Tài liệu Nghiên cứu và so sánh các phương pháp tính toán dầm cao bê tông cốt thép (lv)

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

1 lêi nãi ®Çu KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp lµ lo¹i kÕt cÊu ®−îc dïng phæ biÕn nhÊt trong ngµnh X©y dùng hiÖn nay. Lý thuyÕt tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp c¬ b¶n nh− dÇm, cét, b¶n sµn ®−îc th¶o luËn trong rÊt nhiÒu tµi liÖu chuyªn ngµnh vµ ®−îc quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña ViÖt Nam còng nh− cña n−íc ngoµi. DÇm cao bª t«ng cèt thÐp lµ lo¹i cÊu kiÖn xuÊt hiÖn ngµy cµng phæ biÕn trong thiÕt kÕ nhµ cao tÇng. Lý thuyÕt tÝnh to¸n dÇm cao ®· ®−îc ®−a vµo tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p ®Ó tÝnh to¸n lo¹i cÊu kiÖn nµy. LuËn v¨n dïng ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n vµ ph−¬ng ph¸p sö dông m« h×nh chèng gi»ng ®Ó tÝnh to¸n dÇm cao, mét lo¹i cÊu kiÖn c¬ b¶n cã ®Æc ®iÓm chÞu lùc riªng mµ c¸c ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ th«ng th−êng kh«ng ph¶n ¸nh ®óng t×nh tr¹ng lµm viÖc vµ do vËy cho kÕt qu¶ kh«ng chÝnh x¸c. Qua ®ã cã nh÷ng so s¸nh nhËn xÐt vµ c¸c ®Ò xuÊt khi sö dông tõng ph−¬ng ph¸p trong tÝnh to¸n. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, ch¾c ch¾n luËn v¨n cßn cã nh÷ng h¹n chÕ cÇn ®−îc hoµn thiÖn thªm. T¸c gi¶ mong muèn nhËn ®−îc sù quan t©m cña c¸c thÇy, c« Bé m«n vµ nh÷ng ng−êi quan t©m ®Õn ®Ò tµi. T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS. TS. V−¬ng Ngäc L−u, TS NguyÔn Ngäc Nam ®· h−íng dÉn tËn t×nh trong thêi gian thùc hiÖn luËn v¨n. 2 lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan r»ng: LuËn v¨n: “ nghiªn cøu vµ so s¸nh c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n dÇm cao bª t«ng cèt thÐp ” lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng m×nh t«i. C¸c sè liÖu trong luËn v¨n ®−îc sö dông trung thùc, kh¸ch quan, cã tÝnh kÕ thõa. KÕt qu¶ nghiªn cøu trong LuËn v¨n nµy lµ c¸c kÕt qu¶ ch−a tõng ®−îc c«ng bè t¹i bÊt kú c«ng tr×nh nghiªn cøu nµo kh¸c tõ tr−íc tíi nay. 3 Môc lôc Lêi c¶m ¬n Lêi cam ®oan Môc lôc Danh môc c¸c kÝ hiÖu, c¸c ch÷ viÕt t¾t. Danh môc c¸c b¶ng Danh môc c¸c h×nh vÏ, ®å thÞ. PhÇn i: PhÇn më ®Çu PhÇn II: néi dung luËn v¨n Ch−¬ng 1: Tæng quan hÖ thèng kÕt cÊu nhµ cao tÇng Vµ dÇm cao bª t«ng cèt thÐp 1.1. Tæng quan hÖ thèng kÕt cÊu nhµ cao tÇng. 13 1.1.1. C¸c cÊu kiÖn chÞu lùc c¬ b¶n: 13 1.1.2. C¸c hÖ kÕt cÊu nhµ cao tÇng. 13 1.1.2.1. HÖ kÕt cÊu c¬ b¶n: 13 1.1.2.2. HÖ kÕt cÊu hçn hîp. 20 1.1.2.3. HÖ kÕt cÊu t¹o kh«ng gian lín. 22 1.2. dÇm cao bª t«ng cèt thÐp. 25 1.2.1. §Þnh nghÜa dÇm cao: 25 1.2.1. Ph©n lo¹i vµ ph¹m vi sö dông dÇm cao BTCT trong x©y dùng. 26 1.2.2. Sù lµm viÖc cña dÇm cao bª t«ng cèt thÐp. 28 1.2.3. T×nh h×nh ph¸t triÓn nhµ cao tÇng cã hÖ thèng dÇm cao bª t«ng cèt thÐp 30 1.2.4. LÞch sö nghiªn cøu tÝnh to¸n dÇm cao bª t«ng cèt thÐp. 31 4 Ch−¬ng ii: C¸c Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n dÇm cao Bª t«ng cèt thÐp 2.1. ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n 33 2.1.1. Ph©n tÝch øng suÊt - biÕn d¹ng trong dÇm cao b»ng ph−¬ng ph¸p PTHH 33 2.1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ ph−¬ng ph¸p PTHH: 33 2.1.1.2. §−êng lèi chung gi¶i kÕt cÊu b»ng ph−¬ng ph¸p PTHH: 33 2.1.1.3. X©y dùng ma trËn ®é cøng phÇn tö [ K ]e . 34 2.1.2. Dïng ch−¬ng tr×nh Sap 2000 ®Ó ph©n tÝch tr¹ng th¸i øng suÊt - biÕn d¹ng cña dÇm cao bª t«ng cèt thÐp. 37 2.1.2.1. Giíi thiÖu: 37 2.1.2.2. Thùc hiÖn tÝnh to¸n dÇm cao b»ng Sap 2000. 38 2.2. ph−¬ng ph¸p sö dông m« h×nh chèng gi»ng 42 2.2.1. Ph©n vïng øng suÊt biÕn d¹ng cña c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp 42 2.2.2. C¬ së cña m« h×nh chèng - gi»ng, c¸c gi¶ thiÕt ¸p dông . 43 2.2.2.1 C¬ së cña m« h×nh chèng - gi»ng. 43 2.2.2.2 C¸c gi¶ thiÕt ¸p dông 43 2.2.3. C¸c bé phËn cÊu thµnh cña m« h×nh chèng-gi»ng . 44 2.2.3.1. Thanh chèng bª t«ng chÞu nÐn 44 2.2.3.2. Thanh gi»ng cèt thÐp chÞu kÐo 44 2.2.3.3. Nót giµn 45 2.2.3.4. Qu¹t chÞu nÐn 47 2.2.3.5. Vïng chÞu nÐn xiªn 47 2.2.4. C¸c d¹ng ph¸ ho¹i cña m« h×nh chèng-gi»ng 48 2.2.5. Quy tr×nh thiÕt kÕ vïng D theo ph−¬ng ph¸p chèng-gi»ng. 48 2.2.6. Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thanh chèng 49 2.2.7. Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña vïng nót 54 2.1.8. Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thanh gi»ng 57 2.1.9. TÝnh to¸n thiÕt kÕ dÇm cao sö dông m« h×nh chèng - gi»ng 58 5 Ch−¬ng iii: vÝ dô tÝnh to¸n dÇm cao bª t«ng cèt thÐp so s¸nh vµ kÕt luËn 3.1. vÝ dô tÝnh to¸n dÇm cao bª t«ng cèt thÐp 3.1.1. ThiÕt kÕ dÇm chÞu mét lùc tËp trung. 60 60 3.1.1.1 Theo ph−¬ng ph¸p PhÇn tö h÷u h¹n: 61 3.1.1.2 Theo ph−¬ng ph¸p chèng gi»ng 68 3.1.2 ThiÕt kÕ dÇm chÞu hai lùc tËp trung 73 3.1.2.1 Theo ph−¬ng ph¸p PhÇn tö h÷u h¹n: 73 3.1.2.2 Theo ph−¬ng ph¸p chèng gi»ng 80 3.2. So s¸nh kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña hai ph−¬ng ph¸p. PhÇn III : 85 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ A. KÕt luËn: 87 1. NhËn xÐt chung vÒ hai ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n dÇm cao. 87 a. VÒ s¬ ®å tÝnh to¸n: 87 b. VÒ ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n: 87 c. VÒ kÕt qu¶ tÝnh to¸n: 88 2. Ph¹m vi ¸p dông B. kiÕn nghÞ 89 1. KiÕn nghÞ khi vËn dông ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n. 89 2. KiÕn nghÞ khi vËn dông ph−¬ng ph¸p chèng gi»ng. 89 Tµi liÖu Tham Kh¶o 91 TiÕng ViÖt 91 TiÕng Anh 92 6 Danh môc c¸c kÝ hiÖu, c¸c ch÷ viÕt t¾t: b, h, L BÒ réng, chiÒu cao, nhÞp cña dÇm. A, b ChiÒu cao, chiÒu réng lç khoÐt. P T¶i träng tËp trung t¸c dông lªn dÇm. q T¶i träng ph©n bè t¸c dông lªn dÇm. PTHH PhÇn tö h÷u h¹n. {δ } Vecto chuyÓn vÞ nót. {ε } Vecto biÕn d¹ng. {F} Vecto lùc nót. {σ } Vecto øng suÊt. {Φ} Vecto chuyÓn vÞ. {α } BiÕn sè tæng qu¸t - h»ng Èn sè. [N ] Hµm d¹ng. t BÒ dµy cña phÇn tö dÇm. ∆ DiÖn tÝch cña phÇn tö dÇm. [ K ] ;[ K ] Ma trËn ®é cøng cña phÇn tö vµ cña toµn kÕt cÊu. σ x ;σ y C¸c thµnh phÇn øng suÊt theo ph−¬ng X, Y trong dÇm. σ max ;σ min C¸c thµnh phÇn øng suÊt kÐo chÝnh vµ nÐn chÝnh trong dÇm. τ xy Thµnh phÇn øng suÊt tiÕp trong dÇm. E Modun ®µn håi cña vËt liÖu. T Néi lùc kÐo trong thanh chÞu kÐo. C Néi lùc nÐn trong thanh chÞu nÐn. e Mét sè kÝ hiÖu theo ACI fc' C−êng ®é chÞu nÐn ®Æc tr−ng cña bª t«ng. fce C−êng ®é chÞu nÐn hiÖu qu¶ cña bª t«ng. 7 v HÖ sè hiÖu qu¶ cña bª t«ng. bw ; h; jh ChiÒu dµy th©n dÇm, chiÒu cao dÇm, c¸nh tay ®ßn. ln NhÞp dÇm. σ x ;σ y Lùc c¾t vµ lùc c¾t g©y ra do c¸c t¶i träng nh©n hÖ sè Fnt C−êng ®é cña thanh gi»ng. Ast DiÖn tÝch cèt thÐp trong thanh gi»ng chÞu kÐo. Fn Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thanh gi»ng hoÆc vïng nót thñy tÜnh. Fu Lùc t¸c dông t¹i thanh chèng, gi»ng hoÆc nót. Fns Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thanh chèng. Ac DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang hiÖu qu¶ t¹i ®Çu mót cña thanh chèng theo ph−¬ng vu«ng gãc víi trôc thanh. As' DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu nÐn trong thanh chèng. Danh môc c¸c b¶ng B¶ng 2.1: C−êng ®é chÞu nÐn hiÖu qu¶ cña bª t«ng trong thanh chèng....................53 B¶ng 2.2: C−êng ®é chÞu nÐn hiÖu qu¶ cña bª t«ng trong vïng nót..........................56 B¶ng 3.1: øng suÊt σ x trªn 1/2 nhÞp dÇm .................................................................62 B¶ng 3.2: øng suÊt σ y trªn 1/2 nhÞp dÇm .................................................................63 B¶ng 3.3: øng suÊt σ x trªn 1/2 nhÞp dÇm .................................................................74 B¶ng 3.4: øng suÊt σ y trªn 1/2 nhÞp dÇm .................................................................75 Danh môc c¸c h×nh vÏ, ®å thÞ H×nh 1.1: S¬ ®å kÕt cÊu hÖ khung chÞu lùc................................................................14 H×nh 1.2.....................................................................................................................14 H×nh 1.4.....................................................................................................................15 H×nh 1.5: C¸c s¬ ®å t−êng chÞu lùc ...........................................................................15 H×nh 1.6: C¸c d¹ng t−êng cøng th«ng dông..............................................................16 8 H×nh 1.7.....................................................................................................................16 H×nh 1.8: Hép t−êng cã d¹ng m¹ng ..........................................................................18 H×nh 1.10...................................................................................................................19 H×nh 1.11...................................................................................................................21 H×nh 1.12...................................................................................................................22 H×nh 1.13...................................................................................................................23 H×nh 1.14: DÇm cao ®ì cét v¸ch ...............................................................................24 H×nh 1.15: DÇm cao ®ì c¸c tÇng nhµ bªn trªn ..........................................................24 H×nh 1.16: Mét d¹ng øng dông cña dÇm cao ............................................................25 H×nh 1.17: DÇm cao bª t«ng cèt thÐp th−êng............................................................26 H×nh 1.18: DÇm cao bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc......................................................27 H×nh 1.19: DÇm cao b»ng kÕt cÊu thÐp .....................................................................27 H×nh 1.20: Quü ®¹o øng suÊt.....................................................................................28 H×nh 1.21: DÇm cao chÞu t¶i träng mÐp ®¸y .............................................................29 H×nh 2.1: M« h×nh dÇm cao khoÐt lç ch÷ nhËt chÞu t¶i tËp trung gi÷a nhÞp..............40 H×nh 2.2: M« h×nh dÇm cao kh«ng khoÐt lç chÞu 2 t¶i tËp trung. .............................40 H×nh 2.3: M« h×nh dÇm cao kh«ng khoÐt lç chÞu 2 t¶i tËp trung vµ ph©n bè............40 H×nh 2.4: M« h×nh dÇm cao khoÐt lç nhiÒu nhÞp.......................................................41 H×nh 2.5: Mét d¹ng biÓu ®å øng suÊt σ x ..................................................................41 H×nh 2.6: Mét d¹ng biÓu ®å øng suÊt σ y ..................................................................41 H×nh 2.7: C¸c vïng B vµ vïng D ...............................................................................42 H×nh 2.8: Thanh chèng h×nh l¨ng trô, h×nh qu¹t vµ h×nh chai...................................44 H×nh 2.9: Ph©n lo¹i nót..............................................................................................45 H×nh 2.10: Vïng nót thuû tÜnh (a) CCC vµ (b) CCT .................................................46 H×nh 2.11: Vïng nót më réng (a) mét líp cèt thÐp (b) nhiÒu líp cèt thÐp ............46 H×nh 2.12: Vïng chÞu nÐn vµ qu¹t chÞu nÐn..............................................................47 H×nh 3.1: DÇm cao chÞu mét lùc tËp trung ................................................................61 H×nh 3.2: S¬ ®å kÕt cÊu .............................................................................................61 H×nh 3.3: S¬ ®å kÕt cÊu trong Sap .............................................................................61 H×nh 3.4: BiÓu ®å σ x ................................................................................................62 9 H×nh 3.5: BiÓu ®å biÓu diÔn σ x trªn 1/2 nhÞp dÇm ...................................................62 H×nh 3.6: BiÓu ®å σ y ................................................................................................63 H×nh 3.7: BiÓu ®å biÓu diÔn σ y trªn 1/2 nhÞp dÇm ...................................................63 H×nh 3.8: BiÓu ®å quü ®¹o øng suÊt Smax ................................................................64 H×nh 3.9: BiÓu ®å quü ®¹o øng suÊt Smin .................................................................64 H×nh 3.10: BiÓu ®å biÓu diÔn τ xy ...............................................................................65 H×nh 3.11: Bè trÝ cèt thÐp cho dÇm cao chÞu mét lùc tËp trung Tr−êng hîp thiÕt kÕ dÇm theo ph−¬ng ph¸p PTHH...................................................67 H×nh 3.12: S¬ ®å tÝnh to¸n.........................................................................................69 H×nh 3.13: M« h×nh chèng-gi»ng theo tû lÖ ..............................................................70 H×nh 3.14: Bè trÝ cèt thÐp cho dÇm cao chÞu mét lùc tËp trung Tr−êng hîp thiÕt kÕ dÇm theo ph−¬ng ph¸p chèng-gi»ng.........................................72 H×nh 3.15: DÇm cao chÞu hai lùc tËp trung ...............................................................73 H×nh 3.16: S¬ ®å kÕt cÊu ...........................................................................................73 H×nh 3.17: S¬ ®å kÕt cÊu trong Sap ...........................................................................73 H×nh 3.18: BiÓu ®å σ x ..............................................................................................74 H×nh 3.19: BiÓu ®å biÓu diÔn σ x trªn 1/2 nhÞp dÇm .................................................74 H×nh 3.20: BiÓu ®å σ y ..............................................................................................75 H×nh 3.21: BiÓu ®å biÓu diÔn σ y trªn 1/2 nhÞp dÇm .................................................75 H×nh 3.22: BiÓu ®å quü ®¹o øng suÊt Smax ..............................................................76 H×nh 3.23: BiÓu ®å quü ®¹o øng suÊt Smin ...............................................................76 H×nh 3.24: BiÓu ®å biÓu diÔn τ xy ...............................................................................77 H×nh 3.25: Bè trÝ cèt thÐp cho dÇm cao chÞu mét lùc tËp trung Tr−êng hîp thiÕt kÕ dÇm theo ph−¬ng ph¸p chèng-gi»ng.........................................80 H×nh 3.22: Chän m« h×nh chèng gi»ng cho dÇm ......................................................81 H×nh 3.23: S¬ ®å ®Æt lùc trong ®o¹n ®Çu dÇm cao ....................................................82 H×nh 3.24: Bè trÝ cèt thÐp cho dÇm cao chÞu hai lùc tËp trung Tr−êng hîp thiÕt kÕ dÇm theo ph−¬ng ph¸p chèng-gi»ng.........................................84 10 PhÇn i: PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi ®Ò tµi: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc thiÕt kÕ, thi c«ng nhµ cao tÇng kh«ng cßn míi mÎ víi chóng ta. Tõ nh÷ng n¨m 1990, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, do nhu cÇu vÒ nhµ ë, dÞch vô, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nªn vÊn ®Ò thiÕt kÕ, thi c«ng nhµ cao tÇng ®· b¾t ®Çu du nhËp vµo ViÖt Nam. Qua gÇn 20 n¨m ph¸t triÓn, hiÖn nay cã thÓ nãi nhµ cao tÇng ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn rÇm ré ë n−íc ta. ë n−íc ta hiÖn nay quy m«, chiÒu cao cña nhµ cao tÇng còng rÊt ®a d¹ng, nã phô thuéc vµo nhu cÇu sö dông, tæng møc ®Çu t− cña c¸c nhµ ®Çu t−, quy ®Þnh cña Së quy ho¹ch kiÕn tróc c¸c ®Þa ph−¬ng…C¸c chung c− thuÇn tuý cao tõ 15-30 tÇng nh− khu ®« thÞ míi Trung Hoµ Nh©n ChÝnh, khu ®« thÞ míi Nam Trung Yªn , khu ®« thÞ míi B¾c Linh §µm ... C¸c hçn hîp v¨n phßng cho thuª vµ chung c− th−êng cao tõ 20-34 tÇng nh− khu ®« thÞ míi Trung Hoµ Nh©n ChÝnh, khu ®« thÞ míi Mü §×nh, toµ nhµ ThuËn KiÒu (Thµnh Phè Hå ChÝ Minh)... ThËm chÝ cã c¸c toµ nhµ ®ang x©y dùng cao tíi 65 tÇng (toµ nhµ Landmark -LiÔu Giai -Hµ Néi ), cao tíi 70 tÇng (toµ nhµ Keangnam - ®−êng Ph¹m Hïng - Hµ Néi).... Tuy nhiªn mçi h×nh thøc kiÕn tróc hay mçi hÖ kÕt cÊu nã th−êng chØ phï hîp víi mét d¹ng c«ng n¨ng, nhu cÇu sö dông cô thÓ. Mét thùc tÕ ®ang tån t¹i ®ã lµ xu h−íng nhµ ë hçn hîp, ®ã lµ trong nhµ cao tÇng sö dông c¸c tÇng hÇm lµm garage ®Ó xe, mét vµi tÇng tiÕp theo ®Ó lµm dÞch vô nhµ hµng, siªu thÞ... cÇn nh÷ng kh«ng gian lín. MÆt kh¸c t¹i c¸c c¨n hé còng cÇn cã nh÷ng kh«ng gian hiÖu qu¶ h¬n. Vµ nh− vËy kh«ng ph¶i hÖ kÕt cÊu nµo còng cã thÓ phï hîp mét c¸ch hiÖu qu¶ víi vÊn ®Ò nãi trªn. HÖ kÕt cÇu cã sö dông dÇm cao ®ì cét, ®ì v¸ch tá ra rÊt −u viÖt trong vÊn ®Ò nµy. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp lµ lo¹i kÕt cÊu ®−îc dïng phæ biÕn nhÊt trong ngµnh x©y dùng hiÖn nay. Lý thuyÕt tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp c¬ b¶n nh− dÇm, cét, b¶n sµn ®−îc ®Ò cËp trong rÊt nhiÒu tµi liÖu chuyªn ngµnh vµ ®−îc quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña ViÖt Nam còng nh− cña n−íc ngoµi. 11 ViÖc nghiªn cøu tÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn dÇm cã chiÒu cao lín víi nhiÒu m« h×nh vµ ph−¬ng ph¸p ®· ®−îc thùc hiÖn, øng dông nhiÒu ë §øc vµ c¸c n−íc Ch©u ¢u. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu b»ng ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n vµ øng dông m« h×nh chèng-gi»ng ®· ®−îc ghi nhËn vµ tõng b−íc ®−a vµo tiªu chuÈn tÝnh to¸n kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cña ACI - Hoa Kú. Tuy nhiªn trong thùc tÕ, viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ theo ph−¬ng ph¸p nµy cßn Ýt ®−îc th¶o luËn trong c¸c tµi liÖu cña ViÖt Nam vµ ch−a ®−îc ®Ò cËp tíi trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp TCVN 5574:1991. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn mµ t¸c gi¶ lùa chän vµ nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: Tõ viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi, t¸c gi¶ mong muèn bæ sung n©ng cao kiÕn thøc vµ t×m hiÓu s©u h¬n vÒ kÕt cÊu dÇm cao trong nhµ cao tÇng. Qua ®ã cã c¸i nh×n ®Çy ®ñ h¬n vÒ dÇm cao, tõ ph¹m vi sö dông, ®Õn lùa chän ph−¬ng ¸n tÝnh to¸n cÊu t¹o sao cho hiÖu qu¶ nhÊt. 3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: §èi t−îng nghiªn cøu trong ph¹m vi luËn v¨n lµ dÇm cao BTCT mét nhÞp, chÞu t¶i tËp trung. VÒ mÆt lý thuyÕt t¸c gi¶ sö dông c¸c nghiªn cøu cña ph−¬ng ph¸p sè, c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ kÕt cÊu theo tiªu chuÈn ACI. Cßn trong tÝnh to¸n thùc hµnh cã sö dông phÇn mÒm tÝnh to¸n kÕt cÊu Sap-v9.03 ®Ó tÝnh to¸n cho c¸c cÊu kiÖn dÇm cao. 4. Néi dung nghiªn cøu: Dïng ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n ®Ó t×m tr¹ng th¸i øng suÊt, biÕn d¹ng cña mét sè cÊu kiÖn dÇm cao mét nhÞp, nhiÒu nhÞp, kh«ng khoÐt lç, cã më lç. Sau ®ã vÏ c¸c quy luËt ph©n bè øng suÊt - biÕn d¹ng. Tõ tr−êng øng suÊt - biÕn d¹ng cña dÇm cao, tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o thÐp hîp lý, so s¸nh, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. Trong ph−¬ng ph¸p chèng - gi»ng, ®−a ra m« h×nh m« t¶ chÞu lùc. TÝnh to¸n néi lùc víi c¸c d¹ng dÇm cao nh− trong ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n, sau ®ã tÝnh to¸n vµ bè trÝ cèt thÐp. So s¸nh −u nh−îc ®iÓm cña 2 ph−¬ng ph¸p trªn trong tõng tr−êng hîp, vµ nªu nªn ph¹m vi øng dông cña tõng ph−¬ng ph¸p. 12 5. H−íng kÕt qu¶ nghiªn cøu: Ph−¬ng ph¸p PhÇn tö h÷u h¹n lµ c¬ së ®Ó x©y dùng c¸c phÇn mÒm tÝnh to¸n kÕt cÊu hiÖn nay nh− Sap, Etab, … VÒ lý thuyÕt tÝnh to¸n ph−¬ng ph¸p nµy rÊt cång kÒnh, phøc t¹p vµ khã cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng tay nÕu cã nhiÒu phÇn tö. Nh−ng ngµy nay víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh, c¸c phÇn mÒm chuyªn ngµnh th× ®©y lµ ph−¬ng ph¸p −u viÖt cã thÓ gi¶i quyÕt tÊt c¶ vµ trän vÑn c¸c bµi to¸n kÕt cÊu c«ng tr×nh. Ph−¬ng ph¸p chèng gi»ng gióp cho c¸c kÜ s− kÕt cÊu cã mét c¸i nh×n ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn vÒ qu¸ tr×nh lµm viÖc cña dÇm cao. Tuy nhiªn ®©y lµ c¸ch tÝnh mang nhiÒu tÝnh lý thuyÕt vµ chØ dõng ë møc ®é gi¶i quyÕt c¸c kÕt cÊu dÇm cao ®¬n gi¶n. §èi víi c¸c tr−êng hîp phøc t¹p h¬n ( dÇm nhiÒu nhÞp, cã më lç, …) ph−¬ng ph¸p nµy ch−a cã lêi gi¶i cô thÓ. 6. ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi: §Ò tµi tæng kÕt qu¸ tr×nh nghiªn cøu, tÝnh to¸n dÇm cao bª t«ng cèt thÐp. Qua ®ã phÇn nµo gióp ng−êi thiÕt kÕ cã c¸i nh×n ®−îc ®Çy ®ñ h¬n vÒ dÇm cao - mét lo¹i cÊu kiÖn ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu h¬n trong gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n vÒ nhµ cao tÇng hiÖn nay. C«ng viÖc tÝnh to¸n c¸c kÜ s− chñ yÕu ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c phÇn mÒm chuyªn ngµnh (theo ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n ), nh−ng khi triÓn khai trªn b¶n vÏ thi c«ng th× nh÷ng néi dung cña ph−¬ng ph¸p chèng - gi»ng sÏ gióp cho viÖc bè trÝ thÐp ®−îc râ rµng, kinh tÕ. 13 néi dung luËn v¨n PhÇn II: Ch−¬ng 1: Tæng quan hÖ thèng kÕt cÊu nhµ cao tÇng Vµ dÇm cao bª t«ng cèt thÐp 1.1. Tæng quan hÖ thèng kÕt cÊu nhµ cao tÇng. 1.1.1. C¸c cÊu kiÖn chÞu lùc c¬ b¶n: [1] C¸c cÊu kiÖn chÝnh t¹o thµnh c¸c hÖ chÞu lùc nhµ cao tÇng bao gåm: - CÊu kiÖn d¹ng thanh : cét, dÇm, thanh chèng, gi»ng. - CÊu kiÖn d¹ng ph¼ng : TÊm t−êng, tÊm sµn (tÊm ph¼ng hoÆc tÊm cã s−ên). - CÊu kiÖn d¹ng hép. Trong nhµ cao tÇng, sµn c¸c tÇng, ngoµi kh¶ n¨ng chÞu uèn do t¶i träng th¼ng ®øng, cßn ph¶i cã ®é cøng lín ®Ó kh«ng bÞ biÕn d¹ng trong mÆt ph¼ng khi truyÒn t¶i träng ngang vµo cét, v¸ch, lâi nªn cßn gäi lµ nh÷ng sµn cøng (tÊm cøng). 1.1.2. C¸c hÖ kÕt cÊu nhµ cao tÇng. Tuú theo chiÒu cao cña c«ng tr×nh, hÖ kÕt cÊu chÞu lùc nhµ cao tÇng cã nhiÒu ph−¬ng ¸n cÊu t¹o kh¸c nhau. NhiÖm vô thiÕt kÕ kÕt cÊu lµ lùa chän ra mét gi¶i ph¸p kÕt cÊu hîp lý nh»m tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu nãi trªn, riªng vÒ tÝnh to¸n kÕt cÊu cÇn b¶o ®¶m tr−íc hÕt lµ c−êng ®é vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i ®Ønh c«ng tr×nh còng nh− c¸c gia sè chuyÓn vÞ ngang gi÷a c¸c møc sµn tÇng. VÒ c¬ b¶n, hÖ kÕt cÊu nhµ cao tÇng chia ra c¸c lo¹i chÝnh nh− sau: 1.1.2.1. HÖ kÕt cÊu c¬ b¶n: [1] , [8] a. HÖ khung chÞu lùc: HÖ kÕt cÊu khung ®−îc t¹o thµnh tõ c¸c cÊu kiÖn ®øng (cét) vµ c¸c cÊu kiÖn n»m ngang (dÇm), chóng liªn kÕt cøng víi nhau t¹i ®iÓm giao nhau (nót) (h×nh 1.1.a). Trong c¸c nhµ khung, c¸c khung ph¼ng l¹i liªn kÕt víi nhau qua c¸c dÇm ngang t¹o thµnh khung kh«ng gian cã mÆt b»ng vu«ng, ch÷ nhËt, trßn hay ®a gi¸c...(h×nh 1.1.b, c, d, e) 14 nót cét b) c) dÇm a) d) e) H×nh 1.1: S¬ ®å kÕt cÊu hÖ khung chÞu lùc D−íi t¸c dông cña t¶i träng (gåm t¶i träng ®øng vµ t¶i träng ngang) th× khung chÞu lùc ®−îc nhê vµo kh¶ n¨ng chÞu c¾t vµ chÞu uèn cña c¸c thanh (h×nh 1.2) . Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña khung phô thuéc kh«ng nh÷ng vµo kh¶ n¨ng chÞu t¶i riªng biÖt cña c¸c cÊu kiÖn thanh mµ cßn phô thuéc vµo ®é cøng liªn kÕt nót khung. ChuyÓn vÞ ngang tæng thÓ cña khung cøng gåm hai phÇn riªng biÖt: - ChuyÓn vÞ ngang do uèn khung, khi ta coi khung nh− mét thanh c«ng son. ChuyÓn vÞ ngang nãi trªn cã ®−îc lµ do sù d·n dµi vµ co ng¾n cña c¸c cét khi chÞu momen lËt (nã chiÕm kho¶ng 20% tæng chuyÓn vÞ ngang cña toµn nhµ) (h×nh 1.3.b). - ChuyÓn vÞ ngang do uèn c¸c thanh thµnh phÇn. ChuyÓn vÞ nµy cã ®−îc lµ do lùc tr−ît ®øng, lùc tr−ît ngang t¸c dông lªn cét, dÇm g©y ra m« men uèn trong chóng (nã chiÕm kho¶ng 80% tæng chuyÓn vÞ ngang cña toµn nhµ, trong ®ã 65% do biÕn d¹ng dÇm, 15% do biÕn d¹ng cét) (h×nh 1.3.c). a) H×nh 1.2 b) H×nh 1.3: ChuyÓn vÞ ngang cña khung c) 15 VÒ tæng thÓ, biÕn d¹ng ngang cña khung cøng thuéc lo¹i biÕn d¹ng c¾t. §Ó t¨ng ®é cøng ngang cña khung, cã thÓ bè trÝ thªm c¸c thanh xiªn t¹i mét sè nhÞp trªn suèt chiÒu cao cña nhÞp (h×nh 1.4.a) vµ thªm c¸c dµn ngang (h×nh 1.4.b) nÕu cÇn. §é cøng cã thÓ t¨ng 30%. a) H×nh 1.4 b) HÖ kÕt cÊu khung cã kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c kh«ng gian lín, linh ho¹t, thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. HÖ kÕt cÊu khung cã s¬ ®å lµm viÖc râ rµng dÔ kiÓm so¸t trong kh©u tÝnh to¸n thiÕt kÕ. Nh−îc ®iÓm chÝnh lµ ë chç do ®é cøng kh¸ng uèn thÊp theo ph−¬ng ngang dÉn ®Õn kÐm hiÖu qu¶ khi chiÒu cao cña c«ng tr×nh lµ lín. Trong thùc tÕ, kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp ®−îc sö dông cho c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao ®Õn 20 tÇng (®èi víi ®éng ®Êt cÊp 7); 15 tÇng (®èi víi ®éng ®Êt cÊp 8); 10 tÇng (®èi víi ®éng ®Êt cÊp 9). b. HÖ t−êng chÞu lùc: Trong hÖ kÕt cÊu nµy c¸c cÊu kiÖn th¼ng ®øng chÞu lùc cña nhµ lµ c¸c cÊu kiÖn t−êng ph¼ng. C¨n cø vµo c¸ch bè trÝ c¸c tÊm t−êng chÞu t¶i träng ®øng (lµm gèi tùa cho sµn) mµ nhµ ®−îc chia thµnh c¸c s¬ ®å sau: T−êng däc chÞu lùc : HÖ t−êng ph¼ng ®Æt däc theo chiÒu dµi nhµ (H×nh 1.5.a) T−êng ngang chÞu lùc: HÖ t−êng ph¼ng ®Æt theo ph−¬ng c¹nh ng¾n ng«i nhµ T−êng ngang vµ t−êng däc cïng chÞu lùc : (H×nh 1.5.c) a) b) H×nh 1.5: C¸c s¬ ®å t−êng chÞu lùc c) 16 Trong nhµ cã t−êng chÞu lùc, khi cã t¶i träng ngang t¸c ®éng vµo ng«i nhµ th× c¸c t−êng song song víi ph−¬ng t¸c dông cña t¶i träng ®−îc coi lµ c¸c t−êng cøng vµ ngoµi viÖc chÞu t¸c dông cña t¶i träng th¼ng ®øng nã cßn chÞu lùc tr−ît do t¶i träng ngang g©y ra. C¸ch øng xö cña t−êng cøng khi chÞu t¶i träng ngang lín phô thuéc vµo d¹ng mÆt b»ng cña t−êng, lùc qu¸n tÝnh xuÊt hiÖn khi t−êng bÞ uèn. H×nh 1.6: C¸c d¹ng t−êng cøng th«ng dông Trong hÖ kÕt cÊu t−êng chÞu lùc th× b¶n th©n c¸c t−êng hay bÞ khoÐt lç ®Ó phôc vô cho giao th«ng (cöa thang m¸y, cöa ®i, cöa sæ). ChÝnh kÝch th−íc, vÞ trÝ c¸c lç cöa nµy nã ¶nh h−ëng tíi sù lµm viÖc cña t−êng. Nh−ng nÕu nh− khèi l−îng lç cöa, kÝch th−íc lç cöa lµ kh«ng lín l¾m th× cã thÓ coi nh− t−êng ®Æc. Vµ c¸c lç cöa nªn t¹o ra trªn mét ®−êng th¼ng. c. HÖ cã lâi cøng chÞu lùc: Lâi cã vá hép rçng, tiÕt diÖn kÝn hoÆc hë. ë s¬ ®å nµy, nã lµ bé phËn duy nhÊt nhËn toµn bé t¶i träng ®øng vµ ngang t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh vµ truyÒn chóng xuèng nÒn. PhÇn kh«ng gian bªn trong lâi sÏ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn theo ph−¬ng ®øng ( thang m¸y, cÇu thang...), c¸c ®−êng èng kü thuËt: cÊp tho¸t n−íc, ®iÖn... H×nh d¹ng, sè l−îng, c¸ch bè trÝ c¸c lâi cøng chÞu lùc trong mÆt b»ng nhµ rÊt ®a d¹ng. Sau ®©y lµ mét vµi lo¹i bè trÝ lâi cøng (H×nh 1.7). Nhµ cã thÓ lâi trßn, h×nh ch÷ nhËt, tam gi¸c vµ cã thÓ kÝn hay hë. Nhµ cã mét lâi hay nhiÒu lâi, lâi n»m trong nhµ, theo chu vi nhµ hoÆc ngoµi nhµ. H×nh 1.7 17 Lâi cøng cã thÓ xem nh− mét c«ng son lín th¼ng ®øng. Trong lâi sÏ ph¸t sinh ra c¸c øng suÊt do uèn, c¾t vµ xo¾n t−¬ng tù nh− ë thµnh hép kÝn. Ph¶n øng ë lâi khi chÞu t¶i träng ngang phô thuéc vµo h×nh d¸ng, ®é cøng vµ møc ®é ®ång nhÊt cña nã còng nh− h−íng t¸c ®éng cña t¶i träng. Th−êng th× däc theo chiÒu cao cã nhiÒu lç cöa, biÕn d¹ng tæng thÓ cña lâi cøng phô thuéc vµo kÝch th−íc vµ sè l−îng c¸c lç cöa. §èi víi nhµ chØ cã mét lâi cøng, tuú thuéc vµo c¸ch truyÒn t¶i sµn vµo lâi mµ cã thÓ chia thµnh c¸c s¬ ®å sau ®©y: C«ng son, ª ke, gi¸ ®ì vµ treo. ë s¬ ®å c«ng son, b¶n sµn ®−îc ngµm trùc tiÕp vµo lâi tùa hoÆc treo vµo c¸c dÇm c«ng son nh« ra tõ lâi cã chiÒu cao ®óng b»ng mét tÇng. Nh÷ng øng suÊt xuÊt hiÖn trong lâi do uèn vµ tr−ît g©y ra t−¬ng tù nh− øng suÊt trong hép kÝn kh«ng bÞ biÕn d¹ng trong mÆt ph¼ng cña cÊu kiÖn. ë s¬ ®å eke kh¸c víi s¬ ®å c«ng son, c¸c dÇm ®ì sµn liªn kÕt l¹i víi nhau t¹o thµnh c¸c dÇm t−êng c«ng son lín. Do ®é cøng lín cña c¸c dÇm nµy nªn s¬ ®å ªke lµm viÖc tèt h¬n s¬ ®å tr−íc. §èi víi nhµ cã nhiÒu lâi, tuú theo c¸ch gi¶i quyÕt gèi tùa sµn mµ ph©n thµnh c¸c s¬ ®å sau: dÇm c«ng son, cÇu vµ gi¸ ®ì. HÖ kÕt cÊu lâi cøng ®−îc dïng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong vïng cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt phøc t¹p (xö lý nÒn mãng trong ph¹m vÞ hÑp). Ngoµi ra khi cã ®éng ®Êt, do nhµ cã ®é cøng ngang bÐ nªn t¶i träng do ®éng ®Êt g©y ra cã ®é lín nhá h¬n so víi c¸c c«ng tr×nh thuéc c¸c hÖ kÕt cÊu kh¸c cã cïng kÝch th−íc. d. HÖ hép chÞu lùc: Hép trong nhµ còng gièng nh− lâi, hîp thµnh tõ c¸c t−êng ®Æc hoÆc cã lç cöa. Hép ngoµi biªn cã diÖn tÝch mÆt ph¼ng lín, ®−îc t¹o thµnh tõ c¸c cét cã kho¶ng c¸ch nhá liªn kÕt víi nhau bëi c¸c thanh ngang hoÆc thanh chÐo cã chiÒu cao lín theo ph−¬ng ngang hoÆc chÐo t¹o nªn nh÷ng mÆt nhµ d¹ng khung - l−íi, cã h×nh d¸ng phï hîp víi c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc mÆt ®øng. Trong phÇn tÝnh to¸n ng−êi ta gi¶ thiÕt r»ng: khi chÞu t¶i träng ngang, nh÷ng kÕt cÊu phÝa bªn ngoµi ®−îc xem nh− mét thanh c«ng son kÝn hoµn chØnh cã mÆt c¾t 18 h×nh hép. PhÇn hép ngoµi chÞu toµn bé hay phÇn lín t¶i träng giã t¸c ®éng vµo c«ng tr×nh. VÒ kÕt cÊu hép ®−îc chia ra lµm c¸c lo¹i kÕt cÊu chÝnh. Hép cã d¹ng l−íi kh«ng gian kh«ng thanh chÐo: HÖ kÕt cÊu nµy thùc chÊt ®−îc ph¸t triÓn tõ hÖ kÕt cÊu cæ ®iÓn khung cøng trong nhµ cao tÇng. Hép phÝa ngoµi ®−îc t¹o ra bëi hÖ thèng l−íi cét vµ dÇm rÊt dµy (h×nh 1.8). S¬ ®å lo¹i nµy n©ng cao ®−îc ®é cøng theo ph−¬ng ngang vµ ®é cøng khi chÞu xo¾n còng nh− h¹n chÕ ®−îc ®é vâng theo mÆt b»ng phÝa trong nhµ. Tuy nhiªn ®Æc tr−ng lµm viÖc thùc tÕ cña hÖ kÕt cÊu nµy n»m trung gian gi÷a s¬ ®å biÕn d¹ng cña ng«i nhµ nh− c«ng son chÞu uèn vµ hÖ khung ®¬n gi¶n. C¸c mÆt cña hép song song víi h−íng giã, cã t¸c dông lµm viÖc nh− nh÷ng khung cøng nhiÒu nhÞp, nã lµm viÖc ®éc lËp øng víi ®é vâng nhÊt ®Þnh cña dÇm ®ì. §é vâng nµy g©y ra do mÐo hÖ v× tr−ît hay cßn gäi lµ sù vªnh khi tr−ît. Khi ®ã c¸c cét vµ dÇm bÞ uèn. Thùc chÊt nã lµm viÖc gièng nh− ®èi víi kÕt cÊu khung cøng (®é vâng theo ph−¬ng ngang ®−îc x¸c ®Þnh bëi hai thµnh phÇn gåm mét phÇn do uèn khung khi ta xem chóng lµm viÖc nh− mét thanh c«ng son, phÇn thø hai lµ do dÇm vµ cét bÞ uèn). ¶nh h−ëng cña sù vªnh tiÕt diÖn ®Õn sù lµm viÖc cña hép kÝn chÝnh lµ cã sù ph©n phèi phi tuyÕn t¶i träng däc trôc ®Õn c¸c cét, chÝnh v× vËy mµ cét gãc chÞu t¶i träng ~1,5m nhiÒu h¬n cét gi÷a (h×nh 1.9). ~1,5m H×nh 1.8: Hép t−êng cã d¹ng m¹ng l−íi kh«ng cã thanh chÐo. H×nh 1.9 19 Ngoµi ra th× d¹ng tæng thÓ cña ng«i nhµ ë d¹ng kÕt cÊu nµy kh«ng cßn gièng nh− chiÕc dÇm c«ng son chÞu uèn n÷a v× biÕn d¹ng tr−ît ®· t¨ng lªn. S¬ ®å kÕt cÊu d¹ng nµy chØ phï hîp cho nh÷ng ng«i nhµ cao ®Õn 60 tÇng (®èi víi kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp) vµ 80 tÇng (®èi víi kÕt cÊu khung thÐp). Hép cã d¹ng m¹ng l−íi kh«ng gian cã thanh chÐo: Nh−îc ®iÓm cña kÕt cÊu hép thø nhÊt (hép cã d¹ng m¹ng l−íi kh«ng gian kh«ng cã thanh chÐo) lµ ®é mÒm cña dÇm ®ì. §é cøng cña nã sÏ thùc sù n©ng cao khi ta ®Æt thªm c¸c thanh chÐo. Khi ®ã lùc tr−ît sÏ ®−îc c¶ hai thµnh phÇn cïng tham gia chÞu ®ã lµ c¸c thanh bao xung quanh vµ c¸c thanh chÐo. C¸c thanh chÐo chÞu c¸c lùc däc. Vµ giê ®©y khi ®· lµm gi¶m ®−îc biÕn d¹ng tr−ît th× c«ng tr×nh l¹i lµm viÖc nh− mét m« h×nh c«ng son chÞu uèn. Nã thÓ hiÖn qua chuyÓn vÞ ngang cña ng«i nhµ: Vá hép ngoµi d¹ng m¹ng l−íi kh«ng gian kh«ng cã thanh chÐo (h×nh 1.10 a); Vá hép ngoµi d¹ng m¹ng l−íi kh«ng gian cã thanh chÐo (H×nh 1.10 b). H×nh 1.10a H×nh 1.10b Hép cã m¹ng l−íi b»ng cét vµ c¸c thanh chÐo: HÖ nµy cã ®−îc lµ do ta ®−a thªm c¸c thanh chÐo vµo l−íi ch÷ nhËt cña cét vµ dÇm. Cïng víi c¸c dÇm ®ì, c¸c thanh chÐo ®¶m b¶o ®é cøng khi chÞu t¶i träng ngang. C¸c thanh chÐo kh«ng nh÷ng chÞu phÇn lín t¶i träng giã mµ cßn ®ãng vai trß nh− nh÷ng c«ng son chÞu t¶i träng ®øng. HÖ kÕt cÊu nµy cã kh¶ n¨ng ph©n bè t¶i träng tËp trung cho toµn bé c«ng tr×nh. C¸c dÇm ®ì chÞu t¶i träng th¼ng ®øng gi÷a c¸c cét vµ ®ãng vai trß ng¨n c¶n biÕn 20 d¹ng trong mÆt ph¼ng cña sµn. Do vËy mµ nã lµm t¨ng lªn hiÖu qu¶ cña c¸c thanh chÐo chÝnh nhê sù ph©n bè t¶i träng tËp trung. Nã phï hîp víi c¸c c«ng tr×nh rÊt cao tíi 100 tÇng (®èi víi khung b»ng thÐp). Hép m¹ng l−íi b»ng c¸c cÊu kiÖn ®Æt theo c¸c ®−êng chÐo: Trong hÖ kÕt cÊu nµy c¸c thanh chÐo ®−îc ®Æt s¸t nhau, kh«ng hÒ cã cÊu kiÖn th¼ng ®øng. Vµ nh− vËy c¸c thanh chÐo ®ãng vai trß chÞu toµn bé t¶i träng th¼ng ®øng gièng nh− c¸c cét nghiªng. Nã lµm t¨ng ®é cøng khi c«ng tr×nh chÞu t¶i träng ngang. Tuy nhiªn hÖ kÕt cÊu nµy cã mét ®Æc ®iÓm ®ã lµ viÖc truyÒn t¶i träng xuèng mãng c«ng tr×nh kh«ng ®−îc tèt vµ hiÖu qu¶ nh− cét th¼ng ®øng, h¬n n÷a hÖ kÕt cÊu nµy g©y khã kh¨n cho viÖc t¹o ra c¸c « cöa sæ. V× vËy hÖ kÕt cÊu nµy vÒ sau gÇn nh− kh«ng cßn ®−îc ¸p dông n÷a. 1.1.2.2. HÖ kÕt cÊu hçn hîp. a. HÖ khung t−êng chÞu lùc: HÖ nµy cã hai s¬ ®å sau: S¬ ®å gi»ng: Khi c¸c liªn kÕt gi÷a cét vµ dÇm lµ khíp. ë s¬ ®å nµy, khung chØ chÞu mét phÇn t¶i träng th¼ng ®øng t−¬ng øng víi diÖn tÝch truyÒn t¶i ®Õn nã, cßn toµn bé t¶i träng ngang do hÖ t−êng chÞu lùc chÞu, sù lµm viÖc cña nhµ t−¬ng tù nh− hÖ t−êng chÞu lùc khi chÞu t¶i träng ngang. S¬ ®å khung - gi»ng: Khi c¸c cét liªn kÕt cøng víi dÇm. ë s¬ ®å nµy khung cïng tham gia chÞu t¶i träng ®øng vµ ngang víi t−êng. TÝnh chÊt lµm viÖc cña s¬ ®å nµy t−¬ng tù nh− hÖ khung cøng cã gi»ng ®øng. b. HÖ khung - lâi chÞu lùc: Còng ®−îc chia lµm hai s¬ ®å lµm viÖc gièng víi s¬ ®å khung - t−êng chÞu lùc. Mét tr−êng hîp cét liªn kÕt khíp víi dÇm, mét tr−êng hîp lµ liªn kÕt cøng. c. HÖ khung - hép chÞu lùc: HÖ nµy cã thÓ ®−îc thiÕt kÕ theo hai s¬ ®å nh− c¸c hÖ hçn hîp trªn. ë s¬ ®å gi»ng víi khung khíp, t¶i träng ngang sÏ g©y ra c¸c chuyÓn vÞ däc kh¸c nhau gi÷a cét bªn trong vµ hép bªn ngoµi. §é chªnh lÖch chuyÓn vÞ däc sÏ lµm cho c¸c v¸ch
- Xem thêm -