Tài liệu Nghiên cứu và triển khai hệ thống isa server 2006

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA BÁO CÁO CUỐI KỲ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ISA SERVER 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG SVTH: THẨM ĐỨC HỮU TGTT: 03/03/2014 – 26/04/2014 Tp.HCM, Tháng 4 năm 2014 MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT ...................................................................1 CHƢƠNG I: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI NƠI THỰC TẬP .............................1 LỊCH LÀM VIỆC TẠI NƠI THỰC TẬP. .................................................1 I. II. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MANG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA. .....................................................................1 1. Giới thiệu về công ty...............................................................................1 2. Lịch sử phát triển: ...................................................................................2 3. Chức năng: ..............................................................................................3 4. Tổ chức: ..................................................................................................4 5. Đội ngũ giảng viên :................................................................................4 6. Dịch vụ hỗ trợ: ........................................................................................4 CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ISA SERVER ..................................................6 I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ISA 2006 .......................................................6 II. TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ISA SERVER ...............................................6 1. Về khả năng Publish in Service: .............................................................7 2. Khả năng kết nối VPN: ...........................................................................7 3. Về khả năng quản lý: ..............................................................................7 4. Các tính năng khác:...............................................................................8 III. CÁC PHIÊN BẢN ISA SERVER..............................................................8 1. Phiên bản ISA Server 2000 .....................................................................8 2. Phiên bản ISA 2004 ................................................................................9 3. Phiên bản 2006........................................................................................9 IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ. ......................................................................11 PHẦN 2. NỘI DUNG ..........................................................................................12 I. II. YÊU CẦU ................................................................................................12 1. Lý Do Chọn Đề Tài ..............................................................................12 2. Các Yêu Cầu .........................................................................................12 NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ........................12 1. Nội dung công việc ...............................................................................12 2. Kết quả đạt đƣợc. ..................................................................................13 III. YÊU CẦU CÀI ĐẶT ...............................................................................14 3. IV. V. Mô hình ISA Server ..............................................................................14 CÀI ĐẶT ISA SERVER 2006 .............................................................15 ACCESS RULE .......................................................................................19 1. Khái niệm ..............................................................................................19 2. Tạo Access Rule cho phép kết nối Internet ..........................................19 3. Tạo Access Rule quản lý user ...............................................................22 4. Access Rule chặn user truy cập trang web trong giờ làm việc .............24 5. Application & Web Filter .....................................................................26 VI. SERVER PUBLISHING ......................................................................28 1. PUBLISH DNS .....................................................................................28 2. Web publishing .....................................................................................30 3. Mail publishing. ....................................................................................36 4. VPN (Virtual Private Network) ............................................................39 5. Caching .................................................................................................45 VII. KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ............................................54 1. Kết luận .................................................................................................54 2. Hƣớng phát triển ...................................................................................54 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................55 LỜI MỞ ĐẦU Đề tài đƣợc nghiên cứu theo phƣơng pháp thực nghiệm: trên máy tính và các thiết bị mạng bao gồm:  Máy server cài đặt Windows Server 2003 SP 2, Domain Controller  Server Máy ISA cài Windows Server 2003 Sp 2 , gia nhập Domain từ máy  Máy client  Những vấn đề tồn tại Các cơ quan, công ty lớn nhỏ đều xây dựng hệ thống mạng máy tính để làm việc, giao dịch đặc biệt trong thời gian gần đây, số lƣợng các web site thƣơng mại báo chí, chính phủ ..... phát triển khá nhanh. Các cơ quan, doanh nghiệp sẵn sàng đầu tƣ tiền tỉ để xây dựng và phát triển một website thƣơng mại, một tờ báo điện tử, nhƣng lại vô tình quan tâm hoặc đầu tƣ chƣa đúng cho vấn đề bảo mật. Quản trị mạng chậm chân hơn các hacker Có một thực tế: Các hacker luôn đi trƣớc các quản trị mạng trong việc cập nhập thông tin download các bản sửa lỗi về các lỗ hỏng bảo mật mới phát hiện. Jal ( admin – quản trị website – của tổ chức HVA) cho biết: Do tham gia vào các diễn đàn hacker, diễn đàn CNTT thế giới nên các lỗi bảo mật cộng đồng CNTT và thế giới tìm thấy, chỉ trong vài ngày hay một tuần là các hacker Việt Nam có thể nắm bắt trong tay mã ( code ) khai thác và chỉ cần một chỗ có thể khai thác thông tin trên nhiều server Việt Nam. Trong khi đó, ngƣợc lại các quản trị mạng trong nƣớc dƣờng nhƣ ít cập nhập thƣờng xuyên các lỗi bảo mật mới đƣợc phát hiện này để kịp thời sửa lỗi, nên không khó lý giải vì sao hacker có thể ung dung mở cửa đi vào hệ thống mạng ngay các trƣớc mắt các chủ nhà. Ngoài ra do các website thƣờng đƣợc đặt thiết kế, xây dựng bởi một vài nhóm lập trình viên nhất định nên mã ( code ) của các website thƣờng giống nhau, do đó, lỗi bảo mật ở site này có thể áp dụng dùng để khai thác tấn công với nhiều site khác. Theo cảnh báo của các hacker, các cuộc tấn công phổ biến hiện nay đƣợc thực hiện bằng cách: Các hacker sẽ tấn công vào một trang web hay một hệ thống yếu nhất đƣợc host (nơi lƣu trữ web) trong cùng một máy chủ, từ đó có thể tấn công vào máy chủ và các trang web hosting trong cùng máy chủ đó dễ dàng. Điều đáng lo hơn, trƣớc đây, khi bị hack, các hacker sẽ deface (làm biến dạng nội dung trang đó) nên quản trị mạng biết ngay. Còn bây giờ, bị hacker đột nhập nhiều khi cả tháng hay 3 tháng sau, khi trở vào vẫn thấy backdoor (một chƣơng trình đƣợc hacker cài vào máy) vẫn còn đó. Điều này cho thấy các quản trị mạng các site Việt Nam không tập trung check log (kiểm tra quá trình hoạt động của máy) và check server (kiểm tra máy chủ) mỗi ngày. LỜI CẢM ƠN Đề tài Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 đối với cá nhân em đó là một đề tài khá mới, vì vậy trong quá trình thực hiện em đã gặp không ít khó khăn trong việc khắc phục và xử lý các lỗi xuất hiện trong quá trình thực hiện. Để hoàn thành đƣợc đề tài này, em đã đƣợc học hỏi những kiến thức quý báu từ các thầy, cô giáo ở trƣờng Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Vinatex Tp HCM cũng nhƣ thầy cô tại Trung Tâm Đào Tạo An Ninh Mạng & Quản Trị Mạng Athena. Trƣớc tiên em xin chân thành cảm ơn Trung Tâm Athena đã tạo điều kiện cho em thực tập tại trung tâm. Hỗ trợ để em có thể hoàn thành đƣợc đề tài này. Em xin cảm ơn thầy Võ Đỗ Thắng, giám đốc trung tâm Athena đã tận tình hƣớng dẫn e trong suốt thời gian thực tập tại trung tâm. Em xin cảm ơn thầy Đào Tiến Dũng, giáo viên hƣớng dẫn thực tập tốt nghiệp đã hƣớng dẫn tận tình để em có thể làm tốt công việc thực tập của mình. Cuối cùng em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn tạo điều kiện thuận lợi, động viên và giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu đề tài Sau đây là báo cáo về đề tài ISA 2006 của em. Đề tài đƣợc thực hiện trên máy ảo VMWare Workstation. Trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những thiếu xót, mong thầy cô góp ý thêm. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên THẨM ĐỨC HỮU NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ĐIỂM Tp.HCM, Ngày … Tháng … Năm 2014 Giáo viên hƣớng dẫn VÕ ĐỖ THẮNG Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CHƯƠNG I: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI NƠI THỰC TẬP I. LỊCH LÀM VIỆC TẠI NƠI THỰC TẬP. Tuần 1 Đăng ký đề tài, nhận tài liệu ISA Server 2006. Tuần 2 Tiến hành cài đặt, tạo access rule. Tuần 3 Tạo access rule, application web filter. Tuần 4 Server publishing, publish DNS, Publish mail exchange, publish OWA,HTTP, HTTPS. Tuần 5 VPN, caching. Tuần 6 Triển khai trên VPS. Tuần 7 Nộp báo cáo. II. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MANG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA. 1. Giới thiệu về công ty Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng và An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA Tiền thân là Công ty TNHH Tƣ vấn và Đào tạo quản trị mạng Việt Năng, (tên thƣơng hiệu viết tắt là TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ATHENA). Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài: ATHENA ADVICE TRAINING NETWORK SECURITY COMPANY LIMITED. ATHENA là một tổ chức quy tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Với quyết tâm góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình tin học hóa của nƣớc nhà. ATHENA đã và đang tập trung chủ yếu vào các hoạt động sau:  Công tác huấn luyện, quảng bá kiến thức tin học, đặc biệt trong lĩnh vực mạng máy tính, internet, bảo mật và thƣơng mại điện tử….  Tƣ vấn và hổ trợ cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả tin học vào hoạt động sản xuất kinh doanh.  Cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là chuyên gia về mạng máy tính và bảo mật mạng đạt trình độ quốc tế cho các tổ SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 1 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG chức, doanh nghiệp có nhu cầu.  Tiến hành các hoạt động nghiên cứu nâng cao kiến thức tin học và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin về các ứng dụng và sự cố mạng.  Tiến hành các dịch vụ ứng cứu khẩn cấp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp xảy ra sự cố máy tính. 2. Lịch sử phát triển: Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA đƣợc thành lập từ năm 2004, là một tổ chức quy tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lãnh vực CNTT, với tâm huyết góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình đƣa công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển nƣớc nhà. Từ năm 2004- 2006: Trung tâm có nhiều bƣớc phát triển và chuyển mình. Trung tâm trở thành một trong những địa chỉ tin cậy của nhiều doanh nghiệp nhằm cài đặt hệ thống an ninh mạng và đào tạo cho đội ngũ nhân viên của các doanh nghiệp về các chƣơng trình quản lý dự án MS Project 2003, kỹ năng thƣơng mại điện tử, bảo mật web… và là địa chỉ tin cậy của nhiều học sinh, sinh viên đến đăng kí học. Đòi hỏi cấp thiết trong thời gian này của Trung tâm là nâng cao hơn nữa đội ngũ giảng viên cũng nhƣ cơ sở để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công nghệ thông tin của đất nƣớc nói chung, các doanh nghiệp, cá nhân nói riêng. Đến năm 2006: Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena mở ra thêm một chi nhánh tại Cƣ xá Nguyễn Văn Trỗi. Đồng thời tiếp tục tuyển dụng đội ngũ giảng viên là những chuyên gia an ninh mạng tốt nghiệp các trƣờng đại học và học viện công nghệ thông tin uy tín trên toàn quốc, đồng thời trong thời gian này Athena có nhiều chính sách ƣu đãi nhằm thu hút đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin lành nghề từ các doanh nghiệp, tổ chức, làm giàu thêm đội ngũ giảng viên của trung tâm. Đến năm 2008: Hàng loạt các trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng mọc lên, cùng với khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu đã làm cho Trung tâm rơi vào nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thế Đông cùng Ông Hứa Văn Thế Phúc rút vốn khỏi công ty gây nên sự hoang man cho toàn bộ hệ thống trung tâm. Cộng thêm chi nhánh tại Cƣ xã Nguyễn Văn Trỗi hoạt động không còn hiệu quả phải đóng cửa làm cho trung tâm rơi từ khó khăn này đến khó khăn khác. Lúc này, với quyết tâm khôi phục lại công ty cũng nhƣ tiếp tục sứ mạng góp phần vào tiến trình tin học hóa của đất nƣớc. Ông Võ Đỗ Thắng mua lại cổ phần của hai nhà đầu tƣ lên làm giám đốc và xây dựng lại trung tâm. Đây là một bƣớc chuyển mình có ý nghĩa chiến lƣợc của trung tâm. Mở ra một làn gió mới và một SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 2 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG giai đoạn mới, cùng với quyết tâm mạnh mẽ và một tinh thần thép đã giúp ông Thắng vƣợt qua nhiều khó khăn ban đầu, giúp trung tâm đứng vững trong thời kì khủng hoảng. Từ năm 2009 – nay: Cùng với sự lãnh đạo tài tình và đầu óc chiến lƣợc. Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng dần đƣợc phục hồi và trở lại quỹ đạo hoạt động của mình. Đến nay, Trung tâm đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo quản trị mạng hàng đầu Việt Nam. Cùng với sự liên kết của rất nhiều công ty, tổ chức doanh nghiệp, trung tâm trở thành nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho xã hội. Từng bƣớc thực hiện mục tiêu góp phần vào tiến trình tin học hóa nƣớc nhà. 3. Chức năng: Trung tâm ATHENA đã và đang tập trung chủ yếu vào đào tạo chuyên sâu quản trị mạng, an ninh mạng, thƣơng mại điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế của các hãng nổi tiếng nhƣ Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI, CEH,... Song song đó, trung tâm ATHENA còn có những chƣơng trình đào tạo cao cấp dành riêng theo đơn đặt hàng của các đơn vị nhƣ Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An , ngân hàng, doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính… Sau gần 10 năm hoạt động,nhiều học viên tốt nghiệp trung tâm ATHENA đã là chuyên gia đảm nhận công tác quản lý hệ thống mạng, an ninh mạng cho nhiều bộ ngành nhƣ Cục Công Nghệ Thông Tin - Bộ Quốc Phòng , Bộ Công An, Sở Thông Tin Truyền Thông các tỉnh, bƣu điện các tỉnh. Ngoài chƣơng trình đào tạo, Trung tâm ATHENA còn có nhiều chƣơng trình hợp tác và trao đổi công nghệ với nhiều đại học lớn nhƣ đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chính Minh, Học Viện An Ninh Nhân Dân( Thủ Đức), Học Viện Bƣu Chính Viễn Thông, Hiệp hội an toàn thông tin (VNISA), Viện Kỹ Thuật Quân Sự ,...... SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 3 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG 4. Tổ chức: 5. Đội ngũ giảng viên : Tất cả các giảng viên trung tâm ATHENA có đều tốt nghiệp từ các trƣờng đại học hàng đầu trong nƣớc .... Tất cả giảng viên ATHENA đều phải có các chứng chỉ quốc tế nhƣ MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,có bằng sƣ phạm Quốc tế (Microsoft Certified Trainer). Đây là các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc để đủ điều kiện tham gia giảng dạy tại trung tâm ATHENA.. Bên cạnh đó, Các giảng viên ATHENA thƣờng đi tu nghiệp và cập nhật kiến thức công nghệ mới từ các nƣớc tiên tiến nhƣ Mỹ, Pháp, Hà Lan, Singapore,... và truyền đạt các công nghệ mới này trong các chƣơng trình đào tạo tại trung tâm ATHENA.. 6. Dịch vụ hỗ trợ:  Dịch vụ cho doanh nghiệp Phòng chống mất dữ liệu nội bộ, phát hiện xâm nhập vào mạng thông tin doanh nghiệp. Bảo mật giao dịch e-mail.  Dịch vụ bảo mật mạng Penetration test. SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 4 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG Dịch vụ web Application Security Dịch vụ Computer Forensics Đào tạo bảo mật thông tin.  Trang thiết bị Thiết bị đầy đủ và hiện đại. Chƣơng trình cập nhật liên tục, bảo đảm học viên luôn tiếp cận với những công nghệ mới nhất.  DỊCH VỤ ONLINE MARKETING/THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Khảo sát hiện trạng. Tƣ vấn, đào tạo. Giải pháp xây dựng thƣơng hiệu Online . Giải pháp Thƣơng Mại Điện Tử , Kinh doanh Online. An Ninh Mạng Cho Thƣơng Mại Điện Tử. Cung cấp nhân sự. Đảm bảo việc làm cho học viên tốt nghiệp khoá dài hạn. Giới thiệu việc làm cho mọi học viên. Thực tập có lƣơng cho học viên khá giỏi. Ngoài giờ học chính thức, học viên đƣợc thực hành thêm miễn phí, không giới hạn thời gian. Hỗ trợ kỹ thuật không thời hạn trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến máy tính, mạng máy tính, bảo mật mạng. Hỗ trợ thi Chứng chỉ Quốc tế. SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 5 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ISA SERVER I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ISA 2006 Microsoft Internet Security and Acceletion(ISA Server) là phần mềm chia sẻ Internet của hãng Microsoft. Đây là một trong những phần mềm bức tƣờng lửa(Firewall) đƣợc ƣa chuộng trên thị trƣờng hiện nay nhờ vào khả năng bảo trì hệ thống mạnh mẽ cùng với cơ chế linh hoạt. Hiện nay ISA Server có hai phiên bản Standard và Enterprise. Phiên bản ISA Standard Edition là phiên bản sử dụng cho các hệ thống vừa và nhỏ. Với phiên bản này ta có thể xây dựng Firewall kiểm soát luồng dữ liệu vào ra của hệ thống, thiết lập các chính sách Firewall ngăn chặn việc truy cập vào các Website có nội dung không phù hợp. Phiên bản ISA Enterprise Edition là phiên bản sử dụng cho các hệ thống mạng lớn, đáp ứng đƣợc nhu cầu trao đổi thông tin lớn giữa mạng nội bộ bên ngoài. Những tính năng đã có trên ISA Standard Edition, phiên bản Enterprise còn cho phép thiết lập hệ thống mạng các ISA Server cùng sử dụng một chính sách, điều này giúp dễ dàng quản lý và cung cấp tính năng Load balancing(cân bằng tải). Chúng ta có rất nhiều phiên bản ISA Server nhƣ: 2000, 2004, 2006. Bản mới nhất hiên nay là 2008. II. TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ISA SERVER ISA Server có nhiều tính năng cho phép bạn cấu hình sao cho phù hợp với mạng LAN của bạn. Tốc độ nhanh nhờ chế độ cache thông minh, với tính năng lƣu cache vào RAM (Random Access memory) giúp bạn truy xuất thông tin nhanh hơn, và tính năng Schedule Cache ( lập lịch cho tự động dowload thông tin trên các WebServer lƣu vào Cache và máy con chỉ cần lấy thông tin trên các WebServer đó bằng mạng LAN). Ngoài ra các chính sách bảo mật thông tin tƣơng đối tốt. Định tuyến và các tính năng truy cập từ xa: Microsoft Forefront ISA có thể hoạt động nhƣ một bộ định tuyến, Internet gateway, máy chủ mạng ảo (VPN), dịch địa chỉ mạng (NAT) my chủ và một máy chủ proxy. Tính năng bảo mật Microsoft Forefront ISA là một bức tƣờng lửa mà có thể kiểm tra lƣu lƣợng truy cập mạng ( bao gồm cả nội dung web, nội dung web an toàn và email) và lọc ra các phần mềm độc hại, cố gắng khai thác các lỗ hỏng an ninh và nội dung không phù hợp với chính sách bảo mật đƣợc xác định trƣớc. Trong ý nghĩa kỹ thuật, Microsoft ISA cung cấp bảo vệ lớp ứng dụng, trạng thái lọc, lọc nội dung và bảo vệ chống phần mềm độc hại. Tính năng hiệu suất mạng: Microsoft Forefont ISA cũng có thể cải thiện hiệu suất mạng: Nó có thể nén lƣu lƣợng truy cập web để cải thiện tốc độ truyền thông SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 6 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG truy cập để ngƣời dùng có thể truy cập chúng nhanh hơn từ bộ nhớ cache của mạng lƣới địa phƣơng. Micrsoft Forefront ISA 2010 cũng có thể nhớ cache dữ liệu nhận đƣợc thông qua giới hạn nhƣ cập nhật của phần mềm xuất bản trên Microsoft Update trang web. Đặc điểm nổi bật của bản 2006 so với 2004 là tính năng Publishing và VPN (đây là những tính năng mà các doanh nghiệp ở Việt Nam ít dùng). 1. Về khả năng Publish in Service: ISA 2006 có thể tự tạo ra các form trong khi ngƣời dùng truy cập vào trang OWA (Outlock Web Access ), đây là Module của Mircosoft Exchange Server (một Server phục hồi Mail) nó cho phép ngƣời dùng truy cập quản trị Maibox của họ từ xa thông qua Web Brower), qua đấy hỗ trợ chứng thực kiểu form based. Chống lại các ngƣời dùng bất hợp pháp vào trang web OWA, tính năng đƣợc phát triển dƣới dạng Add-in. Cho phép public Terminal Server theo chuẩn RDP over SSI, đảm bảo dữ liệu trong liên kết đƣợc mã hóa trên Internet (kể cả password). Block các kết nối non - encrypted MAPI đến Exchanger server, cho phép Outlook của ngƣời dùng kế nối an toàn đến Exchanger Server. Rất nhiều các Wizard cho phép ngƣời quản trị public các server nội bộ ra internet một các an toàn. Hỗ cả các sản phẩm mới nhƣ Exchanger 2007. 2. Khả năng kết nối VPN: Cung cấp Wizard cho phép cấu hình tự động site-to-site VPN ở 2 văn phòng riêng biệt, tất nhiên ai thích cấu hình bằng ta tại từng thời điểm một cũng đƣợc tích hợp hoàn toàn Quanration. Statefull filtering and inspection, kiểm tra đầy đủ các VPN connection site-to-site secureNAT for VPN client,..... 3. Về khả năng quản lý: Dễ dàng quản lý. Rất nhiều Wizard. Backup và Restore đơn giản. Log và Report chi tiết cụ thể. Khai báo thêm Server vào array dễ dàng (không khó nhƣ ISA 2000, 2004). Tích hợp với giải pháp quản lý cụ thể của Microsoft: MOM. SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 7 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG 4. Các tính năng khác: Hỗ trợ nhiều CPU và RAM (bản Standard hỗ trợ đến 4 CPU, 2 GB RAM). Max 3 node Network LoadBalancing. Hỗ trợ nhiều Network, Firewall rule đa dạng. IDS. Flood Resiliency. HTTP compression . Diffserv. III. CÁC PHIÊN BẢN ISA SERVER 1. Phiên bản ISA Server 2000 ISA 2000 Server là phần mềm mới nhất của Microsoft đƣợc sử dụng thay thế cho phần mềm Proxy 2.0 và đƣợc tích hợp thêm chức năng bảo mật (Firewall). Các chức năng chính của ISA Server 2000: Truy cập Internet tập trung(Proxy): cho hép nhiều user từ nhiều trạm làm việc có thể đồng thời truy nhập Internet qua một mối liên kết chung từ một máy chủ Proxy.  Tác dụng của Proxy: Tăng tốc độ truy cập Internet nhờ sử dụng cache (bộ đệm lƣu trữ).Cache sẽ lƣu trữ lại nội dung các trang web đƣợc truy nhập vào máy chủ Proxy,ở lần truy cập kế tiếp, khi user muốn xem thông tin từ trang Web đó thì sẽ lấy thẳng từ cache của Proxy Server mà không cần vào Internet nữa do đó việc kết nối đƣợc diễn ra nhanh hơn và vẫn thực hiện đƣợc ngay cả trong trƣờng hợp Proxy Server ngắt kết nối với Internet(offline). Quản lý đƣợc việc truy nhập Internet: cho phép chỉ những user có quyền lệ thì mới đƣợc truy nhập Internet qua Proxy, những user khác sẽ không đƣợc phép sử dụng Proxy. Ngoài ra, còn có thể quản lý việc truy nhập Internet theo các Web site dụng Proxy. Còn có thể quản lý việc truy nhập Internet thao các Web site nhất định, tức là chỉ ra những Web site nào thì không đƣợc phép kết nối, hoặc chỉ định user chỉ đƣợc kết nối trong khoảng thời gian nào đó trong ngày, do đó tận dụng đƣợc tối đa băng thông ( bandwidth) và hạn chế tắc nghẽn khi quá nhiều ngƣời truy nhập đồng thời. Bảo mật mạng cục bộ: Ngăn chặn những truy nhập trái phép từ bên ngoài vào mạng công ty. Những truy nhập đƣợc Firewall xác nhận là hợp lệ thì mới đƣợc phép. SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 8 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006  GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG Tác dụng của Firewall: Ngăn chặn truy nhập từ bên ngoài vào mạng công ty hoặc từ bên trong ra mạng công cộng. Việc ngăn chặn đƣợc thực hiện qua việc hạn chế những giao thức đƣợc sử dụng để truy nhập(HTTP, FTP, Telent,ICMP....) 2. Phiên bản ISA 2004 2.1. Giới thiệu ISA Server 2004 chạy trên Windows Server 2003 Standard hoặc Enterprise Edition. Thiết bị phần cứng có chứa Windows Server 2003 Appliance Edition và ISA Server Standard Edition có sẵn từ nhiều. Đối tác của Microsoft. Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA Server) là một phần mềm dùng để làm một Proxy Server (chia sẻ kết nối internet) và Firewall ( tƣờng lửa). Đƣợc nâng cấp từ MS ISA 2000 Server. Khá hiệu quả, ổn định, dễ cấu hình, thiết lập Firewall. Tốc độ nhanh nhờ cơ chế cache thông minh, lƣu cache trên đĩa. Tự động download thông tin trên các Web server lƣu vào cache và máy trạm chỉ cần lấy thông tin trên các server đó bằng mạng LAN. 2.2. Tính năng: Cung cấp tính năng Multi-Network: kỹ thuật thiết lập các chính sách truy cập dựa trên địa chỉ mạng, thiết lập firewall để lọc thông tin dựa trên từng địa chỉ mạng con. Giới hạn truy cập các client bên ngoài internet bằng cách tạo ra một vùng mạng ngoại vi (DMZ), không cho phép truy cập mạng nội bộ. Cho phép giám sát tất cả các lƣu lƣợng mạng. Cung cấp kỹ thuật NAT và định tuyến dữ liêu cho mạng con. Tạo mạng riêng ảo (VPN) và truy cập từ xa cho doanh nghiệp. Cung cấp kỹ thuật bảo mật và thiết lập firewall. Kỹ thuật cache thông minh(web cache) để tăng tốc độ truy cập. 3. Phiên bản 2006 3.1. Giới thiệu Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA Server ) là phần mềm share Internet (chia sẻ internet) của hãng phần mềm Microsoft, là bản nâng cấp từ phần mềm MS ISA 2000 Server. Có thể nói đây là một phần mềm share Internet SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 9 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG khá hiệu quả, ổn định, dễ cấu hình, thiết lập tƣờng lửa (Firewall) tốt, nhiều tính năng nổi bật. ISA Server đƣợc thiết kế chủ yếu để hoạt động nhƣ một tƣờng lửa nhằm đảm bảo rằng tất cả những “traffic” không trông đợi từ Internet đƣợc chặn lại, từ bên ngoài mạng của tổ chức, đồng thời ISA Server có thể cho phép các ngƣời dùng bên trong mạng tổ chức truy cập một cách có chọn lọc đến các tài nguyên từ Internet và ngƣời dùng trên Internet có thể truy cập vào tài nguyên trong mạng của tổ chức sao cho phù hợp với các chính sách của ISA Server, chẳng hạn nhƣ máy chủ Web hoặc Mail của tổ chức. Và một số các chức năng khác. 3.2.  Các phiên bản của ISA Server 2006 Phiên bản Enterprise và Standard: ISA Server 2006 đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chia sẻ băng thông cho các công ty có quy mô nhỏ và trung bình. ISA Server có 2 phiên bản là Enterprise và Standard. Trong đó phiên bản Standard đƣợc thiết kế cho những ngƣời dùng cần bảo vệ hệ thống mạng mạng nhỏ với chỉ một Firewall. Cao cấp hơn,phiên bản Enterprise đƣợc thiết kế cho những hệ thống mạng trung tâm trở lên với một hay vài nhóm Firewall.  Đặc điểm của Standard Edition: Kiểm soát dữ liệu ra vào hệ thống mạng nội bộ của công ty. Kiểm soát quá trình truy cập của ngƣời dùng theo giao thức, thời gian và nội dung nhằm ngăn chặn việc kết nối vào những trang Web có nội dung không phù hợp, thời gian không thích hợp (ví dụ nhƣ trong giờ làm việc). Bên cạnh đó chúng ta còn có thể triển khai hệ thống VPN site to site hay Remote access hỗ trợ việc truy cập từ xa vào hệ thống mạng nội bộ của công ty, hoặc trao đổi dữ liệu văn phòng và hội sở. Đối với các công ty có những hệ thống máy chủ Public nhƣ Mail Server, Web Server, FTP Server cần có những chính sách bảo mật riêng thì ISA Server 2006 cho phép triển khai vùng DMZ nhằm ngăn chặn sự tƣơng tác trực tiếp giữa ngƣời dùng bên ngoài và bên trong hệ thống. Ngoài các tính năng bảo mật thông tin trên ISA Server 2006 bản Standard còn có chức năng tạo cache cho phép rút ngắn thời gian tăng tốc kết nối internet của mạng nội bộ. Chính vì thế mà sản phẩm Firewall này có tên gọi là Internet Security và Acceleration (bảo mật và tăng tốc internet).  Enterprise Edition: ISA Server 2006 Enterprise đƣợc sử dụng trong các mô hình mạng lớn, đáp ứng SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 10 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG đƣợc nhu cầu truy xuất của nhiều ngƣời dùng bên ngoài và bên trong hệ thống. Ngoài những tính năng đã có trên ISA Server 2006, bản Enterprise còn cho phép thiết lập hệ thống mảng các ISA Server cùng sử dụng một chính sách, điều này giúp dễ dàng quản lý và cung cấp các tính năng Load Balancing (cân bằng tải). IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ.  Khảo xát mô hình mạng thực tế, các yêu cầu của các tổ chức, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  Đƣa ra sơ đồ mạng phù hợp tiến hành cài đặt thiết lập tƣờng lửa.  Các thiết bị của mô hình mạng nhƣ Modem, Switch, router,…  Xây dựng hệ thống mạng theo mô hình Domain Controller.  Server. Hệ thống AD, DNS, DHCP, File Server, Web Server, Ftp, Mail, Isa  Cài đặt Isa Server.  Cài đặt các phần mềm cần thiết cho các Client.  Cấu hình VPN Client-To-Gateway qua đƣờng truyền ADSL.  Chính sách Backup, Restore. SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 11 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG PHẦN 2. NỘI DUNG I. YÊU CẦU 1. Lý Do Chọn Đề Tài Lý do em chọn đề tài : Em quyết định chọn đề tài ISA Bởi vì đề tài này hiện đƣợc rất nhiều công ty đang sử dụng thành công và hiệu quả ƣa chuộng trên thị trƣờng, lại rất thiết thực, phù hợp với môn học hiện tại. Đề tài giúp em có thêm kinh nghiệm, hiểu biết rõ một hệ thống mạng và dễ thích nghi vào công việc quản trị mạng sau khi ra trƣờng. Ngoài ra đề tài còn giúp em hiểu rõ hơn trong việc bảo mật trong hệ thống mạng cá nhân cũng nhƣ mạng trong doanh nghiệp. 2. Các Yêu Cầu Phần 1: Cài đặt ISA 2006 Cài đặt ISA 2006. Acces Rule. Template. Server Publishing – Config. Server Publishing – HTTP, HTTPS. Server Publishing – SMTP, POP3, OWA. VPN Clien to Gateway. VPN Gateway to Gateway. Caching. Phần 2: Triển khai trên server VPS Cài đặt web server, triển khai trên web. Cài đặt ISA trên VPS. Tạo Access Rule quản lý, bảo vệ web server. II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 1. Nội dung công việc  Access rule Cài đặt ISA Servers trên hệ thống máy ảo. Thiết lập các Access Rule Cho vùng mạng LAN ra ngoài Internet. SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 12 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG Quản lý truy cập vào các trang Web. Quản lý truy cập theo thời gian. Quản lý các Users văn phòng tải các file đuôi đƣợc phép tải nhƣ ( *.rar, *.exe, *.mp3, *.avi,...). Quản lý các dịch vụ nhƣ Yahoo. Quản lý mail Server, web server. Quản lý Application Server.  Publishing Rule Cấu hình Publish DNS. Cấu hình Web Publishing Rule cho phép Client truy cập web nội bộ. Cấu hình Mail Publishing Rule cho phép gửi nhận mail.  VPN Cấu hình Virtual Private Networks (VPN) cho phép Client kết nối VPN.  Caching Cấu hình Caching giúp tăng tốc truy cập Internet của các máy Client. 2. Kết quả đạt được.  Lý thuyết Hiểu đƣợc thế nào là tƣờng lửa, bảo mật trong windows. Giới thiệu tổng quan về ISA Server, cài đặt và cấu hình cơ bản cho hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ.  Kỹ năng Thiết lập đƣợc các Rule ISA Server 2006 để đáp ứng cho các yêu cầu quản lý và bảo mật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thiết lập Server Publishing cho phép Client có thể kết nối vào mạng nội bộ để truy xuất tài nguyên bên trong mạng nội bộ nhƣ web server, mail server, Application Server… Thiết lập kết nối VPN cho phép kết nối các hệ thống mạng của cùng một doanh nghiệp có nhiều chi nhánh cách xa về vị trí địa lý hoặc doanh nghiệp có nhân viên thƣờng đi công tác xa và họ có nhu cầu truy cập vào tài nguyên mạng nội bộ. Thiết lập cơ chế Caching giúp ISA Server tăng tốc internet khi user truy cập. Mọi SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 13 Nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG trang web đi bằng HTTP hoặc file đi bằng FTP đƣợc ISA Server Cache lƣu lại (Ram hoặc HDD). Khi có một Client thứ 2 truy cập, ISA Server sẽ sử dụng Cache sẵn có để cung cấp cho Client.  Kinh nghiệm thực tiễn Phát hiện và sửa các lỗi trong quá trình cài đặt. Cài đặt và triển khai Mail Server, Web Server qua ISA Server. Cấu hình Rule quản lý các user trong hệ thống mạng. Thiết lập mô hình mạng trong thực tế. III. YÊU CẦU CÀI ĐẶT Ổ điã cài ISA phải đƣợc định dạng là NTFS. Đã cài đặt Net Framework 3.0 trở lên. Vào Services tắt dịch vụ Windows Firewall.  Cấu hình yêu cầu 3. Mô hình ISA Server Để sử dụng phần mềm ISA Server bạn cần sử dụng đến chƣơng trình VMWare WorkStation phiên bản 7.14 build-385536. Đây là một ứng dụng cho phép bạn có thể chạy nhiều máy tính ảo sử dụng chung các thiết bị phần cứng. Chúng ta sẽ xây dựng và sử dụng 3 máy tính ảo theo mô hình sau: SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 14
- Xem thêm -