Tài liệu Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia tăng sứa miến trong bao bì nhỏ

  • Số trang: 120 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

!" " % $ &' ( )* +*,- . /001 # $ !" " % $ )2345, ,-*6,)7 "*8 9:;7 -<=6> )<=?,- @*A, B):* ):CD7 &' ( # $ ! # $ $ , 0 %& '# %& 7 8' ( ) *+, + . - 9 ./ 0 12 $ , : ; " ' " 34 5 26 < => / ? @A = G = G 1 9 J K B L @. 7 M N %O 1D B %& G ?4 @ ; G +, E 6 +# 8 M ! Y " @M 9 J K g, H9 # $ 74 [ ) > 0 L '# 4 \ G @ + G B '# # 'S R T *+, +IE 5 1 +, /M WA I U 1 %O \ L , T *+, +, - # O4 @ $4 c. $ ./ _4 ` ) T H9 @d @ 2 9 e '! W$ $4 @ J 9 R M $4B P H %F " $+ Z ? 8 Z ? 9 W$ @ P E! '! fD 0 ? @A , e '! ; 5 2 U E! J K , /Z M %F N , : X ? @A E$ = ? @A ' \ N 9 8 0 b; = 9 '# 2 A ! @$ *9 9 " > BW$ _4 ` M F ? @A , c @A Q R " @M J K P E! '! , H9 1 9 1 +, ! %a 0 1J K %O " 0 H 0 Z 74 [ ( @ H 0 @$ L E 5 " @M J " C & D %F 0 L '" '] ^ H I HU 1 +, =V WA / %& $ P " : H ) 0 Q 2 0@ 20 9 9 P ) ! 2 h Q 0 '7 , i5 - BH @ Q %F 7 N " @ 2$ 2 9 N M ? ? Q ? 3B %O " , EG @ $ # : ; " $ j k lH / lH mn co * iX * kp =qo HErs * , t * YoX , , w N @ '! 4 U , , w N @ 'P @ , ,H $ 0 un /nvo e '! 9 . $ 0 0 A 0 'P B )B N ! '! 4 U A HErs * , Wx /nvo Wu JErs * JEyJ *Enz H{o , , W? $ , J %L 4 94 M P P , , +L R M , , ,J %L 4 94 , , , J %L 4 94 C [ , ,<, J %L 4 94 IS , ,j, J %L 4 94 \ % 9 , ,|, J %L 4 94 P , ,~, H9 4 %L w N 9 'P | M $ T | ? %&4 'P @& M 0 | %&4 'P 0 4 94 4 " \B4 } ~ 0 '! 4 U 7 'P G @ @ ' 0 A ~ @? < HErs * , I• Yo€ *Enz H{o Wu E€• /ox , I0 N ! M P 4 - 2 \ %O , I0 N ! M P 4 - , I0 N ! M P ,< I0 N ! 4 } f 9 M P 4 U g \ % 0 7 N 7 G 8 0 '! 4 U ) 'P ) 'P < M M $ < $ , < \ 4 } 'P * * 'P < 0 ‚ 'P \ j| | ,j, I0 N ! M P ,|, I0 N ! M P ,~, I0 N ! # '! 4 U G # 0 e $ 'P M P ,„, I0 N ! M P , =9 9 5 %O , =9 9 P 4 U , f'P 0 5 N # %& '\ B @. @ '! 4 U '! 4 U %& '\ 'P 'P 0 ~ 0 < 4 ƒ O4 @& 'P „ Z 9 @ '! 4 U 'P 8 '! 4 U '! 4 U … 0 A ) '! 4 U 'P „ # 8 0 A „ h ' @& 'P „ „ \ 4 } g '! 4 U 'P $ 0 h I• /ox Wu In• *E† un /nvo EXk IE€• JEl /lH @. 2 C ƒ 8 8 0 G A 9 *9 , ,= @ 0 A , , I0 N ! 9 G 0 A 0 '! 4 U „< 9 . A 'P „j ~ HJ Hw 4 - * * *9 . ‡X• w EE EV EE 9 A P $4 @ %L O4 $ Q # ) /M $4 N \ cX E k lH H yH D € * z D€ * D! , T I0 N ! M P iX * e $ˆ 4 - 2 \ %O ) < ) +P < 'P D! , T %L %L D! , T I0 N ! 4 " < D! , D! P ‹ 9 M 7 ! 'O 'P j Š j„ ! Š 'P | '5 | '5 G 9 |< '! 4 U 9 4 U , P F ! N ! @ ' @? ) 5 ! N ! 2 9 B )B N ! 'C d 'P 'P 'P R , jT H9 \ % 4 - 2 4 - 2 ! N ! j M |j 0 @ || | 9 ( 4 w 0 N 9 8 9 7 A ~ ‚ ~ 'P | D! , |T =9 9 20 N ! ! ~ D! , ~T H9 9 D! , T I0 N ! ! d 2 9 N 9 B )N ! ) N ~ B )N ! 9 ( $ ~ # G . ~| ' 2 ~~ _ „ D! , „T I0 N ! 9 9 ! N 9 ( '5 2 _ D! %O a 9 R @ , T I0 N ! 9 F 2 9 9 9 ( B )B N ! '5 a 9 0 2 9 D! , TE d G D! , T D! , T I0 N ! %O 4 - ) B )B N ! ' %` M ) 2 '5 B )B N ! '5 2 P # G e $ 4 - < %& '\ < j D! , ] E8 4 } , T=> - ! N E8 4 } , T=> - ! < E8 4 } , T => - j E8 4 } | ~ „ '4g %L 9 $ ) \ - < ! N 9 $ ) \ j E8 ,jT D > \ 4 } R > . '# E8 ,|T = > ! N 9 E8 ,~T E E8 , T => E8 ,„T I0 N ! %O E8 d G N P ! N %O ) d G < E8 G , T=> ! e $ 4 - j E8 , ! N 9 ( f 7 g @ )B N ! f 7 , T E 4 U T $ 9 M %O $ H 9 ! E8 , T=> 2 ' 2 _ E8 9 fi Ž ' iX * 0 # 0 A ~ „ „ ! "#$ %&' ($)*(! W$ R … .B > , F N " B 7 '! @ 0 0 B R * • 5 ‹ \ 2M 2 B %& 9 . 2 04 9 2 0N \ % ) '! $4 P 5 2 U ) @. P @ ) '! $ & 8 N " … $ j '\ 9 ! %& 5 L < ] B 9, " A B~| 5 2 U %& 7 72 ! j L $4 9 & ) ~ 9 $4 e o+cB % W $ 5 0 9 .2 9 . '! 4 U 5 N G B a “ %` e '! B '\ 7 - $ '! 4 U - %F 0 \ '\ '! 4 U &, M 5 2 U e $ 'L B 0 0 Z $ B F '\ ! M 7B & < '! 4 U 0 ) '! f'! 4 U 7 $ B 94 P M 0 K e '! M %F 54 - 4 ! e '! 'L %F M e '! '! $ 7 e '! % ƒ , H9 K 0 # 4 U L @ M W$ 2 b B ‘ „B <’, 7[ 4 U 2M ‘ |B „B <’, ) '! 4 5 A 4 U B Š @# $4 ) 7 '\ %O A • 9 ) ‡X•B W $ @ o+c @ 5 2 U 5 2 U %& 0 " 9 4B \ K & b " 2 „ <,„<~ 5 B 2 0 w - 5 2 U '\ %O ?4 * * A $ %& %a e '! T @& L 5 ) '! N 8 Z <ˆ, > @& \ 0 ƒ 7@ 9 ‹ e '! 4 9 0 | 2 e '! Q A jˆ• A , W > Š g %& , \ A M 0 ˆ e G , 5 'a @8 *cJ 2 ! 0 f' 7 F ) '! W $ 74 Z %& '\ 0 j B|ˆ1 '! Z \ ] '! 5 9 '! 4 U * * e '! B ] 2 M # e $ 9 %T Š K gB 'P T H ‰ ‚ % W8 @? B @ $ 4 U +! # B . F 7 0 > 0 8 " $ ) " L ,,• _ K 2 $ $ 4 U fP M h— P $ @ # 0 'P a %& \ 4 } A " - 0 a 4 U – @ 9 $ , 9 $ = '\ '\ % F \ B ” G * * a 9 # * * 'P ! ‹ %L 0 a 5 '! 4 U R ?4 2 U B " W '! 4 U ” 54, =R %& $ 5 2 72 A 'P @( B d B @ Š e '! M ‘ ’, N 8 $ '! 0, ,% ()-. %/0 12 (3) = 5 %O Y 0 8 8 $ 4 ƒ O4 '! 5 '! 4 U * * 'P h—, 4! 5 #6$70 8$90 $:% %/0 12 (3) 9 9 " ( ! $ 2 B M 0 'P @ '! 4 U G > $ P B 9 '! 2 ! 5B' Q @M @ %F Q %F 7 N * * 'P 0 'P ;! 5 #6$70 ($<% ()=# %/0 12 (3) M 8 P h > 7 %O 8 # N 8 Q $ '! 4 U '\ \ % L ! ) ‚ ) Y $, " 9 . 'C d ? d 9 ‰ 4 $ 'P 5 A " c %O D] R R @ 9 .2 M M , 7 '! 4 U * * , 0 ) +P $ '˜ $ > 7B 5 F > ) '! , F > ‚ 9 < | R M < > ? ! @ ?A B C ! ! D#6 E.0# F2 GH# '$IJ ($.K GH# 6)L (MN 6)0 (O#6 '! 4 U 9 . ) 7 FN 9 8 %O 9 A & L f ‚ M . P N A 8 f* * g $@ . %F ! " ! #$ $ kP I ! A M %` @ $ A 54 I ! A (- . * M A %O 7[ • 5 '! 4 U 5 N G B a “ '\ M L ! B U # 4 U %F , H9 K ) M '! 5 2 ƒ " % L 7 @ '! 4 U e '! Z $ B F '\ # 4 U A e '! - %F M A B K 4 ! … T4 9 ‘ „B ’, %F M L @ '! 4 U P 9 . 02 $ P # 4 U 7 # 4 U B Š M M % —1 $ B 94 P 9 %F $ %O '('( e '! B 7 + , G %` G, c *! B 8 9 . –2 7 9 M L B !) A e '! A N / % '! 4 U $ $ 9 . ! 5 [ %a d H9 N 9 8 *9 P '! 8 ‘ ’ ' @& 4 X w %! $& '('( !) 2 9 g $ ‘ ’, N 9 8 0 0 9 > '! 4 U 54 7 %F ƒ M A ƒ # 4 U 54 - 4 ! # 4 U @$ 72 ! A 7 M e '! ƒ , e '! - 4 ! 54 9 4 K @ 04 ? 5 Q e '! * * 0 %` $ 0 \ '\ j 0 1 !) 0 e '! * * '('( 0 7 0 , W8 … e '! e '! e '! $ 04 9 > 7 7 %L B @U K U 9 @ ' @? 7 8 9 2 7 e '! B 7 - B a M '! 4 U $ ) J 9 > D] š 4 @ 2 7 5 @‚ %F P > '! 4 U = " @( 0 0 e '! R F ^ Z ] @ ] %L B %O @5 @ K MB ‚4 9 8 7 % e '! @ 9 %& B 9 % ƒ 2 7 \,*9 \ e '! a V h %O _ 9 A 2 A 9 D] š T— 7 2 7 ƒ ) 0 \ Q @ '“ ƒ $ d %O e 9 8 H " š ›= 7 % ' Ÿ 9 9 %F M ™ 9@ 7 M '\ > M P 4 9 ƒ M 5 2 K e '! 0 0 # %O 7 , '! 4 U ‰ ( 2 9 , Z4 9 k 2' ƒ , H9 M 2 N \ Bž , 54 e '! %F G @( , ‚ 7 G Z 2> 0 4 ! # 4 U ) 7 A > M 8a ƒ 5 @ 0 N - > P @8 ' T kŠ • 9 0 e '! * * ‘ ’, M G " 0 0 ?4 9 9 @ƒ . B2 7 %F 0 @# \ 54B 9 e '! @ƒ 9 '! 4 U %O N B @" B @U B @ Z 0 7 Q A %` B : M kœ+ %L K > 9 ƒ 4 U 4 9 L • M 0 Q , W? @ 4 %F %F e '! '“ 2 Z2 'N‹‹ ‹ fkœ+g, EG Z ] e '! @ B @U , e '! e '! A M 0 A B T— H9 2 7 ) ƒ 0 F > 9 M M @ 0 %F ) L — ‘ ’, ) M '! ›/ d B %& , 9 7 B %L B _ & … K %F 2 $ 5 : % h & aX > '! 4 U \ '\ 'P 2 ™ 2 Š >4 9 \ 0 2 " @ P 0 %` > ( e '! M “@ 4 - %O . B 7 B@$ @ X > @& ?4 ƒ @& 9 j '! 4 U 9 | @ A 7 ‚ || $ H w 8 7@ H > ' %F M %& 7 0 0 '\ —H > 0 2 $ @ w ! 9 G B 9 0 " —B # % 0 ¢ 'SB X 0 \! %a 0 @$ # 4 U A L ‹ ‹' 8 %F M 5 L 2 9 &B $ B J 94 @ 0 4 9 %O > '! 4 U e '! ) !B A w ? 0 1 g ™‹ 9 8 „„< R A 1 g M d ‰ ˆB ” Bj 4 h e '! ? d 2 @ 0 B 9 9 7 ) M 9 9 9B @? 9 %O e '! e '! 2 w 0 " %T + ' 54 %F " ! '] G 0 e '! M e '! %O . %F ) %& T % 5 A \ . B 9 0 - 9 '! 4 U ƒ Š 5 ! $ 0 ‹ 8 9 \ kS Z '! 4 U M 7 A $ @& %F ‹ $ . e '! ! @\ '! ' A e '! * * 9 \ @& e '! P @ # ) %O , H 5 # > 7 $ , 0 '! 4 U %F - %& '\ 4 . %F • … ? O M | ˆ ‘ ’, £ M B '# $ 5 '! 4 U # %& H G ?4 8@ Q … 7 Z A 9 _ ‰ fN ‹ g \ # 7 N 0 ” '! [ %a d 0 RA ƒ k T g +# $ * * 2 e '! N ‹ w H ) 7, EG Z 'C d \ Z ‹ 7 A 9 '! 4 U ‘ ’ … 7 M _,H 9 A ‹ ‹ " T¡k7 A N ' M 0 e '! , ‡ 4 %L % X %F ƒ @. ) '! 4 U L %O n•X++ ‹ ‹ '# * ! $ &, N B ‹ 4 %F 9 B R @ ? 7 A K e @ B2 B 4 h , $ @$ M P @ '! 5 +oinkn @ 9 ~ E$ ^ '! 4 U %O U M $ '! 5 %` @‚ Y \ %& '! e '! * * P 4 9 %& '\ 7 ‚ % : > M 0 - B @” B 9 e '! " - B &, : 5 0 &B \ 0 @h %& - 7 9 . @‚ G N [ 4 K & > Y \ $4B 9 '! 4 U 5 ' 5 > $ %, jˆ w '! %O - ‘ ’, =R 4 9 / BJ %O > @h ^ %O 44 B kS @ J 94 M @.B ! : P 4 9 _ G > # 54B # \ E! '" ^ %O 9 $ 4 9 > , 9 7 A * * R 4 d %& N \ B : > %T k 0 Š 9 " - # B %O ? ! B ^ # %L U %F M ƒ % , M 4B %& '\ B R \ @ 9 4 U ! '" %F =P '˜ ' 7 4 D M % %L + 2‹‹ + ' 7 0 > @ 0 a %` ƒ • Q '! 4 U ? ) > " \ 54 '! 4 U ™ 9 Z4 9 ˆ w %O O4 A T =R Q ! '" e '! , H9 '! %F * * , B¤ BX P M ƒ a =P , %O 9 ) # @M B a e' B 9 20 * * 9 @M B 9 4 # 4 U 8 $ 4 , +! 4 U %T =R %O 4 0 B Z2 %O 4 9 * * 0 %` ^ \ 2 9 B U 9 P K %& > ƒ 7 U '\ '! 4 U @ @ @M 0 9 9 • 9 . %F 0 & E$ 5 B2 ! ?4 2 U , %a B 9 . '\ $ ) o+c, H > %L 0 ) 0 A ~ %& ‰ 5 K a 0 $ 0 & & 0 % @ %& ~ˆ ' @& j ˆ w 7 ~ˆ 9 .B %L ) '! 5 2 U Š 'L %O ' e o+cB A > •B '! 4 U M 0 „ 4 9 &B' '\ ) '! ) '! 5 2 U ) ‡X•B 9 ) '! '! 0 ‘ |B< ’ . %F M A |, 2 \ %O %L ) 9 d A ‹ 5 2 U 2 ! %& j e 4 9 # 4 U 0 9 %& 4 9 > B 5 ) N 0 '˜ @ 0 • 0 G @& O %& 4 9 ?4 2 U - 0 9 'M 5 2 U G % ) '! a 0 M . M @ 7 Š 'L F A ?4 2 U ) '! ?4 2 U ) 0 , 0 a M 4 5 Q @. . %F 0 9 ˆ w Š ?4 2 U @ ƒ ) '! 9 9 0 M d 7 7 ) 0 0 %F & @ '\ %& 2 9 &B $ M # 4 U B ? B ¥o @ ) ! B R # # 4 U % kSB ) '! d 0 @ 0 > $ 9 . * * , e G 9 . %F 0 * * > 4 d @d M ƒ %& , =\ @& kSB ƒ %& B 2> ! @ $ ?4 2 U Z A ~B 9 |B % ?4 2 U ‚ 9 % 0 %& 0 X '2 , 9 %O . %& 9 D8 9 " B - ] 9 w 0 9 ?4 2 U 9 M '\ %& B > ' ) '! B A . 7 ˆ ' @& 2 \ & %& 7 $4 Y \ M $ Š L A ' @& B 9 > %& 0 0 ) '! 5 2 U > U '! 5 @ ‚B 9 9 > @ %O 9 M 5 2 U '! : >, ‘ B „B B ’ %O ' $ 92 9 '\ P , 0 + % 0 * * Y \ BE 5 G $ ' e o+c %& " B '! M %& ¥o ?4 2 U A W 5 2 U 7 ! N ! , 9 / B * * B 54 N 0 '˜ @ - ? 4 U 0 e G F $ B G R A ) 0 B L j ˆ '! 9 %O ' ] a 5 ! 9 @ƒ % 9 h %& c%L 1 @ 4 - 0 9 - > 9 D8 % 9 h & F '! M 0 c%L B 9 JM B 9 'G 9 $ & N ] %O 9 0 9 0 ‚ 9 & , =7 7 > 9 2B 9 0 1 Š M @" B 9 'K 9 % 9 %O gB G fn \B 9 9 , => 94 P 2 G Z \ ] A % ) Q 0 &B 9 M $ '! 5 ' 2S ‚ ? @ Q 9 „ e '! & B 2> ! $ '! 5 ' d A 5 $ %O - ) w M aH " y % kS '\ " %& '! 9 / %O 5 @ BH %& & , H C 54 $ až = , @ 2 \ %O & , DM ? D! Y \ BW$ %y ‹ # 2 ^ Z A Q % kSB 1a % ' 5 ' k " - N B '! '# '! > 2 A \ : # Q 04 9 %& 8 9 Bž = Bk B JM 7 @ a " š %& 2 9 Bn %N - M B ! ‡ ‹ ‹B J 94, +! 5 @ M d 9 '! 4 U " y @ 4 %L %& '! " @& %& 5 5 gB kS f2 ! %O , 5 B ¥o M M @ ' _ %L k '\ 5 w 9 9 '! 4 U w 0 … G 7 2 M %& '! > '! 5 %O 54 $ %& B< $ 5 ,j Y \ f , 5 gB Y \ f , 5 g, W& '! @# '! 5 _ 7 > '! ! 9 K B ! 9 / , 5 0 B ! h & %O 7 9 9 1 ‚ 9 72 %& %& ) '! $ M %O 0 & @ 9 R 94 P . %F , k M & ! 9 %& 5 • 2 >2 9 '! 4 U M R '! M 9 Z %O `B• @ " 9 5 ? $ @ O M '\ %& $ , 0 B 8 0 0 @& N 7 9 . - @ Š 54B M %ž = @ W$ , M W '! 4 U a 5 ) 0 4 d B 'C d %F 0 7[ %T R ƒ ‹ % B 5 ' A ? @ 9 2 A '! $4, H9 =0 - 5 gB E @ a ‘ „B B |’, ) Z %O a 9 . Z 5 g @ $ ' U 2S '! , $ '! 4 U : ' $ ? D! f| , f j , ‚ ' 7 G @ 2 P 0 G > 7 0 L ‘ „B |’T > '! 92 % 9 ' %& }B 9 '! !, 5 ' 1 ‚ 9 9 h1 9 7 . '( 34 Z %O M 5 ‚ 9 9 23 P , 9 . E$ 4 M . %F 4 _B ' , H9 '! 4 U Š ‚ E$ %& 8 9 '! 4 U $4 %F %O 0 0 U ‚ B . 9 B e G 0 '! 4 U 0 ) '! * * ) W$ w ^ . 2 \ %O 5 2 U ) , ‹ D9 B 9 =9 9 8 $ : WA /$B =V WA * * ) W$ 23 45 )6 w '! K $7 54B d 0 ) '! > 0 D] k k D#6 9 : ;< =! =$ '\ 0 %O P ) '! f G : ; " ) '! 0 0 ‘ „’T A > $ ! TV %$* |, ~ < B |, <„B| ,~j~ j B ;+Z![\; Z ` $& !7 ,< j 5 '! 4 U '˜ 9 '! 4 U 8 e G 0 Z A hB 9 '! 4 U ~f L < L 'a ) ' T 9P) GH# '$IJ Q &#R OJS +/ e $ˆ +/ e $ˆ +/ e $ˆ T K Y^ _ > j B|ˆ1 '! 4 U @? B e G 8 e %' U$. F<% k 0 8 %O T g 5 $4g ) W $ 7 ) 0 @ M 9, B 9 A ) '! 7 X# Y)2# , ~ ~B , j B |,j < B !;[+ 4[ A e '! 0 B - Xem thêm -