Tài liệu Nghiên cuuws khả năng kháng khuẩn của cây cỏ lào

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TR NG I H C C N TH KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C NG D NG MÔN THÚ Y ----™&˜---- NGUY N L HOA NGHIÊN C U KH N NG KHÁNG KHU N A CÂY C LÀO (Chromolaena odorata L.) LU N V N T T NGHI P NGÀNH THÚ Y n Th ,2013 TR NG I H C C N TH KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C NG D NG MÔN THÚ Y LU N V N T T NGHI P NGÀNH THÚ Y NGHIÊN C U KH N NG KHÁNG KHU N C A CÂY LÀO (Chromolaena odorata L.) Giáo viên h ng d n Sinh viên th c hi n PGS.TS HU NH KIM DI U Tên: NGUY N L HOA MSSV: 3096879 p: Thú Y k35B 2013 i TR NG I H C C N TH KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C NG D NG MÔN THÚ Y tài: Nghiên C u Kh N ng Kháng Khu n C a Lá C Lào (Chromolaena odorata L.) do sinh viên: Nguy n L Hoa….th c hi n t i: Khoa Nông Nghi p và Sinh H c ng D ng Tr ng i H c C n Th ….t :….7/2013 n 11/2013.. n Th , ngày…tháng…n m 2013 C n Th ,ngày…tháng…n m 2013 Duy t B Môn Duy t Giáo Viên H ng D n HU NH KIM DI U n Th , ngày…tháng…n m 2013 Duy t Khoa Nông Nghi p và Sinh H c ii ng D ng IC M N Tr i qua su t quá trình h c, tôi luôn c s ch b o t n tình c a th y cô, nh t là th y cô b môn Thú Y khoa Nông Nghi p và Sinh H c ng D ng ã t o cho tôi n n t ng ki n th c khá v ng ch c tr c khi b c vào cu c s ng th c . c bi t trong th i gian làm lu n v n nh s giúp nhi t tình c a gi ng viên h ng d n và s giúp c a các ch cao h c và b n bè nên tôi ã hoàn thành lu n v n t t nghi p này. Tôi xin c m n: Ban giám hi u, quý th y cô khoa Nông Nghi p và Sinh H c ng D ng ã trang b ki n th c cho tôi su t m y n m qua. Tôi xin c m n: cô Hu nh Kim Di u ã t n tình h làm lu n v n này. Tôi xin cám n các b n trong nhóm ã giúp ng d n và giúp tôi khi tôi trong th i gian qua. Tôi xin c m n các ch h c viên Cao h c Thú Y k18- tr ng iH cC n Th , c bi t là ch Nguy n Th H ng Di m ã cùng c ng tác, h ng d n, giúp tôi trong quá trình ti n hành tài này. i ki n th c và u ki n nghiên c u có h n ch nên n i dung c a lu n v n còn nhi u thi u sót r t mong c s ch d y và góp ý c a quý th y cô lu n n t t nghi p c hoàn ch nh h n. Tôi xin chân thành c m n!!!!! iii CL C Trang Trang bìa ph …………………………..……………………………………………..i Trang duy t…………………………………………………………………………...ii i c m n ............................................................................................................. iii c l c....................................................................................................................iv Danh m c hình.........................................................................................................vi Danh muc s ..................................................................................................... vii Danh m c b ng ..................................................................................................... viii Danh m c ch vi t t t ..............................................................................................ix Tóm l c ..................................................................................................................x Ch ng I: TV N .........................................................................................1 Ch ng II: C S LÝ LU N ..................................................................................2 2.1. Khái quát v cây c lào ..................................................................................2 2.1.1. Phân lo i khoa h c..................................................................................2 2.1.2. c m .................................................................................................2 2.1.3. Phân b sinh thái.....................................................................................3 2.1.4. Thành ph n hóa h c ................................................................................3 2.1.5. Ho t tính kháng khu n.............................................................................7 2.1.6. Công d ng y h c......................................................................................8 2.2. Gi i thi u m t s vi khu n gây b nh ............................................................10 2.2.1 Nhóm vi khu n gram d ng (Gr+) ..........................................................10 2.2.1.1 Vi khu n Staphylococcus aureus (S. aureus) ....................................10 2.2.1.2. Vi khu n Streptococcus faecalis (liên c u khu n)............................11 2.2.2 Nhóm vi khu n Gram âm........................................................................13 2.2.2.1. Vi khu n Escherichia coli (E.coli)...................................................13 2.2.2.2. Vi khu n Salmonella spp (Sal. spp) .................................................14 2.2.2.3. Vi khu n Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)........................16 2.2.2.4. Vi khu n Aeromonas hydrophila (A. hydrophila) ............................18 2.2.2.5. Vi khu n Edwardsiella ictaluri (E. ictaluri) và Edwardsiella tarda (E. tarda) ..........................................................................................................20 Ch ng III: N I DUNG VÀ PH 3.1. Th i gian và a NG PHÁP NGHIÊN C U..............................24 m...................................................................................24 iv 3.1.1. Th i gian...............................................................................................24 3.1.2. a m................................................................................................24 3.2. N i dung nghiên c u ....................................................................................24 3.3. Ph ng ti n nghiên c u................................................................................24 3.3.1. Nguyên li u ...........................................................................................24 3.3.2. Thi t b , d ng c và hóa ch t .................................................................24 3.3.3. Các ch ng vi khu n thí nghi m..............................................................24 3.4. Ph Ch ng pháp nghiên c u ..............................................................................25 ng IV: K T QU VÀ TH O LU N .............................................................32 4.1. Hi u su t chi t xu t c a các lo i cao c lào. .................................................32 4.2. K t qu xác nh n ng c ch vi khu n t i thi u (MIC) ...........................32 4.3. So sánh kh n ng kháng khu n c a 3 nhóm C lào.......................................34 CH NG V: K T LU N VÀ NGH ...............................................................38 5.1. K t lu n........................................................................................................38 5.2. ngh ........................................................................................................38 TÀI LI U THAM KH O.......................................................................................39 PH CH NG......................................................................................................42 v DANH M C HÌNH a hình Trang Hình 2.1: Cây c lào 2 Hình: Cao C lào 46 Hình: 8 ch ng vi khu n 46 Hình: Cô 46 c d ch chi t C lào b ng máy cô quay chân không Hình: L c l y d ch chi t C lào 46 Hình: 47 a i ch ng 6 ch ng vi khu n Hình: MIC S. aureus c a nhóm C lào 1 47 Hình: MIC S. aureus c a nhóm C lào 2 47 Hình: MIC S. aureus, S. faecalis, P. aeruginosa c a nhóm C lào 3 47 Hình: MIC c a 3 nhóm C lào 47 Hình: 48 a i ch ng 2 ch ng vi khu n Hình: MIC c a 3 nhóm C lào 48 Hình: MIC c a nhóm C lào 2 48 Hình: MIC c a C lào nhóm 1 và nhóm 2 48 vi DANH M C S Tên s Trang 3.2: S qui trình chi t xu t cao 26 3.3: S qui trình chu n 28 3.4: S qui trình xác vi khu n nh MIC cao chi t thô vii 30 DANH M C B NG ng Trang ng 2.1: Thành ph n hóa h c c a tinh d u lá c lào Bình nh 4,5 ng 2.2. So sánh các thành ph n hóa h c chính c a tinh d u c lào Bình nh v i Phú Yên, Ngh An và Hà T nh. 6 ng 4.1: H u su t chi t xu t c a 3 lo i cao c lào 32 ng 4.2: N ng c ch t i thi u c a C Lào 1 33 ng 4.3: N ng c ch t i thi u c a C Lào 2 33 ng 4.4: N ng c ch t i thi u c a C Lào 3 34 ng 4.5: N ng c ch t i thi u (MIC) i v i vi khu n c a 3 nhóm C lào 35 ng 4.6: So sánh kh n ng kháng khu n c a C Lào trên các ch ng vi khu n. 36 ng 4.7: So sánh k t qu MIC c ch vi khu n viii 36 DANH M C CH VI T T T BHI Brain heart infusion agar CFU Colony forming unit DMSO Dimethyl sulfoxide DM Dry matter EMB Eosin Methylene Blue agar LPS Lipopolysaccharide MC Mac Conkey MIC Minimum Inhibitory Concentration MHA Muller Hinton Agar NA Nutrient Agar TSA Trypticase Soy Agar SS Shigella Salmonella S. aureus Staphylococcus aureus S. faecalis Streptococcus faecalis E. coli Escherichia coli P. aeruginosa Pseudomonas aeruginosa A. hdrophila Aeromonas hydrophila Sal. spp Salmonella spp E. ictaluri Edwarsiella ictaluri E. tarda Edwarsiella tarda ix TÓM L C xác nh ho t tính kháng khu n c a cây C lào (Chromolaena odorata L.), lá c a cây C lào c s y 500C và chi t v i methanol trong 5 ngày, thu c cao thô. Cao này c em th ho t tính kháng khu n và xác nh n ng c ch t i thi u (MIC) trên 8 ch ng vi khu n Gram âm và Gram ng gây b nh cho gia súc và cá: Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Salmonella spp, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri và Edwardsiella tarda b ng ph ng pháp pha loãng trong th ch. K t qu thu c: trong 3 nhóm C lào thì hi u su t chi t xu t cao cao nh t là nhóm C lào 2 (5,492%) và th p nh t là nhóm C lào 3 (4,372%). Cao C lào c ch vi khu n S. aureus (512 µg/ml MIC 1024 µg/ml), trong ó cao C lào nhóm 2 c ch m nh nh t. C 3 nhóm C lào u c ch 2 ch ng vi khu n P. aeruginosa và A. hydrophila (MIC= 2048 µg/ml) và c ch 3 ch ng vi khu n S. faecalis, E. coli, Salmonella spp (2048 µg/ml MIC 4096 µg/ml). Cao C lào c ch r t nh trên 2 ch ng vi khu n E. ictaluri và E. tarda (64 µg/ml MIC 128 µg/ml) trong ó nhóm C lào 2 là c ch m nh nh t. Cao C lào c ch m nh nh t trên 2 ch ng vi khu n E. ictaluri và E. tarda (64 µg/ml MIC 128 µg/ml), k n là S. aureus (512 µg/ml MIC 1024 µg/ml), ti p theo là vi khu n P. aeruginosa, A. hydrophila và E. coli (MIC= 2048 µg/ml); y u nh t là Sal. spp và S. faecalis (2048 µg/ml MIC 4096 µg/ml). Trong 3 nhóm C lào thì C lào 2 là m nh nh t, ti p theo là C lào 3 và cu i cùng là C lào 1. khóa: c lào, kháng khu n, n ng x c ch t i thi u Ch ng I TV N Vi t Nam là n c ang phát tri n v công nghi p, th y s n, tr ng tr t, ch n nuôi,…nh m c a h i nh p v i n n kinh t th gi i. Trong ó, ch n nuôi và th y s n càng phát tri n v i nhi u hình th c khác nhau nh : nuôi t p trung công nghi p, nuôi theo h gia ình,…nên có nhi u nghiên c u v bi n pháp phòng và tr b nh nh ng d ch b nh v n x y ra r t nghiêm tr ng gây thi t i và t n th t l n cho nhà ch n nuôi. Vì th có r t nhi u công ty thu c Thú y và th y s n m ra nh m s n xu t ra các lo i thu c kháng sinh giúp các nhà ch n nuôi gi m thi u d ch b nh. Kháng sinh óng vai trò quan tr ng trong vi c u tr b nh ng i và gia súc. Tuy nhiên, nó c ng em l i nhi u h n ch nh t là d l ng kháng sinh t n d trong th c ph m ã mang l i nhi u tác h i cho con ng i. M t khác có r t nhi u kháng sinh ã b kháng nên các nhà khoa h c không ng ng nghiên c u tìm ki m nh ng ph ng thu c tr b nh i u. Trong dân gian Vi t Nam có r t nhi u cây c c ông bà ta s d ng tr r t nhi u b nh khác nhau nh : c m s t, au b ng, tiêu ch y, ti u bu t….Vì y xu h ng m i m ra cho các nhà ch n nuôi, các cán b Thú y b t u nghiên c u các lo i cây c dân gian có ch a các lo i kháng sinh th c v t v a an toàn v a có hi u qu u tr cao áp d ng u tr cho ng v t nuôi. Góp ph n trong kho tàn d c li u t nhiên thì cây C Lào c ng ch a c r t nhi u b nh nh : nhi m khu n v ng ru t, ung nh t, gh l , viêm i tràng, au nh c x ng, c m cúm…, ngoài ra C lào c ng c dùng m máu, ch a lành các v t th ng và các v t b ng. tìm hi u thêm v ho t tính kháng khu n c a cây C Lào d i s phân công c a b môn Thú Y, tôi ti n hành tài: “Nghiên c u kh n ng kháng khu n c a cây c lào (Chromolaena odorata L.). c tiêu Xác tài: nh kh n ng kháng khu n c a cao C lào. 1 Ch ng II S LÝ LU N 2.1. Khái quát v cây c lào Hình 2.1: Cây c lào Ngu n: http://caythuocquy.info.vn 2.1.1. Phân lo i khoa h c Cây c lào thu c: Gi i: Plantae : Asterales : Asteraceae Chi: Chromolaena Loài: C. odorada 2.1.2. c m Theo Huy Bích và ctv (2004), c lào d ng cây nh , cao 1 – 2m, m c thành b i, phân nhi u cành n m ngang. Thân tròn, màu r t nh t, có rãnh và lông nh m n. Lá m c i, hình tam giác, dài 6 – 9cm, r ng 2 – 4 cm, g c thuôn vát, u nh n, mép có r ng c a to, vò ra có mùi h ng h c, hai m t lá cùng màu có lông m n và dày h n m t d i, có 3 gân chính, cu ng lá dài 1 – 2cm. C m hoa m c u cành thành ngù kép, g m nhi u hoa có mùi th m, t p thành hình u dài kho ng 1cm, màu vàng l c, lá b c x p thành 3 – 4 hàng, h i có lông, mào lông có s i u; tràng hoa loe d n t g c, bao ph n không có tai. Qu b , hình thoi, có 5 c nh, có lông. 2 2.1.3. Phân b sinh thái Theo Huy Bích và ctv (2004), trên th gi i có kho ng 400 loài, a s là cây i, cây b i nh ho c cây th o. phân b t p trung vùng nhi t i châu M , châu Phi và châu Á. Vi t Nam, c lào th ng g p nhi u n i, bao g m các t nh vùng ng b ng, trung du và vùng núi th p. Cây a sáng, ch u c h n và có th s ng c trên m i lo i t, m c t ng i t p trung trên nh ng di n tích l n i, nh t là t n ng r y ã b hoang. C lào ra hoa k t qu nhi u hàng n m. V i s l ng t gi ng nhi u, l i phát tán nh gió nên c lào có kh n ng chi m l nh và m r ng vùng phân b c c nhanh. 2.1.4. Thành ph n hóa h c Theo Nguy n Th Thùy Trang (2012), m trung bình c a lá là 61,022%. So sánh v i các lo i lá khác thì lá c lào có m trung bình. Hàm l ng tro trung bình là 10,515%. Trong thành ph n c a tro vô c có th có m t c a các mu i c a m t s kim lo i nh : K, Na, Ca, Fe, Cu, Pb, Zn…. Hàm l ng kim lo i n ng (Zn2+: 119mg/kg ; Cu2+: 34,8mg/kg ; Pb2+: 0,92mg/kg). C n c vào tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) cho v sinh th c ph m (theo quy t nh c a b y t s 505/BYT_Q ngày 13 tháng 4 n m 1992) v hàm l ng kim lo i n ng t i a cho phép trong rau qu s y khô là Pb: 2 mg/kg, Zn: 20 mg/kg, Cu: 30 mg/kg, thì hàm l ng kim lo i n ng có trong lá lào l n h n nhi u so v i hàm l ng t i a cho phép. Do v y n u s d ng c lào làm thu c u ng c n ph i h t s c chú ý. Thành ph n hóa h c tinh d u cây c lào i v i tinh d u ti n hành ch ng c t lôi cu n h i n c, sau ó ti n hành o GC-MS có th xác nh c u trúc c a m t s h p ch t chính nh sau: Alpha pinene; Beta pinene; D-limonene; Beta ocimene; Caryophylene; Deltahumulene….(Nguy n Th Thùy Trang, 2012). 3 ng 2.1: Thành ph n hóa h c c a tinh d u lá c lào STT Thành ph n 01 Beta-cis-ocimene 02 Bình nh T l (%) 0,26 -pinen 0,22 03 Beta-mycrene 0,16 04 Limonene 0,07 05 2-norpinene,3,6,6-trimethyl 0,12 06 Tricyclene 0,43 07 Beta-limalool 0,13 08 Cyclohexen-5,6-diethenyl-3-methyl 1,63 09 Dispiro2.0.2.5 undecan, 8- 10 Methylene p-menth-1-en-4-ol 0,08 11 Linalyl propanoate 0,06 12 Isopyrethrone 0,07 13 Cyclohexen-3,4-diethenyl-3-methyl 0,11 14 Tricyclo3.2.1.02,7oct-3-ene,2,3,4,5-tetramethyl 0,50 15 Germacrene B 0,66 16 P-menth-3-ene,2-isopropenyl-1-vinyl 0,82 17 Alpha-cubebene 0,15 18 Alpha-amorphene 0,14 19 Copaene 3,35 20 Cyclobuta1,2:3,4dicyclopetene,decahydro-3A-methyl 0,36 21 Elemene 3,17 22 Isocaryophyllene 23 1H-cyclopenta 1,3cyclopropa 1,2bezene, octahydro-7-mrthyl- 0,88 24 3methylene 0,41 25 2-petanone,5-(2-methylenecyclohexyl)-stereoisomer 0,33 26 Ch a 0,38 14,15 19,22 nh danh 4 27 Naphthalene, 1,2,3,4,6,8a-hexahy 0,50 28 Bicyclo7.2.0 undec-4-ene,4,11,11-trimethyl-8-methylene 4,12 29 Alpha-caryophyllene 30 Germacrene 2,71 31 Cycloprop[E]azulene,decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene 0,40 32 Delta cadinene 0,35 33 Delta muurolene 6,00 34 Cadina-3,9-diene 0,30 35 Cadina-1,3,5-triene 6,15 36 O-menth-8-ene-4-methanol, 37 Caryophylleneoxide 0,41 38 Ledol 0,92 39 Alpha-bisabolol 1,02 40 Eudesmol 0,72 41 Cadinol 1,11 42 1-cadin-4-en-10-ol 0,50 43 Copaen-11-ol 3,28 44 Eudesm-4(14)-en-11-ol 0,06 45 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 0,38 46 Hexadecanoic acid 0,04 47 3,7,11,15-tetramethylhexadecen- 1,3,6,10-pentaene 0,05 48 2,4-dioctylphenol 3,72 49 Phytol 0,09 50 Hexadecanan diallyl acetal 0,14 51 Kauren-18-ol,acetate,(4.beta) pentacosane 0,08 52 Bis(2-ethylhexyl)phthalate 0,16 18,67 , -dimethyl-1-vinyl-(1S,2S,4R) 5 0,26 ng 2.2. So sánh các thành ph n hóa h c chính c a tinh d u c lào Bình nh v i Phú Yên, Ngh An và Hà T nh TT Tên h p ch t Bình nh Hàm l ng (%) Phú Yên Ngh An Hà nh 1 Alpha pinene - 8,516 11,0 11,1 2 Beta pinene 0,21 5,761 5,1 5,3 3 D-limonene 0,07 0,653 0,8 0,7 Beta-cis-ocimene 0,27 1,067 3,2 2,4 5 Cyclohexene-3,4-diethyl-3-methyl 0,11 2,428 6 Cyclohexene-5,6-diethyl-1-methyl 1,63 23,046 - - 7 Tetracyclo[5.2.1.0(2,6).0(3,5 - 12,490 - - )]decane,4,4-dimethyl 8 Dispiro2.0.2.5undecane,8methylene 14,15 - - - 9 Copaene hoac ylangene 3,35 1,845 - - 10 Beta caryophyllene - 10,059 9,1 7,3 11 Alpha caryophylene 4,12 3,108 - - 12 Beta cubebene 14,281 0,2 0,1 13 Elemol - 0,864 0,4 0,8 14 Myrcene 0,16 1,3 1,2 15 Geijerene - 20,7 15,5 16 Germacrene-D 18,67 20,5 16,8 17 Delta cadinene 0,4 3,7 4,0 18 o-menth-8-ene-4-methanol, dimethyl-1-vinyl-(1S,2S,4R) 6,15 - - - 19 Cadina-3,9-diene 6,00 - - 20 Elemene 3,17 0,2 0,2 21 Phytol 3,72 - - 6 - 2.1.5. Ho t tính kháng khu n m 1976, Vi n Nghiên c u Y h c quân s công b k t qu nghiên c u: tác d ng ch ng viêm, tác d ng kháng khu n, li u c c a c lào. Tác d ng ch ng viêm: lá, thân, r c lào nc . u có tác d ng, nh ng lá m nh Tác d ng kháng khu n: n c s c c lào có tác d ng c ch vi khu n gây trên v t th ng và c ch tr c khu n l Shigella. Hi u l c kháng khu n c a c lào theo tháng và theo tu i. Ng n non và lá bánh t thu hái trong các tháng u có hi u l c nh nhau. Ng n có n hi u l c kháng khu n kém ( u này khác v i các d c li u khác, khi có n là lúc ho t ch t cao nh t). So sánh gi a d c li u t i, khô và các dung môi chi t xu t khác nhau th y: d c li u t i chi t b ng n c nóng 800C ít t p ch t và có hi u l c kháng khu n cao nh t, so v i d c li u khô và dung môi c n. Cao c và cao khô b o qu n c lâu (sau 1 n m không m c) và gi nguyên hi u l c kháng khu n. Cao khô c lào hút n c m nh h n cao khô d c li u khác. d ng c lào làm nguyên li u s n xu t thu c kháng viêm, kháng khu n th c v t, b sung cho các thu c kháng khu n ch t vi sinh v t ang b kháng thu c là m t h ng m i c n c chú ý. Cao chi t v i c n c a c cây c lào tr r có tác d ng ch ng co th t c tr n gây b i histamine và acetycholin trên h i tràng chu t lang. Tr n Xuân Thuy t (2003), ã nghiên c u s d ng cao lá c lào u tr t i ch v t th ng ph n m m nhi m khu n và v t th ng ph n m m lâu li n, v i n ng thu c 3,3 : 1, 86 b nh nhân (trong ó có 82 b nh nhân ã c ph u thu t: m r ng c t l c t ch c d p nát và ho i t , l y b di v t, c t t chi c p c u, h hoàn toàn v t th ng) và ã ch ng minh c lào có nh ng tác d ng sau: Làm gi m ti t d ch, gi m mùi hôi, ho i t r ng nhanh h n h n nhóm i ch ng; tuy nhiên khi dùng t i ch trong 3 – 5 phút u thu c gây c m giác nóng xót t i v t th ng m c ch u ng c. Làm rút ng n th i gian u tr v t th ng do thúc y nhanh quá trình lo i b ho i t , tân t o mô h t và li n s o. S o hình thành m m, m n, không th y có s o co kéo, s o l i. Màu s c s o h ng ho c nâu nh t, không th y s o c màu. c ch s sinh tr ng in vitro và in vivo c a các ch ng vi khu n gây nhi m khu n v t th ng nh : t c u khu n vàng, Escherichia coli, Proteus, 7 tr c khu n m xanh. Nh ng ch ng này c phân l p t các b nh ph m lâm sàng u l n v i các lo i kháng sinh thông d ng. Nh ng nghiên c u v n ng hydroxyprolin và v hình nh siêu c u trúc cho th y t i các v t th ng u tr v i c lào, quá trình t ng h p colagen ti n tri n t t, t c t ng h p colagen t ng nhanh, c bi t t ng cao nh t trong 7 ngày u. 2.1.6. Công d ng y h c lào có v h i cay, tính m, có tác d ng sát trùng, c m máu, ch ng viêm. N c s c c lào có tác d ng kháng khu n, c ch c vi khu n gây m trên v t th ng và tr c trùng l Shigella. Ch a v t th ng ph n m m: do tai n n giao thông, ngã, b òn ánh. Lá và ng n c lào t i 1 n m to (150g) r a s ch, giã nát, p vào v t th ng, ng ch t. M i ngày thay thu c m t l n. Ch a l tr c khu n: lá và ng n c lào t i 1 n m to (150g) r a s ch, c t nh , hãm v i n c nóng 800C (n c sôi 5 phút tr i l nh, 10 phút tr i nóng) trong 2 gi v i 500ml n c, gi m bên ngoài m b o 800C ho c sau 15 phút i un 2 phút. Rút n c, v t ki t n c trong bã, l c l y n c thu c r i cô còn 150ml. Thêm 30 – 50g ng, un sôi cho tan. Ng i l n u ng m i l n 50 ml x 3 l n/ngày; liên t c n khi kh i. N u i l ng m t n c c n cho u ng n c cháo loãng (g o + khoai lang 1 c nh ) pha mu i (t t h n oresol vì phân s mau thành khuôn) m i ngày 500 – 600ml n c cháo loãng. Ch a v t th ng m t do x c ho c loét giác m c (ng i b nh có th b mù do tr c khu n m xanh ho c b nh s n ng n u dùng thu c nh m t có cocticoid). Ng n c lào và lá non 50g r a th t s ch, giã nát trong c i chày ch. Dùng 2 mi ng g c s ch chia thu c gói thành 2 gói. t vào bát s ch, cho vào n i áp su t h p (15 phút k t lúc th y xì h i). N u không có n i áp su t có th h p cách thu 30 phút (k t lúc n c sôi n lúc ng ng un). M t n n nhân r a s ch b ng n c mu i 2% un sôi nguôi; p gói thu c r i b ng l i n n nhân n m ng a. 12 gi thay thu c m t l n. N u b nh nh thì 24 gi là kh i. (http://caythuocquy.info.vn) Lá c lào pha d i d ng xirô t n c hãm (dùng lá non r a s ch, vò nát, hãm trong n c nóng, c 5g lá l y 15ml n c hãm, sau ó em ph i h p v i ng, c 500ml n c hãm hòa v i n c pha 900g ng ã un sôi) dùng ch a l và a ch y. N c s c c lào dùng u ng ch a au nh c x ng. Lá non u t m ch a gh , khi t m dùng bã xát vào m n gh trong vòng 5-6 ngày là kh i. Lá t i vò hay giã p c m máu v t th ng. 8 (http://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/colao.htm) Nhân dân ta dùng c lào ch a tiêu ch y, ki t l , au nh c x ng, gh l , phòng và tr a c n. M i ch ph m t cao lá c lào ch a m t s b nh v r ng mi ng. Nhân dân Campuchia và Haiti u ng n c s c c lào ch a ho, c m l nh, cúm. Nhân dân Dominic, Trinidat dùng lá c lào p ch a m n nh t và v t loét lâu li n. B Bi n Ngà và Nepal, lá c lào giã nát ho c ép l y d ch p tr v t t, v t th ng ch y máu và làm li n s o. Nigiêria, n c s c lá c lào ch a t, cúm và c m l nh. Cao lá c lào c dùng làm thu c c m máu v t th ng. D ch ép lá là m t thu c sát trùng t t và c dùng b ng bó v t th ng và tr nhi m khu n. Cao toàn cây là thu c ch ng loét. Phòng a c n: Giã lá c lào xoa kh p chân ùi tr c khi l i xu ng n c. Ch a a c n, máu ch y không ng ng: Vò lá c lào xát vào ch a c n, máu c m ngay. Theo ThS BS Mai M nh Tu n, tr ng Khoa Nghiên c u ông y Th c nghi m - BV Y h c C truy n Trung ng, cho bi t: Khoa Nghiên c u ông y Th c nghi m ã h p tác v i các nhà khoa h c Singapore trong s d ng c lào trên t bào g c ã c bi t hoá. T bào g c ã c bi t hoá thành t bào , t bào th n kinh, t bào x ng s n, t bào da, t bào ti t ch insulin. Nhóm nghiên c u ã thu c nhi u b ng ch ng khách quan ch ng t y h c truy n, c bi t là c lào, có tác ng tr c ti p n s t ng tr ng t bào c. Trong quá trình nghiên c u, 3 b nh nhân, 2 b b ng và 1 b loét do ti u ng ã c u tr b ng ghép t bào g c. K t qu th nghi m cho th y c lào có th tác ng tích c c n kh n ng di c l p y v t th ng trong các th c nghi m c a t bào g c dây r n. V i ghép t bào, th i gian làm li n t n th ng nhanh h n u tr b ng ph ng pháp thông th ng. Theo ThS BS Mai M nh Tu n, c lào là m t loài cây có s c s ng m nh . Do ó, t n m 2005 n nay, ông cùng c ng s ã t p trung nghiên c u v ch t m nh m này v i s t ng tr ng c a t bào g c góp ph n sáng t tác ng c a thu c t i kh n ng ph c h i t n th ng. Ngoài ra, ây c ng là c s cho vi c ng d ng trong u tr . K t qu này ã c báo cáo chính th c t i i ngh "Công ngh sinh h c th gi i 4/2006" t i Chicago - M . Trong t ng lai, Khoa Nghiên c u ông y Th c nghi m s áp d ng k t qu này nghiên c u thu c và s n xu t các ch ph m tr li u. Các ch ph m này s n có, ti n d ng và giúp u tr b nh: s n xu t mô da, t bào da, mô ng s n. 9
- Xem thêm -