t ịt n từ n à qu n trọn ọn nó qu n qu n ọ v ị nạn r s t n o t n ếu n n tó dà đến n n v ous à n p vết t o u n - ơn u nv n t pn n n s p àn n u r tn n tá à t ọn nó áo n n n n n v n p đ v n u ơn n đ n á n t u t quá u ơn n u n ot ầ n àn r ến tt n p án á n tá à n n à nơ u vào tạo n n nào đ n đ n tr áo à o á đ n n ơn vết t n ọn s u á và - n t t đ n nr đ n t v à ầ đ n đạn n đ n ết r n vết t n n - t đ ơn n ạ n đ qu n à n n td v n vết t ơn t ị đ n sơ sà o n ần đầu t n đ o v quàn qu tá àn n n đ tr o t đ dán n nà vết nào n v đán n u ị t n ó n ơn t ần nà n p vết t à ần đầu t n ơn n n à o n t tá tà t n C u - n u n o C t tá tà t đến đó t áu n t Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ó à ơn đến ần n n đ u Nguồn truyện: vnthuquan.net n ạ n ơ r r tt nr đ C n ơn t ạ đ t u dọn n n n ạ n C o n u t s u vá đ tn v á r n à ơn áu on u t t t qu o n tn - à trá ạ r t n u t nt u áu nó n à on t ó n à t nđ u pn u t n t á n à t à un à n v t C n n ó ừn n à n à t n non á ná n - n đừn n ạ Con ot n đến n à t t - t ế ơ n tt ơn n tron n nó nr on n n n p n t t n đán đ u C qu t à tá u n t t dễ d tr v à n đ dàn n v n t và t sự u á đ v n r đ p n n n n t n p t u ơn v tron tron n ừ ơ ó Có t u v vào n vừ nó ến tr n n n n n p on đ n n àt áu đ - đ n n n n trán ó ơn n ó n n pn nà n n án đán tr n uđ đ uv uon đó Neak Luong? tá n ạ nà n n n v n ạ n n đ d v từ nơ n qu C ơn p s o t t n n đ n n đ u ó ơ C u t áu đ à t t ị tr n n n v n on s o n à t r n và nó t ếp n đó - n tr tu o đ ón ết đến n nđ ến tr n á n đ ến tu tr v C ến tr n á n đ o dà v np u quá t ếp t ừ u quá n ạ n - á à qu n đ t ơn áu p - áu nó n v r nt đ n n Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net np p n r n ơn đ r v n n đ v n s n n o n n án sán đ r C ế đ n do n à un và đ n ó n sán rự - p quá ạ ế tàu n àu n tr n n tt uđ n đ t o n t on n r o n tá đ ạ vào n à t p o nó đ pn t n ơ ế n đ n t n ọn đ n ầ C ế n r o n đ n ó p ết ơ đ p quá ạ vào n à ọ n đầ n n à nó vu đ v on n n đu vu tr n đ n đến n p ọn v n ur ron p ế đ n tàu t qu n n ến àn ầ tr đàn ơn - ọ t n đ ạn r n nà n - quá t - o t uđ u nó đến o n sơn trầ tr đ uv đó - u t - oán n n tr t t n n n à o t o đó n u t o n á à nó r đ n đ p quá on u n n u n s nn ó ơn n n n t op u n à đ n on á à n o à o đ ế p nó r ơn n t á - r on á n C đá on n t r n n đ pr - n ạ n ị á t đ u nà nếu n t n đ à t á o n - à ó đ r tr n ón n ó sơn đ ến đ t àn r ết át t op p n n đó đ n nào á s tt đ n t àn à àu ừn n ó v n u v đ n nà ạ ó t ến đó t n t đ n t n u t á n dự đến đ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ n đ d o nà đá tđ n r đ n vừ r n t ến át à r n ràn toàn n đ p ừ đ n ếp đơn sơ đ n ế đ n tự à đ t p át r n n vừ r u đ n ó v uđ nđ đến n ế t àn đ n và đ n t -v C n t o n t àn dà á n t t n t tr n s n vu ự ơn rự sán đ n n n t t vu n t ến nó n n à n o n và đ t t t nến ron đá t ơ un ơn n on on ó tr n ptn n đ n r đ n t án tá n quá đ đ vu và đầ nào đó ị đ n t ến on n t n n náo n n uế r t t n Nguồn truyện: vnthuquan.net Có đ n n t ến n to n - à n t n t n đến tu ơn à n n tr v t ự tạ đ pn t Có t ến p n đ n - t o đ p ơn n p à àu n u n t o à on r n nt n u t à n à àu đ p n t ọ n - ót nào à đ tàu đ n d n n t o à on n t đ n t o C á n tr nn n uđ sun s n o n v n t r o n đ pn t tr n ế áo o ó ó t ến on á nó s u n àu n n ạn tr t đá đ ào n n n d n on - à n nd nv - ết n t n n o n - n quá n tàu đ - n nó n o n o quá n - à u ơn r r đ n t t ầ ó dạ ó dạ tn ó ọ sn nđ t n n ầ à đ n quá u n C - n - ạ - àn à n t n đ n à t n n à t ầ Min đầu - n C n à n C - u n n ó tron t tếu tron n ơn đ n p ọn đ r ó n và t à n n s o C à n n ọ t nào à n t ó o ọn đ u đ ệ o nà n n ơn á r - ọ n tn n ị n p v n t n đ n n n n ầ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ n n n àr tr nó óđ n r t tron t đ ạ n áo r đ n sáp n r o n óđ nv đ nn n n án n nđ n tr t Nguồn truyện: vnthuquan.net t ế n r o vu àt ó qu n r đ nđ p á r ó nó và n n - n - ạ n à à n r o ọn đ nn n ơn đ n n t à n đầu đoàn n C n đ u n n ào p t àn n u Có n ạ p ạ n tết u n n ịt ến à u n n n àn đn n đ p n n ọ p tron dịp nà đ quá t n p u n đ n o ọ ó quá đ ơn n n n v n n n u n à à on đ đ n à t p ó r n à p ần à C Mn á ơn C u u ọ n t đ o ần và p ó t à n d t oán ị tđ tn n đ n on t s o quá oà t n ạ ó - n n - - ó s u dọn v n à n t đá n t t n ót ọn n r n n ừn nó n - on đ n đ s u t át đ nv n n đ u n t n p n t on qu n n t C u v von à ọ d t n ến n ị nv ó ịu v ế á n rơ t p t ạ v n t u n t nó t ếp n tn t n ạ n ạt - n à t p r n đ n n à C n t ếu t ế n n à n or n đ ạ o n ết à n u ơn n ếu n đ un đ n u n ó t t ọ tr n n n ọn nến s ừn ạ ó C n đ - đ u n n à u n u n ệ đ - t tr n ạ n n n p - t t t án n t át r đ n t n tron n n ó t n đ n n sán tr n n Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ t n o n n t p ạ đ n ạ nr ế đ n đ on t ơn o ó ơ ạn t qu à t n ơn t đ n á và on đáo t p tr n n án n sần s t t ị o n n ọn n o n Nguồn truyện: vnthuquan.net n nr r n o n n đ đ n à t n đá n r đ n ọn tr n n n n ọ ạ nn n n n n n n t n n n ạ n n n n n n r tt n p n tt tn n n u n n n n ọn đ n n n ết p áo d á nón vần trán r n ừn n n p n n ết p á v ết vào qu n t v ết n t àn v ết dà d n n đ s n tạ ếu n t un ạ vết t n tn u n n n n à n n à n à ut ết p n à on n à n à sự s n sự n t Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ n n đ n ơn t n r tr n à n s p đ t tr n n à n n n n o n n tnt s n ó t o n qu n s n ạo t àn t n à à đến v u n n n à nào n đ đến n o ạ t sự n t n n đ ết r n n t án n ết àđ t n n p dịu - n đ r t ót o n tron đ ơn Cu án tr n –đ ơn n C n n à o t p nà n n u n r n n n à n o n qu n n n n n ó t ế quá đ v n ođ n n ơn tr n t r n đến d nv t đ đ n d nd n à ếu t t tron ế p n ó u n n t 2 t qu n n n đ tn n r s u án rào đ n t u n ó trọn vu đn ọn và nd n đ tn á ọn n sự t n t o n đ ọn à đến n - qu n t đ ần p t n n nn u ươ n ót un u nt n nó H n ọn đ n v n sán n ous n r ràn sự n n o ó n n t n v n n ạn n n đ un ạ đ n s n nv à on n đ ó t ầ n t nv đ qu d nv ến n s n n ơn n đó Nguồn truyện: vnthuquan.net à đ nd n n ế đ nt n t ná r s o à tn sơ đ C n t n đáo ó n ọ àv tron đá n n n n t sự t đ n nt n vu v u n p át t v á đ n t án tá t p Có t ến ọ ạ ó n o d n t ơ sán n n ọn đ n và ón n á sự n à n ết p t à tn n đ đ n n d n đó à n o p n t uđ n đ đến n à v ọ ọ n ọt n ào n ơn p ọ n đến n à o n so sán đ n ó tron r dịu dàn t t ến v tr n ọn n ơn u n t n n ạn à à t p dạ t á nn à u á đ khan. C un n n s p ạ n n t t Cần p p n t tu n r n n t n n u n tn n p nào n n ón n đ tà đó đến n o n t n tu n nó n ótn n n n oạt t n đến tr tron sán và đ o ơn n ó à t ơ t n Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ uv n u đến C ó t n ơn n n u n so n đ p p n t tn n đ n tron n n u n o n n o n r n à sự t ế ón n n đến u n n đ n nó dự vào n àv đ n ế n á tron v n n àn ơ tt n ọ àn ến n tó dà n u n n n đ à t n tt n và t n t n t n n sự vu v tn t t đến nà ạn n n àn quá o n ọt từn su t v n v ến oạt ần trán vu nn n t n n d n tn n u n n tron n ạn tr tv n n tự nào t ỹv n n n u ó quá t đ nt n n t ơn tự n n nn n s n n n sán n r n v t t n ọn đ n ầ n sự ó t n quơ ơ n u đ u ến o dun Có p n n t n n n p n n n đ đến n tron s n ọ u n n n v n ó t n đ n on un t n tr t n n oạt n n n n p á sn đ từ u đón n n n u ạn p ạn p ần đ n tn t Cần p t ón on à n à ần p t àn t t ạ đ n ừ n t tu tn n đ p sá n à u n vào qu n t t qu n v ầu n o n n n d n tron n tđ u t u vu n ọn nó đ n ần p v tr n v n n t n Nguồn truyện: vnthuquan.net đ n tron ơn u t n ón n p t ến n n n àn oàn ọ à n đến v qu n sá dà p tr n t n C à đ đó n tr ó à - n n ạ so ơn n pđ đ us o n ơn ạn C - n ur àđ đ u à đ à - à t ầ - o n u ơ toán on o on địn ọ à đ đến v n à - on r n tr t ó quá - n sun s à à à n đ v r r s o C oán r o ot ov ạn n từn d n n n r tự vào à đ pđ u đầu nó à - n n oà đ u C ịu on n nát t vị C ot o C n C - un ó su n t n nà n c t ó r n nó nv n n r n n u v v t o op đ v n à á su u n v - n n ần n ừ và o - n r n n tr n n ịu à - r đầu nó ơ và t o đ n t nd v à vừ t à quá t àn ọ đó n su t ạn ó t o ó ơn n đ u n - o n n nđ n n u n à à n u t oá v o ết ế n t qu n sá à ạ đ tr n àn nó r n u n đừn Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net n n đ tr n t n o v ết t t ế nà n t n d n n v ết o tr n ần u ó ến t o n u t - u nt v ết - ạo đ à - o n à ó t on n v u à đ n n v t - ơ s o à qu n v u oán đ v đ đ n em à n u n ơ u n v n đ n r đ t t n đ n đó d vào t t n à n C u n n t n nó n nó n đ t ạ n rn r r tr ạ t o - o ị nđ n n ạ n ết r ọn à nt n ế t đọ n n ó ó ut on n n n ơn á Cá n nó n à ết r n n n nào đó n à u à toán o t u n o n u n à n v tv n r đ r đọ n t n o n đó ut on t C n vào t ó á n n n - đ u t ó tầ t n đ àn t n p n trần n run run n ạ t vào n à r n r tr dá t ô Minh, ô ạ ệ ệ ô ạ ô n n v ạn ô ô u n đ n vừ t ô o u n n tnt tt p n s u n n t ừr v n u t t s o C Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ t n ọ ó qu n sá t n t nđ n n ạn n n t đ pn n n s u ết ừn nào on ạ n t ừ t s n s n n à s vào p n p áo đ u Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -