Tài liệu Nghiên cứu vắc xin cúm a-h1n1 trên tế bào thận khỉ tiên phát và tế bào mdck

  • Số trang: 164 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ Bé Y tÕ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN CÚM A/H1N1 TRÊN TẾ BÀO THẬN KHỈ TIÊN PHÁT VÀ TẾ BÀO MDCK Mã số ĐTĐL.2009G/53 Chủ nhiệm đề tài : TS. ĐỖ THỦY NGÂN Cơ quan chủ trì : CÔNG TY VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1 9156 Hµ Néi - 2011 Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ Bé Y tÕ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN CÚM A/H1N1 TRÊN TẾ BÀO THẬN KHỈ TIÊN PHÁT VÀ TẾ BÀO MDCK Mã số ĐTĐL.2009G/53 Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì đề tài TS. Đỗ Thủy Ngân GS. TSKH. Nguyễn Thu Vân Bộ Khoa học và Công nghệ Hµ Néi - 2011 CÔNG TY VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1 __________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên tế bào thận khỉ tiên phát và tế bào MDCK Mã số đề tài: ĐTĐL.2009G/53 Thuộc: - Độc lập cấp nhà nước (lĩnh vực KHCN): Y dược 2. Chủ nhiệm đề tài/dự án: Họ và tên: ĐỖ THỦY NGÂN Ngày, tháng, năm sinh: 07- 07 - 1959 Nam/ Nữ: Nữ Học hàm, học vị: Tiến sĩ Chức danh khoa học: Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: Tổ chức: (04) 39720132 Nhà riêng: (04)38220100 Mobile: 0912396133 Fax: (04) 39717711 E-mail: dtngan@vabiotech.com.vn Tên tổ chức đang công tác: Công ty Vắcxin và Sinh phẩm số 1 Địa chỉ tổ chức: 1 Yersin, Hà Nội Địa chỉ nhà riêng: Số 32 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội 3. Tổ chức chủ trì đề tài/dự án: Tên tổ chức chủ trì đề tài: Điện thoại: Fax: E-mail: Công ty Vắcxin và Sinh phẩm số 1 (04) 39717710 - 39717712 (04) 39717711 vabiotech@vabiotech.com.vn Website: Địa chỉ: Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Số tài khoản: Ngân hàng: http://www.vabiotech.com.vn 1 Yersin, Hà Nội Nguyễn Thu Vân 311.11.002381 TMCP Sài Gòn Thương Tín II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Thời gian thực hiện đề tài/dự án: - Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 10/ năm 2009 đến tháng 11/ năm 2010 - Thực tế thực hiện: từ tháng 10/ năm 2009 đến tháng 05/ năm 2011 - Được gia hạn (nếu có): - Lần 1 từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 05 năm 2010 2. Kinh phí và sử dụng kinh phí: a) Tổng số kinh phí thực hiện: 2.000 triệu đồng, trong đó: + Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 1.200 triệu đồng + Kinh phí từ các nguồn khác: 800 triệu đồng. + Tỷ lệ và kinh phí thu hồi đối với dự án (nếu có): …………. b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH: Số TT 1 2 Theo kế hoạch Thời gian Kinh phí (Tháng, năm) (Tr.đ) Thực tế đạt được Thời gian Kinh phí (Tháng, năm) (Tr.đ) 1164,85 Ghi chú (Số đề nghị quyết toán) c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT 1 2 3 4 5 Nội dung các khoản chi Trả công lao động (khoa học, phổ thông) Nguyên, vật liệu, năng lượng Thiết bị, máy móc Xây dựng, sửa chữa nhỏ Chi khác Tổng cộng Theo kế hoạch Thực tế đạt được Tổng SNKH Nguồn khác Tổng SNKH Nguồn khác 750 500 250 735,8 485,8 250 950 600 350 949,05 599,05 350 200 0 200 200 0 200 100 2000 100 1200 0 800 97 1981,85 97 1181,85 0 800 - Lý do thay đổi (nếu có): 1. Khoản chi công lao động để Kiểm tra chất lượng vắc xin thành phẩm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và sinh phẩm y tế trong thực tế thấp hơn giá xây dựng trong kế hoạch. 2. Khoản chi nguyên, vật liệu và năng lượng trong thực tế thấp hơn so với giá xây dựng trong kế hoạch. 3. Khoản chi khác: Chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thấp hơn giá xây dựng trong kế hoạch. 3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài/dự án: (Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn, phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện... nếu có); văn bản của tổ chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh ... nếu có) Số Số, thời gian ban TT hành văn bản 1 2 3 2053/QĐ-BKHCN, ngày 21 tháng 09 năm 2009 2203/QĐ-BKHCN, ngày 30 tháng 09 năm 2009 2205/QĐ-BKHCN, ngày 30 tháng 09 năm 2009 Tên văn bản Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Nhà nước giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2009. Quyết định về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2009 Quyết định về việc phê duyệt kinh phí đề tài độc cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2009 Ghi chú 4 5 6 7 8 53/2009/HĐ-ĐTĐL, ngày 01 tháng 10 năm 2009 73/TTrVABIOTECH, ngày 15 tháng 04 năm 2010 1653/ QĐ-BYT, ngày 17 tháng 03 năm 2010 Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tờ trình về việc Đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm nguyên vật liệu của đề tài “Nghiên cứu sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên tế bào thận khỉ tiên phát và MDCK” Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua nguyên vật liệu phục vụ đề tài “Nghiên cứu sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên tế bòa thận khỉ tiên phát và MDCK” bằng nguồn ngân sách nhà nước của Công ty vắcxin và sinh phẩm số 1 Xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài ĐTĐL.2009G/53 205/CVVABIOTECH, ngày 20 tháng 9 năm 2010 2450/ BKHCNCông văn về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài độc lập cấp CNN, ngày 05 tháng Nhà nước 10 năm 2010 4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án: Số TT Tên tổ chức đăng ký theo Thuyết minh Tên tổ chức đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chủ yếu 1 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Kiểm tra chủng virút cúm A/H1N1 gốc (MSV) và chủng virút cúm A/H1N1 sản xuất (WSV) cho cả 2 dòng tế bào PMKc và MDCK - Thử nghiệm thử thách hiệu lực của vắcxin cúm A/H1N1 với chủng hoang dại trên chuột nhắt trắng 2 - Lý do thay đổi (nếu có): 5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án: Sản phẩm chủ yếu đạt được - Chủng virút cúm A/H1N1 gốc và chủng virút cúm A/H1N1 sản xuất trên cả 2 dòng tế bào PMKc và MDCK. - Bản báo cáo khả năng bảo vệ của vắcxin cúm A/H1N1 trên chuột nhắt trắng Ghi chú* (Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm) Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh TS. Đỗ Thủy Ngân Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Sản phẩm chủ yếu đạt được TS. Đỗ Thủy Ngân 2 GS.TSKH. Nguyễn Thu Vân GS.TSKH. Nguyễn Thu Vân 3 TS. Đỗ Tuấn Đạt TS. Đỗ Tuấn Đạt - Quy trình sản xuất - Các loạt sản xuất vắcxin thử nghiệm - Tiêu chuẩn cơ sở - Báo cáo về tính an toàn và đáp ứng miễn dịch của vắcxin trên động vật thí nghiệm - Quy trình sản xuất - Các loạt sản xuất vắcxin thử nghiệm - Phương pháp kiểm tra chất lượng - Tiêu chuẩn cơ sở - Quy trình sản xuất - Các loạt vắcxin sản xuất thử nghiệm 4 Ths. Trịnh Tuấn Việt Ths. Trịnh Tuấn Việt 5 Ths. Đinh Thị Thúy Vân CN. Vũ Hồng Nga TS. Nguyễn Quế Anh Ths. Đinh Thị Thúy Vân 8 Ths. Đoàn Văn Lưu Ths. Đoàn Văn Lưu 9 TS. Lê Thị Quỳnh Mai TS. Lê Thị Quỳnh Mai Thực hiện các phương pháp kiểm tra chất lượng và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở., đánh, Đánh giá tính an toàn và hiệu lực vắcxin trên động vật thí nghiệm. Xây dựng qui trình sản xuất và các phương pháp kiểm tra chất lượng và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Xây dựng qui trình sản xuất, sản xuất thử nghiệm các loạt vắcxin Xây dựng quy trình sản xuất, sản xuất thử nghiệm các loạt vắcxin, kiểm tra chất lượng vắcxin Xây dựng quy trình sản xuất. Thẩm định các kết quả và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Xây dựng quy trình nuôi cấy và chuẩn bị tế bào PMKc, sản xuất thử nghiệm các loạt vắcxin Kiểm tra hệ thống chủng, tiến hành thử nghiệm thử thách 10 Ths. Hoàng Vũ Mai Phương Ths. Hoàng Vũ Mai Phương Số TT 1 6 7 TS. Nguyễn Quế Anh Kiểm tra hệ thống chủng, tiến hành thử nghiệm thử thách - Quy trình sản xuất - Các loạt vắcxin sản xuất thử nghiệm - Quy trình sản xuất Tiêu chuẩn cơ sở - Quy trình nuôi cấy và chuẩn bị tế bào PMKc, các loạt vắcxin thử nghiệm Bộ hồ sơ chủng virút, báo cáo khả năng bảo vệ của vắcxin trên chuột nhắt Bộ hồ sơ chủng virút, báo cáo khả năng bảo vệ của vắcxin trên chuột nhắt Ghi chú* - Lý do thay đổi ( nếu có): Cn. Vũ Hồng Nga không tham gia tiếp vào Đề tài do chuyển công tác sang cơ quan khác 6. Tình hình hợp tác quốc tế: Số TT Theo kế hoạch Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia...) Ghi chú* Theo kế hoạch Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) Ghi chú* (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia...) 1 2 - Lý do thay đổi (nếu có): 7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị: Số TT 1 Nội dung : Hội thảo nghiên cứu sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên tế bào thận khỉ tiên phát hoặc MDCK Nội dung : Hội thảo nghiên cứu sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên tế bào thận khỉ tiên phát hoặc MDCK Thời gian : 2010 Thời gian : tháng 8/2010 Kinh phí : 20,000 triệu đồng Kinh phí : 20,000 triệu đồng Địa điểm : VABIOTECH Địa điểm : VABIOTECH - Lý do thay đổi (nếu có): 8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu: (Nêu tại mục 15 của thuyết minh, không bao gồm: Hội thảo khoa học, điều tra khảo sát trong nước và nước ngoài) Số TT Các nội dung, công việc chủ yếu (Các mốc đánh giá chủ yếu) Thời gian (Bắt đầu, kết thúc - tháng … năm) Theo kế hoạch Thực tế đạt được Người, cơ quan thực hiện 1 Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên tế bào thận khỉ tiên phát 10-12/2009 10/200902/2010 Đỗ Thủy Ngân, Nguyễn Thu Vân, Đỗ Tuấn Đạt, Trịnh Tuấn Việt, Đinh Thị Thúy Vân, Đoàn Văn Lưu (VABIOTECH) 2 Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên tế bào MDCK 10-12/2009 10/200903/2010 Đỗ Thủy Ngân, Nguyễn Thu Vân, Đỗ Tuấn Đạt, Trịnh Tuấn Việt, Đinh Thị Thúy Vân, Đoàn Văn Lưu (VABIOTECH) 3 Sản xuất 10.000 liều vắcxin cúm A/H1N1 đạt tiêu chuẩn thử nghiệm lâm sàng 01-08/2010 04/2010 01/2011 Đỗ Thủy Ngân, Nguyễn Quế Anh, Đỗ Tuấn Đạt, Trịnh Tuấn Việt, Đoàn Văn Lưu, Nguyễn Thu Vân (VABIOTECH) 4 Đánh giá tính an toàn và hiệu lực 09-10/2009 của vắcxin cúm A/H1N1 trên động vật thí nghiệm 02-05/2011 Đỗ Thủy Ngân, (VABIOTECH), Lê Thị Quỳnh Mai, Hoàng Vũ Mai Phương (Viện VSDTTƯ) 5 Báo cáo tổng kết và đánh giá nghiệm thu 04-05/2011 Đỗ Thủy Ngân, Nguyễn Thu Vân, Đỗ Tuấn Đạt, Trịnh Tuấn Việt (VABIOTECH) 10/2010 - Lý do thay đổi (nếu có): Đề tài gặp một số khó khăn do hiện chưa có các sinh phẩm chuẩn cho chuẩn độ hiệu giá vắcxin cúm sản xuất trên nuôi cấy tế bào nên nhóm nghiên cứu của Đề tài phải đầu tư thêm thời gian để tự nghiên cứu và xây dựng lên các hệ thống sinh phẩm chuẩn này. III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra: a) Sản phẩm Dạng I: Số Tên sản phẩm và chỉ tiêu Đơn TT chất lượng chủ yếu vị đo Ghi Số lượng Theo kế hoạch Thực tế đạt được chú 1 Chủng virút gốc A/H1N1 (MSV) trên tế bào PMKc lọ 300 305 2 Chủng virút sản xuất A/H1N1 (WSV) trên tế bào PMKc lọ 300 309 3 Chủng virút gốc A/H1N1 (MSV) trên tế bào MDCK lọ 300 303 4 Chủng virút sản xuất A/H1N1 (WSV) trên tế bào MDCK lọ 300 305 5 Ngân hàng tế bào gốc MDCK lọ 50 100 6 Ngân hàng tế bào sản xuất MDCK lọ 100 100 7 Vắcxin cúm A/H1N1 trên nuôi cấy tế bào PMKc hoặc MDCK liều 03 loạt liên tiếp (10.000 liều vắcxin cúm A/H1N1) 03 loạt liên tiếp (10.167 liều vắcxin cúm A/H1N1 trên nuôi tế bào PMKc) - Lý do thay đổi (nếu có): b) Sản phẩm Dạng II: Số TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Theo kế hoạch Thực tế đạt được 1 Đề cương đề tài Theo đúng các hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ Theo đúng các hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ 2 Bộ hồ sơ chủng giống Theo đúng các hướng dẫn gốc và chủng sản xuất của Viện Quốc gia kiểm định vắcxin và sinh phẩm vắcxin cúm A/H1N1 y học và của TCYTTG Theo đúng các hướng dẫn của Viện Quốc gia kiểm định vắcxin và sinh phẩm y học và của TCYTTG Ghi chú 3 Quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên tế bào thận khỉ hoặc tế bào MDCK 4 Bảng Tiêu chuẩn cơ sở Theo đúng các hướng dẫn Theo đúng các hướng dẫn cho vắcxin cúm A/H1N1 hiện hành của Quốc gia và hiện hành của Quốc gia và quốc tế quốc tế 5 Các phương pháp đánh Theo đúng các hướng dẫn giá tính an toàn và hiệu hiện hành của Tổ chức y lực của vắcxin trên động tế thế giới vật thực nghiệm 6 Bản báo cáo về tính an Theo đúng các hướng dẫn Theo đúng các hướng dẫn toàn đáp ứng miễn dịch hiện hành của Quốc gia và hiện hành của Quốc gia và quốc tế của vắcxin trên động vật quốc tế thực nghiệm 7 Bản báo cáo khả năng Theo đúng các hướng dẫn Theo đúng các hướng dẫn bảo vệ của vắcxin trên hiện hành của Quốc gia và hiện hành của Quốc gia và quốc tế quốc tế chuột nhắt 8 Các bản báo cáo tổng kết Theo đúng các nội dung nghiệm thu đề tài về mặt và mục tiêu đã đăng ký trong đề cương nghiên khoa học và tài chính cứu Quy trình ổn định các thông số và đảm bảo chất lượng của các sản phẩm sản xuất theo quy trình này Quy trình ổn định các thông số và đảm bảo chất lượng của các sản phẩm sản xuất theo quy trình này Theo đúng các hướng dẫn hiện hành của Tổ chức y tế thế giới Theo đúng các nội dung và mục tiêu đã đăng ký trong đề cương nghiên cứu - Lý do thay đổi (nếu có): c) Sản phẩm Dạng III: Số TT 1 Tên sản phẩm Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên nuôi tế bào thận khỉ tiên phát (PMKc) ở quy mô phòng thí nghiệm Yêu cầu khoa học cần đạt Theo Thực tế kế hoạch đạt được Theo đúng yêu cầu khoa học của một bài báo nghiên cứu y dược và thể lệ gửi bài đăng báo do cơ quan công bố đề ra Theo đúng yêu cầu khoa học của một bài báo nghiên cứu y dược và thể lệ gửi bài đăng báo do tạp chí Y học dự phòng đề ra Số lượng, nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản) 01 bài, Tạp chí Y học Dự phòng, số 2, năm 2011 2 Đánh giá tính an toàn và đáp ứng miễn dịch của vắcxin cúm A/H1N1 (PANFLUVAX) trên động vật thực nghiệm Theo đúng yêu cầu khoa học của một bài báo nghiên cứu y dược và thể lệ gửi bài đăng báo do tạp chí Y học thực hành đề ra Theo đúng yêu cầu khoa học của một bài báo nghiên cứu y dược và thể lệ gửi bài đăng báo do cơ quan công bố đề ra 01 bài, Tạp chí Y học Thực hành, số 5, năm 2011 - Lý do thay đổi (nếu có): d) Kết quả đào tạo: Số TT 1 2 Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo Số lượng Theo kế Thực tế đạt hoạch được Ghi chú (Thời gian kết thúc) Thạc sỹ Tiến sỹ - Lý do thay đổi (nếu có): đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng: Số TT 1 Tên sản phẩm đăng ký Quy trình sản xuất vắcxin cúm trên tế bào thận khỉ tiên phát PMKc Kết quả Thực tế đạt được Theo kế hoạch Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Ghi chú (Thời gian kết thúc) Đang viết bản mô tả để nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế - Lý do thay đổi (nếu có): e) Thống kê danh mục sản phẩm KHCN đã được ứng dụng vào thực tế Số TT 1 2 Tên kết quả đã được ứng dụng Thời gian Địa điểm (Ghi rõ tên, địa chỉ nơi ứng dụng) Kết quả sơ bộ 2. Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại: a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ: (Nêu rõ danh mục công nghệ và mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình độ công nghệ so với khu vực và thế giới…) Thừa hưởng, phát huy những kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm A/H5N1 trên tế bào thận khỉ tiên phát ở quy mô phòng thí nghiệm” mã số ĐTĐL-2006/02G, tham khảo các quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm trên thế giới, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một số thay đổi, cải tiến trong các công đoạn của quy trình để xây dựng một quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 hoàn chỉnh ở quy mô phòng thí nghiệm có chất lượng, mang tính thực tiễn cao. Các nhà khoa học của Đề tài đã hoàn toàn làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến này và đã cho ra đời những loạt sản phẩm đầu tiên ở quy mô phòng thí nghiệm đạt các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng tại cơ sở. b) Hiệu quả về kinh tế xã hội: (Nêu rõ hiệu quả làm lợi tính bằng tiền dự kiến do đề tài, dự án tạo ra so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường…) Giá thành của vắcxin cúm A/H1N1 theo dự tính có thể rẻ hơn một nửa so với các vắcxin nhập ngoại trên thị trường. Từ thành công của việc sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 này có thể hướng đến việc sản xuất vắcxin cúm mùa trong tương lai để phục vụ trong chương trình tiêm chủng mở rộng cũng như khi có đại dịch cúm xảy ra. 3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra của đề tài, dự án: Số TT Nội dung I Báo cáo định kỳ lần 1 Thời gian Ghi chú thực hiện (Tóm tắt kết quả, kết luận chính, người chủ trì…) 30/03/2010 - Đề cương chi tiết - Các chủng virút cúm A/H1N1 giống gốc và giông sản xuất trên tế bào PMKc - Các chủng virút cúm A/H1N1 giống gốc và giống sản xuất trên tế bào MDCK - Tế bào MDCK giống gốc và giống sản xuất - Quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên tế bào PMKc - Đang sản xuất các loạt vắcxin thử nghiệm II Kiểm tra định kỳ lần 1 Chủ nhiệm đề tài (Họ tên, chữ ký) 01/04/2010 - Hoàn thiện bản báo cáo định kỳ - Đảm bảo tiến độ nội dung công việc - Quy trình sản xuất vắcxin cần đánh, thẩm định bởi các chuyên gia - Khẩn trương hoàn thiện mua sắm nguyên vật liệu - Cố gắng thúc đẩy tiến độ để hoàn thành trước thời hạn - Người chủ trì: TS Lê Minh Sắt Thủ trưởng tổ chức chủ trì (Họ tên, chữ ký và đóng dấu) BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CỦA ®Ò tµi MỤC LỤC NỘI DUNG Trang MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN 5 1.1. Tổng quan về bệnh cúm 5 1.1.1. Đặc điểm chung của virút cúm 5 1.1.2. Cấu trúc virion 5 1.1.3. Cấu trúc hệ gen virút cúm và các protein mã hóa 7 1.1.4. Sự tái tổ hợp của virút cúm 12 1.1.5. Sự phát triển của virút trên tế bào 14 1.1.6. Sinh bệnh học 14 1.1.7. Chẩn đoán virút cúm 15 1.1.8. Đặc điểm dịch tễ học 15 1.2. Tổng quan về vắcxin cúm 18 1.3. Kiểm tra chất lượng vắcxin cúm 21 1.4. Đặc điểm dịch tễ học dịch cúm A/H1N1 và tình hình nghiên cứu và sản xuất vắcxin cúm tại Việt Nam 26 CHƯƠNG 2- XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẮCXIN CÚM A/H1N1 TRÊN TẾ BÀO THẬN KHỈ TIÊN PHÁT (PMKc) 28 2.1. Thích ứng chủng cúm A/H1N1 trên tế bào thận khỉ tiên phát PMKc 29 2.2. Sản xuất, kiểm tra chủng gốc (MSV) và chủng sản xuất (WSV) để sản xuất trên tế bào PMKc 31 2.2.1. Quy trình sản xuất hệ chủng giống gốc (MSV) 31 2.2.2. Quy trình sản xuất hệ chủng giống sản xuất (WSV) 31 2.2.3. Các phương pháp kiểm tra chủng giống virút cúm A/H1N1 33 2.2.4. Kết quả xây dựng hệ thống chủng giống cho sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên tế bào PMKc 2.3. Quy trình nuôi cấy và chuẩn bị tế bào PMKc 36 37 2.3.1. Các thử nghiệm kiểm tra nước nổi nuôi cấy tế bào 38 2.3.2. Thử nghiệm kiểm tra các virút hấp phụ hồng cầu 42 2.3.3. Kết quả quy trình nuôi cấy tế bào PMKc 43 2.4. Quy trình gây nhiễm virút cúm A/H1N1 vào tế bào PMKc 44 2.5. Quy trình gặt và tinh sạch hỗn dịch virút nuôi cấy trên PMKc 46 2.6. Quy trình bất hoạt virút trên nuôi tế bào PMKc 48 2.6.1. Các thử nghiệm kiểm tra hiệu quả bất hoạt 48 2.6.2. Kết quả bất hoạt virút cúm theo các điều kiện khác nhau 52 2.7. Quy trình cô đặc thẩm tích hỗn dịch virút trên nuôi tế bào PMKc 55 2.7.1. Phương pháp xác định hàm lượng kháng nguyên HA bằng khuyếch tán miễn dịch vòng tròn đơn (SRID) 2.7.2. Kết quả quá trình cô đặc thẩm tích 55 58 2.8. Quy trình tinh chế virút 58 2.9. Quy trình pha bán thành phẩm 61 2.9.1. Xây dựng kháng nguyên chuẩn và kháng huyết thanh cho thử nghiệm SRID 61 2.9.2. Nghiên cứu công thức pha bán thành phẩm cuối cùng có bổ sung chất hấp phụ nhôm 63 CHƯƠNG 3- XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẮCXIN CÚM A/H1N1 TRÊN TẾ BÀO MDCK 68 3.1. Sản xuất ngân hàng tế bào MDCK gốc (MCB) và ngân hàng tế bào sản xuất (MWCB) 69 3.1.1. Nguồn gốc tế bào MDCK 69 3.1.2. Sản xuất và kiểm định ngân hàng tế bào MDCK 70 3.2. Sản xuất, kiểm tra chủng virút cúm A/H1N1 gốc (MSV) và chủng virút cúm A/H1N1 sản xuất (WSV) trên dòng tế bào MDCK 70 3.2.1. Thích ứng các chủng virút cúm trên tế bào MDCK 70 3.2.2. Sản xuất, kiểm tra chủng virút gốc trên dòng tế bào MDCK 71 3.2.3. Sản xuất, kiểm tra chủng virút sản xuất trên dòng tế bào MDCK 72 3.2.4. Kết quả xây dựng hệ thống chủng giống cho sản xuất vắcxin cúm A/H1N1 trên tế bào MDCK 73 3.3. Quy trình nuôi cấy và chuẩn bị tế bào 74 3.3.1. Các phương pháp kiểm tra tế bào 75 3.3.2. Kết quả quy trình nuôi cấy tế bào PMKc 75 3.4. Quy trình gây nhiễm virút cúm A/H1N1 vào tế bào MDCK 75 3.5. Quy trình gặt và tinh sạch hỗn dịch virút nuôi cấy trên MDCK 77 3.6. Quy trình bất hoạt hỗn dịch virút trên nuôi tế bào MDCK 77 3.7. Quy trình cô đặc thẩm tích hỗn dịch virút trên nuôi tế bào MDCK 77 3.8. Quy trình tinh chế virút cúm trên nuôi tế bào MDCK 78 3.8.1. Thử nghiệm phát hiện ADN tế bào MDCK tồn dư trong các sản phẩm của quy trình tinh chế vắcxin dại bằng phương pháp lai điểm 78 3.8.2. Kết quả quá trình tinh chế virút cúm trên nuôi tế bào MDCK 82 CHƯƠNG 4- SẢN XUẤT 10.000 LIỀU VẮC XIN CÚM A/H1N1 ĐẠT TIÊU CHUẨN THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG 85 4.1. Kết quả nuôi cấy và chuẩn bị tế bào PMKc 85 4.2. Kết quả gây nhiễm và nuôi cấy virút cúm A/H1N1 vào tế bào PMKc 86 4.3. Kết quả gặt và tinh sạch hỗn dịch virút 86 4.4. Kết quả bất hoạt hỗn dịch virút 87 4.5. Kết quả cô đặc, thẩm tích tinh khiết hỗn dịch virút 88 4.6. Kết quả pha bán thành phẩm cuối cùng 89 4.7. Kết quả sản xuất vắcxin thành phẩm 89 4.8. Kiểm tra chất lượng vắcxin thành phẩm tại cơ sở 89 4.8.1. Các phương pháp kiểm tra sinh học 90 4.8.2. Các phương pháp kiểm tra hóa lý 98 4.8.3. Kết quả kiểm tra chất lượng vắcxin cúm A/H1N1 thành phẩm tại cơ sở 113 4.9. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho vắcxin cúm A/H1N1 trên nuôi tế bào PMKc 114 CHƯƠNG 5- ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU LỰC CỦA VẮCXIN CÚM A/H1N1 TRÊN ĐỘNG VẬT THÍ NGHIỆM 116 5.1. Các phương pháp đánh giá tính an toàn và hiệu lực vắcxin trên động vật thí nghiệm 116 5.1.1. Các phương pháp đánh giá tính an toàn của vắcxin cúm A/H1N1 trên động vật thí nghiệm 5.1.2. Phương pháp đánh giá hiệu lực của vắcxin cúm A/H1N1 5.2. Kết quả đánh giá tính an toàn và hiệu lực vắcxin cúm A/H1N1 trên 116 117 124 động vật thí nghiệm 5.2.1. Tính an toàn của vắcxin cúm A/H1N1 trên động vật thực nghiệm 124 5.2.2. Hiệu lực của vắcxin cúm A/H1N1 trên động vật thực nghiệm 125 KẾT LUẬN 128 KIẾN NGHỊ 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADN Axít desoxyribonucleic (Desoxyribonucleic acid) ARN Axít ribonucleic (Ribonucleic acid) CCID50 Liều gây nhiễm 50% tế bào (Cell Culture Infectious Dose 50) CDC Trung tâm kiểm soát bệnh tật và dự phòng Mỹ (Centers fỏ Disease Control and Prevention) CPE Tác động gây hủy hoại tế bào (Cytopathic effect) ED50 Liều gây miễn dịch 50% (Effective dose 50) HA Ngưng kết hồng cầu (Haemaglutinin) HI Ức chế ngưng kết hồng cầu (Heamaglutinin Inhibition) LD50 Liều gây chết 50% (Lethal Dose 50) MCB Ngân hàng tế bào giống gốc (Master Cell Bank) MDCK Tế bào thận chó thường trực (Madin-Darby Canine Kidney) MEM Môi trường dinh dưỡng tối thiểu (Minimum Essential medium) MOI Multiplicity of Infection MSV Chủng virus giống gốc (Master seed virus) MWCB Ngân hàng tế bào sản xuất (Manufacturing Working Cell Bank) NIBSC Viện Quốc gia về Tiêu chuẩn và Kiểm soát sinh học Vương quốc Anh (National Institute for Biological Standards and Control) PMKc Tế bào thận khỉ tiên phát (Primary Monkey Kidney cell) SDS-PAGE Điện di trên gel acrylamide (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) SRID Miễn dịch khuyêch tán vòng trong đơn (Single Radial Immuno Diffusion)
- Xem thêm -