Tài liệu Nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố huế

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi nãi ®Çu HiÖn nay viÖc ®Çu t theo chiÒu s©u vµo tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc ®ang ®îc chó träng. §Çu t theo dù ¸n do vËy mµ mµ còng t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vµ quy m«. HiÖn t¹i vµ trong thêi gian tíi, c¬ cÊu cho vay cña ng©n hµng sÏ tiÕp tôc thay ®æi, chuyÓn dÇn tõ chñ yÕu cho vay ng¾n h¹n sang cho vay nhiÒu h¬n ®èi víi c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n. Doanh sè cho vay vµ lîi nhuËn cho vay theo dù ¸n còng t¨ng lªn. ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò an toµn, hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n ®ang rÊt ®îc quan t©m. ViÖc xem xÐt, thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Ó ®i ®Õn quyÕt ®Þnh ®Çu t cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Trong thêi gian qua, nhiÒu dù ¸n ®Çu t ®· ®îc phÐp triÓn khai, ®i vµo ho¹t ®éng vµ ®ang ph¸t huy hiÖu qu¶, nhng bªn c¹nh ®ã, mét sè dù ¸n l¹i gÆp nhiÒu khã kh¨n, thËm chÝ ®øng tríc nguy c¬ ph¸ s¶n. ThÊt b¹i ®ã do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã mét nguyªn nh©n rÊt c¬ b¶n lµ viÖc x©y dùng, thÈm ®Þnh dù ¸n cha ®îc xem xÐt, tÝnh to¸n cÈn thËn. Tríc t×nh h×nh ®ã, ®Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trung vµ dµi h¹n nh»m n©ng cao hiªô qu¶ sö dông vèn, h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng th× viÖc ®a ra mét gi¶i ph¸p kh¾c phôc lµ rÊt cã ý nghÜa. Víi nhËn thøc ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm, em ®· chän ®Ò tµi “BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn kiÕm“ víi mong muèn ®a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ, nh»m gi¶i quyÕt t×nh h×nh trªn. Bè côc cña chuyªn ®Ò nh sau: ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, môc lôc vµ danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o, chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trong ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm. Ch¬ng III: BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm Ch¬ng I ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trong ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n I. Cho vay trung vµ dµi h¹n 1. TÝn dông ng©n hµng (TDNH) vµ vai trß cña TDNH trong nÒn kinh tÕ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1 Ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) víi c¸c ho¹t ®éng chÝnh NHTM lµ tæ chøc kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông vµ ng©n hµng mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay chiÕt khÊu vµ lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n. NHTM lµ mét trung gian tµi chÝnh, mét bé phËn hîp thµnh trong hÖ thèng tµi chÝnh cña kinh tÕ thÞ trêng. Nã cã chøc n¨ng dÉn vèn tõ n¬i cã kh¶ n¨ng cung vèn ®Õn n¬i cã nhu cÇu vÒ vèn - ®ã lµ h×nh thøc dÉn vèn gi¸n tiÕp. Trong nÒn kinh tÕ ®Ó thùc hiÖn chuyÓn vèn tõ nh÷ng ngêi tiÕt kiÖm ®Õn nh÷ng ngêi ®Çu t th× th«ng qua con ®êng gi¸n tiÕp lµ chñ yÕu, th«ng thêng chiÕm kho¶ng 2/3 tæng lu chuyÓn vèn trªn thÞ trêng. ChÝnh v× vËy, c¸c NHTM ®ãng vai trß quan träng, cho phÐp tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ giao dÞch, vÒ thu thËp xö lý th«ng tin cho nh÷ng ngêi cho vay còng nh cho nh÷ng ngêi ®i vay, trªn c¬ së ®ã h¹ thÊp chi phÝ vÒ sö dông vèn vµ t¹o ®iÒu kiÖn kÝch thÝch ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña mét NHTM gåm: ho¹t ®éng huy ®éng vèn, ho¹t ®éng sö dông vèn vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô trung gian. 1.1.1 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn NHTM cã hai nguån chñ yÕu lµ nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ nguån vèn tù cã cña ng©n hµng *Nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ bao gåm c¸c kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng vµ c¸c kho¶n ng©n hµng ®i vay. -C¸c kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng: C¸c kho¶n nµy bao gåm tiÒn göi cã thÓ ph¸t sÐc vµ tiÒn göi phi giao dÞch. Nguån nµy chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè nh t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú; chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ ph¬ng thøc tr¶ l·i cña ng©n hµng; t×nh h×nh thu nhËp, phong tôc tËp qu¸n, thãi quen ngêi d©n tõng vïng; ®Þa ®iÓm ng©n hµng vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô mµ ng©n hµng cung cÊp... -Nguån vèn ®i vay: §©y lµ mét bé phËn quan träng trong ho¹t ®éng ng©n hµng. Mét ng©n hµng cã thÓ ®i vay tõ c¸c tÇng líp d©n c, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tõ c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c hoÆc vay ng©n hµng trung ¬ng. NHTM vay c¸c tÇng líp d©n c, c¸c tæ chøc phi ng©n hµng b»ng c¸ch ph¸t hµnh kú phiÕu vµ tr¸i phiÕu ng©n hµng. C¸c kho¶n vay nµy thêng cã chi phÝ thÊp h¬n so víi c¸c lo¹i cho vay kh¸c do ®©y lµ lîng tiÒn n»m ngoµi hÖ thèng ng©n hµng vµ lµ mét bé phËn cña lîng tiÒn cung øng. NHTM vay c¸c NHTM vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c b»ng c¸ch thÕ chÊp c¸c chøng kho¸n hoÆc b¸n l¹i c¸c mãn nî víi gi¸ chiÕt khÊu. Chi phÝ cho lo¹i tiÒn vay nµy thêng cao h¬n lo¹i vay ë trªn. Trong têng hîp thiÕu dù tr÷ b¾t buéc t¹i ng©n hµng trung ¬ng, mét NHTM cã thÓ vay dù tr÷ b¾t buéc thõa cña 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NHTM kh¸c díi h×nh thøc c¸c kho¶n vay qua ®ªm kh«ng cã b¶o ®¶m hoÆc b»ng tho¶ thuËn mua b¸n c¸c chøng kho¸n cña chÝnh phñ. NHTM còng cã thÓ vay ng©n hµng trung ¬ng díi h×nh thøc vay trùc tiÕp hay t¸i chiÕt khÊu.Tuy nhiªn, ng©n hµng trung ¬ng lµ ngêi cho vay cuèi cïng, chØ trong trêng hîp NHTM gÆp nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Trong trêng hîp ng©n hµng trung ¬ng ®ang thi hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ chÆt th× NHTM ph¶i chÞu mét møc l·i suÊt cao. *Nguån vèn tù cã: Vèn tù cã cña NHTM ®îc t¹o lËp b»ng c¸ch ph¸t hµnh cæ phiÕu hoÆc do NSNN cÊp, b»ng c¸c quü t¹o ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ng©n hµng, c¸c kho¶n l·i cha chia hoÆc kh«ng chia. Vèn tù cã cña NHTM tuy chiÕm mét tû lÖ nhá nhng l¹i cã ý nghÜa quan träng: Nã thÓ hiÖn thÕ lùc tµi chÝnh cña ng©n hµng, lµ c¬ së ®Ó më réng qu¸ tr×nh tËp trung huy ®éng vèn, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng. Vèn tù cã ®ång thêi cã thÓ coi lµ “c¸i ®Öm” ®Ó chèng ®ì c¸c tæn thÊt, c¸c kho¶n gi¶m gi¸ bªn tµi s¶n cã, tr¸nh cho ng©n hµng c¸c cuéc ph¸ s¶n. 1.1.2 Ho¹t ®éng sö dông vèn Ho¹t ®éng sö dông vèn ®îc tiÕn hµnh th«ng qua ho¹t ®éng thµnh phÇn lµ ho¹t ®éng vÒ ng©n quü, ho¹t ®éng cho vay vµ ho¹t ®éng ®Çu t . *Ho¹t ®éng vÒ ng©n quü: Ho¹t ®éng vÒ ng©n quü nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n thêng xuyªn cña ng©n hµng cho kh¸ch ngµng bao gåm quü tiÒn mÆt, tiÒn göi ë ng©n hµng trung ¬ng vµ ë c¸c NHTM kh¸c, c¸c kho¶n tiÒn ®ang trong qu¶ tr×nh thu. §©y lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng sinh lêi hoÆc sinh lêi rÊt thÊp, tuy nhiªn nã cã tÝnh láng cao, dÔ dµng chuyÓn thµnh tiÒn mÆt víi chi phÝ thÊp. V× vËy ho¹t ®éng vÒ ng©n quü lµ sù b¶o hiÓm cho ng©n hµng tríc nh÷ng chi phÝ khi cã luång tiÒn mÆt lín rót ra . *Ho¹t ®éng cho vay: Cã nhiÒu lo¹i cho vay kh¸c nhau tuú theo tiªu thøc ph©n lo¹i nh theo thêi h¹n cho vay, theo môc dÝch sö dông vèn vay, theo ®èi tîng vay, theo h×nh thøc b¶o ®¶m vèn vay... PhÇn lín nguån vèn cña NHTM ®îc sö dông ®Ó cho vay (chiÕm kho¶ng 67%). Kho¶n môc cho vay cã tÝnh láng kÐm nhÊt vµ rñi ro cao nhÊt trong tµi s¶n cã .Tuy nhiªn ®©y lµ kho¶n cã lîi tøc cao nhÊt mang l¹i nguån thu nhËp chñ yÕu cho ng©n hµng. *Ho¹t ®éng ®Çu t: Ho¹t ®éng ®Çu t cña NHTM chñ yÕu tËp trung vµo thÞ trêng chøng kho¸n. Th«ng thêng ng©n hµng mua b¸n c¸c chøng kho¸n cã chÊt lîng cao vµ tu¬ng ®èi dµi h¹n trªn thÞ trêng vµ thu l·i qua chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n vµ mua. MÆt kh¸c NHTM còng ®Çu t th«ng qua mua c¸c chøng kho¸n cã tÝnh láng cao nh»m thu lîi nhuËn nh»m hç trî cho dù tr÷ ng©n hµng (dù tr÷ thø cÊp). 1.1.3 Ho¹t ®éng trung gian 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NHTM thùc hiÖn c¸c dÞch vô theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Th«ng qua ®ã ng©n hµng nhËn ®îc thu nhËp díi d¹ng phÝ dÞch vô hay hoa hång. Cã mét sè dÞch vô chñ yÕu sau: -Ng©n hµng thanh to¸n hé tiÒn cho kh¸ch: nhËn tiÒn cho ngêi b¸n ®ång thêi tr¶ cho ngêi mua qua viÖc ghi nî vµ ghi cã trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch. -DÞch vô chuyÓn tiÒn gi÷a c¸c ®Þa ph¬ng, tõ trong níc ra níc ngoµi. -DÞch vô mua hé vµ b¸n hé cho kh¸ch. -§¹i lý ph¸t hµnh vµ b¸n chøng kho¸n cho c¸c c«ng ty. -DÞch vô t vÊn cho kh¸ch hµng 1.2 TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña TÝn dông ng©n hµng 1.2.1 TÝn dông vµ tÝn dông ng©n hµng TÝn dông, nãi mét c¸ch chung nhÊt, lµ mèi quan hÖ vay mîn. Cô thÓ h¬n tÝn dông lµ qu¸ tr×nh mµ chñ nî chuyÓn nhîng t¹m thêi mét sè tµi s¶n díi h×nh th¸i vËt chÊt, h×nh th¸i hµng ho¸ ®îc tÝnh thµnh tiÒn hoÆc trùc tiÕp díi h×nh th¸i tiÒn tÖ cho kh¸ch nî sö dông trong thêi h¹n tho¶ thuËn. HÕt thêi h¹n kho¶n vay ®îc hoµn tr¶ kÌm theo mét kho¶n lîi tøc. Trong lÞch sö, tÝn dông ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Kinh tÕ hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn th× tÝn dông cµng gi÷ vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. C¸c NHTM tËp trung phÇn lín ho¹t ®éng tÝn dông trong x· héi. Cã thÓ hiÓu: TÝn dông ng©n hµng lµ h×nh thøc tÝn dông cao nhÊt cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, nã biÓu hiÖn mèi quan hÖ vay mîn trªn c¬ së cã hoµn tr¶ vµ cã l·i gi÷a ng©n hµng vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi. TÝn dông ng©n hµng ®îc h×nh thµnh trªn tiÒn ®Ò vËt chÊt lµ nguån vèn cho vay. Nguån nµy cã ®îc th«ng qua c«ng t¸c huy ®éng tËp trung vèn t¹m thêi nhµn rçi trong x· héi, sau ®ã ®îc cung øng theo yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸, tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c nghµnh ngµy mét n©ng cao, nghiÖp vô tÝn dông ng©n hµng còng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, phôc vô kÞp thêi ®Çy ®ñ nhu cÇu vay vèn cña c¸c c¸ nh©n, c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ, ®¸p øng yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn. 1.2.2 Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng Còng nh bÊt kú mét lo¹i h×nh kinh doanh nµo, mét trong nh÷ng môc ®Ých cña ng©n hµng lµ “kiÕm lêi” b»ng nh÷ng dÞch vô cung cÊp cho x· héi. Ng©n hµng ®i vay, cho vay vµ thu lîi nhuËn tõ chªch lÖch gi÷a tiÒn l·i thu ®îc vµ tiÒn l·i ph¶i tr¶, chi phÝ nghiÖp vô. Ng©n hµng còng thu lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng nh mua b¸n ngo¹i hèi tõ tiÒn hoa hång /lÖ phÝ Ên ®Þnh cho c¸c nghiÖp vô, tõ c¸c kho¶n ®Çu t...Tuy nhiªn sÏ kh«ng c«ng b»ng khi nãi r»ng mét ng©n hµng cÊp tÝn dông ®¬n gi¶n chØ ®Ó kiÕm lêi cho b¶n th©n. B»ng nhiÒu c¸ch, ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng nãi riªng ®· ®Èy 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m¹nh sù t¨ng trëng kinh tÕ cña mét ®Êt níc. Vai trß cña mét NHTM thÓ hiÖn nh sau: Thø nhÊt: tËp trung vèn t¹m thêi nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ vµ ph©n phèi nguån vèn ®ã theo yªu cÇu ph¸t triÓn trªn nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ vµ cã l·i. Qua ®©y, NHTM ®· gãp phÇn thóc ®Èy tiÕt kiÖm trong d©n c, tËp trung vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Thø hai: tiÕt kiÖm tiÒn mÆt trong lu th«ng. Khi ho¹t ®éng ng©n hµng cha ®îc më réng th× viÖc mua b¸n ®Òu ph¶i dïng tiÒn mÆt nªn lu lîng tiÒn mÆt trong lu th«ng rÊt lín. ViÖc më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña ng©n hµng cïng víi sù ph¸t triÓn cña nghiÖp vô tÝn dông ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, qua ®ã gi¶m bít lîng tiÒn mÆt trong lu th«ng, gi¶m bít nh÷ng kho¶n chi phÝ cho nÒn kinh tÕ. Thø ba: KiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Nhµ níc dïng tÝn dông ng©n hµng ®Ó kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng, c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ, th«ng qua ®ã thùc hiÖn vµ cñng cè c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« nh: ®iÒu chØnh sù ph¸t triÓn kinh tÕ nghµnh, kinh tÕ vïng, ®iÒu chØnh lîng cung tiÒn, ®iÒu khiÓn l·i suÊt thÞ trêng, ®iÒu chØnh l¹m ph¸t, tØ gi¸... Tõ ®ã gi÷ cho nÒn kinh tÕ ®øng v÷ng trong tõng giai ®o¹n vµ vÒ l©u dµi lµ x©y dùng, cñng cè nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn kh«ng xa rêi c¸c môc tiªu x· héi. 2. Cho vay trung vµ dµi h¹n -mét néi dung c¬ b¶n cña tÝn dông ng©n hµng 2.1 Ph©n lo¹i cho vay. Cã nhiÒu lo¹i cho vay kh¸c nhau tuú theo tiªu thøc ph©n chia, nh ph©n chia theo thêi h¹n cho vay, theo môc ®Ých sö dông vèn vay, theo ®èi tîng vay, theo h×nh thøc b¶o ®¶m mãn vay... Th«ng thêng ngêi ta chia c¸c kho¶n vay theo thêi h¹n cña chóng, khi ®ã c¸c mãn vay ®îc chia lµm ba lo¹i: -Cho vay ng¾n h¹n -Cho vay trung h¹n -Cho vay dµi h¹n 2.2 Cho vay trung vµ dµi h¹n 2.2.1 Kh¸i niÖm NÕu cho vay ng¾n h¹n cã thêi h¹n díi mét n¨m th× cho vay trung vµ dµi h¹n lµ nh÷ng kho¶n vay cã thêi h¹n tõ mét n¨m trë lªn. Th«ng thêng ngßi ta xÕp nh÷ng mãn vay cã thêi h¹n tõ mét ®Õn n¨m n¨m vµo lo¹i cho vay trung h¹n vµ nh÷ng mãn vay cã thêi h¹n trªn n¨m n¨m vµo lo¹i cho vay dµi h¹n. Cho vay trung vµ dµi h¹n lµ nh÷ng kho¶n cho vay vèn cè ®Þnh ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ, ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n. 2.2.2 Vai trß 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th«ng thêng t¹i c¸c NHTM, v× nguån tiÒn göi phÇn lín lµ lo¹i tiÒn göi kh«ng kú h¹n hay ng¾n h¹n nªn nh÷ng kho¶n cho vay còng ph¶i phßng xa theo kh¶ n¨ng, chØ giíi h¹n trong viÖc cÊp vèn lu ®éng hoÆc tµi trî b¾c cÇu ng¾n h¹n nh»m ®èi phã kÞp thêi víi nh÷ng ®ßi hái thanh to¸n cña ngêi göi tiÒn. H¬n n÷a kho¶n cho vay cã kú h¹n cµng dµi th× kh¶ n¨ng rñi ro sÏ cµng cao bëi nh÷ng biÕn ®éng vÒ tµi chÝnh cña ngêi ®i vay vµ nh÷ng sù kiÖn x¶y ra kh«ng lêng tríc ®îc. ChÝnh v× vËy mét tû lÖ ®¸ng kÓ nh÷ng kho¶n cho vay cña ng©n hµng kh«ng kÐo dµi qu¸ mét n¨m. NÕu nh vËy, t¹i sao mét ng©n hµng ho¹t ®éng víi môc ®Ých cuèi cïng lµ an toµn vµ lîi nhuËn l¹i ph¶i cho vay trung vµ dµi h¹n - mét lo¹i h×nh cho vay nhiÒu rñi ro? Cã thÓ tr¶ lêi c©u hái ®ã nh sau: Tríc hÕt, lý do ®¬n gi¶n, hiÓn nhiªn lµ trong nÒn kinh tÕ mçi nghµnh mçi doanh nghiÖp ®Òu cÇn ph¶i cã kho¶n vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó ®Çu t c¬ së h¹ tÇng, mua s¾m trang thiÕt bÞ , m¸y mãc - ®ã lµ nhu cÇu thêng xuyªn , liªn tôc. Thø hai, ®Ó dïng nguån tù cã cho ®Çu t dµi h¹n th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng t¬ng ®èi æn ®Þnh, cã l·i tÝch luü trong nhiÒu n¨m. Cã nh vËy, phÇn lîi nhuËn ®Ó l¹i míi ®ñ lín ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ míi, x©y dùng nhµ xëng...Trong thùc tÕ rÊt Ýt c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng b»ng nguån vèn tù tÝch luü nµy, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn míi chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ, nhiÒu doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®· ph¶i tr¶i qua thêi gian dµi lóng tóng, kh«ng theo kÞp ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi. Bªn c¹nh ®ã, sù trî gióp cña nhµ níc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc rÊt h¹n chÕ vµ thêng chØ cho nh÷ng dù ¸n n»m trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Thø ba, viÖc huy ®éng vèn b»ng con ®êng trùc tiÕp gÆp nhiÒu khã kh¨n do thÞ trêng chøng kho¸n cña ta cßn ®ang ë giai ®o¹n s¬ khai, viÖc tµi trî cho c¸c dù ¸n trung vµ dµi h¹n b»ng c¸ch ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu , tr¸i phiÕu c«ng ty hÇu nh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc. Thø t, trong t¬ng lai khi thÞ trêng chøng kho¸n ph¸t triÓn th× kh«ng ph¶i lµ doanh nghiÖp nµo còng dÔ dµng huy ®éng vèn qua con ®êng nµy. Thêng chØ nh÷ng doanh nghiÖp lín, ®· thiÕt lËp v÷ng ch¾c vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng th× míi cã thÓ huy ®éng vèn th«ng qua con ®êng nµy. C¸c c¸ nh©n, c¸c doanh nghiÖp nhá Ýt cã kh¶ n¨ng vay vèn trªn thÞ trêng b»ng c¸ch b¸n c¸c chøng kho¸n cña m×nh. Víi tÊt c¶ c¸c lý do trªn, nguån vèn quan träng nhÊt tµi trî cho nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n cña doanh nghiÖp ph¶i lµ nguån vèn gi¸n tiÕp, tøc lµ nguån vèn tõ c¸c trung gian tµi chÝnh. §©y lµ nguån ®¸p øng kho¶ng 2/3 nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n cña doanh nghiÖp, trong ®ã phÇn lín lµ tõ phÝa c¸c NHTM. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vËy, ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi c¸c doang nghiÖp nãi riªng nguån vèn tÝn dông cña c¸c ng©n hµng lu«n lµ nguån vèn hÕt søc cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn. II. VÊn ®Ò thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t 1. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vµ vai trß cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t 1.1 C¸c kh¸i niÖm 1.1.1 §Çu t §Çu t theo nghÜa réng nhÊt cña nã cã thÓ hiÓu lµ qu¸ tr×nh bá vèn (bao gåm c¶ tiÒn, nguån lùc vµ c«ng nghÖ) ®Ó ®¹t ®îc mét môc ®Ých hay tËp hîp c¸c môc ®Ých nhÊt ®Þnh nµo ®ã. Nh÷ng lo¹i môc ®Ých nµy cã thÓ híng vµo c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi... vµ còng cã lóc chØ lµ môc ®Ých nh©n ®¹o ®¬n thuÇn. Trong ho¹t ®éng kinh tÕ, ®Çu t cã thÓ hiÓu cô thÓ h¬n vµ mang b¶n chÊt kinh tÕ. §ã lµ qu¸ tr×nh bá vèn vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn. §©y ®îc xem lµ b¶n chÊt c¬ b¶n cña ho¹t ®éng ®Çu t. Trong kinh tÕ, kh«ng cã kh¸i niÖm ®Çu t kh«ng v× lîi nhuËn. CÇn ph©n biÖt ho¹t ®éng ®Çu t víi c¸c ho¹t ®éng mua s¾m, tiªu dïng. Bëi v× ®Æc trng cña ®Çu t lµ viÖc ®a mét lîng vèn nhÊt ®Þnh vµo ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh thu l¹i ®îc mét lîng lín h¬n . Còng cÇn ph©n biÖt ho¹t ®éng ®Çu t víi c¸c ho¹t ®éng bá tiÒn nh»m duy tr× ho¹t ®éng thêng xuyªn cña c¸c tæ chøc- ®ã lµ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh c¸c cÊp, bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp. §ã cã thÓ gäi chung lµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi , ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cßn ho¹t ®éng ®Çu t ph¶i cã sù bá vèn nh»m môc ®Ých n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vÒ chÊt lîng vµ sè lîng còng nh t¹o ra n¨ng lùc s¶n xuÊt míi. 1.1.2 Dù ¸n ®Çu t Ho¹t ®éng ®Çu t, nh ®· nªu trªn, lµ ho¹t ®éng bá vèn vµo mét lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m thu l·i. Nhng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh chÞu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè tõ m«i trêng bªn ngoµi - m«i trêng kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi... mµ ®îc gäi chung lµ m«i trêng ®Çu t. H¬n n÷a, c¸c ho¹t ®éng ®Çu t lµ c¸c ho¹t ®éng cho t¬ng lai, do ®ã nã chøa nhiÒu yÕu tè bÊt ®Þnh. §ã chÝnh lµ nh÷ng yÕu tè lµm xuÊt hiÖn nh÷ng rñi ro, lµm c¸c dù ¸n thÊt b¹i. Víi lý do trªn, ho¹t ®éng ®Çu t ph¶i ®îc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ trªn nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau, ph¶i ph©n tÝch mét c¸ch ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ sÏ ®îc ®Çu t, gåm tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin vÒ qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. Sù thÊt b¹i hay thµnh c«ng cña mét ho¹t ®éng ®Çu t ®îc quyÕt ®Þnh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tõ viÖc thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin. TËp hîp c¸c ph©n tÝch, ®¸nh gÝa ®ã t¹o thµnh mét dù ¸n ®Çu t. Theo nghÞ ®Þnh 177/CP ngµy 20/10/1997: Dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ viÖc bá vèn ®Ó t¹o míi, më réng hay c¶i t¹o nh÷ng ®èi tîng nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®îc sù t¨ng trëng vÒ s¶n lîng, c¶i tiÕn hay n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm hay dÞch vô nµo ®ã trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. 1.1.3 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t cña m×nh th× tríc tiªn c¸c nhµ ®Çu t ph¶i lËp ®îc b¸o c¸o kh¶ thi tr×nh c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vµ c¸c tæ chøc tµi trî. Trªn c¬ së b¸o c¸o kh¶ thi vµ mét sè tµi liÖu kh¸c c¸c c¬ quan nµy sÏ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. Cã thÓ hiÓu thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ mét ho¹t ®éng nh»m x¸c ®Þnh l¹i tÊt c¶ c¸c c¬ së kh¸ch quan vµ chñ quan cña b¸o c¸o kh¶ thi mµ c¸c nhµ s¸ng kiÕn dù ¸n nªu ra trong b¶n b¸o c¸o. Tuú thuéc vµo lo¹i dù ¸n, quy m« cña dù ¸n còng nh m«i trêng thùc hiÖn dù ¸n mµ néi dung tiÕn hµnh thÈm ®Þnh cã thÓ kh¸c nhau. Song vÒ nguyªn t¾c chung, néi dung thÈm ®Þnh cã thÓ nh»m x¸c ®Þnh tÝnh khoa häc vµ kh¶ thi trªn mét sè khÝa c¹nh sau: -TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ mÆt chÝnh s¸ch -TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi -TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ m«i trêng, « nhiÔm vµ chèng « nhiÔm -TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt -TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ tr×nh ®é qu¶n lý -TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ yÕu tè tµi chÝnh -TÝnh phï hîp vµ kh¶ thi vÒ thÞ trêng -Mét sè khÝa c¹nh ®Æc biÖt kh¸c Qóa tr×nh nµy nh»m kiÓm tra mäi kÕt luËn kh¶ thi cña c¸c nhµ s¸ng kiÕn dù ¸n. TÊt nhiªn kh«ng ph¶i lo¹i dù ¸n nµo còng ph¶i thÈm ®Þnh tÊt c¶ c¸c yÕu tè kh¶ thi trªn. Cã nhiÒu dù ¸n, ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n vÒ c¶i c¸ch, c¸c ®Ò tµi ngiªn cøu khoa häc, c¸c dù ¸n hç trî kü thuËt..., rÊt khã cã thÓ x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c néi dung thÈm ®Þnh kh¶ thi. 1.2 Vai trß cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t C¬ quan nhµ níc tríc khi ra quyÕt ®Þnh cÊp giÊy phÐp ®Çu t, c¸c nhµ tµi trî tríc khi quyÕt ®Þnh cÊp vèn cho dù ¸n vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tríc khi quyÕt ®Þnh thùc hiÖn ®Çu t ®Òu ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n. C«ng t¸c nµy vÒ c¬ b¶n lµ gièng nhau ®èi víi c¸c bªn, tuy nhiªn nã mang l¹i ý nghÜa kh¸c nhau: 1.2.1 §èi víi ngêi ®Çu t 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi t c¸ch lµ ngêi lËp dù ¸n, cã tr×nh ®é chuyªn m«n, hä lµ ngêi n¾m ch¾c nhÊt vÒ dù ¸n, vÒ luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt mµ m×nh ®· lËp. Tuy nhiªn khi ph¸t sinh sù lùa chän, nhµ ®Çu t thêng ®¾n ®o trong viÖc chän c¸i nµo bá c¸i nµo. Bªn c¹nh ®ã, kh¶ n¨ng thu thËp , n¾m b¾t th«ng tin mét c¸ch tæng hîp cña hä cßn h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy, ®«i khi nhµ ®Çu t cã nh÷ng ph¸n ®o¸n thiÕu chÝnh x¸c. C«ng t¸c thÈm ®Þnh sÏ ®i s©u ph©n tÝch, lµm râ c¸c khÝa c¹nh, c¸c chi tiÕt cña dù ¸n, gióp lùa chän, ph©n tÝch tèt nhÊt, mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt hay thËm chÝ cã thÓ ®a ®Õn viÖc lo¹i bá tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n vµ ®a ra mét ph¬ng ¸n kh¶ thi h¬n. 1.2.2 §èi víi ng©n hµng . Víi t c¸ch lµ nhµ tµi trî cho dù ¸n, ®iÒu mµ ng©n hµng quan t©m nhÊt lµ sù an toµn vèn. Ng©n hµng sÏ chØ ®Çu t khi biÕt ch¾c dù ¸n cã hiÖu qu¶, cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ (gèc vµ l·i) ®óng thêi h¹n. V× vËy c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®èi víi ng©n hµng lµ kh«ng thÓ thiÕu. MÆt kh¸c, c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng x¸c ®Þnh t¬ng ®èi chÝnh x¸c sè tiÒn cho vay, thêi h¹n cho vay . Nh vËy c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t gióp cho ng©n hµng ra quyÕt ®Þnh ®Çu t hay kh«ng. nÕu ®Çu t th× ®Çu t nh thÕ nµo. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®¶m b¶o cho ng©n hµng sù an toµn vèn, h¹n chÕ kh¶ n¨ng rñi ro vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng sinh lêi. 1.2.3 §èi víi nhµ níc vµ x· héi C¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tríc khi phª duyÖt dù ¸n sÏ quan t©m nhÊt ®Õn vÊn ®Ò dù ¸n ®Çu t cã phï hîp víi môc tiªu kinh tÕ x· héi chÝnh trÞ cña quèc gia hay kh«ng. ChÝnh v× vËy, bªn c¹nh tÝnh kinh tÕ cña dù ¸n, Nhµ níc quan t©m nhÊt ®Õn tÝnh hîp ph¸p vµ hîp lý cña dù ¸n: Nhµ níc cã mét hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh, chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ ®Ó ®iÒu chØnh hµnh vi cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ theo ®Þnh híng vÜ m«. C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ho¹t ®éng trong khu«n khæ quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Òu ®îc nhµ níc cho phÐp vµ khuyÕn khÝch. Nhµ níc nghiªm cÊm hoÆc h¹n chÕ nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®i tr¸i ®Þnh híng vÜ m«, kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ cho x· héi. C¸c dù ¸n ®Çu t ®Òu ¶nh hëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tíi m«i trêng mµ dù ¸n tån t¹i. Víi b¶n chÊt c«ng quyÒn, nhµ níc ph¶i ®¶m b¶o tèi u ho¸ c¸c ho¹t ®éng chung cña x· héi, do ®ã nhµ níc sÏ can thiÖp vµo tÝnh kh«ng hîp lý cña dù ¸n, nh»m ng¨n chÆn tríc c¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña nã ®Õn céng ®ång (tÝnh hîp lý thÓ hiÖn ë viÖc sö dông ®Êt ®ai, ®Þa ®iÓm ,c«ng nghÖ, lao ®éng, nguyªn vËt liÖu...). C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t gióp lo¹i bá nh÷ng dù ¸n kh«ng hîp lý tríc khi nã t¸c ®éng tíi sù ph¸t triÓn chung cña x· héi. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bªn c¹nh ®ã cÇn thÊy r»ng ®èi víi mét ®Êt níc mµ c¬ së h¹ tÇng cßn nghÌo nµn, nguån vèn cha ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu th× viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t cho dù ¸n nµo lµ rÊt khã kh¨n. Mét sù sai lÇm trong ®Çu t dµi h¹n kh«ng nh÷ng g©y l·ng phÝ vÒ tiÒn cña mµ lín h¬n nã cßn g©y l·ng phÝ vÒ thêi gian, kÐo chËm l¹i tiÕn tr×nh ph¸t triÓn chung. ChÝnh v× vËy c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ph¶i tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, so s¸nh gi÷a c¸c dù ¸n víi nhau vµ trän ra dù ¸n mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Nh vËy cã thÓ nãi r»ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ rÊt quan träng c¶ ë tÇm vi m« vµ vÜ m«. 2. C¬ së cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t C¬ së cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t chÝnh lµ tÊt c¶ c¸c tµi liÖu ®· thu thËp ®îc, bao gåm: 2.1 Hå s¬ ®¬n vÞ §èi víi doanh nghiÖp giao dÞch lÇn ®Çu hå s¬ bao gåm: -QuyÕt ®Þnh thµnh lËp -GiÊy phÐp kinh doanh -QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng. -Biªn b¶n bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ -§iÒu lÖ ho¹t ®éng §èi víi doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng cßn cÇn ph¶i cã c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trong 3-5 n¨m gÇn nhÊt 2.2 Hå s¬ dù ¸n Hå s¬ dù ¸n bao gåm: -LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt ®îc duyÖt (C¸c cÊp thÈm quyÒn duyÖt dù ¸n trªn c¬ së ph©n lo¹i dù ¸n A,B,C) -Hå s¬ thÕ chÊp cña dù ¸n -Hîp ®ång nhËp khÈu, hîp ®ång vay vèn níc ngoµi -Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (nÕu kh«ng ®îc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp) -GiÊy phÐp nhËp khÈu -Hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ , thiÕt bÞ -C¸c quyÕt ®Þnh vÒ cÊp quyÒn sö dông ®Êt, thuÕ ®Êt, giÊy phÐp x©y dông c¬ b¶n -C¸c v¨n b¶n liªn quan cÇn thiÕt kh¸c 2.3 Tµi liÖu tham kh¶o kh¸c C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t liªn quan r©t nhiÒu tíi tµi liÖu tham kh¶o: -C¸c v¨n b¶n luËt:luËt ®Çu t, luËt ®Êt ®ai, luËt c«ng ty. -C¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n: kh¶o s¸t, ®Þa chÊt, thuû v¨n, tµi nguyªn. -C¸c v¨n b¶n vÒ thuÕ, tiªu chuÈn ®Þnh møc kü thuËt 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -C¸c v¨n b¶n díi luËt, v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn cña c¸c nghµnh, c¸c sè liÖu thèng kª t×nh h×nh s¶n xuÊt, xuÊt nhËp khÈu, gi¸ trÞ s¶n lîng tõng nghµnh, tèc ®é t¨ng trëng, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi, gi¸ c¶, l¹m ph¸t.. C¸c tµi liÖu th«ng tin vµ ph©n tÝch thÞ trêng trong vµ ngoµi níc tõ c¸c trung t©m ngiªn cøu, nh÷ng th«ng tin trªn c¸c s¸ch vµ t¹p chÝ. -C¸c ý kiÕn tham gia cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n vµ c¸c chuyªn gia. Tµi liÖu ghi chÐp qua c¸c ®ît tiÕp xóc, pháng vÊn chñ ®Çu t, kh¸ch hµng vµ c¸c ®èi t¸c kh¸c. 3.Tr×nh tù vµ néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. Theo híng dÉn cña ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt nam, c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t gåm nh÷ng bíc sau: 3.1 ThÈm ®Þnh doanh nghiÖp vay vèn 3.1.1 Giíi thiÖu doanh nghiÖp Cã 2 néi dung khi giíi thiÖu vÒ doanh nghiÖp vay vèn: -Tªn doanh nghiÖp, c¬ së ph¸p lý cña doanh vay vèn -S¬ lîc nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña doanh nghiÖp. 3.1.2 Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch nµy lµ nh»m ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c n¨ng lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vay vèn nh»m x¸c ®Þnh søc m¹nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kinh doanh, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ tr¶ vay. Muèn ph©n tÝch ®îc vÊn ®Ò nµy, cÇn lÊy sè liÖu Ýt nhÊt 3 n¨m gÇn ®©y cña doanh nghiÖp: B¶ng t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp c¸c chØ tiªu 200... 200... 200... I.T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh 1, 2, 3, ... II.T×nh h×nh tµi chÝnh 1, 2, 3, ... III.C¸c chØ tiªu kinh tÕ 1, 2, 3, ... 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Kh¶ n¨ng thanh to¸n: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong viÖc ®¸p øng c¸c kho¶n nî. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ngêi ta sö dông c¸c chØ tiªu sau: Kh¶ n¨ng thanh to¸n chung = ( hiÖn hµnh) Kh¶ n¨ng thanh to¸n = nhanh Tµi s¶n lu ®éng ------------------Nî ng¾n h¹n Tµi s¶n lu ®éng - Dù tr÷ -----------------------------Nî ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n chung >=1 lµ b×nh thêng vµ giíi h¹n tèi u phô thuéc tõng ngµnh nghÒ. NÕu hÖ sè < 1 lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n yÕu vµ cµnh nhá cµng xÊu. Riªng hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh >0,5 lµ tèt. *Kh¶ n¨ng tù c©n ®èi tµi chÝnh: Kh¶ n¨ng ®îc ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: Vèn tù cã HÖ sè tµi trî = -------------------Tæng nguån vèn N¨ng lùc ®i vay (HÖ sè nî) Nî = -----------------Tæng nguån vèn *T×nh h×nh c«ng nî T×nh h×nh c«ng nî ®îc ®¸nh gi¸ trªn c¸c mÆt: -T×nh h×nh quan hÖ tÝn dông (Vay NHCT, vay ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c). -T×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi mua, ngêi b¸n. -T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc. Ngoµi chØ tiªu hÖ sè nî, t×nh h×nh nµy cßn ®îc thÓ hiÖn ë chØ tiªu: Kh¶ n¨ng thanh to¸n Lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i l·i vay = ------------------------------- 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (Sè lÇn cã thÓ tr¶ l·i) L·i tiÒn vay *C¸c chØ tiªu kh¸c Ngoµi c¸c chØ tiªu trªn, ng©n hµng cßn quan t©m tíi mét sè chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i: Lîi nhuËn sau thuÕ Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm = ---------------------Doanh thu Lîi nhuËn sau thuÕ Doanh lîi vèn tù cã = -------------------Vèn tù cã Doanh lîi vèn = Lîi nhuËn sau thuÕ -------------------Tæng tµi s¶n Lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i HoÆc: Doanh lîi vèn = -----------------------------Tæng tµi s¶n *§¸nh gi¸ chung: Trªn c¬ së c¸c chØ tiªu ®· ph©n tÝch, c¸n bé tÝn dông ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp tËp trung trªn c¸c mÆt: -Kh¶ n¨ng tµi chÝnh -Kh¶ n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh kinh doanh -Sù tÝn nhiÖm -N¨ng lùc SXKD 3.2 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t 3.2.1 Sù cÇn thiÕt cña dù ¸n ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt cña dù ¸n chÝnh lµ ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái: -Môc tiªu cña dù ¸n cã phï hîp vµ ®¸p øng môc tiªu ph¸t triÓn cña nghµnh, cña ®Þa ph¬ng vµ cña c¶ níc kh«ng? -Sù cÇn thiÕt vÒ viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp? Dù ¸n mang l¹i lîi Ých g× cho chñ ®Çu t, cho nÒn kinh tÕ x· héi. -Quan hÖ cung cÇu cña s¶n phÈm hiÖn t¹i vµ dù ®o¸n trong t¬ng lai? Quan hÖ ®ã sÏ biÕn ®æi nh thÕ nµo? -NÕu lµ ®Çu t ®Ó c¶i tiÕn kü thuËt vµ më réng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp hiÖn cã th× ®¸nh gÝa vÒ tr×nh ®é s¶n xuÊt, chÊt lîng, quy c¸ch, gi¸ c¶. Ph©n tÝch n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, quy m« s¶n xuÊt hiÖn cã so víi nhu cÇu thÞ trêng. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nªu trªn, c¸n bé thÈm ®Þnh sÏ ®a ra quyÕt ®Þnh: Dù ¸n cã cÇn thiÕt ®Çu t hay kh«ng? 3.2.2 ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn thÞ trêng Trong bíc nµy, c¸n bé thÈm ®Þnh tiÕn hµnh ph©n tÝch kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, xem xÐt tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña c¸c th«ng tin mµ doanh nghiÖp vay vèn ®a vµo luËn chøng kinh tÕ kü thuËt trªn c¸c mÆt gi¸ c¶, quy c¸ch, phÈm chÊt, mÉu m·, thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng, ®Æc biÖt ®èi víi thÞ trêng níc ngoµi. Cô thÓ: -T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cïng lo¹i trong thêi gian qua. Kinh nghiÖm cña thÞ trêng trong quan hÖ thÞ trêng vÒ s¶n phÈm. Kh¶ n¨ng n¾m b¾t c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu cña c¸c níc ®· cã quan hÖ. -C¸c hîp ®ång tiªu thô hoÆc bao tiªu s¶n phÈm vÒ chÊt lîng, chñng lo¹i, gi¸ c¶, thêi h¹n vµ ph¬ng thøc thanh to¸n. -C¸c v¨n b¶n giao dÞch vÒ s¶n phÈm nh ®¬n ®Æt hµng, hîp ®ång ®· ký, c¸c biªn b¶n ®· ký. Trong khi thÈm ®Þnh, c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn tÝnh hîp lý, hîp ph¸p vµ møc ®é tin cËy cña c¸c v¨n b¶n nãi trªn, tr¸nh trêng hîp gi¶ m¹o, rñi ro cã thÓ x¶y ra. 3.2.3 ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn kü thuËt Qu¸ tr×nh nµy xem xÐt, ph©n tÝch trªn c¸c mÆt chÝnh sau: *Quy m« dù ¸n Quy m« dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh qua viÖc tr¶ lêi 2 c©u hái: -Cã phï hîp víi kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm hay kh«ng? -Cã phï hîp víi kh¶ n¨ng ®¸p øng vèn nguyªn vËt liÖu, víi kh¶ n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp hay kh«ng? *C«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ . D©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ lµ nh÷ng yÕu tè quan träng ¶nh hëng trùc tiÕp tíi dÕn hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t v× chóng quyÕt ®Þnh c¶ chÊt lîng vµ n¨ng xuÊt cña s¶n phÈm. ViÖc thÈm ®Þnh thêng dùa trªn mét sè ®iÓm sau: -§· ®a ra mÊy ph¬ng ¸n ®Ó lùa chän c«ng nghÖ, thiÕt bÞ. ¦u nhîc ®iÓm cña tõng ph¬ng ¸n. -Lý do lùa chän thiÕt bÞ hiÖn t¹i. -NÕu lµ c«ng nghÖ míi vµ phøc t¹p th× cã ®îc b¶o ®¶m b»ng c¸c hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ hay kh«ng? Hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ gåm 2 phÇn: phÇn cøng vµ phÇn mÒm. CÇn chó ý: +ThÈm ®Þnh sè lîng, c«ng suÊt quy c¸ch, chñng lo¹i danh môc thiÕt bÞ, tÝnh ®ång bé cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt, n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã cña doanh nghiÖp so s¸nh víi quy m« dù ¸n. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +§èi víi thiÕt bÞ nhËp ngo¹i cÇn qua ®Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ hoÆc chän thÇu nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng vµ gi¸ c¶. KiÓm tra c¸c hîp ®ång cung øng, c¸c bªn chµo hµng, c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng, thêi gian giao hµng, ph¬ng thøc thanh to¸n... tr¸nh s¬ hë , thiÖt h¹i cho chñ ®Çu t vµ ng©n hµng. *ThÈm ®Þnh viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c. Bíc thÈm ®Þnh nµy bao gåm: -KiÓm tra viÖc tÝnh to¸n tæng nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu chñ yÕu, n¨ng lîng ®iÖn, níc... Trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt so s¸nh víi møc tiªu hao thùc tÕ. -§èi víi nguyªn vËt liÖu thêi vô hoÆc nhËp khÈu cÇn tÝnh to¸n møc dù tr÷ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp thêng xuyªn, tr¸nh l·ng phÝ. -§èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu hoÆc khan hiÕm cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng cung øng thùc tÕ trong vµ ngoµi níc th«ng qua c¸c hîp ®ång hoÆc c¸c v¨n b¶n cam kÕt cña doanh ngiÖp víi c¸c nhµ cung cÊp vÒ sè lîng, gi¸ c¶, quy c¸ch, phÈm chÊt, ®iÒu kiÖn giao hµng, thanh to¸n... CÇn t×m nhiÒu nguån cung cÊp, kh«ng nªn chØ phô thuéc vµo mét nhµ cung cÊp. -§èi víi c¸c dù ¸n khai th¸c sö dông tµi nguyªn kho¸ng s¶n ph¶i kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña cña tµi liÖu ®iÒu tra, cÇn kiÓm tra giÊy phÐp khai th¸c kho¸ng s¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn ®Ó ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng l©u dµi. CÇn th¨m dß, kh¶o s¸t, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ tr÷ lîng, hµm lîng, chÊt lîng tµi nguyªn *ThÈm ®Þnh vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm x©y dùng dù ¸n. Yªu cÇu cña viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm: -Tu©n thñ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ quy ho¹ch ®Êt ®ai kiÕn tróc x©y dùng (cã giÊy phÐp cña cÊp cã thÈm quyÒn), chi phÝ ®Òn bï di d©n , gi¶i phãng mÆt b»ng.. . -GÇn n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu chñ yÕu hoÆc n¬i tiªu thô s¶n phÈm. -Giao th«ng thuËn lîi, chi phÝ bèc dì, vËn chuyÓn hîp lý. -ThuËn tiÖn ®i l¹i ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y. -TËn dông c¬ së h¹ tÇng s½n cã: ®êng x¸, bÕn c¶ng, ®iÖn, níc.. . -MÆt b»ng phï hîp víi quy m« hiÖn t¹i vµ dù phßng cho ph¸t triÓn më réng trong t¬ng lai, ®¹t yªu cÇu vÖ sinh c«ng nghiÖp, xö lý « nhiÔm m«i trêng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y.. . *ThÈm ®Þnh quy m« , gi¶i ph¸p kiÕn tróc, kÕt cÊu x©y dùng. -Xem xÐt c¸c h¹ng môc kiÕn tróc hiÖn cã ®Ó cã thÓ tËn dông x©y dùng c¸c h¹ng môc míi, ®¶m b¶o cÇn thiÕt, phï hîp víi c«ng suÊt vµ quy m« dù ¸n. -Dùa trªn c¬ së vÒ yªu cÇu kü thuËt ®Ó tÝnh to¸n nhu cÇu vèn cho tõng h¹ng môc *KiÓm tra tÝnh hîp lý vÒ kÕ ho¹ch tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §©y lµ yÕu tè quan träng liªn quan ®Õn kÕ ho¹ch sö dông vèn, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch cho vay thu nî cña ng©n hµng. Trong bíc nµy, c¸n bé tÝn dông cÇn: -X¸c ®Þnh thø tù u tiªn tËp trung vèn ®Çu t hoµn thµnh døt ®iÓm tõng phÇn ®Ó ®a vµo sö dông: tríc hÕt lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt, tiÕp tôc lµ c¸c h¹ng môc phô trî, cuèi cïng ®Õn c¸c h¹ng môc phi s¶n xuÊt. -TÝnh to¸n ®Ó hoµn thµnh c¸c h¹ng môc cÇn thiÕt, cã thÓ ®a dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng tõng bé phËn ®¶m b¶o viÖc s¶n xuÊt c¸c bé phËn hiÖn cã. -Tr¸nh thi c«ng dµn ®Òu kh«ng hiÖu qu¶, thËm chÝ cã kh¶ n¨ng thiÕu vèn, thiÕu nguyªn vËt liÖu dÉn tíi dë dang tÊt c¶. *ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn tæ chøc, qu¶n lý thùc hiÖn vµ vËn hµnh dù ¸n: -Xem xÐt c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, thi c«ng, chän lùa ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc vµ t c¸ch hµnh nghÒ, cã giÊy phÐp ho¹t ®éng do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp. -§¸nh gi¸ chñ dù ¸n vÒ ph¬ng diÖn qu¶n lý thi c«ng, qu¶n lý s¶n xuÊt vËn hµnh, tr×nh ®é ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt. 3.2.4 ThÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vÒ néi dung kinh tÕ tµi chÝnh Tríc khi quyÕt ®Þnh bá vèn ®Çu t cho c¸c nhµ doanh nghiÖp, ng©n hµng thêng sö dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Çu t. Cã 2 ph¬ng ph¸p: a,Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh gi¶n ®¬n. C¸c chØ tiªu sö dông *ChØ tiªu vÒ lîi nhuËn -Lîi nhuËn rßng: lµ tæng lîi nhuËn thu ®îc trong thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n LN = D - C- T Trong ®ã D:Tæng doanh thu chÝnh phô cña dù ¸n C:Tæng chi phÝ liªn quan ®Õn sxkd dÞch vô T:C¸c lo¹i thuÕ dù kiÕn nép (kÓ c¶ thuÕ thu nhËp) NÕu LN>0 th× dù ¸n cã lêi. ChØ tiªu lîi nhuËn rßng chØ sö dông ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t cã thêi h¹n ng¾n, m«i trêng kinh doanh vµ ®ång tiÒn thanh to¸n æn ®Þnh. -Tû suÊt lîi nhuËn gi¶n ®¬n: §îc x¸c ®Þnh b»ng tû sè cña mét n¨m ho¹t ®éng tiªu biÓu vµ tæng chi phÝ ®Çu t cña dù ¸n. Tû suÊt nµy cµng cao cµng cã cã hiÖu qu¶. NÕu tû suÊt lîi nhuËn gi¶n ®¬n cao h¬n l·i xuÊt phæ biÕn trªn thÞ trêng th× da cã tÝnh kh¶ thi. Tuy nhiªn chØ tiªu nµy cã nhîc ®iÓm kh«ng chÝnh x¸c v×: Khã x¸c ®Þnh ®îc n¨m lîi nhuËn ®iiÓn h×nh Kh«ng tÝnh ®Õn tuæi thä dù ¸n 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh«ng tÝnh ®Õn thêi gian cña dßng tiÒn *ChØ tiªu vÒ thêi gian thu håi vèn -Thêi gian thu håi vèn ®Çu t: V T = -----------LN +KH Trong ®ã: V:tæng vèn ®Çu t T:thêi gian thu håi vèn ®Çu t Thêi gian thu håi vèn ®Çu t cµng ng¾n cµng tèt. -Thêi gian thu håi vèn vay: Tæng vèn vay Tv = KH TSCD LN dù ¸n Nguån kh¸c H×nh thµnh + dïng tr¶ + (nÕu cã) b»ng vèn vay nî Thêi gian thu håi vèn vay Tv cµng ng¾n cµng tèt *§iÓm hoµ vèn :lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã doanh thu b»ng chi phÝ bá ra.§iÓm hoµ vèn tÝnh cho mét n¨m vµ thêng tÝnh ë ®¬n vÞ SXKD æn ®Þnh. §iÓm hoµ vèn cã thÓ tÝnh theo: doanh thu, s¶n lîng, thêi gian. -§iÓm hoµ vèn doanh thu: TFC DH V = -------Pi-Vi Trong ®ã TFC:®inh phÝ Vi: chi phÝ biÕn ®æi cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm Pi : doanh thu ®î vÞ - §iÓm hoµ vèn hoµ vèn s¶n lîng TFC QH V = ----------1 - Vi /Pi -§iÓm hoµ vèn thêi gian: gi¶ ®Þnh nhÞp ®é kinh doanh gi÷a c¸c th¸ng trong n¨m lµ ®Òu nhau, ta cã: 12 x TFC TH V = ----------------------------------------Doanh thu c¶ n¨m -BiÕn phÝ c¶ n¨m -§iÓm hoµ vèn tr¶ nî:tõ ®iÓm nµy trë ®i doanh nghiÖp cã ®ñ tiÒn tr¶ nî vay vµ nép thuÕ. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TFC -KH + Nî(gèc) +Tlt §tn = --------------------------- x 100 D -B Trong ®ã: Tlt : thuÕ lîi tøc D: Doanh thu n¨m B: Chi phÝ biÕn ®æi n¨m Trong thùc tÕ khi lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ngêi ta tÝnh thªm chØ tiªu ®iÓm hoµ vèn víi nhiÒu gi¸ b¸n. §iÓm hoµ vèn tr¶ nî <= 60% th× dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi, nÕu >= 80% th× dù ¸n kh«ng an toµn. S¶n lîng Doanh thu Tæng chi phÝ §iÓm hoµ vèn §Þnh phÝ Chi phÝ *§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶ nî: C¸c nguån tiÒn tr¶ nî hµng n¨m Tû lÖ b¶o ®¶m tr¶ nî = Sè nî ph¶i tr¶ hµng n¨m (gèc + l·i) Tû lÖ nµy cµng cao cµng tèt vµ ngîc l¹i.Tû lÖ nµy ®¸nh gi¸ møc ®é tin cËy cña dù ¸n, tõ ®ã x¸c ®Þnh møc thu hîp lý. §èi víi dù ¸n vay vèn ngo¹i tÖ cÇn ®¸nh gi¸ thªm ph¬ng ¸n c©n ®èi ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ nî. b,Ph¬ng ph¸p dïng gi¸ trÞ hiÖn t¹i: §©y lµ ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n dùa vµo c¸c chØ tiªu: L·i kÐp vµ gi¸ trÞ kÐp HiÖn gi¸ thuÇn (gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn) Tû suÊt doanh lîi néi bé Ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n C¸c chØ tiªu ®îc tÝnh to¸n theo nguyªn t¾c tiªn tÖ cã gi¸ trÞ thêi gian cña nã: Sè lîng tiÒn tÖ ph¶i ®îc t¨ng lªn khi nã trë thµnh vèn ®a vµo ®a vµo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *L·i kÐp vµ gi¸ trÞ kÐp: L·i kÐp lµ l·i h×nh thµnh qua c¸c n¨m vµ l·i thu ®îc ë n¨m tríc gép vµo vèn ®Ó lµm c¬ së tÝnh l·i cho c¸c n¨m tiÕp theo (c¸ch tÝnh l·i nhËp gèc nh tiÕt kiÖm cã kú h¹n) Tn=V(1 + r)n Trong ®ã:Tn: gi¸ trÞ kÐp n¨m thø n V: vèn ®Çu t ban ®Çu r: l·i suÊt n¨m n: sè n¨m ®Çu t ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t qua ®¸nh gi¸ chØ tiªu l·i kÐp vµ gi¸ trÞ kÐp cã ý nghÜa thùc tiÔn: §ång vèn bá vµo ®Çu t ph¶i lu«n lu«n sinh lêi. Nguån thu lêi vµ vèn qua c¸c n¨m ®Çu t ph¶i lín h¬n gi¸ trÞ kÐp qua c¸c n¨m. L·i kÐp vµ gi¸ trÞ kÐp lµ c¸i mèc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tèi thiÓu mµ ngêi ®Çu t ph¶i ®¹t ®îc khi bá vèn ®Çu t *Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn (hiÖn gi¸ thuÇn) lµ hiÖu sè gi÷a tæng hiÖn gi¸ qua c¸c n¨m vµ tæng vèn ®Çu t cña dù ¸n NPV = PV - V Trong ®ã: NPV:gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn PV:tæng hiÖn gi¸ thu nhËp rßng (thu nhËp sau khi trõ chi phÝ vµ thuÕ) V: tæng vèn ®Çu t cña dù ¸n HiÖn gi¸ thu nhËp (hay gi¸ trÞ hiÖn t¹i) lµ c¸ch tÝnh ngîc l¹i cña gi¸ trÞ kÐp tøc lµ tÝnh gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn thu ®îc ë mét thêi ®iÓm trong t¬ng lai quy vÒ gi¸ trÞ hiÖn t¹i. Tn PVn = ------(1+r)n Trong ®ã: TN: gi¸ trÞ kÐp cuèi n¨m n r: l·i suÊt n¨m (tû lÖ chiÕt khÊu) PVn: gi¸ trÞ hiÖn t¹i thu nhËp cña vèn ®Çu t sau n n¨m *Tû suÊt doanh lîi néi bé (IRR): IRR lµ tû lÖ chiÕt khÊu mµ t¹i ®ã NPV =0 hay nãi c¸ch kh¸c lµ tû suÊt chiÕt khÊu ph¶i t×m sao cho víi møc l·i suÊt ®ã tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thu trong t¬ng lai b»ng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña vèn ®Çu t. Cã 2 c¸ch tÝnh IRR: Thø nhÊt: Gi¶i ph¬ng tr×nh T1 T2 Tn 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NPV = + + .. .. + (1+r ) (1+r ) (1+r) n Trong ®ã: T1,T2,...Tn lµ doanh thu ë c¸c n¨m trong t¬ng lai NPV lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña vèn ®Çu t n lµ sè n¨m ®Çu t Thø 2: Sö dông ph¬ng ph¸p néi suy C¸ch nµy gåm 3 bíc: -Chän l·i suÊt chiÕt khÊu R1 sao cho NPV1 d¬ng gÇn 0 -Cän l·i suÊt chiÕt khÊu R2 sao cho NPV2 ©m gÇn 0 -Sö dông c«ng thøc: NPV1 IRR = R1 + x (R2-R1) NPV1 - NPV2 Dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi khi IRR>= l·i suÊt cho vay trung dµi h¹n *Ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n Ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n lµ sù ph©n tÝch tÝnh bÊt tr¾c, rñi ro cña dù ¸n do sù thay ®æi cña mét hay nhiÒu nh©n tè (gi¸ c¶, chi phÝ ®Çu t, doanh thu...) ¶nh hëng tíi NPV, IRR. Khi tÝnh ®é nh¹y cña dù ¸n ngêi ta cho c¸c biÕn gi¸ c¶, chi phÝ, doanh thu.. biÕn ®æi 1% ®Ó xem NPV vµ IRR thay ®æi bao nhiªu. §iÒu quan träng lµ ph¶i dù ®o¸n xu thÕ vµ møc ®é thay ®æi cña c¸c yÕu tè ¶nh hëng. ViÖc ph©n tÝch ®é nh¹y gióp chñ ®Çu t vµ doanh nghiÖp x¸c ®Þnh hµnh lang an toµn cho ho¹t ®éng cña dù ¸n HiÖn nay khi thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ tµi chÝnh cÇn kÕt hîp hµi hoµ hai ph¬ng ph¸p trªn vµ tõng bíc chuyÓn sang ph¬ng ph¸p thø hai. c,ThÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp. Khi thÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp cÇn lu ý tÝnh chÊt hîp ph¸p, hîp lý, hîp lÖ cña hå s¬ thÕ chÊp. Xem xÐt, x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ so víi kª khai vµ íc tÝnh cña ®¬n vÞ. 3.2.5 ThÈm ®Þnh m«i trêng x· héi. Tiªu chuÈn vÒ m«i trêng x· héi ë c¸c níc ph¸t triÓn quy ®Þnh rÊt kh¾t khe, buéc c¸c nhµ SXKD ph¶i chi phÝ rÊt tèn kÐm ®Ó chèng « nhiÔm. Tríc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu nhµ s¶n xuÊt ®Ó gi¶m chi phÝ ®· chuyÓn nh÷ng c«ng nghÖ ®éc h¹i g©y « nhiÔm sang c¸c níc kÐm ph¸t triÓn ®Ó ®Çu t. Trong khi ®ã, ë c¸c níc ph¸t triÓn, v× nghÌo, v× cÇn vèn, c«ng nghÖ ®Ó ph¸t triÓn nªn vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng kh«ng ®îc quan t©m ®óng møc. HËu qu¶ cña nã lµ trong mét thêi gian kh«ng l©u sau chÝnh s¸ch më cöa vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng ®· trë nªn kh¸ trÇm träng - ®©y lµ bµi häc mµ c¸c nhµ qu¶n lý dù ¸n vµ c¸c nhµ ®Çu t cÇn chó ý quan t©m. 3.2.6 ThÈm ®Þnh ph¬ng ¸n tæ chøc thùc hiÖn. n n 20
- Xem thêm -