Tài liệu Ngôn ngữ php

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

ngôn ngữ_php
NGÔN NGỮ PHP Giảng viên: Hoàng Văn Hiệp Bộ môn Kỹ thuật Máy tính Viện CNTT – ĐH Bách Khoa Hà Nội NỘI DUNG BÀI GIẢNG Tổng quan về ứng dụng web  Lập trình web với PHP  Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP  NỘI DUNG BÀI GIẢNG Tổng quan về ứng dụng web  Lập trình web với PHP  Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP  TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG WEB Các ứng dụng web chạy trên môi trƣờng web theo mô hình client / server.  Môi trƣờng web bao gồm các web server và các trình duyệt (client) đƣợc kết nối với nhau  GIAO TIẾP GIỮA CLIENT VÀ SERVER Server chờ và nhận các yêu cầu từ các client.  Server xử lý yêu cầu tƣơng ứng rồi gửi kết quả đến các client.  Client hiển thị kết quả trả về tùy chƣơng trình ứng dụng.  WEB SERVER Là các server đƣợc cài phần mềm web server.  Có nhiệm vụ chờ các yêu cầu, xử lý yêu cầu và gửi kết quả.  Các phần mềm web server thông dụng hiện nay  IIS  Apache  WEB CLIENT Là các trình duyệt  Gửi yêu cầu đến server  Hiển thị kết quả trả về  CÁC CÔNG NGHỆ WEB ĐỘNG Cho phép tƣơng tác với ngƣời sử dụng.  Kết nối với các hệ CSDL nhằm lƣu trữ, khai thác thông tin hiệu quả.  Kết nối với các hệ thống tài nguyên khác nhƣ âm thanh, hình ảnh, video …  Một số công nghệ web động đang đƣợc sử dụng hiện nay  PHP  ASP  .NET  JSP  NỘI DUNG BÀI GIẢNG Tổng quan về ứng dụng web  Lập trình web với PHP  Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP  GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PHP PHP là ngôn ngữ kịch bản phía server  Các kịch bản (lệnh) PHP đƣợc thực hiện trên server trƣớc khi trả về cho trình duyệt  PHP hỗ trợ nhiều hệ CSDL nhƣ MySQL, SQL Server, Oracle, Infomix, Sybase …  TẠI SAO LÀ PHP PHP chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau nhƣ Windows, UNIX, Linux, Symbian, …  Tƣơng thích với các phần mềm web server nhƣ Apache, IIS, …  Là phần mềm mã nguồn mở, đƣợc cung cấp miễn phí.  CÀI ĐẶT WEB SERVER Cài đặt web server Apache  Cài đặt PHP  Cài đặt MySQL  => Cài đặt XAMPP CẤU HÌNH WEB SERVER Sử dụng công cụ cấu hình sẵn có của XAMPP  Cho phép bật tắt và cấu hình chi tiết các dịch vụ  Nội dung của các trang web đƣợc lƣu vào thƣ mục htdocs trong thƣ mục cài đặt xampp  SẴN SÀNG LẬP TRÌNH WEB SO SÁNH PHP VÀ JAVASCRIPT PHP là ngôn ngữ kịch bản phía server  JavaScript là ngôn ngữ kịch bản phía client.  Kịch bản PHP đƣợc thực hiện trên server. Một yêu cầu PHP luôn trả về client dƣới dạng HTML thuần túy.  Kịch bản JavaScript đƣợc thực hiện trên client. Mã nguồn JavaScipt đƣợc đƣa về client rồi mới thực hiện.  CÚ PHÁP PHP CƠ BẢN  Một khối lệnh PHP bao giờ cũng đƣợc bắt đầu bằng  Một file PHP có thể chứa các lệnh PHP, các thẻ HTML, các đoạn mã JavaScript. VÍ DỤ Demo 2
Đoạn này viết bằng HTML. BIẾN TRONG PHP Biến luôn luôn đi sau ký tự $  Đặt tên biến theo quy tắc đặt tên giống nhƣ các ngôn ngữ khác.  Không cần phải khai báo  Kiểu biến đƣợc xác định khi gán với giá trị tƣơng ứng.  VÍ DỤ VỀ BIẾN "; echo $y; echo "
"; echo $s; echo "
"; ?> KIỂU XÂU KÝ TỰ Luôn đặt trong dấu “” hoặc dấu „‟  Hiển thị một chuỗi, một số, … dùng lệnh echo hoặc lệnh print của PHP   Ghép các chuỗi với nhau sử dụng ký tự .  Một số hàm xử lý chuỗi độ dài chuỗi  strpos() tìm vị trí của chuỗi con.  strlen()
- Xem thêm -