Tài liệu Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ rfid (2)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -------- BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: Ks.ĐOÀN THIỆN MINH Ks.NGUYỄN MINH SƠN Ks.PHAN THỊ HƯỜNG Ths.LÂM THỊ HÒA BÌNH BIÊN HÒA,THÁNG 06/2012
- Xem thêm -