Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng biogas nén cho mô tô

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong kho¶ng thêi gian hai m¬i n¨m trë l¹i ®©y mäi ngêi ®îc lµm quen víi kh¸i niÖm kiÓm to¸n nãi chung vµ kiÓm to¸n nhµ níc, kiÓm to¸n néi bé, c¸c c«ng ty dÞch vô t vÊn kÕ to¸n – kiÓm to¸n nãi riªng. ViÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn dÞch vô kiÓm to¸n lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh»m thÝch øng víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi vµ héi nhËp quèc tÕ, ho¹t ®éng kiÓm to¸n ë níc ta ®· nhanh chãng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Tõ hai c«ng ty kiÓm to¸n thµnh lËp ®Çu tiªn n¨m 1991 ®Õn nay ®· cã h¬n 150 c«ng ty kiÓm to¸n ®îc phÐp hµnh nghÒ víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n lµ chñ yÕu. Lµ mét sinh viªn n¨m cuèi cña chuyªn ngµnh kiÓm to¸n vµ ®îc sù gióp ®ì còng nh t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn ®îc tiÕp xóc víi kiÕn thøc thùc tÕ tríc khi ra trêng cña nhµ trêng vµ thÇy c«, em ®· chän C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n KiÓm to¸n §«ng D¬ng ®Ó thùc tËp. §Ò tµi nghiªn cøu cña em lµ: “Hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc hµng tån kho trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh do c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kiÓm to¸n §«ng D¬ng thùc hiÖn” Em xin c¶m ¬n Th.S NguyÔn ThÞ Mü cïng C«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng ®· tËn t×nh gióp ®ì híng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho em vÒ mäi mÆt ®Ó em cã c¬ héi thùc tËp tèt nhÊt. Tuy nhiªn do nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc còng nh kinh nghiÖm nªn ch¾c ch¾n ®Ò tµi nghiªn cøu cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong sÏ nhËn ®îc nhiÒu sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« cïng b¹n ®äc ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn ®Ò tµi h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ĐÔNG DƯƠNG. 1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n KiÓm to¸n §«ng D¬ng. Giới thiệu sơ lược về công ty: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tên công ty : Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương - Tên giao dịch: Indochina Auditing Company Limited - Tên viết tắt : I.A CO., LTD - Số đăng ký kinh doanh: 0102027935 - Ngày cấp : 29/08/2006, thay đổi lần hai ngày 15/11/2007, thay đổi lần cuối ngày 21/01/2009. - Người đại diện theo pháp luật: Giám đốc Nguyễn Văn Học - Vốn điều lệ: 3.600.000.000,00 - Trụ sở chính: Số nhà 29 - Ngõ 171 - Phố Nguyễn Ngọc Vũ Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy – Hà Nội - Văn phòng đại diện: Phòng 1505 toà nhà 198 - Đường Nguyễn Tuân – Quận Thanh Xuân – Hà Nội - Điện thoại: (04) 210 5538 - (04) 210 7935 Fax: (04) 224 9408. - Email: audit@imct.com.vn - Số nhân viên: 20 - Lĩnh vực hoạt động chính của công ty: Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực kiểm toán, tư vấn và thẩm định giá. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n KiÓm to¸n §«ng D¬ng (I.A) (sau ®©y sÏ gäi t¾t lµ c«ng ty) lµ doanh nghiÖp kiÓm to¸n ®éc lËp ®îc thµnh lËp ngµy 24/08/2006 theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0102027935, c«ng ty ®· ®îc Bé Tµi chÝnh còng nh Héi KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ ViÖt Nam (VACPA) c«ng nhËn lµ doanh nghiÖp KiÓm to¸n ®ñ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cho c¸c doanh nghiÖp. Qua nhiÒu lÇn chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp th× ®Õn nay c«ng ty cã 2 thµnh viªn gãp vèn: ¤ng NguyÔn V¨n Häc HiÖn së h÷u 50% vèn ®iÒu lÖ c«ng ty ¤ng NguyÔn Anh TuÊn HiÖn së h÷u 50% vèn ®iÒu lÖ c«ng ty 1.2. C¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng. 1.2.1. C¸c dÞch vô chÝnh cña c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng. DÞch vô kiÓm to¸n: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m (Doanh nghiÖp, Dù ¸n, Hµnh chÝnh sù nghiÖp, C¸c tËp ®oµn, tæ chøc kinh tÕ, …);  KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t, quyÕt to¸n dù ¸n, c¸c C«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n;  KiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh c¸c dù ¸n do c¸c tæ chøc Quèc tÕ tµi trî;  KiÓm to¸n ho¹t ®éng;  KiÓm to¸n tu©n thñ;  DÞch vô kiÓm to¸n x¸c nhËn tû lÖ néi ®Þa ho¸; DÞch vô kÕ to¸n:  DÞch vô kÕ to¸n bao gåm viÖc ghi chÐp, gi÷ sæ, lËp b¸o c¸o thuÕ, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh quý, n¨m theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ViÖt Nam vµ cña C«ng ty mÑ;  Trî gióp c¸c doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp theo ChÕ ®é KÕ to¸n ViÖt Nam sang h×nh thøc phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n ®îc thõa nhËn chung, hoÆc theo yªu cÇu cô thÓ cña tËp ®oµn;  X©y dùng hÖ thèng kÕ to¸n, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp; DÞch vô t vÊn tµi chÝnh:  T vÊn vÒ chÝnh s¸ch tµi chÝnh, thuÕ, qu¶n trÞ doanh nghiÖp;  T vÊn quyÕt to¸n vèn ®Çu t, t vÊn quyÕt to¸n ®Çu t XDCB;  T vÊn vÒ hîp nhÊt vµ mua l¹i doanh nghiÖp;  Cæ phÇn ho¸, t nh©n ho¸ vµ thñ tôc niªm yÕt;  T vÊn nghiÖp vô kinh doanh;  T vÊn ®Çu t;  T vÊn luËt vµ kinh doanh;  T vÊn gi¶i ph¸p doanh nghiÖp;  TriÓn khai vµ ®¸nh gi¸ hÖ thèng m¹ng; Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Lùa chän h×nh thøc c«ng nghÖ th«ng tin; DÞch vô t vÊn thuÕ:  KÕ to¸n thu nhËp vµ chuÈn bÞ tê khai thuÕ;  DÞch vô t vÊn thuÕ liªn quèc gia;  DÞch vô trî gióp gi¶i quyÕt khiÕu n¹i thuÕ;  ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n vµ c¸c dÞch vô thuÕ quèc tÕ; DÞch vô ®Þnh gi¸ tµi s¶n:  §Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp;  §Þnh gi¸ doanh nghiÖp cho môc ®Ých mua b¸n vµ thanh lý;  §Þnh gi¸ cho môc ®Ých liªn doanh vµ c¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp;  ThÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ tµi s¶n vµ nguån vèn theo yªu cÇu;  X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Ó cæ phÇn ho¸, chuyÓn ®æi doanh nghiÖp; DÞch vô ®µo t¹o:  §µo t¹o kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ qu¶n trÞ kinh doanh;  §µo t¹o vÒ kü thuËt kiÓm to¸n néi bé;  Tæ chøc c¸c líp häc cËp nhËt kiÕn thøc ChuÈn mùc KÕ to¸n, KiÓm to¸n Quèc tÕ; LuËt KÕ to¸n; ChÕ ®é kÕ to¸n; ChuÈn mùc KÕ to¸n, KiÓm to¸n ViÖt Nam; Nh vËy c«ng ty ®· ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cña m×nh nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ vµ më réng thÞ trêng. 1.2.2. C¸c nhãm kh¸ch hµng cña c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng. Tõ khi míi thµnh lËp cho ®Õn nay, c«ng ty ®· nç lùc trong viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng, c¸c kh¸ch hµng cña c«ng ty ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc vµ ngµnh nghÒ kh¸c nhau, c¸c kh¸ch hµng cña c«ng ty: KiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh: C«ng ty kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c«ng ty thuéc c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau vµ thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau nh: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c c«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty thuéc tËp ®oµn VINASHIN: C«ng ty c«ng nghiÖp tµu thñy Thµnh Long, c«ng ty TNHH MTV c«ng nghiÖp tµu thñy Cµ Mau, c«ng ty TNHH MTV ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tµu thñy HËu Giang, v.v... - C¸c c«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc l©m nghiÖp: Tæng c«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c c«ng ty thµnh viªn nh c«ng ty v¸n d¨m Th¸i Nguyªn, c«ng ty l©m nghiÖp Hßa B×nh, c«ng ty l©m nghiÖp §«ng B¾c, v.v... - C¸c c«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng: Tæng c«ng ty x©y dùng Thanh Hãa, c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Minh C¸t, c«ng ty cæ phÇn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, v.v... - C¸c c«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i vµ dÞch vô: C«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch vô kü thuËt cao ViÖt NhËt, c«ng ty TNHH MTV th¬ng m¹i vµ du lÞch Vinashin Qu¶ng B×nh, v.v... - C¸c c«ng ty kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc kh¸c: C«ng ty cæ phÇn kho¸ng s¶n Phó Yªn, c¸c doanh nghiÖp thuéc tËp ®oµn than vµ kho¸ng s¶n ViÖt Nam, c«ng ty cæ phÇn bao b× Thanh Hãa, c«ng ty s¸ch thiÕt bÞ vµ x©y dùng trêng häc Hµ Néi, v.v... KiÓm to¸n quyÕt to¸n vèn ®Çu t, quyÕt to¸n c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh XDCB: - C¸c ban qu¶n lý dù ¸n: Ban qu¶n lý dù ¸n thñy lîi tØnh Yªn B¸i, ban qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t XDCB t¹i c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng NN&PTNT Hµ Néi, ban qu¶n lý dù ¸n quËn Long Biªn - Hµ Néi, v.v… - Së L§TB&XH c¸c tØnh: TØnh Phó Yªn, tØnh B×nh ThuËn, v.v… - C¸c ng©n hµng, c¸c trêng trung häc, c©c trêng ®¹i häc: Ng©n hµng ph¸t triÓn nhµ §BSCL - Chi nh¸nh H¶i D¬ng, trêng ®¹i häc ®iÒu dìng Nam §Þnh - Bé Y TÕ, trêng trung häc kinh tÕ Hµ Néi, v.v… - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng: C¸c c«ng tr×nh XDCB cña ban qu¶n lý di tÝch vµ danh th¾ng Hµ Néi, v.v… - C¸c kh¸ch hµng kiÓm to¸n kh¸c: Trung t©m kü thuËt s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh - §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam, trung t©m truyÒn h×nh ViÖt Nam t¹i TP CÇn Th¬, trô së lµm viÖc vµ trung t©m th¬ng m¹i TuÊn Tµi, Chi côc ®ª ®iÒu vµ phßng chèng b·o lôt TP Hµ Néi - Së NN & PTNT, v.v… Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty ®· cã ®îc mét lîng kh¸ch hµng t¬ng ®èi vµ ®îc sù tÝn nhiÖm còng nh niÒm tin cña kh¸ch hµng khi hîp t¸c cïng c«ng ty. 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n KiÓm to¸n §«ng D¬ng. 1.3.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty TNHH kiÓm to¸n §«ng D¬ng gåm mét Gi¸m ®èc, mét Phã Gi¸m ®èc, cã c¸c chñ nhiÖm kiÓm to¸n, c¸c trëng phßng kiÓm to¸n, kÕ to¸n trëng vµ c¸c nh©n viªn trong c«ng ty. C¸c chøc vô cô thÓ t¹i c«ng ty nh sau: ¤ng NguyÔn V¨n Häc KiÓm to¸n viªn Bé Tµi ChÝnh - Gi¸m ®èc ¤ng NguyÔn Minh ¢n Kiªm to¸n viªn Bé Tµi ChÝnh - P.Gi¸m ®èc ¤ng NguyÔn Minh Chung KiÓm to¸n viªn BTC -Chñ nhiÖm kiÓm to¸n ¤ng NguyÔn L¬ng ThuyÕt KiÓm to¸n viªn BTC -Chñ nhiÖm kiÓm to¸n ¤ng NguyÔn Anh TuÊn KiÓm to¸n viªn BTC -Chñ nhiÖm kiÓm to¸n Bµ Bïi ThÞ Kim Thanh KiÓm to¸n viªn - Trëng phßng KiÓm to¸n Bµ L¬ng ThÞ NguyÖt Kü s x©y dùng - KiÓm to¸n viªn - Trëng phßng KiÓm to¸n XDCB Ngoµi ra Bµ Bïi ThÞ Kim Thanh cßn lµ kÕ to¸n trëng. M« h×nh nµy lµ kh¸ phï hîp ®èi víi mét doanh nghiÖp cã quy m« nh c«ng ty. Cã thÓ kh¸i qu¸t m« h×nh tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty theo m« h×nh sau: S¬ ®å qu¶n lý c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng: Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Chñ nhiÖm kiÓm to¸n KÕ to¸n trëng Trëng phßng kiÓm to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ngêi ®iÒu hµnh cao nhÊt trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång thµnh viªn c«ng ty vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh… Phã gi¸m ®èc: Phô tr¸ch tõng lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng cã tr¸ch nhiÖm gióp gi¸m ®èc c«ng ty ®iÒu hµnh c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ ñy quyÒn cña gi¸m ®èc c«ng ty. Phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng hoÆc ®îc ñy quyÒn… Bé phËn kÕ to¸n: ChÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. Gióp gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ h¹ch to¸n t¹i c«ng ty… Bé phËn nghiÖp vô: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nghiÖp vô kiÓm to¸n, thÈm ®Þnh gi¸, t vÊn tµi chÝnh, kÕ to¸n theo ®óng yªu cÇu cña ph¸p luËt. Tham gia ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ vµ giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c trong lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch… Bé phËn v¨n phßng: Qu¶n lý hå s¬ nh©n sù, sæ BHXH, sæ lao ®éng, hîp ®ång lao ®éng, so¹n th¶o c¸c quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn vµ thuyªn chuyÓn nh©n sù khi cã lÖnh cña gi¸m ®èc c«ng ty. Qu¶n lý vµ lu tr÷ c¸c c«ng v¨n ®Õn - ®i cña c«ng ty. Qu¶n lý con dÊu trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ níc vÒ qu¶n lý con dÊu. 1.3.2. Tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng. Tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña nh©n sù c«ng ty lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cho sù thµnh c«ng cña c«ng ty. C«ng ty lu«n ®Æt yÕu tè con ngêi lªn hµng ®Çu vµ con ngêi lu«n lµ yÕu tè ®îc quan t©m ®Æc biÖt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o dÞch vô cña c«ng ty cung cÊp ®¹t chÊt lîng cao. Do vËy, ®éi ngò nh©n sù cña c«ng ty ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ®¸p øng phï hîp víi yªu cÇu cña tõng c«ng viÖc cô thÓ vµ ®Æc biÖt víi yªu cÇu kiÓm to¸n cña kh¸ch hµng vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. C«ng ty cã ®éi ngò trªn 20 kiÓm to¸n viªn vµ nh©n viªn chuyªn nghiÖp tèt nghiÖp c¸c trêng ®¹i häc, cao häc trong vµ ngoµi níc, cã kiÕn thøc kinh nghiÖm thùc tiÔn s©u s¾c, ®· tõng lµm viÖc trong lÜnh vùc kiÓm to¸n tõ 5 ®Õn 10 n¨m t¹i c¸c c«ng ty kiÓm to¸n lín trong níc vµ c¸c h·ng kiÓm to¸n Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam. Víi kinh nghiÖm ®· tÝch luü trong c¸c lÜnh vùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n, t vÊn tµi chÝnh, t vÊn thuÕ, .... Nh©n viªn c«ng ty cã phong c¸ch lµm viÖc chuyªn nghiÖp, tËn t×nh, ®ång hµnh vµ ph¸t triÓn cïng kh¸ch hµng; ban Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l·nh ®¹o vµ toµn thÓ nh©n viªn c«ng ty cam kÕt mang l¹i cho kh¸ch hµng chÊt lîng phôc vô tèt nhÊt. Trong mçi cuéc kiÓm to¸n, c«ng ty cö ra mét ®oµn kiÓm to¸n cã n¨ng lùc chuyªn m«n, cã kinh nghiÖm vÒ kiÓm to¸n c¸c c¬ quan ®¬n vÞ cã cïng lÜnh vùc ngµnh nghÒ vµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy. §©y lµ mét ®oµn kiÓm to¸n bao gåm nh÷ng nh©n viªn ®· ®îc ®µo t¹o cã hÖ thèng, cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ, cã hiÓu biÕt s©u réng vµ ®· tham gia kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña nh÷ng ®¬n vÞ cã møc ®é phøc t¹p cao. Ngoµi l·nh ®¹o C«ng ty KiÓm to¸n phô tr¸ch chung th× thµnh phÇn cña ®oµn kiÓm to¸n gåm 1 chñ nhiÖm KiÓm to¸n 1 kiÓm to¸n viªn vµ c¸c nh©n viªn chuyªn nghiÖp (tuú theo khèi lîng c«ng viÖc cña kh¸ch hµng vµ công ty căn cứ vào năng lực cũng như trình độ chuyên môn của từng nhân viên để bố trí nhân sự cho các cuộc kiểm toán một cách hợp lý nhất). C«ng ty tin tëng r»ng víi thµnh phÇn ®oµn kiÓm to¸n mang tÝnh chuyªn nghiÖp cao, cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng sÏ mang l¹i sù hµi lßng cho kh¸ch hµng khi sö dông dÞch vô cña C«ng ty. Bên cạnh đó c«ng ty cßn cã c¸c céng t¸c viªn, hîp t¸c víi c«ng ty trong c¸c mïa kiÓm to¸n, ngoµi ra c«ng ty thường xuyên tạo điều kiện cho các nhân viên có cơ hội được học tập nâng cao kiến thức ngành nghề, tuyển dụng nhân viên mới và tổ chức các lớp đào tạo cho kiểm toán viên. Ngoài ra công ty luôn có có những chính sách khen thưởng, hỗ trợ nhân viên trong quá trình công tác cũng như nâng cao trình độ nghiệp vụ. Với các nhân viên có thành tích trong các kỳ thi như kỳ thi lấy chứng chỉ CPA hàng năm thì công ty cũng có mức khen thưởng nhất định nhằm động viên tinh thần nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên công ty. Công ty cũng tuyển thêm nhân sự hàng năm để tăng cường nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. 1.4. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng. C«ng ty TNHH kiÓm to¸n §«ng D¬ng lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô víi nghÒ kiÓm to¸n – mét nghÒ ®Æc thï víi tiÒn l¬ng cña nh©n viªn chiÕm phÇn lín tæng chi phÝ, ®Çu vµo chÝnh lµ chÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 x¸m cña ®éi ngò nh©n sù vµ ®Çu ra chÝnh lµ kÕt qu¶ mang l¹i tõ thµnh qu¶ lao ®éng chÊt x¸m cña ®éi ngò nh©n sù c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã v× lµ mét c«ng ty kiÓm to¸n nªn nh©n sù cña c«ng ty phÇn lín lµ c¸c kiÓm to¸n viªn vµ cã kiÕn thøc vÒ kÕ to¸n rÊt v÷ng ch¾c, do ®ã bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®îc tæ chøc kh¸ ®¬n gi¶n, gän nhÑ, bé m¸y kÕ to¸n chØ bao gåm mét kÕ to¸n trëng vµ mét kÕ to¸n tæng hîp. Bé phËn kÕ to¸n tµi chÝnh chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. Bé phËn kÕ to¸n tµi chÝnh cã c¸c tr¸ch nhiÖm sau ®©y: - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, trung thùc kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh, ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong tõng kú kÕ to¸n, gióp gi¸m ®èc c«ng ty kÞp thêi ®iÒu chØnh cho phï hîp víi kÕ ho¹ch hµng n¨m. - §Þnh kú tæ chøc chØ ®¹o viÖc kiÓm kª tµi s¶n cña c«ng ty bao gåm: KiÓm kª quü tiÒn mÆt, kiÓm kª tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô dông cô,… - Thùc hiÖn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña luËt kÕ to¸n vµ c¸c luËt kh¸c cã liªn quan. - Tæ chøc chØ ®¹o viÖc lu tr÷ chøng tõ, hå s¬, sæ s¸ch kÕ to¸n. Gi÷ bÝ mËt sè liÖu kÕ to¸n vµ tµi liÖu kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty cã c¸c chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n sau ®©y: - Gióp gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ h¹ch to¸n t¹i c«ng ty. - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng t¸c thèng kª t¹i c«ng ty. - Thùc hiÖn viÖc thu håi vµ gi¶i quyÕt c«ng nî. - §Ò xuÊt vµ qu¶n lý quü cña c«ng ty theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña c«ng ty còng nh cña nhµ níc. - Phèi hîp víi bé phËn nghiÖp vô vµ v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty ®Ó lµm c«ng t¸c thanh to¸n quyÕt to¸n vµ thu håi c«ng nî. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.5. Quy tr×nh kiÓm to¸n t¹i c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng. Mét cuéc kiÓm to¸n nãi chung thêng chia lµm 3 giai ®o¹n nhng quy tr×nh kiÓm to¸n t¹i c«ng ty ®îc cô thÓ hãa thµnh 5 bíc nh sau: Bíc 1 - C«ng t¸c tiÕp xóc vµ giíi thiÖu B1.1. TiÕp nhËn yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty tiÕp nhËn yªu cÇu cña kh¸ch hµng b»ng §iÖn tho¹i, Fax, b»ng th mêi hoÆc tiÕp xóc trùc tiÕp. Trong mäi trêng hîp, yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®îc b¸o c¸o trùc tiÕp cho Gi¸m ®èc C«ng ty (hoÆc Phã gi¸m ®èc trong trêng hîp Gi¸m ®èc ®i v¾ng) (díi ®©y gäi t¾t lµ Gi¸m ®èc) ®Ó ®îc xem xÐt vµ ph©n c«ng ®i kh¶o s¸t yªu cÇu cô thÓ cña kh¸ch hµng. B1.2. Kh¶o s¸t yªu cÇu vµ hå s¬ kh¸ch hµng - Khi ®îc ph©n c«ng kh¶o s¸t yªu cÇu vµ hå s¬ kh¸ch hµng, ngêi ®i kh¶o s¸t thùc hiÖn c¸c néi dung sau:  Lý do t¹i sao kh¸ch hµng ph¶i kiÓm to¸n  Thu thËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin theo mÉu kh¶o s¸t chung cña c«ng ty.  Thu thËp thªm c¸c th«ng tin kh¸c c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu riªng cña kh¸ch hµng.  §¸nh gi¸ chung vÒ b¸o c¸o, hå s¬, chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n cña kh¸ch hµng.  C¸c th«ng tin quan träng nh: kh¸ch hµng ®ang bÞ kiÖn tông, kh¸ch hµng ®ang bÞ ph¸ s¶n, tranh chÊp néi bé...®îc ®Æc biÖt chó ý vµ ghi nhËn vµo mÉu kh¶o s¸t. - KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®îc ghi chÐp râ rµng, ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ møc ®é phøc t¹p cña cuéc kiÓm to¸n, thêi gian dù kiÕn vµ nh©n sù cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn. Trong trêng hîp xÐt thÊy c«ng viÖc kiÓm to¸n cã thÓ gÆp nhiÒu rñi ro, ngêi ®îc ph©n c«ng cã thÓ ®Ò xuÊt kh«ng ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng nhng nªu râ lý do trong b¸o c¸o kh¶o s¸t. - KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®îc tr×nh cho phô tr¸ch phßng nghiÖp vô tríc khi ®Ö tr×nh cho Gi¸m ®èc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B1.3. Göi th b¸o gi¸ B1.3.1 §èi víi kh¸ch hµng míi - C¨n cø vµo b¸o c¸o kh¶o s¸t, Gi¸m ®èc xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh gi¸ phÝ. Ý kiÕn cña Gi¸m ®èc ®îc ghi trùc tiÕp vµo b¸o c¸o kh¶o s¸t vµ sÏ ®îc chuyÓn cho th ký Gi¸m ®èc (díi ®©y gäi t¾t lµ th ký). - Th ký c¨n cø vµo b¸o c¸o kh¶o s¸t ®· cã ý kiÕn cña Gi¸m ®èc tiÕn hµnh so¹n th¶o th b¸o gi¸. - Th ký trao ®æi víi bé phËn nghiÖp vô vÒ néi dung th b¸o gi¸ tríc khi tr×nh Gi¸m ®èc. - Th b¸o gi¸ sau khi ®îc ký duyÖt chuyÓn qua bé phËn hµnh chÝnh ®Ó göi cho kh¸ch hµng; ®îc lËp thµnh 2 bé (tiÕng ViÖt hoÆc tiÕng Anh tïy thuéc kh¸ch hµng), mét bé göi cho kh¸ch hµng, mét bé lu t¹i bé phËn qu¶n trÞ hµnh chÝnh. - Th ký theo dâi ý kiÕn cña kh¸ch hµng ®èi víi th b¸o gi¸ ®· göi vµ tr×nh Gi¸m ®èc ®Ó ®îc chØ ®¹o kÞp thêi. B1.3.2 §èi víi kh¸ch hµng thêng xuyªn - Vµo ®Çu th¸ng 8 hµng n¨m trë ®i, c¸c nhãm trëng kiÓm to¸n cã tr¸ch nhiÖm liªn hÖ víi c¸c kh¸ch hµng ®· ®îc ph©n c«ng theo dâi ®Ó ®Ò nghÞ kh¸ch hµng ký hîp ®ång kiÓm to¸n cho n¨m hiÖn hµnh. Nhãm trëng nhãm kiÓm to¸n, sau khi kh¶o s¸t nh÷ng biÕn ®éng so víi n¨m tríc, lËp b¸o c¸o tr×nh phô tr¸ch phßng nghiÖp vô, phßng nghiÖp vô ®Ö tr×nh Gi¸m ®èc, nªu râ nh÷ng thay ®æi khèi lîng c«ng viÖc, møc ®é phøc t¹p... so víi n¨m tríc, ®Ò nghÞ gi¸ phÝ vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan. - Sau khi cã ý kiÕn cña Gi¸m ®èc, th ký so¹n th¶o th b¸o gi¸ göi cho kh¸ch hµng (nÕu cã yªu cÇu). ViÖc tr×nh ký, ph¸t hµnh th b¸o gi¸, theo dâi th b¸o gi¸... ®îc thùc hiÖn gièng nh kh¸ch hµng míi. Bíc 2: C«ng t¸c chuÈn bÞ B2.1. NhËn håi b¸o vµ lËp hîp ®ång kiÓm to¸n - Håi b¸o cña kh¸ch hµng cã thÓ b»ng v¨n th hoÆc b»ng ®iÖn tho¹i. Mäi trêng hîp håi b¸o ®Òu ®îc b¸o c¸o trùc tiÕp víi Gi¸m ®èc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Th ký c¨n cø vµo th b¸o gi¸ vµ ý kiÕn chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc tiÕn hµnh lËp hîp ®ång theo mÉu thèng nhÊt cña c«ng ty. Hîp ®ång ®îc lËp thµnh 3 bé vµ chuyÓn qua phßng hµnh chÝnh ®Ó göi ®Õn kh¸ch hµng ký tríc. - Hîp ®ång ®îc kh¸ch hµng ký vµ göi l¹i sÏ ®îc chuyÓn cho th ký ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc ký, sau ®ã ®îc chuyÓn qua phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ ®Ó thùc hiÖn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kh¸c. B2.2. Tæ chøc nhãm kiÓm to¸n Nhãm kiÓm to¸n do phô tr¸ch phßng nghiÖp vô trùc tiÕp ph©n c«ng, chØ ®Þnh ngêi tham gia sau khi cã ý kiÕn chØ ®¹o cña Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch nghiÖp vô. Bíc 3: Thùc hiÖn kiÓm to¸n B3.1. LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. - Nhãm trëng lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ®îc x¸c ®Þnh lµ träng ®iÓm, quan träng, nhãm trëng ph¶i bæ sung thªm c¸c tr¾c nghiÖm vµo ch¬ng tr×nh mÉu cña C«ng ty cho hîp víi t×nh h×nh cô thÓ cña kh¸ch hµng. - Sau khi lËp xong kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, nhãm trëng lËp tê tr×nh, tr×nh phô tr¸ch phßng nghiÖp vô, trong ®ã nªu râ c¸c c¨n cø cho viÖc ho¹ch ®Þnh ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n. - Phô tr¸ch phßng nghiÖp vô phª duyÖt ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n, trong nh÷ng trêng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt, phô tr¸ch phßng nghiÖp vô b¸o c¸o ®Ó xin ý kiÕn chØ ®¹o cô thÓ cña Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch phßng nghiÖp vô. Ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®îc lËp cho c¸c kh¸ch hµng thêng xuyªn bao gåm kÕ ho¹ch kiÓm to¸n gi÷a niªn ®é, tham gia kiÓm kª cuèi niªn ®é. B3.2. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n - Nhãm trëng so¹n th b¸o tríc 10 ngµy göi cho kh¸ch hµng ®Ó th«ng b¸o thêi gian vµ néi dung dù ®Þnh kiÓm to¸n. Th b¸o tríc ®îc chuyÓn cho phô tr¸ch phßng nghiÖp vô xem xÐt tríc khi tr×nh duyÖt ký. - Tuú theo lo¹i kh¸ch hµng, trëng nhãm, hoÆc phô tr¸ch phßng nghiÖp vô, hoÆc phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch nghiÖp vô sÏ cã buæi häp ®Çu tiªn víi ban Gi¸m ®èc cña kh¸ch hµng t¹i v¨n phßng cña kh¸ch hµng. Trong Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 buæi häp nªu râ ph¬ng ph¸p lµm viÖc vµ c¸c vÊn ®Ò cÇn sù hç trî tõ phÝa kh¸ch hµng. - Truëng nhãm ph©n c«ng vµ gi¸m s¸t toµn bé c«ng viÖc cña nhãm viªn theo kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®· ®îc duyÖt. - Phô tr¸ch phßng nghiÖp vô gi¸m s¸t c«ng viÖc cña nhãm trëng vµ b¸o c¸o tiÕn dé thùc hiÖn, còng nh nh÷ng khã kh¨n víi phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch nghiÖp vô khi ph¸t sinh khã kh¨n víng m¾c hoÆc trong cuéc häp giao ban ®Ó ban Gi¸m ®èc cã híng chØ ®¹o. - Sau khi hoµn tÊt c«ng viÖc t¹i v¨n phßng cña kh¸ch hµng, nhãm trëng hoÆc phô tr¸ch phßng nghiÖp vô th«ng b¸o s¬ bé kÕt qu¶ kiÓm to¸n cho kh¸ch hµng tríc khi rót vÒ v¨n phßng c«ng ty ®Ó tæng hîp hå s¬. B3.3. Hoµn tÊt hå s¬ t¹i v¨n phßng. - C¸ nh©n hoµn thiÖn hå s¬ phÇn hµnh kiÓm to¸n do m×nh thùc hiÖn. - Nhãm trëng kiÓm tra hå s¬, so¸t xÐt rñi ro kiÓm to¸n vµ th«ng qua toµn bé kÕt qu¶ cña cuéc kiÓm to¸n. - §Ó c«ng viÖc kiÓm to¸n ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ thêi gian, nhãm trëng so¹n th¶o th (lÇn 1) ®Ò nghÞ c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh hoÆc ®Ò nghÞ gi¶i thÝch, cung cÊp thªm hå s¬ (nÕu cÇn). §Ýnh kÌm th nµy lµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n sau khi ®· ®îc ®iÒu chØnh theo ®Ò nghÞ cña nhãm trëng. Th ®Ò nghÞ ®îc tr×nh cho phô tr¸ch phßng nghiÖp vô cïng víi hå s¬ kiÓm to¸n ®· ®îc hoµn tÊt. (Nhãm trëng cã tê tr×nh b¸o c¸o ®Çy ®ñ c¸c vÊn ®Ò quan träng cña hå s¬). - Phô tr¸ch phßng nghiÖp vô sau khi xem xÐt th ®Ò nghÞ cho ý kiÕn cô thÓ vµ tr×nh phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch phßng nghiÖp vô. - Tuú theo yªu cÇu vµ møc ®é phøc t¹p cña hå s¬, Phã Gi¸m ®èc trao ®æi víi nhãm kiÓm to¸n hoÆc tæ chøc cuéc häp víi nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch hµng ®Ó tr×nh bµy thªm vÒ c¸c néi dung trong th. - §èi víi c«ng t¸c xem xÐt gi÷a niªn ®é kh«ng ph¶i ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n, nhãm truëng còng cã tr¸ch nhiÖm so¹n th ®Ò nghÞ, tr×nh phô tr¸ch phßng nghiÖp vô vµ phã Gi¸m ®èc nh tr×nh tù nªu trªn. Riªng hå s¬ kiÓm to¸n gi÷a niªn ®é do nhãm trëng b¶o qu¶n, kh«ng ph¶i tr×nh cho phô tr¸ch phßng nghiÖp vô nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh c¶ n¨m. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bíc 4 : C«ng t¸c kiÓm tra so¸t xÐt B4.1. KiÓm tra so¸t xÐt. - C«ng viÖc kiÓm tra so¸t xÐt do nhãm kiÓm to¸n vµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn, xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau:  ViÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh tæ chøc hå s¬ kiÓm to¸n.  C¸c kü thuËt kiÓm to¸n quan träng ®èi víi tõng hå s¬.  ChÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh ®ang ¸p dông so víi c¸c chÕ ®é do Nhµ níc ban hµnh.  H×nh thøc, c¸ch thøc tr×nh bµy trong b¸o c¸o kiÓm.  Xem xÐt toµn bé c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn thuÕ. Trëng nhãm lËp tê tr×nh vÒ kÕt qu¶ xem xÐt ®èi víi tõng néi dung nªu trªn tr×nh cho phô tr¸ch phßng nghiÖp vô. Phô tr¸ch phßng nghiÖp vô chØ ®¹o viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung tríc khi tr×nh phã Gi¸m ®èc . B4.2. DuyÖt dù th¶o b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®îc kiÓm to¸n. - C¨n cø vµo hå s¬ do phßng nghiÖp vô chuyÓn ®Õn phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch nghiÖp vô sÏ phª duyÖt toµn bé dù th¶o b¸o c¸o kiÓm to¸n vµ chuyÓn l¹i cho phßng nghiÖp vô ®Ó hoµn chØnh. - Trong trêng hîp xÐt thÊy cã nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®Ò nghÞ thªm víi kh¸ch hµng, nhãm trëng lËp th ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh lÇn 2. ViÖc tr×nh vµ ký th ®Ò nghÞ lÇn hai còng gièng nh th ®Ò nghÞ lÇn thø nhÊt. Bíc 5: Ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n B5.1. Göi b¶n th¶o ®Ó lÊy ý kiÕn. C¸c vÊn ®Ò ph¸t hiÖn, c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh, c¸c thñ tôc kiÓm to¸n bæ sung vµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n sau ®iÒu chØnh (nÕu cã) ®îc göi ®Õn cho kh¸ch hµng ®Ó lÊy ý kiÕn. B5.2. Hoµn chØnh b¸o c¸o lÇn cuèi. - Trëng nhãm kiÓm tra, theo dâi viÖc in, foto vµ ®ãng quyÓn b¸o c¸o ®Ó ®¶m b¶o kh«ng cã sai sãt x¶y ra. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - B¸o c¸o kiÓm to¸n sau khi ®· cã ý kiÕn cña kh¸ch hµng ®îc hoµn chØnh vµ göi ®Õn kh¸ch hµng ký tríc. - B¸o c¸o kiÓm to¸n ®îc kh¸ch hµng ký tríc trªn c¸c b¸o biÓu vµ sau ®ã tr×nh cho phô tr¸ch phßng nghiÖp vô. Phô tr¸ch phßng nghiÖp vô sÏ ®Ö tr×nh Ban Gi¸m ®èc ký duyÖt. B5.3. Ph¸t hµnh b¸o c¸o chÝnh thøc . Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt b¸o c¸o kiÓm to¸n chÝnh thøc, sè lîng B¸o c¸o kiÓm to¸n ph¸t hµnh ®îc c¨n cø theo Hîp ®ång kiÓm to¸n ®· ký kÕt trong ®ã cã mét bé ®Ó lu trong hå s¬ kiÓm to¸n. B5.4. Qu¶n lý hå s¬ kiÓm to¸n vµ theo dâi c¸c vÊn ®Ò sau khi ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n chÝnh thøc. - §ång thêi víi viÖc tr×nh B¸o c¸o kiÓm to¸n, nhãm trëng chuyÓn toµn bé hå s¬ kiÓm to¸n cho phô tr¸ch phßng nghiÖp vô xem xÐt, sau ®ã trong vßng 3 ngµy hå s¬ sÏ ®îc chuyÓn giao cho bé ph©n lu tr÷. - Hå s¬ kiÓm to¸n ®a vµo lu tr÷ ngoµi c¸c giÊy lµm viÖc, c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan ®Õn kh¸ch hµng, cßn ph¶i bao gåm:  C¸c th tõ giao dÞch víi kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n.  Tê tr×nh vÒ c¸c vÊn ®Ò quan träng cña nhãm trëng.  Tê tr×nh cña phô tr¸ch phßng nghiÖp vô .  B¶n dù th¶o vµ b¶n chÝnh thøc B¸o c¸o tµi chÝnh ®· kiÓm to¸n  C¸c lo¹i tµi liÖu cÇn thiÕt kh¸c liªn quan ®Õn kh¸ch hµng. - Sau khi ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n, phßng nghiÖp vô cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ t vÊn cho kh¸ch hµng c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh x¶y ra. 1.6. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty. Sau ®©y lµ b¶ng mét sè chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó thÓ hiÖn râ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty qua c¸c n¨m: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng qua c¸c n¨m. ChØ tiªu 1. TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 2. Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u 3. Tæng tµi s¶n 4. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng 5. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 6. Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN N¨m 2006 1,838,899 2,000,000 1,862,870 48,253 (156,949) (156,949) §¬n vÞ tÝnh: 1000VN§ N¨m 2007 N¨m 2008 1,331,580 2,371,455 2,000,000 2,800,000 2,358,882 3,628,675 1,551,825 3,500,542 50,068 150,974 35,995 108,626 Nh×n vµo b¶ng mét sè chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TNHH KiÓm to¸n §«ng D¬ng cã thÓ thÊy ®îc sù t¨ng trëng cña c¸c chØ tiªu qua tõng n¨m. N¨m 2008 tæng tµi s¶n cña c«ng ty lµ 3,628,675 ngh×n ®ång; vÒ sè tuyÖt ®èi tæng tµi s¶n n¨m 2008 t¨ng so víi tæng tµi s¶n n¨m 2007 lµ +1,269,793 ngh×n ®ång (3,628,675 - 2,358,882) vµ t¨ng so víi tæng tµi s¶n n¨m ®Çu tiªn 2006 lµ +1,765,805 ngh×n ®ång (3,628,675 - 1,862,870); vÒ sè t¬ng ®èi tæng tµi s¶n n¨m 2008 t¨ng gÊp 1,95 lÇn so víi n¨m 2006 vµ t¨ng gÊp 1,54 lÇn so víi n¨m 2007. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2008 lµ 108,626 ngh×n ®ång; vÒ sè tuyÖt ®èi t¨ng so víi n¨m 2006 lµ +307,923 ngh×n ®ång vµ t¨ng so víi n¨m 2007 lµ +100,906 ngh×n ®ång. §iÒu nµy ph¶n ¸nh viÖc kinh doanh cña c«ng ty lµ cã hiÖu qu¶. Trªn thùc tÕ lîng kh¸ch hµng cña c«ng ty còng ngµy cµng t¨ng lªn. Trong thêi gian tíi c«ng ty sÏ ph¸t triÓn thÞ trêng cña m×nh, ®ång thêi ph¸t triÓn ®éi ngò nh©n viªn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. §Æc biÖt th¸ng 1 n¨m 2009 vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®îc n©ng lªn 3.600.000.000VN§ høa hÑn quy m« cña c«ng ty sÏ ngµy cµng ®îc më réng h¬n n÷a. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 2. THỰC TẾ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ĐÔNG DƯƠNG. 2.1. Quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc hµng tån kho trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c¸c kh¸ch hµng do c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kiÓm to¸n §«ng D¬ng thùc hiÖn. 2.1.1. Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ kh¸ch hµng ABC vµ kh¸ch hµng XYZ Kh¸ch hµng cña c«ng ty TNHH kiÓm to¸n §«ng D¬ng thuéc nhiÒu lo¹i h×nh, nhiÒu lÜnh vùc vµ ngµnh nghÒ kh¸c nhau. Em xin t×m hiÓu vÒ thùc tÕ quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc hµng tån kho trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh do c«ng ty TNHH kiÓm to¸n §«ng D¬ng thùc hiÖn t¹i hai kh¸ch hµng lµ kh¸ch hµng ABC và kh¸ch hµng XYZ cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2008. ABC lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ lµ kh¸ch hµng kiÓm to¸n lÇn ®Çu cña c«ng ty TNHH kiÓm to¸n §«ng D¬ng. Trong n¨m 2008, b»ng c¸c nghiÖp vô Marketing cña c«ng ty, c«ng ty ®· ®Æt ®îc mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng ABC vµ cuèi n¨m 2008 c«ng ty ABC ®· ®Ò nghÞ c«ng ty TNHH kiÓm to¸n §«ng D¬ng kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cho niªn ®é kÕ to¸n tõ ngµy 01/01/2008 vµ kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2008 cña c«ng ty. Do ABC lµ kh¸ch hµng kiÓm to¸n lÇn ®Çu cña c«ng ty TNHH kiÓm to¸n §«ng D¬ng nªn c¸c thñ tôc kiÓm to¸n t¹i c«ng ty ABC ®îc c«ng ty TNHH kiÓm to¸n §«ng D¬ng thiÕt kÕ nhiÒu. XYZ lµ c«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc ph©n phèi vËt liÖu x©y dùng vµ lµ kh¸ch hµng thêng niªn cña c«ng ty TNHH kiÓm to¸n §«ng D¬ng. C«ng ty ®· kiÓm to¸n XYZ cho niªn ®é kÕ to¸n kÕt thóc ngµy 31/12/2006 vµ niªn ®é kÕ to¸n kÕt thóc ngµy 31/12/2007. Trong qu¸ tr×nh ®ã, c«ng ty cö ngêi liªn hÖ thêng xuyªn víi kh¸ch hµng XYZ, theo dâi nh÷ng biÕn ®æi cña XYZ vµ t¹o mèi quan hÖ víi XYZ trªn nhiÒu mÆt. Cuèi n¨m 2008 c«ng TNHH kiÓm to¸n §«ng D¬ng nhËn ®îc ®Ò nghÞ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cho niªn ®é kÕ to¸n kÕt thóc ngµy 31/12/2008 tõ c«ng ty XYZ. Tõ nh÷ng th«ng tin ®· n¾m ®îc vÒ XYZ vµ tõ sù theo dâi nh÷ng thay ®æi cña XYZ nªn c«ng ty hiÓu vÒ XYZ kh¸ râ. Do ®ã c¸c thñ tôc kiÓm to¸n t¹i c«ng ty XYZ sÏ ®¬n gi¶n h¬n so víi c¸c thñ tôc kiÓm to¸n mµ c«ng ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TNHH kiÓm to¸n §«ng D¬ng thiÕt kÕ cho ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n t¹i c«ng ty ABC. 2.1.2. Quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc hµng tån kho t¹i kh¸ch hµng ABC 2.1.2.1. LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n.  NhËn diÖn lý do kiÓm to¸n cña kh¸ch hµng: C«ng ty ABC lµ doanh nghiÖp nhµ níc vµ môc ®Ých kiÓm to¸n cña c«ng ty ABC lµ kiÓm tra viÖc tu©n thñ c¸c chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, c¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p ¸p dông, c¸c íc tÝnh quan träng cña c«ng ty còng nh c¸ch tr×nh bµy tæng qu¸t c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh vµ tu©n thñ quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh, hoµn thiÖn tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Do ®ã c«ng ty cÇn kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh do b¾t buéc.  Thu thËp th«ng tin c¬ së vÒ kh¸ch hµng. Tªn tiÕng ViÖt: C«ng ty ABC Tªn tiÕng Anh: ABC Company C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i: X· Y, huyÖn Z, tØnh H; H×nh thøc së h÷u vèn: Doanh nghiÖp Nhµ níc; Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu:  Trång rõng nguyªn liÖu;  Khai th¸c, thu mua nguyªn liÖu rõng trång;  DÞch vô vËt t kü thuËt n«ng l©m nghiÖp;  S¶n xuÊt gièng phôc vô trång rõng;  X©y dùng c¸c m« h×nh th©m canh trång rõng, øng dông tiÕn bé khoa häc trong c¶i t¹o gièng, n©ng cao hiÖu qu¶ trång vµ khai th¸c rõng;  S¶n xuÊt, chÕ biÕn, mua b¸n, xuÊt nhËp khÈu n«ng, l©m s¶n, hµng tiªu dïng;  ThiÕt kÕ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh l©m nghiÖp;  X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, kü thuËt (giao th«ng, thuû lîi, san lÊp mÆt b»ng); Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  DÞch vô du lÞch sinh th¸i, vËn t¶i hµng ho¸ ®êng ®é;  §¹i lý mua b¸n, ký göi hµng ho¸;  Mua b¸n (m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t kü thuËt ngµnh n«ng l©m nghiÖp, vËt liÖu x©y dng, chÊt ®èt). Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ®èi víi hµng tån kho cña c«ng ty ABC: - Kú kÕ to¸n cña C«ng ty: Kú kÕ to¸n cña c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ h¹ch to¸n: §ång ViÖt Nam (sau ®©y ®îc viÕt t¾t lµ “VND”) ®îc sö dông lµm ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. - C«ng ty ¸p dông ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé Tµi chÝnh. - C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. - C¸c B¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp vµ tr×nh bµy phï hîp víi c¸c chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam. C¸c B¸o c¸o tµi chÝnh ®· tu©n thñ mäi quy ®Þnh cña tõng chuÈn mùc, th«ng t híng dÉn thùc hiÖn chuÈn mùc kÕ to¸n cña Bé Tµi chÝnh vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®ang ¸p dông t¹i ViÖt Nam. - C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông ®èi víi hµng tån kho: Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho: Theo nguyªn t¾c gi¸ gèc. Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm: Gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i, chi phÝ chÕ biÕn bèc xÕp vËn chuyÓn trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®îc hµng tån kho ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. Gi¸ gèc hµng tån kho do ®¬n vÞ tù s¶n xuÊt bao gåm: Chi phÝ mua nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ nguyªn vËt liÖu thµnh thµnh phÈm. Nh÷ng chi phÝ kh«ng ®îc tÝnh vµo gi¸ gèc hµng tån kho:  C¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i vµ gi¸m gi¸ hµng mua do hµng mua kh«ng ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt; Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c ph¸t sinh trªn møc b×nh thêng;  Chi phÝ b¶o qu¶n hµng tån kho trõ c¸c chi phÝ b¶o qu¶n hµng tån kho cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo vµ chi phÝ b¶o qu¶n hµng tån kho ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua hµng;  Chi phÝ b¸n hµng;  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú: theo sæ kÕ to¸n t¹i thêi ®iÓm cuèi kú kÕ to¸n; Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai thêng xuyªn; Dù phßng tæn thÊt hµng tån kho: Theo thùc tÕ b¸o c¸o cña C«ng ty. Trong n¨m, nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ kh«ng ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.  Thu thËp th«ng tin ph¸p lý vÒ kh¸ch hµng. C«ng ty ABC ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè xxxxxxxxxx do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh H cÊp ngµy xx th¸ng xx n¨m 199x. Vèn ®iÒu lÖ: 13.000.000.000 ®ång (Mêi ba tû ®ång)  §¸nh gi¸ tÝnh träng yÕu vµ rñi ro tiÒm tµng ®èi víi hµng tån kho. Hµng tån kho vµ gi¸ vèn hµng b¸n lu«n ¶nh hëng träng yÕu ®èi víi t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sè lîng c¸c nghiÖp vô t¹i c«ng ty ABC x¶y ra nhiÒu, hµng tån kho ®îc b¶o qu¶n ë nhiÒu kho b·i kh¸c nhau dÉn ®Õn khã kiÓm so¸t vËt chÊt vµ dÔ bÞ mÊt trém,… g©y khã kh¨n cho viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n lu©n chuyÓn hµng tån kho néi bé gi÷a c¸c ®iÓm kho b·i, do ®ã mµ rñi ro tiÒm tµng ®èi víi kho¶n môc hµng tån kho ë c«ng ty ABC lµ cao.  Thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph©n tÝch. KiÓm to¸n viªn thùc hiÖn c¸c tr¾c nghiÖm ph©n tÝch trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®Ó gióp kiÓm to¸n viªn x¸c ®Þnh nh÷ng kho¶n môc, nghiÖp vô träng yÕu cÇn kiÓm to¸n t¬ng øng rñi ro dù kiÕn. Kho¶n môc hµng tån kho lµ kho¶n môc träng yÕu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, cßn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn hµng tån kho ®îc ®¸nh gi¸ lµ träng yÕu khi c¸c nghiÖp vô ®ã cã sè d lín hoÆc nghiÖp vô bÊt thêng. KiÓm to¸n viªn cña Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -