Tài liệu Nghìn lẻ một đêm - antoine galland

  • Số trang: 494 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 891 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Nghìn lẻ một đêm - Antoine Galland
Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland Antoine Galland Nghìn lẻ một đêm Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Chƣơng 17 Chƣơng 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland Chƣơng 19 Chƣơng 20 Chƣơng 21 Chƣơng 22 Chƣơng 23 Chƣơng 24 Chƣơng 25 Chƣơng 26 Chƣơng 27 Chƣơng 28 Chƣơng 29 Chƣơng 30 Chƣơng 31 Chƣơng 32 Chƣơng 33 Chƣơng 34 Chƣơng 35 Chƣơng 36 Chƣơng 37 Chƣơng 38 Chƣơng 39 Chƣơng 40 Chƣơng 41 Chƣơng 42 Chƣơng 43 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland Chƣơng Kết Antoine Galland Nghìn lẻ một đêm Ngƣời Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn Chương 1 NÀNG SCHEHERAZADE Sử sách thời Sassanides, thời của những ông vua quốc gia Ba Tƣ cổ xƣa, đất nƣớc có biên cƣơng mở rộng tới tận Ấn Độ và các đảo phụ thuộc lớn nhỏ, trải ra tới phía bên kia sông Hằng và phần đất rộng lớn của Trung Quốc bao la, chép lại rằng ngày xƣa có một ông vua của cái quốc gia hùng mạnh đó, nổi tiếng là một đấng quân vƣơng anh minh, đức độ. Ông vua này chẳng những đƣợc các thần dân tôn sùng kính mến vì tài năng và tính cẩn trọng mà còn đƣợc các quốc gia lân bang nể sợ vì uy danh có một đạo quân thiện chiến và kỷ luật. Đức vua có hai hoàng tử. Hoàng tử anh tên là Schahriar có đầy đủ đức tính nhƣ cha, xứng đáng là ngƣời sẽ đƣợc kế tục ngôi báu. Hoàng tử em là Schahzenan cũng chẳng thua kém gì anh về mọi mặt. Sau một thời gian dài trị vì trong vinh quang và thịnh vƣợng, đức vua cha già yếu thăng hà. Schahriar, hoàng tử anh lên ngôi. Theo luật của đất nƣớc này, hoàng tử em Schahzenan không đƣợc xẻ chia quyền hành, đành phải sống nhƣ một dân thƣờng. Không có một chút gì bất đồng đố kị, Schahzenan còn ra sức giúp giập anh làm cho anh lúc nào cũng vui vẻ hài lòng. Schahrlar vốn đã rất yêu quí em, nay lại thấy rõ thái độ vô tƣ của chàng nên lại càng mến trọng. Trong niềm xúc động hân hoan đó, Schahrlar quyết cắt đất Đại Tartarie và phong cho em làm vua quốc gia rộng lớn này. Hoàng tử em Schahzenan bèn từ biệt vua anh và lên đƣờng nhậm chức. Chàng chọn Samarcande làm thủ phủ của đất nƣớc. Đã mƣời năm rồi, hai vị vua anh em đó xa nhau, khi vua Schahriar nảy ra ý muốn tha thiết đƣợc gặp lại em. Ông quyết định cử một sứ thần đi triệu em về triều. Thế là vị đại thần đầu triều cầm đầu sứ bộ cùng với cả một đoàn tuỳ tùng lên đƣờng ngay. Khi tới gần thủ phủ Samarcande, vua Schahzenan đƣợc tin, đã cùng với các đại thần của triều đình mình, phẩm phục chỉnh tề ra nghênh đón. Vua xứ Tartarie tỏ ra hết sức vui mừng, trƣớc hết thăm hỏi tình hình của đức vua anh. Sau khi thoả mãn yêu cầu của quốc vƣơng xứ Tartarle, ngài tể tƣớng mới trình bầy mục đích của sứ bộ. Schahzenan vô cùng cảm động. Quốc vƣơng bảo: Tể tƣớng, đức vua anh ta đã làm cho ta thật là vinh hạnh, ý muốn Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland của Ngƣời đã làm ta vui sƣớng khôn cùng. Ngƣời muốn gặp lại ta, ta cũng rất nóng lòng đƣợc thấy mặt Ngƣời. Thời gian đã chẳng làm giảm đi tình nghĩa anh em của Ngƣời, thì ta cũng vậy, tình nghĩa anh em của ta đối với Ngƣời vẫn luôn luôn sâu đậm. Quốc gia ta luôn an bình, ta chỉ cần khoảng mƣời hôm để chuẩn bị và sẵn sàng lên đƣờng cùng với nhà ngƣơi. Nhƣ vậy nhà ngƣơi cũng chẳng cần vào thành làm gì với khoảng thời gian ngắn ngủi nhƣ vậy Nhà ngƣơi cứ hạ trại tại đây, ta sẽ cho mang tới đầy đủ các thứ vật dụng và lƣơng thực, thực phẩm cho ngƣơi và cho cả đoàn sứ bộ?. Tất cả đều đƣợc mau chóng thực hiện. Nhà vua vừa về tới Samarcande thì các thứ ùn ùn đƣa tới: thức ăn, đồ uống với số lƣợng lớn lại thêm bao nhiêu là những tặng vật quí có giá trị cao. Trong lúc đó vua Schahzenan chuẩn bị lên đƣờng, xử lý mau chóng các sự vụ còn tồn đọng, thành lập một hội đồng để cai trị đất nƣớc trong thời gian đi vắng và đặt một vị đại thần tin cậy đứng đầu hội đồng đó. Trong vòng mƣời ngầy, mọi việc xong xuôi, nhà vua tạm biệt hoàng hậu, rời Samarcanđe vào buổi chiều cùng với cả đoàn các quan hộ giá, đến nghỉ tại hành cung cạnh những chiếc lều trại của quan tể tƣớng. Nhà vua cùng vị sứ thần đàm đạo tới khuya. Rồi, muốn một lần nữa nói lời tạm biệt với hoàng hậu mà chàng hết lòng yêu thƣơng, nhà vua một mình quay lại cung điện. Chàng đi thẳng tới hậu cung. Hoàng hậu không ngờ nhà vua lại trở về bất ngờ nhƣ thế nên trƣớc đó đã đón tiếp trên giƣờng mình một viên quan hầu hạng bét trong nội cung. Chắc hẳn chúng đã nằm với nhau rất lâu rồi nên lúc này chúng ngủ say nhƣ chết. Nhà vua nhẹ bƣớc đi vào, rất thích thú là sẽ làm cho hoàng hậu mà nhà vua cho là yêu thƣơng mình rất mực phải ngạc nhiên về sự trở về của mình. Nhƣng biết bao sửng sốt, khi dƣới ánh sáng những bó đuốc chẳng bao giờ tắt trong đêm tối ở những ngôi nhà của các ông hoàng bà chúa, nhà vua nhìn thấy một tên đàn ông nằm gọn trong cánh tay hoàng hậu. Ông đứng lặng ngƣời một lát không dám tin vào những gì mình thấy. Nhƣng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. “Sao! - Chàng tự nhủ - Ta vừa mới ra khỏi cung điện, và hãy còn ở dƣới chân thành Samarcande mà ngƣời ta đã đám làm nhục ta? A? Quân khốn kiếp. Tội ác của các ngƣơi không thể không bị trừng phạt! Là vua, ta phải trừng trị những sai trái xảy ra trong đất nƣớc; là ngƣời chồng bị phản bội, ta phải xé xác ngƣơi để hả lòng căm giận chính đáng của ta”. Và rồi, vị vua bất hạnh này, không kìm đƣợc cơn giận xung thiên, rút kiếm ra, tiến đến gần chiếc giƣờng ngự, chỉ bằng một nhát, đƣa đôi gian phu dâm phụ từ giấc ngủ đến cái chết nhục nhã. Rồi lần lƣợt chàng hẩy xác chúng qua cửa sổ, rơi xuống hào sâu bao bọc xung quanh. Trừng trị xong lũ đốn mạt, chàng ra khỏi kinh thành, lặng lẽ cũng nhƣ lúc về và lui vào hành cung. Rồi ngay lập tức chàng ra lệnh cuốn lều trại lên đƣờng. Chuyện vừa xảy ra, chàng chẳng nói với một ai. Tất cả đều đã sẵn sàng, trời chƣa sáng rõ, đoàn ngƣời khởi hành trong tiếng trống chiêng rộn rã làm toàn dân náo nức trừ nhà vua. Vị hoàng đế này, đầu óc luôn bị cái cảnh phản bội của hoàng hậu ám ảnh, suốt trong cuộc hành trình luôn âu sầu phiền muộn. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland Khi gần tới kinh thành đất nƣớc Ấn Độ, nhà vua thấy hoàng đế Schahriar thân chinh cùng cả triều thần ra đón. Làm sao tả đƣợc niềm vui gặp gỡ của hai vị vua anh em này! Họ đều nhảy xuống ngựa để ôm chầm lấy nhau và sau khi đã thể hiện muôn ngàn dấu hiệu của tình cảm thƣơng mến đậm đà họ lại lên ngựa và cùng đi vào thành trong những tiếng hoan hô vang dội của dân chúng tập trung đông vô kể. Hoàng đế dẫn nhà vua tới tận biệt điện đã chuẩn bị sẵn đành cho vua em. Cung điện này thông sang cung điện của hoàng đế Schahriar qua một mảnh vƣờn chung dùng làm nơi tổ chức các hội lễ, các cuộc vui chơi của triều đình. Và nhân dịp này khu vƣờn còn đƣợc trang trí thêm nhiều thứ vô cùng tráng lệ. Schahriar hãy tạm chia tay với quốc vƣơng xứ Tartarie để chàng tắm rửa và thay áo quần, nhƣng ngay sau đó, hoàng đế đã tìm gặp lại em. Hai ngƣời cùng ngồi trên tràng kỷ, những cận thần đều kính trọng lùi ra xa. Hai vị quốc vƣơng gắn bó với nhau không những vì tình cảm thân thƣơng mà còn vì cùng huyết thống, đƣợc tự do đốc bầu tâm sự cho bỏ thời gian dài xa cách. Hai anh em cùng nhau dùng bữa tối rồi lại tiếp tục chuyện trò mãi đến lúc Schahrlar thấy đêm sắp tàn mới rút về hậu cung để em đƣợc nghỉ ngơi. Vị vua em bất hạnh đi nằm. Nhƣng lúc cùng vua anh đàm đạo, nỗi buồn có nguôi ngoai đôi chút thì lúc này lại khơi dậy mạnh mẽ. Lẽ ra phải thoải mái nghỉ ngơi để phục hồi sức khoẻ thì tâm trí chàng lại bị giầy vò dữ dội. Hình ảnh phản bội bẩn thỉu của hoàng hậu hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ làm tâm can chàng sôi sục. Rồi, không sao ngủ đƣợc, chàng ngồi lên, chìm đắm trong những ý nghĩ đau buồn. Nét ủ rũ của chàng hiện rõ trên khuôn mặt khiến vua anh trƣớc đó cũng nhận thấy phải tự hỏi: “Quốc vƣơng Tartarie làm sao thế nhỉ? Kẻ nào đã làm cho chú ấy phải rầu lòng? Phải chăng ta đã đón tiếp chú ấy không đƣợc chu đáo? Không, ta đã coi chú ấy nhƣ một ngƣời em mà ta vô cùng yêu mến, về khoản này thì ta thấy ta chẳng có gì đáng chê trách. Có thể em ta vì tạm xa cách đất nƣớc và hoàng hậu, vợ chú ấy mà có tâm trạng nhớ nhung chăng. Ồ, nếu có phải vì thế mà em ta buồn thì ta sẽ trao ngay những tặng phẩm đã đành cho chú ấy, để bất cứ lúc nào muốn là chú ấy có thể lên đƣờng trở về Samarcanđe! . Và ngay ngày hôm sau ông gửi cho chàng một phần những tặng vật đó gồm những đồ quí hiếm thật độc đáo. Ngoài ra, hàng ngày, nhiều trò đu hí đƣợc tổ chức để làm cho chàng nguôi vơi buồn nhớ. Nhƣng những cuộc vui huy hoàng nhất, tráng lệ nhất cũng chẳng làm chàng khuây khoả mà lại càng nhƣ khơi gợi mối u buồn sâu sắc. Một hôm hoàng đế Schahriar hạ lệnh mở một cuộc săn lớn trong một vùng có nhiều hƣơu nai cách kinh thành hai ngày đƣờng. Quốc vƣơng Schahzenan xin cho đƣợc miễn tham gia viện cớ không đƣợc khoẻ. Hoàng đế chiều lòng để cho vua em đƣợc tự do, rồi cùng với cả triều thần lên đƣờng giải trí. Sau khi vua anh đi rồi, quốc vƣơng xứ đại Tartarie còn lại một mình, lui vào phòng riêng khép kín cửa lại. Chàng ngồi bên cửa sổ trông ra vƣờn ngự uyển. Khu vƣờn tráng lệ đầy tiếng chim hót này đáng lẽ làm cho chàng vui thích nếu còn có khả năng cảm thụ, nhƣng luôn bị vò xé vì cái kỷ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland niệm não lòng về hành vi thất tiết của hoàng hậu nên chàng chẳng chú ý gì đến khu vƣờn mà luôn ngƣớc mắt nhìn lên cao để than thầm cho số phận. Nhƣng, dù bị nỗi đau chi phối tới bao nhiêu, chàng cũng không sao không để mắt tới một sự kiện khác thƣờng nó thu hút tất cả sự chú ý của chàng. Một cánh cửa bí mật bên cung điện của hoàng đế bỗng mở toang và từ đó lần lƣợt đi ra hai mƣơi ngƣời phụ nữ, giữa họ là hoàng hậu mà cung cách đi đứng làm ta rất dễ nhận biết. Hoàng hậu cho là quốc vƣơng xứ Đại Tartarie cũng đã cùng đi săn với hoàng đế chồng mình nên đã bƣớc đi một cách thật mạnh dạn tới tận gần cửa sổ phòng riêng của quốc vƣơng em chồng. Quốc vƣơng vì tò mò muốn biết cái gì sẽ xảy ra nên đã lui vào một chút để không bị nhìn thấy nhƣng mình thì vẫn trông rõ mồn một cảnh ngoài vƣờn. Chàng nhận thấy bọn ngƣời tháp tùng hoàng hậu bắt đầu bỏ các tấm mạng tới lúc đó vẫn còn che mặt và cởi cả những áo dài khoác bên ngoài những bộ y phục ngắn. Nhƣng chàng vô cùng kinh ngạc thấy đám ngƣời mà chàng tƣởng toàn là phụ nữ thì lại có mƣời ngƣời con trai da đen, mỗi ngƣời ôm lấy ngƣời tình của mình. Về phần hoàng hậu cũng chẳng muốn chờ đợi lâu vội vỗ mạnh bàn tay và gọi to: “Masoud! Masoud!” Và ngay lập tức một tên đàn ông da đen khác tụt từ trên một cây cao xuống, vội chạy đến với nàng. Sự ngƣợng ngùng không cho phép ta kể lại tất cả những gì đã xảy ra giữa những ngƣời đàn bà và lũ đàn ông da đen này, đó là những chi tiết chẳng đáng quan tâm, chỉ biết là Schahzenan, mắt nhìn thấy cơ sự đó, nhận ra là hoàng đế anh mình cũng bất hạnh chẳng kém gì mình. Cuộc hoan lạc của đám ngƣời dâm loạn nầy kéo dài mãi tới nửa đêm. Cả bọn còn nhảy xuống cái hồ lớn vốn rất sạch đẹp trong vƣờn ngự uyển để tắm táp rồi sau đó mặc lại quần áo và biến mất sau cánh cửa bí mật của hoàng cung. Còn Masoud từ bên ngoài trèo qua tƣờng để vào vƣờn thì lại đi ra bằng lối đó. Vì tất cả những cảnh trên đây đều diễn ra trƣớc mắt vị quốc vƣơng xứ Đại Tartarie nên làm cho chàng suy nghĩ rất nhiều: “Ta thật là nông nổi - Chàng tự bảo - đã cho là mình vô cùng bất hạnh? Đó chẳng qua là số mệnh khó lòng tránh khỏi của tất cả những ông chồng, ngay cả hoàng đế anh ta, vua của biết bao nhiêu Quốc gia, chúa tể của toàn thiên hạ cũng còn không tránh khỏi kia mà. Đã là số mệnh thì can chi ta lại quá yếu đuối mòn mỏi trong phiền não u sầu? Thế là xong: hồi ức của một sự bất hạnh riêng từ nay không thể lũng đoạn cuộc sống yên bình của ta”. Quả vậy, từ lúc đó chàng chẳng còn thấy quá khổ đau phiền muộn. Chàng đã chẳng thiết gì ăn uống nếu không đƣợc mục kích tất cả những gì xảy ra dƣới cửa sổ phòng mình; lúc nầy chàng đòi ăn và ăn ngon miệng hơn cả kể từ ngầy rời Samarcanđe, và còn lấy làm thích thú nghe những lời ca điệu nhạc du dƣơng hoà tấu trong bữa ăn của chàng. Những ngày tiếp theo, chàng hoàn toàn bình thản và khi biết hoàng đế anh từ cuộc đi săn đã trở về, chàng đi tới vui vẻ chúc mừng. Thoạt đầu, Schahriar chƣa chú ý gì đến sự thay đổi này mà chỉ phàn nàn tiếc là quốc vƣơng em đã bỏ lỡ cuộc săn thú vị và không để cho em kịp thanh minh, ông khoe đã Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland săn bắt đƣợc một số lƣợng lớn hƣơu nai và các con thú khác cùng với sự vui thích đƣợc hƣởng trong cuộc săn. Schahzenan chăm chú nghe rồi bắt đầu lên tiếng. Vì không còn nỗi buồn rầu ám ảnh làm thui chột cả trí thông minh sắc sảo, chàng nói năng thật hoạt bát lanh lợi và đầy tính trào lộng. Đinh ninh em mình vẫn ủ rũ nhƣ lúc tạm chia tay để lên đƣờng đi săn, hoàng đế vô cùng hài lòng thấy chàng thật vui vẻ. Ông bảo: - Em ạ, ta cảm tạ trời đất đã làm cho em thay đổi tốt lành trong lúc ta không có mặt ở nhà. Ta thật là vui sƣớng, nhƣng ta có một yêu cầu đối với em mong là sẽ đƣợc em đáp ứng. Em lại có thể từ khƣớc anh một điều gì ƣ? - Nhà vua xử Tartarie đáp - Với Schahzenan này, anh có đủ quyền lực Anh nói đi, em đang nóng lòng muốn biết anh muốn em phảị làm gì. - Từ khi em tới triều đình ta - Schahriar nói - Ta thấy em luôn luôn sầu muộn mà ta đã cố gắng xua đuổi bằng bao nhiêu trò vui chơi giải trí. Ta đã nghĩ là sự sầu muộn của em là do xa nhà, xa đất nƣớc; ta cũng nghĩ là tình yêu chiếm phần lớn. Hoàng hậu ở Samarcande mà em đã lựa chọn ắt phải có một sắc đẹp tuyệt trần, có lẽ đó là nguyên nhân. Không biết là ta có bị nhầm trong sự suy đoán không, nhƣng cũng phải thú thực là cũng vì thế mà ta chẳng muốn gặng hỏi sợ làm em chẳng vừa lòng. Thế mà, chƣa một chút nhọc công nào chăm sóc, khi trở về ta lại thấy em vui vẻ nhất trần đời và tinh thần nhƣ đã đƣợc giải toả mọi nỗi ƣu tƣ, nó đã làm vẩn đục cả vẻ vui tƣơi khoái hoạt của em. Hãy vui lòng nói cho ta rõ vì sao em hết sầu não buồn đau?”. Nghe vua anh nói vậy, quốc vƣơng xứ Đại Tartarie trầm lặng một lát nhƣ để suy nghĩ lời đáp. Rồi chàng nói: - Anh là hoàng đế v2à cũng là ngƣời chủ của em, xin anh hãy miễn cho việc phải đáp ứng điều anh đòi hỏi, em van xin anh đấy. - Không, em của ta - Hoàng đế nói - Em phải chiều ta. Ta mong muốn nhƣ vậy, chớ khƣớc từ ta nữa. Schahzenan không thể cƣỡng lại sự gặng hỏi của Schahriar, đành nói: - Vậy thì, anh của em? Vì anh đã ra lệnh, em đành phải làm theo ý muốn của anh thôi. Rồi chàng kể lại sự phản bội, thất tiết của hoàng hậu Samarcanđe. Kể xong, chàng nói: - Đó là nguyên nhân nỗi buồn đau của em. Phải chăng là em đã sai lầm khi để cho nỗi buồn đó chi phối? - Ôi, em của tôi? - Hoàng đế kêu lên bằng giọng nhuốm vẻ thông cảm với nỗi buồn giận của quốc vƣơng xứ Tartarie - Câu chuyện em vừa kể ta nghe mới khủng khiếp làm sao? Phải kiên nhẫn tới chừng nào ta mới nghe đƣợc tới cuối câu chuyện! Ta khen ngợi em đã trừng trị thích đáng những tên phản trắc đã xúc phạm em thật nặng nề. Không ai có thể trách cứ hành động đó: em đã xử sự thật công minh. Còn ta, thú thực nếu ở địa vị của em, có lẽ ta sẽ chẳng đƣợc chừng mực nhƣ thế đâu: Cắt đi mạng sống chỉ của một ngƣời đàn bà, đối với ta chƣa đủ đâu. Ta nghĩ là có thể hàng ngàn đứa phải mất đầu trong cơn điên giận của ta kia. Ta không ngạc nhiên về nỗi buồn của em; nguyên nhân thật Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland quá đắng cay, quá tủi nhục lẽ nào chẳng làm cho em ta suy sụp. Trời? Thật là đa đoan? Không, ta tin là chuyện đó chẳng còn có thể xảy ra với ai nhƣ đã xảy ra với em. Nhƣng ta cũng phải đội ơn Thƣợng đế là đã cho em niềm an ủi mà ta tin là có căn cứ vững chắc. Vậy thì em hãy vui lòng cho ta biết đi, hãy cùng ta cạn dòng tâm sự Schahlenan thấy vô cùng khó khăn đáp ứng điều này hơn điều đã nói về mình vì đây lại liên quan tới ngƣời anh, nhƣng cũng đành phải nhƣợng bộ vì những lời khẩn thiết của ông: - Em xin phục tùng - Chàng nói- vì anh đã kiên quyết muốn biết rõ nguyên nhân. Em sợ là sự phục tùng của em sẽ gây cho anh nhiều phiền muộn mà trƣớc đây em đã phải chịu. Nhƣng anh chỉ tự trách đƣợc mình thôi vì chính anh đã buộc em phải tiết lộ ra một chuyện mà em đang muốn chôn vùi trong lãng quên vĩnh viễn. - Điều em nói đó - Schahriar ngắt lời em - lại càng làm ta háo hức muốn biết. Hãy mau hé mở cho ta tấm màn bí mật đó đi, muốn ra sao thì ra. Vua xứ Tartarie không còn đất để lùi nữa, đành phải thuật lại tất cả những gì chàng trông thấy về sự cải trang của những tên da đen, về sự dâm loạn của hoàng hậu và các thị nữ của bà và chàng không quên nói đến cái tên Masoud. - Sau khi chứng kiến tất cả những cảnh xấu xa nhơ bẩn đó - Chàng nói tiếp - em nghĩ là tất cả đàn bà đều nhƣ thế cả thôi, họ khó có thể cƣỡng lại đƣợc dục vọng. Em nhƣ đƣợc cảnh tỉnh, thấy ra là: đối với một trang nam nhi thật là quá hèn yếu nếu để cho sự an bình của mình phụ thuộc vào lòng chung thuỷ của họ: ý nghĩ này đƣa em đến nhiều suy tƣ khác và cuối cùng em thấy là không gì tốt hơn là tự mình an ủi mình. Khó khăn thật đấy, nhƣng em đã thành công. Nếu tin em thì anh hãy làm nhƣ em vậy. Mặc dù lời khuyên đó thật là khôn ngoan đúng mực, nhƣng hoàng đế không thể chấp nhận mà còn nổi giận đùng đùng: - Sao. - Ông thét lên - Chánh cung hoàng hậu của đất nƣớc Ấn Độ rộng lớn mà lại sa đoạ tới mức dê nhục đó ƣ! Không, em ạ - Ông thêm- Ta không thể tin đƣợc những gì em đã nói nếu ta không đƣợc nhìn thấy tận mắt. Chắc là em đã nhìn nhầm đấy thôi. Sự việc nghiêm trọng đáng để cho ta phải tự mình khẳng định. - Anh ạ - Schahzenan nói - Nếu anh muốn mục kích cũng chẳng có gì khó khăn lắm đâu. Anh chỉ việc tổ chức một cuộc đi săn mới. Khi chúng ta đã ra ngoài kinh thành cùng với các triều thần cả của anh và của em, chúng ta sẽ dừng lại ở hành cung và đến đêm cả hai anh em ta sẽ trở về nơi biệt điện dành cho em. Em đoán chắc là ngầy hôm sau anh sẽ thấy tất cả những gì em đã thấy. Hoàng đế tán thành kế hoạch đó và lập tức ra lệnh tổ chức một cuộc đi săn mới, vì vậy các lều trại lại đƣợc dựng lên nơi đã đƣợc qui định. Ngầy hôm đó cả hai vị vua lên đƣờng cùng với cả hai đoàn tuỳ giá. Họ tới nơi đã định trƣớc và ở đó Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland cho tới đêm. Lúc bấv giờ Schahriar cho đòi tể tƣớng tới và chẳng cần cho biết ý đồ của mình, ra lệnh cho ông này tạm quyền và không đƣợc để bất cứ ngƣời nào ra khỏi trại với bất cứ lý do gì. Ra lệnh xong, quốc vƣơng xứ Đại Tartarle cùng với hoàng đế lên ngựa, bí mật rời khỏi trại, đi về kinh thành, tới hoàng cung, vào cung điện dành cho Schahzenan. Họ đi ngủ và ngày hôm sau, sáng tinh mơ, họ tới ngồi kín đáo bên cửa sổ, nơi mà quốc vƣơng Tartarie đã nhìn thấy cảnh bọn đa đen giở trò dâm loạn. Họ cùng hƣởng một lát không khí mát mẻ của buổi ban mai vì lúc đó mặt trời chƣa lên; và vừa khẽ trao đổi chuyện trò vừa thi thoảng liếc mắt sang chiếc cửa bí mật bên kia khu vƣờn ngự uyển. Cuối cùng, cửa mở và chuyện xảy ra tƣơng tự, hoàng hậu xuất hiện cùng đám thị nữ với mƣời tên da đen cải trang; mụ kêu tên Masoud và hoàng đế nhìn thấy tất cả những gì đã làm nên nỗi nhục nhã và sự bất hạnh của mình. - Ôi Thƣợng đế! - Ông kêu lên - Nhục nhã biết chừng nào? Kinh tởm biết chừng nào! Vợ của một ông vua nhƣ ta đây sao lại có thể sa đoạ đê tiện tới mức ấy? Sau sự ô nhục này, còn có vị hoàng đế nào dám khoe khoang là mình hạnh phúc hoàn toàn nữa không? Ôi, em của ta! Ông ôm lấy quốc vƣơng Tartarie và nói tiếp - Chúng ta hãy từ bỏ tất cả các thứ trên thế giới này, thiện tâm thiện ý đâu còn; xu nịnh đi đôi với phản trắc. Hãy từ bỏ tất cả đất đai sông núi và tất cả sự phù hoa hào nhoáng quanh ta. Chúng ta hãy cùng đi tới những xứ sở xa lạ kéo dài một cuộc sống tối tăm và giấu biệt đi nỗi bất hạnh khổ ải của chúng ta. Schahzenan không đồng tình với quyết định đó nhƣng chàng chẳng dám đấu tranh vì thấy anh mình còn đang trong cơn nóng giận sục sôi. - Anh của em - Chàng nói - Em cũng không có ý kiến gì khác anh đâu. Em sẵn sàng đi theo anh bất cứ nơi nào anh muốn, nhƣng xin anh hãy hứa với em là chúng ta sẽ trở về nếu đƣợc gặp một ngƣời nào đó còn khổ sở hơn cả chúng ta nữa. - Anh hứa - Hoàng đế đáp - Nhƣng ta nghĩ là chúng ta sẽ chẳng tìm thấy một ai nhƣ thế cả đâu. - Em chƣa đồng tình với anh ở chỗ đó - Quốc vƣơng Tartarie phản bác - Có thể là chúng ta chẳng phải đi lâu đâu. Rồi họ bí mật rời hoàng cung và đi bằng con đƣờng khác với lúc đi về. Họ đi, đi mãi chừng nào ánh sáng còn cho họ thấy rõ con đƣờng, và đêm đầu tiên họ ngủ dƣới bóng cây. Dậy từ sáng sớm, họ lại tiếp tục đi cho đến lúc tới một bãi cỏ xanh rờn bên bờ biển mà ở đó từng quãng từng quãng một có những cây to cành lá rậm rạp. Họ ngồi dƣới một trong các cây đó để nghỉ ngơi và hóng mát. Sự bội phản và thất tiết của các hoàng hậu lại là đề tài của cuộc chuyện trò tâm sự. Chƣa đƣợc bao lâu thì chợt họ nghe thấy ngay cạnh họ một tiếng động khủng khiếp về phía biển và tiếp theo đó là những tiếng kêu thất thanh làm họ run sợ. Mặt biển bỗng mở ra và dâng lên một cái cột đen khổng lồ cao chạm đến các tầng mây. Cái vật lạ này làm cho họ kinh hoảng khiếp vía, vội bật đậy, lanh lẹn leo lên cây, trèo thật cao, theo họ thì đó là chỗ ẩn nấp thích hợp nhất. Vừa mới lên vị Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland xong, họ ngoảnh lại nơi vừa phát ra tiếng động làm cho mặt biển nhƣ mở ra đó liền thấy cái cột đen từ từ rẽ nƣớc tiến vào bờ. Lúc đầu họ không thể phân biệt đƣợc đó là cái gì, nhƣng chẳng mấy chốc đã trông thấy rõ ràng. Đó là một trong các hung thần tinh ma độc ác, là những kẻ tử thù của loài ngƣời. Hắn đen đủi và xấu xí, có thân hình của một ngƣời khổng lồ cao to lừng lững, đội trên đầu một cái hòm thuỷ tinh có nắp đóng lại bằng bốn chiếc khoá thép. Hắn đi vào bãi cỏ và đặt cái hòm đúng chỗ gốc cây, cái cây mà hai anh em nhà vua vừa trèo lên nấp. Hai anh em cảm thấy nguy hiểm cùng cực, tƣởng là phen này thì đi đứt. Tuy vậy hung thần chỉ từ từ ngồi xuống cạnh chiếc hòm, rút chùm chìa khoá dắt ở thắt lƣng lần lƣợt mở hòm ra bằng bốn chiếc chìa. Ngay tức thì từ trong hòm bƣớc ra một ngƣời đàn bà y phục lộng lẫy, thân hình thanh tú, đẹp tuyệt trần. Lão hung thần đặt nàng ngồi bên cạnh, say sƣa ngắm ngƣời đẹp và nói. - Phu nhân của ta, một ngƣời đẹp hơn tất cả những ngƣời đẹp đƣợc mọi ngƣời chiêm ngƣỡng ơi! Con ngƣời duyên dáng mà ta đã cƣớp đi giữa ngày hôn lễ, ngƣời mà ta luôn mãi yêu thƣơng, nàng hãy cho ta ngủ một lát bên nàng; chính vì ta rất buồn ngủ nên đã tới đây để nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn ngả cái đầu nặng nề của hắn lên đùi của nàng thiếu phụ. Rồi, duỗi thẳng đôi chân chạm tới mép biển, hắn ngủ tức thì. Tiếng ngáy của hắn vang dội cả một vùng biển. Ngƣời thiếu phụ tình cờ ngƣớc mắt nhìn lên, trông thấy hai nhà vua tít trên gần ngọn cây, liền dùng tay ra hiệu bảo hai ngƣời xuống và đừng gây tiếng động. Hai chàng vô cùng sợ hãi khi thấy mình bị lộ. Cũng bằng dấu hiệu tay, họ xin miễn cho việc phải trèo xuống. Nhƣng mà nàng, sau khi nhẹ nhàng nâng đầu lão hung thần trên đùi mình xuống đất, đứng lên khẽ bảo họ giọng sôi nổi: - Xuống đi nào1 Nhất thiết các chàng phải xuống đây với em. Hai anh em gắng sức làm cho nàng ta hiểu, cũng bằng những cử chỉ, là rất sợ lão hung thần. - Nào thôi xuống đi? - Cũng vẫn bằng giọng khẽ khàng và sôi nổi, nàng nói nhƣ ra lệnh - Nếu các chàng không nghe lời em ngay, em sẽ đánh thức hắn đậy và tự em sẽ bảo hắn giết các chàng. Câu nói làm cho hai nhà vua sợ hãi, vội vàng nhƣng rất thận trọng tụt xuống để khỏi làm lão hung thần thức giấc. Khi họ đã ở trên mặt đất, thiếu phụ nắm lấy tay hai ngƣời kéo đi và khi đã xa xa một chút, dƣới hàng cây, nàng ta trơ trẽn bắt họ phải lần lƣợt chiều mình. Mới đầu hai ngƣời khƣớc từ nhƣng bị bắt buộc và đe doạ đủ điều nên đành phải làm theo. Sau khi đã đƣợc thoả mãn theo ý muốn, nhìn thấy các chàng đều có một chiếc nhẫn ở ngón tay, nàng ta đòi lấy. Khi đã nắm hai chiếc nhẫn trong tay, nàng ta lấy ra một cái hộp trong túi đựng đồ trang sức, kéo ra một sợi dây buộc những chiếc nhẫn khác đủ các loại, các kiểu, chỉ cho hai ngƣời và hỏi: - Các chàng có biết các nhẫn này có ý nghĩa gì không? - Không - Họ đáp - Nhƣng chắc là nàng sẽ cho chúng tôi biết chứ. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland - Đó là những chiếc nhẫn của tất cả những ngƣời đàn ông đã cùng em ân ái - Nàng thản nhiên nói Đã có chín mƣơi tám chiếc đã đếm kỹ mà em giữ làm kỷ niệm. Em đòi nhẫn của hai chàng cũng là với ý ấy và để cho tròn một trăm. Nhƣ vậy - Nàng nói tiếp - Tính tới hôm nay là em đã có tròn một trăm tình nhân, dù có sự canh giữ ráo riết và sự đề phòng cẩn mật của cái lão hung thần xấu nhƣ ma kia lúc nào cũng giam riết lấy em trong cái hòm thuỷ tinh khoá kín, nhƣng dù có cất giấu em dƣới đáy biển, em vẫn thoát đƣợc ra ngoài sự kiểm soát của lão. Các chàng hẳn thấy rõ là khi một ngƣời đàn bà đã có một ý định gì thì không một ngƣời chồng nào, một tình nhân nào có thể ngăn cản đƣợc. Tất hơn là ngƣời đàn ông chẳng nên ép buộc và cƣỡng bách đàn bà, có thế thì ngƣời đàn bà mới có thể trở nên ngƣời tiết hạnh. Nói đoạn, ngƣời thiếu phụ xâu hai chiếc nhẫn vào cùng một dây với những chiếc nhẫn khác. Rồi nàng ngồi vào chỗ cũ, nhẹ nhàng nâng đầu lão hung thần vẫn ngủ say lên đùi mình, rồi ra hiệu cho hai chàng đi. Hai nhà vua trở lại con đƣờng đã đi tới và khi khuất tầm nhìn của ngƣời thiếu phụ và lão hung thần, Schahriar bảo Schahzenan: - Này em? Em nghĩ gì về chuyện vừa xảy ra với chúng ta? Phải chăng lão hung thần đã có một cô tình nhân thật là chung thuỷ? Và em có công nhận với anh là không gì có thể sánh đƣợc với sự tinh ma quỉ quái của đàn bà? - Thƣa anh, đúng nhƣ vậy - Quốc vƣơng xứ Đại Tartarie đáp - Và chắc anh cũng phải nhất trí với em là lão hung thần thật đáng đƣợc phàn nàn vì còn bất hạnh hơn cả chúng ta. Vậy là chúng ta đã thấy điều đang muốn tìm kiếm. Hãy trở về thôi anh ạ và chuyện này cũng chẳng có gì ngăn cản chúng ta trong hôn phối. Với em, em đã biết cách giữ trọn niềm tin của mình nhƣ thế nào. Lúc này, em chƣa muốn nói ra đây nhƣng rồi anh sẽ biết tin và chắc chắn là anh cũng sẽ làm theo nhƣ em. Hoàng đế tỏ vẻ đồng tình và tiếp tục cùng em rảo bƣớc. Họ về tới nơi hạ trại vào cuối đêm thứ ba kể từ ngày đi. Tin hoàng đế trở về đƣợc loan báo, các đại thần tề tựu từ sáng sớm trƣớc hành cung. Nhà vua với họ vào, vui vẻ tiếp đón họ khác hẳn ngày thƣờng và tặng thƣởng cho tất cả mọi ngƣời. Sau đó nhà vua tuyên bố chẳng muốn đi xa hơn nữa, lệnh cho họ lên ngựa, và chẳng mấy chốc về tới hoàng cung. Vừa đặt chân xuống đất, hoàng đế lập tức đến hậu cung bắt trói ngay hoàng hậu, trao cho tể tƣớng đem đi xứ giáo. Viên đại thần nầy lập tức thi hành cũng chẳng hỏi xem bà ta đã phạm tội gì. Vị hoàng đế đang cơn giận dữ không chỉ bằng lòng có thế, ông tự tay mình chặt đầu tất cả những thị nữ của hoàng hậu. Sau sự trừng phạt nghiêm khắc đó, đinh ninh là trên đời này chẳng có một ngƣời đàn bà nào tiết hạnh, nhà vua quyết định mỗi tối lấy một vợ, ngủ với ngƣời đó và sáng ra thì đem đi thắt cổ để tránh cho ngƣời đàn bà này khỏi có hành động phản bội, thất tiết với mình. Đặt ra cái luật ác độc nghiệt ngã đó rồi, hoàng đế thề là sẽ thi hành ngay sau khi quốc vƣơng Tartarie lên đƣờng về Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland nƣớc. Chẳng bao lâu vua em cũng từ biệt anh lên đƣờng mang theo nhiều tặng vật quí hiếm và sang trọng. Schahzenan đi rồi, Schahrlar tức thì lệnh cho tể tƣớng đƣa đến cho mình cô con gái của một trong các võ tƣớng của triều đình. Tể tƣớng tuân lệnh. Hoàng đế ngủ với cô gái đó và sáng hôm sau trao lại cho tể tƣớng mang đi xử tử, đồng thời truyền cho kiếm một cô gái, con một vị đại thần khác cho tối tiếp theo. Dù bất bình và khổ tâm đến đâu khi phải thi hành những mệnh lệnh nhƣ thế, tể tƣớng vẫn phải nhắm mắt phục tùng. Ông đƣa tới cho hoàng đế con gái của một võ quan cấp dƣới mà hôm sau ngƣời ta lại đƣa đi hành quyết. Sau cô gái này đến lƣợt con gái của một nhà giàu trong kinh thành và cứ nhƣ vậy mỗi ngày có một trinh nữ lấy chồng và một ngƣời vợ đi sang thế giới bên kia. Tiếng đồn của hành động tàn bạo chƣa từng có đó đã gây nên một sự kinh hoàng khắp chốn kinh thành. Vang lên khắp nơi tiếng kêu la, than khóc: nơi này là một ngƣời cha chan hoà nƣớc mắt trong tuyệt vọng vì mất đứa con gái yêu; chỗ kia là những bà mẹ hiền lành, rên rỉ thảm thiết sợ con gái mình rồi cũng sẽ rơi vào số phận bi thƣơng nhƣ thế. Vì vậy, thay vào những lời ngợi ca và chúc phúc mà vị hoàng đế thƣờng nhận đƣợc từ trƣớc đến nay là những tiếng trách oán của muôn dân. Vị tể tƣớng mà chúng ta đã biết, ngoài ý muốn của mình đã phải thi hành một lệnh bất công khủng khiếp.Ông này cũng có hai cô con gái: cô chị là Scheherazade và cô em là Dinarzade. Tài sắc cô em cũng chẳng thua kém gì chị, nhƣng lòng can đảm của cô chị thì vƣợt hơn hẳn mọi ngƣời và trí thông minh thì vô cùng sắc sảo. Nàng đọc sách rất nhiều và có một trí nhớ lạ kỳ. Tất cả những gì đã đọc đều ghi sâu trong óc. Nàng đặc biệt có năng khiếu về các lĩnh vực triết học, y học, sử học và mỹ thuật. Nàng làm thơ có hồn hơn cả các nhà thơ nổi tiếng đƣơng thời. Ngoài ra, nàng còn có một sắc đẹp lộng lẫy và một đức hạnh kiên trinh bao trùm lên tất cả những tài hoa đó. Tể tƣớng yêu thƣơng rất mực ngƣời con gái thực xứng đáng với tình cảm cao đẹp của mình. Một hôm, trong cuộc chuyện trò của hai cha con, nàng nói: - Cha ơi, con có một điều muốn cầu xin. Con thiết tha mong đƣợc cha cho phép. - Cha chẳng bao giờ từ chối con điều gì - Ông nói - miễn là điều con cầu xin phải chính đáng và hợp lẽ phải. - Là chính đáng - Scheherazađe thƣa - thƣa cha, không có gì chính đáng hơn. Cha có thể xét nguyên cớ nó bắt con phải cầu xin cha. Ý đồ của con là muốn ngăn chặn hành vi man rợ của hoàng đế đối với các gia đình trong kinh thành này. Con muốn làm tiêu tan nỗi lo chính đáng mà bao bà mẹ đang chịu đựng là mất con gái mình một cách bi thảm. - Con gái ơi, ý định của con thật vô cùng đáng khen - Tể tƣớng nói - Nhƣng tai hoạ mà con muốn hoá giải thì cha thấy có thể là vô phƣơng con ạ. Con định liệu thế nào để có thể làm đƣợc đến nơi đến chốn? - Cha ạ - Scheherazade nói - Vì qua sự sắp đặt của cha mà hoàng đế mỗi ngày lại làm một cuộc hôn nhân mới, con xin cha, với tấm lòng yêu thƣơng con gái, cha hãy tạo cho con cái vinh hạnh đƣợc hầu Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland hạ đức vua... Vị tể tƣớng không sao ngăn đƣợc sự kinh hãi khi nghe những lời trên đây của con gái. - Ôi Chúa ơi? - Ông giận dữ ngắt lời con - Con điên rồi hay sao đấy? Sao con lại có thể cầu xin ta một điều dại dột nguy hiểm nhƣ vậy? Chắc con cũng biết là nhà vua đã thề độc là chỉ ân ái một đêm với chỉ một ngƣời đàn bà rồi sẽ giết đi ngay ngày hôm sau, thế mà con còn xin cha cho đƣợc làm vợ Ngƣời ƣ? Con có nghĩ là sự nông nổi bộp chộp sẽ đƣa mình đến đâu không? - Có, thƣa cha - Cô gái đức hạnh đáp - Con biết tất cả sự hiểm nguy mà con dấn thân vào, nhƣng con chẳng sợ. Nếu con chết đó là cái chết vinh quang và nếu thành công thì con đã phục vụ cho đất nƣớc một công tích quan trọng. - Không - Tể tƣớng nói -: Dù con có cố sức trình bầy để ta mềm lòng cho phép con dấn thân vào vòng hiểm nguy ghê gớm này, đừng tƣởng rằng ta bằng lòng đâu nhé. Khi hoàng đế ra lệnh cho ta phải cắm mũi dao nhọn sắc vào tim con, than ôi! Nhất định ta phải tuân theo rồi: đau đớn sao cái công việc của một ngƣời cha! Ôi! Nếu con không chút nào sợ cái chết, thì ít nhất cũng tránh cho cha nỗi đau xé ruột khi thấy bàn tay mình nhuốm máu con gái yêu thƣơng của chính mình. - Một lần nữa, thƣa cha - Scheherazade nói – xin ngƣời hãy gia ân đáp ứng lời cầu xin của con. Cuối cùng, ngƣời cha trƣớc sự kiên quyết của con gái, đành phải nhƣợng bộ trƣớc những lời khẩn cầu tha thiết của cô. Và hết sức não lòng vì không làm đƣợc cho con gái từ bỏ một quyết định khốc hại, ông tới bệ kiến Schahriar và tâu cho nhà vua biết đêm sau ông sẽ đƣa tới cho Ngƣời nàng Scheherazade, con gái ông: Hoàng đế vô cùng ngạc nhiên về sự hy sinh của vị đại thần thân cận của mình. Ông bảo: - Làm sao mà nhà ngƣơi lại có thể quyết định đƣa chính con gái ngƣơi đến cho ta? - Tâu bệ hạ - tể tƣớng đáp - Chính con gái thần đã tự nguyện. Số phận bi thảm chờ nó cũng chẳng làm cho nó sợ hãi, mà chỉ muốn trong đời vinh dự đƣợc có một đêm làm vợ đấng Chí tôn. - Nhƣng, Tể tƣớng, mong nhà ngƣơi cũng chớ có nhầm tâm - Hoàng đế nói - là sáng mai, lúc trao trả Scheherazade vào trong tay nhà ngƣơi, ta muốn là ngƣơi phải giết nàng. Nếu làm sai, ta thề là sẽ tự tay ta xử tử nhà ngƣơi. - Tâu bệ hạ - Tể tƣớng lại nói - Lòng thần chắc chắn là xót đau vô hạn khi phảl tuân lệnh vua. Mặc dù vậy tấm lòng trung thành này với Ngƣời vẫn không hề bị chuyển lay. Schahriar nhận sự dâng hiến của tể tƣớng và bảo ông cứ đƣa con gái tới khi nào cũng đƣợc. Vị quan đại thần này đƣa tin về cho Scheherazađe. Nàng vui mừng đón nhận nhƣ một điều hạnh phúc nhất đời Nàng cảm ơn cha đã hết lòng ƣu ái đối với nàng và khi thấy cha ảo não khổ đau, nàng nói để an ủi cha là ông sẽ không phải hối tiếc là đã gả nàng cho hoàng đế, ngƣợc lại ông có thể lấy đó làm niềm vui hƣởng thụ cho đến hết đời. Nàng chỉ còn nghĩ đến việc phải sửa soạn thật chu đáo để ra mắt đấng quân vƣơng. Nhƣng trƣớc khi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland rời nhà để vào hoàng cung, nàng gọi riêng Dinarzađe ra và nói với em: - Em thân yêu của chị, chị cần sự giúp đỡ của em trong một vụ việc vô cùng quan trọng, chị xin em chớ có chối từ. Cha chúng ta sắp đƣa chị vào hoàng cung để làm vợ nhà vua. Mong là tin này không làm em khiếp sợ. Hãy lắng nghe chị nói nhé. Khi chị đã vào trong cung, trƣớc mặt hoàng đế chị sẽ xin Ngƣời cho em cũng đƣợc vào cung và ở cùng phòng để chị em mình đƣợc cùng nhau sum họp một đêm cuối cùng. Nếu đƣợc sự ân sủng nhƣ chị mong muốn đó thì em nhớ là sẽ đánh thức chị dậy vào lúc chỉ độ còn một tiếng đồng hồ nữa là trời sáng và nói với chị nhƣ thế này: “Chị của em ơi, nếu chị không ngủ nữa thì em xin chị, trong lúc chờ mặt trời lên chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa, chị hãy kể cho em nghe một trong những câu chuyện thật hay mà chị biết”. Thế rồi chị sẽ kể cho em nghe một chuyện. Và chị tin rằng bằng cách này chị sẽ giải thoát cho toàn dân tình trạng kinh hoàng nhƣ hiện nay. Dinarzade trả lời chị là nàng sẽ vui lòng làm tất cả những gì mà chị nàng yêu cầu. Cuối cùng giờ ngủ đã tới. Ngài tể tƣớng đƣa Scheherazade vào hoàng cung và rút lui ngay sau khi đã dẫn nàng tới tẩm phòng. Lúc nhà vua thấy chỉ còn mình với nàng, liền bảo nàng bỏ mạng che mặt. Nhà vua sững sờ say đắm thấy nàng quả là chim sa cá lặn, nhƣng thấy nàng đầm đìa nƣớc mắt bèn hỏi nguyên nhân. - Tâu bệ hạ Scheherazade thƣa- Thần thiếp có một em gái mà thiếp vô cùng yêu quí và cũng đƣợc em thiếp yêu quí nhƣ vậy. Thiếp mong ƣớc là em thiếp cũng đƣợc qua đêm nay trong phòng ngự này để chị em đƣợc trông thấy nhau và để thiếp đƣợc nói với em một lần nữa lời vĩnh biệt. Bệ hạ có đồng ý cho thiếp có niềm an ủi bằng việc thể hiện với em lần cuối cùng tình chị em thân thiết đó không? Schahriar chấp thuận và cho đi tìm Dinarzade. Cô em mau chóng tới ngay. Hoàng đế cùng với Scheherazade nằm ngủ trên một cái bệ rất cao theo cung cách của các vua chúa phƣơng đông. Còn Dlnarzade thì nằm trên một chiếc giƣờng đƣợc đặt dƣới thấp kê ngay bên bệ. Một tiếng đồng hồ trƣớc khi trời sáng, Dinarzade thức giấc, không quên điều chị nàng căn dặn: - Chị thân yêu của em - Nàng khẽ kêu - Nếu chị không còn ngủ nữa thì em xin chị, trong lúc chờ mặt trời chẳng mấy chốc nữa sẽ nhô lên, hãy kể cho em nghe một trong những chuyện thật hay mà chị biết. Than ôi? Có thể đây sẽ là lần cuối cùng mà em có đƣợc niềm vui sƣớng đó. Scheherazade đáng lẽ trả lời em thì lại nói với hoàng đế: - Tâu bệ hạ, đấng chí tôn có vui lòng cho phép thần thiếp đƣợc thoả mãn lời yêu cầu của em thiếp chăng? - Ta vui lòng - hoàng đế đáp. Thế rồi Scheherazađe bảo với em gái hãy lắng nghe và quay lại với Schahriar, nàng bắt đầu câu chuyện nhƣ sau: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland Antoine Galland Nghìn lẻ một đêm Ngƣời Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn Chương 2 ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ Tâu bệ hạ, ngày xƣa có một ông lão đánh cá già nua, nghèo khổ đến nỗi không sao có thể nuôi sống đƣợc gia đình gồm một vợ và ba con nhỏ. Hàng ngày lão ra đi từ sáng sớm để đánh cá và tự đặt ra cái lệ là mỗi ngày chỉ quăng lƣới bốn lần thôi. Một sáng còn rất sớm, trăng chƣa lặn, lão đã ra tới bờ biển. Lão cởi áo ngoài và quăng lƣới lần thứ nhất. Khi kéo lƣới vào bờ, lão cảm thấy nặng tay. Chắc là có cá to đây, lão đã thầm phấn khởi, nhƣng lát sau, tƣởng lƣới đầy cá, ngờ đâu đó chỉ là bộ xƣơng của một con lừa. Lão vô cùng buồn bã... Tới đoạn này, Scheherazade ngừng lời vì nàng thấy trời đã rạng sáng. - Chị của em - Dinarzade nói - em phải thú thực là đoạn đầu câu chuyện này làm em thật thích thú, em chắc là đoạn tiếp theo sẽ rất hay. - Không gì đặc sắc hơn là chuyện ông lão đánh cá - hoàng hậu nói - Em sẽ thấy vào đêm sau, nếu hoàng đế gia ân để chị còn sống. Vua Schahriar, tò mò muốn biết lão đánh cá đã kéo lƣới đƣợc gì những lần sau nên chƣa muốn hành quyết Scheherazade hôm đó. Vì thế ông đứng lên và chƣa phát ra cái lệnh ác độc đó. - Chị thân yêu - Ngày hôm sau, vào giờ thƣờng lệ, Dinarzade bảo chị - Trời đã sắp sáng, xin chị kể nốt cho em nghe chuyện ông lão đánh cá? Em muốn nghe quá đi mất. - Chị sẽ chiều em, em ạ - Hoàng hậu đáp. Và đồng thời nàng xin hoàng đế cho phép. Đƣợc nhà vua gật đầu rồi, nàng kể tiếp chuyện lão đánh cá nhƣ sau: - Tâu bệ hạ, buồn bã vì mẻ lƣới hẩm hiu, sau khi vá lại những chỗ bị cái bộ xƣơng lừa kia làm rách, lão quăng lƣới lần thứ hai. Lúc kéo lên lão lại thấy khá nặng, tƣởng nhƣ đầy một lƣới cá nhƣng buồn thay, đó chỉ là một cái thúng to chứa đầy bùn đất và sỏi đá. Lão buồn nản vô cùng. Lão kêu lên thảm thiết: - Ôi đấng thần tài? Hãy bớt nổi giận với ta và cho nên hành hạ một kẻ khốn khổ đã cầu xin Ngƣời khoang dung! Ta từ nhà đến đây kiếm sống mà Ngƣời lại muốn ta phải chết. Ta chẳng còn nghề nào khác ngoài nghề chài lƣới để tồn tại và mặc dù đã hết lòng gắng công gắng sức ta cũng chẳng làm sao mà đáp ứng đƣợc những nhu cầu khẩn thiết của vợ con. Nhƣng trách oán Ngƣời có thể ta đã sai Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland lầm. Vì cái thói đƣợc hành hạ những ngƣời lƣơng thiện và dìm họ vào trong bóng tối dày đặc là ý thích của Ngƣời. Mặt khác Ngƣời dung túng cho bao kẻ ác và đề cao những kẻ mà đức hạnh chẳng có gì đáng tin cậy. Than vãn xong, lão quẳng mạnh cái thúng đi, rửa sạch bùn đất bám vào lƣới và quăng nó xuống nƣớc lần thứ ba. Nhƣng lão cũng chỉ kéo lên đƣợc nào là gạch đá, vỏ trai ốc, nào là rác rƣởi. Không sao nói lên đƣợc niềm thất vọng của lão, chỉ chút nữa là lão có thể phát điên lên. Tuy nhiên, vì mặt trời cũng vừa ló rạng, lão không quên quỳ xuống cầu nguyện nhƣ một tín đồ ngoan đạo của Hồi giáo. Lão khấn nguyện thêm thế này: - Hỡi Thƣợng đế, Ngƣời đã biết rằng con chỉ quăng lƣới bốn lần mỗi ngày. Con đã quăng ba lần rồi nhƣng chẳng mang lại kết quả gì. Chỉ còn một lần cuối cùng, con xin đƣợc Thƣợng đế phù hộ trợ giúp cũng nhƣ Ngƣời đã trợ giúp Moise(l) vậy. Khấn cầu nhƣ vậy xong, lão đánh cá quăng lƣới lần thứ tƣ. Khi đoán là đã có cá vào lão kéo lên và cũng nhƣ các lần trƣớc thấy khá nặng tay. Chẳng có con cá nào nhƣng lão thấy một chiếc bình bằng đồng thau chắc là chứa cái gì đó nên nó rất nặng. Lão nhận thấy nút chiếc bình đƣợc niêm phong bằng chì có mang dấu ấn. Cái đó làm lão thấy vui vui, thầm nhủ: - Ta sẽ đem bán cho thợ đúc và tiền bán đƣợc ta sẽ mua một đấu lúa mì. Lão ngắm nghía chiếc bình, lắc lắc để nghe xem có tiếng gì của vật chứa bên trong không. Chẳng nghe thấy gì cả và trong trƣờng hợp này, với dấu ấn trên chiếc nắp bằng chì lão nghĩ là chiếc bình này tất là phải chứa đầy vật quí. Để cho mọi việc rõ ràng, lão cầm lấy con dao và chẳng khó khăn gì, lão mở đƣợc nắp bình. Lão nghiên miệng bình xuống mặt đất, nhƣng chẳng thẩy có gì lăn ra, điều này làm cho lão hết sức ngạc nhiên. Lão đặt cái bình trƣớc mặt và trong lúc chăm chú ngắm nhìn thì từ miệng bình, một làn khói đầy đặc phụt lên khiến lão phải lùi ra sau hai ba bƣớc. Làn khói này vƣơn cao chạm tới mây và lan toả ra trên mặt biển và bờ biển làm thành một đám lớn sƣơng mù. Ta có thể tƣởng tƣợng đƣợc cảnh tƣợng này đã làm cho lão đánh cá vô cùng sửng sốt. Khi tất cả làn khói đã thoát ra khỏi chiếc bình, nó tụ lại thành một khối hiện hình thành một hung thần to cao gấp đôi tất cả mọi ngƣời khổng lồ. Thấy hiện ra trƣớc mắt mình một quái vật to lớn khủng khiếp lão đánh cá muốn sải chân chạy nhƣng vì quá kinh hoàng, lão không thể nhích chân đƣợc một bƣớc. - Salomon - Hung thần kêu lên - Salomon, đại tiên tri của Thƣợng đế. Xin tha lỗi, xin tha lỗi. Chẳng bao giờ ta làm trái ý Ngƣời. Ta sẽ tuân theo tất cả mệnh lệnh của Ngƣời... Scheherazade thấy ngày đã rạng bèn bỏ dở câu chuyện. Thế là Dinarzade nói: - Chị của em! Quả là chị chẳng sai lời. Câu chuyện này chắc hẳn là kỳ lạ hơn tất cả những câu chuyện khác. - Em ạ - Hoàng hậu đáp - Em sẽ đƣợc nghe những chuyện làm cho em còn hào hứng hơn nữa nếu Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland hoàng đế, chúa của chị cho phép kể em nghe. Vua Schahriar rất muốn nghe nốt đoạn cuối chuyện ông lão đánh cá câu chuyện đã làm ông thích thú. Vì vậy ông lại cho lùi cái chết của hoàng hậu đến ngày hôm sau nữa. *** Dinarzade, đêm hôm sau, đến giờ, lại gọi chị: - Chị của em, nếu chị không ngủ thì xin chị hãy kể nốt cho em nghe chuyện lão đánh cá trong lúc chờ trời sáng. Hoàng đế, về phía mình, cũng nóng lòng muốn biết có gì xảy ra giữa Salomon với tên hung thần này. Vì vậy Scheherazade tiếp tục câu chuyện về lão đánh cá. - Tâu bệ hạ, lão đánh cá vừa nghe thấy những lời tên hung thần thốt ra đã thấy đôi chút yên tâm. Lão hỏi: “Này, vị thần cao ngạo kia! Ngài nói gì vậy? Salomon, tiên tri của Thƣợng đế đã không còn tới nay là một ngàn tám trăm năm và chúng ta đang ở vào hồi tận cùng các thế kỷ. Hãy cho ta biết câu chuyện của Ngài vì sao lại bị nhốt trong cái bình này”: Nghe lão đánh cá hỏi vậy, hung thần nhìn lão đầy vẻ kiêu căng, đáp: “Hãy ăn nói với ta cho có lễ độ. Mi dám cả gan gọi ta là vị thần cao ngạo ƣ?”. Lão đánh cá cãi lại: - Vậy thì để ăn nói với ngài cho có lễ độ, phải chăng tôi phải gọi ngài là con cú may mắn? - Ta đã bảo mi - Hung thần gắt - Phải nói năng cho có lễ độ trƣớc khi ta giết mi. - Này, tại sao ngài lạỉ muốn giết tôi - Lão đánh cá vặn lại - Phải nhớ là tôi vừa cứu sống ngài. - Không ta không quên - Hung thần nói - Nhƣng cái đó không ngăn ta giết mi và ta chỉ chiếu cố cho mi một điều duy nhất. Đó là điều gì vậy? - Lão đánh cá hỏi. - Là mi chọn cái chết nhƣ thế nào ta sẽ chiều mi cho chết nhƣ thế - Hung thần đáp. - Nhƣng tôi đã làm gì ngài nào? Có phải đó là cách ngài trả ơn ngƣời đã làm điều tốt cho ngài chăng? - Ta không thể làm khác đƣợc - Hung thần nói - và để cho mi tin, hãy lắng nghe câu chuyện của ta: “Ta là một trong các thần linh đối kháng lại ý chí của Thƣợng đế. Tất cả các vị thần khác đều công nhận Salomon vĩ đại đấng tiên tri của Thƣợng đế và phục tùng Ngƣời. Duy nhất chỉ có Sacar và ta không muốn làm cái trò hèn hạ đó. Để trả hận, vị đế vƣơng hùng mạnh này lệnh cho Assaf, con trai Barakhia, tể tƣớng đầu triều của ông đến bắt ta và điều ta đến trƣớc ngai vàng, trƣớc chúa tể của hắn. Salomon, con trai David, bắt ta rời bỏ cách sống riêng, công nhận uy quyền và chịu sự chỉ huy của Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland ông ta. Ta hiên ngang không chịu, thà phải hứng tất cả sự thù ghét giận dữ còn hơn là phải thề thốt tuyệt đối trung thành và phục tùng vô điều kiện mà ông ta bắt buộc. Để trừng trị ta, ông ấy đã nhốt ta vào trong chiếc bình bằng đồng này. Và để chắc chắn là ta không thể phá vỡ để thoát ra, ông đã tự mình đóng niêm trên nắp chì dấu ấn khắc rõ đại danh Thƣợng đế. Xong, ông trao cho một vị thần đƣợc tin cậy với lệnh là ném ta xuống biển. Việc đó đã đƣợc thi hành với sự vô cùng nuối tiếc của ta. Suốt trong thế kỷ đầu trong chiếc bình tù ngục, ta đã nguyền nếu có ai đó giải thoát đƣợc ta, ta sẽ làm cho kẻ đó giàu có suốt đời, giàu có cả đến sau khi chết. Nhƣng thế kỷ đầu trôi qua, chẳng có ai giúp ta cả. Sang thế kỷ thứ hai, ta thề là sẽ mở tất cả các kho của cải trên trái đất tặng cho ngƣời nào đem tự do đến cho ta, nhƣng chẳng có may mắn gì hơn thế kỷ trƣớc. Sang đến thế kỷ thứ ba, ta hứa là sẽ làm cho ngƣời nào giải thoát ta trở thành một đế vƣơng hùng mạnh và luôn luôn ở bên cạnh, ta ban cho ngƣời đó mỗi ngày ba điều ƣớc để có bất cứ cái gì. Nhƣng thế kỷ này lại trôi qua nhƣ hai thế kỷ trƣớc và ta thì vẫn cứ nguyên nhƣ thế. Cuối cùng ta hết sức hoang mang thất vọng hay đúng ra là phát điên lên vì bị tù hãm quá lâu, ta thề là sau này có kẻ nào giải thoát ta thì ta sẽ giết không thƣơng tiếc và chẳng ban cho một ân huệ nào ngoài việc đƣợc chọn loại chết mà ta sẽ dành cho hắn. Vì vậy, ngày hôm nay mi đã tới đây, mi đã giải thoát cho ta, bây giờ mi hãy chọn theo ý thích cách mà ta sẽ giết mi” Lão đánh cá vô cùng buồn bã: - Khốn khổ cho cái thân ta? - Lão kêu lên - Đến cái chỗ này làm gì để làm ơn cho một tên vô ơn bạc nghĩa? Hãy xem xét lại sự bất công của nhà ngƣơi đi và hãy huỷ bỏ đi cái lời thề phi lý đó? Tha thứ cho ta thì Thƣợng đế cũng sẽ tha thứ cho nhà ngƣơi; rộng lƣợng cho ta đƣợc sống, thì Ngƣời sẽ che chở cho nhà ngƣơi khỏi mọi mƣu mô ám hại cuộc sống của nhà ngƣơi. - Không, nhất định mi phải chết - Hung thần nói – Mi chỉ còn đƣợc chọn ta sẽ giết mi cách nào mà thôi. Lão đánh cá nhận thấy là tên hung thần kiên quyết lấy đi mạng sống của mình, nên đau lòng vô hạn không phải vì mình mà vì ba đứa trẻ sẽ không khỏi sa vào cảnh đói khổ khi lão bị hung thần giết hại. - Than ôi? - Lão tiếp tục - Phải rủ lòng thƣơng ta mới phải chứ, hãy xem lại những gì ta đã làm cho nhà ngƣơi. - Ta đã nói rồi - Hung thần lại bảo - Chính vì thế mà ta buộc phải lấy mạng sống của mi. - Thật cũng khác đời đấy - Lão đánh cá phản bác - Nhà ngƣơi lại cứ nhất định muốn lấy oán để trả ân. Tục ngữ có câu: Làm ơn cho những kẻ không xứng đáng đƣợc hƣởng thì bao giờ cũng đƣợc đền đáp lại bằng sự bạc bẽo vô ơn. Thú thực ta đã tƣởng thế là sai: quả thật điều đó ngƣợc với lẽ phải và lệ luật của xã hội. Thế mà lúc này ta đau xót thấy cái đó thật hoàn toàn chính xác. - Chớ để mất thời gian nữa - Hung thần cắt ngang - Tất cả những lý lẽ của mi cũng chẳng làm ta đổi ý. Hãy mau nói mi muốn ta giết mi nhƣ thế nào. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland Cái khó làm ló cái khôn, lão đánh cá nghĩ ra một mẹo: Vì nhà ngƣơi nhất định muốn giết ta - Lão bảo hung thần - Ta đành thuận theo ý Thƣợng đế. Nhƣng trƣớc lúc ta chọn một cái chết nhƣ thế nào, ta xin ngƣơi, vì uy danh của Thƣợng đế đã đƣợc khắc trên dấu ấn của đấng tiên tri Salomon, con trai David, hãy nối rõ sự thật về một vấn đề ta hỏi ngƣơi đây. Khi nghe thấy lời cầu khẩn nhân danh Thƣợng đế hung thần buộc lòng không thể khƣớc từ, hắn thấy thầm run sợ, bảo lão đánh cá: - Nào mi muốn gì hãy nói đi, mau lên? Trời vừa rạng sáng, Scheherazade ngừng lại ở đoạn này. - Chị của em - Dinarzađe nói - Phải công nhận là chuyện chị kể càng lúc càng hay, nghe rất thích. Em mong rằng hoàng đế, chúa tể của chúng ta, không bắt chị phải chết trƣớc khi Ngƣời đƣợc nghe nốt câu chuyện rất hay về lão đánh cá. - Hoàng đế là chúa tể - Scheherazade tiếp lời em - Tất cả điều gì Ngƣời thích đều phải đƣợc nhƣ nguyện. Vua Schahrlar cũng muốn đƣợc nghe đoạn cuối của câu chuyện nhƣ Dinarzade nên đã lui lại ngày hành quyết hoàng hậu. *** Schahrlar cùng với hoàng hậu qua đêm cùng nhau cũng nhƣ các đêm trƣớc, và trƣớc khi trời sáng, Dinarzade đánh thức họ dậy bằng câu nói sau đây với Scheherazade: - Chị ơi, chị kể tiếp chuyện lão đánh cá! - Rất vui lòng - Scheherazade đáp - chị sẽ làm em đƣợc thoả mãn, với sự chuẩn y của Hoàng đế. - Hung thần - Nàng nói tiếp - sau khi hứa là sẽ nói rõ sự thật, thì lão đánh cá bảo hắn: - Ta muốn biết có thực là nhà ngƣơi đã nằm trong chiếc bình kia không? Nhà ngƣơi có dám nhân đại danh của Thƣợng đế mà thề không? Dám chứ - Hung thần đáp - Ta nhân đại đanh của Ngƣời thề rằng ta đã ở trong chiếc bình và đó hoàn toàn 1à sự thật. - Thật lòng mà nói - Lão đánh cá bảo - Ta không sao mà tin đƣợc. Cái bình này chƣa chắc đã chứa nổi một bàn chân ngƣơi còn nói chi đến việc tất cả con ngƣời nhà ngƣơi nằm đƣợc trong đó? - Thế mà ta thề với mi - Hung thần tức mình bảo – là ta đã ở gọn trong đó nhƣ mi đã thấy đấy. Sau lời thề thật là trịnh trọng đó mà mi vẫn chƣa tin ta ƣ? - Chƣa tin đƣợc, thật vậy đó - Lão đánh cá nói – Ta chƣa thể tin nhà ngƣơi chừng nào ta chƣa đƣợc Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland tận mắt nhìn thấy. Thế là cả cơ thể hung thần bỗng tan ra thành khói, lan toả ra khắp mặt biển và trên bờ, rồi tụ lại, bắt đầu chui vào bình, cứ thế đều đều chầm chậm cho đến lúc chẳng còn gì ở bên ngoài cả. Rồi ngay lúc đó một tiếng nói từ trong bình thoát ra bảo lão đánh cá: Thế nào, lão đánh cá đa nghi kia, ta đang ở trong bình rồi đấy. Bây giờ mi đã tin ta chƣa? Lão đánh cá đáng lẽ trả lời hung thần thì lại cầm lấy cái nắp bằng chì đậy nhanh lên miệng chiếc bình và kêu to: Hỡi hung thần? Đ ê ế n lƣợt ngƣơi cầu xin ta làm phúc. Ngƣơi hãy chọn xem ta xử tử ngƣơi cách nào đây. Nhƣng không, t ô ố t hơn cả là ta 1ại ném ngƣơi xuống biển đúng ở cái chỗ mà ta đã vớt ngƣơi lên. Rồi ta sẽ dựng một cái chòi trên bờ này để ở và để báo cho tất cả những ngƣời đánh cá đến thả lƣới ở đây là cần phải chú ý đề phòng kẻo lại vớt lên một tên hung thần nhƣ ngƣơi, kẻ đã thề là sẽ giết ngƣời nào giải phóng cho hắn. Nghe những lời nói xúc phạm ấy, hung thần nổi giận vùng vẫy hết sức để mong thoát ra khỏi chiếc bình nhƣng không thể đƣợc vì dấu ấn của đấng tiên tri Salomon, con trai của David đã ngăn cản y lại. Thế là, thấy lão đánh cá đang có lợi thế hơn mình, hung thần đành phải nén cơn giận mà đấu dịu: - Này, lão đánh cá - Bằng giọng dịu ngọt y nói - chớ có vội làm nhƣ điều lão vừa nói đó - Chẳng qua là ta đùa lão một chút thôi mà, lão chớ vội cho đó là điều nghiêm chỉnh nhé. - Hỡi hung thần - Lão đánh cá đáp - Chỉ mới lúc nãy thôi, ngƣơi to lớn biết bao và lúc này ngƣơi lại là bé nhất trong tất cả các thần linh, phải biết rằng những lời lẽ dối trá chẳng giúp gì đƣợc cho ngƣơi đâu. Ngƣơi sẽ đƣợc trả về cho biển cả. Nếu ngƣơi đã ở đƣợc dƣới đó từng ấy thời gian mà ngƣơi đã kể với ta thì ngƣơi cũng có thể ở dƣới đó cho đến ngày phán xét cuối cùng. Ta cầu xin ngƣơi nhân danh Thƣợng đế để cho ta đƣợc sống, ngƣơi đã chẳng đếm xỉa gì tới những lời cầu khẩn của ta. Ta phải đối xử với ngƣơi cũng nhƣ vậy. Hung thần không còn tiếc gì nữa để cố gắng làm cho lão đánh cá động lòng: - Hãy mở nắp bình ra đi - Y nói với lão - Hãy giải phóng cho ta, ta cầu xin mi. Ta hứa là mi sẽ đƣợc thoả mãn mọi bề. - Ngƣơi chỉ là một tên phản trắc- Lão đánh cá bảo- Ta sẽ phải mất mạng nếu ta còn dại dột đặt lòng tin vào ngƣơi. Rồi ngƣơi sẽ chẳng ngần ngại gì mà đối xử với ta chẳng khác gì cung cách mà một ông vua Hi Lạp nào đó đối xử với thầy thuốc Douban. Đó là câu chuyện mà ta muốn kể cho ngƣơi nghe đó. Hãy lắng tai mà nghe: Antoine Galland Nghìn lẻ một đêm Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -