Tài liệu 现 代 汉 语 语 法 研 究 教 程 (ngữ pháp tiếng hán)

  • Số trang: 347 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 320 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

( CIP) / . : , 2003 . 8 ISBN 7-301-06422-5 . . . - CIP - - (2003) - . H146 062771 : : : : ISBN 7-301-06422-5/ H 0866 : : 100871 : h ttp :/ / cbs .pku .edu .cn : zpup@ pup .pku .edu .cn : 62752015 : 62750672 62752028 82866441 : : 890 2003 : 20 . 00 8 1240 A5 11 1 2003 8 312 1 1 0 .1 1 0 .2 4 0 .3 ? 12 0 .4 13 0 .5 17 0 .6 22 0 .7 26 27 27 1 .1 27 1 .2 29 1 .3 ? 35 1 .4 39 1 .5 45 1 .6 53 56 57 2 .1 57 2 .2 61 2 .3 62 2 .4 65 2 .5 68 2 2 .6 73 77 3 .1 77 3 .2 82 3 .3 84 3 .4 86 3 .5 92 3 .6 101 102 4 .1 102 4 .2 104 4 .3 ]+ [ + 1 + + 2 107 4 .4 4 .5 + + + 111 V 114 4 .6 +( 4 .7 + ) ! 115 118 4 .8 121 122 5 .1 122 5 .2 ? 5 .3 123 VP + 126 5 .4 ? 130 5 .5 ? 131 ? 134 5 .6 3 5 .7 * ? 140 141 6 .1 , ? 141 6 .2 142 6 .3 ? 144 ? 146 ? 150 6 .4 6 .5 6 .6 , ? 150 6 .7 ? 6 .8 152 154 161 161 7 .1 161 7 .2 163 7 .3 166 7 .4 175 7 .5 181 186 186 8 .1 186 8 .2 191 8 .3 193 4 8 .4 201 205 206 9 .1 206 9 .2 207 9 .3 210 9 .4 217 9 .5 219 9 .6 222 9 .7 224 9 .8 227 9 .9 NP + + VP 229 236 10 .1 236 10 .2 239 10 .3 246 10 .4 248 10 .5 252 10 .6 255 10 .7 258 10 .8 260 267 270 11 .1 270 5 11 .2 271 11 .3 274 11 .4 278 11 .5 281 11 .6 285 11 .7 287 291 12 .1 291 12 .2 294 12 .3 ? 295 12 .4 ? 301 12 .5 304 307 13 .1 307 13 .2 310 13 .3 313 13 .4 13 .5 13 .6 ? ? 315 318 330 333 337 341 , , , , , , , , , , ; , , , , , 0. 1 , , , , , , , 2 , , , ; , , , , , , , , , , , , , , ; : , , ? , , , ( : 1988 ) , , , , , , ( ) , ; , , , , , , , , , , , , 50 , ; 3 , , ? , , , , , , , , , , ( ) , , , , , , , , ; , , , , , ; , , , : , , , , ; , ( learn , study ) , ( acquire, acquisition ) , , 100 17 ; 5000 117 17 , , 1000 , 4 : 1. , 2. , 3. , 7. 11 . , 4. , 5. , 8. , 12 . , 9. , 13 . ) , 16 . , 6. , 10 . , 14 . , , 15 . ( , 17 . 0. 2 , 5000 , , 11 , ; , , , , , , , , , , , ; , , ; , , , , ; , ; , , , ; , : 1. ) ; 2. ( );3. ) ; 4. ( ) ; 6. ( );5. ( ( , , ); ( );7. ( , , , , , 5 , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( ) , , ( ; , ) , , , , : , , , , , ; , , , , , , , , , 6 , , , , , (1) ([ = (2) : ] ) ([ = ] ) , , ( : ) , , , [m] , [ a] , , , , , 9 ; , , 6 ; , ; , 44/ 55 [k 52/ 51 [k u 412/ 5 13 [ fi [p [d 5 , : ] ] ] 2 1/ 31 4/ 5 , ] 24/ 1 3 [d o [ do 7 7 ] ] 23/ 3 ] , , 35 , , 7 ( ) , , , ; , , , 55 ( ti n , [ t ian ] ) , t [t ] , i n [ ian ] , ( n , [ an5 5 ] ) , [a] , , ( ), , , : , ( ) : , ; , 8000 , 71 % , , 26 % , ) 3% ( , , 61 % , 37 % , , ( ) , , , : 1. 2. , ( ) , , , , 3. , , , 8 , ( , , ) , , , , ( , ) , , + , , * * * * , : (3) I take a piece of chalk . Would you give me a cup of tea ? I bought a fish of 2 kg ( kilogram ) yesterday . piece cup kg ( kilogram) , , , , : (4) ! ? ? ? ( 1 . ) : , 9 , , , 2 . , , , : [ , [ ] [ ] [ , [ ] ? ? [ ( ) ] ] ] , , , : (5) Do you eat an/ one egg every day ? ( ?) Yes, I eat an/ one egg every day . ( , * Yes, I one egg every day . ( , ) * Yes, eat an/ one egg every day . ( , ) * Yes, eat every day . , ( (6) W hat do you eat every day ? ) ) ( ?) We eat t he bread every day .( ) * Eat t he bread every day . ( * T he bread . ( (7) W ho is Jiajun Wang ? ) ( ?) I am Jiajun Wang . ( ) Jiajun Wang is me . ( ) *I . ( * Is me . ( ) * I am . ( ) , (5 ) ) ) , ( 7) , (8) : 10 , : ( a) (b) ( c) (d) ( e) ( ) , , , : / : / , , , : + [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] + , 11 ( [ ] [ ] [ , ] [ - ] [ - ] ) , , , : ( finitive verb) ; , , ; , , : (9) I study t he Chinese grammar . To study the Chinese grammar is important . It is importan t to study t he Chinese grammar . Studying t he Chinese grammar is important . * Study t he Chinese grammar is important . * It is importan t study t he Chinese grammar . , , , , , , , , , , , ; , , , , ( ) : (10 ) ( ) [ - ] [ - ] [ - ] 12 ( ) [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] , : , , , , : (11 ) [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 0. 3 - ] - ] ? , ? , , , , , , ? (1) ; ( 2) , , , , : + , , , , , , , : , 13 ? , , , 0. 4 , , , ( ) , , , , , , , : (1) , , , (2) : * * * , (3) , , :
- Xem thêm -