Tài liệu Nghiep vu m

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

CÁC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT........................................................................................................................................2 I. Tin chứng khoán...................................................................................................................................................................3 II. Tin công ty............................................................................................................................................................................3 III. Tin công ty niêm yết.........................................................................................................................................................3 III.1. Công ty......................................................................................................................................................................3 III.1.1 Tổng quan.............................................................................................................................................................3 III.1.2 Hồ sơ doanh nghiệp..............................................................................................................................................4 III.1.3 Thống kê cơ bản...................................................................................................................................................5 III.1.4 Cáo bạch báo cáo tài chính...................................................................................................................................6 III.2. Quyền sở hữu............................................................................................................................................................6 III.2.1 Cổ đông chính.......................................................................................................................................................6 III.2.2 Giao dịch nội bộ....................................................................................................................................................6 III.3. Công bố thông tin.....................................................................................................................................................7 III.3.1 Tin thị trường........................................................................................................................................................7 III.3.2 Sự kiện doanh nghiệp...........................................................................................................................................7 III.4. Biểu đồ kỹ thuật........................................................................................................................................................7 III.4.1 Biểu đồ cơ bản......................................................................................................................................................7 III.4.2 Biểu đồ kỹ thuật....................................................................................................................................................7 III.4.3 Biểu đồ nâng cao..................................................................................................................................................7 III.5. Báo cáo tài chính......................................................................................................................................................7 III.5.1 Bản cân đối kế toán...............................................................................................................................................7 III.5.2 Báo cáo kết quả kinh doanh..................................................................................................................................7 III.6. Truy vấn giá..............................................................................................................................................................7 III.6.1 Tìm kiếm...............................................................................................................................................................7 IV. Kiến trúc các bảng............................................................................................................................................................8 IV.1. Bảng CI_CompanyInfo.............................................................................................................................................8 IV.2. Bảng CI_CompanyLang.........................................................................................................................................10 IV.3. Bảng CI_Leader......................................................................................................................................................10 IV.4. Bảng SYS_Language.............................................................................................................................................11 IV.5. Bảng CI_AuthorityShareholder..............................................................................................................................11 IV.6. Bảng SYS_ListCommon_Lang..............................................................................................................................12 IV.7. Bảng CI_OwnershipStrure......................................................................................................................................12 IV.8. Bảng CI_MajorHolder............................................................................................................................................12 IV.9. Bảng CI_MajorHolder_Lang..................................................................................................................................13 IV.10. Bảng CI_InsiderTransaction...................................................................................................................................13 IV.11. Bảng CI_InsiderTransaction_Lang.........................................................................................................................13 IV.12. Bảng CI_PublishFinancial (Cáo bạch)...................................................................................................................14 IV.13. Bảng CI_BalanceSheet (Bảng mục cân đối)..........................................................................................................14 IV.14. Bảng CI_BalanceSheet_Lang (cân đối – ngôn ngữ)..............................................................................................15 IV.15. Bảng CI_BalanceSheet_Company(cân đối – công ty)...........................................................................................15 IV.16. Bảng CI_IncomeStatement (Bảng mục kinh doanh)..............................................................................................16 IV.17. Bảng CI_IncomeStatement_Lang (kinh doanh – ngôn ngữ)..................................................................................16 IV.18. Bảng CI_IncomeStatement_Company(kinh doanh – công ty)...............................................................................16 IV.19. Quan hệ các bảng....................................................................................................................................................17 IV.19.1 Công ty phát hành cổ phiếu............................................................................................................................17 IV.19.2 Báo cáo tài chính............................................................................................................................................18 IV.19.3 IV.19.4 IV.19.5 IV.19.6 Hệ thống..........................................................................................................................................................18 Giao dịch nội bộ..............................................................................................................................................19 Thông tin các cổ đông lớn..............................................................................................................................20 Lãnh đạo – Cơ cấu cổ đông – Cáo bạch.........................................................................................................21 CÁC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT Thuật ngữ Định nghĩa Ghi chú CI Company Issuer Công ty phát hành cổ phiếu SYS System Hệ thống CSH CSH Chủ sở hữu I. Tin chứng khoán II. Tin công ty - Tin mới, host, tin nhiều người xem nhất III. Tin công ty niêm yết III.1. Công ty III.1.1 a)     Tổng quan Giá trong ngày (Tu cap nhat) Giá mở cửa Giá đóng cửa Thay đổi Dư mua     Dư bán KL khớp Giá cao nhất Giá thấp nhất a)               Các chỉ số : Giá thấp nhất Giá cao nhất trong 5 tuần Thị giá vốn Số cổ phần đang lưu hành Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá Ngày chốt quyền Ngày trả cổ tức EPS ROA Đòn bẩy TC P/E Beta Khối lượng trung bình 10 ngày Biểu đồ : b) Tin thị trường : III.1.2 c)        Hồ sơ doanh nghiệp Tên công ty và địa chỉ Tên pháp định Tên quốc tế Viết tắt Trụ sở chính Điện thoại Fax Website d)      e)   f) g) h) i) chi tiết Thành viên của TTGD Lĩnh vực Ngành Số chi nhánh Số nhân viên Ban lãnh đạo Tên Chức vụ Lịch sử hình thành (nhập thông tin) Lĩnh vực kinh doanh (nhập thông tin) Vị thế công ty (nhập thông tin) Chiến lược phát triển và đầu tư (nhập thông tin) III.1.3 a)     b)     Thống kê cơ bản chỉ tiêu tài chính (chỉ số định giá) P/E (4 quý trước) P/S (4 quý trước) P/B EPS (4 Quý trước) Chỉ số cơ bản Quy mô o Tổng cộng tài sản o Vốn chủ sở hữu o Doanh thu thuần o Thị giá vốn Tăng trưởng o Tăng trưởng EPS (3 năm trước) o Tăng trưởng tài sản o Tăng trưởng doanh thu Khả năng tài chính o Đòn bảy tài chính o TSCĐ / Vốn CSH Khả năng sinh lời o ROA o ROE o Tỷ lệ lãi gộp o Tỷ suất lãi từ hoạt động kinh doanh o Tỷ suất lợi nhuận sau thuế o EBITDA o EBIT o Hiệu quả kinh doanh o Vòng quay hàng tồn kho o Vòng quay tổng tài sản c)    Thông tin quyền cổ đông Ngày chốt quyền Tỷ lệ Kiểu d)      Báo cáo tài chính tóm tắt (Bảng Cân đối Kế toán) Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn e)       Báo cáo Kết quả Hoạt động kinh doanh Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp III.1.4     Cáo bạch báo cáo tài chính Thời gian đăng cáo bạch Tên bản cáo bạch File nội dung cáo bạch Tình trạng của bản cáo bạch III.2. Quyền sở hữu III.2.1 Cổ đông chính f)    Cơ cấu cổ đông Sở hữu nhà nước ? % Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài ? % Sở hữu khác ? % g)      Các cổ đông lớn Họ tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật III.2.2       Giao dịch nội bộ Ngày giao dịch Tên người giao dịch Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại sàn giao dịch Giá III.3. Công bố thông tin III.3.1 Tin thị trường o Trong mục tin tức III.3.2 Sự kiện doanh nghiệp o Trong mục tin tức III.4. Biểu đồ kỹ thuật III.4.1 Biểu đồ cơ bản III.4.2 Biểu đồ kỹ thuật III.4.3 Biểu đồ nâng cao III.5. Báo cáo tài chính III.5.1 Bản cân đối kế toán o Tên các mục tài chính o Số tiền o Thời gian III.5.2 Báo cáo kết quả kinh doanh o Tên các mục kinh doanh o Số tiền o Thời gian III.6. Truy vấn giá III.6.1  Tìm kiếm o mã CK o Từ ngày o Đến ngày Thông tin hiển thị o o o o o o o o o IV. Ngày GD % thay đổi +Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh Khối lượng thực hiện Kiến trúc các bảng IV.1. Bảng CI_CompanyInfo Tên thực thể Thông tin công ty  Mô tả Thông tin của công ty phát hành cổ phiếu  Cấu trúc TT Tên trường Khóa Giải thích 01 ID PK Khóa chính tự tăng StockCode 02 FK Mã chứng khoán 03 VietnameseName Tên pháp định 04 InternationalName Tên quốc tế 05 Abbreviation Viết tắt Telephone 06 Điện thoại Fax 07 Fax Website 08 website 09 Số Bra  nch Nu mbe r chi nhánh 10 EmployeeNumber 11 MarketCap 12 13 ShareOutstanding EPS Số nhân viên Thị giá vốn : giá trị công ty được xác định bởi giá thị trường đối với các cổ phiếu thường đã phát hành Số cổ phần đang lưu hành Earning per Share : Chỉ số thu nhập trên một đơn vị cổ phiếu. Công thức : = (Lợi nhuận ròng - Tổng cổ tức ưu đãi)/Tổng cổ phiếu thường Return On Equity : Lợi nhuận trên vốn 14 ROE = Lợi nhuận dòng trên / vốn sở hữu (vốn cổ phần của cổ đông) P/E (Price to Earning Ratio) Chỉ số thị giá chia cho thu 15 PE 16 ROA 17 PS = Lợi nhuận dòng sau thuế / Tổng giá trị tài sản P/S: Thị giá/doanh thu trên một cổ phiếu Price-to-Book ratio: P/B = Giá cổ phiếu/ (Tổng giá trị 18 PB tài sản – tài sản vô hình và nợ) nhập của mỗi cổ phần = PM/EPS (PM là Market Price) Return on Assets : Lợi nhuận trên tài sản * Giá trị cổ phiếu tính từng ngày 19 20 Leverage Chỉ số đòn bẩy : Sử dụng nguồn tài trợ từ các khoản vay thay cho vốn cổ phần Tỷ lệ cổ tức / mện Beta Đo độ bất ổn tương đối của một loại cổ phần Ex_DividendDate Ngày chốt quyền DividendPayableDate FixedAssetDivideEquity Ngày trả cổ tức Tài sản cố định trên vốn chủ sở hữu Tỉ lệ lãi gộp Tỉ suất lãi từ hoạt động kinh doanh Tỉ suất lợi nhuận sau thuế h giá2 1 23D ivid end Yiel d 22 24 25 26 27 28 GrossProfitMargin OperatinMargin NetMargin EBITDA EBITDA = doanh thu - các khoản chi phí (trừ tiền trả 29 30 EBITDA EBIT lãi, thuế, khấu hao) thu nhập của doanh nghiệp trước khi tính các khoản tiền lãi và thuế thu nhập 31 32 InventoryTurnover TotalAssetTurnover EBIT = Thu nhập - Chi phí hoạt động Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản Mã ngành nghề kinh doanh Lấy Trong bảng : sys_ListCommon_Lang với type là 33 IND : Ngành nghề kinh doanh IndustryCode là VI Loại sàn giao dịch : LanguageCode Lấy trong bảng : sys_ListCommon_Lang với type là 34 TFL : Loại sàn giao dịch TypeFloor là Vi Lĩnh vực kinh doanh: LanguageCode Lấy trong bảng : sys_ListCommon_Lang với type là 35 SEC : Lĩnh vực kinh doanh Sector 36 là Vi Còn hoạt động hay không : LanguageCode 1 : hoạt động IsActivated 0 : Không hoạt động IV.2. Bảng CI_CompanyLang Tên thực thể Thông tin công ty với các ngôn ngữ  Mô tả Lưu thông tin của công ty với các ngôn ngữ khác nhau  Cấu trúc TT Tên trường Khóa Giải thích 01 PK Khóa chính tự tăng ID 02 FK Mã ngôn ngữ LanguageCode 03 FK Khóa công ty CompanyID 04 Lịch sử hình thành (nội dung) History 05 Lĩnh vực kinh doanh (nội dung) MainBusiness 06 Vị thế công ty (nội dung) MarketPosition Chiến lược phát triển công ty(nội 07 dung) [Plan] 08 Trụ sở chính Headquarter  IV.3. Bảng CI_Leader Tên thực thể Ban lãnh đạo  Mô tả Quản lý ban lãnh đạo của công ty niêm yết  Cấu trúc TT Tên trường Khóa ID 01 PK LanguageCode 02 FK CompanyID 03 FK Name 04 [Position] 05  Giải thích Khóa chính tự tăng Mã ngôn ngữ Khóa công ty Tên lãnh đạo Chức vụ lãnh đạo IV.4. Bảng SYS_Language Tên thực thể Thông tin ngôn ngữ  Mô tả Thông tin các ngôn ngữ  Cấu trúc TT Tên trường Code 01 Name 02 Description 03 PathFile 04 IsActivated 05  Khóa PK Giải thích Mã ngôn ngữ Tên ngôn ngữ Mô tả Đường dẫn file config Có hoạt đông hay không IV.5. Bảng CI_AuthorityShareholder Tên thực thể Thông tin quyền cổ đông  Mô tả Thông tin về việc trả cổ tức, họp cổ đông, Bán ưu đãi,...  Cấu trúc TT Tên trường Khóa Giải thích ID 01 PK Khóa chính tự tăng CompanyID 02 FK Khóa công ty Ex_DividendDate 03 Ngày chốt quyền RatioDividendYield 04 Tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá Type 05 Kiểu : - Cổ tức bằng tiền  TT 01 - Họp cổ đông - Cổ tức bằng cổ phiếu - Bán ưu đãi 06 IV.6. Bảng SYS_ListCommon_Lang Tên thực thể Thông tin danh mục dùng chung  Mô tả Thông tin danh mục dùng chung trong hệ thống có ngôn ngữ  Cấu trúc TT Tên trường Khóa Giải thích LanguageCode 01 PK Khóa chính tự tăng Type 02 FK Loại danh mục  03 04 05 06 - danh sach cac loai Mã Tên mô tả Viết tắt Còn hoạt động hay không : Code Name Abbreviate IsActivated 1 : hoạt động 07 0 : Không hoạt động Có thuộc hệ thống hay không IsSystem 1: có (Không dược xóa) 0: không IV.7. Bảng CI_OwnershipStrure Tên thực thể Thông tin cơ cấu cổ đông  Mô tả Thông tin cơ cấu cổ đông  Cấu trúc Tên trường Khóa Giải thích PK Khóa công ty CompanyID Mã của bảng sys_ListCommon_Lang với type là  02 03 - Lấy ý kiến cổ đông Ngày thực hiện PerformDate PK CodeOwnership Ratio COS : Thông tin cơ cấu cổ đông LanguageCode Tỉ lệ là VI IV.8. Bảng CI_MajorHolder Tên thực thể Thông tin các cổ đông lớn  Mô tả Thông tin các cổ đông lớn chỉ tính mục không thay đổi khi đổi ngôn ngữ.  Cấu trúc TT Tên trường Khóa Giải thích 01 PK Khóa chính tự tăng ID 02 FK Khóa công ty CompanyID 03 Số cổ phần ShareNumber 04 Tỉ lệ sở hữu Ownership 05 Ngày cập nhật ReportedDate  IV.9. Bảng CI_MajorHolder_Lang Tên thực thể Thông tin cổ đông lớn _ ngôn ngữ  Mô tả Thông tin cổ đông lớn phần thay đổi cùng với ngôn ngữ  Cấu trúc TT Tên trường Khóa Giải thích LanguageCode 01 PK Mã ngôn ngữ IDMajorHolder 02 PK Khóa thông tin cổ đông lớn NameHolder 03 Tên cổ đông PositionHolder 04 Chức vụ  IV.10. Bảng CI_InsiderTransaction Tên thực thể Thông tin giao dịch nội bộ  Mô tả Thông tin giao dịch nội bộ chỉ tính thông tin không lệ thuộc vào ngôn ngữ  Cấu trúc TT Tên trường Khóa Giải thích 01 PK Khóa chính tự tăng ID 02 FK Khóa công ty CompanyID 03 Ngày giao dịch DateTransaction 04 Số cổ phần ShareNumber TypeTransaction 05 Loại giao dịch lấy ở bảng :  sys_ListCommon_Lang với type là TYT : Loại giao dịch LanguageCode 06 Price IV.11. là VI Giá giao dịch Bảng CI_InsiderTransaction_Lang Tên thực thể Thông tin giao dịch nội bộ _ ngôn ngữ  Mô tả Thông tin giao dịch nội bộ phần có ngôn ngữ  Cấu trúc TT Tên trường Khóa 01 PK LanguageCode 02 PK IDInsider 03 NameInsider 04 PositionInsider  IV.12. Giải thích Mã ngôn ngữ Khóa giao dịch nội bộ Tên cổ đông nội bộ Chức vụ cổ đông nội bộ Bảng CI_PublishFinancial (Cáo bạch) Tên thực thể Thông tin danh sách báo cáo tài chính (bản cáo bạch)  Mô tả Thông tin báo cáo tài chính tình trạng, đường dẫn  Cấu trúc TT Tên trường Khóa Giải thích 01 PK Khóa chính tự tăng ID 02 FK Mã chứng khoán CompanyID 03 Ngày báo cáo ReportDate 04 Năm báo cáo ReportYear Quý báo cáo :  1: quý 1 05 2: quý 2 3: quý 3 06 Quarter Path 07 4: quý 4 Đường dẫn file báo cáo Tình trạng của báo cáo tài chính : Y: Đã phê duyệt Status N: chưa phê duyệt CI_BalanceSheet IV.13. Bảng CI_BalanceSheet (Bảng mục cân đối) Tên thực thể Thông tin các dòng của bảng cân đối kế toán  Mô tả Thông tin các mục của bản cân đối kế toán  Cấu trúc TT Tên trường Khóa 01 PK  BalanceCode 02 FK A : Assets (Tài sản) int C : Capital (vốn) Cấp : 1,2,3, … Sắp xếp thứ tự hiển thị BalanceType 03 04 Grade Order IV.14. Giải thích Mã bảng cân đối Cấu trúc hình cây ví dụ : 01 cha 0101 là mã con Loại mục cân đối Bảng CI_BalanceSheet_Lang (cân đối – ngôn ngữ) Tên thực thể Thông tin bảng cân đối phần có ngôn ngữ  Mô tả Thông tin của bảng cân đối phần ngôn ngữ là tên mục  Cấu trúc TT Tên trường Khóa Giải thích 01 PK Mã ngôn ngữ LanguageCode 02 PK Mã mục cân đối BalanceCode 03 Tên mục cân đối BalanceName  IV.15. Bảng CI_BalanceSheet_Company(cân đối – công ty) Tên thực thể Thông tin về bảng cân đối của công ty  Mô tả Thông tin giá trị của bản cân đối cho các công ty  Cấu trúc TT Tên trường Khóa 01 PK ID 02 FK CompanyID 03 FK BalanceCode  Giải thích Khóa chính tự tăng Khóa công ty Mã mục cân đối 04 05 06 07 08 Năm báo cáo Giá trị cân đối Q1 Giá trị cân đối Q2 Giá trị cân đối Q3 Giá trị cân đối Q4 BalanceYear BalanceValue1 BalanceValue2 BalanceValue3 BalanceValue4 IV.16. Bảng CI_IncomeStatement (Bảng mục kinh doanh) Tên thực thể Thông tin các mục của kết quả kinh doanh  Mô tả Thông tin các mục kết quả kinh doanh  Cấu trúc TT Tên trường Khóa 01 PK  IncomeCode 02 FK IncomeType 03 04 Grade Order IV.17. int Giải thích Mã bảng cân đối Cấu trúc hình cây ví dụ : 01 cha 0101 là mã con Loại mục cân đối R : Revenue (thu nhập) E : Expense (Chi phí) P : profit (Lợi nhuận) Cấp : 1,2,3, … Sắp xếp thứ tự hiển thị Bảng CI_IncomeStatement_Lang (kinh doanh – ngôn ngữ) Tên thực thể Thông tin bảng mục kinh doanh phần có ngôn ngữ  Mô tả Thông tin của bảng mục kinh doanh phần ngôn ngữ là tên mục  Cấu trúc TT Tên trường Khóa Giải thích 01 PK Mã ngôn ngữ LanguageCode 02 PK Mã mục kinh doanh IncomeCode 03 Tên mục kinh doanh IncomeName  IV.18.  Bảng CI_IncomeStatement_Company(kinh doanh – công ty) Tên thực thể Thông tin về bảng kinh doanh của công ty Mô tả Thông tin giá trị của mục kinh doanh cho các công ty  Cấu trúc TT Tên trường Khóa Giải thích 01 PK Khóa chính tự tăng ID 02 FK Khóa công ty CompanyID 03 FK Mã mục kinh doanh IncomeCode 04 Năm báo cáo IncomeYear 05 Giá trị kinh doanh Q1 IncomeValue1 06 Giá trị kinh doanh Q2 IncomeValue2 07 Giá trị kinh doanh Q3 IncomeValue3 08 Giá trị kinh doanh Q4 IncomeValue4  IV.19. Quan hệ các bảng IV.19.1 Công ty phát hành cổ phiếu IV.19.2 Báo cáo tài chính IV.19.3 Hệ thống IV.19.4 Giao dịch nội bộ IV.19.5 Thông tin các cổ đông lớn
- Xem thêm -