Tài liệu Nghiên cứu về tiêu chuẩn truyền hình theo cách IP (IPTV) và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 244 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Tham gia: 29/07/2015

Mô tả:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LƢU THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHUẨN TRUYỀN HÌNH THEO PHƢƠNG THỨC IP (IPTV) VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG HÀ NỘI - 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MỤC LỤC MỤC LỤC ............................................................................................................................ 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................... 3 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .............................................................................................. 4 LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................... 5 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ IPTV .............................................................. 7 1.1 1.2 Khái niệm IPTV .......................................................................................... 7 Mô hình hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV .................................................. 8 1.2.1 1.2.2 1.3 Mô hình kiến trúc: ........................................................................................ 8 Các dịch vụ cung cấp bởi IPTV: .................................................................. 9 Phƣơng thức phát truyền tín hiệu của IPTV............................................ 11 1.3.1 Tổng quan ................................................................................................... 11 1.3.2 Mạng tổng thể IPTV ................................................................................... 12 CHƢƠNG 2: CHUẨN DVB-IP ......................................................................................... 16 2.1 Cấu trúc hệ thống .......................................................................................... 16 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Mô hình lớp (Layer model): ....................................................................... 16 Mô hình tham chiếu mạng đầu cuối (Home Reference Model) ................. 19 Các module cho Home Network Element .................................................. 22 2.2 Mô tả chi tiết hệ thống .................................................................................... 24 2.2.1 Hệ thống cổng mạng phân giao đơn (Single Delivery Network Gateway Scenario) ..................................................................................................................... 24 2.2.2 Các cổng mạng Phân tán. ........................................................................... 25 2.2.3 Cổng mạng phân tán và HNED trong một hộp thiết bị. ............................ 25 2.3 Nhận dạng dịch vụ (Service Discovery) ......................................................... 25 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 Giới thiệu dịch vụ........................................................................................ 26 Sự phân mảnh của các bản ghi SD&S........................................................ 27 Các bƣớc phát hiện dịch vụ ........................................................................ 29 Các điểm tiếp nhận phát hiện dịch vụ. ....................................................... 29 Thông tin nhận dạng nhà cung cấp dịch vụ ............................................... 31 2.4 Lựa chọn dịch vụ (Service Selection). ............................................................ 41 2.5 Phƣơng thức truyền. ...................................................................................... 41 2.5.1 Giao thức quảng bá của thông tin SD&S.......................................................... 42 2.5.2 Giao thức chỉ định (Unicast Delivery) của thông tin SD&S. ............................ 45 2.5.3 Yêu cầu chỉ phát ra trong một chu kỳ thời gian tối đa (Maximum Cycle Time). ..................................................................................................................................... 47 2.5.4 Tín hiệu thay đổi ................................................................................................ 48 2.6 RTSP Client ................................................................................................... 49 2.6.1 Sử dụng RTSP trong DVB. ............................................................................... 49 2.6.2 Phiên truyền. ...................................................................................................... 49 2.6.3 Thông tin dịch vụ ............................................................................................... 49 2.6.4 Vấn đề bảo mật .................................................................................................. 50 2.6.5 DVB sử dụng các phƣơng thức RSTP............................................................... 51 2.7 Quá trình truyền MPEG-2TS ........................................................................ 52 2.7.1 Tóm lƣợc về luồng truyền................................................................................. 52 2.7.2 Giao thức điều khiển truyền thời gian thực- RTCP (Real-time Transport Control Protocol ) ....................................................................................................... 54 2.7.3 Ghi nhớ thông tin dịch vụ (SI) .......................................................................... 55 2.8 Các quy luật mạng .......................................................................................... 55 2.8.1 Các ràng buộc bắt buộc ..................................................................................... 56 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.8.2 Các ràng buộc .................................................................................................... 56 2.9 Khỏi tạo và điều kiểm soát dịch vụ. ............................................................... 56 2.9.1 Đa dịch vụ .......................................................................................................... 56 2.9.2 Các dịch vụ Unicast ........................................................................................... 57 2.10 Chất lƣợng dịch vụ ....................................................................................... 57 2.10.1 Tạo gói DSCP (DSCP Packet Marking) ......................................................... 58 2.11 Cấp phát địa chỉ IP và thời gian tồn tại dịch vụ (IP address allocation & Network Time Service) ........................................................................................ 59 2.11.1 Thông tin chuyển tiếp DHCP ......................................................................... 59 CHƢƠNG 3: CẤU TRÚC HỆ THỐNG IPTV ÁP DỤNG TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ............................................................................................................... 63 3.1 Mô hình hệ thống IPTV và trong EVN ......................................................... 63 3.1.1 Hệ thống Headend ............................................................................................. 64 3.1.2 Hệ thống Middleware ........................................................................................ 66 3.1.2 Hệ thống mạng phân phối nội dung (Content Ditribution Network) .............. 69 3.1.3 Hệ thống quản lý bản quyển số (Digital Right Management) .......................... 72 3.1.4 Hệ thống Billing, VoD, STB (Set-top Box) ....................................................... 73 3.2 MÔ HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ TRONG IPTV ........................... 74 3.2.1 Cơ chế việc đăng ký ngƣời dùng ....................................................................... 74 3.2.2 Cơ chế hủy bỏ đăng ký dịch vụ IPTV ............................................................... 75 3.2.3 Cơ chế đăng ký kiểu thuê bao ........................................................................... 76 3.2.4 Cơ chế hủy thuê bao .......................................................................................... 77 3.2.5 Cơ chế phân phối nội dung................................................................................ 78 3.2.6 Cơ chế lấy nội dung ........................................................................................... 79 3.2.7 Cơ chế xuất bản nội dung .................................................................................. 81 3.2.8 Cơ chế xuất bản EPG ........................................................................................ 82 3.2.9 Cơ chế VoD ........................................................................................................ 83 CHƢƠNG 4: XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN IPTV ............................................................. 85 4.1 Xu hƣớng phát triển IPTV trên thế giới ....................................................... 85 4.2 Xu hƣớng phát triển IPTV tại Việt Nam....................................................... 86 4.3 Những khó khăn và thuận lợi ban đầu khi triển khai IPTV tại Việt Nam .. 87 4.3.1 Thuận lợi bƣớc đầu. .......................................................................................... 87 4.3.2 Thách thức khi triển khai IPTV tại Việt Nam.................................................. 89 4.3.3 Một số vấn đề cần giải quyết khi triển khai IPTV tại Việt Nam...................... 92 4.3.4 Đề xuất lộ trình phát triển IPTV ở Việt Nam ................................................... 94 KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ADSL ATM API BSS CDN CA CMS CPS OMM DSMCC DVB DRM ISDN IPTV QoS RTP RTSP RTCP SL SNR STB TCP TML UDP VoD Asymetric Digital Subcriber Line Asynchronous Transfer Mode Application Programming Interface Billing Support System Content Distribution Network Certificate of Authority Content Management System Content Processing System Operation and Maintenance Module Digital Storage Media – Command and Control Digital Video Broadcasting Digital Rights Management Integrated Service Digital Network Internet Protocol Television Quality of Service Real Time Transport Protocol Real Time Streaming Protocol Real Time Transport Control Protocol Synchronization layer Signal to Noise Ratio Set-top Box Transmission Control Protocol Transport Multiplexer User Datagram Protocol Video on Demand Đường thuê bao số không đối xứng Kiểu truyền không đồng bộ Giao diện lập trình ứng dụng Hệ thống hỗ trợ tính cước Mạng phân phối nội dung Chứng chỉ nhận thực Hệ thống quản lý nội dung Hệ thống xử lý nội dung Module vận hành và bảo trì Lệnh và điều khiển – Phương tiện lưu trữ số Quảng bá Video số Quản lý bản quyền số Mạng số tích hợp đa dịch vụ Dịch vụ truyền hình Internet Chất lượng dịch vụ Giao thức truyền tải thời gian thực Giao thức luồng thời gian thực Giao thức điều khiển truyền tải thời gian thực Lớp đồng bộ hóa Tỷ số tín hiệu trên nhiễu Thiết bị thu nhận dịch vụ IPTV Giao thức điều khiển truyền tải Lớp ghép kênh dòng truyền tải Giao thức dữ liệu đồ người sử dụng Dịch vụ Video theo yêu cầu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Hình 6 Hình 7 Hình 8 Hình 9 Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Hình 14 Hình 15 Hình 16 Hình 17 Hình 18 Hình 19 Hình 20 Hình 21 Hình 22 Hình 23 Hình 24 Hình 25 Hình 26 Hình 27 Hình 28 Hình 29 Hình 30 Hình 31 Hình 32 Hình 33 Hình 34 Hình 35 Hình 36 Hình 37 Hình 38 - Mô hình kết nối hệ thống IPTV........................................................................ 7 Mô hình mạng IPTV ......................................................................................... 8 Sơ đố khối dịch vụ IPTV .................................................................................. 8 Nguyên lý hoạt động của hệ thống quảng bá ................................................. 11 Nguyên lý hoạt động của IPTV thực hiện chức năng VoD............................ 12 Biểu diễn luồng tín hiệu .................................................................................. 13 Mô hình lớp ..................................................................................................... 16 Mô hình tham chiếu mạng đầu cuối ............................................................... 20 Biểu đồ khối của giao thức ngăn xếp trong dịch vụ DVB-IP ........................ 23 Mạng con đơn.............................................................................................. 24 Các cổng mạng phân tán. ........................................................................... 25 Mối quan hệ giữa các bản ghi, các payload ID và các đoạn tin. ................ 29 Các bƣớc cung cấp dịch vụ. ........................................................................ 29 Cú pháp giao thức phân phát SD&S multicast .......................................... 42 Quan hệ giữa các bản ghi, đoạn tin và phần tin. ....................................... 45 Định dạng nhỏ nhất của gói (Ipv4) ............................................................. 53 Định dạng tiêu đề RTP ............................................................................... 54 Mô hình tổng thể hệ thống IPTV................................................................ 63 Cấu trúc hệ thống Headend........................................................................ 65 Vai trò của Middleware trong hệ thống IPTV ........................................... 66 Chức năng của SMS.................................................................................... 67 Chức năng của CMS ................................................................................... 67 Chức năng của EPG.................................................................................... 68 Cấu trúc hệ thống CDN .............................................................................. 70 Cấu trúc mạng hai lớp ................................................................................ 71 Cấu trúc mạng đa lớp ................................................................................. 71 Cơ chế đăng ký User ................................................................................... 74 Cơ chế huỷ bỏ User ..................................................................................... 75 Cơ chế đăng ký thuê bao............................................................................. 76 Cơ chế huỷ thuê bao ................................................................................... 77 Cơ chế phân phối nội dung ......................................................................... 79 Cơ chế lấy nội dung..................................................................................... 80 Cơ chế xuất bản nội dung ........................................................................... 81 Cơ chế xuất bản EPG.................................................................................. 82 Cơ chế VoD ................................................................................................. 83 Thói quen của khách hàng theo độ tuổi ..................................................... 88 Mức độ chấp nhận của khách hàng đối với IPTV ..................................... 89 Giao diện truyền hình IP của nhà cung cấp FPT....................................... 96 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LỜI NÓI ĐẦU Dịch vụ IPTV (Internet Protocol Television) IPTV (Internet Protocol Television) là dịch vụ truyền tải hình ảnh kỹ thuật số tới người sử dụng qua giao thức Internet với kết nối băng thông rộng. Nó thường được cung cấp kết hợp với VoIP, video theo yêu cầu... nên còn được gọi là công nghệ tam giác (dữ liệu, âm thanh và hình ảnh). Khả năng của IPTV là vô hạn và hứa hẹn mang đến những nội dung kỹ thuật số chất lượng cao như video theo yêu cầu (VoD - Video on demand), hội thảo, truyền hình tương tác/trực tiếp, game, giáo dục từ xa, video blogging (vlog), tin nhắn nhanh qua TV...Tuy nhiên tại Việt Nam dịch vụ này vẫn chưa được biết đến một cách phổ biến. Điểm đặc biệt của IPTV là sự tương tác giữa người xem và dịch vụ gia tăng. IPTV sẽ làm thay đổi thói quen xem truyền hình truyền thống bởi vì nó không chỉ cho phép khách hàng xem các chương trình, mà còn cho phép khán giả chủ động chọn những nội dung mình muốn xem. Với IPTV, khách hàng có thể tiếp cận những dịch vụ tiên tiến nhất trên nền băng thông rộng như xem TV trực tiếp qua Internet (LiveTV), mua hàng qua TV, trò chơi trực tuyến (online game), điện thoại hình v.v… Khả năng ứng dụng IPTV ở Việt Nam Để triển khai thành công một dịch vụ IPTV cần đáp ứng đầy đủ 3 yếu tố: băng thông, nội dung và thị trường phát triển nhanh. Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực đồng thời nhu cầu về băng rộng đang gia tăng, số lượng thuê bao Internet nói chung và thuê bao ADSL nói riêng đang phát triển khá nhanh. Bên cạnh đó, Việt Nam đã sẵn sàng về mạng lưới ADSL 2+ và FTTx và trên các mạng không dây thông qua Wifi từ các điểm truy cập công cộng (Hotspot). Do đó Việt Nam đã có đủ những yêu cầu cần thiết để bắt tay vào triển khai IPTV. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mục đích của đề tài Nội dung luận văn “Nghiên cứu về tiêu chuẩn truyền hình theo phƣơng thức IP (IPTV) và khả năng ứng dụng ở Việt Nam” được thực hiện với mục đích nghiên cứu về cấu trúc của hệ thống IPTV, dựa trên những phân tích và đánh giá từ sự triển khai trong hệ thống mạng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đưa ra các phương án xây dựng mô hình hệ thống IPTV cũng như chất lượng dịch vụ IPTV như một xu hướng phát triển của truyền hình Việt Nam trong tương lai. Luận văn bao gồm 4 chƣơng: Chương 1 Tổng quan về dịch vụ IPTV: Nội dung chương đưa ra khái niệm IPTV, mô hình hệ thống cung cấp dịch vụ, phương thức phát truyền tín hiệu của IPTV và liệt kê một số dịch vụ được cung cấp trong hệ thống. Chương 2 Chuẩn DVB-IP: đưa ra khái niệm về dịch vụ truyền quảng bá tín hiệu video trên mạng IP. Trong chương này đưa ra các khái niệm và cấu trúc chung của hệ thống DVB và các công nghệ mang tính nền tảng cho dịch vụ IPTV. Chương 3 Cấu trúc hệ thống IPTV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Nội dung chương đưa ra cấu trúc mô hình của hệ thống IPTV, các cấu trúc của từng thành phần trong hệ thống. Đồng thời đưa ra các quá trình thủ tục xử lý các yêu cầu của mô hình IPTV tại EVN. Chương 4 Xu hướng phát triển IPTV: Nội dung chương đưa ra các phân tích nhận xét, đánh giá từ kết quả nghiên cứu đạt được của luận văn và đề xuất về lộ trình phát triển IPTV tại Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Lời cảm ơn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Ngô Thái Trị, đã nhiệt tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng gửi lời cám ơn đến các thầy, cô giảng viên khoa Điện tử viễn thông Trường Công Nghệ- Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong thời gian qua, làm cơ sở vững chắc để hoàn thành luận văn. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Công nghệ thông tin- Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công ty truyền thông FPT đã tạo mọi điều kiện giúp tôi có những cơ hội tìm hiểu thực tế để hoàn thành luận văn này. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ IPTV 1.1 Khái niệm IPTV Cuối thập kỷ trước, sự phát triển của các dịch vụ truyền hình vệ tinh, sự tăng trưởng của dịch vụ truyền hình cáp số, và đặc biệt là sự ra đời của HDTV đã để lại dấu ấn đối với lĩnh vực truyền hình. Hiện nay xuất hiện một phương thức cung cấp dịch vụ mới còn mạnh hơn với đe dọa sẽ làm lung lay mọi thứ đã có. Internet Protocol Television (IPTV) đã ra đời, dựa trên sự hậu thuẫn của ngành viễn thông, IPTV dễ dàng cung cấp nhiều hoạt động tương tác hơn, cung cấp sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình. IPTV (Internet Protocol Television) mô tả một hệ thống ở đó các dịch vụ truyền hình số được cung cấp tới người tiêu dùng đăng ký thuê bao sử dụng giao thức IP trên kết nối băng rộng. Hình 1 - Mô hình kết nối hệ thống IPTV IPTV là công nghệ truyền dẫn hình ảnh kỹ thuật số tới người sử dụng dựa trên giao thức Internet với kết nối băng rộng. Dịch vụ này thường được cung cấp với điện thoại trên Internet (Voice over IP - VoIP), video theo yêu cầu (Video on Demand VOD) nên thường được gọi là công nghệ tam giác về truyền tải dữ liệu, hình ảnh, âm thanh.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2 Mô hình hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV 1.2.1 Mô hình kiến trúc: Hình 2 - Mô hình mạng IPTV Mạng truy nhập băng rộng: Hạ tầng mạng IP băng rộng để truyền dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ IPTV đến khách hàng. Mạng truy nhập sẽ tận dụng phần hạ tầng mạng xDSL có sẵn. Để cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt và tiêu thụ ít băng thông khi có đồng thời nhiều truy nhập đến hệ thống, mạng truy nhập băng rộng (BRAS/MSS và DSLAM) cần phải được hỗ trợ multicast. Đối với DSLAM, ngoài hỗ trợ multicast, DSLAM còn cần hỗ trợ IGMP version 2. Ngoài ra, B-RAS/MSS và DSLAM cũng cần hỗ trợ các giao tiếp Ethernet chuẩn (FE, GE). Mạng cũng phải có khả năng hỗ trợ QoS từ đầu cuối đến đầu cuối, đảm bảo được băng thông cần thiết và độ ưu tiên cho các kênh truyền hình quảng bá cũng như các phiên Video theo yêu cầu đang sử dụng (phải đạt được độ mất gói và jitter tối thiểu). Băng thông xDSL do các DSLAM cung cấp đến khách hàng phải có khả năng lên đến 4-5 Mbps. Hình 3 - Sơ đố khối dịch vụ IPTV ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hệ thống cung cấp nguồn dữ liệu: Cung cấp khả năng quản lý thuê bao, nội dung và báo cáo hoàn chỉnh cùng với các chức năng quant lý EPG và Bộ GIảI MÃ, đồng thời vẫn duy trì tính mở cho việc tích hợp các dịch vụ trong tương lai. Middleware là một giao diện của hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV với người sử dụng, nó xác định danh tính cho người dùng. Hiển thị một danh sách các dịch vụ mà thuê bao đó có thể sử dụng và trợ giúp lựa chọn dịch vụ này sau khi đã xác thực danh tính của người dùng. Middleware lưu lại một profile cho tất cả các dịch vụ. Middleware đảm bảo các hoạt động bên trong của dịch vụ truyền hình một cách hoàn hảo. Middleware sẽ không giới hạn bất kỳ hoạt động riêng rẽ nào trong hệ thống, nhưng sẽ giao tiếp trực tiếp với mỗi thành phần được hệ thống hỗ trợ. Middleware hỗ trợ API cho phép mở rộng các chức năng mới và truyền dữ liệu giữa các hệ thống. Hệ thống phân phối nội dung: Bao gồm các cụm máy chủ VoD và hệ thống quản lý VoD tương ứng, cho phép lưu trữ các nội dung đã được mã hóa và thiết lập các chính sách phân phối nội dung một cách mềm dẻo. Hệ thống này cũng cho phép nhà khai thác mở rộng một cách kinh tế, phù hợp với tải và yêu cầu dịch vụ của các thuê bao. Máy chủ VoD sẽ lưu nội dung thực và cung cấp cho thuê bao khi nó nhận được sự xác thực danh tính từ Middleware. Nó cho phép các thuê bao đặt và xem những bộ phim chất lượng cao và chương trình theo yêu cầu (chương trình này được lưu trên máy dịch vụ và truyền tải theo yêu cầu). Hệ thống này cũng cung cấp những chức năng điều khiển VCR như fast-forward, pause, và rewind. 1.2.2 Các dịch vụ cung cấp bởi IPTV: Cung cấp các dịch vụ quảng bá: Truyền hình quảng bá (Broadcast TV); kênh âm thanh (Audio Channel); truyền hình trực tuyến (Time-Shift TV); VOD băng hẹp. Cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu: Video theo yêu cầu (Video on Demand VoD); âm nhạc theo yêu cầu (Music on Demand - MoD); TV theo yêu cầu (TV on Demand - TVoD). Cung cấp các dịch vụ tương tác: thông tin tương tác (InteractivInformation); truyền hình tương tác (Interactive TV); công ích, từ thiện, ... trực tuyến (Online Subscription); đánh bạc trực tuyến (Online Gambling); phỏng vấn trực tuyến (Online Bill Enquiry); trò chơi (Game); Web; Email; TV thương mại (TV-Commerce). 3. Một số dịch vụ điển hình của IPTV: IPTV có rất nhiều hình thức dịch vụ khác nhau, nhưng cơ bản bao gồm các dịch vụ sau: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dịch vụ quảng bá (Broadcast Service)  Truyền hình quảng bá: Dịch vụ phát các kênh truyền hình quảng bá thông thường như các kênh quảng bá VTV1, VTV2, HTV7, HTV9  Linear Broadcast TV with Trick Modes: Truyền hình quảng bá cho phép người dùng tạm dừng, xem lại, xem tiếp, bỏ qua các đoạn quảng cáo, ghi lại chương trình bằng các đầu ghi.  Multi-angle service: Dịch vụ cung cấp cho người dùng xem nhiều góc quay của một phim (như 3D) hoặc một trận bóng đá.  Electronic Program Guide (EPG): Dịch vụ hướng dẫn trực tiếp trên màn hình về lịch phát sóng, danh sách các phim, cước phí…  Quảng cáo truyền hình truyền thống: Quảng cáo kèm theo các chương trình truyền hình truyền thống. Dịch vụ theo yêu cầu (On Demand Service)  Phim theo yêu cầu - Video on Demand (VoD): Cho phép khách hàng lựa chọn phim ưa thích và có trả phí.  Nhạc theo yêu cầu - Music on Demand (MoD): Cho phép khách hàng lựa chọn các video clip, bản nhạc ưa thích và có trả phí.  Game theo yêu cầu - Game on Demand (GoD): Cho phép khách hàng lựa chọn các game ưa thích và có trả phí.  Thanh toán theo nội dung (Pay Per View –PPV,OPPV, IPPV): Xem các chương trình phải trả phí (đăng ký các chương trình theo lịch phát hoặc là chương trình mới) Dịch vụ tương tác (Interactive Service)  Thông tin chung ( T-information ): Các dịch vụ thông tin thông thường trên truyền hình như tin thời sự, thời tiết, giá cả thị trường…  T-communication: Dịch vụ thông tin qua truyền hình cung cấp cho khách hàng khả năng trao đổi thông tin thông qua IPTV dưới các hình thức như email, tin nhắn, chat, duyệt web, Video conferencing…  Thương mại (T-commerce): Dịch vụ giao dịch ngân hàng, mua sắm, đặt chỗ khách sạn, tàu, máy bay, vé xem ca nhạc … tại nhà.  Dịch vụ voting: Cho phép người xem tham gia trực tiếp các trò chơi trên truyền hình.  Giải trí (T-entertainment ): Các trò chơi, karaoke, xem ảnh, sổ xố, nhật ký điện tử… Có thể chơi 1 mình hoặc nhóm. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Thông tin chính sách (T-government): Các thông tin về chế độ, chính sách xã hội liên quan đến chính phủ, thành phố, phường, quận…  Interactive Program Guide (IPG) và Electronic Contents Guide (ECG): Dịch vụ hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu nội dung trên TV theo các chủ đề mà khách hàng lựa chọn (tương tác).  Quảng cáo chọn lọc (Targeted Advertising): Quảng cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp (tập trung vào một số đối tượng khách hàng nhất định, không quảng bá toàn mạng). 1.3 Phƣơng thức phát truyền tín hiệu của IPTV 1.3.1 Tổng quan Nói một cách giản đơn, trong hệ thống IPTV hình ảnh video do các phần cứng thu thập theo thời gian thực (real time), thông qua phương thức mã hóa (như MPEG 2/4...) tạo thành các luồng tín hiệu số. Sau đó, thông qua hệ thống phần mềm, IPTV phát truyền vào mạng cáp. Đầu cuối của các user tiếp nhận, lựa chọn, giải mã và khuếch đại. Trong hệ thống IPTV có 2 phương thức truyền đa tín hiệu đã được dự định trước (scheduled programs). Đó là: - Phát quảng bá (broadcasting), truyền phát tới mọi nơi - Phát đến địa điểm theo yêu cầu (on demand). Nguyên lý hoạt động của hệ thống quảng bá, các chương trình được vẽ trên hình 1. Trong đó MBone (mạng xương sống của hệ thống đa điểm) chính là đường trục Internet. Tuy nhiên người sử dụng chỉ theo lệnh của bộ quản lý nội dung (content manager) để được giới thiệu nội dung chương trình hữu quan. Chương trình cụ thể do rất nhiều bộ IPTV server thu thập được hoặc cùng do các server của mạng MBone cung cấp Hình 4 - Nguyên lý hoạt động của hệ thống quảng bá Hình 2 minh họa sự hoạt động của hệ thống IPTV phục vụ theo yêu cầu (VOD) được gọi là IPTV đơn điểm. Trong đó các server của bộ quản lý nội dung được tổ chức ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- thành cụm server (server cluster) tổng hợp kho dữ liệu (database) của các chương trình. Cách bố trí cụm server để phục vụ được các user được hiệu quả sẽ được nói rõ trên sơ đồ tổng thể ở dưới đây. Các bước thực hiện VOD như sau: 1. Một thuê bao được chứng nhận nhập mạng và chịu sự quản lý của bộ quản lý EPG 2. Thuê bao muốn yêu cầu một nội dung nào đó. Thuê bao gửi yêu cầu đến EGP 3. EGP cho biết địa chỉ của server cần tìm 4. Thuê bao gửi yêu cầu tới server đó. 5. Server dựa theo yêu cầu của thuê bao mà cung cấp nội dung. Trên đây chỉ là một thí dụ đơn giản nhất. Hiện nay các nhu cầu nghiệp vụ của IPTV rất đa dạng nên cấu trúc mạng phức tạp hơn nhiều. Tiếp theo chúng ta phân tích sự hoạt động tổng thể của mạng IPTV. Hình 5 - Nguyên lý hoạt động của IPTV thực hiện chức năng VoD 1.3.2 Mạng tổng thể IPTV Sơ đồ khối biểu thị các chức năng của nghiệp vụ IPTV như hình 3. Từ nguồn nội dung tới đầu cuối người dùng có hể chia làm: nghiệp vụ cung cấp và giới thiệu các nội dung, nghiệp vụ chuyển tải, nghiệp vụ tiếp nối đầu cuối và nghiệp vụ quản trị. 1. Mạng nội dung: Mạng này cung cấp và giới thiệu nội dung gồm xử lý nội dung truyền hình trực tiếp/truyền hình VOD (theo điểm) và xử lý, giới thiệu các ứng dụng gia tăng (phục vụ tin tức, điện thoại có hình, email, nhắn tin...). Nguồn nội dung truyền hình trực tiếp/truyền hình VOD không qua hệ thống xử lý nội dung được mã hóa để phù hợp với luồng media theo yêu cầu qua mạng chuyển tải đưa các luồng này cung cấp tới các người dùng đầu cuối. 2. Mạng truyền tải: Đây là mạng cáp IP. Đối với luồng media có hình thức nghiệp vụ không giống nhau có thể dùng phương thức chuyển đa hướng (multicast) cũng có thể chuyển theo phương thức đơn kênh. Thông thường, truyền hình quảng bá BTV truyền đa hướng tới user đầu cuối, truyền hình theo yêu cầu VOD thông qua ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mạng cáp phân phát nội dung CDN (Content Distribution Network) tới địa điểm người dùng đầu cuối. 3. Mạng đầu cuối (còn gọi là mạng cáp gia đình). Theo các nhà khai thác viễn thông, thì mạng này là mạng tiếp nối băng rộng xDSL, FTTx+LAN hoặc WLAN. 4. Bộ quản trị bao gồm quản lý nội dung, quản lý cáp truyền, tính cước phí, quản lý các thuê bao, quản lý các hộp ghép nối STB. Ta thấy trong mạng IPTV có 3 dạng luồng tín hiệu: luồng quảng bá BTV, luồng truyền đến địa điểm theo yêu cầu VOD và luồng nghiệp vụ giá trị gia tăng. Như biểu diễn trên hình 3. Ta xét các phương thức truyền tín hiệu thị tần. Có 3 phương thức truyền trực tiếp hiện trường, truyền quảng bá có định thời gian và truyền tới điểm VOD. Khi truyền hình trực tiếp đồng thời ta lấy nội dung này lưu vào bộ nhớ để phát lại vào truyền hình quảng bá định thời gian hoặc làm nguồn các tiết mục cho truyền hình VOD. Đối với tiết mục quảng bá có định thời IPTV dùng phương pháp truyền phát đa điểm IP có tiết kiệm băng tần tức là phương thức multicast. Phương thức này thực hiện "nhất phát, đa thu". Dùng phương thức này, mỗi tiết mục mạng cáp chỉ phát một luồng số liệu thời gian thực (real time) không liên quan tới số người xem tiết mục này. Phương thức này có thể truyền phát cho hàng nghìn thuê bao. Hình 6 - Biểu diễn luồng tín hiệu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IPTV cung cấp đồng thời hình ảnh (video) và âm thanh (audio) trên mạng cáp. Để đảm bảo chất lượng của 2 loại tín hiệu trên IPTV dùng phương pháp đồng bộ A/V thông qua một server duy nhất thu thập các dữ liệu tại hiện trường, văn bản sử dụng theo khuyến nghị truyền dẫn thời gian thực RTP. IPTV dùng kỹ thuật nén thị tần có hiệu suất cao nên băng tần truyền dẫn tại 800kbit/s có thể tiếp cận với băng tần thu DVD nên tạo điều kiện cho các nhà khai thác dễ dàng phát triển các dịch vụ video. Mạng chuyển tải CDN gồm nhiều server cache phân bố tại các khu vực tập trung thuê bao, Khi có yêu cầu của thuê bao, cache server chuyển lên VOD server trong mạng nguồn cung cấp, tìm nội dung phù hợp và chuyển tải cho thuê bao sự hoạt động của các server trong mạng chuyển tải dựa trên kỹ thuật cân bằng phụ tải toàn cục (GSLB). Trong quá trình truyền đưa multimedia IPTV có thể dùng khóa mật mã đảm bảo độ an toàn của nội dung truyền dẫn. IPTV áp dụng các khuyến nghị quốc tế về tiêu chuẩn, như khuyến nghị về truyền dẫn thời gian thực (RTP), khuyến nghị về khống chế thời gian thực (RTCP)... IPTV cũng cùng làm việc với máy tính dùng hệ điều hành UNIX, VIC/VAT, Apple và Quick Time. Hiện nay cách thức mã hóa video của luồng chủ của IPTV theo MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC; Real Microsoft UWMV-9. Trong đó, MPEG-2 và MPEG-4 được phát triển mạnh. H.264 là luật mã hóa thị tần của ITU-T đề xuất thích hợp cho các hệ thống công cộng. Do đó H.264 có khả năng thành cách mã hóa chính của IPTV. Như đã nêu ở trên, nghiệp vụ IPTV chính là phục vụ cho các hộ gia đình. Phương thức tiếp nhập băng rộng tới gia đình thường dùng phương pháp truy nhập ADSL, nhưng vì IPTV thiết lập tới user nghiệp vụ multimedia thời gian thực và tương tác nên ADSL không thỏa mãn các yêu cầu của IPTV. Cáp quang truyền dẫn tới tận nhà FTTH được công nhận là phương thức chuyển tải tối ưu. Cáp quang có băng tần rất rộng và có khả năng truyền dẫn hai hướng đối xứng đảm bảo được yêu cầu truyền hình ảnh động theo hai hướng với chất lượng cao. Thiết bị đầu cuối IPTV trong gia đình có 2 loại: một là máy vi tính PC, hai là máy TV + hộp kết nối STB. Hộp STB thực hiện 3 chức năng sau: 1. Nối tiếp vào mạng băng tần rộng, thu phát và xử lý số liệu IP và luồng video. 2. Tiến hành giải mã luồng video MPEG-2, MPEG-4, WMV, Real... đảm bảo video VOD hiển thị lên màn hình ti vi các số liệu... 3. Phối hợp với bàn phím đảm bảo HTML du lịch trên mạng, tiến hành gửi nhận email. Hộp STB đảm nhiệm các nhiệm vụ trên chủ yếu dựa vào bộ vi xử lý. Để kết luận ta thấy IPTV ứng dụng kỹ thuật streaming media, thông qua mạng băng rộng truyền dẫn tín hiệu truyền hình digital đến các thuê bao. Các thuê bao chỉ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cần có thiết bị đầu cuối là máy tính PC hoặc TV+STB là có thể thưởng thức được các chương trình truyền hình phong phú. Hoạt động của IPTV là hoạt động tương tác trên mạng không chỉ có các chương trình truyền hình quảng bá mà còn thực hiện truyền hình đến địa điểm theo yêu cầu (VOD). IPTV còn có các dịch vụ tương tác khác như truyền thoại có hình, email, du lịch trên mạng, học tập từ xa... IPTV cùng các hoạt động thông tin trên băng tần rộng đã kết hợp được 3 mạng (máy tính + viễn thông + truyền hình) biểu thị xu thế phát triển của mạng truyền thông tương lai. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƢƠNG 2: CHUẨN DVB-IP 2.1 Cấu trúc hệ thống Việc mô tả chi tiết hệ thống rất cần thiết cho việc truyền các dịch vụ DVB trên nền mạng IP. Hệ thống được chia thành 3 lớp tương ứng với các chức năng khác nhau đó là: Layer model, Home reference model, và các thành phần của Home Network Element. Layer model cho thấy số lượng các giao diện giữa các vùng miền trong khi đó lớp Home Reference Model lại chỉ ra giao diện kết nối giữa các thành phần. Tuy nhiên chuẩn DVB đề cập tới giao diện kết nối của thiết bị đầu cuối của mạng theo tiêu chí về chất lượng sử dụng, giá thành thấp. Một loạt các chuẩn được đưa ra từ lớp 1 cho tới lớp ứng dụng chỉ nhằm đáp ứng các tiêu chí này. 2.1.1 Mô hình lớp (Layer model): Biểu đồ của mô hình dịch vụ DVB trên nền mạng IP được chỉ ra trong Layer model (hình 7). Model này dành để chỉ ra sự liên quan giữa các miền trong mô hình với các dữ liệu cùng dạng được truyền qua các lớp khác nhau. Một modul sẽ được sử dụng dành cho chức năng quản lý và điều khiển chung. Hình 7 - Mô hình lớp Giao tiếp giữa các lớp được mô tả như sau: Modul cung cấp nội dung: chứa các nội dung đã được đăng ký bản quyền hoặc sử dụng những thông tin có sẵn để phục vụ mục đích bán nội dung. Thông qua yêu cầu trực tiếp từ máy khách tại gia đình, việc cung cấp nội có thể được thiết lập giữa modul ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cung cấp nội dung và máy khách tại nhà để tiện cho việc quản lý và bảo vệ. Quá trình này sẽ được chỉ ra trong mô hình phân lớp. Modul cung cấp dịch vụ: cung cấp dịch vụ theo yêu cầu từ máy khách. Có thể cung cấp rất nhiều loại dịch vụ khách nhau liên quan tới dịch vụ DVB trên nền IP. Ví dụ như là một ISP đơn giản hay CSP. Ở đây CSP sử dụng nội dung có sẵn hoặc bản quyền từ modul cung cấp nội dung và đóng gói nó thành một dịch vụ. Theo cách này thì việc cung cấp dịch vụ không cần thiết phải được hiểu rõ từ ứng dụng cũng như các thông tin chứa nội dung truyền qua. Delivery Network: làm nhiệm vụ kết nối giữa các máy khách và dịch vụ cung cấp. Quá trình phân phát thông tin thường được sắp xếp theo yêu cầu truy cập vào mạng lõi hoặc mạng sương sống bằng việc sử dụng các công nghệ mạng khác nhau. Home: là nơi là dịch vụ A/V được sử dụng. Với một đầu thu đơn giản hoặc một thiết bị đầu cuối kết nối tới mạng, người dùng có thể xem được dịch vụ theo yêu cầu của mình. Như được nói ở trên, Service Provide bao gồm nhiều loại dịch vụ được cung cấp khác nhau, đặc biệt là các ISP và CSP băng tần rộng. Hai loại dịch vụ này có thể tách rời nhau hoặc được tích hợp cùng nhau. Ngày nay mô hình internet doanh nghiệp bao gồm các SP ảo, các SP này dựa trên một vài tiêu chí khác nhau để tích hợp chung trên một chuẩn gọi là chuẩn cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên ở đây chúng ta không phân biệt các loại SP, mà đơn giản hoá những dịch vụ và chức năng của từng miền. Cũng cần lưu ý, tại một số các quốc gia, thì việc truy nhập mạng và ISP có thể khác nhau. Trong trường hợp chung ta đang xét, thì 2 chức năng này được nhìn nhận tách rời nhau nhưng ISP sẽ được tích hợp giữa thiết bị đầu cuối với địa chỉ IP. Và để đơn giản hoá việc mô tả, chúng ta sẽ phân tích bao gồm tính năng dịch vụ truy nhập và chức năng trong cùng vai trò của ISP. Dải ISP điển hình cung cấp các dịch vụ và chức năng sau : Dịch vụ định địa chỉ : dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại nhà, các ISP điển hình sẽ cung cấp địa chỉ IP có liên quan tới cấu hình mạng hoặc các thiết bị đầu cuối mạng bởi cơ chế tự động. Sự chứng thực và cấp phép của Internet hoặc IP khi các thuê bao đầu cuối truy cập. Quá trình chứng thực của người dùng đăng nhập mạng có thể được hiểu rõ ràng dựa vào cơ chế PPP hoặc cũng có thể được ẩn đi (ví dụ như có thể dựa vào lớp liên kết ID chứa thông tin liên quan tới thuê bao). Các ISP không chỉ đảm nhận thực thi các chức năng của nó mà nó còn có khả năng đảm nhận hết các chức năng khác như dùng làm cơ sở cho việc phân chia các loại dịch vụ khác nhau. Việc phân chia như vậy sẽ bao gồm các giải thông truy cập khác nhau cũng như việc nhận hoặc truyền các thông tin ưu tiên và thêm các dịch vụ giá trị gia tăng. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đánh tên cho dịch vụ : cung cấp bản đồ ánh xạ giữa tên tượng trưng và IP địa chỉ. Việc này được thực hiện bởi DNS. Liên kết IP : là dịch vụ cơ bản, cung cấp kết nối tới Internet dải rộng. Tuy nhiên IP liên kết cũng có thể bao gồm cả QoS nguồn của nội dung được tạo ra song song với việc truy cập Internet. Lưu ý rằng dòng dữ liệu IP multicast cần được hỗ trợ để mang IP trên dịch vụ TV, mặc dù quá trình truy cập dịch vụ có thể bị hạn chế nhất định trên từng địa chỉ IP nhóm mà nó có khả năng tiếp cận. Vùng địa chỉ được định nghĩa bởi quá trình truy cập của những thuê bao đặc biệt. Đầu cuối của giao thức điều khiển phiên cho dịch vụ multicast cơ bản. Accounting của các dịch vụ liên kết với việc đăng ký truy cập IP Dịch vụ giá trị gia tăng : bao gồm những dịch vụ firewall, dịch vụ mạng dựa trên đầu cuối người dùng, hay các dịch vụ caching và thư điện tử. Một ISP không chỉ cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như trên mà có thể bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ liên quan tới nội dung như VoD (Video theo yêu cầu) nữa. Trong trường hợp này, các ISP cũng có thể đóng vai trò của các CSP và cũng có thể sử dụng xác thực chung cho tất cả các dịch vụ. Người dùng đầu cuối không nhất thiết phải có nhiều tài khoản sử dụng dịch vụ, chỉ cần một tài khoản, một người dùng cũng có thể truy cập dịch vụ IP cũng như dịch vụ VoD. Tuy nhiên, ISP và CSP là tách biệt, mỗi dịch vụ đều được xử lý xác thực người dùng khác nhau. Ở đây chúng ta giả thiết hai phần là hoàn toàn tách biệt rồi sau đó sẽ thảo luận đến trường hợp tổng quát. Như miêu tả ở phần trên, CSP là một thuật ngữ khá chung để biểu thị cho dịch vụ SP của người dùng đầu cuối. Một dịch vụ có thể dựa trên multicast, ví dụ như một dịch vụ TV trên nền IP hoặc như dịch vụ VoD. Chuẩn CSP và chuẩn ISP không giống nhau khi thực hiện truyền dịch vụ theo yêu cầu. Dưới đây chúng ta sẽ quan tâm tới các dịch vụ và chức năng điển hình : Nhận thực và cấp phép cho quá trình truy cập các dịch vụ nội dung. Cổng dịch vụ làm lối vào cho một giải các dịch vụ được cung cấp bởi CSP Chức năng cung cấp phân chia dịch vụ của CSP tới người dùng cuối như là một danh sách các dịch vụ TV quảng bá. Chức năng Content location có thể tìm kiếm các địa chỉ của dịch vụ TV quảng bá. Dải các giá trị của dịch vụ siêu dữ liệu là nền tảng cung cấp cơ sở cho dịch vụ EPG nâng cao. Đầu cuối của giao thức điều khiển phiên sử dụng cho hầu hết các dịch vụ cơ bản. Nguồn của nội dung ảo - hình ảnh được định dạng trên dịch vụ nội dung thực. Accounting của việc truy cập dịch vụ với các thuê bao nội dung. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trong mô hình phân lớp của mỗi giao thức kết nối chỉ thông qua một giao diện để bắt tay với lớp trên nó. Đây là ưu điểm để tăng sự hoàn hảo, giá thành, dễ thao tác thay đổi cũng như việc tăng tiện ích giữa các lớp. Giao thức lớp có thể được mô tả vắn tắt như sau : Lớp vật lý của một liên kết truyền thông được tạo thành từ các bít dữ liệu như : bít đồng bộ, dữ liệu, khuôn và kích cỡ của kết nối. Ở mức này không quan tâm tới định dạng gói tin hay khung tin. Lớp liên kết dữ liệu: là nơi điều kiển truy cập môi trường, lớp này chỉ nhận các gói có chứa địa chỉ chính xác của lớp, có khả năng kiểm soát lỗi, điều khiển luồng và truyền lại những gói bị hỏng hoặc các gói bị thất lạc. Lớp này phụ thuộc rất nhiều vào môi trường vật lý, điều khiển đặc biệt và thuật toán liên kết. Lớp mạng IP: định tuyến các kết nối logic điểm- điểm, truyền các gói tin, đoạn tin. Mỗi gói tin được định dạng với IP tiêu đề, địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích nhằm phục vụ cho việc truyền qua liên kết điểm-điểm do gói tin IP được truyền qua tất cả các lớp mạng khác. Lớp truyền dẫn sử dụng lớp IP để tạo ra điều khiểu luồng, kiểm soát lỗi và kết nối điểm-điểm, nhằm bảo vệ các gói tin bị hỏng, bị lỗi, và bị nhân bản. Việc bảo vệ và xử lý yêu cầu là cần thiết cho quá trình đóng gói bản tin trong tất cả các dịch vụ. Lớp truyền dẫn cũng có thể cung cấp một kết nối IP đơn hoàn thiện bằng cách sử dụng các loại cổng (Port) khác nhau. Giao thức truyền IP phổ biến là UDP và TCP. UDP cung cấp chức năng đa nhiệm nhưng không điều khiển luồng và kiểm soát lỗi. TCP cung cấp dò tìm lỗi và điều khiển, điều khiển luồng và đa nhiệm. Lớp phiên có chức năng thiết lập hay huỷ bỏ các kết nối cần thiết để bắt đầu hoặc kết thúc một ứng dụng. Lớp ứng dụng bao gồm 2 lớp con : gọi là API và lớp con ứng dụng. Chúng cung cấp lệnh và điều khiển ứng dụng. Với dịch vụ DVB thì lớp này được gọi là MHP. 2.1.2 Mô hình tham chiếu mạng đầu cuối (Home Reference Model) Cấu trúc của mạng DVB-IPI phải được hỗ trợ các tính năng sau: Một mạng con có thể đồng thời kết nối tới nhiều mạng con khác nhau hoặc kết nối tới các mạng phân tán không đồng nhất. Một ví dụ cụ thể như trong mô hình mạng ADSL và DVB-S đều rất thích hợp cho sử dụng dịch vụ tại nhà. Tải cân bằng có thể được thiết lập giữa các mạng phân tán khác nhau để nhằm tới sự tối ưu và tận dụng thông qua mạng với độ trễ là nhỏ nhất. Người dùng cuối có thể chọn nhà cung cấp dịch vụ: ví dụ có thể phụ thuộc vào chức năng để chọn dịch vụ là các ISP hay các CSP . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu Thị Thu Hiền Luận văn Thạc sỹ khoa học
- Xem thêm -