Tài liệu Nghiên cứu xử lý nước cấp bằng công nghệ pac (powdered activated carbon) kết hợp lọc màng (ppt)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27123 tài liệu

Mô tả:

Đề tài: Nghiên cứu xử lý nước cấp bằng công nghệ PAC (Powdered Activated Carbon) kết hợp lọc màng. GVHD: Th.s LÊ PHÚ ĐÔNG SVTH: NGUYỄN TIẾN VĂN NGÔ THỊ HỒNG VÂN NỘI DUNG I Tổng quan II Mục tiêu đề tài III Phương pháp nghiên cứu IV Nội dung nghiên cứu V5 6 Kết quả nghiên cứu 5 VI 6 Kết luận và kiến nghị I.TỔNG QUAN 1.1. Tổng quan về nước mặt - Thành phần, tính chất của nước sông Đồng Nai Đặc tính Nồng độ Đơn vị pH 6.5 - 8 TSS 40 mg/l Độ màu 56 Pt - Co BOD5 5.5 - 6 mg/l COD 68 mg/l Tổng số coliform 9.2×102 MPN/100ml Escherichia coli 1.3×102 MPN/100ml 1.0 mg/l Hàm lượng amoni (nguồn: PTN khoa CNSH – MT) I.TỔNG QUAN Chlor Nguồn nước sông Trạm bơm cấp I Bể giao liên Chlor Đồng hồ đo lưu lượng phèn Bể trộn thứ cấp Bể lọc Bể lắng ngang Bể phản ứng Bể trộn sơ cấp Đo lưu lượng Trạm bơm cấp II Bể chứa nước sạch Chlor Trạm phân phối Mạng lưới phân phối nước Tháp chống va Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp được sử dụng phổ biến ở Việt Nam hiện nay I.TỔNG QUAN 1.2. Tổng quan về than hoạt tính  Than hoạt tính có 3 dạng : + Dạng bột cám ( Powered_PAC ) + Dạng hạt ( Gramalated_GAC ) + Dạng khối đặc ( Extraded Solid Block_SB) I.TỔNG QUAN  Ưu điểm của than hoạt tính(PAC)  Bột than hoạt tính có cấu trúc rỗng với lỗ rất nhỏ  Diện tích bề mặt lớn  Đảm bảo hiệu suất xử lý cao  Có khả năng hoàn nguyên I.TỔNG QUAN 1.3. Tổng quan về màng  Dựa vào kích thước lỗ lọc được chia làm 4 loại:  Màng vi lọc (Microfiltration MF)  Màng siêu lọc (Ultrafiltration UF)  Màng lọc nano (Nanofiltration NF)  Màng thẩm thấu ngược (Reverse osmosis RO) I.TỔNG QUAN Bảng tổng kết các công nghệ lọc màng I.TỔNG QUAN  Những ưu điểm của màng vi lọc (MF)  Quá trình lọc diễn ra ở nhiệt độ bình thường và áp suất thấp  Kích thước nhỏ gọn, cấu trúc đơn giản  Cấu tạo thuận tiện trong việc xả rửa màng lọc, độ bền của màng cao  Chi phí thấp II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI  Nghiên cứu xử lý nước cấp bằng công nghệ PAC kết hợp lọc màng III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Phương pháp thực nghiệm  Phương pháp phân tích theo tiêu chuẩn Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater  Phương pháp thống kê và xử lý số liệu thu thập. IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu được thực hiện gồm 3 nội dung: 1 Đánh giá khả năng hấp phụ của than hoạt tính (PAC) trong nước sông Đồng Nai thông qua các chỉ tiêu pH, SS, COD, độ màu, ecoli,coliform. 2 Phân tích, đánh giá hiệu quả xử lý của than hoạt tính, than hoạt tính kết hợp lọc màng thông qua các chỉ tiêu pH, SS, COD, độ màu, ecoli, coliform. 3 Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý nước sông IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khảo sát quá trình keo tụ • So sánh hiệu quả các loại phèn. • Xác định giá trị pH tối ưu • Xác định liều lượng phèn tối ưu • Xác định vận tốc khuấy tối ưu • Xác định thời gian khuấy tối ưu • Xác định thời gian lắng tối ưu IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Bảng kết quả khảo sát các giá trị tối ưu cho quá trình keo tụ IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khảo sát quá trình hấp phụ • Xác định giá trị pH tối ưu • Xác định liều lượng PAC tối ưu • Xác định thời gian khuấy tối ưu • Xác định thời gian lắng tối ưu IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Bảng kết quả khảo sát các giá trị tối ưu cho quá trình hấp phụ IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Mô hình nghiên cứu Cột lọc MF Nước sau keo tụ Bể phản ứng Bể lắng Nước ra IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Bảng các thông số chạy mô hình kết hợp Thông số Đơn vị pH Giá trị 7 Liều lượng than g/l 0.5 Thời gian khuấy phút 30 Thời gian lưu phút 20 Lưu lượng bơm qua cột lọc MF L/h 17 V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Xử lý BOD5 Biểu đồ 1: Biểu đồ thể hiện giá trị BOD5 theo tháng của nước sông Đồng Nai chưa xử lý Biểu đồ 2: Biểu đồ thể hiện giá trị BOD5 theo tháng của nước sông Đồng Nai sau xử lý bằng phương pháp PAC kết hợp lọc màng IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Xử lý COD Biểu đồ 3: Biểu đồ thể hiện giá trị Biểu đồ 4: Biểu đồ thể hiện giá trị COD theo tháng của nước sông COD theo tháng của nước sông Đồng Nai sau xử lý bằng phương Đồng Nai chưa xử lý. pháp PAC kết hợp lọc màng.
- Xem thêm -